X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: Magyarország irányítószám:7621 Telefon: / Címzett: Dr. Tóth Bertalan alpolgármester Fax: / Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal X Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? X Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): igen X nem 1

2 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára Internet, távközlési és egyéb hálózati szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök szállítása. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 5 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye Pécs Megyei Jogú Város területe NUTS-kód HU231 NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodás megkötése X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 2 vagy hónap(ok)ban: X Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 2

3 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: ,- és ,- között Pénznem: HUF A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Internet, távközlési valamint egyéb hálózati szolgáltatások, illetőleg internet, távközlési, valamint egyéb hálózati eszközök beszerzése szolgáltatási szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak) Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) JA10-8 II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen X nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen X nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre X II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Közös ajánlatkérő szervezetek, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára: 1. rész esetében: Vezetékes távközlési szolgáltatás és internet és egyéb hálózati szolgáltatás ellátása, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés. 2. rész esetében: Mobil távközlési szolgáltatás ellátása, mobil távközlési eszközök beszerzése. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 3

4 II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés // (nap/hó/év) befejezés // (nap/hó/év) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Jótállás és késedelmi kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A keretmegállapodás alapján megkötött szerződés(ek) tárgyát képező szolgáltatások vagy áruk ellenértékét a Kbt (3) bekezdésére figyelemmel az Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, a szerződés(ek)ben meghatározott időszakonként kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással fizeti ki. 4

5 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem X (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem) vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, valamint akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában és a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 2. Az eljárásban nem Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem) vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) c) pontjában, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 3. Az eljárásban nem vehet részt olyan, a Kbt. 66. (2) bekezdése és a 67. (4) bekezdése szerinti szervezet, amely a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik. Igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóinak az ajánlatban a Kbt. 63. (1)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (2) bekezdés, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a teljesítés során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A Kbt. 66. (2) bekezdés és a 67. (4) bekezdése szerinti szervezetek a Kbt. 63. (7) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek igazolni a kizáró okok alóli mentességüket. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében egyaránt benyújtandó a cégkivonatban szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat január 1-től a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, Az alkalmasság minimum követelménye(i) (adott esetben): Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlan, ha: 1.) bármely pénzforgalmi számláján január 1-től a nyilatkozat kiállításának napjáig egyszer is sorban állás volt; 2.) mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évben negatív volt; (Az 1. és a 2. pontban meghatározott követelményeknek Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 5

6 A számlavezetés kezdete, Számláján január 1-től a nyilatkozat kiállításának napjáig sorban álló tétele volt-e [Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont]. 2.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti valamennyi alvállalkozónak csatolnia kell a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának hiteles másolatát az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan, amennyiben az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedés szerint ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén tagoknak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozónak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell becsatolniuk az előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]. esetén a tagoknak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük). 3.) Nem rendelkezik az elmúlt két évben (2007; 2008) külön-külön: I. részre történő ajánlattétel esetén: vezetékes távközlési és/vagy internet szolgáltatásokból származó nettó millió forintos forgalommal. II. részre történő ajánlattétel esetén: mobil távközlési szolgáltatásokból származó nettó millió forintos forgalommal. (A 3. pontban meghatározott kritériumokkal szemben Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie). 3.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagoknak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell eredeti cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző két év (2007, 2008) közbeszerzés tárgya (vezetékes és/vagy mobil távközlési és/vagy internet szolgáltatások) szerinti szolgáltatások nettó éves forgalmáról. [Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont]. A Kbt. 67. (4) bekezdés szerinti szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodás esetén, Ajánlattevő ebben az estben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emel-lett a Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 6

7 Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: 1.) az előző három év (2006; 2007; 2008) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait (vezetékes és/vagy mobil távközlési és/vagy internet szolgáltatás) ismertetető, a Kbt. 68 (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban [Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont]. 2.) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával eredeti példányban; b) szakemberek végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; c) a szakemberek által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozatok [Kbt. 67. (3) bekezdés d) pont]. A Kbt. 67. (4) bekezdés szerinti szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodás esetén, Ajánlattevő ebben az estben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett a Kbt. 67. (4) bekezdés szerinti szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlan, ha nem rendelkeznek együttesen: 1.) az előző három évben (2006; 2007; 2008) közigazgatási szervnél és/vagy költségvetési szervnél és/vagy egyéb állami vagy önkormányzati tulajdonú szervezetnél teljesített: I. részre történő ajánlattétel esetén: - minimum 200 db fővonalat tartalmazó vezetékes (DSL, ISDN, ISDN2 és/vagy analóg) távközlési szerződésből származó, összesen legalább 1 db 10 millió forint értékű szolgáltatási referenciával; - minimum 200 db fővonalat tartalmazó (DSL, ISDN, ISDN2 és/vagy analóg) vezetékes internet szolgáltatási szerződésből származó összesen legalább 1 db 10 millió forint értékű szolgáltatási referenciával. II. részre történő ajánlattétel esetén: - minimum 500 db SIM kártya előfizetését tartalmazó, vezeték nélküli mobil (GSM) távközlési szolgáltatási szerződésből származó összesen legalább 1 db nettó 10 millió forint értékű szolgáltatási referenciával; 2.) a teljesítés során bevont szakemberek közül I. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnöki és/vagy informatikai végzettséggel és minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. II. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettséggel és minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén tagok), és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók szakembereinek biztosítása során egy szakember csak egy feltételnek történő megfelelés alkalmával vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy adott szakember több kategóriának is megfelelne a végzettsége, képzettsége és gyakorlati tapasztalata alapján. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X 7

8 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: igen nem X III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen nem X IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt X Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 8

9 versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok X Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám I. rész: Vezetékes távközlés, internet és egyéb hálózat 1. Vezetékes távközlés 1.1/ Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/ISDN30) 1.2/ Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/ISDN2 PMP) 1.3/Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/ISDN2 PP) 1.4/ Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/analóg fővonal) 1.5/ Helyi hívások díja minden időben (nettó HUF/perc) 1.6/ Távolsági beszélgetés díja minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/perc) 1.7/ Hívások díja Pannon GSM irányba minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/perc) 1.8/ Hívások díja T-Mobile GSM irányba minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/perc) 1.9/ Hívások díja Vodafone GSM irányba minden időben, másodperc alapú számlázással II. rész: Mobil távközlés 1.) Mobil távközlési szolgáltatások 1.1./ 100 %-ban lebeszélhető havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/SIM) 1.2./ A Pannon hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/ perc) 1.3./ A T-Mobile hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/ perc) 1.4./ A Vodafone hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/ perc) 1.5/ A belföldi vezetékes hálózatába irányuló hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/ perc) 1.6/ Kedvezményes vezetékes körzetbe irányuló hívások díjai minden időben, másodperc alapú

10 (nettó HUF/perc) 1.10/ Nemzetközi hívások listaárából adott kedvezmény mértéke (%) 2.) Internet és egyéb hálózati szolgáltatások 2.1/ 2 Mbit/128Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja (HUF/ hó) 2.2/ 8 Mbit/256Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja (HUF/ hó) 2.3/ Internetszolgáltatás díja bérelt vonalon 100Mbit/100 Mbit sávszélességgel (HUF/hó) 2.4/ Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 8 Mbit adatkapcsolat esetén (HUF/hó) 2.5/ Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 4 Mbit adatkapcsolat esetén (HUF/hó) 3.) Szolgáltatási terv minősége számlázással (nettó HUF/ perc) 1.7/ Külföldre irányuló hívások listaárából adott kedvezmény mértéke (%) 1.8/ A Pannon hálózatába irányuló SMS díja (HUF/darab) 1.9./ A T-Mobile hálózatába irányuló SMS díja (HUF/darab) 1.10/ A Vodafone hálózatába irányuló SMS díja (HUF/darab) 1.11/ Üzleti hívócsoport havidíja, 0 Ft hívócsoporton belüli hívásdíjjal (nettó HUF/perc) 1.12/ Évente biztosított díjkedvezmény mértéke az előző évi díjakhoz mérten (%) 1.13/ Dolgozói előfizetés díjainak eltérése az Ajánlatkérőnek biztosított üzleti díjcsomag díjtételeihez képest (%) 2.) Szolgáltatási terv minősége 3.) Mobil távközlési eszközök Mobil tartozékok listaárából adott kedvezmény mértéke (%) / Mobil távközlési eszközök listaárából adott kedvezmény mértéke hűségnyilatkozat nélkül (%) 5 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 10

11 Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: / / (nap/hó/év) Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem Igen válasz esetén, Ár (számokkal): ,- Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció díjának kifizetése az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt számú bankszámlájára történő átutalással vagy készpénzes fizetéssel történik. A fizetés megtörténtéről az ajánlatkérő számlát bocsát ki. Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz ellenében adja át. A dokumentáció díja az ÁFA összegét tartalmazza. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: / / (nap/hó/év) Időpont: óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: // (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) X // -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 11

12 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: / / (nap/hó/év) Hely (adott esetben): Időpont: óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen X nem Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Eljárási információk 1.) Ajánlatkérő az eljárás során egy alkalommal, teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget. 2.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 3.) A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 4.) A Kbt. 136/A (1) bekezdése szerint a keretmegállapodásos eljárás két részből áll. A közbeszerzési eljárás első szakaszában az ajánlatkérő a Kbt. Második Rész IV. fejezet szerinti nyílt eljárást alkalmaz a keretmegállapodás megkötése céljából. Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt keretmegállapodást. Az eljárás második szakaszában az ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció keretében kérhet ajánlato(ka)t és köt szerződés(eke)t az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására, a Kbt. 136/B (2) bekezdés szerint. Dokumentáció 5.) A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az árának befizetését igazoló bizonylat bemutatásával, személyesen vehető át munkanapokon óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján óráig, az A. melléklet II) pontjában megjelölt személytől és helyen, valamint a Kbt. 54. (4) bekezdésben foglalt módon. 6.) Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása, mely másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő a közös ajánlattevők egy tagjának kiváltani a dokumentációt. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatok benyújtása 7.) Az ajánlatokat írásban és zártan, A. III mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az 12

13 ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, az információt tartalmazó oldalak folyamatos oldalszámozásával és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem bontható kötésben, zárt borítékban, illetve csomagolásban, a csomagoláson Internet és telekommunikációs szolgáltatások és eszközök beszerzése - Keretmegállapodás és "Ajánlattételi határidőig nem bontható fel felirat csomagoláson való feltüntetésével, 5 példányban (1 eredeti, 4 az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány) kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít irányadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező (nem üres) oldalát cégszerűen szignálni kell. 8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát: - az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható; - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya eredetiben vagy másolatban közjegyző által hitelesítve; - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás. 9.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 10.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b) pontjával összefüggésben - a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg - az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. 11.) A Kbt. 71. (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 12.) Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 13.) A Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó minden iratot amennyiben erre kimondottan egyéb utalás nincs a felhívásban vagy a dokumentációban eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani. 14.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdés alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolniuk kell alkalmasságukat a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 15.) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok 13

14 közül az Ajánlati Felhívás III.2.1., III.2.2., és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI:26.) MT rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 16.) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlati biztosíték 17.) Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtania, melynek összege részekre történő ajánlatonként: HUF (összesen: ,- HUF) 18.) Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás útján történő teljesítés esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A befizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatában köteles a terhelési értesítő, bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény hiteles másolatával igazolni azzal, hogy az eredeti dokumentumot befűzés nélkül köteles az ajánlat eredetijéhez borítékban csatolni. Ajánlattevőnek több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását külön-külön kell igazolni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként kell benyújtani. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 59. (4) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Egyéb információk 19.) Jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlatkérőnek minősülnek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621, Pécs, Széchenyi tér 1.), Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (7621, Pécs, Széchenyi tér 1.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata (7621, Pécs, Bercsényi u. 3.), Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (7632 Pécs, Apáczai körtér 1.); Középiskolai Központi Menza (7623 Szabadság u. 25.); Pécsi Városi Könyvtár (7621, Pécs, Király u. 9.); Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely (7621, Pécs, Széchenyi tér); Pécsi Kulturális Központ (7621 Pécs, Színház tér 2.); Pécsi Nemzeti Színház (7621 Pécs, Perczel Miklós u. 17.); Pécsi Horvát Színház (7621 Pécs, Anna u. 17.); Pannon Filharmonikusok-Pécs (7621 Pécs, Király utca 19.); Pécsi Ifjúsági Központ (7633 Pécs, Nagy Lajos király u 13.); Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága (7633 Pécs, Dr. Veress Endre út 10.); Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (7627 Pécs, Engel J. u. 1.); Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (7633, Pécs, Dr. Veress Endre u. 2.); PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ (7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2.), Pécs Holding Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8.), BIOKOM Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.); EUNet 2000 Kft. (7621 Pécs, Mária u. 9.), Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. (7624 Pécs, Esze Tamás u. 5.); Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. (7621, Pécs, Mária u. 9.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete (7621, Pécs, Széchenyi tér 1.), Keleti Városrészi Óvoda (7627, Pécs, Bártfa u. 17.); Kertvárosi Óvoda (7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/b.); Nyugati Városrészi Óvoda (7623, Ajtósi u. 2.); Városközponti 14

15 Óvoda (7621, Pécs, Mátyás király u. 17.); Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7629, Pécs, Komlói út 58.); Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (7633, Pécs, Bánki Donát u. 2.);Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (7632, Pécs, Aidinger utca 41.); Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7621, Pécs, Mátyás király u. 17.); Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium (7621, Pécs, Építők útja 9.); 500. sz. Angster József Szakképző Iskola (7623, Pécs, Rét u ); Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (7623, Pécs, Rét utca 10.); Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola (7633, Pécs Esztergár L. u. 6.); Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (7632, Pécs, Malomvölgyi út 1/b.); Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola (7621, Pécs Király u. 44.); Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola (7624, Radnics u. 9.); Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium (7624, Pécs, Boszorkány u. 2.); Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (7624, Pécs, Szigeti u. 97.); Janus Pannonius Gimnázium (7621, Baranya Pécs Mária u. 2-4.); Kodály Zoltán Gimnázium (7629, Pécs. Dobó István u ); Leöwey Klára Gimnázium (7621, Pécs, Szent István tér 8-10.); Hajnóczy József Kollégium (7633, Pécs, Türr István u. 2.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (7632, Pécs, Anikó u.5.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye (7621, Pécs Széchenyi tér 1.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézmény (7632, Pécs, Krisztina Tér 9.); Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona (7621 Pécs, Megye u. 24.); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény (7636, Pécs, Malomvölgyi u. 21.); Bóbita Bábszínház (7629, Pécs, Mária u. 18.); Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (7635, Pécs, Mikszáth K. u. 20/A.) VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: Telefon: +36-1/ Internetcím (URL): Fax: +36-1/ Ország: Magyarország A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: 15

16 VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám:1024 Ország: Magyarország Telefon: +36-1/ Internetcím (URL): Fax: +36-1/ VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: // (nap/hó/év) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Postai cím: Teréz u Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám:7621 Ország: Magyarország Telefon: / Címzett: Moroné Lázár Zsófia Fax: / Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Postai cím: Teréz u Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7621 Ország: Magyarország Telefon: / Címzett: Moroné Lázár Zsófia Fax: /

17 Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám:7621 Ország:Magyarország Telefon: Fax: B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 ellátása MEGHATÁROZÁS Vezetékes távközlési, internet és egyéb hálózati szolgáltatások 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára vezetékes távközlési szolgáltatás és internet és egyéb hálózati szolgáltatás ellátása, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgyak Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) JA10-8 3) MENNYISÉG Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok 8256 felhasználója számára (± 30 %) fővonalon vezetékes távközlési szolgáltatás, 50 (± 30 %) telephelyen 2 Mbit/128Kbit, valamint 60 (± 30 %) telephelyen 8 Mbit/256Kbit sebességű korlátlan adatforgalmú internetszolgáltatás ellátása. Ajánlatkérő számára 100 Mbit/100 Mbit sávszélességű 17

18 bérelt vonali internetszolgáltatás, illetve az Ajánlatkérő és telephelyei között virtuális magánhálózat szolgáltatás ellátása 4 Mbit-8 Mbit sávszélességgel. A szolgáltatások tartalmazzák 800 (±50 %) vezetékes telefonkészülék, valamint az internet és egyéb hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a szükséges hálózati eszközök (router, swich, stb.) beszerzését. A szolgáltatás részletes adatait a dokumentáció tartalmazza. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés // (nap/hó/év) Befejezés // (nap/hó/év) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL Ajánlatok értékelése 1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az értékelés során adható pontszám, mely minden részszempont esetén azonos: pont között. 2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az ; bírálati részszempontok esetében a fordított arányosítás módszerét, az részszempont esetén az egyenes arányosítás, a 3. bírálati részszempont esetén a sorbarendezés módszerét alkalmazta. Az értékelés részletes módszertanát a dokumentáció tartalmazza. 3.) Az 1-2. bírálati részszempontokra adott ajánlatoknak egységnyi szolgáltatásra kell irányulnia, tehát a bírálati szempontokra vonatkozóan az Ajánlattevőnek nem a teljes mennyiségre vonatkozóan kell ajánlatát meghatároznia (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Mobil távközlési szolgáltatások 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára Mobil távközlési szolgáltatás ellátása, mobil távközlési eszközök beszerzése. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 18

19 Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgyak Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 3) MENNYISÉG Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok 2632 (± 30 %) felhasználója számára mobil távközlési szolgáltatás ellátása. A szolgáltatások tartalmazzák az intézmények számára 2600 (±50 %) mobil telefonkészülék beszerzését. A szolgáltatás kiegészülhet db (± 50 %) dolgozói előfizetéssel. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés // (nap/hó/év) Befejezés // (nap/hó/év) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL Ajánlatok értékelése 1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az értékelés során adható pontszám, mely minden részszempont esetén azonos: pont között. 2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az ; az és az bírálati részszempontok esetében a fordított arányosítás módszerét az 1.7.; 1.12.; és a bírálati részszempontok esetén az egyenes arányosítás, a 2. bírálati részszempont esetén a sorbarendezés módszerét alkalmazta. Az értékelés részletes módszertanát a dokumentációt tartalmazza. 3.) Az 1. és a 3. bírálati részszempontokra adott ajánlatoknak egységnyi szolgáltatásra kell irányulnia, tehát a bírálati szempontokra vonatkozóan az Ajánlattevőnek nem a teljes mennyiségre vonatkozóan kell ajánlatát meghatároznia (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/62. lapszám 2009/61. lapszám

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2008.05.28.

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

TARTALOM HIRDETMÉNYEK. Ajánlati felhívás

TARTALOM HIRDETMÉNYEK. Ajánlati felhívás TARTALOM HIRDETMÉNYEK Ajánlati felhívás DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Hirdetésszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása - K. É. - 13281/2008) Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1085. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Postai cím: Gyulai Pál utca 13. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1085

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Traumatológiai protézis és implantátum beszerzése.

Traumatológiai protézis és implantátum beszerzése. Traumatológiai protézis és implantátum beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben