Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér

2 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: Felolvasólap Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Vállalási ár: nettó összeg:..., Ft + ÁFA:..., Ft összesítve bruttó..., Ft 3. A teljesítésbe 10% ot meghaladó mértékben alvállalkozót be kívánok vonni /nem kívánok bevonni ajánlatomat önállóan / más ajánlattevővel közösen más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodva / nem támaszkodva nyújtom be (aláhúzandó) 3.1. A közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (adott esetben): cégnév, székhely: Közös ajánlattevő (adott esetben): cégnév, székhely: Más szervezet, amelynek erőforrásaira támaszkodik (adott esetben): cégnév, székhely:. 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

3 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel: I. Ajánlatkérő 1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete, Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. ): műszaki kérdésekben: Horváth Bernadett, műszaki irodavezető Tel.: , Fax.: e mail: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel:, , Fax: e mail: 2.1. A közbeszerzés tárgya: építési beruházás II. Az eljárás tárgya 2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyiség: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya a közbeszerzési műszaki leírás szerinti építési munkálatok kivitelezése. Főbb mennyiségek, elvégzendő feladatok: I. részajánlati kör (Ráday u., Szent István tér, Árpád u., Ardicsi mellékág csatorna) Ráday utca 43. számú ingatlan előtt zárt csatorna D/100: 18 fm Szent István tér 7. számtól 21. számig nyitott csatorna N30/20: 190 fm Árpád utca páratlan oldal (Szent István tértől Szegedi utcáig) nyitott csatorna N30/20: 320 fm Ardicsi melllékág csatorna (Szentháromság utca 51. számtól Ardicsi mellékág zárt csatorna D/40: 66 fm II. részajánlati kör (Berzsenyi, Petőfi park, Hollósy K. utcák, valamint Concordia előtti Honvéd csatorna) Berzsenyi utca (Damjanich utca Móra F. utca között) zárt csatorna DN 30: 256 fm 3

4 Petőfi Park u.15 számtól Petőfi Park 21 számig zárt csatorna DN 300: Hollósy K. utca páratlan oldal Közhivatalok Házától Csanád vezér térig zárt csatorna DN 300: Concordia előtti Honvéd csatorna lokális áteresz rekonstrukciója D60 betoncső (A mindkét oldali csatornázás esetében a fenti fm adat a két oldal összegét jelenti.) Valamint mindkét rész tekintetében a kiviteli tervek elkészítése. 176 fm 64 fm 4 fm CPV kód: , A teljesítés helye: Makó város belterülete, a 2.2. pont szerinti közterületek A szerződés időtartama, teljesítési határidő: Befejezés: október Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: A kivitelezés ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően számla alapján, a teljesítést (és a számla és mellékletei hiánytalan kézhezvételét ) követően átutalással egyenlíti ki, az alábbiak szerint: A szerződés pontja szerinti teljesítési határidőben 1 1 db számlát végszámlát állíthat ki Vállalkozó a Műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően. Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt ában foglalt alábbi rendelkezések az irányadóak: (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet e alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; 4

5 g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. i) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. A tárgyi közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg! Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek Figyelem! Kérjük az alább bekért igazolások és nyilatkozatok formai és tartalmi követelményének maradéktalan betartását annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megállapítása után a bírálati szakaszban kerüljön értékelésre az ajánlatuk. Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: P/1. Csatoljon a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot egyszerű másolatban valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját, 2. volt e 15 napot meghaladó sorban álló tétel a számláján az az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell benyújtani. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 1 évben. P/2. Csatolja a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolóit (mérleg + eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évek közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív. P/3. Csatoljon a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 év általános forgalmi adó nélkül számított beszerzés tárgya szerinti (bármilyen mélyépítőipari kivitelezési tevékenység) nettó árbevételéről. 5

6 Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha a beszerzés tárgya területén lebonyolított értékesítés éves nettó árbevétele az előző három év átlagában nem éri el a nettó 15 millió Ft ot Műszaki és szakmai alkalmasság: M/1. A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek bemutatása (végzettség, képzettség és gyakorlati idő feltüntetésével) saját kezűleg aláírt szakmai, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való hatályos jogosultság igazolásával a Kbt. 67. (2) e) alapján. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 1 fő, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV Vz/A kóddal regisztrált felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül (a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből való részesedés alapján 10% ot meghaladó vagy nem meghaladó alvállalkozóként). M/2. Ismertesse az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 hónapban elvégzett és sikeres műszaki átadás átvétellel befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (csapadékvíz elvezető csatorna) munkáit a Kbt. 67. (2) a) pontja alapján a főbb műszaki, mennyiségi mutatók (az alkalmassági feltétel szerinti részletezettséggel), az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. (2) bekezdés szerinti tartalommal. Alkalmatlanság: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban megvalósított, sikeres műszaki átadás átvétellel befejezett legalább 1 db, legalább nettó 10 millió forint értékű közbeszerzés tárgya szerinti (csapadékvíz elvezető csatorna) építési beruházásra vonatkozó referencia munkával Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. Az ajánlattevőkre és a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra előírt igazolási mód: a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények közül a banki igazolás és a beszámoló tekintetében önállóan, a forgalom, továbbá a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen lehet megfelelniük. A forgalom és a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés a közbeszerzés értékének 10% át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együttesen is teljesíthető. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét (3. számú melléklet), továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. 6

7 alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyagszállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag szállítót erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt pont a) d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbi rendelkezések is irányadók: Kbt. 65. (3) Az ajánlattevő egy vagy több a 69. (2) bekezdése szerinti alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) bekezdésének a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben erről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Mindezekre tekintettel jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására, a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve. Amennyiben a teljesítésbe bevont szervezetnek a közbeszerzés értékének 25 % át meghaladó mértékű a részvétele a szerződés teljesítésében, a résztvevőt nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (kivéve az alvállalkozói kivételeket). Amennyiben ajánlata benyújtásakor közös ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, illetve erőforrást biztosító szervezetet nem jelöl meg, úgy azt a Kbt. 83. (2) c) bekezdése alapján hiánypótlásban már nem teheti meg. IV. Az ajánlatok bírálati rendje 4.1. Bírálat szempontja: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenértéket kérő érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 57. (2) bekezdés a) pont). 7

8 4.2. Ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árnak átalánydíjként tartalmazni kell minden, közbeszerzés tárgyának határidőre és megfelelő minőségben való megvalósításához szükséges költséget. Ajánlattevő az ajánlati árat a tervek, jelen dokumentáció és a kivitelezési helyszín ismeretében kell, hogy megállapítsa, akként, hogy az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vegye. Ajánlattevő a műszaki dokumentációhoz kapcsolódó kérdéseit, észrevételeit az Ajánlattételi szakaszban kell, hogy megtegye, erre való hivatkozással többlet illetve pótmunka igényt nem tarthat fenn. V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 5.1. Az eljárás típusa, menete: A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás. Az ajánlatok felbontása alkalmával az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a bírálati szempontra adott adatokat, ezzel a bontási eljárás lezárul. Ezt követően a benyújtott ajánlatok jogi közbeszerzési és műszaki szakmai vizsgálaton esnek át, amely során szükség szerint hiánypótlásra hívhatók fel az ajánlattevők teljes körben. Az alkalmas ajánlattevők ajánlatát a bíráló bizottság szakmailag értékeli, elvégzi a bírálati eljárást és megállapítja az ajánlatok sorrendjét vagy az eljárás egyéb, a Kbt. szerinti eredményét Ajánlattételi (benyújtási) határidő, az ajánlatok felbontásának ideje: augusztus 2., 10,00 óra 5.3. Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő a Kbt. 93. (2) bekezdésére tekintettel írásbeli összegezést készít és küld meg ajánlattevők számára Szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 99. (3) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik nap de óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon de órakor. (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével) 5.5. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye, résztvevő személyek: Az ajánlatok benyújtásának helye: a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport, szárnyépület, II. emelet). Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az 5.2. pont szerinti időpontban bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Lehetséges, egy részre, több részre és valamennyi részre együtt is. A részek meghatározása a 2.2. pont szerint Alternatív ajánlat lehetősége: Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát Hiánypótlás lehetősége: 8

9 Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap azzal, hogy a Kbt. 78. (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben jogorvoslati eljárás indul, ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához Az ajánlat nyelve: Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt (3) bek. b) pontja és 56. a alapján nyújt. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. Ajánlatkérő a Kbt. 56. (5) bekezdésére tekintettel konzultációt tart. A konzultáció időpontja: Július 25., de. 10,00 óra, helyszíne: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) ill. az építkezés helyszíne. VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevő, a teljesítésben a közbeszerzés 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozzon az alábbiakról: Alulírott.. (cégnév) székhely, mint a.. tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. (1) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alatt. (4. sz. melléklet) (A fenti minta helyett elfogadható egyéb formátumú nyilatkozat is, ha az a kizáró okok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti) 9

10 6.2. Az eljárásban tekintettel a beruházás tárgyára nem lehet ajánlattevő, aki nem szerepel a vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatók Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékén, melyet ajánlatkérő ellenőriz! 6.3. Tájékoztatás a Kbt. 55. (3) (4) bek. alapján A Kbt. 55. (3) bek. alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó aktuális kötelezettségekről a következő szervektől: OMMF Dél alföldi Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.) (Szegedi iroda: 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/A.), Honlap: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839., Tel.: , Fax: Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1051 Budapest, Arany János u. 25. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477, Tel.: , Fax: Honlap: Nemzeti Adó és Vámhivatal Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Tel.: Honlap: További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete, valamint a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a 10 % ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a 60 napnál nem régebbi keltezésű Cégkivonatát, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet. b) Az ajánlattevő / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete, valamint a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a 10 % ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül e. /Kbt. 70. (2)/. (1. sz. melléklet) d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan (2. sz. melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a) d) pontjaira (3. sz. melléklet). e) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az ajánlattevő erről nyilatkozatot köteles csatolni. 10

11 f) A Kbt. 72. a alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette e a az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket (5. sz. melléklet). g) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozattal vállalnia kell a környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítését: a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazásának elsődlegessége: kommunikáció során felek a évi XXXV. tv. szerinti (de nem fokozott és nem minősített) biztonságú elektronikus aláírással aláírt elektronikus levelezést tekintik elsődlegesnek, újrahasznosított termékek pl: újrapapír alkalmazása, kétoldalas nyomtatás előtérbe helyezése (6. sz. melléklet). h) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért. i) Ajánlattevőnek ajánlatához részletes pénzügyi műszaki ütemtervet (a tevékenységek és a kapcsolódó kifizetések, számlázások sávos megjelenítése), a dokumentáció melléklete szerinti árazatlan költségvetéssel megegyező szerkezetű árazott költségvetést kell csatolnia. j) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára az alábbi feltételekkel kell építés szerelési biztosítással rendelkeznie. Ajánlattevő a jelen szerződés szerinti építési szerelési kivitelezési munkákra egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál CAR rendszerű építési szerelési biztosítást köt, amelynek kedvezményezettje Ajánlatkérő, aki a biztosítási feltételeket előzetesen jóváhagyja. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén az alábbi tartalmú építési szerelési biztosítási szerződést köt vagy a meglévő biztosítását kiterjeszti. A CAR rendszerű összkockázatú építési szerelési biztosítás tartalmazza: Vagyonbiztosítást Biztosítási összeg a tartalékkerettel növelt nettó vállalási összeg. Önrészesedés maximum (százezer) forint káreseményenként. Felelősségbiztosítást Kártérítési limit személyi sérülés és dologi károkra együttesen minimum , forint káreseményenként, korlátlan esetszámra. Önrészesedés Dologi károk esetében a fix összegben meghatározott önrészesedés maximum , forint káreseményenként, amennyiben a biztosító százalékos önrészt is alkalmaz, annak mértéke maximum 10 (tíz) százalék lehet. Személyi sérüléses károk: nincs VII. Kötelező alaki kellékek 7.1. Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó) Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. 11

12 Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: Ajánlatkérő neve: eljárás megnevezése Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 7.6. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Aláírási címpéldány 4. Cégkivonat 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (4. számú melléklet) 6. A Kbt. 70. (2) szerinti nyilatkozat (1. sz. melléklet) 7. A Kbt. 63. (3) szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) 8. A Kbt. 71. (1) a) d) pontjairól szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) 9. A Kbt. 72. szerinti nyilatkozat (5. sz. melléklet) 10. Környezetvédelmi nyilatkozat (6. sz. melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 11. Pénzintézeti igazolások (P/1) 12. Mérlegek (P/2.) 13. Forgalom (P/3.) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 14. Szakemberek (M/1) szakmai önéletrajz, regisztráció 15. Referenciák (M/2) Pénzügyi és szakmai ajánlat: 16. Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv 17. Árazott költségvetés 12

13 18. Organizációs terv 19. Biztosításról szóló nyilatkozat 20. Egyéb 13

14 VIII. Szerződéstervezet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) Vállalkozási szerződés mely létrejött Makó Város Önkormányzata címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseli: dr. Buzás Péter polgármester bankszámlaszáma: adószám: (továbbiakban Megrendelő ) másrészről címe: képviseli: bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: adószáma: (a továbbiakban Vállalkozó ) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Előzmények: Az építési beruházás beszerzésére Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Jelen szerződésnek mellékletét képezik az alábbi fizikai értelemben nem csatolt az eljárásban keletkezett dokumentumok: a. ajánlattételi felhívás és dokumentáció, b. Vállalkozó ajánlata. 1.) A szerződés tárgya: Megrendelő a megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011) I. vagy II. részajánlati körének megvalósítását az ajánlattételi felhívásban, a tervdokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik. 2.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 1. A teljes vállalási ár: nettó összeg:..., Ft 14

15 + ÁFA:..., Ft összesítve bruttó..., Ft. 2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a közbeszerzési műszaki leírásban előírt munka költségét magába foglalja. 3. Fizetési feltételek: Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be. A végszámla benyújtása a műszaki átadásátvételt és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan követően nyújtható be. 4. A végzett munka ellenértékét az ajánlatkérő igazolt teljesítést követően, számla ellenében átutalással teljesíti a Kbt (3) szerinti határidőben. 5. A vállalkozási szerződés tárgya építési hatósági engedély köteles, ezért az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevője, a Megrendelő fizeti az ÁFA törvény 142. (1) bekezdésének b) pontja alapján. A számlákat ezek alapján kell kiállítani. 3.) A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 1. E szerződés keretében tekintettel a szerződés átalánydíjas természetére a Vállalkozó elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín és a műszaki leírás megtekintésekor kellő szakmai gondossága mellett számolhatott. 2. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karbantartja, a munkaterületet rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. 3. A munkaterület őrzéséről és tűz és vagyonvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. 4. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 5. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 6. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűeknek, továbbá a Megrendelő utasításaival és a szerződés műszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie. b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. c) A műszaki átadás átvétel feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek megléte. 4.) A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet, valamint legkésőbb e szerződés megkötésekor a szükséges műszaki dokumentációkat a Vállalkozónak átadja. 2. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak. A késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 301/A. ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint. 3. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 4. A megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőrök jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendelő nevében jognyilatkozat tételre jogosult személy: Dr. Buzás Péter polgármester A Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételre jogosult személy:.. Megrendelő műszaki ellenőre: Fejes Péter 5.) A teljesítés ideje, határidők: 1. Munkálatok kezdete, a munkaterület átadás átvételének napja: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő nap. 2. Véghatáridő: október 31., mely időpontig a teljes létesítményt, és a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. ában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, tanúsítványokat, igazolásokat és útmutatókat is át kell adni Megrendelő részére. Ezen határidőre a szükséges próbaüzemeknek 15

16 sikeresen le kell, hogy zajlódjanak; továbbá a létesítménynek vízjogi üzemeltetési engedéllyel kell, hogy rendelkezzen. A véghatáridő kötbérterhes. 3. A Vállalkozó köteles az átadás átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt az építési naplóban legalább 5 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. 4. Megrendelő részérő teljesítésigazolásra jogosult személy neve: Fekete János 6.) Együttműködés: 1. A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. Megrendelő képviselői: Horváth Bernadett, Fekete János Vállalkozó képviselői: 2. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Az építési naplóba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatározott személyek, valamint a 4.) 4. pontban megnevezettek. 3. Vita esetén az építési naplóba tett bejegyzések az irányadók. Felek az építési naplóban írásban rögzítenek minden olyan körülményt, tényt, adatot, amely a megvalósítással kapcsolatos. A felek nyolc napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés kötelező. 4. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás előtt 3 munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül. 5. Vállalkozó kezdeményezheti a tervben szereplő műszaki megoldás helyett, hasonló műszaki tartalom, de azonos minőségű megoldás alkalmazását a Megrendelővel történő egyeztetés és azok engedélye alapján. 6. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet, irányítást valamint az őrzést (saját költségén) a kivitelezés folyamán. 7.) A teljesítés körülményei: 1. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkálatokat határidőre és első osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas. 2. A kivitelezés befejezésekor felek átadás átvételi eljárást folytatnak le. 3. Az átadás átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását. 4. A sikeres átadás átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 5. Vállalkozó a kivitelezésért teljes körű jótállást vállal 36 hónap időtartamra. 6. A Vállalkozó késedelmes teljesítése (a rész és véghatáridők elmulasztása) esetére a felek kötbért kötnek ki. A napi késedelmi kötbér összege nettó , forint, de legfeljebb 10 nap késedelem időszakára. A kötbér összegéről Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki. 7. Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó köteles a munka Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses összeg 10 % a. 8.) Egyéb rendelkezések: 1. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy perértéktől függően alávetik magukat a Makói Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 16

17 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés.. számozott oldalból áll. A szerződés mellékletei: 1. sz. Felhatalmazó levél (inkasszóhoz) 2. sz. Építés szerelési biztosítás 3. sz. Pénzügyi műszaki ütemterv Makó, Makó Város Önkormányzata Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: dr. Buzás Péter polgármester 17

18 FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt (Kbt (6) és a 18/2009 MNB r. alapján) Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Makó Város Önkormányzata A felhatalmazás időtartama:... év... hó... naptól... év... hó... napig* visszavonásig* a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni* b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: az okirat(ok) megnevezése: Teljesítési igazolás kiállítása Makó Város Önkormányzata részéről Makón belterületi csapadékvízcsatorna rekonstrukció és építés (2011) elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár** a teljesítés pénznemétől függően:... Ft HUF devizanem ISO kódja* c) benyújtási gyakoriság:... (pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb... nap e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt, Makó, 2011 év... hó... nap * nem kívánt rész törlendő... Fizető fél számlatulajdonos (Makó Város Önkormányzata képviseletében dr. Buzás Péter polgármester) Nyilvántartásba véve: 18

19 IX. Közbeszerzési műszaki leírás 1. A beruházás helye és mennyiségi adatai: Makó város belterülete, a következő utcák tekintetében: I. rész (Ráday u., Szent István tér, Árpád u., Ardicsi mellékág csatorna) Ráday utca 43.számú ingatlan előtt zárt csatorna D/ fm Szent István tér 7. számtól 21. számig nyitott csatorna N30/ fm Árpád utca páratlan oldal (Szent István tértől Szegedi utcáig) nyitott csatorna N30/ fm Ardicsi melllékág csatorna (Szentháromság utca 51.számtól Ardicsi mellékág zárt csatorna D/40 66 fm II. rész (Berzsenyi, Petőfi park, Hollósy K. utcák, valamint Concordia előtti Honvéd csatorna) Berzsenyi utca (Damjanich utca Móra F. utca között) zárt csatorna DN fm Petőfi Park u.15 számtól Petőfi Park 21 számig zárt csatorna DN fm Hollósy K. utca páratlan oldal Közhivatalok Házától Csanád vezér térig zárt csatorna DN fm Concordia előtti Honvéd csatorna lokális áteresz rekonstrukciója D60 betoncső 4 fm (A mindkét oldali csatornázás esetében a fenti fm adat a két oldal összegét jelenti.) Valamint mindkét rész tekintetében a kiviteli tervek elkészítése. CPV kód: , A beruházás pénzügyi fedezete: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatása: 90 % Önkormányzati önerő: 10 % 3. A vonatkozó tervek adatai: Makó Város belterületi vízrendezése V. ütem, Vízjogi létesítési engedély száma: /2005 Makó Város belterületi vízrendezése VI. ütem, Vízjogi létesítési engedély száma: /2010 Makó Város VIII. ütem Berzsenyi, Bercsényi, Perczel, Klapka, Damjanich utcák vízrendezése, Vízjogi létesítési engedély száma: /2010 Makó Város VII. ütem Batthyány, Ráday, Kinizsi, Hédervári, Kálvin utcák vízrendezése Vízjogi létesítési engedély száma: /2010 Vízjogi létesítési engedélyes tervek, tervezte: GROMAQUA Bt. 4. Általános előírások: Az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen sorra kerülő kivitelezés során az alábbi egységes előírásokat kell figyelembe venni: - Megrendelő, I. osztályú anyagból, a Magyar Szabványnak vagy EU szabványnak megfelelő minőségben elkészítve fogadja el a teljesítést. - Ajánlatadó köteles ajánlatához csatolni a beruházás összes szakágát felölelő Felelős műszaki vezetők megnevezését az előírt képesítésnek megfelelően. 19

20 - A keletkező hulladékkal el kell számolnia a Vállalkozónak a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnél. Hulladék csak akkreditált hulladéklerakón helyezhető el. - Vállalkozó köteles a munkavégzést a területileg illetékes Közigazgatási Hivatalnál bejelenteni. - Vállalkozónak kell állnia a kiviteli tervek elkészítésének, illetve minden a kivitelezés során az építmények megépítésének, valamint az üzembe helyezés költségeit, ide értve a kivitelezési dokumentáción túlmenően esetleges tervmódosítások, vagy részlettervek elkészítésének költségeit, az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb engedélyek beszerzését és költségeit. - Minőségtanúsítvány hiányában anyagok a munkahelyre nem szállíthatók és nem építhetők be. Újfajta építési termékek esetében, vagy akkor, ha a termékre nem vonatkozik vizsgálati követelmény, szabvány szükséges a termékek alkalmasságának bizonyítása, ebben az esetben az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) beszerzése nélkül szintén nem építhető be a termék vagy anyag. - Vállalkozónak lehetősége van Megrendelővel közösen a helyszíni bejárással egybekötött konzultáció alkalmával a munkaterület részletes áttanulmányozására. - A kivitelezés előtt, az anyagtárolást is beleértve a közterület foglalási, az útfelbontási, a fakivágási engedélyt a kivitelezőnek kell megkérnie az illetékes hatóságoktól, és ezek költségeit viselnie kell. - A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelők jelenlétében közműfeltárást kell végezni. - A szakközegek biztosításának díja a Vállalkozót terheli, akárcsak az összes szükséges közműkiváltás költsége, mely a létesítmény megvalósításához szükséges. A közműszakítások és keresztezések miatt többletköltség nem számolható el, még akkor sem, ha azok a terven jelzett nyomvonalhoz képest eltérő helyzetűek. - Vállalkozó köteles az összes építési energiával (beleértve vizet is) kapcsolatos beszerzési, tervezési, lekötési, bővítési, felhasználási díjat és költségeket viselni. - Az esetleges fakivágáshoz külön engedély szükséges. Az építés folyamán a közelben lévő fákat védeni kell a mechanikai sérülésektől. - A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell. A garanciális idő alatt tönkrement helyreállítást annyiszor kell megismételni, ahányszor minőségi romlás (süllyedés, repedés stb.) tapasztalható. - A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó köteles folyamatosan tisztántartani. - Az ingatlanon bekövetkező esetleges károkozásért teljes körű felelősség terheli a Vállalkozót. - A Vállalkozó által 3. személynek okozott károkért teljes felelősség terheli. - A Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett egyeztetéseken. - A kitűzési alappontok hivatalos földhivatali megadásáról kivitelező gondoskodik, annak költségeivel együtt. - A munkaterületen a kivitelezőnek a kivitelezés ideje alatt is biztosítani kell a balesetvédelmi és biztonságtechnikai óvórendszabályok betartását. - A műszaki átadás átvétel feltétele a közbeszerzés tárgyát képező munkák üzemeltethető állapotban történő elkészítése Az átvétel további feltétele a dokumentációban foglaltak maradéktalan betartása, valamint az érintett hatóságok, szakhatóságok és közmű üzemeltetők átadáshoz való hozzájárulása, a D tervnek (átadási dokumentáció) megfelelően. - Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat úgy végezheti, hogy a por, zaj és egyéb szennyezőanyag terheléstől a szomszédos épületeket megóvja. 20

21 - Vállalkozó által benyújtott ajánlatoknak tartalmaznia kell a műszaki átadás átvételi, üzembehelyezési eljáráson (vízjogi üzemeltetési engedély) a szakhatóságok és közmű üzemeltetők elvárásainak megfelelő, és általuk előírt műszaki tartalmat, még akkor is, ha a tervek azokat nem tartalmazták. Ennek érdekében Kivitelezőnek szükséges észrevételezni az általa átvett tervek műszaki tartalmát annak szem előtt tartásával, hogy Megrendelő a beruházás lefolyása alatt, annak teljes befejezéséig többlet és pótmunkát nem fogad el. Ajánlattevő észrevételeit Ajánlatának benyújtásáig teheti meg, később már nem hivatkozhat arra, hogy az átvett tervek nem nyújtanak kellő információt és megvalósításra alkalmatlanok. - Vállalkozó a szerződés tervezet mellékleteként több részre történő ajánlattétel esetén részenként köteles a beruházásról vonalas műszaki pénzügyi ütemtervet is készíteni melyet ajánlatával együtt köteles benyújtani. 5. Helyreállítások: - Közterületen végzett munkák esetében kivitelezőnek a járdák, kapubejárók burkolatait az eredetivel azonos anyaggal kötelessége helyreállítani, földes bejárók esetében kohósalakkal történő sármentesítéssel minimum 4 m szélességben. - Zöldterületen a helyreállítás során min. 10 cm vastag termőréteget kell teríteni, füvesíteni, a megsérült, elpusztult, eltávolított növényzetet a Megrendelő által meghatározott módon pótolni és az eredeti állapotot helyreállítani. - A jelenleg üzemelő közművek folyamatos működését biztosítani kell, azokban történő károkozást azonnal helyre kell állítani. - Kivitelező köteles a beruházással érintett útszakaszokon szükség szerint, de legalább heti kétszeri rendszerességgel elvégezni az utak takarítását, pormentesítését. - A helyreállítási munkák végzése a Vállalkozó által készített és a Megrendelő által elfogadott ütemterv alapján történik. 6. Vállalkozó általános kötelezettségei: Vállalkozó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel kivitelezni és megvalósítani a beruházást, és annak hibáit, hiányosságait kijavítani, a szerződés előírásaival összhangban. Köteles biztosítani továbbá, minden ezekhez szükséges felügyeletet, munkaerőt, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, tevékenységet, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 7. Munkahelyi műveletek és építési módszerek: Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania és végrehajtania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben és az előírt közlekedési feltételek folyamatos, biztonságos és megfelelő színvonalon történő lebonyolítását lehetővé tegyék.vállalkozó köteles a bontási területet a 20/1984.(XII.21.) KM rendeletben előírtak szerint levédeni és biztosítani, illetve az 1/1975.KMP BM sz. együttes rendeletben foglaltak szerint kitáblázni. Vállalkozó köteles a meglévő csatornák bontása során a bontott betonlapokat, átereszeket ép állapotban a Megrendelő által meghatározott telephelyre szállítani. 21

22 8. A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége: A Vállalkozónak haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, tévedést fedez fel, akár a szerződés, akár az ajánlati tervek felülvizsgálata során. Utóbbinak hiányosságaira a szerződéskötést követően már nem hivatkozhat. Vállalkozó köteles a helyszínen az előre meghatározott szakterületenként felelős műszaki vezető(ke)t biztosítani. Vállalkozó köteles tájékoztatni a lakosságot a munkálatok megkezdésének időpontjáról, valamint a munkálatok megkezdésekor és a munkavégzés lezárásakor az Önkormányzat által szervezett lakossági fórumokon részt venni. 9. A műszaki átadás átvételi eljárás: A Megrendelő a létesítményeket csak hiánypótlás nélküli, szakszerűen és a kitűzött célnak megfelelően üzemeltethető állapotban veszi át. Az átvétel folyamata: 1. A Vállalkozó levélben jelenti a lebonyolító felé, hogy a kivitelezéssel elkészült (amennyiben a műszaki ellenőr által meghatározott próbaüzem sikeresen lezárult). 2. A műszaki ellenőr jelzi, hogy a létesítmény átadásra bocsátható. 3. Ezután következhet a készre jelentés időpont megjelöléssel. 4. A műszaki ellenőr a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra kitűzi a MŰSZAKI ÁTADÁS megkezdését, valamint meghatározza annak tervezett befejezési időpontját. A Vállalkozónak a műszaki átadás átvételi eljárásra össze kell állítani a kellék teljes átadási dokumentációt. Ez az alábbiakat tartalmazza: 3 pld. ún. D terv, mely az eredeti kiviteli tervre piros színnel bejegyzett változásokat tartalmazza (átnézetes, részletes helyszínrajz, hossz szelvények), a kivitelezés során megvalósult csatorna geodéziai felmérését az eltakarásra kerülő szakaszokra eltakarás előtt, nyílt árkos beméréssel, a nyílt árkokra vonatkozóan a D tervvel együtt, digitális állományként is. minőségtanúsító, minősítő okirat az elkészült műről, minőségi és megfelelőségi tanúsítványok az összes beépített anyagról, szerkezetről, keverékről, stb., gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások magyar nyelven és garancialevelek, a felelős műszaki vezető(k) nyilatkozata(i) az elkészült létesítményre vonatkozóan, hatóságok és szakhatóságok, közmű üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatai, az aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás az érvényben lévő számviteli törvénynek megfelelően, sikeres próbaüzem (szakhatóságok és üzemeltető által jóváhagyva). A kellék teljes átadási dokumentáció megléte az átadás átvétel feltétele. 10. Engedélyek beszerzése, engedélyekben előírtak betartása: A szerződés tárgyát képező tervekre kiadott engedélyeken felül minden további a megvalósításhoz szükséges engedélyt a Vállalkozónak magának kell beszereznie az illetékes hatóságoktól, saját költségére. (építési energia, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) 22

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Hemodinamikai anyagok beszerzése

Hemodinamikai anyagok beszerzése Hemodinamikai anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 015.0.16.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. tárgyban kiírt, a Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben