Ajánlatkérési dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérési dokumentáció"

Átírás

1 Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése október - november

2 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet... 4 AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA... 4 Tiszaújváros... 6 II. fejezet ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİK RÉSZÉRE A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: Az ajánlati részvétel költségeirıl: A többváltozatú ajánlat lehetıségérıl: Kiegészítı tájékoztatás kérésérıl: Ajánlatok benyújtásának követelményeirıl: Hiánypótlásról Felvilágosítás illetve indoklás kérésérıl Az ajánlatok bírálata, eredményhirdetés Az ajánlatok bírálati szempontja A szerzıdéskötésrıl Egyéb tudnivalók, elıírások III. fejezet MELLÉKLETEK számú nyomtatvány számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány A változat számú nyomtatvány B változat számú nyomtatvány

3 7. számú nyomtatvány Ellenırzı lista IV. fejezet ADÁS-VÉTELI SZERZİDÉS ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZİKÖNYV ADÁS-VÉTELI SZERZİDÉS ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZİKÖNYV Második rész Ajánlatkérési szakmai dokumentáció

4 I. fejezet AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: TiszaSzolg 2004 Kft. Postai cím: Tisza út 2/A Város/Község: Tiszaújváros Kapcsolattartási pont(ok): Tisza út 2/A. 1. emelet 202. szoba Címzett: Szarka Gábor közbeszerzési referens Postai Ország: Magyarország irányítószám: 3580 Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő Regionális/helyi szintő Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet X Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN X Általános közszolgáltatások Védelem Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem 4

5 Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Szabadidı, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem X 5

6 II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés X c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb X Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió A teljesítés helye A teljesítés helye Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód Tiszaújváros NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul HU-311 NUTS-kód Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 6

7 II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya 1. rész: Adásvételi szerzıdés konténerszállító gépjármő beszerzése tárgyában. 2. rész: Adásvételi szerzıdés konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) Fı tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen X nem v Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre X valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. rész: 1 db min kg teherbírású, min kg össztömegő, 2005 évi vagy annál késıbbi gyártású konténerszállító gépjármő, a dokumentációban részletezettek szerint. 2. rész: 1 db min kg. össztömegő, 2 db 8 m3-es, láncos konténer szállítására alkalmas, 2000 évi vagy annál késıbbi gyártású konténerszállító pótkocsi, a dokumentációban részletezettek szerint. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 7

8 II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés // (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmes teljesítés esetén 0,25%/nap késedelmi kötbér max. 15 napig, ezután meghiúsulási kötbér a szerzıdéses összeg 20%-a III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérı rendelkezik a szerzıdés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, az igazolt számlát a teljesítéstıl számított 30 napon belül egyenlíti ki, elıleget nem fizet. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevı, akivel, illetıleg akinek az erıforrást nyújtó szervezetével és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erıforrást nyújtó szervezet a Kbt (3) bekezdése szerint köteles a fenti kizáró 8

9 okokról az ajánlatában nyilatkozni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Mindkét részajánlat esetén: A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontjának megfelelıen az elızı három lezárt üzleti évre ( ) vonatkozó számviteli törvény szerinti, mellékletek nélküli éves beszámoló másolatának csatolása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét részajánlat esetén: Alkalmatlan az ajánlattevı vagy a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az elızı három lezárt üzleti évben ( ) az eredménykimutatása szerint az adózás elıtti eredménye egynél több alkalommal volt negatív. Az ajánlattevınek és 10 % feletti alvállalkozójának a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. részajánlat esetén: A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja alapján a konténerszállító gépjármő hidraulikus rakodó berendezésének magyar nyelvő gépkönyve, valamint 4 oldalról készített fényképe másolatának csatolása. 2. részajánlat esetén: A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja alapján a konténerszállító pótkocsi gépkönyvének vagy használati (kezelési) útmutatójának, valamint 4 oldalról készített fényképe másolatának csatolása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. részajánlat esetében: Alkalmatlan az Ajánlatevı, ha a szállításra kerülı konténerszállító gépjármő nem rendelkezik hátul rakodós, láncos, hidraulikus kitoló gémes konténerszállító felépítménnyel. 2. részajánlat esetében: Alkalmatlan az Ajánlatevı, ha a szállításra kerülı konténerszállító pótkocsi nem rendelkezik pneumatikusan süllyeszthetı vonóháromszöggel. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: 9

10 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint X X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. rész esetében: 1.1. ajánlati ár (nettó, Ft) 1.2. a konténerszállító gépjármő futási teljesítménye (km) 1.3. vállalt garancia (hónap) 1.4. a konténerszállító gépjármő gyártási éve (min. 2005, év) rész esetében: 2.1. ajánlati ár (nettó, Ft) 2.2. vállalt garancia (hónap) 2.3. a konténerszállító pótkocsi gyártási éve (min. 2000, év) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 10

11 IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/11/25 (év/hó/nap ) Idıpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2009/11/25 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 11

12 IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/11/25 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 Helyszín : TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A. 1. emeleti tárgyaló (205. szoba) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 12

13 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 2009/12/03, 10:00 óra V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2009/12/11, 10:00 óra V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ajánlatkérı a dokumentációt jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve a honlapján, a közbeszerzések menüpont alatt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetıvé teszi. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése és a visszaigazolás megküldése. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: Alsó határ 1 pont, felsı határ 10 pont. V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés az 1.1. és 1.2., valamint a 2.1. részszempontok esetén a Közbeszerzések Tanácsa i keltezéső 2/2004. sz. módosított ajánlása III. fejezet A szakasz 1. ba) pontja szerint fordított arányosítással, az 1.3. és 1.4., valamint a 2.2. és 2.3. részszempontok esetén az ajánlás III. fejezet A szakasz 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítással történik. A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X nem V.7) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérı a hiánypótlást valamennyi ajánlattevı számára azonos feltételekkel, a Kbt

14 (2) bekezdésében írt teljes körben biztosítja. 2. Az ajánlatban bemutatásra kerülı konténerszállító gépjármőnek és konténerszállító pótkocsinak az adásvételi szerzıdésben foglalt szállítási határidı napján az Ajánlatkérıre érvényes magyarországi forgalmi engedéllyel, valamint 60 napnál nem régebbi mőszaki és környezetvédelmi vizsgával kell rendelkeznie. 3. Jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke az 1. rész vonatkozásában Ft+ÁFA, a 2. rész vonatkozásában Ft+ÁFA, ami megegyezik az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékével. Amennyiben olyan ajánlatok érkeznek, melyek ajánlati ára meghaladja ezt az értéket, ajánlatkérı fenntartja a jogot az eljárás Kbt. 92. c) pontja szerinti eredménytelenné nyilvánítására. 4. Érvénytelen az ajánlat, ha a szállítandó konténerszállító gépjármő vagy konténerszállító pótkocsi nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mőszaki követelményeknek. 5. Ajánlattevınek csatolnia kell az ajánlatot aláíró, az ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje aláírási címpéldányának egyszerő másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplı képviselı írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó a cégjegyzésre jogosult képviselı általi meghatalmazásnak az eredeti példányát is szükséges csatolni. 6. Az ajánlatkérı a szerzıdést az eljárás nyertesével, vagy amennyiben az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is megnevezi, a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltak szerint a következı legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köti meg a szerzıdést. 7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevıknek a közös ajánlattal összefüggı megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell a feladatoknak az ajánlattevık közötti megosztását, a képviselı ajánlattevı (konzorciumvezetı) megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását, továbbá a közös ajánlattevık egyetemleges felelısségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 9. Ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjaira vonatkozóan. 10. Az ajánlathoz a Kbt. 71. (4) bekezdésének megfelelıen a 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell. Ha az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni, az errıl szóló nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. 11. Az ajánlathoz mellékelt minden idegen nyelvő igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot és okiratot magyar fordításban is csatolni kell. 12. A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz, amelyeket az Ajánlattevınek kitöltve csatolnia kell ajánlatához. 13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevıt terheli. 14. Ajánlatkérıtıl a benyújtott ajánlatok nem igényelhetık vissza, azokat Ajánlatkérı bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. (2) alapján ırzi meg. 15. Az ajánlat postai benyújtásából eredı valamennyi kockázat az ajánlattevıt terheli. 16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény elıírásai szerint kell eljárni. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/10/19 (év/hó/nap) 14

15 B. MELLÉKLET A RÉSZ SZÁMA 1 A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁS Konténerszállító gépjármő 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 1 db min kg teherbírású, min kg össztömegő, 2005 évi vagy annál késıbbi gyártású konténerszállító gépjármő. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) Fı tárgy További tárgyak ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Becsült érték: Ft + ÁFA 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés // (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés // (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL Össztömeg: min kg Vontatási adatok: átmenıfékes kg össztömeg Vezetıfülke kialakítása: városi kabin Motor: legalább EURO 3 környezetvédelmi osztályba való besorolás Gumiabroncsok állapota: legalább 80%-os. Egyéb: hátsó differenciál zár, vonó fej, pótkocsi fékrendszer, tachográf kilóméteróra. Felépítmény: hátul rakodós, láncos, hidraulikus kitoló gémes konténerszállító felépítmény. Teherbírás: min kg. 15

16 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Konténerszállító pótkocsi 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 1 db min kg. össztömegő, 2 db láncos konténer szállítására alkalmas, 2000 évi vagy annál késıbbi gyártású konténerszállító pótkocsi, a dokumentációban részletezetek szerint. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) Fı tárgy További tárgyak ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Becsült érték: Ft + ÁFA 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés // (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés // (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL Forgózsámolyos, alacsony építéső kormányzású pótkocsi, 2 db hagyományos 8 m3-es láncos konténer szállításához. Össztömeg: min kg Gumiabroncs: 8 db legalább 80%- os állapotban Tengelyek száma: Kettı Vonóháromszög: Fix, vagy állítható hosszúságú, pneumatikusan süllyeszthetı. Fékrendszer: kétvezetékes légfékrendszer automata fékerıszabályzóval, rugóerıtárolós rögzítıfék, ABS Világítás: szabványos 24 V-os közlekedésvilágítási rendszer, nemzetközi elıírásoknak megfelelıen Rúgózás: Paralell laprugó vagy légrugó Rakodó magasság: max: mm Rakodó felület hossza: min mm Rakodófelület szélessége: min mm 16

17 II. fejezet ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİK RÉSZÉRE Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy ajánlatukat az Ajánlati felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció szerint a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) elıírásai alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el. 1. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának ütemterve: a) Ajánlattételi határidı: november :00 óra b) Ajánlatok bontása: november :00 óra c) Eredményhirdetés december :00 óra d) Szerzıdéskötés: december :00 óra 2. Az ajánlati részvétel költségeirıl: Az ajánlattételi dokumentáció elkészítésének és az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülı összes költségnek a terheit az ajánlattevınek kell viselnie. Az ajánlatkérı semmiféle módon nem tehetı felelıssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétıl függetlenül. Az ajánlatkérıtıl a benyújtott ajánlat nem igényelhetı vissza. 3. A többváltozatú ajánlat lehetıségérıl: Az Ajánlatkérı többváltozatú ajánlatot nem fogad el. 4. Kiegészítı tájékoztatás kérésérıl: 4.1. Az Ajánlattevık a megfelelı ajánlattétel érdekében az Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan írásban (!) kiegészítı tájékoztatást kérhetnek a következı címen: Szervezet: TiszaSzolg 2004 Kft. Cím: Tiszaújváros, Tisza út 2/A. Postai irányítószám: 3580 Kapcsolattartó: Szarka Gábor közbeszerzési referens 17

18 Kiegészítı tájékoztatást az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal kérhetnek. Ajánlatkérı a tájékoztatást az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal megadja. Ajánlatkérı az esélyegyenlıség biztosítása mellett a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevık számára hozzáférhetıvé teszi, illetıleg részükre megküldi. Egyben felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy a kiegészítı tájékoztatás nem eredményezheti az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását Az Ajánlatkérı valamennyi Ajánlattevı figyelmét felhívja arra, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán csak és kizárólag írásban tehetı meg mindenfajta közlés, észrevétel, vagy tájékoztatás. 5. Ajánlatok benyújtásának követelményeirıl: 5.1. Formai követelmények Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bonthatóan, az ajánlat gerince mentén zsinórral összefőzve, a zsinórvégeket leragasztva és lepecsételve, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, cégszerően aláírva, minden oldalt szignálva, 1 eredeti, és 2 az eredetivel mindenben megegyezı másolati példányban, feltőntetve, hogy eredeti, illetve másolat, zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi felhívás I.1) pontjában meghatározott címre. A csomagoláson kérjük feltüntetni: Közbeszerzési eljárás Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése én 10:00 óráig nem bontható fel. Az egyes példányok eltérése esetén az eredeti felirattal jelölt példányban foglaltakat kell figyelembe venni. Ajánlatkérı felhívja valamennyi Ajánlattevı figyelmét arra, hogy a sérülésmentesen nem bontható meghatározás egyaránt vonatkozik külön külön magukra az ajánlati példányokra és az példány közös csomagolására. Az ajánlati példányok akkor elégítik ki a fenti feltételt, ha belılük lapot kivenni, cserélni, hozzátenni csak látható fizikai sérülés útján lehet. Ezt ki lehet elégíteni például az ajánlati példányok lapjainak könyvkötészeti eljárással történı főzésével, rögzítésével, vagy az egyes 18

19 példányokat a gerince mentén zsinórral átfőzve, összekötve, a zsinórvégeket leragasztva, a ragasztást aláírva és/vagy lepecsételve (az aláírás és/vagy pecsét ragasztóra és az adott oldalra egyaránt ráérjen). Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az óvja az ajánlati példányokat, azokat csak fizikai sérülés árán lehessen a csomagból kivenni. Ez biztosítja, hogy az ajánlatok tartalmát a bontási eljárásig ne lehessen megismerni Tartalmi követelmények Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás és az értékelés lebonyolításának megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be az alábbi sorrendet: 1.) Fedılap 2.) Tartalomjegyzék Az Ajánlattevı nyilatkozatai: 3.) Ajánlati adatlap (Felolvasólap) 4.) Ajánlattételi nyilatkozat (1. részajánlat vonatkozásában) 5.) Ajánlattételi nyilatkozat (2. részajánlat vonatkozásában) 6.) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. a) pontja szerint (A vagy B változat) 7.) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerint (A vagy B változat) 8.) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint (A vagy B változat) 9.) Nyilatkozat az alvállalkozókról a kizáró okok vonatkozásában 10.) Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásáról 11.) Nyilatkozat(ok) a Kbt. 60. (1) bekezdés alapján a Kbt. 63. szerint Pénzügyi és gazdasági igazolások és nyilatkozatok: 12.) 2006., 2007., 2008.évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolók Mőszaki illetve szakmai igazolások és nyilatkozatok: 13.) A konténerszállító jármő hidraulikus rakodó berendezésének magyar nyelvő gépkönyve (1. részajánlat esetén) 14.) A konténerszállító jármőrıl 4 irányból készített fényképek (1. részajánlat esetén) 15.) A konténerszállító pótkocsi gépkönyvének vagy használati (kezelési) útmutatójának másolata (2. részajánlat esetén) 19

20 16.) A konténerszállító potkocsiról 4 irányból készített fényképek (2. részajánlat esetén) Egyéb információk: 17.) Aláírási címpéldány 18.) Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevık megállapodása 19.) Az ajánlatkérı számára megküldött regisztrációs lap 20.) Adásvételi szerzıdés - tervezet (1. részajánlat vonatkozásában) 21.) Adásvételi szerzıdés - tervezet (2. részajánlat vonatkozásában) Szakmai ajánlat: 22.) A konténerszállító gépjármő fıbb mőszaki paramétereinek (súlyadatok, vontatási adatok, teherbírási adatok, motor, gumiabroncsok állapota, fékrendszer, differenciál zár, vonó fej, tachográf, konténerszállító felépítmény) rövid szöveges ismertetése (1. részajánlat esetén) 23.) A konténerszállító pótkocsi fıbb mőszaki paramétereinek (súlyadatok, teherbírási adatok, méretek, gumiabroncsok állapota, fékrendszer, vonóháromszög, rúgózás) rövid szöveges ismertetése (2. részajánlat esetén) 5.3. Az Ajánlattevınek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre. 6. Hiánypótlásról 6.1. Ajánlatkérı az összes ajánlattevı számára azonos feltételekkel, teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetıségét A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetıleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra elıírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai elıírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevı nem megfelelı példányszámban nyújtotta be ajánlatát Az Ajánlatkérı felhívja a Kbt. 83. (6) bekezdése szerint valamennyi Ajánlattevı figyelmét arra, hogy a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérı által az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban megadott közbeszerzési mőszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá 20

21 amelyek a Kbt. 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás során az ajánlattevı új alvállalkozó, közösen ajánlatot tevı, illetıleg erıforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát Az Ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidırıl egyidejőleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevıt Az Ajánlatkérı felhívja valamennyi Ajánlattevı figyelmét arra, hogy a hiánypótlást követıen adott esetben ellenırizni fogja a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelıen teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 7. Felvilágosítás illetve indoklás kérésérıl 7.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérı írásban és a többi ajánlattevı egyidejő értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevıtıl a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetıleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban elıírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében Az Ajánlattevıknek írásban kell megadnia a választ a feltett kérdésekre, ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérı az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást kér a többi ajánlattevı egyidejő, írásos értesítése mellett Az ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az indokolást. 21

22 8. Az ajánlatok bírálata, eredményhirdetés 8.1 Az ajánlatok bírálati szempontja Ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlatot választja Az összességében legelınyösebb ajánlat bírálati résszempontjai 1. rész: Konténerszállító jármő Résszempont Súlyszám ajánlati ár (nettó, HUF) 60 a konténerszállító gépjármő futási teljesítménye (km) 10 vállalt garancia (hónap) 20 a konténerszállító gépjármő gyártási éve (min. 2005, év) rész: Konténerszállító pótkocsi Résszempont Súlyszám ajánlati ár (nettó, HUF) 60 vállalt garancia (hónap) 20 a konténerszállító pótkocsi gyártási éve (min. 2000, év) Az ajánlatok értékelésének módszere Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1; felsı határa: 10 Az 1.1. és 1.2., valamint 2.1. részszempontok esetén a legkedvezıbb (legalacsonyabb érték) tartalmi elem kapja a maximális pontszámot, a többi pontszámának meghatározása a Közbeszerzések Tanácsa i keltezéső 2/2004. sz. módosított ajánlása III. fejezet A szakasz 1. ba) pontja szerint fordított arányosítással, az alábbi képlet alapján történik: A legjobb P = (10-1) + 1 A vizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb : a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 22

23 Az 1.3. és 1.4., valamint 2.3. és 2.4. részszempontok esetén a legkedvezıbb (legmagasabb érték) tartalmi elem kapja a maximális pontszámot, a többi értékelése az ajánlás III. fejezet A szakasz 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítással, az alábbi képlet alapján történik: A vizsgált P = (10-1) + 1 A legjobb ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb : a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. Ajánlatkérı a Kbt. 90. (1) bekezdés elıírásai szerint határozza meg az ajánlatok összpontszámát. Az az ajánlat az összességében legelınyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az így meghatározott összpontszáma, akkor ajánlatkérı az eljárás nyertesének meghatározásához a Kbt. 90. (2) (4) bekezdéseinek elıírásait alkalmazza Az Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás eredményét nyilvánosan hirdeti ki 8.3. Az eredményhirdetés idıpontja: december :00 óra 8.4. Az eredményhirdetés helyszíne: TiszaSzolg 2004 Kft Tiszaújváros, Tisza út 2/A. 1. emeleti tárgyaló (205. szoba) 8.5. Meghívó az eredményhirdetésre Az eredményhirdetésre Ajánlatkérı minden Ajánlattevıt ezúton hív meg Eredménytelen eljárás Ajánlatkérı eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha a Kbt. 92. a) g) pontjainak valamelyike fennáll. 9. A szerzıdéskötésrıl 9.1. Az ajánlatkérı a Kbt. 91. (2) bekezdése szerint csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy 23

24 az eljárás nyertesének a Kbt 60. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata esetében vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében [81. (4) bekezdés] az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) köti meg a szerzıdést. Ennek idıpontja: december :00 óra 10. Egyéb tudnivalók, elıírások Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a) c) pontjaira vonatkozóan. Nyilatkozatában ajánlattevınek meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetıleg az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbá az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet. (Amennyiben nincs olyan része a közbeszerzésnek, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni, illetıleg az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván igénybe venni alvállalkozó(ka)t, továbbá nem vesz igénybe erıforrást nyújtó szerveztet - az ajánlatában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat szerepeltetése szükséges.) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét a Kbt. 70. (4) bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevıvel, illetıleg abban más ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erıforrást nyújtó szervezeteként sem vehet részt Az ajánlatban az ajánlattevınek Kbt. 70. (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. 24

25 III. fejezet MELLÉKLETEK 1. számú nyomtatvány: Ajánlati adatlap (felolvasólap) 2. számú nyomtatvány: Ajánlattevıi nyilatkozat 3. számú nyomtatvány: Nyilatkozat a Kbt. 71 (1) bekezdés a) pontja szerint 4. számú nyomtatvány: Nyilatkozat a Kbt. 71 (1) bekezdés b) pontja szerint 5. számú nyomtatvány: Nyilatkozat a Kbt. 71 (1) bekezdés c) pontja szerint 6. számú nyomtatvány: Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásáról 7. számú nyomtatvány: Ellenırzı lista 25

26 1. számú nyomtatvány AJÁNLATI ADATLAP (felolvasólap) I. Ajánlattevı neve: Ajánlattevı székhelye: Adószáma: Telefon: Telefax: E mail: II. A bírálati részszempontok tekintetében tett ajánlati elemek 1. rész: Konténerszállító gépjármő: 1.1. ajánlati ár (nettó): Ft + ÁFA azaz. Ft + ÁFA 1.2. a konténerszállító gépjármő futási teljesítménye km 1.3. vállalt garancia hónap 1.4. a konténerszállító gépjármő gyártási éve (min. 2005) év 2. rész: Konténerszállító pótkocsi: 2.1. ajánlati ár (nettó): Ft + ÁFA azaz. Ft + ÁFA 2.2. vállalt garancia hónap 2.3. a konténerszállító pótkocsi gyártási éve (min. 2000) év Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása 26

27 2. számú nyomtatvány A változat NYILATKOZAT az ajánlattevı részérıl (a Kbt ának (2) bekezdése alapján) Alulírott.., mint a(z).(székhely:.) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlati felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban és a szerzıdésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a szerzıdésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megérettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése, és a 306/A (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlattevı a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak* minısül. Ennek megfelelıen a szerzıdést amennyiben, mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk a jelen ajánlatban megjelölt konténerszállító gépjármő (gyártási év:.., a gépjármő futási teljesítménye km, vállalt garancia hónap) átadásával. Ft+ÁFA ellenszolgáltatásért teljesítjük. Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása * A nem kívánt törlendı. 27

28 2. számú nyomtatvány B változat NYILATKOZAT az ajánlattevı részérıl (a Kbt ának (2) bekezdése alapján) Alulírott.., mint a(z).(székhely:.) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlati felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban és a szerzıdésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a szerzıdésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megérettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése, és a 306/A (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlattevı a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak* minısül. Ennek megfelelıen a szerzıdést amennyiben, mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk a jelen ajánlatban megjelölt konténerszállító pótkocsi (gyártási év:.., vállalt garancia hónap) átadásával. Ft+ÁFA ellenszolgáltatásért teljesítjük. Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása * A nem kívánt törlendı. 28

29 3. számú nyomtatvány A változat Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint (A változat) Alulírott a(z).,ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel nyertességünk esetén szerzıdést fogunk kötni az alábbiakban jelölöm meg:.... Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása (Megjegyzés: Az Ajánlattevınek, ha nyertessége esetén harmadik személlyel kíván szerzıdést kötni, akkor az A változat szerinti nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerzıdést fog kötni. A harmadik személyt, szervezetet nem kell megnevezni. Ha az Ajánlattevı nem kíván harmadik személlyel szerzıdést kötni, úgy a B változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.) 29

30 3. számú nyomtatvány B változat Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint (B változat) Alulírott a(z) ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva akként nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése érdekében nem fogunk harmadik személlyel szerzıdést kötni. Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása (Megjegyzés: Az Ajánlattevınek, ha nyertessége esetén harmadik személlyel kíván szerzıdést kötni, akkor az A változat szerinti nyilatkozatban meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerzıdést fog kötni. A harmadik személyt, szervezetet nem kell megnevezni. Ha az Ajánlattevı nem kíván harmadik személlyel szerzıdést kötni, úgy a B változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.) 30

31 4. számú nyomtatvány A változat Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés. b) pontja szerint (A változat) Alulírott a(z) ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva kijelentem, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben az alábbiakban megjelölt alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni a közbeszerzés alábbiakban megjelölt részében (részeiben): Az alvállalkozó neve:.... Az alvállalkozó címe: A közbeszerzés részének megnevezése: Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása (Megjegyzés: Több a közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén valamennyi ilyen alvállalkozót meg kell jelölni, a listát szükség szerint bıvítve. Ha az Ajánlattevı nem kíván a közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni a szerzıdés teljesítéséhez, úgy a B változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.) 31

32 4. számú nyomtatvány B változat Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés. b) pontja szerint (B változat) Alulírott a(z) ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva kijelentem, hogy nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése érdekében nem fogunk a közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben harmadik személlyel szerzıdést kötni. Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása (Megjegyzés: A közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az A változat szerinti nyilatkozatot kell kitölteni, csatolni. Ha az Ajánlattevı nem kíván a közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni a szerzıdés teljesítéséhez, úgy a B változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.) 32

33 5. számú nyomtatvány A változat Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés. c) pontja szerint (A változat) Alulírott a(z) ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva kijelentem, hogy társaságunk a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében az alábbiakban megjelölt szervezet(ek) alábbiakban megjelölt erıforrására (erıforrásaira) kíván támaszkodni: Az erıforrást nyújtó neve:.... Az erıforrást nyújtó címe: Az erıforrás megnevezése:.. Az erıforrás igénybevételét a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése szerint külön igazolom. Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása (Megjegyzés: Több erıforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén valamennyi ilyen szervezetet meg kell jelölni, a listát szükség szerint bıvítve. Ha az Ajánlattevı nem kíván erıforrást nyújtó szervezetet igénybe venni, úgy a B változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.) 33

34 5. számú nyomtatvány B változat Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés. c) pontja szerint (B változat) Alulírott a(z) ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom arról, hogy társaságunk a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében nem vesz igénybe a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti erıforrást nyújtó szerveztet. Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása (Megjegyzés: Az Ajánlattevınek, amennyiben a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében igénybe kíván venni a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti erıforrást nyújtó szerveztet, az A változat szerinti nyilatkozatot kell kitöltenie. Ha az Ajánlattevı nem kíván erıforrást nyújtó szervezetet igénybe venni, úgy a B változat szerinti nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.) 34

35 6. számú nyomtatvány Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásáról Alulírott a(z) ajánlattevı nevében és képviseletében eljárva nyilatkozom arról, hogy az Ajánlati felhívás III.2.1) pontjában megjelölt kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat: - az ajánlattal együtt, annak részeként nyújtom be* - a Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontja alapján az eredményhirdetést követı 8 napon belül nyújtom be, az ajánlatban külön nyilatkozatot teszek a kizáró okok fenn nem állásáról* Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által kiírt Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... az ajánlattevı cégszerő aláírása * A nem kívánt törlendı. Az ajánlatban ezt a nyilatkozatot az Ajánlati felhívás III.2.1) pontjában meghatározott szervezeteknek külön külön kell megtenniük. Ezen nyilatkozat tartalmának megfelelı iratokat szintén külön külön kell az ajánlatba becsatolniuk. 35

36 7. számú nyomtatvány Ellenırzı lista Fedılap Tartalomjegyzék AJÁNLATI ADATLAP (felolvasólap) NYILATKOZAT az ajánlattevı részérıl (a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján) (A változat az 1. részajánlat vonatkozásában) NYILATKOZAT az ajánlattevı részérıl (a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján) (B változat az 1. részajánlat vonatkozásában) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint (A vagy B változat) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint (A vagy B változat) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint (A vagy B változat) Nyilatkozat az alvállalkozókról a kizáró okok vonatkozásában Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásáról Nyilatkozat(ok), igazolás(ok) a Kbt. 60. (1) bekezdés alapján a Kbt. 63. szerint 2006., 2007., évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló(k) A konténerszállító gépjármő hidraulikus rakodó berendezésének magyar nyelvő gépkönyve (1. részajánlat esetén) A konténerszállító gépjármőrıl 4 irányból készített fényképek (1. részajánlat esetén) A konténerszállító pótkocsi gépkönyvének vagy használati (kezelési) útmutatójának másolata (2. részajánlat esetén) A konténerszállító pótkocsiról 4 irányból készített fényképek (2. részajánlat esetén) Aláírási címpéldány Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevık megállapodása Az ajánlatkérı számára megküldött regisztrációs lap Kitöltött és cégszerően aláírt adásvételi szerzıdés - tervezet (1. részajánlat vonatkozásában) Kitöltött és cégszerően aláírt adásvételi szerzıdés - tervezet (1. részajánlat vonatkozásában) A konténerszállító gépjármő fıbb mőszaki paramétereinek rövid szöveges ismertetése (1. részajánlat esetén) A konténerszállító pótkocsi fıbb mőszaki paramétereinek rövid szöveges ismertetése (2. részajánlat esetén) Az ajánlat minden oldala szignálva van, az oldalszámozás folyamatos X X X X X X X X X 36

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL):

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Általános keresés. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2011/66.

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Általános keresés. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2011/66. 1. oldal, összesen: 10 oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közterületi térfelügyelő-rendszer beszerzési okmányának (I. ütem) jóváhagyására

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Flórián téri Üzletközpont felújítása I. ütem

Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Flórián téri Üzletközpont felújítása I. ütem Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 120 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz.

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. * (2) bekezdése alapján indított

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben