HU-Budapest: Építési munkák 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás"

Átírás

1 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház u , Κapcsolattartó Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Ügyosztály, HU-1052 Budapest. Tel / Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal. A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Regionális vagy helyi hatóság. Egyéb: általános közigazgatás. Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciójának kivitelezése. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: Építési beruházás. Kivitelezés. A teljesítés helye: Budapest, XIV. ker. Olof Palme sétány 5. NUTS-kód: HU101. A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása. Keretmegállapodásra vonatkozó információk: A szerződés meghatározása/tárgya: Építési szerződés, melynek tárgya "Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciójának kivitelezése". A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukció) Európai Uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt KMOP-2007/3.1.1.E. A turisztikai vonzerő és termékfejlesztés előmozdítása konstrukció E) Kiemelt projektek komponense" keretében Budapest Főváros Önkormányzata S174 1/12

2 2/12 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. kerület, Olof Palme sétány 5.) pálya- és épületegyüttes rekonstrukciójának kivitelezése. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. Részekre történő ajánlattétel: Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség: A jégpálya-tómeder rekonstrukcióval érintett terület nagysága: m2 melyből a fagyasztott felület nagysága (jégfelület) m2. Az épület nettó szintterülete (mely magába foglalja a meglévő műemlék főépület teljes rekonstrukciója mellett új épületszárny felépítését is): m2, melyből az új épületszárny nettó szintterülete 364 m2. A rekonstrukció magába foglalja a főépület és jégpálya gépészeti rendszerének kiépítését is. A részletes műszaki tartalmat - és mennyiségeket - a Dokumentáció részét képező műszaki leírás és kiviteli tervek tartalmazzák. Becsült érték HÉA nélkül: HUF. Vételi jog (opció): A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: befejezés: III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: Vállalkozó a feladat határidejének késedelmes teljesítése esetén az alábbi késedelmi kötbért köteles megfizetni: "Jégpálya pályatest építési munkáinak elkészülte, a tó feltölthető állapotáig" megnevezésű részhatáridőn túli teljesítés: a bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 0,1 %-a naponta, melynek felső határa a bruttó vállalási díj 10 %-a, "Szerkezetkész főépület" megnevezésű részhatáridőn túli teljesítés: a bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 0,1 %-a naponta, melynek felső határa a bruttó vállalási díj 10 %-a, "Teljes készültség, átadás-átvételi eljárás befejezése" megnevezésű véghatáridőn túli teljesítés: a bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 0,1 %-a naponta, melynek felső határa a bruttó vállalási díj 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 15 %. Megvalósulási biztosíték mértéke: bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 3 %. Jóteljesítési biztosíték: bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 2 %-a. Hibás teljesítés kötbér: Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek hiba kiküszöböléséig terjedő időre a bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített, annak 0,1 %-át kitevő hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni naponta, amelynek felső határa a bruttó vállalási díj 100 %-ára vetített 5 %-a. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: S174 2/12

3 3/12 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A szerződés tárgya szerinti (az ajánlatban szereplő) feladat finanszírozása európai uniós támogatással valósul meg. A feladat fedezetéül szolgáló saját forrás az ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az ajánlatban szereplő feladat esetében a fizetés tekintetében a szállítói finanszírozás módot választotta. A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az igazolt teljesítéseket követően jogosult a kiviteli munkálatok megvalósítási és pénzügyi ütemezésének megfelelően 8 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására. A részszámlák kifizetett bruttó összege a bruttó vállalási díj 90 %-át nem haladhatja meg.ajánlatkérő a teljesítés igazolás alapján kiállított (rész)számlák alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított legkésőbb 60 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt (1), (3)-(4) bekezdése szerint. Ajánlattevő kötelezettsége a Kbt (5)-(6) bekezdése szerint áll fenn. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a vezető felet meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a dokumentáció részét képező "Megállapodás közös ajánlattételről" című minta szerinti tartalommal. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 4. 3/D-E. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjában, valamint a Kbt. 61. (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a Kbt. 4. 3/D-E. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének b)-d) pontjában, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és a Kbt. 4. 3/D-E. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésének b) - d) pontjában és a Kbt. 61. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni a Kbt. 63. (1)-(6) bekezdés szerint, Az ajánlattevőnek - a Kbt. 71. (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10 %-t meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60. (1) bekezdés és a 61. (1) bekezdésének d) pontja és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a Kbt. 13. (3) és 14. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: S174 3/12

4 4/12 III.2.3) Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevőre (közös ajánlatot tevőkre), mind a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat: P/1.: valamennyi számlavezető pénzintézet - az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal: a számla (számlák) megnyitásának időpontja; az ügyfél számláján a nyilatkozattételt megelőző 12 hónapban 35 napot meghaladó időtartamú sorban állás előfordult-e; jelenleg van-e, illetve a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e hitelkapcsolata a számlavezetővel, hitelkapcsolata esetén hitelminősítési és a hitel visszafizetési kötelezettségre vonatkozó információt is tartalmaznia kell a nyilatkozatnak. Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) egy évnél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan. P/2. Nyilatkozat az előző 3 év (2006, 2007, 2008) teljes, és ugyanezen időszak közbeszerzés tárgya szerinti - műemlék épület kivitelezése - nettó forgalmáról (éves árbevétel) évenkénti bontásban. [Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont]. P/3. az előző 3 évre (2006, 2007, 2008) vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező mérleget és eredmény-kimutatást másolati példányban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha. P/1. a) a becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül egy alkalommal 35 napot meghaladó időtartamú (a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozókról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklet III. részének 36. pontja szerinti) sorban állás fordult elő (külön-külön megfelelés); P/1. b) a hitelkapcsolatra vonatkozó nyilatkozat illetve hitelkapcsolat esetén a hitelminősítési információ szerint nem hitelképes (vagy ezzel egyenértékű minősítés) kitételt tartalmaz vagy a pénzintézet nyilatkozata szerint "a hitel visszafizetési kötelezettségeit nem a hitelszerződés(ek)ben vállaltaknak megfelelően (maradéktalanul) teljesíti illetőleg teljesítette a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban (külön-külön megfelelés). P/2. a becsatolt nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az elmúlt 3 év (2006, 2007, 2008) átlagában a teljes éves nettó átlagos árbevétele nem éri el a nettó HUF-ot, valamint ha az elmúlt 3 év (2006, 2007, 2008) átlagában közbeszerzés tárgya szerinti - műemlék épület kivitelezése - éves nettó átlagos árbevétele nem éri el az nettó HUF-ot (együttes megfelelés). P/3. a) az előző 3 évben (2006, 2007, 2008) a mérleg szerinti eredménye legalább kétszer negatív volt (különkülön megfelelés). P/3. b) alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt, számviteli jogszabályok szerinti mérleg és eredménykimutatás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő saját tőkéjének mértéke a évben nem érte el az HUF-ot. (csak ajánlattevőre vonatkozóan). Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre), illetve a közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat: M/1. Nyilatkozat a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlat benyújtását megelőző 60 hónapban teljesített, kivitelezésre vonatkozó legjelentősebb referencia igazolása(i) amely(ek), a Kbt-ben előírtakon túl, tartalmazzá(k) a referencia munka tartalmára vonatkozó, az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. S174 4/12

5 5/12 A Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti dokumentumnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia. a szerződést kötő másik fél megjelölését, a referencia tárgyát (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid ismertetését), a teljesítés idejét (az építés kezdetét, végét, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) és helyét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségét, a műemléki védettség alatt álló (a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján, illetve az adott ország jogrendszere szerint jogszabállyal védetté nyilvánított) épület kivitelezésével kapcsolatos referencia esetében a műemlékvédelmi törzsszámot/ az adott ország jogrendszere szerint érvényes nyilvántartási számot. M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése, akiket ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)ja be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó az érintett személyek esetében a M/ pontig Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe, illetve M/2 8., 9., 10., 11. pontok esetében Magyar Restaurátor Kamara (Magyar Restaurátorok Egyesülete) tagnévsorába való felvételüket tanúsító határozatok, valamint valamennyi alkalmassági minimumkövetelemény esetében a végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolatai valamint valamennyi szakember szakmai gyakorlatának jellegét és időtartamát ismertető szakmai önéletrajzok. M/2 12. pont esetében a végzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolatai és a szakmai gyakorlatának jellegét és időtartamát ismertető szakmai önéletrajzok. M/2 13. pont esetében a végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolatai és a szakmai gyakorlatának jellegét és időtartamát ismertető szakmai önéletrajzok.[kbt. 67. (2) bekezdés e) pont]. M/3. a környezetvédelmi intézkedéseinek és/vagy tanúsítványának a bemutatását a Kbt. 67. (2) bekezdés f) pontjára figyelemmel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha. M/1. Az ajánlat benyújtását megelőző 60 hónap során összesen nem rendelkezik olyan, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával(kal), mely(ek)ben az alábbi feltételek teljesülnek: 1. amely 1 db minimum m2 beépített nettó szintterületű, műemléki védelem alatt álló épület rekonstrukciója, amely homlokzat és tetőszerkezet felújítást, egyedi gyártású nyílászáró cserét vagy felújítását, belső rekonstrukciós helyreállítást és gyengeáramú hálózati rendszer kiépítését is tartalmazott; 2. amely 1 db minimum m2-n megvalósított beton ágyazatba fektetett csőfektetési/csőszerelési és hűtő vagy fűtőgépészeti beruházás megvalósítására vonatkozott; 3. amelynek keretében meg kellett valósítani 1 db minimum m2 sportpálya nemzetközi előírásoknak megfelelő megvilágítását; 4. amely tartalmazott 1 db minimum m2 egybefüggő területű vízzáró vasbeton lemez elkészítést; 5. amely műemlék védelem alatt álló legalább 2 db, összesen minimum bruttó HUF értékű rekonstrukciós munkára vonatkozott 6. amely tartalmazott legalább bruttó HUF értékű díszmű-bádogozással ellátott műemléki védettségű épület tető fedésének kivitelezését. Ugyanazon referenciaigazolás több műszaki alkalmassági követelmény fennállását is igazolhatja. (együttes megfelelés). M/2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 1. 1 fő projektvezető, aki S174 5/12

6 6/12 felsőfokú építész- vagy építőmérnök végzettségű, legalább 5 év építési munkák kivitelezésének irányításában műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) van fő szerkezeti munkákért felelős, építőmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) van és, akinek legalább 5 (öt) éves felelős műszaki vezetői gyakorlata fő műemléki munkákért felelős, építészmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/AM felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) van és, akinek legalább 5 (öt) éves felelős műszaki vezetői gyakorlata fő belső építészeti munkákért felelős, építészmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) van és, akinek legalább 5 (öt) éves felelős műszaki vezetői gyakorlata fő épületgépészeti munkákért felelős, gépészmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG/A felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) van és, akinek legalább 5 (öt) éves felelős műszaki vezetői gyakorlata fő épületvillamossági munkákért felelős, villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV/A felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek megfelelő) van és, akinek legalább 5 (öt) éves felelős műszaki vezetői gyakorlata fő szakemberrel, aki egyetemi vagy főiskolai végzettségű minőségbiztosításért felelős vezetőként, legalább 5 (öt) éves, építőipari minőségbiztosításban, minőségirányításban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. 8. legalább 1 fő, a Magyar Képzőművészeti Egyetem vagy annak jogelődjén festő-restaurátor művészként végzett, és/vagy a Magyar Restaurátor Kamaránál (Magyar Restaurátorok Egyesülete) tagsággal rendelkező a tagnévsorban festő-restaurátor titulus megnevezéssel szereplő festő-restaurátor szakemberrel. A szakemberrel kapcsolatos további elvárás legalább 1 db referencia munka alapján szakmai tapasztalat megléte; 9. legalább 1 fő, a Magyar Képzőművészeti Egyetem vagy annak jogelődjén kőszobrász-restaurátor művészként végzett, és/vagy a Magyar Restaurátor Kamaránál (Magyar Restaurátorok Egyesülete) tagsággal rendelkező a tagnévsorban kőszobrász-restaurátor titulus megnevezéssel szereplő kő-restaurátor szakember. A szakemberrel kapcsolatos további elvárás legalább 1 db referencia munka alapján szakmai tapasztalat megléte; 10. legalább 1 fő, a Magyar Képzőművészeti Egyetem vagy annak jogelődjén fém-ötvös restaurátor művészként végzett, és/vagy a Magyar Restaurátor Kamaránál (Magyar Restaurátorok Egyesülete) tagsággal rendelkező a tagnévsorban tárgy-restaurátor titulus megnevezéssel, megnevezéssel szereplő fém-ötvös restaurátor szakemberrel. A szakemberrel kapcsolatos további elvárás legalább 1 db referencia munka alapján szakmai tapasztalat megléte; 11. legalább 1 fő, a Magyar Képzőművészeti Egyetem vagy annak jogelődjén faszobrász restaurátor művészként végzett, és/vagy a Magyar Restaurátor Kamaránál (Magyar Restaurátorok Egyesülete) tagsággal rendelkező a tagnévsorban faszobrász-restaurátor titulus megnevezéssel szereplő faszobrász restaurátor szakemberrel. A szakemberrel kapcsolatos további elvárás legalább 1 db referencia munka alapján szakmai tapasztalat megléte; S174 6/12

7 7/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 12. legalább 1 fő felsőfokú régész és/vagy művészettörténész végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 1 műemléki védettség alatt álló épület falkutatására vonatkozó referencia munka alapján szakmai tapasztalattal és 3 éves szakmai gyakorlattal; 13. legalább 1 fő felsőfokú művészettörténész végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves szakmai tapasztalattal. A különböző feltételnek való megfelelés kizárólag festőrestaurátor (M/2 8.) és falkutató (M/2 12.). esetén igazolható azonos szakemberrel. (együttes megfelelés). M/3. bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetvédelmi irányítási rendszerre vonatkozó, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítvánnyal (pl.: ISO 14001), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy környezetvédelmi vezetési rendszer működtetésének egyéb bizonyítékaival a Kbt. 68. (5) bekezdése szerint. (együttes megfelelés). Fenntartott szerződések: SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája: Nyílt. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma: Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során: BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: Előzetes összesített tájékoztató Hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S , A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): A dokumentáció beszerzésének határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációért: Ár: HUF. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó ára befizethető készpénz-átutalási megbízáson vagy teljesíthető átutalással az ajánlatkérő Budapest Főváros Önkormányzata OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára. A befizetési okmányon a S174 7/12

8 8/12 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) befizetés jogcímeként feltüntetendő: "Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciójának kivitelezése". A befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízás átvehető az I. 1. pontban megjelölt címen. A befizetés igazolható a készpénz átutalási megbízás postai bélyegző lenyomattal érvényesített feladóvevényével, vagy az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti, vagy ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: :00. Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Időtartam napokban: 105 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: :00. Hely: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Ügyosztály (MAGYARORSZÁG, 1052 Budapest, Városház u ) I. em. 190/b. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. (2) bekezdésben meghatározott személyek lehetnek jelen. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: Igen. Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: "Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukció" Európai Uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt (KMOP-2007/3.1.1/E. Közép-magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. konstrukció Kiemelt projektek komponens). TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 83. (2) szerinti teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 83. (7) bekezdésében foglaltakra. 2) Az eredményhirdetés időpontja: (12:00). Az eredményhirdetés helye: Az I.1) pontban megjelölt címen. A szerződéskötés tervezett időpontja: (10:00). A szerződéskötés helye: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Sport Ügyosztály (MAGYARORSZÁG, 1053 Bp. Curia u. 3). 3) Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: (10:00). Helyszíne: Budapest, XIV. ker. Olof Palme sétány 5. Az ajánlattevők a Kbt. 56. (1) bekezdés szerint írásban tehetnek fel kérdéseket, melyekre az ajánlatkérő a válaszokat írásban, a Kbt. 56. (2)-(4) bekezdés szerint adja meg 4) A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. a szövegszerkezetük megváltoztatása nélkül kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni (a kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) S174 8/12

9 9/12 dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban az ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető. A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óráig. Ajánlatkérő, az ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 54. (4) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére elektronikus úton is elküldi az ajánlattevő által megadott címre, a dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás bemutatását/ kézhezvételét követően. 5) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az általuk meghatalmazott személy(ek) cégszerű aláírásával, oldalanként szignálva (a tartalomjegyzéket és az üres oldalakat is beleértve), folyamatos oldalszámozással (a tartalomjegyzékez és az üres oldalakat is beleértve), az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban 8 (1 eredeti és 7 másolati) példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az "Eredeti-" vagy a "Másolati-" példány megjelölést. Eltérés esetén az "Eredeti példány" tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: "Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciójának kivitelezése" és az "Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az IV.3.8.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó". Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. 6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdése és a Kbt. 71. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 70. (2) bekezdése szerint. 8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó - és bevonásuk esetén a Kbt. 4. 3/D és 3/E pontjai szerinti szervezetek (erőforrás-szervezetek) - alábbi dokumentumait az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy cégmásolat, az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, illetve. a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás; az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolás. 9) Az ajánlatba az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonatot, vagy cégmásolatot, az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, a cégkivonatban, vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást, az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító "készpénz átutalási megbízás" feladóvevényét-, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőt, illetőleg bankszámla kivonatot, továbbá az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a Kbt. 4. 3/D, 3/E pontjai szerinti erőforrás szervezet által tett nyilatkozatokat. S174 9/12

10 10/12 Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni, minden más irat, dokumentum, nyilatkozat egyszerű másolati példányban is becsatolható, kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló egyéb dokumentumokat, amelyek csak eredetiben csatolhatók be. 10) Ajánlatkérő az ajánlattételt HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 59. (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel. A készpénz-átutalási megbízás átvehető az I. 1. pontban megadott címen. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. A bankgarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként a Budapest Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, a tárgyként "Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciójának kivitelezése" címet kell feltüntetni. Az ajánlati bankgaranciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártának napjától 105 napig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító "készpénz átutalási megbízás" feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy hiteles másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynek az eredeti példányának csatolása útján kell igazolni. 11) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képző szerződés-tervezetet értelemszerűen kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, oldalanként szignálva köteles az ajánlatához csatolni. 12) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. Ajánlatkérő csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítást fogadja el hitelesként. 13) A nem Magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, a nem magyarországi letelepedésű, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak és a nem magyarországi letelepedésű, a Kbt. 4. 3/D-E. pontja szerinti szervezet(ek)nek a Kbt ára figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés b-d) pontban és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. 14) Az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott - forintban megadott - összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbankban) történő megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva kell érteni. 15) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [Kbt. 13. (4) bekezdés]. 16) Ajánlattevő a Kbt. 55. alapján tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a S174 10/12

11 11/12 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. [Kbt. 72. ]. 17) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek) kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Ezeknek a Kbt. 4. 3/D és 3/E pontjai szerinti szervezeteknek (erőforrás-szervezeteknek) az alkalmasság igazolására szolgáló kötelezettségvállaló nyilatkozatában részletesen ismertetnie/ismertetniük és az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjaiban előírt dokumentumokkal igazolnia/igazolniuk kell az ajánlattevő rendelkezésére bocsátandó "erőforrást" annak érdekében, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. A kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat mellékleteként csatolni kell a jelen felhívás VI.3.) pont 8.) alpontjában felsorolt dokumentumokat. 18) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók. 19) A Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja alapján a jóteljesítési és megvalósulási biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja alapján hogyan kívánja teljesíteni (bankgarancia, biztosítási szerződés, átutalás). 20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó írásos nyilatkozatát, hogy kizárólag az ajánlatban megnevezett pénzintézet(ek)nél vezet számlát. A nyilatkozat mellékletét képezik a nyilatkozatban megjelölt pénzintézetektől származó nyilatkozatok. 21) A pénzügyi-műszaki ütemtervet az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, továbbá az ajánlatban foglaltak érvényesítésével kell ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációban elhelyeznie. 22) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkanemenkénti főösszesítőket és végösszegeket, a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést tételesen beárazva. 23) Az ajánlatnak tartalmaznia kell sávos ütemtervet heti bontásban. 24) Ajánlattevőnek organizációs elrendezési tervet kell készítenie, amelyet ajánlattételkor csatolnia kell. 25) Az ajánlatnak tartalmaznia kell havária tervet a dokumentációban részletezettek szerint. 26) Ajánlatkérő a munkaterület részeként felvonulási területet biztosít az ingatlan beépítésre nem kerülő részén építési anyagok és építési törmelékek deponálása, szociális-blokk, iroda-blokk, stb. elhelyezésére a Dokumentációban szereplő rajz és a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. 27) Amennyiben Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt megjelöli, úgy a Kbt /A. és a 91. (2) bekezdése szerint jár el. 28) Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a bruttó vállalási díj 20 %-ának megfelelő értékű fedezetet nyújtó vállalkozói építés-szerelési biztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen közbeszerzés tárgyára a szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően - nevesítetten - kiterjeszti. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény S174 11/12

12 12/12 VI.4.3) VI.5) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: S174 12/12

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Legfőbb Ügyészség, Budapest,

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272932-2010:text:hu:html HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75632-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 51-075632 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 143-220614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 143-220614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220614-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 143-220614

Részletesebben

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Tisztifőorvosi

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 55-079676 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 55-079676 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 55-079676 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142664-2010:text:hu:html HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 129-188522

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102251-2011:text:hu:html HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202683-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167092-2010:text:hu:html HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264509-2011:text:hu:html HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2014/S 039-064653. Ajánlati/részvételi felhívás

Magyarország-Budapest: Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2014/S 039-064653. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64653-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 1/6 HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bakony Volán Zrt., Celli út 69., Κapcsolattartó

Részletesebben

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264142-2011:text:hu:html HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432953-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385949-2010:text:hu:html HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei

Részletesebben

HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Állami

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222238-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 144-222238 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Érd

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62558-2011:text:hu:html HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141507-2011:text:hu:html HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Postai cím: Gyulai Pál utca 13. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1085

Részletesebben