AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1

2 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE BEVEZETŐ 1. Általános rendelkezések Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) (továbbiakban: Ajánlatkérő), mint ajánlatkérő Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyában a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított. Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódik. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse Ajánlattevő részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 2. (7) bekezdésére tekintettel a Kbt-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. A jelen dokumentációban, valamint az eljárást megindító felhívásban foglalt tartalmi és formai előírásokat figyelembe véve kell elkészíteni az ajánlatot. Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát szigorúan az eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozza ki, figyelemmel természetesen a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a dokumentációtól való eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 2. Kiegészítő tájékoztatás 2.1. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt ban foglaltak szerint, a Kbt. 114 (6) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, nyújt Ajánlattevő részére. Ajánlattevő a címre megküldve, írásban fordulhat az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Kérjük Ajánlattevőt, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérését szerkeszthető elektronikus formátumban (WORD) is küldje meg a fenti címre. Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, lehetőség szerint legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt két munkanappal írásban válaszol minden egyes kérdésre. Ajánlatkérő a kiegészítő kérdésekre adott válaszokat elektronikusan e- mail útján küldi meg minden Ajánlattevőnek Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdését olyan időpontban kell Ajánlatkérőnek feltennie, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a 2.1. pontban foglalt határidőben meg tudja adni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések ésszerű határidőben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, 2

3 hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt öt munkanappal küldje meg Ajánlatkérő részére Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit tartalmazó dokumentumban jelölje meg azt az címet, amelyre a választ kéri. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét A kiegészítő tájékoztatás a kibocsátás sorrendjében számozásra kerül. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az Ajánlattételi dokumentáció részévé válnak. 3. Közös ajánlattétel 3.1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Minden a Kbt. szerint előírt értesítés, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) legalább az alábbi tartalommal: - a közös ajánlattevők megnevezése, - a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, - a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért, 3

4 - a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése, - valamennyi konzorciumi tag nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, - a konzorcium nevében a képviselő jogosult számlát benyújtani az ajánlatkérőként szerződő fél számára, a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, - a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 4. Az ajánlat elkészítésének és benyújtásának előírásai Ajánlatkészítés során a dokumentációban és az eljárást megindító felhívásban foglaltak, valamint a Kbt. előírásai szerint kell eljárni Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai előírások Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében elektronikusan is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendriveon).pdf formátumban. Az elektronikusan benyújtott ajánlat tartalmában mindenben meg kell, hogy egyezzen a papír alapon benyújtott ajánlattal. Esetleges eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható olyan kötésben (összefűzve vagy kötve) kell benyújtani, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet, minden lapját folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlatot lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani Az ajánlatot és az elektronikus adathordozót zárt, sérülésmentesen, megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. Az Ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni AJÁNLAT Netta-Pannonia Kft. Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni! Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti. Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások Az ajánlat benyújtásának címe: 4

5 Darázs & Társai Ügyvédi Iroda 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. Mfsz Az ajánlat átvételéről Ajánlatkérő elismervényt állít ki, és egyben gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlat bontásáig az ajánlatkérőn kívül az ajánlathoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlat csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az Ajánlattevő felelőssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben feltüntetett időpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen, dokumentáltan (átvételi elismervénnyel igazoltan) az Ajánlatkérő birtokában van Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvételét akár közvetlenül, akár postai úton munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvétele - várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt - hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe Az ajánlat összeállítására vonatkozó szabályok Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni, figyelemmel a Kbt. előírásaira is. Amennyiben az ajánlat nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az Ajánlattevőnek ajánlatát a dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak A mellékleteket és a nyilatkozatokat a dokumentációban szereplő minta szerint, továbbá a Kbt.- ben, valamint az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerinti tartalommal kell benyújtani. A dokumentációban valamely nyilatkozatra vonatkozóan szereplő nyilatkozatminta alkalmazását az Ajánlatkérő kizárólag ajánlja A Kbt. 44. (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 5

6 a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 44. (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő a) valamely adatot a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy b) a Kbt. 44. (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő Az ajánlattétel költségei Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem téríti meg az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével felmerült kiadásait. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben történő megtérítésére Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséért sem nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatot nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 6

7 4.5. Az eljárás során használt nyelv Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás, levelezés magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak magyar nyelvű okiratok, nyilatkozatok alkalmasak Az Ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (vagy a magyarra fordított) dokumentumok alkalmasak A Kbt. 47. (2) bekezdés szerint ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként: - akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy - cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló nyilatkozattal ellátott fordítás. 5. Az ajánlat bontásának és ismertetésének szabályai 5.1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyen és időpontban az alábbiak szerinti eljárási szabályok betartásával hajtja végre a beérkezett ajánlatok felbontását és tartalmuk ismertetését azzal, hogy az itt nem szabályozottak tekintetében a Kbt. előírásai az irányadóak Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, azaz a Felolvasólap tartalmát Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 68. (3) bekezdése szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 66. (5) bekezdése szerinti felolvasólapba Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld minden Ajánlattevőnek Az ajánlattételi határidőn túl, késve beérkező ajánlat a Kbt. 73. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. A határidőn túl beérkezett ajánlat csomagolását Ajánlatkérő az ajánlattevő 7

8 személyének megállapítása céljából felbontja, és arról külön jegyzőkönyvet vesz fel, az elkésett ajánlatot a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 6. Az ajánlatok értékelésével kapcsolatos szabályok 6.1. Hiánypótlás lehetősége Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint, teljes körben biztosítja Az Ajánlatkérő megvizsgálja a beérkezett ajánlatot, hogy az megfelel e az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban előírt formai és tartalmi követelményeknek, és amennyiben szükséges hiánypótlási felhívást küld ki. A hiánypótlásról Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes Ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlási határidőt, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. (3) bekezdésében található ajánlatban szereplő iratok kiegészítése lehetőséget úgy értelmezi és alkalmazza, hogy az ajánlatot hiányzó iratokkal is ki lehet egészíteni A hiánypótlást követően az Ajánlatkérő szükség esetén elrendelhet újabb hiánypótlást, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel, és ezt az Ajánlattevő önként sem pótolta Ha az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást biztosít, a korábbi hiánypótlási körben megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel a hiánypótlásra A hiányok pótlása melynek keretében az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet kizárólag arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció, vagy a jogszabályok előírásainak A hiánypótlás a) nem járhat a Kbt. 2. (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja Számítási hiba A Kbt. 71. (11) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 8

9 6.3. Felvilágosítás kérése A Kbt a alapján az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében A felvilágosítás megadása a) nem járhat a Kbt. 2. (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások Az Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér a Kbt. 72. szerint az ajánlattevőktől abban az esetben, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat Az Ajánlatkérő az ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér a Kbt. 72. szerint abban az esetben is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 7. Az ajánlatok elbírálása 7.1. A Kbt. 69. (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 9

10 7.2. A Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. (2) bekezdés c) pont] bírálja el, az eljárás megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok, és módszer szerint Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 8. Az ajánlati ár 8.1. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell megadni, a felolvasólapon, szereplő módon Az ajánlatban megajánlott ajánlati ár magában foglalja valamennyi, nyertes ajánlattevőre háruló tevékenység ellenértékét és költségét, így a teljesítéshez szükséges valamennyi költséget, időközi árváltozásokból eredő kockázatot és az ajánlattevő hasznát is Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. adó, vám, különböző díjak és illetékek) Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti ajánlatkérő érvényesnek. 9. Szerződéskötés 9.1. A szerződés az Ajánlatkérő, mint a Vevő, valamint a nyertesként kiválasztott Ajánlattevő, mint Eladó között jön létre Az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése 10

11 napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdésében meghatározott eseteket Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi A szerződés aláírásához ha ezt nem az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője teszi meg az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás szükséges abban az esetben, ha az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmazza Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye A szerződés, az ajánlatban megjelölt üzleti titkok kivételével - feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a Kbt ban foglaltakkal - nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 10. Egyéb kiegészítő információk: Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a közbeszerzési eljárás alatt Az ajánlattételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a beszerzés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. 11

12 10.3. Nyertesség esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba, vagy a kiírás feltételeibe ütközik. 12

13 II. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN HASZNÁLT AUTÓBUSZ BESZERZÉSE TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS MŰSZAKI-SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Az autóbusznak az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelnie, valamint az alábbi felszereltséggel kell rendelkeznie: Gyártási év nem lehet korábbi mint év ( napja előtt gyártott jármű megajánlását nem fogadja el az ajánlatkérő) M3/III. kategória Futásteljesítmény max. 550 ekm Min. Euro 4 emissziójú diesel motor Min. 305 kw motor teljesítmény Maximális nyomaték legalább Nm Automatizált fokozatkapcsolás, minimum 8 előremeneti fokozat (hidrodinamikus nem elfogadott) Manuális és automata retarder vezérlés Megszakítós biztosítékok Első-hátsó tárcsafék Hosszúság: min mm Szélesség mm mm Magasság mm mm Üzemanyag tartály minimum elvárt mérete: 400 liter Utasülések száma: min. 49 db Utaskísérő ülések száma: 1 db Tengelyek száma: 2 db Valamennyi ülés biztonsági övvel ellátott Valamennyi utasülés lehajtható asztalkával, újságtartóval, lábtartóval Valamennyi utasülés bőr fejtámla betétes Függöny Oldalsó és hátsó ablakok dupla és sötétített üvegezésűek Szőnyegezés a folyosón Oldal irányba szélesíthető ülések, dönthető háttámla Ülésenként egyéni légbefúvó és olvasólámpa Gyárilag beépített navigációs rendszer (utólagos nem elfogadott) Tolatókamera Ajtóképlet Sofőr hálófülke 13

14 2. utasajtónál WC Vezetőtéri és utastéri automata klíma berendezés Beépített italhűtő Kávéfőző berendezés Pneumatikus nyitású párhuzamosan nyíló csomagtérfedél Digitális menetíró készülék Fényezés: fehér Motortól független fűtőberendezés ABS/ASR Csomagláda (sofőrháló nékül, kalaptartó mérete nem számítható bele) min: 6,3 m 3 Audió rendszer min. 2 monitorral Síbox tartó Dísztárcsa Gépjármű fényezésével megegyező fényezésű visszapillantó tükör További követelmények: - Ajánlatkérő csak igazolt szerviz háttérrel rendelkező autóbuszt fogad el. - Az autóbuszt üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, magyar rendszámmal és a jogszabályoknak megfelelő hatósági jelzésekkel ellátva kell Ajánlatkérő részére átadni. - Az autóbusz működésével és használatával kapcsolatosan oktatást kell biztosítani Ajánlatkérő alkalmazottai részére, minimum két fő részére, legalább 2 órában. - Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatót kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 14

15 III. SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződő felek: Név: Netta Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám: Erste Bank Zrt Képviseli: Horváth Balázs ügyvezető - továbbiakban: Vevő - Név:.. Székhely:.. Cégjegyzékszám:.. Adószám: Bankszámlaszám:. Képviseli: - a továbbiakban: Eladó - Előzmények: A Vevő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Részére vonatkozó szabályok szerint napján, nyílt közbeszerzési eljárást indított Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyában. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Vevő napján, ajánlattevők részére megküldött összegezéssel az Eladót hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az eljárást megindító felhívás és dokumentáció, valamint a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján Felek között az alábbi szerződés jött létre. 1. A Szerződés tárgya: 1.1. Jelen szerződés aláírásával Vevő megveszi, és Eladó eladja a dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő 1 db használt autóbuszt (továbbiakban: autóbusz vagy gépjármű) Felek rögzítik, hogy a Felek közötti szerződéses jogviszonyban kötelezően alkalmazandóak az eljárást megindító felhívás és a Vevő által kiadott dokumentáció, valamint az Eladó által adott ajánlat rendelkezései is, azok a Szerződés részét képezik Felek rögzítik, hogy Eladó szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát képező autóbuszhoz az alkatrész-ellátást a szállítástól számított legalább. (..) évig biztosítja. 1 1 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 15

16 1.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező szervizháttérrel rendelkezik A teljesítés helye és módja: 2.1. A teljesítés helye Nagykanizsa, Eladó nagykanizsai márkaszerviz képviselete. Amennyiben Eladó nem rendelkezik nagykanizsai márkaszerviz képviselettel, abban az esetben a teljesítés helye Vevő székhelye Az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező autóbuszt a teljesítés helyére leszállítani Eladó köteles az autóbuszt üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, magyar rendszámmal és a jogszabályoknak megfelelő hatósági jelzésekkel ellátva átadni Vevő részére Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű működésével és használatával kapcsolatosan oktatást tart Vevő alkalmazottai részére, minimum két fő részére, legalább 2 órában. Eladó köteles a Vevő által kijelölt személyzet részére, Vevő által meghatározott ütemezés szerint, legkésőbb a szállítás időpontját követő 5 napon belül az oktatást megtartani Eladó a szállítással egyidejűleg köteles a szerződés tárgyát képező gépjármű vonatkozásában magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatót bocsátani Vevő rendelkezésére Eladó nyilatkozik, hogy az alábbi márkaszervizzel rendelkezik, ahol jelen szerződés tárgyát képező gépjármű rendszeres szervizelése biztosítható: A teljesítés határideje: Jelen szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított. (..) nap Az Eladó jogai és kötelezettségei: 4.1. Eladó a Vevőt legalább 2 (két) munkanappal korábban írásban köteles értesíteni a szállítás várható időpontjáról (a szállítás időpontját Eladó nap és óra szerinti időpont megjelöléssel köteles megadni) Az Eladó köteles a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni. Az Eladó szavatol azért, hogy a leszállított gépjármű megfelel a jogszabályokban, a dokumentációban, az Eladó által ajánlattevőként benyújtott ajánlatában és jelen szerződésben foglalt követelményeknek, előírt szabványoknak Az Eladó a Szerződés teljesítése során a Vevő jogos és az Eladó által ismert érdekeire tekintettel köteles eljárni. 2 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint: márkaszervizes vagy nem márkaszervizes 3 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 4 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 16

17 E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Vevővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a Vevő utasításait, a jogszabályokat, és egyéb szakmai szabályokat köteles betartani Amennyiben a szerződés teljesítése során az Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítési határidőre történő teljesítést, az Eladó köteles Vevőt haladéktalanul, rövid úton értesíteni a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól Az Eladó szavatol azért, hogy a leszállított gépjármű per-, teher- és igénymentes, és harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását akadályozza, illetve korlátozza Az Eladó alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet igénybevételére az ajánlatában és a Kbtben foglaltak szerint jogosult. 5. Vevő jogai és kötelezettségei: 5.1. A Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a szerződés tárgyát képező gépjárművet átvenni Vevő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, az Eladóval együttműködve köteles eljárni. Vevő köteles az Eladó számára a teljesítéshez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 6. Együttműködés a teljesítés során: 6.1. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Az Eladónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható, a Vevő pedig ugyanilyen módon köteles elősegítenie a teljesítést Minden, jelen Szerződésben előírt értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; ajánlott, tértivevényes, küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; telefaxon történő továbbítás esetén a telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity report). elektronikus levélben történő továbbítás esetén a címzett által küldött olvasási visszaigazolás/egyéb visszajelzés/válasz megérkezése időpontjában A Vevő részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére, valamint a teljesítés elfogadásával kapcsolatos jognyilatkozat tételére, a Szerződés aláírásának időpontjában az alábbi személy jogosult: Név: Horváth Balázs Beosztás: ügyvezető Telefon: 30/

18 cím: Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy: Név: Szökrény Lajos Beosztás: műszaki vezető Telefon: 30/ cím: Eladó képviseletében jognyilatkozat tételére kizárólag a társaság vezető tisztségviselője jogosult: Név: Beosztás: Telefon:. cím: Eladó részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy: Név:.. Beosztás:.. Telefon: cím:.. 7. Titoktartási kötelezettség: 7.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés és az annak teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ (továbbiakban: adat), amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megismerése a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít a Felek üzleti titkát képezik A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják Az Eladó tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon. Az Eladó köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségekre, annak betartására A titoktartási kötelezettség jelen jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül fennáll. A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően az Eladó köteles haladéktalanul visszaadni, vagy a Vevő választása szerint megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot, feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök 18

19 nyilvánossága érdekében üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást. 8. A teljesítés és a teljesítés igazolása: 8.1. A Vevő csak abban az esetben köteles a teljesítést átvenni, és írásban igazolni, ha az minden tekintetben megfelel a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és a megfelel a Vevő Eladó által ismert - céljainak, utasításainak, elvárásainak, és a Vevő által meghatározott minden követelménynek Amennyiben a Vevő a teljesítést hibák ellenére fontos okból mégis átveszi, az nem jelent joglemondást a Vevő részéről, Vevő az átvétel ellenére a hibás teljesítésből eredő jogait jogosult érvényesíteni Az Eladó szerződésszerű teljesítéséről a Vevő Szerződésben meghatározott képviselője vagy az általa meghatározott személy - teljesítési igazolást állít ki, mely az átadás-átvételi jegyzőkönyv része A Vevő a teljesítésigazolást a hibátlan és hiánytalan teljesítést követően ide értve a 2. pontban foglaltak szerint vállalt Eladói kötelezettségek maradéktalan teljesítését is - állítja ki, a Kbt (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb 15 napon belül. 9. Az ellenszolgáltatás mértéke és a fizetési feltételek: 9.1. Vevő, Eladó szerződésszerű teljesítése esetén nettó.., azaz. forint + Áfa, tehát összesen bruttó. Ft, azaz.. forint összeget fizet Eladó részére Az ellenérték tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez ide értve a 2. pontban foglaltak szerinti eladói kötelezettségek teljesítését is - szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, ezért az Eladó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Ez alól kivételt képez a vagyonszerzési illeték Felek rögzítik, hogy költség alatt értik mindazt, amelyet a hatályos adó és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezetnek minősülő adóalanyok költségként jogosultak, illetve kötelesek könyvelni Vevő Eladó részére előleget nem fizet Az Eladó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését és a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegéről számlát kiállítani akként, hogy köteles az általa kiállított számlához csatolni a Vevő által kiállított teljesítést igazoló teljesítési igazolást Az Eladó részére kifizetés kizárólag az előző pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően teljesíthető. 5 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 19

20 9.7. Az ellenérték kifizetésére a szerződésszerű teljesítést követően, az Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és a Vevő által igazolt számla alapján átutalással történik legkésőbb a számla Vevő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül Az Eladó tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás kifizetése során alkalmazásra kerülnek a évi XCII tv. 36/A. rendelkezései. A évi XCII tv. 36/A. (1) bek. rendelkezései szerint, közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást, vagy b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. (1a) bekezdés szerint az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó. A évi XCII tv. 36/A. (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbér, biztosítékok, késedelmi kamat: Késedelmi kötbér: Eladó késedelmes teljesítés esetén Vevő részére késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke naponta a teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő összeg, maximum a teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő összeg Hibás teljesítési kötbér: Eladó hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig, vagy a kicserélésig eltelt időszak minden napja után a teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő összeg Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése az Eladónak felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenül, Eladó a teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles A meghiúsulási kötbér a Vevő elállásának közlésével egy időben esedékes Teljesítési biztosíték: 20

21 A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Eladó a teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles Vevő rendelkezésére bocsátani Eladónak a teljesítési biztosítékot jelen szerződés hatálybalépésekor kell a Vevő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljesítése végéig rendelkezésre kell állnia/érvényben kell lennie Eladó a biztosítékot a Kbt (6) bekezdése a) pontjában foglalt szerint jogosult teljesíteni Késedelmi kamat: Felek rögzítik, hogy fizetési késedelem esetén a késedelembe eső fél a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései szerint meghatározott késedelmi kamatot fizet a másik fél részére a késedelem teljes időtartamára Felek rögzítik, hogy a kötbérigény érvényesítése nem jelenti a sérelmet szenvedett fél egyéb igényeinek elvesztését, így a kötbért meghaladó kár érvényesítését. 11. Szerződés módosítása Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt rendelkezéseinek figyelembevételével kerülhet sor. 12. Szerződés felmondása, elállás Az Eladó 25 (huszonöt) napot elérő késedelmes teljesítése esetén, vagy Eladó egyéb szerződésszegése esetén, ha az Eladó a szerződésszegését nem szünteti meg a Vevő felszólításának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül, Vevő jogosult a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnésének további bizonyítása nélkül a Szerződéstől elállni, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben visszaállítani nem lehet, a Szerződést felmondani Az Eladó tudomásul veszi, hogy a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 21

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése a Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez 73791/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja):

Kapcsolattartási cím (a pályázatra vonatkozó kérdések tisztázása, és az esetleges további információszerzés módja): Pályázati Felhívás Belföldi viszonylatokban közlekedő vasúti étkezőkocsik üzemeltetési jogának átadása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, egyéb elérhetősége MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben