MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással, valamint kék színű kiemeléssel kerültek megjelölésre augusztus A szállítási helyeket és címeket tartalmazó mellékletek újak, ezek teljes szövegén nem alkalmaztuk a kiemeléseket. 1

2 II. TARTALOMJEGYZÉK Címlap Tartalomjegyzék 1. oldal 2. oldal I. Útmutató az ajánlattevőknek 3. oldal I/1. Általános tudnivalók 5. oldal I/2. Az ajánlattevők köre 4. oldal I/3. Kapcsolattartás az ajánlattételi időszak alatt 6. oldal I/4. Az ajánlat összeállítása 7. oldal I/5. Az ajánlati ár kialakítása 14. oldal I/6. Formai előírások 14. oldal I/7. Az ajánlatok beadása 16. oldal I/8. Az ajánlatok felbontása 16. oldal IV/9. Az ajánlatok tisztázása 17. oldal I/10. Az ajánlatok vizsgálata 17. oldal I/11. Az elektronikus árlejtéssel kapcsolatos tudnivalók 18. oldal I/12. Eredményhirdetés 20. oldal I/13. Szerződéskötés 20. oldal II. Minták 21. oldal II/1. sz. minta: Adatlap 22. oldal II/2. sz. minta: Regisztrációs lap 23. oldal II/3. sz. minta: Ajánlati nyilatkozat - Felolvasó lap 24. oldal II/4. sz. minta: Nyilatkozat az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásáról a pénzügyi-gazdasági alkalmassághoz 25. oldal II/5. sz. minta: Nyilatkozat az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásáról a műszaki szakmai alkalmassághoz 26. oldal II/6. sz. minta: Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglaltakról, továbbá a 63. (3) bekezdésben foglaltakról 27. oldal II/7. sz. minta: Nyilatkozat a évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozásról 28. oldal II/8. sz. minta: Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomról 29. oldal II/9. sz. minta: Nyilatkozat a referenciákról 30. oldal II/10. sz. minta: Nyilatkozat a Kbt ában foglaltakra vonatkozóan 31. oldal III. Műszaki leírás IV. Szerződés tervezetek 32. oldal 36. oldal V. Mellékletek szállítási helyek és mennyiségek 63. oldal 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 3

4 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a továbbiakban Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel, Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése tárgyban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az alábbi közös Ajánlatkérők nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást: - Magyar Közút Nonprofit Zrt., H-1024 Budapest, Fényes Elek u Állami Autópálya Kezelő Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület 1.2 Az ajánlati dokumentáció Az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Az Ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti bármiféle ellentmondás esetén az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. A dokumentáció kizárólag az a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé, kivéve közös ajánlattevők (konzorcium) esetén, illetve ha a dokumentációt az ajánlattevő közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója tölti le. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot a (+36-1) faxszámra kell megküldeni. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok beérkezéséért, melyeket nem a fenti faxszámra küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 4

5 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. A közös ajánlatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: a) A közös ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az a közös ajánlattevőket jogilag együttesen és egyetemlegesen is kösse. A közös ajánlattevői nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők megállapodását eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a munkák partnerek közötti megosztását, tartalmaznia kell a képviselő cég meghatalmazását, és az ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért. c) Amennyiben az ajánlatban az egyik ajánlattevőt megnevezik, mint a közös ajánlattevők vezetőjét (gesztorát) és képviselőjét, úgy ezen ajánlattevő meghatalmazását a közös ajánlatot tevő minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ezen meghatalmazást eredetiben mellékelni kell. A vezetőnek (gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevő valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje, így különösen a közös ajánlattevők nevében a szerződés teljesítése érdekében eljárjon, az ajánlatkérőtől utasításokat vehessen át, a szerződés teljes végrehajtását, beleértve a számlák kiállítását is, kizárólag a vezető intézze. d) Nyertesség esetén a Szerződést valamennyi közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia; e) A szerződés pénzügyi lebonyolítását kizárólag a képviselő cégen keresztül lehet végrehajtani. f) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás pénzügyigazdasági követelményei kivételével együttesen kell megfelelniük az alkalmassági követelményeknek Alvállalkozók Az ajánlatban meg kell jelölni a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Meg kell jelölni továbbá a közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az ajánlattevőnek meg kell neveznie továbbá a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. A Kbt pontjának rendelkezése alapján alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 5

6 2.3. A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, meg kell jelölnie, mely alkalmassági szempont tekintetében kíván erőforrást nyújtó szervezetre támaszkodni, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet felett a Ptk. szerinti többségi befolyást gyakorol e. Az erőforrások rendelkezésre bocsátását a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdései szerint kell igazolni. A Kbt. 4. 3/D. pontjának rendelkezése alapján az erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; A Kbt. 4. 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; (Lásd a és pontokat) 2.4 Nem lehet ajánlattevő Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Amennyiben az ajánlattevő ezt a szabályt megszegi, úgy az ajánlatkérő mindazokat az ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, amelyeknek a fenti szabályt megsértő ajánlattevő a részese. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői Székely Márta közbeszerzési osztályvezető Tel: +36-1/ Fax: +36-1/ Rovó Tibor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel:+36-30/ Fax:+36-28/ Az ajánlati időszak alatt a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan szükséges levelezést levélben, táviratilag vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő ajánlati felhívásban megadott címén. 6

7 3.2. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napig, az Ajánlatkérő ajánlati felhívásban megadott címén. Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket a (+36-1) fax számra és a címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg. Ajánlatkérő a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi hozzáférhetővé, illetőleg a tájékoztatásra vonatkozó határidő előtt regisztrált ajánlattevőknek útján külön is megküldi az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal. A Kbt. 56. (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb hatodik napon megadni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti (azon ajánlattevőket, akik eddig az időpontig nem vették át a dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg értesíti). 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban megjelöltek szerint kell teljes körűen megtenni. Az ajánlatban egyértelműen jelezni kell, hogy ajánlattevő a beszerzés mely részére, részeire tesz ajánlatot. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Amely minta nem alkalmazandó, azt nem kell csatolni. 7

8 4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Címlap Adatlap (1.számú minta) Tartalomjegyzék AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI Regisztrációs adatlap (2.számú minta) másolata Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján - Felolvasólap (3.számú minta) KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok o Ajánlattevő nyilatkozata o A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata (adott esetben) o Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata (adott esetben) Kizáró okokra vonatkozó igazolások GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK Cégszerűen aláírt nyilatkozat figyelemmel a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltakra az előző három naptári év (2008., 2009., 2010.) vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése) szerinti forgalmáról évenkénti bontásban, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. (8. számú minta) Erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata, (feltéve, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint (Ptk. 685/B ) többségi befolyás áll fenn (adott esetben)(4. számú minta) MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK az előző 3 naptári év ( ) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti Kalcium-klorid oldat, és granulátum szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatá a megajánlott résznek megfelelően (9. számú minta) Referencia igazolás(ok) a Kbt. 68. (2) bekezdésében meghatározott módon igazolva (adott esetben) ÉME engedély egyszerű másolati példánya Erőforrást biztosító szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozata a referencia, illetve az ÉME engedély vonatkozásában, feltéve, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn (adott esetben). (5. számú minta) 8

9 EGYÉB DOKUMENTUMOK Aláírási címpéldány vagy aláírás minta meghatalmazás - letelepedés országa szerinti okirat Cégkivonat Közös ajánlattevők együttműködésről szóló megállapodása (adott esetben) Az ajánlattevő Kbt. 71. (1) a-d) bekezdése, a Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti nyilatkozata (6. számú minta) Nyilatkozat a évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozásról (7.számú minta) Nyilatkozat a Kbt vonatkozásában (10. számú minta) Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az ajánlat címlapja Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni Adatlap (1. számú minta) A cégszerűen aláírt adatlapnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő cég külön megjelölése mellett mindegyik ajánlattevő) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax szám, cím), - a közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, címét, ha azok nem egyeznek meg az ajánlattevő ezen adataival. Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírnia Tartalomjegyzék Amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő egyes dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók Regisztrációs lap (2. számú minta) Csatolandó a dokumentáció letöltését visszaigazoló - és az ajánlattételi határidő lejárta előtt ajánlatkérőnek faxon megküldött - dokumentum -regisztrációs lap - másolata. (A regisztrációs lapot az ajánlattételi határidő lejárta előtt Székely Márta osztályvezetőnek címezve a (+36-1) fax számra kell megküldeni!) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció honlapról történő letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevők. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. 9

10 Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján Felolvasólap (3. számú minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő az ajánlati nyilatkozat adatait ismerteti Nyilatkozat a kizáró okokról Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell benyújtaniuk a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az Ajánlati felhívás III.2.1) pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan Igazolások a kizáró okokról Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlati felhívás III.2.1) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá Az előző három naptári év ( ) közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról szóló nyilatkozat (8.számú minta) Az előző három naptári év (2008., 2009., 2010.) vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése) szerinti forgalmáról évenkénti bontásban, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak Az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, és gazdasági alkalmasságnál (4. számú minta) A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolására erőforrás csak abban az esetben vehető igénybe, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti (Ptk. 685/B ) többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani, amely tartalmazza, hogy mely pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény tekintetében biztosítja a szervezet az erőforrást. Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn, az ajánlati felhívásban előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény erőforrás biztosításával nem igazolható Az előző három naptári év kalcium-klorid oldat és granulátum gyártása és szállítására és/vagy forgalmazására vonatkozó referenciák ismertetése (9.számú minta) A beszerzés tárgyának vonatkozásában az előző három naptári év ( ) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti kalcium-klorid oldat és granulátum gyártásait és szállításait és/vagy forgalmazásait kell ismertetni a következő adatokkal: 10

11 - Teljesítés ideje (a befejezés éve) - szerződést kötő másik fél neve és címe - szerződés tárgyának meghatározása - amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az megegyezik a közbeszerzés tárgyával (sóoldat és granulátum)- - az ellenszolgáltatás teljes összege - amennyiben alkalmazható - és/vagy az ajánlattevő általi teljesítés összegét - A teljesítésről információt szolgáltatható személy neve, beosztása, elérhetősége: - Teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt: - (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat) A referenciára vonatkozó fenti nyilatkozatban amennyiben mindkét részre ajánlatot kíván tenni, ajánlattevő részenként külön meg kell, hogy jelölje, hogy melyik részre melyik referenciát kéri figyelembe venni. Amennyiben az ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) becsatolása mellett, köteles külön nyilatkozatban ismertetni a referencia munkát az előírtak szerint egyben megjelölve, hogy a felhasználni kívánt referencia munkát az ajánlati dokumentáció ( pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely oldala tartalmazza Referencia igazolás (megrendelő által kiadott) Az előzőekben ismertetett munkát alátámasztó, a megrendelő által kiállított, cégszerűen aláírt referenciaigazolást (igazolásokat) akkor kell becsatolni, ha a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél a 22. (1) bekezdésének a) e) pontja szerinti szervezet, egyéb esetben az ajánlattevő nyilatkozata is elegendő. A referencia igazolás tartalmazza a következőket: - a megrendelő neve és címe - a szállító neve és címe, - szerződés tárgyának meghatározása, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az megegyezik a közbeszerzés tárgyával (sóoldat, granulátum) - az ellenszolgáltatás teljes összege - amennyiben alkalmazható - és/vagy az ajánlattevő általi teljesítés összegét, (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat) - a teljesítés idejét (a befejezés éve) - a megrendelőnek a teljesítés megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatát. A szerződést kötő másik fél igazolását adott esetben elegendő egyszerű másolatban benyújtani ÉME engedély (az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti) Csatolni kell egyszerű másolatban a beszerzés tárgyára vonatkozó, kalcium-klorid síkosság mentesítő oldatra és kalcium-klorid granulátumra vonatkozó ÉME engedélyeket (egyszerű másolatban) a műszaki szállítási feltételekkel együtt. 11

12 Erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata és megállapodás (adott esetben) (5. számú minta) A felhívásban előírt műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja szerinti referenciára illetve az e) pontja szerinti tanúsítványra (ÉME engedély) vonatkozó alkalmasság erőforrás biztosításával kizárólag akkor igazolható, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot köteles benyújtani, amely tartalmazza, hogy mely műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmény tekintetében biztosítja a szervezet az erőforrást. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy mely műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmény tekintetében biztosítja a szervezet az erőforrást Aláírási címpéldány, aláírás minta meghatalmazás - letelepedés országa szerinti okirat Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az aláírási címpéldánya, (vagy a évi V. tv. 9. (1) bek. szerinti esetben az ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-mintája), aki/akik az ajánlatot aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatot és/vagy szignálja az ajánlat egyes oldalait, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy az ajánlatra vonatkozó aláírási/szignálási jogának igazolására cégszerűen aláírt meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy hiteles másolatban Cégkivonat Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebben kiadott cégkivonatát (hiteles cégkivonat egyszerű másolata elfogadható) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) Közös ajánlattevők esetén csatolni kell eredetiben vagy hiteles másolatban megállapodásukat, mely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását Az ajánlattevő Kbt. 71. (1) bekezdése a-d) pontok, a Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti nyilatkozata (6. számú minta) A Nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-ánál magasabb mértékben bevonni kívánt alvállalkozók nevét és címét, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. 12

13 Meg kell jelölni továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell (a nem kívánt részek áthúzásával), ha nem kíván közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni az ajánlattevő. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattevő és a részére erőforrást biztosító szervezet közötti többségi befolyás fennállását/fenn nem állását, továbbá azt, hogy mely alkalmassági követelmény tekintetében kívánja ajánlattevő igénybe venni Nyilatkozat a évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozásról (7. számú minta) Csatolni kell a cégszerűen aláírt 8. számú minta szerinti tartalommal nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint, mikro-vállalkozásnak, kisvállalkozásnak, középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik e törvény hatálya alá Nyilatkozat a Kbt ában foglaltakra vonatkozóan (10.számú minta) 13

14 5. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSA Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belül a teljes mennyiségre figyelemmel kell ajánlatot tenni. Ennek hiányában a részre tett ajánlat érvénytelen. Az ajánlattevő az ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt ában foglalt a kirívóan alacsonynak, vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatra vonatkozó előírásokra. Az ajánlati nyilatkozatban szereplő táblázat nettó egységár rovata az adott termék a részhez megadott szállítási címeire leszállított Ft/ mértékegység (liter, kg) egységára. Az egységárnak (ÁFA nélkül) tartalmaznia kell a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, így különösen az anyagárat, a szállítási költséget és a szállító összes járulékos költségét, beleértve, a minőségtanúsítás költségét. Nettó ajánlati ár (szállítási díj): a megajánlott részenként külön-külön az ajánlattevő a megajánlott részhez tartozó termék nettó egységára Forintban. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során részenként az egységárakat fogja összehasonlítani. (Az ajánlati árat egész Forintban kell megadni.) Az ajánlati nyilatkozatban az egységár és a felhívásban megadott alapmennyiség szorzatát is meg kell adni. (Az alapmennyiség a teljes, a részre megadott mennyiség.) A szállítási szerződésben részenként a nettó ajánlati ár (egységár) és a felhívásban megadott alapmennyiség szorzata kerül szállítási díjként megjelölésre azzal, hogy a számlázás a ténylegesen leszállított termék mennyisége és az arra megadott egységár szorzata alapján történik. 6. FORMAI ELŐÍRÁSOK 6.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlatokat a Kbt. 70/A (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt formai követelmények szerint kell benyújtani. Az ajánlattevőnek ajánlatát 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell elkészítenie. Az ajánlattevőnek az ajánlata eredeti és másolati példányait összefűzve, nem bontható kötésben, egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, lezárni. Jól láthatóan fel kell tüntetni mindegyiken, az "EREDETI vagy "MÁSOLAT" jelzés. A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Az ajánlattételi példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő az eredeti megjelölésű példányt tekinti hitelesnek. Amennyiben a felolvasólap és az ajánlat más részei között eltérés van, a felolvasólap az irányadó. 14

15 6.2. Formai követelmények Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni. A beadandó ajánlatok formai követelményeire a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni az alábbiak szerint: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több az ajánlati felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása elõtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése nem bontható fel szeptember óráig. Az ajánlat külső csomagolásán az ajánlattételi határidő időpontját kell feltüntetni, amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 15

16 7. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Ajánlatot csak azok nyújthatnak be, akik Ajánlatkérő felhívásban megadott honlapjáról letöltötték a dokumentációt, és azt cégszerűen aláírt, a melléklet szerinti - Ajánlatkérő részére faxon megküldött nyilatkozatukkal (regisztrációs lap) visszaigazolták. (Közös ajánlattétel esetén a dokumentáció letöltését elegendő bármelyik ajánlattevőnek visszaigazolnia). Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. Az ajánlatok személyes benyújtásának helye és ideje: Az ajánlatokat munkanapokon 9-15 óráig, illetve szeptember 21-én 11 óráig lehet benyújtani a 1024 Budapest Fényes Elek utca IV.emelet 402.szoba címen. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. 8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásának időpontja: szeptember :00 óra. Az ajánlatok felbontásának helye: 1024 Budapest Fényes Elek utca IV.emelet 402.szoba Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő megbízottja bontja fel az ajánlatok érkezési sorrendjében. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 16

17 9. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 10. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok alapján megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival, vagy az erőforrást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok hiánypótlása Az ajánlatkérő a Kbt. 83. szerint teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát. 17

18 11. AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 11.1 Az elektronikus árlejtés Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot tett, és alkalmas Ajánlattevőket meghívhatja a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre. Az árlejtés alkalmazására a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet (továbbiakban itt Ekr. ) rendelkezései az irányadóak. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és -en az árlejtési felhívásban adja meg A szolgáltató Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai: Cégnév: 18 Electool Hungary Kft. Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. Cégjegyzékszám: Telefonszám (Helpdesk): Faxszám: Az Ajánlatkérő az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja: Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap. Az Ajánlattevők ajánlataikat részenként külön, a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, amely bármely résznél(tételnél) a pályázók sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama az összes tétel esetén 5 perccel meghosszabbodik Az eljárás során egész számra lehet licitálni.

19 A két részre külön kell licitálni, valamint a rangsor is részenként külön kerül megállapításra. Az értékelés szempontja az ajánlati ár (egységár), részenként külön vizsgálva A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan utoljára adott licit alapján értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül az adott részre vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti Az árlejtés során holtverseny kialakítása tiltott. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az adott részre nézve holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt tételenként az alábbiakban határozza meg: - az 1. rész esetén 1 Ft//l, - a 2. rész esetén 1 Ft/kg. Az ennél kisebb különbséggel benyújtott ajánlat érvénytelen, nem vesz részt az értékelésben Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az Ekr. 17. (2) bekezdésének a) pontja szerinti ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról. 19

20 Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról. Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során a 12.2 pontban megadott elérhetőségeken. 12. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérő a felhívásban megadott időpontban a Kbt. 96. (1) (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva az eljárásról készült összegzés ismertetésével nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő Ajánlattevőknek átadja, a távollevő Ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul megküldi. 13. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződést Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő lehetőség szerint az Ajánlattételi felhívásban megadott tervezett időpontban köti meg. A nyertes ajánlatkérő visszalépése esetén ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel jogosult megkötni a szerződést. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által meghatározott időpontban nem írja alá a szerződést. A jelen dokumentáció IV. része tartalmazza a Szerződés tervezeteket. A vállalkozási szerződést az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevővel, mint vállalkozóval az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint fogja megkötni. 20

21 II. MINTÁK 21

22 ADATLAP 1. számú minta Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Cégjegyzék száma: Adószáma: Kapcsolattartó adatai: Neve: Címe: Telefonszám: Telefax szám: cím: Kelt., hó.. napján. cégszerű aláírás Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Figyelem! Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő adatait fel kell tüntetni! 22

23 2. számú minta Székely Márta közbeszerzési osztályvezető részére REGISZTRÁCIÓS LAP Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy Neve: Telefonszám: Telefax szám: cím: Kitöltve elküldendő a 00-36/1/ faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig! Kelt., hó.. napján. cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. Kérdéseket Ajánlatkérő kizárólag a regisztrált ajánlattevőktől fogad el. 23

24 3. számú minta AJÁNLATI NYILATKOZAT A Kbt. 70. (2) bekezdése alapján FELOLVASÓLAP... (Cég neve és székhelye) mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárása ajánlati felhívását és az ajánlati dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, és maradéktalanul elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Kijelentjük, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Ajánlati ár: I. rész: Kalcium-klorid oldat min. 25 m/m% kalcium-klorid tartalommal, tartálykocsi kiszerelésben Alapmennyiség: liter Nettó egységár:...ft/liter (összesen: (alapmennyiség * egységár). Ft + ÁFA II. rész: Kalcium-klorid granulátum m/m% kalcium-klorid tartalommal, maximum 25kg-os zsákos kiszerelésben az alábbiak szerint: Alapmennyiség : kg Nettó egységár:... Ft/kg (összesen: (alapmennyiség * egységár). Ft + ÁFA (Tájékoztatás: amennyiben csak egy részre kíván ajánlatevő ajánlatot tenni, elég csak az arra vonatkozó ajánlatot tartalmaznia az ajánlati nyilatkozatnak!) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk. Kelt., hó.. napján. cégszerű aláírás Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia! 24

25 NYILATKOZAT 4.számú minta az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásáról a pénzügyi-gazdasági alkalmassághoz, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Alulírott.. (név), mint a ( cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése Tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a(z). (név) ajánlattevő részére pénzügyi gazdasági alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint: *.. Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és a fent megnevezett erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Tudomásul vesszük, hogy a. ( ajánlattevő neve ) ajánlattevő jelen nyilatkozat felhasználásával azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak, ezáltal a szerződés teljesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalunk. Egyben akként nyilatkozunk, hogy a fenti alkalmassági követelmény(ek) igazolását az ajánlatban csatoljuk. Kelt., hó.. napján... cégszerű aláírás * Meg kell jelölni azt az alkalmassági kritériumot, melynek igazolására az erőforrást biztosító szervezet bevonása történik pl üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója. 25

26 5. számú minta NYILATKOZAT az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásáról a műszaki szakmai alkalmassághoz, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. [Kbt. 65..(4) bekezdés a) pontja] Alulírott.. (név), mint a (cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése Tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a(z). (név) ajánlattevő részére műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint*: ( -referencia) - tanúsítvány) Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és a fent megnevezett erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Tudomásul vesszük, hogy a. ( ajánlattevő neve ) ajánlattevő jelen nyilatkozat felhasználásával azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak, ezáltal a szerződés teljesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalunk. Egyben akként nyilatkozunk, hogy a fenti alkalmassági követelmény(ek) igazolását az ajánlatban csatoljuk. Kelt., hó.. napján... cégszerű aláírás * Részletesen meg kell jelölni azt az alkalmassági feltételt, melynek igazolása erőforrás bevonásával történik. Ha nem kíván erőforrást bevonni, a mintát nem kell kitölteni és csatolni! Figyelem! Az ajánlati felhívás III.2.3) alatt a Kbt. 67. (3) bekezdés a) d) és e) pontja alapján előírt minimum alkalmassági követelmény csak a többségi befolyás fennállása esetén igazolható erőforrást biztosító szervezet bevonásával. 26

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KISTEHERGÉPKOCSIK BESZERZÉSE ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING KERETÉBEN tárgyú nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó, árubeszerzésre

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben