Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/ Fax: 72/ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

2 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával kapcsolatos banki szolgáltatás Eljárás: nyílt Az ajánlati dokumentáció tartalma: I. Ajánlati felhívás II. Az ajánlat összeállításra és beadására vonatkozó szabályok III. Az ajánlatok értékelése IV. Kötelezően kitöltendő nyilatkozatok Az ajánlati dokumentáció mellékletei: 1. Regisztrációs lap 2. Felolvasólap 3. Intézmények 4. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ telephelyei (Lakásotthonok) 5. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a módosításokkal egységes szerkezetben) 6. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV.23.) Kgy. rendelet 7. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV.27.) Kgy. rendelet 8. Kiskincstár Működési Szabályzata

3 3 Tisztelt Ajánlattevő! A Baranya Megyei Önkormányzat a számlavezető bankjának kiválasztására az önkormányzat számára bankszámlavezetés, valamint folyószámlahitel biztosításával kapcsolatos banki szolgáltatás igénybevételére nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett meg. Jelen dokumentáció összeállításával és kiadásával Ajánlatkérőnek az a célja, hogy elősegítse az Ajánlattevők sikeres ajánlattételét. A dokumentációban foglaltakat az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlati felhívás tartalmával kiegészítve, azzal összhangban kell alkalmazni. Az Ajánlatkérő Baranya Megyei Önkormányzat nevében felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint a Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlati felhívás, valamint a jelen dokumentációban foglaltak figyelembevételével készítsék el és tegyék meg ajánlatukat. Pécs, október 14. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

4 4 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Postai cím: Széchenyi tér 9. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Andrási Imréné Postai irányítószám: 7621 Telefon: 72/ Ország: Magyarország Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

5 5 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy X Általános közszolgáltatások szövetségi hatóság, valamint regionális és Védelem helyi szerveik Közrend és biztonság Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Környezetvédelem X Regionális vagy helyi hatóság Gazdasági és pénzügyek Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

6 6 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Bankszámlaszerződés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Szolgáltatási kategória 06 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye Baranya megye területén a dokumentációban foglalt jegyzék szerint NUTS-kód HU231 Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

7 7 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Baranya Megyei Önkormányzat bankszámlaszerződése és folyószámlahitel-szerződése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen nem X II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) A Baranya Megyei Önkormányzat ezen belül az Önkormányzat Hivatala, 18 önálló és 3 részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménye, valamint a részben önálló költségvetési szerveként működő Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás bankszámláinak vezetése, teljes pénzforgalmának lebonyolítása, bankváltás esetén beleértve az elektronikus bankkapcsolat kiépítését is. Folyószámla-hitelkeret biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Munkavállalói lakossági szolgáltatások nyújtása.

8 8 On line elektronikus bankszámla forgalom ellátása és a valós idejű számlainformációk lekérdezése valódi számlakivonatok készítése érdekében. Az Önkormányzat évi költségvetési rendelete szerint a kiadási-bevételi főösszeg forint, a folyószámla-hitelkeret forint, a létszámkeret 2562 fő. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között Pénznem: Pénznem: HUF II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 01/01/2009 (nap/hó/év) befejezés // (nap/hó/év)

9 9 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő a Kbt (3) alapján az ellenszolgáltatást részletekben teljesíti. A kamat- és pénzforgalmi jutalék megfizetése negyedévente, a teljesítést követően utólag, a negyedév végén esedékes. Egyéb költség- és díjtétel elszámolását a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben foglaltak szerint teljesíti a költségvetési számla bank általi terhelésével. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem X (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdése szerinti, vagy a 61. (1) bekezdésének d)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel illetve a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben: akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandók a Kbt. 66.

10 10 (2) bekezdése, illetve 67. (4) bekezdése szerinti szervezetekre is. Igazolási módok: Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban a Kbt. 63. (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, illetve az ajánlattevőnek nyilatkoznia arról, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A Kbt. 61. (1) bekezdés e) pontjának igazolása a PSZÁF-engedély hiteles másolatának benyújtásával történik. A Kbt. 66. (2) bekezdése és 67. (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlatban közjegyző által hitelesített nyilatkozatban igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá. Az igazolásokat a Közbeszerzések Tanácsa által a kizáró okok igazolására kiadott tájékoztatóban meghatározott módon kell teljesíteni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerinti, az utolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozó, a számviteli szabályoknak megfelelő éves beszámolót egyszerű másolatban. Az ajánlattevő a teljesítéshez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmasságát a Kbt. 66. (2) bekezdésben foglaltak szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az az ajánlattevő, akinek az éves számviteli beszámolója alapján az utolsó lezárt pénzügyi évben a saját tőkéje nem érte el a forintot, vagy mérleg szerinti eredménye negatív volt. Alkalmatlan az a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek az éves számviteli beszámolója alapján az utolsó lezárt pénzügyi évben a saját tőkéje nem érte el a forintot, vagy mérleg szerinti eredménye negatív volt. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az az ajánlattevő és az a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt

11 11 1. a Kbt. 67. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően ismertesse az előző két évben (2006. és évben) nyújtott legjelentősebb bankszámla-vezetési szolgáltatásait, illetve nyújtsa be a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelő, a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt eredeti, vagy hiteles másolatú igazolást; 2. a Kbt. 67. (3) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását. Az ajánlattevő a teljesítéshez szükséges műszaki, szakmai alkalmasságát a Kbt. 67. (4) bekezdésben foglaltak szerint is igazolhatja. alvállalkozó, 1. aki és évben különkülön nem nyújtott legalább 3-3 olyan helyi önkormányzatnak teljeskörű bankszámla-vezetési szolgáltatást, amelyből évente legalább egy önkormányzatnál az éves eredeti költségvetési főösszeg meghaladta a 3 milliárd forintot és a részére nyújtott teljeskörű bankszámla-vezetési szolgáltatás minimum 1 éves folyamatos időtartamú volt; 2. aki nem rendelkezik valós idejű tranzakciók lebonyolítására szolgáló szoftver- és hardvereszközökkel, elektronikus bankszámla forgalmat lebonyolító háttérrendszerrel. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen feltételeknek együttesen kell megfelelnie. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen X nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen X nem

12 12 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt X Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem

13 13 IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Részszempont 1. folyószámlahitel-kamat mértéke a 3 havi BUBOR-hoz viszonyítva, 360 napos kamatbázissal, % 2. folyószámla-hitel rendelkezésre tartási jutaléka, % 3. betéti kamat mértéke a 3 havi DKJ-hoz viszonyítva, 365 napos kamatbázissal, % 4. bankon kívüli utalás pénzforgalmi jutalékának mértéke, a megadott minimum és maximum díjtétel között, % 5. pénztári kifizetés költsége, a megadott minimum díjtétel felett, %. 6. csoportos utalás költsége bankon kívül, a megadott minimum díjtétel felett, % 7. ajánlattevő Baranya megyében működő ATM-jeinek száma, db 8. pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása a) készpénzforgalom (készpénzfelvétel és -befizetés) lebonyolítása b) elektronikusan indított megbízások befogadása és teljesítése Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 1236/2008. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén

14 14 Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 03/12/2008(nap/hó/év) Időpont: 11óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (számokkal): A fizetés feltételei és módja: Pénznem: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 03/12/2008(nap/hó/év) Időpont: 11óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: // (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: X IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) // -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

15 15 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 03/12/2008(nap/hó/év) Időpont: 11óra Hely (adott esetben): Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 336. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen X nem A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek, külön meghívás nélkül. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: igen nem X VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. (2) bekezdése alapján teljes körben biztosítja. 2.) Az eredményhirdetés időpontja: óra 3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: ) A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára a hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentáció a honlapon a Közbeszerzés menüpont Közbeszerzési dokumentáció almenüjében érhető el az ajánlattételi határidő lejártáig. 5.) A dokumentáció letöltéséről az ajánlati dokumentáció szerinti kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lapot az ajánlatkérő részére haladéktalanul meg kell küldeni faxon, az Ajánlati felhívás I.1) pontjában megjelölt faxszámra. A dokumentáció letöltéséről a visszaigazolás (regisztrációs lap) fentiek szerinti megküldése az érvényes ajánlattétel feltétele. 6.) Az ajánlat benyújtása: Az ajánlatot zárt csomagolásban, kettő (1 eredeti és 1 másolati) példányban, cégszerűen aláírva, az egyes példányok lapjait állagsérelem nélkül nem

16 16 bontható módon összefűzve, vagy bekötve, minden oldalt folyamatos sorszámozással, és az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy meghatalmazottjának (meghatalmazás eredeti példánya csatolandó) kézjegyével ellátva, lezárt borítékban (csomagban), közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A közvetlen benyújtás helye: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Titkársága, Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 308/1. szoba. A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártáig a fenti címen rendelkezésre áll. Az ajánlat fedőlapján fel kell tüntetni az "eredeti" vagy "másolati" megjelölést. Esetleges eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlatkérő nevét, címét és az alábbiakat: "Ajánlat a Baranya Megyei Önkormányzat bankszámlavezetésére NEM BONTHATÓ FEL án óráig!" A postán feladott, vagy futárszolgálattal kézbesített ajánlatok esetén a fentieken kívül a csomagoláson fel kell tüntetni, hogy: FELBONTÁS NÉLKÜL, HALADÉKTALANUL a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Titkárságára továbbítandó! A közvetlenül benyújtott ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 7.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség és kockázat az ajánlattevőt terheli. 8.) Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéses feltételeket az ajánlattevő által kimunkált szerződéstervezetbe kell beépíteni, értelemszerűen változatlan tartalommal. Az ajánlathoz a szerződéstervezetet csatolni kell. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: a.) az önkormányzati ügyfélkör számára meghirdetett, számlavezetéssel kapcsolatos jutalék-, költség és díjtételeket tartalmazó hirdetményt b.) a Kbt. 70. (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt, kifejezett ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi feltételt beleértve a szerződéses feltételeket is elfogadja, c.) a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b) pontja és (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat, d.) a IV.2.1) pontban felsorolt részszempontok közül a 8. részszempont a) és b) alszempontjai vonatkozásában annak részletes bemutatását, hogy a bírálat tárgyát képező tevékenységeket ajánlattevő milyen módon teljesíti.

17 17 Ajánlattevőnek a teljesítési módokat az Ajánlati dokumentációban foglalt értékelési szempontok szerinti részletezésnek megfelelően kell ismertetnie. e.) az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) pontja szerinti alvállalkozó azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot. 9.) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírtaknak, továbbá ha jogszabályi előírásokba ütközik. 10.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok, illetve alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa részszempontonként/alszempontonként 1-5 pont, mely minden részszempont esetén azonos. Az ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámot valamennyi bírálati szempont esetében a sorbarendezés módszerével határozza meg. A pontszámítás részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 11.) Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 12.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolniuk kell alkalmasságukat a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 13.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy ha az eredményhirdetéskor megnevezte a következő legjobb ajánlattevőt, akkor a nyertes visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 14.) Ajánlattevők a regisztrációs lap VI. 3)5.) pontban részletezettek szerinti megküldését követően, kizárólag írásban, az I.1) pontban megjelölt kapcsolattartási pont igénybevételével kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napig. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők részére legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 6. napon írásban (faxon, ben) megküldi. 15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése, illetve figyelembe vétele valamennyi ajánlattevő számára kötelező. 16.) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi

18 18 órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 17.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásai irányadóak. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: 1024 Telefon: / Internetcím (URL): Fax: +36-1/ Ország: Magyarország A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: 1024 Telefon: / Internetcím (URL): Fax: +36-1/ Ország: Magyarország VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (nap/hó/év)

19 19 II. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS BEADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Jelen fejezetben foglaltak figyelembe veszik a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit. E fejezetben foglaltakat az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlati felhívás tartalmával kiegészítve, azzal összhangban kell alkalmazni. 2. Ajánlatkérő szerződéses feltételként köti ki, hogy a számlavezető bank: a.) a bankváltás költségeit átvállalja (a számlavezető bank változása esetén), b.) a számlanyitásért, számlafenntartásért, számlavezetésért és számlazárás címén díjat, költséget nem számít fel, c.) az ügyfélterminál kiépítését és működtetését minden teljesítési helyen a hivatalban és az önkormányzat valamennyi intézményében a szükséges feltételek biztosításával, térítésmentesen vállalja, d.) on-line rendszerével biztosítja, hogy az intézmények számlaforgalmának információi a hivatal ügyfélterminálján keresztül elérhetőek legyenek, e.) a készpénzellátást az intézmény székhelyétől számított legfeljebb 25 km-en belül biztosítja úgy, hogy az esetleges közvetítői és egyéb költségeket átvállalja, f.) a folyószámlahitel kizárólag forintalapú és forint-elszámolású lehet, g.) a folyószámlahitellel kapcsolatban kizárólag kamatot és rendelkezésre tartási jutalékot számít fel, h.) a folyószámlahitel biztosítékaként Ajánlatkérő kizárólag a mindenkori költségvetését ajánlja fel, és azonnali inkasszót enged, i.) a pénztári befizetéseket, valamint a bankon belüli utalásokat beleértve a bankon belüli csoportos utalásokat is jutalékmentesen (térítésmentesen) biztosítja, j.) a bankon kívüli utalások esetén a csoportos utalásokat kivéve 100 Ft/tétel minimális díjat és Ft/tétel maximális díjat számít fel, a kettő között a jutalékot az utalt összeggel arányosan, %-ban kifejezve határozza meg. A bankon kívüli utalások esetében az utalt összeggel arányosan meghatározott jutalék-mérték csak 0%-tól pozitív irányban eltérő lehet (nem lehet 0 %), k.) a pénztári kifizetéseknél 100 Ft/tétel minimum díjat, efelett a kifizetett összeggel arányos díjat (költséget, jutalékot) számít fel, maximális díjtételt nem határoz meg. Ajánlatában a minimális díjtétel felett felszámítandó %-os díjmértéket adja meg l.) a bankon kívüli csoportos utalásnál 30 Ft/tétel minimális díjat, efölött az utalt összeggel arányos díjat (költséget, jutalékot) számít fel, maximális díjtételt nem határoz meg. Ajánlatában a minimális díjtétel felett felszámítandó %-os díjmértéket adja meg m.) az ajánlat egyetlen elemét tekintve sem tesz az Ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlatot az önkormányzati ügyfélkör számára meghirdetett, számlavezetéssel kapcsolatos hirdetményi jutalék- és díjtételeinél, n.) az ajánlatban nem szereplő, bankszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások tekintetében az önkormányzati ügyfélkör hirdetményi díjtételeit (díj-, jutalék-, illetve költség tételeit) alkalmazza, vagy annál kedvezőbbet határoz meg. (Ez utóbbi esetet Ajánlatkérő a döntésnél nem veszi figyelembe.)

20 20 o.) az önkormányzatnál működő kiskincstári rendszert külön díjazás nélkül kezeli. 3. Ajánlatot csak az tehet, aki az ajánlati dokumentáció letöltését a regisztrációs lap ajánlati felhívásban részletezett módon történő megküldésével igazolja. 4. Az Ajánlattevő az ajánlat valamennyi oldalát köteles sorszámozni és az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy meghatalmazottjának kézjegyével ellátni (szignálni). 5. Amennyiben az ajánlatot az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja szignálja, akkor a meghatalmazás eredeti példánya is csatolandó az ajánlathoz. 6. Az ajánlatot az Ajánlati felhívás VI.3) pontjában részletezettek szerint egy eredeti és egy másolati példányban, magyar nyelven kell elkészíteni és az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi határidőig eljuttatni. Az ajánlatot tartalmazó csomagot oly módon kell lezárni, hogy a lezárás módja megnehezítse annak jogosulatlan felnyitását, és azon az illetéktelen beavatkozás vagy annak kísérlete felfedezhető legyen. 7. Az ajánlat fedőlapján fel kell tüntetni az "eredeti" vagy "másolati" megjelölést. Esetleges eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma az irányadó. 8. A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlatkérő nevét, címét és az alábbiakat: "Ajánlat a Baranya Megyei Önkormányzat bankszámlavezetésére NEM BONTHATÓ FEL án óráig!" 9. A postán feladott vagy futárszolgálattal kézbesített ajánlatok esetén a fentieken kívül a csomagoláson fel kell tüntetni, hogy: FELBONTÁS NÉLKÜL, HALADÉKTALANUL a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Titkárságára továbbítandó! 10. Az ajánlatokat közvetlenül a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályának Titkárságán (Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet, 308/1-es szobában) lehet benyújtani munkanapokon 9-12 óra között. A közvetlenül benyújtott ajánlatok átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 11. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlati felhívás IV.3.4) pontjában év, hó, nap és óra szerint pontosan megjelölt ajánlattételi határidőig egy eredeti és egy másolati példányban, a dokumentációban leírt módon csomagolva, az ajánlati felhívás VI.3)6.) pontja, illetve az Ajánlati dokumentáció II. fejezet 10. pontja szerinti helyen az Ajánlatkérő birtokában van. 12. Az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó csomag elveszése, a csomagolás megsérülése, lezártságának megszűnése, kézbesítés elkésettsége, stb.) az Ajánlattevő viseli. 13. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amely nem szabályszerűen csomagolt, vagy határidő után lett benyújtva.

21 A szabályszerűen benyújtott, sértetlen csomagolású ajánlatok átvétele időpontjától a bontás időpontjáig az Ajánlatkérő gondoskodik az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről és arról, hogy bontásig az Ajánlatkérőn kívül az ajánlatokhoz illetéktelen ne juthasson. 15. Az érdemi ajánlat (eredeti és másolati példány egyezően) a következőket tartalmazza: a.) Fedőlap b.) Tartalomjegyzék, amely az oldalszámokat is tartalmazza c.) Felolvasólap d.) Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások e.) Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások f.) Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások g.) Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások h.) A szerződéses feltételek 2. e) pontjában meghatározott Ajánlatkérői elvárás teljesítési módjának részletes ismertetése, bemutatása. Amennyiben Ajánlattevő a 2. e) pontban meghatározott Ajánlatkérői feltételnek harmadik fél bevonásával kíván eleget tenni, úgy az erre vonatkozó megállapodás-tervezetet, és a harmadik fél szándéknyilatkozatát is csatolnia kell az ajánlathoz. i.) Ajánlattevő által összeállított szerződéstervezet a megadott szerződéses feltételek figyelembe vételével j.) Az önkormányzati ügyfélkör számára a számlavezetéshez kapcsolódóan meghirdetett hirdetményi díjtételek k.) Az Ajánlati felhívás IV.2.1) Bírálati szempontok pontjában felsorolt részszempontok közül a 8. részszempont a) és b) alszempontjai vonatkozásában annak részletes bemutatását, hogy a bírálat tárgyát képező tevékenységeket hogyan teljesíti. Ajánlattevőnek a teljesítési módokat jelen dokumentáció III. Az ajánlatok értékelése pontjában foglaltak figyelembevételével, az értékelési szempontok szerinti részletezettséggel kell ismertetnie. 16. A nyertes Ajánlattevő kiválasztására vonatkozó döntést a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével a Baranya Megyei Önkormányzat Költségvetési Bizottsága, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága hozza meg a bíráló bizottság javaslata alapján.

22 22 III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. A bírálati részszempontok és súlyszámok: Részszempont Súlyszám 1. folyószámlahitel-kamat mértéke a 3 havi BUBOR-hoz viszonyítva, 360 napos kamatbázissal, % 2. folyószámla-hitel rendelkezésre-tartási jutaléka, % 3. betéti kamat mértéke a 3 havi DKJ-hoz viszonyítva, 365 napos kamatbázissal, % 4. bankon kívüli utalás pénzforgalmi jutalékának mértéke, a megadott minimum és maximum díjtétel között, % 5. pénztári kifizetés költsége, a megadott minimum díjtétel felett, % 6. csoportos utalás költsége bankon kívül, a megadott minimum díjtétel felett, % 7. ajánlattevő Baranya megyében működő ATM-jeinek száma, db 8. pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása a) készpénzforgalom (készpénzfelvétel és -befizetés) lebonyolítása 6 b) elektronikusan indított megbízások befogadása és teljesítése 6 A 8. részszempont a) alszempontja esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy Ajánlattevő az intézményeknek és a lakásotthonoknak 1 a dokumentáció mellékletét képező jegyzékek szerinti elhelyezkedését figyelembe véve milyen módon biztosítja a készpénzfelvételt, illetve -befizetést, forint és valuta esetében külön-külön, beleértve a meghatározott címlet szerint történő felvételt is. Ezen belül értékeli az egyes készpénzfelvételi, illetve - befizetési módok időigényét, esetleges előzetes bejelentés igényét (tekintettel pl. a felveendő összeg nagyságára, valutanemre, címletre, stb.), időbeni korlátait (pl. nyitvatartási idő, stb. ), esetleges egyéb korlátait (pl. címlet, összeg, stb.), biztonságát, illetve kockázatait, a ki(be)fizetőhely távolságát, az esetlegesen felmerülő költségeket (pl. házhoz szállítás költsége, stb.), befizetésnél a jóváírás legkésőbbi időpontját. A 8. részszempont b) alszempontja esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy munkanapokon naponta milyen időhatáron belül indítható átutalás tárgynapi továbbítás érdekében bankon kívüli számlára giro-rendszerben, valamint VIBER rendszerben, és milyen időhatáron belül indítható átutalás bankon belüli számlára úgy, hogy azon a jóváírás tárgynapon megtörténjen. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő részszempontonként, a 8. részszempont esetében alszempontonként értékeli. Az ajánlatok elbírálása során valamennyi részszempontra, illetve alszempontra adható pontszám alsó és felső határa 1-5 pont A lakásotthonok ellátmánnyal gazdálkodnak, készpénzforgalmuk a bankkártyával történő készpénzfelvételre korlátozódik.

23 23 A részszempontok pontozása a következő módszer szerint történik: Ajánlatkérő az egyes részszempontokat és alszempontokat a sorbarendezés módszerével értékeli. A beérkező érvényes ajánlatok azonos tartalmi elemeit 5 csoportba rendezi a következők szerint: az első csoportba rendezett ajánlatok 5 pontot, a második csoportba rendezett ajánlatok 4 pontot, a harmadik csoportba rendezett ajánlatok 3 pontot, a negyedik csoportba rendezett ajánlatok 2 pontot, az ötödik csoportba rendezett ajánlatok 1 pontot kapnak. Az Ajánlatkérő részére legkedvezőbb amely az és a részszempont esetén a legkisebb, a 3. és a 7. részszempont esetén a legnagyobb értékű, a 8. részszempont alszempontjai esetében az alábbiakban ismertetett módszer szerint számított legmagasabb pontszámot kapott ajánlati elem 5 pontot kap. A többi azonos ajánlati elem a legkedvezőbbhöz viszonyítva kerül rangsorolásra. A 8. részszempont a) és b) alszempontja esetében Ajánlatkérő a következő módon végzi el a sorbarendezést: Az adott alszempontra megadott ajánlati elemet a bíráló bizottság tagjainak mindegyike 1 és 100 között, egész pontban lepontozza, majd az ajánlati elemre adott pontszámok összege a tagok számával kerül elosztásra. Az így kapott a kerekítés általános szabályai szerint egy tizedesjegyre kerekített pontszámok alapján sorbarendzett ajánlati elemek közül a legmagasabb pontot elért ajánlati elem kerül az első csoportba, és 5 pontot kap, a többi azonos ajánlati elem pedig a legkedvezőbbhöz viszonyítva kerül rangsorolásra. A rangsorba állított azonos ajánlati elemek pontozása az alábbi rendszer szerint történik: Ha az érvényes ajánlatok száma 1-5 között van, az egyes csoportokba a rangsorolást követően maximum 1-1 ajánlat kerülhet. Ha az érvényes ajánlatok száma 5 felett van, akkor az első csoportba változatlanul a legkedvezőbb ajánlati elem kerül. Az összes többi azonos ajánlati elem a legkedvezőbbhöz viszonyítva rangsorának megfelelően kerül csoportosításra, az alábbiak szerint: A beérkező érvényes ajánlatok közül, az azonos ajánlati elemek rangsorolását követően - az 1. helyre rangsorolt ajánlat az első csoportba kerül, 5 pontot kap. - a 2. helyre rangsorolt ajánlat a második csoportba kerül, 4 pontot kap, - a helyre rangsorolt ajánlatok a harmadik csoportba kerülnek, 3 pontot kapnak, - a helyre rangsorolt ajánlatok a negyedik csoportba kerülnek, 2 pontot kapnak, - a 8. és ezt követő helyekre rangsorolt ajánlatok az ötödik csoportba kerülnek, 1 pontot kapnak. Az ajánlati elemek fentiek szerint számított pontszáma a megfelelő részszemponthoz, illetve alszemponthoz rendelt súlyszámmal beszorzásra, majd ezt követően összesítésre kerül. Az ajánlati elemek pontszámának számításakor, valamint a kapott pontszámok részszempontok, illetve alszempontok szerinti súlyszámmal történő beszorzásakor a számítás egész számot eredményez. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

24 24 IV. KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT A.....cég (cím:...) nevében kijelentjük, hogy 1. Az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük, és elfogadjuk. 2. Kijelentjük, hogy cégünk, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt személyek, továbbá alvállalkozóink a jelen eljárásnál semmiféle módon nem befolyásoltak, teljes mértékben pártatlanok és nem állnak fenn a Kbt ban foglalt okok. 3. Kijelentjük, hogy cégünk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) pontja hatálya alá tartozik., Cégszerű aláírás

25 25 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 60. (1) bekezdése alapján Alulírott..., mint a(z)... Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel, szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet Ajánlattevő vagy alvállalkozó aki, a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző - két évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított...., cégszerű aláírás

26 26 Nyilatkozat a Kbt. 70. (1) bekezdésére vonatkozóan Alulírott....., mint a... Ajánlattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 70. (1) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat által indított A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával kapcsolatos banki szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában valamint dokumentációjában foglaltakat elfogadom, és a felolvasó lapon illetve a szerződéstervezetben foglalt feltételek alapján ajánlatot teszek.., cégszerű aláírás

27 27 Nyilatkozat a kbt. 71. (1) bekezdésére vonatkozóan Alulírott, mint... Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 71. (1) b.) pontja szerinti alvállalkozót igénybe veszek 1 nem veszek igénybe 2 Igénybevétel esetén az alvállalkozó megnevezése: Név: Székhely: Telefon: Képviselő: Alulírott, mint... Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 71. (1) a.) pontja szerint harmadik személlyel a közbeszerzés alábbi részével összefüggésben kötök szerződést A Kbt. 71. (1) a.) pontja szerinti harmadik személlyel szerződést nem kötök. 1.., cégszerű aláírás 2 A megfelelő szöveg aláhúzandó

28 28 Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdésére vonatkozóan Alulírott...., mint a Ajánlattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat által indított A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával kapcsolatos banki szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya (Kbt ) alá eső alvállalkozót.., cégszerű aláírás

29 29 AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI

30 30 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P a A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával kapcsolatos banki szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásban A dokumentációt letöltött, esetleges Ajánlattevő cég adatai: 1. név: 2. székhely: 3. telefonszám: 4. telefax-szám: 5. cím: 6. kapcsolattartó neve, telefon- és telefax száma, címe:., cégszerű aláírás TÁJÉKOZTATÓ A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentációt Ajánlatkérő honlapjáról letöltötte, és mint lehetséges Ajánlattevő kíván szerepelni. A regisztrációs lapnak az Ajánlati felhívás I.1) pontjában megjelölt fax-számra történő visszaküldése az érvényes ajánlattétel feltétele.

31 31 FELOLVASÓLAP I. Eljárás tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával kapcsolatos banki szolgáltatás II. Ajánlattevő adatai a. Neve:... b. Székhelye:... c. Telefonszáma:... Telefax száma:... d. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... e. Kapcsolattartó neve, telefon- és telefax száma, címe: III. Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) adatai a. Neve:... b. Székhelye:... c. Telefonszáma:... Telefax száma:... d. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... e. Kapcsolattartó neve, telefon- és telefax száma, címe: IV. Ajánlat 3 havi BUBOR + 3 havi DKJ + 1.) folyószámlahitel-kamat a 3 havi BUBOR-hoz viszonyítva, 360 napos kamatbázissal, % 1... % 2.) folyószámla-hitel rendelkezésre-tartási jutaléka, %..% 3.) betéti kamat mértéke a 3 havi DKJ-hoz viszonyítva, 365 napos kamatbázissal, % 1... % 4.) bankon kívüli utalás pénzforgalmi jutalékának mértéke a megadott minimum és maximum díjtétel között, % % 5.) pénztári kifizetés költsége, a megadott minimum díjtétel felett, % 3. % 6.) csoportos utalás költsége bankon kívül, a megadott minimum díjtétel felett, % 3. % 7.) ajánlattevő Baranya megyében működő ATM-jeinek száma, db 4... db Kelt, hó.nap 1 A kamatmarge-t %-ban kifejezve kell megadni. 2 A pénzforgalmi jutalék mértéke az Ajánlatkérő által megadott minimum és maximum díjtétel közötti díj meghatározásának alapja, így értéke csak 0 %-tól pozitív irányban eltérő lehet 3 A %-os mérték az Ajánlatkérő által megadott minimum díjtétel feletti díj meghatározásának alapja, 0 % is lehet 4 Ajánlattevő Baranya Megye közigazgatási területén található ATM-jeinek darabszáma

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/62. lapszám 2009/61. lapszám

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2008.05.28.

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Postai cím: Gyulai Pál utca 13. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1085

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

TARTALOM HIRDETMÉNYEK. Ajánlati felhívás

TARTALOM HIRDETMÉNYEK. Ajánlati felhívás TARTALOM HIRDETMÉNYEK Ajánlati felhívás DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Hirdetésszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása - K. É. - 13281/2008) Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben