Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: KÉ-...

2 2/41 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... 5 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 6 I. Fogalommeghatározások... 6 II. Az eljárás általános szabályai... 6 III. A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága... 8 IV. Az ajánlat módosítása... 9 V. A kiegészítı tájékoztatás... 9 VI. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek VII. Közös ajánlattétel VIII. A felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek értelmezése IX. Az ajánlatot alkotó dokumentumok X. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai elıírások XI. Az ajánlat csomagolásával kapcsolatos formai elıírások XII. Az ajánlatok benyújtása XIII. Bontási eljárás XIV. Irányadó idı XV. Az ajánlatok értékelése XVI. A szerzıdéskötés módja SZERZİDÉS TERVEZET NYILATKOZATMINTÁK Felolvasólap A Kbt. 70. (2) bekezdésében elıírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat nyilatkozatminta a Kbt. 71. (1) bek. a)-c) pontjaira, valamint a (3) bekezdésre vonatkozóan Nyilatkozatminta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjára vonatkozóan Nyilatkozatminta az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjára vonatkozóan Részletes Árajánlat TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... 5 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 6 I. Fogalommeghatározások... 6

3 3/41 II. Az eljárás általános szabályai... 6 III. A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága... 8 IV. Az ajánlat módosítása... 9 V. A kiegészítı tájékoztatás... 9 VI. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek VII. Közös ajánlattétel VIII. A felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek értelmezése IX. Az ajánlatot alkotó dokumentumok X. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai elıírások XI. Az ajánlat csomagolásával kapcsolatos formai elıírások XII. Az ajánlatok benyújtása XIII. Bontási eljárás XIV. Irányadó idı XV. Az ajánlatok értékelése XVI. A szerzıdéskötés módja SZERZİDÉS TERVEZET NYILATKOZATMINTÁK Felolvasólap A Kbt. 70. (2) bekezdésében elıírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat nyilatkozatminta a Kbt. 71. (1) bek. a)-c) pontjaira, valamint a (3) bekezdésre vonatkozóan Nyilatkozatminta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjára vonatkozóan Nyilatkozatminta az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjára vonatkozóan Részletes Árajánlat... 41

4 4/41 BEVEZETÉS Ön a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ajánlatkérı Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások tárgyában indított közbeszerzési eljárás Ajánlattételi dokumentációját tartja a kezében. A közbeszerzési eljárást az ajánlatkérı megbízásából a TriCSÓK Kft. bonyolítja le, aki az ajánlattételi felhívást és a jelen dokumentációt az ajánlattevık számára elıkészítette. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy érdeklıdésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást. A jelen dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmő, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevı ajánlat elkészítéséhez. Az ajánlatkérıvel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevık ajánlatai érvényesnek minısüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevı ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevı részérıl. Az eljárás tisztaságát, valamint az egyenlı bánásmódot minden más követelménynél fontosabbnak ítélve, az ajánlatok minısítésekor mindent megteszünk azért, hogy a vonatkozó jogszabályok, valamint az ajánlatkérı által meghatározottak maradéktalanul betartásra kerüljenek. Ezen szempont gyakorlati érvényesítése talán túlzottan bürokratikusnak tőnhet, azonban meggyızıdésünk, hogy a verseny tisztasága, az egyenlı bánásmód elve kizárólag abban az esetben érvényesülhet, ha a jogszabályi és ajánlatkérıi elıírások az eljárás során következetesen betartásra kerülnek, mivel ha egy ajánlattevı javára akár csak egy esetben is engedményt tennénk egy jelentéktelennek tőnı elem tekintetében, egy másik ajánlattevı elvárhatná ugyanezt, akár lényegesen fontosabb tartalmi hiányosság esetén is. Kérjük a Tisztelt ajánlattevıket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítı tájékoztatás lehetıségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelı ajánlat a Közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 88. -a alapján érvénytelennek minısülhet. Budapest, Tisztelettel Dr. Csók István ügyvezetı

5 5/41 AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A jelen közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását tartalmazó hirdetménye (továbbiakban: felhívás) a Közbeszerzési Értesítıben és a hirdetmények elektronikus napilapjában KÉ-.. számon jelent meg, mely hirdetménynek kizárólag a magyar nyelvő változata tekintendı hitelesnek. A hirdetmény megtekinthetı, illetve letölthetı az honlapon. Felhívjuk a Tisztelt ajánlattevık figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett felhívás és a Kbt. elıírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérı a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tőzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a felhívás az irányadó.

6 6/41 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Ajánlatkérı a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban azok egyértelmősítése érdekében az alábbiakat érti. 1) Kbt.: a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 2) Art.: az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 3) Felelıs fordítás: felelıs fordítás alatt az Ajánlatkérı az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevı képviseletére jogosult személy cégszerően nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevı a felelıs. 4) A Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó alatt az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat érti. 5) Cégszerő aláírás: ajánlatkérı cégszerő aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -a szerinti cégszerő aláírást fogadja el. Ajánlatkérı a cégszerő aláírással egyenértékőnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az ajánlat aláírására a cégjegyzésre jogosult személy erre meghatalmazott. II. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás egyszerő közbeszerzési eljárás erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik rész VI. fejezet, 21. címe kerül alkalmazásra. 2) Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérınek nem célja az ajánlattételi felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag az ajánlattételi felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsısorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendı.

7 7/41 3) Ajánlatot csak az az ajánlattevı nyújthat be, aki az ajánlattételi dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén elegendı a dokumentáció közös ajánlattevık valamelyike által történı átvétele.). Ajánlattevı a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetıvé és az másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevı aki a dokumentációt saját maga vagy közös ajánlattevıi számára nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehetıség. 4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérı úgy tekinti, hogy az ajánlattevı tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett elıírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a mőszaki leírásban és a szerzıdéses feltételekben tett elıírásokat. A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelni a mőszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerzıdéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. 5) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérı. Felhívjuk a Tisztelt ajánlattevık figyelmét, hogy ajánlatkérı fıszabályként nem teszi kötelezıvé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevıknek. Ahol az ajánlatkérı a dokumentumminta alkalmazását kötelezıvé teszi, ott ezt külön elıírásként egyértelmően feltőnteti. Amennyiben az ajánlattevı a dokumentumminta mellızésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelısége érdekében. 6) Ajánlattevı felelıssége, hogy az ajánlat érvényességéhez különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a mőszaki illetve szakmai alkalmasság körében szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmő megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérı rendelkezésére bocsássa. 7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevı felel, nem kielégítı információk következménye az ajánlat érvénytelenné minısítése lehet. 8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a 62. (1) bek. b) pontja szerint az ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, aki, illetıleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. (2) bekezdése, 71. ] teljesítése során hamis adatot szolgáltat, illetıleg hamis nyilatkozatot tesz. A Kbt. 60. (1) bek. f) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, aki korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították.

8 8/41 9) A Kbt. 70. (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minısül-e. 10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérı kizárólag a magyar nyelvő, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Az ajánlathoz csatolandó valamennyi dokumentumot amennyiben az nem magyar nyelven került kiállításra az ajánlattevı köteles cégszerően aláírt, felelıs fordításban is becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevı a felelıs. Ajánlatkérı a nem magyar nyelven készült és felelıs fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatok elbírálása és értékelése során nem veszi figyelembe. Az eljárás során mindennemő közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. 11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elsısorban fax útján küldi meg az ajánlattevıknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ha a fax útján történı megküldés nem jár sikerrel azaz nem érkezik faxjelentés az ajánlatkérıhöz, mely igazolja a megküldést ajánlatkérı másodsorban e- mail útján küldi meg az ajánlattevıknek a megküldendı dokumentumot. Ajánlatkérı a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minısül, ha az ajánlatkérı a megküldés sikerességérıl faxjelentést kap. Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat az ajánlattevıknek. 12) Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy amennyiben ajánlattevı felszólítása ellenére az ajánlattevı, az ajánlatkérı által elıírt határidı lejártáig, a Kbt a szerinti felvilágosítást, vagy a szerinti indokolást nem adja meg úgy az ajánlat a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján érvénytelennek minısül. III. A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA Ajánlattevı felelıs azért, hogy ellenırizze a dokumentáció teljes átvételét. Ajánlatkérınek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy ajánlattevı elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.

9 9/41 IV. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA 1) Az ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártáig módosíthatja ajánlatát. Az ajánlattételi határidı lejártát követıen a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérı hozzájárulásával sem módosíthatók. 2) Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tekintettel a Kbt. 7. (2) bekezdésére sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 3) Amennyiben ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejárta után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt a szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendı, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása. V. A KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS 1) A tájékoztatást igénylı ajánlattevı (a TriCSÓK Kft. címére küldött levélben, vagy telefaxon) az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 10 nappal fordulhat kiegészítı tájékoztatásért az eljárást bonyolító TriCSÓK Kft.-hez, aki az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 6 nappal adja meg a válaszokat 1. A kiegészítı tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett a könnyebb feldolgozhatóság érdekében kérjük szerkeszthetı,.doc formátumban is megküldeni a címre. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében a TriCSÓK Kft. alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkezı megkeresésre a TriCSÓK Kft. a válaszadást megtagadja. 2) A TriCSÓK Kft., levelezési címe: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32. Telefax: +36-1/ ) Ajánlatkérı a mőszaki leírást és a szerzıdéses feltételeket érintı esetleges ajánlattevıi módosítási javaslatokat nem vár. Kérjük az ajánlattevıket, hogy kizárólag a Kbt ának megfelelıen (a megfelelı ajánlattétel érdekében, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban) tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét arra, hogy a Kbt a alapján az ajánlatkérınek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmezı tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggı egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsısorban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a Közbeszerzések Tanácsa Jogi Osztálya adhat felvilágosítást. 1 Kbt. 56..

10 10/41 4) Kiegészítı tájékoztatás oly módon kérhetı, hogy a kérdéseknek a törvényi határidı lejártának napján meg kell érkezniük levélben, vagy telefaxon a TriCSÓK Kft.-hez. A postai küldemények elirányításából, elvesztésébıl eredı összes kockázat az ajánlattevıt terheli. Ajánlatkérı csak az elıírt határidıig a megjelölt helyre megérkezett kiegészítı tájékoztatás iránti kéréseket tudja értékelni. A határidın túl érkezett tájékoztatás iránti kéréseket a Kbt. értelmében az ajánlatkérınek nem áll módjában megválaszolni. 5) A TriCSÓK Kft. az ajánlattételi dokumentációt megvásárló összes ajánlattevı egyidejő értesítése mellett írásban (elsısorban fax, másodsorban útján) válaszol az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevık számára hozzáférhetıvé teszi a TriCSÓK Kft. címén. A kiegészítı tájékoztatás akkor is kézbesítettnek minısül, ha az ajánlatkérı a megküldés sikerességérıl faxjelentést kap. A kiegészítı tájékoztatás elızetes telefonos idıpont egyeztetése alapján teljes terjedelemben megtekinthetı a TriCSÓK Kft. székhelyén. 6) Az ajánlattevı által feltett kérdések, és az ajánlatkérı által kézbesített kiegészítı tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak. VI. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költséget az ajánlattevınek kell viselnie. Az ajánlattevı által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhetı. 2) Ajánlatkérı a megfizetett dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 54. (6) bekezdésében meghatározottak szerint fizeti vissza az ajánlattevıknek. Ebben az esetben sem az ajánlatkérı, sem a TriCSÓK Kft. a dokumentáció megfizetése és ezen összeg visszafizetése közötti idıszakra kamatot nem fizet. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétıl függetlenül ajánlattevınek nincs joga az ajánlatkérıvel vagy a TriCSÓK Kft.-vel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani.

11 11/41 VII. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 1) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevıknek a közös ajánlattal összefüggı megállapodásukat, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a közös ajánlattevık nyilatkozatát arról, hogy a szerzıdés szerinti teljesítésért egyetemleges felelısséget vállalnak amennyiben, mint nyertes ajánlattevıkkel szerzıdéskötésre kerül sor, b) a képviselı ajánlattevı megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását. Képviselı ajánlattevıként a közös ajánlattevık maguk közül legfeljebb egy ajánlattevı megjelölésére jogosultak, c) a képviselı ajánlattevı kapcsolattartásra megjelölt alábbi elérhetıségeit 2 : levelezési cím, telefaxszám, telefonszám cím, az eljárással kapcsolatosan kapcsolattartásra megjelölt egy személy neve. d) annak az egy közös ajánlattevınek a megjelölését, aki a szerzıdés megkötését követıen számlázásra lesz feljogosítva. (Tehát csak egy szervezetet lehet megjelölni.) e) a megállapodást valamennyi ajánlattevınek cégszerő aláírásával kell ellátniuk. 2) ajánlatkérı felhívja a közös ajánlattevık figyelmét, hogy kizárólag a képviselı ajánlattevı részére küldi meg a Kbt. elıírt és egyéb tájékoztatásokat. A közös ajánlattevık felelıssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelıen rendezzék. A képviselı ajánlattevı részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevı részére kézbesítettnek tekintendık. 3) Felhívjuk a Tisztelt közös ajánlattevık figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok amennyiben az szükséges valamennyi közös ajánlattevıre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okok, az alkalmassági feltételek és egyéb igazolások csatolásakor. 2 Kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt lehet megjelölni.

12 12/41 VIII. A FELHÍVÁSBAN MEGHATÁROZOTT ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉSE 1) A mőszaki és szakmai alkalmasság esetében a referencia-igazolásokból az elıírás szerinti tárgyban valamennyi közbeszerzési rész tekintetében Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások történı teljesítésnek egyértelmően ki kell derülnie. Az alkalmasság igazolására ajánlatkérı a(z) 2007 és 2008-as években befejezett referenciákat fogadja el. 2) Az ajánlattételi felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában az erıforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó elıírásokat úgy kell értelmezni, hogy az erıforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén ezen szervezeteknek az egyes alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket saját maguknak kell az igazolásra egyébként az ajánlattevıre elıírt módon igazolniuk. IX. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 1) Az ajánlatokhoz a következı dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell, lehetıleg az alábbi sorrendben az ajánlatba csatolni: Ajánlatkérı a Kbt. 54. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tájékoztatja az ajánlattevıt, hogy az alábbi listában foglalt valamennyi dokumentum a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén, hamis nyilatkozatnak minısül: Sorszám Megnevezés Felolvasólap az 1. számú melléklet szerint. (Kötelezıen alkalmazandó nyilatkozatminta) A fedılapot követıen kell az ajánlatba becsatolni. A Kbt. 70. (2) bekezdésében elıírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, a 2. számú melléklet szerint. Ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bek. a)-c) pontjaira, a 71. (1) bek. (3) bekezdésre vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges válasz esetén is kifejezetten meg kell tenni az ajánlatban. Közös ajánlattevık esetén valamennyi közös ajánlattevıre is egyértelmően ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 3. számú melléklet.

13 13/41 Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 4. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt (3) bekezdése, illetve a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedéső ajánlattevık, alvállalkozók és erıforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (K.É évi 80. szám július 10.) kiadott útmutató rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevınek és a 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozónak, továbbá az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérı azt elıírta - a 61. (1), illetıleg (2) bekezdésének hatálya alá, illetıleg jogosult ezt igazolni. 4. számú melléklet A Kbt. 62. (1) bek. a) és b) pontja szerinti kizáró okok hiányát külön nem kell igazolni, tekintettel arra, hogy az a) pont szerinti körülményt az ajánlatkérınek kell tudnia bizonyítania, míg a b) pont szerinti körülmény csak a jelen eljárás során merülhet fel. Ajánlatkérınek nem áll módjában kötelezni az ajánlattevıket a kizáró okok hiányának igazolására, azonban az ajánlattevık részére javaslatként megfogalmazza, hogy a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat már az ajánlatukba csatolják be. Ennek elmaradása természetesen nincsen hatással az ajánlat érvényességére, azonban így megelızhetıek a szerzıdéskötés elmaradásából eredı károk, melyek esetlegesen a törvény által, a nyertes ajánlattevı vonatkozásában elıírt határidı rövidségébıl (az eredményhirdetést követı 8 nap 3 ) adódnak. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 5. Az ajánlattevınek és/vagy a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell, a Kbt. 66. (1) bek. c) pontja alapján a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelızı kettı naptári évi (2007. és 2008.) teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (javítási, karbantartási és festési szolgáltatások) nettó forgalmáról szóló nyilatkozatát, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 5. számú melléklet 3 Kbt. 63. (1) bek. b) pontja.

14 14/41 6. Amennyiben ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más, erıforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erıforrására is (a Kbt. 4. 3/E. pontjának megfelelıen) támaszkodik, a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az erıforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében a jelentkezıre ezen pontban elıírttal azonos módon igazolni köteles. A Kbt. 4. 3/E pontja szerinti esetben az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevı cégszerően aláírt nyilatkozatát, arról, hogy az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 7. Ajánlattevınek, és/vagy a Kbt. 71. (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67. (1) a) pontja alapján, a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelızı kettı naptári évi (2007. és 2008.) legjelentısebb szolgáltatásainak ismertetésérıl szóló nyilatkozatát (megjelölve legalább a szolgáltatás idejét, a szerzıdést kötı másik felet, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét). 6. számú melléklet Felhívjuk tisztelt Ajánlattevı figyelmét a Kbt. 68. (1) bekezdésére, amely szerint, ha a szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 22. (1) bek. a)-e) pont szerinti szervezet, úgy az alkalmassági kritériumnak való megfelelést az általa kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni. Ha a szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 22. (1) bek. a)-e) pontjában foglaltakhoz képest egyéb szervezet, úgy az alkalmassági kritériumnak való megfelelés az általa kiadott, vagy aláírt igazolással vagy az Ajánlattevı nyilatkozatával is igazolható. 8. Amennyiben ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más, erıforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erıforrására is (a Kbt. 4. 3/E. pontjának megfelelıen) támaszkodik, a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az erıforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében a jelentkezıre ezen pontban elıírttal azonos módon igazolni köteles. A Kbt. 4. 3/E pontja szerinti esetben az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevı cégszerően aláírt nyilatkozatát, arról, hogy az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Egyéb dokumentumok:

15 15/ Ajánlattevınek és a Kbt. 71. (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának, valamint az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatba csatolnia kell az ajánlattételi határidıt megelızı 90 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, valamint ha az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálata által kiadott cégkivonaton módosítás alatt kitétel szerepel, és bármelyik fajta cégkivonat esetén a cégkivonatból a módosítás tárgya és pontos terjedelme nem állapítható meg, az ajánlattevınek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak valamint az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell az esetleges változás-bejegyzési kérelem egyszerő másolatát, vagy a letelepedése szerinti ország ezzel egyenértékő dokumentumát egyszerő másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az ajánlattevı és a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselıjének aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplı képviselı írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselı általi, cégszerő aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani a jelen dokumentáció VII. pontjának megfelelı megállapodást. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevı cégszerően aláírt nyilatkozatát, arról, hogy az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll-e fenn. (Amennyiben ajánlattevı nem vesz igénybe erıforrást nyújtó szervezetet, úgy értelemszerően a nyilatkozatot nem kell megtennie.) 3. számú melléklet Az ajánlathoz a Kbt. 71. (4) bekezdésének megfelelıen a 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozók szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is az ajánlatban kell megadni. Az ajánlatba csatolni kell az részletes ártáblázatot. 8. számú melléklet X. AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELİÍRÁSOK 1) Az ajánlatban az aláírásokat és a lap-, vagy oldalszámozást kivéve valamennyi dokumentumot nyomtatott formában kell benyújtani.

16 16/41 2) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példány fedılapján fel kell tüntetni az EREDETI, míg a másolati példányok fedılapján a MÁSOLAT feliratot. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között ellentmondás van, ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti az irányadónak. E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevıt az alól, hogy ajánlatát az elıírt példányszámban és formai követelményeknek megfelelıen nyújtsa be. Amennyiben az ajánlaton az EREDETI megjelölés nem kerül feltüntetésre, úgy az ajánlatkérı a benyújtott példányok közül tetszılegesen kiválaszt egyet és azt eredeti ajánlatnak minısíti, az elbírálást pedig ennek alapulvételével végzi el. 3) Az ajánlat egyes példányainak fedılapján fel kell tüntetni az alábbiakat: a) Az ajánlattevı nevét és székhelyét, b) Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (ajánlatkérı) Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. (a beszerzés tárgya) c) A közbeszerzési eljárás nyilvántartási számát: KÉ-.., Az EREDETI, vagy a MÁSOLAT feliratot, értelemszerően. 4) Az ajánlat egyes példányait külön-külön roncsolás-mentesen nem bontható módon bekötve kell benyújtani. Roncsolás-mentesen nem bontható kötésen az ajánlatkérı olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetıvé, hogy a benyújtott ajánlatban, annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek ki, vagy újabb lapokat helyezzenek el. Ennek megfelelı eljárás lehetnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a) Az ajánlat főzési oldalán minden lapot átlyukasztani, azon fonalat átfőzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével leragasztani olyan módon, hogy az ajánlat könnyen lapozható legyen!!! és a címkét aláírni, vagy bélyegzılenyomattal ellátni oly módon, hogy az aláírás, vagy a bélyegzılenyomat az ajánlat utolsó lapjára is átérjen. VAGY b) az ajánlat spirálozását követıen a fonalat két spirállyukon átfőzni, a fonal, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével leragasztani olyan módon, hogy az ajánlat könnyen lapozható legyen!!! és a címkét aláírni, vagy bélyegzılenyomattal ellátni oly módon, hogy az aláírás, vagy a bélyegzılenyomat az ajánlat utolsó lapjára is átérjen. 5) Az ajánlatban szereplı nyilatkozatokat cégszerően aláírva kell benyújtani. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, vagy átírások, kivéve az ajánlattevı által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kiigazítás dátumának feltőntetésével és cégszerő aláírásukkal kell ellátniuk. XI. AZ AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELİÍRÁSOK

17 17/41 1) A nem megfelelıen címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idı elıtti felbontásáért ajánlatkérıt felelısség nem terheli. 2) A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 1. biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 2. a csomagoláson fel kell tőntetni az alábbiakat: a) Az ajánlattevı nevét és székhelyét, b) Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (ajánlatkérı) Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. (a beszerzés tárgya) c) A közbeszerzési eljárás nyilvántartási számát. KÉ- /2009. d) Az Ajánlattételi határidı elıtt nem bontható fel! feliratot 3. A csomagoláson a fentiektıl tartalmú felirat nem helyezhetı el, kivéve az ajánlat postai feladása esetén, amikor az alábbi felirat is feltüntethetı: TriCSÓK Kft Budapest, Teréz krt. 19. III. em ) Az ajánlat összeállításának ajánlott menete 1. ha az ajánlatot alkotó valamennyi dokumentum beszerzése és elıállítása megtörtént, azok sorba rendezése, 2. az így elkészített ajánlat fénymásolása az elıírt példányszámban, 3. az ajánlat egyes példányainak külön-külön történı bekötése az elıírtaknak megfelelıen, 4. az ajánlat egyes példányainak megjelölése az EREDETI vagy a MÁSOLAT felirattal, értelemszerően, 5. az ajánlat példányainak közös becsomagolása, 6. a csomagolás ellátása az elıírtaknak megfelelı feliratokkal,

18 18/41 XII. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre: TriCSÓK Kft Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidı napján 9-11 óráig lehet benyújtani. 2) Ajánlatkérı az ajánlatot akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidı lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztésébıl eredı összes kockázat az ajánlattevıt terheli. Az ajánlattevı felelıssége, hogy ajánlata megfelelı csomagolásban, formában és idıben kerüljön benyújtásra. ajánlatkérı csak az elıírt határidıig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. 3) Az ajánlatok személyesen történı leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. 4) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges idıtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevık. A határidın túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 7. (2) bekezdése szerinti iratnak minısülnek. Ezért ajánlatkérı a késve benyújtott ajánlatokat a bontási eljárás során nem bontja fel, azonban köteles azokat megırizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor. XIII. BONTÁSI ELJÁRÁS 1) Az ajánlattevık a bontás idıpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevık képviselıi részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 2) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérı ismerteti az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 3) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérıl az ajánlatkérı jegyzıkönyvet készít,

19 19/41 4) amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevınek. XIV. IRÁNYADÓ IDİ A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi idıpont közép-európai (helyi) idı szerint értendı. XV. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 1) Az ajánlatokat az összességében legelınyösebb ajánlat szempontja szerint [Kbt. 57. (2) bek. b) pont] bírálja el. Ennek részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak: Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati összár Vállalt teljesítési határidı 40 Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felsı határa 10 pont valamennyi részszempont esetén. Az egyes részszempontokhoz tartozó pontszámok meghatározása az alábbiak szerint történik: ) Nettó ajánlati ár Ezen bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevı által megajánlott nettó összárnak a mértéke képezi. Az egyes termékekre vonatkozó részletes árajánlatot a jelen dokumentáció 8. számú melléklete szerint kell megadni, majd közbeszerzési részenként összesítve az ajánlati árat, az 1 számú mellékleten felolvasólapon - kell feltüntetni. A részletes árajánlatban szereplı összes tételre kötelezı ajánlatot tenni. A nettó ajánlati összárra vonatkozó nyilatkozatot részenként - az 1. számú mellékleten felolvasólapon - kell megadni. A nettó ajánlati összárnak valamennyi, a szerzıdésszerő teljesítéssel kapcsolatban felmerülı költséget magában kell foglalnia, a szállítandó termék miden egységére. Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb árat tartalmazó (legkedvezıbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül meghatározásra. Az így meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve, a bírálati részszemponthoz tartozó megfelelı súlyszámmal kerülnek felszorzásra. A legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, míg a többi ajánlat pontszámának meghatározására az alábbi arányosítási képlet szolgál:

20 Px=Amin/Ax *10 20/41 Px = keresett pontérték Amin= legalacsonyabb érték Ax = vizsgált érték ) Vállalt teljesítési határidı: Ezen bírálati részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevı által megajánlott Vállalt teljesítési határidı képezi. Az ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy a Vállalt teljesítési határidıre maximálisan megajánlható szállítási határidı a szerzıdés kötéstıl számított 35 nap, csak ennél az idıtartalomnál rövidebb megajánlás képez többlet pontot a bírálat során. A Vállalt teljesítési határidı vonatkozó nyilatkozatot az 1. számú felolvasólapon kell megadni. Ezen bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb idıtartalmat tartalmazó (legkedvezıbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül meghatározásra. Az így meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve, a bírálati részszemponthoz tartozó megfelelı súlyszámmal kerülnek felszorzásra. A vállalt teljesítési határidı kezdı idıpontja a szerzıdés aláírását követı nap, a vállalt teljesítési határidı az eszközök beüzemeléssel tekinthetı teljesítettnek. A szolgáltatásokra függetlenül egyetlen egységes értéket kell megadni. A legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, míg a többi ajánlat pontszámának meghatározására az alábbi arányosítási képlet szolgál: Px=Amin/Ax *10 Px = keresett pontérték Amin= legalacsonyabb érték Ax = vizsgált érték 2.) Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felsı határa 10 valamennyi részszempont esetén. XVI. A SZERZİDÉSKÖTÉS MÓDJA A közbeszerzési eljárást lebonyolító TriCSÓK Kft. az eljárás nyertesével több közbeszerzési rész esetén esetlegesen a nyerteseivel az eredményhirdetést követıen felveszi a kapcsolatot a szerzıdéskötéshez szükséges további teendık és információk megadása érdekében.

21 21/41 Mőszaki leírás Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1) Nyílászárók felújítása és kapcsolódó munkálatok a) Ablakok száma: 42 db b) Ajtók száma: 46 db c) Felület összesen: 746 m² 2) Felújítás: fapótlás, zárak cseréje 3) Helyiségek festése: a) Padlók és nyílászárók fóliatakarása, b) Felület elıkészítése, többrétegő enyves festék lekaparása, c) felület glettelése, mőanyag kötıanyagú készítményekkel, teljes sima vakolt felületen Supralux Tilatex beltéri glett, törtfehér, d) glettélvédık elhelyezése, e) mőanyag diszperziós festés fehér, vagy színes festékkel, f) radiátor csı mázolása, g) radiátor le és visszaszerelése festési munkák miatt. Helyiségek száma: 32 db Letakarandó terület: 1085 m² Vakolatjavítás: 75 m² Festési felület(elıkészítés, festés): m² Radiátor csı: 360 m Radiátor: 30 db Glettélvédık: 260 m

22 22/41 SZERZİDÉS TERVEZET Vállalkozási S Z E R Z İ D É S Amely létrejött egyrészrıl Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (mint Megbízó) Adószám: Bankszámla: Székhelye: 1088 Budapest, Vas utca Levelezési címe: 1088 Budapest, Vas utca Képviselı: Sárik Zoltán másrészrıl a *nyertes ajánlattevı neve (,mint vállalkozó) között Cégjegyzékszám: Belföldi adószám: Bankszámla: Székhelye: Nyilvántartó cégbíróság: Cégjegyzékszám: Levelezési címe: Képviselı: *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai *nyertes ajánlattevı adatai I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Jelen szerzıdésben nagy kezdıbetővel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Karbantartási Eseménynek minısül minden beavatkozást igénylı eseményt, mely jelen Szerzıdés szerinti Szolgáltatás részét képezi. Szerzıdés jelenti a Vállalkozó és a Megrendelı között a Közbeszerzési Eljárás alapján létrejött Vállalkozási Szerzıdést. A Szerzıdést alkotó dokumentumok felsorolását jelen szerzıdés XII. 4. pontja tartalmazza. Szolgáltatás jelenti mindazokat tevékenységeket, melyeket jelen Szerzıdésben a Felek kijezetten Vállalkozó által, Megrendelı számára végezendı tevékenységként jelöltek meg az Ajánlati Dokumentáció mőszaki leírásában.

23 23/41 Feladat jelenti azon a tevékenységet, mely ugyan nem került kifejezetten nevesítésre a Szolgáltatás részeként, ám az adott tevékenység ellátásának szükségességét ésszerően elıre kell látnia egy professzionális szinten mőködı szakvállalatnak. Közbeszerzési Eljárás jelenti a Megrendelı, mint Ajánlatkérı által a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások tárgyában lebonyolított tárgyalásos közbeszerzési eljárást. A Közbeszerzési Eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követıen Megrendelı Vállalkozó, mint Ajánlattevı ajánlatát fogadta el nyertesként, erre figyelemmel kötötték meg Felek egymással jelen Szerzıdést. II. A FELEK SZERZİDÉST ÉRINTİ KIJELENTÉSEI 1. Vállalkozó kijelenti, hogy - kész és képes Megrendelı szerzıdéses céljának megfelelı teljes körő, gondos és magas színvonalú teljesítésre - a Szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erıforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerzıdés teljes idıtartama alatt rendelkezni fog, - rendelkezik a Szolgáltatások nyújtásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, - nincs olyan függıben levı kötelezettsége, amely kedvezıtlenül hat a jelen szerzıdésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére - a Megrendelı által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak. 2. Megrendelı kijelenti, hogy jelen szerzıdés hibátlan, hiánytalan teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke főzıdik, annak okán, hogy Vállalkozó jelen szerzıdés szerinti feladat-ellátása alapvetıen befolyásolja Megrendelı alaptevékenységét. 3. Megrendelı célja, hogy egyetlen szerzıdés, azaz jelen Szerzıdés révén teljes körően biztosított legyen számára a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben a Szolgáltatások és Feladatok végzése. III. A SZERZİDÉS TÁRGYA

24 24/41 1. Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szolgáltatásoknak és Feladatoknak nyújtását jelen Szerzıdés idıtartama alatt. 2. Megrendelı vállalja, hogy Vállalkozó részére a Szolgáltatások és Feladatok ellenértékeként vállalkozói díjat fizet. IV. A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, A TELJES HELYEI 1. A Szerzıdés idıbeli hatálya: 1.1. Vállalkozó köteles legkésıbb a szerzıdés aláírásától számított napon belül /a nyertes ajánlat szerint / teljesíteni. V. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI SZABÁLYOK 1. A vállalkozói díj mértéke: 1.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelı által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a Közbeszerzési Eljárás során. A vállalkozói díj magában foglalja a Szolgáltatások nyújtásához, Feladatok végzéséhez kötıdı valamennyi költséget is, Vállalkozó azon felül semmilyen költségigénnyel nem élhet Megrendelı irányában A Vállalkozónak járó díj mértéke:. Ft + ÁFA, azaz. forint. A díj átalányárnak minısül, és tartalmazza a feladatok ellátáshoz szükséges valamennyi munkadíjat és anyagköltséget. A Vállalkozói díj tételei Vállalkozó tárgyi közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának részletes árajánlata szerint szerint alakul és minden további elszámolás alapját képezi A Vállalkozó a teljesítés igazolás kiállítását követıen jogosult, az 1.2. pontban meghatározott vállalkozási díjat egy összegben kiszámlázni.

25 25/ Vállalkozónak az 1.3. szerinti számlával egyidejőleg rendelkezésre kell bocsátania a jótállási biztosítékot is. 2. Fizetési késedelem: 2.1. Fizetési késedelem esetén Megrendelı a Kbt. 306/A. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles Vállalkozó számláján szereplı minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. VI. A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME 1. Vállalkozó kötelezettsége a Szolgáltatás keretein belül javítási, karbantartási és festési szolgáltatások elvégzése. A Szolgáltatás terjedelmére vonatkozó további részleteket a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai közül az Ajánlattételi Dokumentáció Mőszaki Leírás része tartalmazza. 2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szolgáltatásokat az elvárható legnagyobb gondossággal köteles nyújtani, úgy hogy ennek során a lehetı legkisebb mértékben zavarja a Megrendelı tevékenységét. A Feladatok végzése során a fentiek megfelelıen irányadók. VII. VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI 1. Vállalkozó a Szolgáltatások nyújtása, Feladatok végzése során folyamatosan köteles teljes körően és saját felelıs hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tőzvédelmi elıírásokat betartani és betarttatni, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenırizni. 2. A Vállalkozó az általa végzett Szolgáltatások és Feladatok során a Megrendelı vagyontárgyaiban okozott ás másra (pl. biztosítóra) át nem hárítható károkat a Megrendelınek köteles megtéríteni vagy a károsodást egyéb módon (pl. kijavítással) helyreállítani. VIII. MEGRENDELİ FELADATAI

26 26/41 1. Megrendelı jogosult Vállalkozónak a jelen szerzıdésben vállaltak ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselıje révén ellenırizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelı ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 2. Megrendelı köteles: Vállalkozó részére a szerzıdés szerinti vállalkozói díjat megfizetni. 3. Megrendelı utasítási jogának gyakorlása: 3.1. Vállalkozó köteles Megrendelı által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére avagy a vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerően megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelı vagy bármely nevében eljáró személy célszerőtlen és/vagy szakszerőtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelı jelen szerzıdésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelı az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerően megtagadhatja Vállalkozó Megrendelı utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelı, mely azt a célt szolgálja, hogy a szerzıdés teljesítése alatt is a lehetı legteljesebb mértékben mőködjenek a meglévı rendszerek. 4. Megrendelı késedelme: Megrendelı bármely közbensı intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidı automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidı ilyen esetben fıszabályként a Megrendelıi késedelem idıtartamával egyezik meg. Megrendelı késedelem esetén Vállalkozó köteles Megrendelıvel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelıvel. Felek az egyeztetésekrıl jegyzıkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 5. A Szolgáltatás végzéséhez Megrendelı által biztosított feltételek: Megrendelı Vállalkozó részére munkanapokon és hétvégéken egyaránt biztosítja az Intézetbe való bejutást és munkavégzés lehetıségét reggel 7 és este 19 óra között.

27 27/41 IX. SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. Késedelemi kötbér: Amennyiben Vállalkozó neki felróhatóan késedelembe esik a a IV pontban vállalt végteljesítési határidı tekintetében, úgy köteles Megrendelı részére a vállalt nettó díj 2 %-a Ft/naptári nap mérétékő késedelmi kötbért fizetni. Késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett nap egész napnak minısül. 2. Hibás teljesítési kötbér: Ha Vállalkozó valamely Szolgáltatást hibásan teljesít, és Megrendelı felhívásától számított 3 napon belül sem szünteti meg a hibás teljesítést (pld. az adott tevékenység ismételt elvégzésével, kijavításával), úgy köteles Megrendelı részére nettó Ft kötbért fizetni naponta. 3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Megredelı jelen Szerzıdést Megrendelı Vállalkozó Súlyos Szerzıdésszegése okán felmondja, úgy Vállalkozó köteles Megrendelı részére a vállalkozói díj 20 %-a Ft meghiúsulási kötbért fizetni. 4. Jótállási biztosíték: Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejőleg köteles a Megrendelı részére visszavonhatatlan és feltétel nélküli jótállási biztosítékot nyújtani, melynek mértéke Ft Megrendelı e biztosíték terhére jogosult Vállalkozóval szemben a jótállási, szavatossági igényeibıl eredı követelését és kötbérkövetelését érvényesíteni. * Átutalás választása esetén Vállalkozó köteles jótállási biztosíték összegét Megrendelı OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára átutalni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a lejárati idı eltelte /a hatályos jogszabályok szerinti jótállási határidı leteltétıl számított 30 nap/ után a fel nem használt - kamatok nélküli - összegre tarthat igényt. * Bankgarancia választása esetén Vállalkozó köteles a jótállási biztosítékról bankgaranciát átadni Megrendelınek. A jótállási bankgarancia Megrendelı általi elfogadásának feltételei: - pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra - Megrendelı, mint Kedvezményezett megjelölése - igénybejelentéstıl számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehetı - korlátozás nélküli és visszavonhatatlan - a futamideje (érvényessége) a jelen szerzıdés szerinti jótállási határidı leteltétıl

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben