II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető Fax: +36 (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291"

Átírás

1 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) AJÁNLATI FELHÍVÁS Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Postai cím: Wesselényi utca Város/Község: Budapest Postai Ország: Magyarország irányítószám: 1077 Kapcsolattartási pont(ok): NFÜ Jogi Telefon: +36 (1) Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető Fax: +36 (1) Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 1

2 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009/2010-es évekre vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória 9 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye: Magyarország NUTS-kód HU II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 2

3 Keretmegállapodás több ajánlattevővel Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 2 szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009/2010-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonása tárgyban: 1. rész: 1 keretszerződés általános külső kapacitás bevonására, összesen legfeljebb nettó Ft értékben 2. rész: 1 vállalkozási szerződés informatikai rendszerellenőrzés lebonyolítására II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen x Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 3

4 II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 2 szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonása tárgyban 1. rész: 1 keretszerződés legfeljebb összesen 470 szakértői nap + 25% 2. rész: 1 vállalkozási szerződés Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (nap/hó/év) Befejezés: március 31. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulás esetére kikötött kötbér III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A pénzügyi fedezet ajánlatkérő rendelkezésére áll: VOP, illetőleg a 2010 év vonatkozásában a hazai forrás terhére is. Előleg fizetésére nincs lehetőség, az ellenszolgáltatás összegének átutalása a Kbt (1) és (3) bekezdése alapján a (rész) teljesítéstől számított 60 napon belül történik az alábbiak szerint: 1. rész esetében: Részteljesítésnek az alábbiak minősülnek: eseti megrendelésenkénti ellenőrzési jelentés tervezet és a lezárt ellenőrzési jelentés leadása. Amennyiben Megrendelő a szerződésben foglaltak szerint külön tanácsadásra vagy a kockázatelemzésben történő részvételre kéri fel Vállalkozót, úgy az egyes szakvélemények 4

5 leadását követően kerül sor teljesítésigazolás kiállítására a dokumentációban meghatározottak szerint. A részteljesítés összege pedig az addig a Megrendelő által elfogadott munkanapok és a szakértőkre vonatkozó napidíj szorzataként kerül meghatározásra. 2. rész esetében: Megrendelő a leegyeztetett ellenőrzési jelentés leadását és annak elfogadását követően állítja ki a teljesítésigazolást. Részteljesítésre és részszámlázásra a 2. rész esetében nincs lehetőség. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A kifizetések pénzneme magyar forint. A vonatkozó jogszabályok: A Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) Nem követelmény, de a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról, valamint a képviseleti jogról rendelkező megállapodást tartalmazó dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz csatolni kell. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Az ajánlathoz a Kbt. 63. (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a felhívásban a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozata a fentiekben megjelölt kizáró okok fenn nem állásáról, illetőleg az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állását igazolni. Ha az ajánlatban ezt nem igazolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 10% feletti alvállalkozója, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdése, valamint a 63/A. (1) bekezdés szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. 5

6 A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni az ajánlatában a kizáró okok fenn nem állásáról. Ajánlatkérő a Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a kizáró okok hiányának igazolásaként a Kbt. 60. (1) bekezdés azon pontjainak, amelyek fenn nem állása az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonatával igazolható, valamint a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja igazolására benyújtott igazolások kivételével (amelynek az ajánlattételi határidő lejártát legfeljebb 30 nappal nem régebbinek kell lennie) - az ajánlattételi határidő lejártát legfeljebb 36 nappal megelőzően kelt eredeti, vagy hiteles másolatban benyújtott nyilatkozatokat és igazolásokat fogad el. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre vonatkozóan nyújt be ajánlatot, akkor a kizáró okok tekintetében elegendő egyszer benyújtani a fenti dokumentumokat. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag), és a 10% feletti alvállalkozó nyilatkozata az előző három évi (2006., 2007., 2008), forgalmáról (nettó árbevételéről). Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt /E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt (1) c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a 10% feletti alvállalkozóval együttesen rendelkezzen az elmúlt három évben (2006., 2007., 2008.) Az 1. rész tekintetében: évenként nettó 17 millió forint forgalommal (nettó árbevétellel) A 2. rész esetében: évenként nettó 4 millió forint forgalommal (nettó árbevétellel). Amennyiben ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot, akkor az árbevételnek a fenti forgalom összegének kell megfelelnie (nettó 21 millió forint). 6

7 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevő, mind a 10% feletti alvállalkozóra vonatkozóan az alábbi dokumentumokat: 1. a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és 10% feletti alvállalkozó által a jelen ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éven belül végzett legjelentősebb, befejezett szolgáltatásainak ismertetését a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolásokkal alátámasztva. A referencianyilatkozatokban / igazolásokban a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl meg kell adni a szerződést kötő másik fél elérhetőségeit és a referenciával kapcsolatosan információt adó személy nevét, beosztását, telefonszáma és az 1. rész tekintetében egyértelműen be kell mutatni, hogy melyik referencia vonatkozik Európai Unió által biztosított forrásból származó támogatás/program és melyik egy strukturális alapokból finanszírozott támogatás/program/projekt ellenőrzésére. 2.A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó: 1. rész esetében: 2.1. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a 10% feletti alvállalkozó együttesen rendelkezzen: 1. rész esetében: 1. Az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éven belül teljesített és befejezett, összesen legalább 2, a 193/2003. Kormányrendelet előírásai szerint belső ellenőri tárgyú tevékenység (szerződésszerű) elvégzését igazoló referenciával, amely közül legalább az egyik értéke elérte a nettó 10 millió forintot amely közül legalább az egyik Európai Unió által biztosított forrásból származó támogatás/program ellenőrzésére vonatkozott. amely közül legalább egy strukturális alapokból finanszírozott támogatás/program/projekt ellenőrzésére vonatkozott. 2. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen rendelkezniük kell az alábbi szakemberekkel: 2.1: Legalább 5 fő, az 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet 11.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő végzettségű szakember: o Akik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (közgazdasági vagy jogi vagy államigazgatási), vagy o Más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkeznek: Okleveles pénzügyi revizori, Pénzügyi-számviteli szakellenőri Okleveles könyvvizsgálói Költségvetési ellenőri Mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése (CIA) 7

8 másolata. d) a szakemberek nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata. e) Mérlegképes könyvelői képzettség esetén a Pénzügyminisztériumnál történő regisztrációt igazoló dokumentum egyszerű másolata, okleveles könyvvizsgáló esetén pedig a Könyvvizsgálói Kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata. f) Szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni 2.2. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) igazoló dokumentum egyszerű másolata. d) a szakember nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata. e) Szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni 2.3. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c) a szakember nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata d) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe vételéről, adott esetben megújításáról szóló határozat egyszerű másolata Közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő o Akik egyenként legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amelynek során egyenként részt vettek legalább 2, az EU-ból származó projekt/program ellenőrzésében o Az 5 fő közül legalább 3 fő rendelkezzen középfokú angol nyelvvizsgával. 2.2.: Legalább 1 fő projektvezető: o aki felsőfokú szakirányú végzettséggel (közgazdasági vagy pénzügyi vagy jogi vagy államigazgatási), o aki legalább 2 projektben részt vett (az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évben), mint projektvezető o aki legalább 2 projektben részt vett (az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évben) amely Európai Unió által biztosított forrásból származó támogatás/program/projekt ellenőrzésére vonatkozott, és amely közül legalább egy támogatás/program/projekt értéke elérte a nettó 20 millió forintot o aki legalább középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. 2.3.: Legalább 2 fő közbeszerzési szakértő: o Akik szerepelnek a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés, valamint árubeszerzés beszerzési tárgyak egyikében o akik egyenként részt vettek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 éven belül legalább 3, a nemzeti értékhatárokat elérő értékű és legalább 2 közösségi értékhatárt elérő, az Európai Unióból származó forrásból támogatott, közbeszerzési eljárás lebonyolításában ajánlatkérői oldalon 8

9 e) Szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni 2.4. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c) a szakemberek nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata d) a szakmai kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata e) Szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni 2.5. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával b) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata. c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) d) Szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni 2. rész esetében: 2.1. és 2.2. esetében: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával amely eljárások nem lehettek a Kbt a), f) és g) pontjai alapján eredménytelenek amely eljárások során a felhívás és/vagy dokumentáció összeállításában, vagy az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésében vett részt hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségben o a 2 fő közül legalább 1 főnek rendelkeznie kell középfokú angol nyelvvizsgával Legalább 3 fő mérnök szakértő: o akik a Magyar Mérnöki Kamaránál műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkeznek az alábbi területeken: közlekedés, építés, épületgépészet (a szakértőknek összességében kell teljesíteniük ezt a követelményt) o akik legalább egyenként 5 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek o akik (egyenként) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 éven belül részt vettek szakértőként legalább 2 darab, egyenként legalább nettó 5 millió forint értékű beruházás tekintetében az ajánlatkérői vagy ajánlattevői oldalon a (köz)beszerzési eljárás lebonyolításában o a 3 fő közül legalább 1 főnek rendelkeznie kell középfokú angol nyelvvizsgával 2.5: legalább 3 fő junior szakértő: o Akik felsőfokú gazdasági szakirányú végzettséggel rendelkeznek o Akik egyenként legalább 1 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek pénzügyi és/vagy ellenőrzési területen. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakértő csak egy pozícióra ajánlható meg. 2. rész esetében: 1. Az ajánlattételi határidő lejártának napját 9

10 b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) és képzettségét (CISA, CISM képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata d) a szakember nyelvtudását igazoló dokumentum egyszerű másolata e) Szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt /E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt (3) d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. megelőző 3 éven belül teljesített és befejezett, legalább 1, informatikai rendszer ellenőrzése tárgyú tevékenység (szerződésszerű) elvégzését igazoló referenciával, amely értéke elérte legalább a nettó 8 millió forintot. 2. Legalább az alábbi szakemberekkel rendelkeznek: 2.1. Legalább 2 fő informatikai szakértő, akik rendelkeznek o Felsőfokú informatikai (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel o Legalább az egyik rendelkezzen okleveles információrendszer ellenőr (Certified Information Systems Auditor (CISA)) képesítéssel o legalább az egyik rendelkezzen COBIT szabvány és/vagy ITIL módszertan ismeretekkel o ISO27001 szabvány ismerettel o egyenként legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendszerfejlesztés és/vagy rendszerüzemeltetés területén, o Legalább 1 fő középfokú angol nyelvvizsgával 2.2. Legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik o felsőfokú végzettséggel informatikai o okleveles információrendszer biztonsági vezető (CISM) képesítéssel o Legalább 2 év COBIT szabvány alapján végzett ellenőrzési gyakorlattal o ISO27001 szabvány ismerettel o legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendszerfejlesztés és/vagy rendszerüzemeltetés területén, o legalább 2 informatikai tanácsadásra és/vagy rendszerfejlesztésre vonatkozó projektben részt vett (az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évben), mint projektvezető o legalább középfokú angol 10

11 nyelvvizsgával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakértő csak egy pozícióra ajánlható meg. Az egyes részek között a szakemberek tekintetében az átfedés nem megengedett. A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, illetve a 10% feletti alvállalkozó együttesen is megfelelhet III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott igen nem A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik igen nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen x - 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, 67/2007. (IV.11) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. Kormányrendelet módosításáról - A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. Törvény - 29/2004. IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról 11

12 - A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. Törvény III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen x IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont: x 12

13 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen x nem Előzetes összesített tájékoztató x 2009/S /05/2009 IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: , 9.00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Igen nem IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: , 9.00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: / / (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) / / -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 13

14 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: , 9.00 Hely (adott esetben): 1077 Budapest, Wesselényi utca II. emelet 216. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. nem V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem V.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Végrehajtás Operatív Program igen nem V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 1. Eredményhirdetés tervezett időpontja: szeptember 29., óra Szerződéskötés tervezett időpontja: október 9., óra 2. A 2. rész esetében a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 3 hónap. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag), valamint a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak/aláírás minta másolati példányát az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. 4. Az ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b)-c) pontjaira. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt (2) bekezdéséről, a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően. 5. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdés alapján a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. 6. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációból az ajánlati felhívást, a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján Az Ügynökség menüpont alatt lévő Üvegzseb oldalon. Elérési útvonal: Ajánlatkérő tájékoztatja a potenciális ajánlattevőket, hogy a feladatleírás mellékletét képező Belső Ellenőrzési Kézikönyvet az ajánlatkérőtől elektronikusan kérhetőek el az alábbi címen: A dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon, e- mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele. 7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket 14

15 határozott meg. 8. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor mindkét rész tekintetében - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is megjelöli, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. 9. Az ajánlattevőnek az 1. rész esetében szakértői munkanapokra kell ajánlatot tenni, nettó forintban külön az egyes szakértőre, az V.3.10 szerint, a 2. rész esetébe pedig a nettó vállalkozási díjra kell ajánlatot tennie. 10. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történik az alábbiak szerint: 1. rész 1: általános szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap, súlyszám: 50 2: projektvezető: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap, súlyszám: 10 3: közbeszerzési szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap, súlyszám: 10 4: mérnök szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap, súlyszám: 10 5: junior szakértő: nettó vállalkozási díj (forint)/szakértői munkanap: súlyszám: 20 Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Értékelés menete: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) vállalkozói díj a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat esetében pedig az értékelési pontszámot az értékelt ajánlatra meghatározott érték (vállalkozói díj) és a legkedvezőbb (legalacsonyabb vállalkozói díj) érték hányadosának a maximális pontszámmal (10) való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. Az ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámot kettő tizedesjegyre kerekíti! A fentiek szerinti pontszámokat ajánlatkérő összeadja és ez adja meg részenként az egyes ajánlatok pontértékét. 2. rész: ajánlattevőnek a feladatleírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feladatok teljes körű ellátásra kell ajánlatot tennie, nettó Ft + Áfa (nettó vállalkozási díj) értékben, amely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint kerül értékelésre. 11. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2010-es évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések listája még nem ismert, azt ajánlatkérő összhangban a Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel - legkésőbb december 15-ig készíti el. Ajánlatkérő az ellenőrzési tervben foglaltak ellenőrzésére és esetleges soron kívüli ellenőrzések elvégzésére fogja felkérni a nyertes Vállalkozót. Ajánlatérő rögzíteni kívánja, hogy nem feltétlenül kerül sor az összes, ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés megrendelésére. Vállalkozó feladatát fogja képezni továbbá a szerződéstervezetnek megfelelően Megrendelő részére tanácsadás nyújtása és kockázatelemzésben történő részvétel. 12. Ajánlatkérő a munkatapasztalatot a diploma megszerzésétől számítja. 13. Ajánlatkérő egy szakértői munkanapot 8 munkaórában határoz meg. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt (4) bekezdése alapján ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként. 15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összeférhetetlennek tekinti azon szakembereket, akik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél és annak szervezeteinél az ajánlattételi határidő lejártakor, vagy azt követően munka, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban állnak. Az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek nyilatkozatát a személyekkel szemben érvényesíteni kívánt összeférhetetlenség fenn nem állásáról. 15

16 Az egyes ellenőrzések tekintetében speciális szakmai összeférhetetlenségi körülmények is felmerülhetnek, amelyről ajánlatkérő az egyes megrendelésekben fogja tájékoztatni a nyertes ajánlattevőt (ugyanakkor, amennyiben összeférhetetlenséget eredményező körülmény áll fenn, vagy válik ismertté, akkor erről ajánlattevőnek és a szakértőknek is nyilatkozniuk kell). A 2. rész tekintetében ajánlatkérő továbbá a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt ajánlattevők/szakemberek vonatkozásában szakmailag összeférhetetlennek tekinti azon ajánlattevőket/szakembereket, akik az EMIR fejlesztésében vagy üzemeltetésben részt vettek/részt vesznek. 16. Ajánlattevőnek mindkét rész tekintetében szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően, amelyben konkrétan bemutatja az elvégzendő feladatok módszertanát, ütemezését, a szakértők bevonásának módszerét, a 2. rész esetében pedig az ellenőrzési program és ütemterv tervezetét. 17. Ajánlattevőnek és a bevonni kívánt szakértőknek nyilatkozniuk kell, hogy amennyiben szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. Törvényben előírt biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó, B típusú ellenőrzésnek aláveti magát. 18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel a beszerzés típusára, az ajánlattevőket, alvállalkozókat, erőforrást nyújtó szervezetet és a szakértőket titoktartási kötelezettséggel terheli. 19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, amennyiben a nyertes ajánlattevő (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet) az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nem igazolja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett, az ajánlata a Kbt (1) bekezdésének i) pontja alapján érvénytelen. 20. Kérjük, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlatában az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az egyes kizáró okokra vonatkozóan az ajánlatában a szükséges igazolásokat önkéntesen csatolja, vagy az ajánlattevő az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást kívánja érvényesíteni. 21. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt a alapján ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 1 rész vonatkozásában ,- HUF (2. rész esetében nem került ajánlati biztosíték meghatározásra). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által megadott bankszámlára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel az alábbiak szerint: - az átutalást az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett sz. számlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték teljes összegének jóváírásra kell kerülnie az ajánlatkérő bankszámláján. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, valamint az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 59. (5) és (6) bekezdései szerinti esetekben milyen bankszámlaszámra kell a biztosíték összegét visszautalni: - a bankgaranciának az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti, a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekre vonatkozó bankgaranciát. - az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig terjedő időszakig. Ajánlattevőnek a Kbt. 59. (1) bekezdése alapján a fenti módok egyike szerint az ajánlati 16

17 biztosítékot (annak teljes értékét) az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre kell bocsátania, és a benyújtott ajánlatban, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell ennek megtörténtét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati biztosítékkal és annak rendelkezésre bocsátásával (igazolásával) kapcsolatban nincsen mód hiánypótlásra. V.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS V.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: Internetcím (URL): Fax: A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Ország: Magyarország Város: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: V.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt ban foglaltak szerint. V.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: +36 (1) Internetcím (URL): Fax: +36 (1) V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: / / (nap/hó/év) Ország: Magyarország A. MELLÉKLET 17

18 TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Postai cím: Wesselényi u Város/Község: Budapest Postai Ország: HU irányítószám:1077 Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Főosztály II. emelet 210. Telefon: +36 (1) szoba Címzett: Kenderesi Pálné asszisztens Fax: +36 (1) Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Postai cím: Wesselényi u Város/Község: Budapest Postai Ország: HU irányítószám: 1077 Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Főosztály II. emelet 210. Telefon: +36 (1) szoba Címzett: Kenderesi Pálné asszisztens Fax: +36 (1) Internetcím (URL): 18

19 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Keretszerződés: Általános külső kapacitás bevonása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Keretszerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009/2010-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terve végrehajtása során külső kapacitás bevonása tárgyban, legfeljebb 470 szakértői nap + 25% 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés március 31. 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Vállalkozási szerződés informatikai rendszerellenőrzés lebonyolítására 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 1 vállalkozási szerződés informatikai rendszerellenőrzés lebonyolítása tárgyban 19

20 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: 3 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 20

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/62. lapszám 2009/61. lapszám

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2008.05.28.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Legfőbb Ügyészség, Budapest,

Részletesebben