AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet

2 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Minden az ajánlati felhívásban, illetve a jelen dokumentációban előírt nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha arra a dokumentáció nem tartalmaz mintát. Amely nyilatkozatra a dokumentáció mintát tartalmaz, azt a mintának megfelelő tartalommal kell csatolni A regisztrációs lap A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon és ben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot az ajánlattételi határidő lejárta előtt dr. Krivik Gábor részére címezve a (+36-1) fax számra és a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció honlapról történő letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevők. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. Az ajánlatot Kbt. az eljárást megindító hirdetmény megjelenésekor hatályos előírásainak megfelelően kell benyújtani Az ajánlattétel költségei Ajánlattevőknek kell viselnie minden, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 3

4 2. AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26. ) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozaton és a felolvasólapon minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők nevében tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevő megjelölését c) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását, és az ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért. d) nyertesség esetén a szerződést valamennyi közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ahol a Kbt. az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott, azaz gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 4

5 c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a következő esetekben: Kbt. 55. (6) bek. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) ) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Minden esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 5

6 köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell. 2.5 Nem lehet ajánlattevő Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői dr. KRIVIK GÁBOR Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Tel: / Fax: / Mobil: / Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést telefaxon és -ben kell lebonyolítani dr. Krivik Gábornak címzetten megküldve Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseit kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlati határidő lejártát megelőző ésszerű időben, figyelemmel a Kbt. 45. (3) bekezdésében foglaltakra az Ajánlatkérő ajánlati felhívásban megadott címén. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket dr. Krivik Gábor nevére címezve a (+36-1) fax számra és a címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást/tájékoztatásokat a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg a Kbt. 45. rendelkezéseinek megfelelően olyan módon, hogy a honlapján a Közútmutató/Közbeszerzések oldalon az eljárás megnevezése alatt elérhetővé teszi. 6

7 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával Az ajánlat tartalma Ajánlatot az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. Az ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben megadott adatokat (referencia stb.), illetve azok értékét magyar forintra számolja át ezen ajánlati felhívás feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon Az ajánlat részét képező dokumentumok Az igazolások a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Címlap Adatlap Tartalomjegyzék 7

8 AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Felolvasólap a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti tartalommal Ajánlati nyilatkozat (a minta szerinti tartalommal) Kbt. 60. (3) bek. szerint KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK nyilatkozatok, igazolások a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK pénzintézeti igazolás(ok) nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről nyilatkozat közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolásához (adott esetben), kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a pénzügyi-gazdasági alkalmasság vonatkozásában, (adott esetben), kezességet vállaló nyilatkozat (adott esetben) MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK nyilatkozat a referenciáról referencia igazolás (adott esetben), tanúsítvány ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához (adott esetben), kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában (adott esetben). EGYÉB DOKUMENTUMOK aláírási címpéldány a Kbt. 40. (1) a), b) pontja szerinti nyilatkozat, nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bek. szerint, közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) nyilatkozat, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése Az ajánlat címlapja 8

9 Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni Adatlap (1. számú minta) A cégszerűen aláírt adatlapnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő cég külön megjelölése mellett mindegyik ajánlattevő) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax szám, cím, és annak a bankszámlának a száma és az azt vezető pénzintézetnek a neve, amelyre az ellenszolgáltatás átutalását kéri nyertesség esetén), - a közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, címét, ha azok nem egyeznek meg az ajánlattevő ezen adataival. Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírnia Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéknek teljes részletességgel mutatnia kell, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók. (Minden irat oldalszámát külön jelölni kell.) Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata (2. számú minta) Csatolandó a dokumentáció letöltését visszaigazoló - és az ajánlattételi határidő lejárta előtt ajánlatkérőnek faxon megküldött - dokumentum másolata, azaz benyújtandó a faxnapló másolata, vagy a mennyiben a faxkészülék nem regisztrálja az elküldés adatait (dátum és óra-perc), azokat a regisztrációs lap másolatára kézzel fel kell jegyezni és szignálni, és az ezen adatokkal ellátott regisztrációs lap másolatát kell benyújtani Felolvasó lap (3. sz. minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti tartalommal valamennyi megajánlott részre. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő a felolvasólap adatait ismerteti. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia Ajánlati nyilatkozat Kbt. 60. (3) bek. (4. számú minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban, a minta szerinti tartalommal. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia Nyilatkozat/ok, igazolások a kizáró okokról (5-10. sz. minta) 9

10 A Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében, illetve az 57. (1) bek. d) pontja alapján meghatározott kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. - csatolni kell ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) f) és i) pontban felsorolt kizáró okok hatálya alá (5. sz. minta) - csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerinti tartalommal, (6. sz. minta) - az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja alapján az ajánlattevőben több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről a 7. sz. minta szerinti tartalommal, - csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá, (8. sz. minta) - csatolni kell - ajánlattevő választása szerint - továbbá vagy a) saját cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá, (9. a minta), vagy b) csatolja az eljárásban megjelölt alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá. (9. b minta) - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok hiányának igazolási módjáról (10. sz. minta) Pénzintézet igazolása Be kell nyújtani valamennyi számlavezető pénzintézet cégszerűen aláírt nyilatkozatát (valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem pénzforgalmi számlaszámokat is) az ajánlati felhívás III.2.1 pontja szerinti tartalommal. ( Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozatnak Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évre kell vonatkoznia!) Amennyiben a cégkivonatban szereplő bármely számla időközben megszűnt, erre a tényre a nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem szereplő új bankszámlával rendelkezik Egyszerű másolatban is benyújtható Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (11/A. sz. minta) 10

11 Ajánlattevő csatolja be valamennyi számlavezető bankjának megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezetnek. A felsorolt pénzügyi intézmények mindegyikétől be kell csatolni az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában előírt tartalmú igazolást valamennyi a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről (11/B. sz. minta) Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozatát. A minta szerinti tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani eredetiben vagy hiteles másolatban a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről évenkénti bontásban, attól függően, hogy a nyilatkozattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amely évekre a forgalmi adatok rendelkezésre állnak Ajánlattevő nyilatkozata a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről (adott esetben) (12. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a szervezet vagy személy megnevezését, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint azon alkalmassági követelmény megjelölését, tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol, a 12. minta szerinti tartalommal. Nyilatkozni kell továbbá a teljesítésbe történő bevonása módjáról is, ez utóbbi nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került a Kbt. 40. (1) a), b) pontjára vonatkozó, a 16. sz. minta szerinti külön nyilatkozatban A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata az alkalmasság vonatkozásában (adott esetben) (13. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - a 13. sz. minta szerinti tartalommal Kezességet vállaló nyilatkozat (adott esetben) (14. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolni kell a 14. sz. minta szerinti tartalommal a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg (a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint). 11

12 Nyilatkozat a referenciáról (15. sz. minta) Csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb referenciái ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 15. sz. minta szerinti tartalommal, figyelemmel az ajánlati felhívás III.2.3 pontjában előírt alkalmassági feltételre. Az alkalmasságra előírt mennyiség több referenciával is igazolható Referencia igazolás (adott esetben) Csatolni kell a 310/2012. (XII. 23.) Korm.r (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a szerződést kötő másik fél által kiállított vagy kiadott igazolást, a b) pont szerinti esetekben az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is elegendő Tanúsítvány Csatolni kell a megajánlott termékre vonatkozó, (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel az ajánlati felhívás III.2.3 M2) pontjában előírt alkalmassági feltételnek Aláírási címpéldány Benyújtandó egyszerű másolatban annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentuma, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) a), b) pontja szerint (16. sz. minta) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz a nyilatkozatot nemleges tartalommal akkor is csatolni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (Közös ajánlat esetén minden közös ajánlatot tevőnek külön kell nyilatkoznia.) Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bek. szerint (17. sz. minta) 12

13 Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. (5) bek. szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Közös ajánlat esetén minden közös ajánlatot tevőnek külön kell nyilatkoznia!) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás egyszerű másolatát kell csatolni Nyilatkozat, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy (1) eredeti példányban kell elkészítenie, valamint azzal mindenben egyezően egy (1) elektronikus másolati formában (CD-n vagy DVD-n, pdf. formátumban) is benyújtani. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír alapú példány az irányadó. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányát csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. 13

14 A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni: Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére nem bontható fel az ajánlattételi határidőig Az ajánlatok benyújtásának helye: 1024 Budapest, Fényes Elek u IV. em. 402-es számú iroda Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot közvetlenül (személyesen, vagy futárral), vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. 7. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA Az Ajánlattevő az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. Amennyiben azt a bontás előtt kívánja megtenni, az Ajánlatkérőhöz en, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az Ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az Ajánlatkérőhöz. 8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) és (4) bekezdésének megfelelően jár el, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét valamint a közbeszerzés becsült értékét, majd az egyes ajánlatok felbontását követően ismerteti az ajánlattevő nevét, székhelyét és részenként az ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül az ajánlattevő részére megküld. 14

15 9. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kér az ajánlattevőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt megfelelő előírásainak megfelelően. 10. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelését megelőzően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival, vagy az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt, részére kapacitást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatot tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja Az alkalmasság vizsgálata Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények alapján vizsgálja Az ajánlatok hiánypótlása Az ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiánypótlás formájára a jelen dokumentáció 5. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 11. TÁJÉKOZTATÁS AZ EREDMÉNYRŐL Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő (az ajánlattételi határidőtől számítva 30 nap) lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 15

16 kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik. A jelen dokumentáció IV. része Szerződéstervezetet tartalmaz. A szállítási szerződést az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevővel, mint szállítóval az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint fogja megkötni. 16

17 II. IRATMINTÁK 17

18 1. számú minta Adatlap Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye: cégjegyzék száma: adószáma: pénzintézet neve: bankszámla száma: telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Dátum: (cégszerű aláírás) Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Figyelem! Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő adatait fel kell tüntetni! 18

19 2. számú minta dr. Krivik Gábor részére R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: Kelt: cégszerű aláírás Kitöltve elküldendő a 06/1/ faxszámra és a címre az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 19

20 3. számú minta FELOLVASÓ LAP (Kbt. 62. (3) bek.)... ( név, cím/ székhely,) mint Ajánlattevő* kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére tárgyú nyílt eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges módosításokat, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok)t, az alábbi ajánlatot tesszük: Nettó Ajánlati ár:..,-ft A kitöltendő Excel formátumú tételes ártáblázatban kell megadni az egységárakat. Az egységárat minden típusú gumiabroncs minden sora tekintetében meg kell adni. A minden gumiabroncs típusra és sorra megadott ár összegének az eredménye a táblázat összesítésében automatikusan megjelenik (ajánlati ár sor), mely kapott eredmény (nettó ajánlati ár) adja meg a végső ajánlati árat, melyet a jelen felolvasólapon kell feltüntetni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes árlista minden tételére kötelezően ajánlatot kell tenni, a nem minden termékcsoportra és sorra adott ajánlat az egész ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! Kelt.:..., (cégszerű aláírás) * * közös ajánlat esetén minden ajánlattevő nevét, címét és adatait külön-külön fel kell tüntetni, és minden közös ajánlatot tevőnek aláírni! 20

21 4. számú minta Kbt. 60. (3) bekezdés AJÁNLATI NYILATKOZAT...( név) mint Ajánlattevő* kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére tárgyú nyílt eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát - beleértve az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, továbbá a szerződéstervezetet -, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt.- vel, mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére a megadott egységárak, valamint azok alapján számított a Felolvasólapon megadott összesített ajánlati árnak megfelelően. Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk. Dátum...,..... cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 21

22 5. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 56. (1) bekezdésének f) és i) pontjaira Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. Dátum: (cégszerű aláírás) A nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell becsatolni! Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 22

23 23

24 6. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén* A pénzmosásról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:** Név: Állandó lakóhely: Név: Állandó lakóhely: vagy: a) társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.* vagy b) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek* Dátum...,... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 24

25 NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja alapján 7. számú minta Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*. vagy b) A következő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság/ok, az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek*: név név székhely székhely Ezen társaság/ok vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. * Dátum...,.... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 25

26 8. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet (kapacitást nyújtó szervezet). Dátum...,... cégszerű aláírás Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 26

27 9.a számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. a) pontja alapján* Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő* nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. Dátum...,... cégszerű aláírás * Ehelyett a nyilatkozat helyett a 9/b minta szerinti nyilatkozat is csatolható 27

28 NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. b) pontja alapján* 9.b számú minta Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott,... (név), minta(z)...cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)...(név) ajánlatban megjelölt alvállalkozó** / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet ** nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá. Dátum...,... cégszerű aláírás * Ehelyett a nyilatkozat helyett a 9/a minta szerinti nyilatkozat is csatolható ** Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. 28

29 10. számú minta Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő részéről Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország:. (ország megnevezése) jogrendszerében Kbt. 56. (1) bek. a)-f), h), i), k) pont, 56. (2) bekezdés és az 57. (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 36/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki: Kizáró ok: Igazolás megnevezése: Az igazolást kibocsátó szervezet, hatóság neve, címe: Kbt. 56. (1) bek. a) pont Kbt. 56. (1) bek. b) pont Kbt. 56. (1) bek. c) pont Kbt. 56. (1) bek. d) pont Kbt. 56. (1) bek. e) pont Kbt. 56. (1) bek. f) pont Kbt. 56. (1) bek. h) pont Kbt. 56. (1) bek. i) pont Kbt. 56. (1) bek. k) pont Kbt. 56. (2) bek. Kbt. 57. (1) bek. d) pont Kelt:.. év.. hónap. napján cégszerű aláírás 29

30 11./A számú minta NYILATKOZAT a bankszámlát vezető pénzintézetről Alulírott... (név), mint a(z). (cégnév) *ajánlattevő / alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi bankszámlánkat vezető pénzintézet nyilatkozatát becsatoltuk a cégkivonattal egyezően. Az ajánlatunkba becsatolt pénzintézeteken kívül más pénzintézet részünkre bankszámlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,.. ***A cégkivonatban nem szereplő. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,.. Dátum: (cégszerű aláírás) * A megfelelő szó aláhúzandó ** Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! ** * Amennyiben olyan bankszámlával rendelkeznek, amely a cégkivonatban nem szerepel úgy, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! Ajánlattevőnek (adott esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek) és adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell nyilatkoznia! 30

31 TP P T A Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról 11/B. számú minta a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja tekintetében Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott... (mint ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet 1 ) képviseli:., a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. (1) bekezdés d) és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a közbeszerzés tárgyából (tehergépjármű és/vagy munkagép gumiabroncs) származó összes nettó árbevétel (forgalom) az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben az alábbi volt: Az előző 3 lezárt üzleti év Összesen (1+2+3) Kelt: tehergépjármű és/vagy munkagép gumiabroncs szállításból származó nettó árbevétel (forgalom) Összeg (HUF) cégszerű aláírás 1 nem kívánt szöveg törlendő! 31

32 NYILATKOZAT a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan 12. számú minta az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről Alulírott.....(név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban a(z) ajánlati felhívás pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfeleléshez a(z) ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:.. (név, székhely) A Kbt. 55. (6) a) pontja alapján kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt szervezet/ek az alábbi módon kerül/nek bevonásra a ténylegesen a teljesítésbe: *... vagy: A fentiekben megjelölt szervezet/ek a teljesítésbe bevonásának módját a 18. sz. minta szerinti (a Kbt. 40. (1) bek. a) és b) pontjára vonatkozó ) nyilatkozatunk tartalmazza. * A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az ajánlat. oldalán csatoljuk. * Dátum...,... cégszerű aláírás *A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő.

33 13. számú minta KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettől Alulírott.....(név), mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban a(z)... ajánlattevő részére az ajánlattételi felhívás... pontja szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásainkat rendelkezésre bocsátjuk, kijelentjük, hogy a tárgyi eljárás alapján az ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. Dátum...,... cégszerű aláírás 33

34 NYILATKOZAT kezesség vállalásáról 14. számú minta a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott.... (név), a(z).....(cégnév),...(székhely), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg (Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint). Dátum...,... cégszerű aláírás 34

35 15. számú minta NYILATKOZAT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év referenciájáról Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére Alulírott..(név), mint...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint nyilatkozom a(z) mint ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* által teljesített és befejezett, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb a beszerzés tárgyára vonatkozó termékekkel (Tehergépjármű és/vagy munkagép gumiabroncs) azonos szállításról: ** Tárgy megnevezése A szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye és a referenciát adó személy neve, címe, elérhetősége Teljesítés ideje (év, hónap, nap) Mennyiség megjelölése (db) és az ellenszolgáltatás összege (HUF) A teljesítés a szerződésnek megfelelően történt Dátum: * A megfelelő szöveg aláhúzandó (cégszerű aláírás) **A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők Figyelem! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben csatolni kell a megrendelőtől származó referencia igazolást is. A b) pont szerinti esetben a szervezet által kiadott igazolással, vagy az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által tett nyilatkozattal igazolható az ajánlattevő alkalmassága. 35

36 16. számú minta NYILATKOZAT a Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontja szerint Alulírott.....(név), mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére megnevezésű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: a) A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében alvállalkozót kívánok igénybe venni: VAGY A közbeszerzés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni* b) A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek részt: * Név, cím Közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közreműködnek a közreműködés %-os aránya VAGY A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.* Dátum...,... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. 36

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413527-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66110-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2014/S 138-247990. Ajánlati/részvételi felhívás

Magyarország-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2014/S 138-247990. Ajánlati/részvételi felhívás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247990-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2014/S 138-247990

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben