Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér

2 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: Felolvasólap a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Ajánlati ár:.., Ft+ÁFA 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

3 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel: I. Ajánlattételi felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma (e mail): 1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete, Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. ): műszaki, szakmai kérdésekben: Horváth Bernadett, műszaki irodavezető Tel.: , Fax.: e mail: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel:, , Fax: e mail: b) a tárgyalásos eljárás 125. szerinti jogcíme: Makó Város Önkormányzata mint ajánlatkérő december 19. napján közbeszerzési eljárást indított Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában (K.É /2009.; közzétéve a Közbeszerzési Értesítő számában). Az eljárás eredményeképpen nyertesnek kihirdetett UTIBER Közúti Beruházó Kft vel (1115 Budapest, Csóka u ) a szerződés megkötésére február 23 án került sor. A szerződésben meghatározott feladatok elvégzésének ellenértéke nettó , Ft. A szerződésben, az ajánlati felhívásban megadottak szerint, a szerződés teljesítésének időtartama a kivitelezés (építés) kezdéstől számított 14 hónapban lett meghatározva a kivitelezési munkák elvégzésének tervezett időigényére tekintettel. A szerződés a december 19. napján megindított tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően március 2. napján módosításra került, tekintettel a kivitelezés eredetileg tervezettnél hosszabb megvalósítási idejére. A módosítást követő új teljesítési határidő: július 11., a módosított szerződéses ellenérték: nettó , Ft. Ezt követően került a Kbt (1) bekezdése szerint a vonatkozó szerződés módosításra, az akkor megállapított teljesítési határidő: augusztus 11. A kivitelezés körülményeire tekintettel a vonatkozó vállalkozási szerződés tárgyalásos közbeszerzési eljárás útján módosításra került, a kivitelezésre meghatározott tervezett módosított véghatáridő: november 11. 3

4 A vonatkozó jogszabályi előírások előírják és ajánlatkérő érdekei is azt kívánják, hogy a műszaki ellenőri felügyelet a kivitelezés teljes időszaka alatt folyamatosan biztosított legyen. A Kbt (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt (3) bekezdés a) pontja értelmében az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéshez. Az ilyen kiegészítő szolgáltatásra irányuló a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött szerződés becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti szolgáltatás értékének felét. A már megkötött műszaki ellenőrzési szerződés szerint a megbízottnak feladata az építés folyamatos műszaki felügyelete, az építmény átadás átvételi valamint használatbavételi eljárásában való közreműködés. Ennek megfelelően a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződés csak akkor teljesíthető, ha a kivitelezés teljes időszakára kiterjed. Tekintettel arra, hogy a megkötött kivitelezési szerződés véghatárideje meghaladja az előzetes ütemtervek szerinti, a műszaki ellenőrzési szerződésben is alkalmazott határidőt, így a Kbt (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalap a hirdetmény nélküli eljárás megindítására fennáll, arra is tekintettel, hogy a kiegészítő szolgáltatás becsült értéke nettó Ft, azaz az eredeti szerződés értékének felét nem haladja meg. c) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg: Ajánlatkérő a dokumentációt közvetlenül térítésmentesen megküldi Ajánlattevőnek. d) a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): A makói gyógy és wellnessfürdő kulcsra kész állapotra történő kivitelezésének teljes körű műszaki lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére, valamint a kapcsolódó bontási munkák, környezetrendezés, és a belső közműrendezésre vonatkozó műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződés módosítása. Az eredeti szerződésben meghatározott 14 hónap helyett a műszaki ellenőri feladatokat így összességében a megbízási szerződés hatályba lépésének napjától számított 24 hónapon át kell végezni, továbbá a műszaki ellenőrzés kiterjed a kivitelezési szerződés tárgyalásos közbeszerzési eljárásban elrendelt pótmunkáira is. Nómenklatúra: CPV , e) a szerződés meghatározása: Megbízási szerződés. f) a szerződés időtartama: Befejezés: operatív időszak: a makói gyógy és wellnessfürdő sikeres műszaki átadás átvételi eljárásának lezárása, előreláthatólag: november 11., 4

5 rendelkezésre állási időszak: a makói gyógy és wellnessfürdő sikeres műszaki átadás átvételi eljárásának lezárását követő 5 éves jótállási időszak g) a teljesítés helye: Magyarország, Dél Alföld, Csongrád megye, Makó, NUTS kód HU333 h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő a benyújtott, pénzügyi műszaki ütemterv szerinti részszámlákat és a végszámlát figyelemmel a Kbt (6) bekezdésére és a Kbt. 306/A. ára, illetve az Art. 36/A. ban foglaltakra is a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint egyenlíti ki. i) annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Nem, alternatív ajánlat nem tehető. j) az ajánlatok bírálati szempontja (57. ): A Kbt. 57. (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. k) a kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1), és a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: a Kbt. 63. (1) (10) bekezdésében foglaltak szerint. l) az alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak: Pénzügyi alkalmassági követelmény: P/1. Külön külön alkalmatlan, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 12 hónapban bármely bankszámláján 15 napot meghaladó sorbaállás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek időben nem tett eleget. A pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 66. (1) a) szerint: valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal: valamennyi általa vezetett számla száma, mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 12 hónapban volt e sorbaállás, ha igen milyen időtartamú, valamint a számlatulajdonos rendben eleget tett e fizetési kötelezettségeinek. Szakmai alkalmasság: M/1. Együttesen alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, illetőleg vezetővel. Legalább egy egy fő, legalább 5 év (névjegyzékbe vételtől számítottan) szakmai gyakorlattal, és Magyarország területén érvényes, korlátozás nélküli jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrrel: M/1 1. magasépítő (ME É I.), M/1 2. épületgépész (ME ÉG I.), M/1 3. épületvillamossági mérnök (ME ÉV I.), 5

6 M/1 4. mélyépítő műszaki ellenőr (ME ÉM I.) aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz. Megfelelő képzettség és végzettség esetén egy szakember több pozícióra is jelölhető! A szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A Kbt. 67. (3) d) szerint: nyilatkozat azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség ellenőrzésért felelősek. Ezen alkalmassági szempontoknak való megfelelés igazolásához továbbá szakmai önéletrajz, a szakemberek végzettségét és regisztrációját igazoló dokumentumok (egyszerű másolata) szükséges. m) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. szerint teljes körben biztosítja. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. n) az ajánlattételi határidő: augusztus 2 án 10,15 óra o) az ajánlat benyújtásának címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport, szárnyépület, II. emelet, 207. iroda) p) az ajánlattétel nyelve (nyelvei): Magyar. q) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az n) pont szerinti időpontban bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen. r) az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. s) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai 6

7 A tárgyalást Ajánlatkérő Ajánlattevővel egy fordulóban kívánja lefolytatni. A tárgyalás során Ajánlattevő csak a benyújtott ajánlatánál Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot adhat. A tárgyalás helye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó). t) az első tárgyalás időpontja: augusztus 11 én 16,30 óra u) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés időpontja: augusztus 12 én 10,30 óra A szerződéskötés tervezett időpontja: augusztus 23. v) az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: július 15. 7

8 II. Dokumentáció 1. Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. A Kbt. 69. (8) bekezdése értelmében a Kbt. 69. (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges a Kbt. 66. (1) bekezdés c) e) pontjai szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat is. alvállalkozó:kbt pont: alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyagszállítót, erőforrást nyújtó szervezet:kbt. 4. 3/D. pont: erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a) d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. ának (1) bekezdésének a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Mindezekre tekintettel jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények közül sem a gazdasági és pénzügyi, sem a műszaki és szakmai alkalmasság körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására, a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve. A Kbt. 83. (2) bekezdés c) pontja szerint: a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát. 2.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap azzal, hogy a Kbt. 78. (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben jogorvoslati eljárás indul, ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához. 3. Kiegészítő tájékoztatás: 8

9 Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdésére tekintettel kiegészítő tájékoztatást 134. (3) bekezdése alapján nyújt. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző negyedik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző második munkanap. 4.Tájékoztatás a Kbt. 55. (3) (4) bek. alapján A Kbt. 55. (3) bek. alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó aktuális kötelezettségekről a következő szervektől: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: ÁNTSZ Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete Hódmezővásárhelyi Kirendeltsége Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Tel: Fax: ÁNTSZ zöld szám Tel: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF ) Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf Tel.: Fax: Honlap: OMMF DÉL ALFÖLDI MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE (illetékességi területe: Bács Kiskun, Békés, Csongrád megy) Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf Tel.: Fax: E mail: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477 Tel.: Fax: Honlap: Nemzeti Adó és Vámhivatal Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.:

10 Fax: Honlap: NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL DÉL ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6720 Szeged, Bocskai u.14. Tel.: Fax: Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza part 17.Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048 Tel: Fax: Honlap: 5.További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete csatolja a 60 napnál nem régebbi keltezésű Cégkivonatát, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet. b) Az ajánlattevő / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. A kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül e. /Kbt. 70. (2)/, továbbá nyilatkozzon a Kbt. 72. a vonatkozásában. (2. sz. melléklet) d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan (1. sz. melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a) d) pontjaira (2. sz. melléklet). e)amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az ajánlattevő erről nyilatkozatot köteles csatolni Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó). Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: 6.2. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. 10

11 6.3. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: eljárás megnevezése Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 6.7. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Aláírási címpéldány 4. Cégkivonat 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1. számú melléklet) 6. A Kbt. 70. (2), 71. (1) bekezdés a) d) pontjai szerinti és 72. szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 7. Pénzintézeti igazolások (P/1) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 8. Szakemberek (M/1) Pénzügyi és szakmai ajánlat: 9. Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv 10. Egyéb 11

12 III. Mellékletek 1. sz. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön külön teszik meg közjegyző által hitelesített nyilatkozat formájában) Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:.. az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15 ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég vagy 12

13 részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10 % ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok. Kelt: cégszerű aláírás 13

14 2. sz. melléklet Ajánlati nyilatkozat Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban indított közbeszerzési eljárás céljára Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a szolgáltatást a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük, az alábbi ellenértékért: Ajánlati ár nettó: Általános forgalmi adó: Ajánlati ár bruttó: Ft 2. Nyertességünk esetén saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt (1) (7) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 10. ban részletezett körülmények. 6. Nyilatkozunk a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe: [Ajánlattevő tölti ki!] 7. Nyilatkozunk a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink, valamint a közbeszerzésnek azon része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbiak szerint alakulnak: Alvállalkozó megnevezése, címe A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10% át A szerződésben vállalt teljesítés 14

15 meghaladó mértékben szerződést fog kötni (Kbt. 71. (1) b)) aránya (%) 8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni, az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodunk: Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, címe Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az erőforrást igénybe veszik Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fenn áll e (Igen/Nem) Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik 9. Nyilatkozunk a Kbt. a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink az alábbiak: Alvállalkozó megnevezése, címe 10. Nyilatkozunk a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem tartozik a törvény hatálya alá 1 minősül. 11. Nyilatkozunk a Kbt. 72. alapján, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt: cégszerű aláírás 1 A nem kívánt szöveg törlendő! 15

16 IV. Szerződéstervezet SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt Fizetési számla szám: Képviseli: dr. Buzás Péter polgármester mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a UTIBER Közúti Beruházó Kft. Székhely: 1115 Budapest, Csóka u Adószám: Cégjegyzékszám Cg Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt. Fizetési számla szám: Képviseli: Lányi György ügyvezető mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) együttesen Szerződő Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Makón február 23 án Megbízási szerződés (Alapszerződés) jött létre Makó Város fürdőfejlesztése beruházáshoz kapcsolódó építési közbeszerzési eljárásban a műszaki szakértői közreműködés, a beruházás kivitelezésének műszaki lebonyolítása, a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása és a szavatossági jogok érvényesítése tárgyában. Szerződő Felek tárgyalásos közbeszerzési eljárás útján korábban megállapodtak abban, hogy szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt beállt körülményekre tekintettel az Alapszerződés teljesítési határidejét,2011 november 11. napra, a megbízási díj összegét nettó , Ft összegre módosítják. Ezt követően került a Kbt (1) bekezdése szerint a vonatkozó szerződés módosításra, az akkor megállapított teljesítési határidő: augusztus Felek egyetértőleg megállapítják, hogy a műszaki ellenőrzés tárgyát képező építési beruházást megvalósító KEVIÉP Kft.(Vállalkozó) általi végrehajtása során a kivitelezésre meghatározott véghatáridő módosításra kerül. A tervezett módosított határidő: november 11. Egyúttal tárgyalásos közbeszerzési eljárás útján pótmunkák elvégzésére is vállalkozási szerződés jött létre Megbízó és a Vállalkozó között. 3. Megbízó a 2. pontban foglalt körülményekre tekintettel, a Kbt (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos 16

17 közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljáráson Megbízott. án tett ajánlatát Megrendelő elfogadta. 4. A 3. pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során tett, Megbízó által elfogadott ajánlat alapján Megbízó megrendeli, Megbízott elvállalja a jelen szerződés 1. sz. melléklete (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv) szerinti, a Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását. 5. Megbízottat a 4. pontban foglalt feladatok elvégzéséért megbízási díj illeti meg, az alábbiak szerint: Nettó:..., Ft + ÁFA Azaz bruttó Forint 6.Fizetési feltételek: az 1. sz. melléklet (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv) szerint. 7. A végzett munka ellenértékét az ajánlatkérő igazolt teljesítést követően, számla ellenében átutalással teljesíti a Kbt (3) szerinti határidőben. 8. A 4. pont szerinti feladatok elvégzésére egyebekben a módosított Alapszerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 9. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a jelen és az Alapszerződés szerinti műszaki ellenőri feladatokat Megbízottnak az alábbi időszakban kell ellátnia: operatív időszak: a makói gyógy és wellnessfürdő sikeres műszaki átadás átvételi eljárásának lezárásáig, előreláthatólag: november 11 éig rendelkezésre állási időszak: a makói gyógy és wellnessfürdő sikeres műszaki átadás átvételi eljárásának lezárását követő 5 éves jótállási időtartam alatt 10. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy perértéktől függően alávetik magukat a Makói Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 12. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés.. számozott oldalból áll. Mellékletek: 1. sz.: Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv Makó, Makó Város Önkormányzata Megrendelő képviseletében: UTIBER Közúti Beruházó Kft. Vállalkozó képviseletében: 17

18 dr. Buzás Péter polgármester 18

19 V. Közbeszerzési műszaki leírás A Műszaki ellenőrzésre vonatkozó részletes elvárások: A vonatkozó 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján: az Étv. 43. a (1) bekezdésének b) d) és g) pontjaiban meghatározottak az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése az átadás átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel egyes építményfajták műszaki teljesítmény jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése teljesítésigazolás Fentieken túlmenően: közbeszerzési eljárás során ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok elbírálásában való részvétel megvalósításhoz szükséges tervek, kivitelezői szerződések Megbízó igénye szerinti felülvizsgálata, véleményezése, a műszaki ellenőr feladata a hazai jogszabályokban foglalt kötelezettségek tekintetében a teljes körű vagyis szakirányokban, létszámban és időtartamban korlátozás nélküli műszaki ellenőri feladatkör folyamatos, napi rendszerességű ellátása, kivitelezői számlák fogadása, az abban foglaltak mennyiségi minőségi számszaki ellenőrzése és Megbízó felé kiegyenlítés végett történő továbbítása, Megbízóval való állandó, folyamatos kapcsolattartás, kivitelezői teljesítmény átvétele, Megbízónak vagy az általa kijelölt üzemeltetőnek történő átadása, kivitelezővel és Megbízóval az elszámolás lebonyolítása, közreműködés a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzésénél, közreműködés az éves utó felülvizsgálat lefolytatásában, intézkedések szavatossági hibák kijavíttatására, műszaki közreműködés beruházó jogi igényeinek érvényesítésében, a vállalkozók által beépíteni kívánt termékek tételes, cikkszám szerinti bekérése, felülvizsgálata a tekintetben, hogy azok megfelelnek e a szerződésben foglalt műszaki követelményeknek, a beruházás, a munkafolyamatok állapotjellemzőinek dokumentálása, digitális fényképek, írásos feljegyzések készítése, melyek a projektdokumentáció részét képezik, 19

20 a megbízás a garanciális időszak kezdetéig tart, azonban a műszaki ellenőr kötelezettsége a garanciális időszak tartama alatt (a kivitelezést követő 60 hónapos) a folyamatos rendelkezésre állás, utófelügyelet, az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának műszaki felügyelete is, a létesítmény érvényes szerződés szerinti bekerülési költségének kereteken belül tartása. Környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítése érdekében törekedni kell a teljesítés során az alábbiakra: a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazásának elsődlegessége: kommunikáció során felek a évi XXXV. tv. szerinti, fokozott (de nem minősített) biztonságú elektronikus aláírással aláírt elektronikus levelezést tekintik elsődlegesnek újrahasznosított termékek pl: újrapapír alkalmazása, kétoldalasan nyomtatás alkalmazása. 20

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Feladó ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Tárgy: Ajánlattételi felhívás Címzett: SOMA-FÖLD Kft. Danka László részére Nyíregyháza Váci

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97595-2011:text:hu:html HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke szám: 287/2009. Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben