AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja fel ajánlattevőket az ÉAOP-4.1.1/A számú pályázat alapján új 60 férőhelyes óvoda épület kialakítása a nyíregyházi evangélikusok számára vállalkozási szerződés keretében. tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívásban és jelen ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. Tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió forintot, ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás közzététele helyett a Kbt (2) bekezdés szerint három ajánlattevőt hív fel közvetlenül, egyidejűleg ajánlattételre. Ajánlat kizárólag az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban ismertetett megrendelésre adható be. Az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívásban foglaltakat részletezi, konkretizálja, így a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi dokumentáció átvétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a Kbt.-ben előírt feltételek nem teljesítése az ajánlat érvénytelenségét, illetve kizárást von maga után! 1

2 Ajánlatkérő adatai Ajánlatkérő neve: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Ajánlatkérő címe: 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. sz. Ajánlatkérő Tel/Fax: / Ajánlatkérő nevében eljár: Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. Levelezési cím: 1162 Budapest, Timur u. 74. Telefon: +36-1/ Telefax: +36-1/ cím: Közbeszerzés tárgya, mennyisége: Nyíregyháza központjában, 4400 Nyíregyháza, Közép u. 1.sz. (hrsz.: 3371) alatti ingatlanon, a jelenlegi használaton kívüli kollégium lebontása, azt követően egy 786,04 m2 hasznos alapterületű kétszintes, hagyományos építési móddal megvalósuló óvoda épület létrehozása, valamint annak kiszolgálására 9 db személygépkocsi parkoló - melyből egy mozgáskorlátozott parkoló - kialakítása, valamint kerékpártároló elhelyezése, a műszaki leírásban részletezettek szerint. A szerződés meghatározása: ÉAOP-4.1.1/A számú pályázat alapján új 60 férőhelyes óvoda épület kialakítása a nyíregyházi evangélikusok számára vállalkozási szerződés keretében. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: július 31. Teljesítés (helyei): 4400 Nyíregyháza, Közép u. 1. Hrsz:3371 Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Az ellenszolgáltatás összegét ajánlatkérő 66,68%-ban ÉAOP-4.1.1/A azonosítószámú pályázati támogatásból kívánja biztosítani, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. Ajánlatkérő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a jelen szerződés tekintetében szállítói kifizetés érvényesül, az ellenszolgáltatást a Támogatói Okirat illetve a Pályázati Feltételek alapján kifizetésre köteles Közreműködő Szervezet a Kbt ban meghatározottak teljesülése esetén, az ott meghatározott szabályok szerint teljesíti. Ajánlatkérő amennyiben ajánlattevő igénybe kívánja venni a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő vállalkozói előleget biztosít. Ajánlattevő köteles az ajánlatában a vállalkozói előleg igénybe vételéről nyilatkozni. Ajánlatkérő a teljesítéstől számított 60 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt (3) és (4) bekezdésének, továbbá a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Ajánlatkérő kettő részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbiak szerint: 2

3 1. részszámla a szerződés értékének 40%-a lehet 2. részszámla a szerződés értékének 40%-a 2.A végszámla pedig a szerződés értékének 20%-a lehet. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A számla benyújtásánál az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A alkalmazása kötelező. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér napi Ft meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20%-a, 36 hónap teljeskörű jótállás vállalása Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége: Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. Kizáró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. Az igazolás módja: Ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés 10%-át nem meghaladó mértékben a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) a Kbt. 66. (1) bekezdése alapján: 1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított, azt megelőző 12 hónapban bármelyik élő pénzforgalmi számláján volt 30 napot meghaladó sorban álló tétel. 2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az elmúlt kettő lezárt üzleti évre (2009., 2010.) vonatkozó, számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójában a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik kizárólag a jelen Projekt céljára fordítható, a teljesítéshez szükséges forrással (likvid/szabad pénzösszeggel, eszközzel), mely saját forrás és - a saját forrással nem lefedett mértéknek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott hitel együttes összege eléri legalább a 25 millió forintot. Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha a saját forrás zárolása, valamint a hitel rendelkezésre állása a vállalkozási szerződés megkötésétől a teljesítésig, de legkésőbb a teljesítési határidő lejártáig nem marad érvényben azzal, hogy mind a zárolás, mind a hitelszerződés felbontható abban az esetben, ha az ajánlattevő nem kerül nyertesként kihirdetésre jelen eljárásban. Az ajánlattevőnek és a tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a közös ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltételeinek önállóan kell megfelelniük. 3

4 Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható: 1./ pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal; 2./ az előző kettő lezárt üzleti évre (2009., 2010.) vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval a Kbt. 66. (1) bek. b) pontja alapján, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét; 3./ A Kbt. 66. (1) bekezdés e) pontja alapján jelentkező csatolja arra vonatkozó igazolását, hogy rendelkezik legalább ,- Ft-os, kizárólag jelen Projekt céljára felhasználható (szabad) pénzösszeggel (eszközzel), amely elsődlegesen zárolt likvid eszközökből, pénzintézeti hitelnyújtásból vagy ezek kombinációjából állhat össze; - Ajánlattevő ezen alkalmassági kritériumnak való megfelelését zárolás esetén igazolja a számlavezető pénzintézet(ek) által kiállított nyilatkozattal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: jelen projekt megnevezését, a zárolt összeg mértékét, a zárolás lejáratának napját, azon tényt, hogy a zárolt összeg felhasználása kizárólag a jelen projekthez kapcsolódó számlák nettó összegének kifizetése érdekében történhet; - Jelentkező ezen alkalmassági kritériumnak való megfelelését, pénzintézeti hitelnyújtás esetén igazolja a számlavezető pénzintézet(ek) által kiállított visszavonhatatlan ígérvénnyel vagy hitelszerződéssel, amelyeknek tartalmaznia kell a projekt megnevezését, a hitelként biztosított összeg mértékét, a hitel rendelkezésre állásának határidejét, azon tényt, hogy az ígérvény visszavonhatatlan és a hitelként nyújtott összeg lehívása kizárólag a jelen projekthez kapcsolódó számlák nettó összegének kifizetése érdekében történhet. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 4. 3/E. pontja és a 65. (3)-(4) bekezdései és a 69. (4)-(9) bekezdései. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a közös ajánlattevőknek az 1. pont tekintetében önállóan kell megfelelniük. Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) a Kbt. 67. (2) bekezdése alapján: 1.) alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik az előző legfeljebb öt évben összesen legalább kettő darab befejezett épület kivitelezési, illetőleg felújítási munkálataira vonatkozó referenciával, melyekből az egyik elérte a nettó ,- Ft, másik pedig a ,- Ft-ot beruházási összértéket. 2) alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik: - legalább 1 fő szakemberrel, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A kategóriájú jogosultsággal rendelkezik - legalább 1 fő szakemberrel, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉG kategóriájú 4

5 jogosultsággal rendelkezik - legalább 1 fő szakemberrel, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉP/ÉV kategóriájú jogosultsággal rendelkezik Közös ajánlattétel esetén a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeinek együttesen kell megfelelniük az ajánlattevőknek. Ajánlatkérőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeinek együttesen kell megfelelniük. Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási módok: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható 1) az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; 2) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 4. 3/E. pontja és a 65. (3)-(4) bekezdései és a 69. (4)-(9) bekezdései. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje november óra A dokumentáció értéke ,- Ft. A fizetés feltételei és módja: A vételárat, azaz ,- Ft-ot a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.) CIB Bank Zrt. Banknál vezetett sz. számlaszámára történő utalással kell megfizetni. Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni: Óvoda épület kialakítása a nyíregyházi evangélikusok számára. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 83. szerint teljes körben lehetőséget biztosít. Ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje, az ajánlat benyújtásának és az ajánlat felbontásának helye: Ajánlattételi határidő, bontás: november :00 óra Ajánlat benyújtási, bontási címe Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft Nyíregyháza, Színház u. 11. I. épület Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: Az eljárás nem tárgyalásos. 5

6 Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül. Szerződéskötés tervezett időpontja és helye: Az eljárás eredményéről szóló Összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon. A szerződéskötés helye: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Ajánlattétel nyelve: Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Egyéb információk, követelmények: 1) A dokumentáció az ajánlattételi felhívás megküldése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál rendelkezésre áll, és megigényelhető. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró postacímre történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, munkanapokon ig az ajánlattételi határidő lejártának napján :00 óráig. 2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat: ajánlatkérő neve: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség eljárás megnevezése ÉAOP-4.1.1/A számú pályázat alapján új 60 férőhelyes óvoda épület kialakítása a nyíregyházi evangélikusok számára a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és címe Ezen információk megadása szükséges esetleges személyes, vagy telefonon történő megkeresés esetén is. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 3) A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. ÉAOP 4.1.1/A-2-10 Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat 4) Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását megelőző 5. munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző 3. munkanap. 5) Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: Belföldi adószám, Pénzforgalmi jelzőszám, Képviselő neve, Kapcsolattartó személy neve, Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, Kapcsolattartó személy faxszáma, Kapcsolattartó személy címe. 6) Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 80 napig az ajánlatához kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél későbbi, akkor 6

7 ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. (2) bekezdésében meghatározott időpontig van kötve. 7) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alatt ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban részletezetteknek megfelelően a műszaki leírás és a kiviteli tervek szerinti építési beruházás megvalósítására vonatkozó egyösszegű nettó forintális értéket érti. Az értékelési szempont tekintetében tett megajánlása alátámasztására ajánlattevőnek a kiviteli tervben szereplő árazatlan költségvetést ki kell töltenie és be kell csatolnia ajánlatába. 8) Az ajánlattevőnek műszaki és pénzügyi ütemtervet is csatolniuk kell ajánlatukba a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően. 9) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatokat leadni csak munkanapokon órától óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig) lehetséges. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján ig be kell érkeznie. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevők kötelesek viselni! 10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának). Amennyiben az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a gazdasági társaság munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a cégszerűen aláírt meghatalmazást és a meghatalmazott munkavállaló aláírási mintáját. 11) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Ha az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentum kerül benyújtásra, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 12) Együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egy közösen megtett külön nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés szerződésszerű teljesítésére. 13) Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdésének megfelelően jár el. 14) A felhívás Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolási mód 1/ pontjában foglaltak alapján valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan csatolni kell a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlattételi felhívás megjelenése napjánál nem régebbi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy számláin volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított, azt megelőző 12 hónapban. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő okiratokkal igazolt számlavezető pénzintézeteken kívül más hitelintézetnél számlát nem vezet. 15) Az aláírásra jogosult és a pénzforgalmi jelzőszámok ellenőrzése tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban csatolják az ajánlattételi felhívás megküldésénél 30 nappal nem régebbi cégkivonatuk egyszerű másolati példányát. 16) A Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási mód 2. pontjában meghatározott mérleg szerinti eredmény a számvitelről szóló évi C törvény 70. (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. 17) A felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód 1/ pontjában az előző legfeljebb öt év kitétel alatt a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapot érti Ajánlatkérő. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú beruházásra. A bemutatásnak tartalmazni kell a beruházás főbb műszaki adatait (amelyből az alkalmassági 7

8 feltételeknek való megfelelés megállapítható). A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint kell alátámasztani. 18) Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód 1/ pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan építési beruházással kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt az építési beruházást fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük, emiatt az építési beruházások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és naturáliában - az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban). 19) A felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód 2) pontjában a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése tekintetében részletes szakmai önéletrajz, valamint végzettségüket igazoló dokumentum(ok) másolatának csatolását írja elő az ajánlatkérő, a képzettségük ismertetése tekintetében pedig a megjelölt szakmagyakorlási tevékenység folytatására vonatkozó jogosultságát igazoló okiratot kell az ajánlatba csatolni. 20) Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy a vállalkozói előleget igénybe kívánja-e venni. 21) A dokumentációban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele. 22) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltak szerint. 23) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b) c) és d) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 24) Ajánlattevőnek a Kbt nak megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 25) A Kbt. 71. (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, a felhívás szerint szükséges alkalmassági igazolásokat a Kbt. 71. (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell megadni. 26) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint az ellenszolgáltatás árát). 27) Ajánlatkérő a Kbt. 70/A -ban foglalt előírások közül kizárólag a d), e) és f) pontok szerinti követelmények teljesítését írja elő. Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. Az ajánlatot kell benyújtani. A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 28) Az ajánlatokat zárt csomagolásban 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, a csomagoláson minimálisan a következőket kell feltüntetni: a közbeszerzési eljárás tárgyát; az ajánlattételi határidő lejártáig NEM BONTHATÓ FEL, az eredeti példányt "eredeti", a másolatokat pedig "másolat" felirattal kell megjelölni. 29) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetést. 30) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetés bármilyen mértékű módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 31) Amennyiben ajánlattevő nem az árazatlan költségvetésben szereplő márkát, típust ajánlja meg, az ajánlatba csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő által meghatározott márka, típus megjelöléssel, szolgáltatásban és műszaki paramétereiben egyenértékűt ajánl meg. 32) Hiánypótlási lehetőséget ajánlatkérő a Kbt.83. alapján biztosít. 8

9 33) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a kivitelezés tekintetében a rendelkezésre álló forráshoz képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben az építési beruházásra vonatkozó beruházást meg tudja valósítani, tekintettel arra, hogy ellenkező esetben nem lesz képes a szerződés teljesítésére. 34) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben adott esetben élni kíván a Kbt (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: november 10. VISSZAIGAZOLÁS Alulírott.., a(z).. ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/ útján visszaigazolom, hogy a korábbi oldalakon és ezen az oldalon lévő összesen kilenc (9) számozott oldalból álló ajánlattételi felhívást, valamint harminchárom (33) számozott oldalból álló ajánlattételi dokumentációt hiánytalanul megkaptam és azokban történő módosításokat tudomásul vettem..., ajánlattevő 9

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám E-002/2010 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet Prof. Dr.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben