Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljáráshoz A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni, és a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében foglalt formai előírások betartásával beadni szíveskedjék. Kérjük az ajánlatok 1 példányban elektronikus adathordozón történő benyújtását pdf formátumban, valamint az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya az ajánlat papír alapú eredeti példányával mindenben megegyezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Amennyiben egy a Kbt pontjának a) - d) alpontjai hatálya alá nem tartozó személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

2 TARTALOM 1. dokumentum Felolvasólap 2. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint 3. dokumentum Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról 4. dokumentum Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról 5. dokumentum Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezetekről 6. dokumentum Erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata 7. dokumentum Cégokmányok 8. dokumentum Kizáró okok igazolása 9. dokumentum Kbt. 60. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat 10. dokumentum Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti nyilatkozat 11. dokumentum P1 alkalmasság igazolása 12. dokumentum P2 alkalmasság igazolása 13. dokumentum M1 alkalmasság igazolása 14. dokumentum M2 alkalmasság igazolása 15. dokumentum Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 72. alapján 16. dokumentum Nyilatkozat a munka- és balesetvédelmi-, valamint a tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásának biztosításáról 17. dokumentum Nyilatkozat az elektronikus ajánlatról 18. dokumentum Nyilatkozat a felelősségbiztosítási szerződés vállalásáról

3 19. dokumentum Nyilatkozat az egészségügyi követelményekről 20. dokumentum Nyilatkozat a szolgáltatási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról 21. dokumentum Vállalkozási szerződés (általános) 22. dokumentum Felhatalmazó levél 23. dokumentum Műszaki dokumentáció a takarítási feladatok ellátásához 1. rész 24. dokumentum Műszaki dokumentáció a takarítási feladatok ellátásához 2. rész 25. dokumentum Műszaki dokumentáció a takarítási feladatok ellátásához 3. rész 26. dokumentum Műszaki dokumentáció a takarítási feladatok ellátásához 4. rész

4 1. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetősége: (telefon, fax, ) Nettó ajánlati ár (HUF) 1 számmal betűvel 1. rész: nettó Ft/hó azaz nettó.. Ft/hó 2. rész: nettó Ft/hó azaz nettó.. Ft/hó 3. rész: nettó Ft/hó azaz nettó.. Ft/hó 1 A megadott módszertan szerint kiszámítva.

5 4. rész: nettó Ft/hó azaz nettó.. Ft/hó + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. Kelt., hó napján.. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

6 2. DOKUMENTUM Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 70. (2) bekezdésében előírt tartalommal Alulírott,. mint a (cég megnevezése, címe)..... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az Ajánlatkérő Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük, az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatás ellenében, a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük 1 : Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérő az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti.

7 3. DOKUMENTUM Az Ajánlattevő nyilatkozata hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 1 Alulírott/alulírottak,.. mint a (cég megnevezése, címe)..kötelezettségváll alásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá 2. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 2 A megfelelőt kérjük aláhúzni.

8 Ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról 1 4. DOKUMENTUM Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 1. A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó de a 25 %-ot nem meghaladó - mértékben az alábbiakban meghatározott alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni (kivéve a Kbt. 69. (4) bekezdés alapján alvállalkozónak minősített személy/szervezet): A cég megnevezése A cég székhelye A közbeszerzés részének megnevezése Részvétel százalékos aránya Kbt. 70. (7) 2 (10-25% között) Részfeladat száma, amelyhez igénybe veszi: 2. A szerződés teljesítéséhez, az alkalmasság igazolásához a Kbt. 69. (4) bekezdés alapján az alábbi, a Kbt pont a)-b) alpontja alapján alvállalkozónak egyébként nem minősülő alábbi személyeket, szervezeteket kívánjuk alvállalkozónak minősíteni, és igénybe venni: A személy/cég megnevezése lakhely/ székhelye A közbeszerzés részének megnevezése Alkalmassági követelmény megjelölése az ajánlati felhívás vonatkozó pontjára történő hivatkozással (pl.: P/1.) Részvétel százalékos aránya (amennyiben a Kbt. 70. (7) bekezdés szerinti érték meghaladja a közbeszerzés értékének 10%- át, de nem éri el a 25 %-át) Részfeladat száma, amelyhez igénybe veszi: 3. A szerződés teljesítéséhez, az alkalmasság igazolásához a Kbt 69. (8) bekezdés alkalmazásával a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben az 1 Az alkalmazni kívánt pontot kérjük X-el jelölni, és az 1-4. pontok esetében megfelelően kitölteni. 2 Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.

9 alábbiakban meghatározott alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni (kivéve a Kbt. 69. (4) bekezdés alapján alvállalkozónak minősített személy/szervezet): A személy/cég megnevezése lakhely/ székhelye A közbeszerzés részének megnevezése Alkalmassági követelmény megjelölése az ajánlati felhívás vonatkozó pontjára történő hivatkozással (pl.: P/1.) Részfeladat száma, amelyhez igénybe veszi: 4. A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel ajánlattevő alkalmassági követelményt nem kíván igazolni. A közbeszerzés részének megnevezése Részfeladat száma, amelyhez igénybe veszi: 5. A szerződés teljesítéséhez, illetve az alkalmasság igazolásához alvállalkozót nem veszünk igénybe. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

10 5. DOKUMENTUM Az ajánlattevő nyilatkozata 1 az erőforrást nyújtó szervezetekről [Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont]: Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: A cég megnevezése A cég székhelye A Ptk. szerinti többségi befolyás fennállása (igen/nem) Alkalmassági követelmény megjelölése az ajánlati felhívás vonatkozó pontjára történő hivatkozással (pl.: P/1.), Részfeladat száma, amelyhez igénybe veszi: Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 Kérjük figyelembe venni a Kbt. 4. 3/D. pontja szerint meghatározottakat.

11 6. DOKUMENTUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A KBT. 4. 3/D PONTJAI SZERINTI SZERVEZET RÉSZÉRŐL A KBT. 65. (4) BEKEZDÉS SZERINTI TARTALOMMAL 1 - erőforrás szervezet igénybevétele esetén - 1 Kérjük figyelembe venni a Kbt. 4. 3/D. pontja szerint meghatározottakat.

12 7. DOKUMENTUM Cégokmányok A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni az ajánlatban: Ajánlattevő; valamennyi nevesített alvállalkozó, ideértve a Kbt. 69. (4) és (8) bekezdésének alkalmazásával alvállalkozónak minősített szervezetet is; amennyiben alkalmazásra kerül, az erőforrás szervezet. Az alábbiak szerint: az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy cégmásolat, az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya eredeti, vagy hiteles másolati példányát. az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolás egyszerű másolati példánya, a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma.

13 8. DOKUMENTUM KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK, A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJA (A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ÚTMUTATÓJA ALAPJÁN OKTÓBER 10. KÉ.118. SZÁM)) Kizáró okok Kbt. 60. (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; Igazolás módja szeptember 15.-ét követően az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány) az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző által hitelesített nyilatkozat 1. magánszemély esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány 2. cég esetében az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata 3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző által hitelesített nyilatkozat közjegyző által hitelesített nyilatkozat a NAV területileg illetékes szervének igazolása, vagy a NAV területileg illetékes szerve által kiállított együttes adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázis ( közjegyző által hitelesített nyilatkozat

14 g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. -a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy gb) 15. -a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beztazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15- ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél Kbt. 61. (1) bekezdés a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el. b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el a versenyeztetési eljárás során, illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 1. a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásból ( illetve a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben) nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi; 2. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi ( természetes személy ajánlattevők esetében: hatósági erkölcsi bizonyítvány közjegyző által hitelesített nyilatkozat Igazolás módja: közjegyző által hitelesített nyilatkozat közjegyző által hitelesített nyilatkozat közjegyző által hitelesített nyilatkozat

15 kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonata, illetve az egyéni vállalkozók esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett nyilvántartás alapján az ajánlatkérő ellenőrzi e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. engedély vagy jogosítvány hiteles másolata, vagy ha az a közbeszerzés tárgya tekintetében jogszabályi előírás - a szervezeti, köztestületi kamarai tagságról szóló igazolást Ha a beszerzés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatban a Kbt. 20. (7) bekezdésében hatálya alá tartozó nyilvántartás létezik, akkor ezt az ajánlatkérő ellenőrzi Megjegyzés: A Kbt 62. (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet: három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. (3) bekezdése, 71. ] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának 81. (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. (4) bekezdése, 130. (6) bekezdése, 136/A. (2) bekezdése, 157. (3) bekezdése vagy 204. (5) bekezdése szerinti rangsorolása. A Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak, valamint az erőforrás-szervezeteknek nem kell igazolnia! Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak, valamint az erőforrás szervezeteknek szintén külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is különkülön kell csatolniuk.

16 A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

17 8. DOKUMENTUM ELŐLAP A Kbt. 63. (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolás/nyilatkozat a kizáró okok hiányáról Megjegyzés: Ajánlattevő esetén a fenti nyilatkozaton túlmenően a Kbt. 63. (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az ajánlati felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozókat. A Kbt. 63. (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolást/nyilatkozatot az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak, illetve adott esetben az erőforrás szervezet(ek)nek külön-külön kell csatolniuk az ajánlatba.

18 9. DOKUMENTUM Kbt. 60. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat Alulírott,... (név), mint a... (cég neve, címe) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet* nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a) - i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. -a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy gb) 15. -a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

19 h) a Büntető Törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kelt...,...év...hó...napján. * Aláhúzandó... (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

20 10. DOKUMENTUM Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti nyilatkozat Alulírott,... (név), mint a... (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő/alvállalkozó/ erőforrást nyújtó szervezet * nem tartozik a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította. Kelt...,...év...hó...napján. * Aláhúzandó... (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

21 11. DOKUMENTUM P1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 1 NYILATKOZAT a számlavezető pénzintézetekről Alulírott., mint a (cég megnevezése, címe): kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk kizárólag az alábbi pénzintézeteknél vezet/vezetett számlát: stb... Kelt., hó napján. A fenti nyilatkozat az ajánlatban (Cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) az ajánlattevő; a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (amennyiben az ajánlattevő az adott alkalmasság igazolásához igénybe vesz ilyen alvállalkozót); az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 69. (4) és (8) bekezdése szerinti alvállalkozó (amennyiben az ajánlattevő az adott alkalmasság igazolásához igénybe vesz ilyen alvállalkozót); az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontja szerinti szervezet (amennyiben az ajánlattevő az adott alkalmasság igazolásához igénybe vesz erőforrást biztosító szervezetet) részéről külön-külön csatolandó. Mellékletek: E nyilatkozat mögé kell csatolni a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolása céljára szolgáló pénzintézeti nyilatkozatokat. 1 Külön-külön megfelelés.

22 P2 ALKALMASSÁGI KÖVETEMÉNY IGAZOLÁSA 12. DOKUMENTUM NYILATKOZAT az előző év (2010.) közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről 1 Alulírott., mint a (cég megnevezése, címe):.. kötelezettségvállalásra jogosultja kijelentem, hogy cégünk a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult: 1. részfeladat tekintetében: Év A közbeszerzés tárgya (irodaépület takarítás) szerinti nettó árbevétel (Ft-ban) 2 részfeladat tekintetében: Év A közbeszerzés tárgya (irodaépület takarítás) szerinti nettó árbevétel (Ft-ban) 3 részfeladat tekintetében: Év A közbeszerzés tárgya (irodaépület takarítás) szerinti nettó árbevétel (Ft-ban) 1 Együttes megfelelés

23 4 részfeladat tekintetében: Év A közbeszerzés tárgya (irodaépület takarítás) szerinti nettó árbevétel (Ft-ban) Kelt., hó napján. A fenti nyilatkozat az ajánlatban az ajánlattevő; a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (amennyiben az ajánlattevő az adott alkalmasság igazolásához igénybe vesz ilyen alvállalkozót); az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 69. (4) és (8) bekezdése szerinti alvállalkozó (amennyiben az ajánlattevő az adott alkalmasság igazolásához igénybe vesz ilyen alvállalkozót); az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontja szerinti szervezet (amennyiben az ajánlattevő az adott alkalmasság igazolásához igénybe vesz erőforrást biztosító szervezetet) részéről külön-külön csatolandó. (Cégszerű aláírása a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

24 13. DOKUMENTUM M1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA Nyilatkozat az előző év (2010.) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásairól, és az ahhoz kapcsolódó referencia-igazolások [Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont] 1 Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 1. részfeladat esetében: A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen Ellenszolgáltatás nettó összege (HUFban), vagy a korábbi szolgáltatás mennyisége (alapterület négyzetméterben) Teljesítés ideje 2 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásoknak és a szerződésne k való megfelelőség (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezése (cégnév, kapcsolattart ó személy neve, cég székhelye, telefonszám) A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen 2 részfeladat esetében: Ellenszolgáltatás nettó összege (HUFban), vagy a korábbi szolgáltatás mennyisége (alapterület négyzetméterben) Teljesítés ideje 3 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásoknak és a szerződésne k való megfelelőség (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezése (cégnév, kapcsolattartó személy neve, cég székhelye, telefonszám) 1 Együttes megfelelés 2 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja. 3 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja.

25 A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen 3 részfeladat esetében: Ellenszolgáltatás nettó összege (HUFban), vagy a korábbi szolgáltatás mennyisége (alapterület négyzetméterben) Teljesítés ideje 1 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásoknak és a szerződésne k való megfelelőség (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezése (cégnév, kapcsolattartó személy neve, cég székhelye, telefonszám) A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen 4 részfeladat esetében: Ellenszolgáltatás nettó összege (HUFban), vagy a korábbi szolgáltatás mennyisége (alapterület négyzetméterben) Teljesítés ideje 2 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásoknak és a szerződésne k való megfelelőség (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezése (cégnév, kapcsolattart ó személy neve, cég székhelye, telefonszám) Kelt., hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó referenciaigazolásokat jelen dokumentum mögé elhelyezni az ajánlatban. 1 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja. 2 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja.

26 14. DOKUMENTUM M2 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről [Kbt. 67. (3) bekezdés d) pont] 1 Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni 2 : Részfeladat száma Szakember neve Végzettség, képzettség megnevezése Szakmai gyakorlat ismertetése annak megfelelően, hogy az alapján az ajánlati felhívás III.2.3 M/2. pont szerinti alkalmasság megállapítható legyen Kelt., 20. hó... napján. A fenti nyilatkozat az ajánlatban az ajánlattevő; (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 1 Együttes megfelelés 2 A minőségellenőrzésért felelős munkavezetőt kérjük külön is megjelölni a táblázatban.

27 a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (amennyiben az ajánlattevő igénybe vesz ilyen alvállalkozót); az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 69. (4) és (8) bekezdése szerinti alvállalkozó (amennyiben az ajánlattevő igénybe vesz ilyen alvállalkozót); az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontja szerinti szervezet (amennyiben az ajánlattevő igénybe vesz erőforrást biztosító szervezetet) részéről külön-külön csatolandó. Melléklet: Be kell nyújtani a szakemberek, valamint a szerződésszerű teljesítésért és minőség-ellenőrzésért felelős munkavezető szakember által aláírt szakmai önéletrajzokat, a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatait. Csatolni kell a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére áll.

28 15. DOKUMENTUM Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 1 [Kbt. 72. ] Alulírott/alulírottak., mint a (cég megnevezése, címe)... kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt., hó.. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Az ajánlattevő figyelmébe: 1 A tájékoztatással kapcsolatos részletes tudnivalókat a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I.09.) FMM rendelet tartalmazza. A Kbt ában előírtaknak megfelelően, tájékoztatjuk, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az ÁNTSZ Fővárosi Intézeténél (1138 Budapest, Váci út 174), az OMMF Fővárosi Felügyelőségénél (1438 Budapest, Pf. 520.), valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél (9024 Győr, Jósika u. 16.) és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőségénél (9022 Győr, Gárdonyi u. 7.) szerezhető be információ.

29 16. DOKUMENTUM Az ajánlattevő nyilatkozata a munka- és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról Alulírott.mint a (cég megnevezése, címe).. kötelezettségvállalásra jogosultja kijelentem, hogy cégünk nyertessége esetén a szolgáltatás nyújtása időtartama alatt gondoskodik a munka- és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról. Nyilatkozom továbbá, hogy cégünk nyertessége esetén a szolgáltatás nyújtása az épületben működő hivatal működőképességében semmiféle zavart nem okoz. Kelt, hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

30 17. DOKUMENTUM Az ajánlattevő nyilatkozata az elektronikus ajánlatról Alulírott/alulírottak., mint a (cég megnevezése, címe)... kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott pdf. formátumú ajánlat a papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyezik. Kelt., hó.. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

31 18. DOKUMENTUM Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára való megkötésének vállalásáról Alulírott/alulírottak.., mint a (cég megnevezése, címe):.... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kötelezettséget vállalok/vállalunk arra, hogy cégünk nyertessége esetén (az elnyert részfeladatonként) a vállalkozási szerződésre vonatkozó, az éves vállalási díjjal azonos értékű fedezetet nyújtó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést kötünk, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen munkára (vállalkozási szerződés tárgyára), a fentieknek megfelelően nevesítetten kiterjesztjük, és azt a teljesítés idején fenntartjuk. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés aláírásának előfeltétele. A vonatkozó biztosítási kötvény másolatát a szerződés aláírása időpontjában Ajánlatkérőnek átadjuk. Kelt, hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

32 19. DOKUMENTUM Ajánlattevő nyilatkozata az egészségügyi követelményekről Alulírott/alulírottak.., mint a (cég megnevezése, címe):.... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kötelezettséget vállalok/vállalunk arra, hogy az általunk alkalmazni kívánt személyek a munka-egészségügyi követelményeknek megfelelnek és a szerződés teljesítésének megkezdésekor rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal. Kelt, hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

33 20. DOKUMENTUM Ajánlattevő nyilatkozata a vállalkozási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról Alulírott/alulírottak,.. mint a (cég megnevezése, címe)..kötelezettség vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet feltétel és jogfenntartás nélküli, teljes körűen elfogadom/ elfogadjuk, mint Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei tekintetében tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési szerződését. Kelt, hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Melléklet: Vállalkozási szerződés tervezete A szerződéstervezet az ajánlattevő tájékoztatására szolgál, azt papírtakarékossági, környezettudatossági okokból nem kell csatolni az ajánlatban, csak a fenti nyilatkozatot. A nyilatkozat szövegében kiegészítés nem tehető.

34 21. DOKUMENTUM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (jelen dokumentum az ajánlattételre történő sikeres felkészülést segíti elő, az ajánlatba nem kell becsatolni) Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei tekintetében tárgyú, közösségi rezsim szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz Takarítási szolgáltatás nyújtása a dokumentációban meghatározott részletes követelményrendszer alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében, az alábbi helyszíneken: 1. rész: 9400 Sopron, Kiss János utca 4., 9400 Sopron, Új utca 26., 9400 Sopron, Virágoskert utca 3-5., 9400 Sopron, Kőszegi út 1/A., 9400 Sopron, Ipar krt. 33., 9400 Sopron, Kolostor utca 13., 9400 Sopron, Fő tér 5., Sopron, Erzsébet utca 18., 2. rész: 9300 Csorna, Laky Döme utca 1., 9300 Csorna, Soproni út 58., 9300 Csorna, Soproni út 95., 9330 Kapuvár, Fő tér 1., 9330 Kapuvár, Szent István király út 2., 9100 Tét, Győri utca 12., 3. rész: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 87., 9200 Mosonmagyaróvár, Lcsony utca 4., 9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3., 4. rész: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4., 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 98., 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 6.

35 Vállalkozási szerződés... részfeladat amely létrejött egyrészről Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatala (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: adószám: előirányzat-felhasználási keretszámla szám: képviseli: másrészről. (a továbbiakban Vállalkozó) székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Előzmények Megbízó és Vállalkozó (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) előzményként rögzítik, hogy a Megbízó, mint ajánlatkérő. hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a Vállalkozási szerződés a Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában, amely eljárás vonatkozásában a Vállalkozó a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyet az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a Megbízó nyertes ajánlatként hirdetett ki. A Megbízó és a Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a jelen Vállalkozási szerződés - a szolgáltatások nyújtása tekintetében - teljes megállapodást képez, Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a vállalkozói feladatokkal kapcsolatban

36 az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megbízó követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során a nyújtandó szolgáltatással kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. Jelen Szerződés alapjául ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik az alábbi dokumentumok szolgálnak: a. ajánlati felhívás és dokumentáció, b. a kiegészítő tájékoztatások, c. nyertes ajánlattevő ajánlata. A fenti dokumentációk a szerződés aláírását követően a szerződés részévé válnak. A dokumentumokban előforduló ellentmondások esetén azokat a következő sorrend szerint kell figyelembe venni: szerződés, az ajánlatkérő által kibocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes ajánlattevő ajánlata. 1. A szerződés tárgya Az alábbi helyszíne(ke)n, a szerződéstervezet 1. sz. mellékleteként csatolt közbeszerzési műszaki leírásban részletesen meghatározott takarítási feladatok elvégzése. 1. rész: 9400 Sopron, Kiss János utca 4., 9400 Sopron, Új utca 26., 9400 Sopron, Virágoskert utca 3-5., 9400 Sopron, Kőszegi út 1/A., 9400 Sopron, Ipar krt. 33., 9400 Sopron, Kolostor utca 13., 9400 Sopron, Fő tér 5., Sopron, Erzsébet utca 18., 2. rész: 9300 Csorna, Laky Döme utca 1., 9300 Csorna, Soproni út 58., 9300 Csorna, Soproni út 95., 9330 Kapuvár, Fő tér 1., 9330 Kapuvár, Szent István király út 2., 9100 Tét, Győri utca 12., 3. rész: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 87., 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 4., 9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3., 4. rész: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.,

37 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 98., 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 6. A fenti helyszíne(ke)n általános, időszaki és eseti takarítási feladatok ellátása, a takarító által biztosított gépekkel, tisztító-, fertőtlenítőszerek, anyagok biztosítása az. 1. sz. mellékletként csatolt közbeszerzési műszaki dokumentációban meghatározottak szerint. 2. A Megrendelő kötelezettségei 2.1. Megrendelő vállalja, hogy jelen vállalkozási szerződés időtartama alatt a szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen és kizárólagosan Vállalkozóval végezteti A munka szerződésszerű elvégzését a Megrendelő minőségi ellenőre igazolja, melyet az ellenőrzési naplóban rögzít. Ennek érdekében kéthetente legalább egy alkalommal lehetősége van a munkaidő megkezdése előtt a munka ellenőrzése céljából a Vállalkozó által kijelölt, helyszíni irányítást végző személy jelenlétében szemlét tartani. Amennyiben a szemle eredményeképpen, vagy ettől függetlenül Megrendelő dolgozóinak jelzése alapján megállapítható, hogy az elvégzett munka nem szerződésszerű, azt haladéktalanul jelzi a Vállalkozó által kijelölt helyszíni irányítást végző személy felé, egyúttal ezt a tényt rögzíti az ellenőrzési naplóban. A munka szerződésszerű elvégzésének igazolása képezi a számlázás alapját Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a szerződés tárgyában foglalt feladatokhoz szükséges információkat, adatokat és dokumentációkat, valamint a személyes együttműködést Megrendelő térítésmentesen gondoskodik a munkavégzéshez szükséges elektromos és vízhálózati csatlakozásról és fogyasztásról, zárható raktárhelyiségről, valamint a személyzet részére tartózkodási hely kijelöléséről Megrendelő a szolgáltatás végzéséhez a Vállalkozó személyi állománya részére köteles biztosítani az épületegyüttesbe történő beléptetést. Ennek érdekében Vállalkozó köteles a takarítást végző személyek névsorát épületenként megadni a 3.7 pontban megjelöltek szerint Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás ellenértékét havonta szabályosan kiállított számla ellenében az abban foglalt határidőben banki átutalással kiegyenlíti Megrendelő a 2.6 pontban megjelölt fizetési kötelezettségének haladéktalan teljesítése érdekében jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlája terhére Vállalkozó azonnali beszedési megbízással érvényesítse igényét a számlavezető pénzintézetnél, minden korlátozástól mentesen jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Felhatalmazó levél alapján

38 2.8. A Megrendelő biztosítja a mosogatószereket és a papírárut (WC papír, kéztörlő), valamint a higiéniai adagolószereket, melyek utántöltése a Vállalkozó feladata a rendelkezésére bocsátott mennyiségből. 3. A Vállalkozó kötelezettségei 3.1. Vállalkozó vállalja a szerződés tárgyában leírtak maradéktalan teljesítését a szerződés aláírását követően, ig Vállalkozó által kijelölt helyszíni irányítást végző személy köteles a munkavégzőket szakszerűen irányítani és felügyelni Vállalkozó úgy köteles munkáját megszervezni, hogy biztosítsa annak gazdaságos és gyors befejezését A személyzet kiválasztásánál a Vállalkozó figyelembe veszi, hogy a rábízott munka bizalmi jellegű, ezért a Megrendelő teljes titoktartást és diszkréciót vár el tőle és személyzettől Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, a Megrendelő munkaidejéhez igazodni. Vállalkozónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható Vállalkozó tevékenységét a teljesítéskor hatályban lévő jogszabályok, szakmai előírások és a szerződés szerint köteles végezni, a tőle elvárható legmagasabb színvonalon, első osztályú minőségben Vállalkozó köteles a Megrendelő által jelen szerződés alapján biztosított közüzemi szolgáltatásokat (víz, energia) a takarékosság követelményeinek megfelelően, célszerűen felhasználni, a felhasználás célszerűségét és mennyiségét Megrendelő jogosult ellenőrizni Vállalkozó biztosítja a szolgáltatás nyújtásához szükséges gépeket, berendezéseket, takarítóeszközöket, tisztító- és fertőtlenítő szereket és anyagokat, melyeknek költségeit viseli A Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi, munkavédelmi, vagyonvédelmi és egyéb szabályzatokban előírtaknak a teljesítésben résztvevő alkalmazottak részére történő rendszeres oktatása, a bennük foglalt előírások betartása, érvényesítése a Vállalkozó feladata, kötelezettsége és egyben felelőssége. E szabályzatok előírásainak mellőzése vagy esetleges megsértése miatt keletkezett, a Megrendelőt ért károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége.

39 3.10. Vállalkozó munkavégzése során köteles a tűz- és vagyonvédelemre fokozott figyelmet fordítani, a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához köteles a szükséges elsődleges intézkedéseket megtenni Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés helyén hatósági, közigazgatási tevékenység ellátása folyik, ezért a takarításban ténylegesen közreműködők kizárólag büntetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyek lehetnek. A takarítási feladatokat ellátó személyek nevét előzetesen be kell jelenteni a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartónak. A bejelentés írásban, a fent megjelölt dokumentumok és a takarítást végző személyek fényképének csatolásával történik Vállalkozó a szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság, vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről Vállalkozó a Megrendelő szakszerű utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás vonatkozhat: - a felhasználandó anyagokra, az anyagok minőségére, - a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott munkahely takarítási célú használatának módjára, a balesetvédelmi körülményekre, - a munkafolyamat egyes elemeire. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésének módjára. Megrendelő utasítást csak a szerződés keretei között adhat Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő épületállományában, a takarítandó terület nagyságában bekövetkező változásokat rugalmasan követi, szolgáltatásait a változással érintett, a Megrendelő által a továbbiakban nem használt épület(ek)ben, épületrész(ek)ben megszünteti, illetve az újonnan használatba vett épület(ek)ben, épületrész(ek)ben a szerződéses feltételeknek megfelelően, azok változatlanul hagyása mellett nyújtja Vállalkozó köteles a takarítás helyszínén ellenőrzési naplót vezetni, ahova Megrendelő minőségi ellenőre megjegyzéseket, észrevételeket tehet Vállalkozó a takarítás végeztével: a) lekapcsolja a lámpákat, b) ellenőrzi, hogy az elektronikus berendezések kikapcsolt állapotban vannak-e. Amennyiben nem, megteszi a szükséges intézkedéseket: áramtalanít, vagy jelzéssel él a hivatalvezető felé. c) bezárja az ablakokat és az irodák ajtóit. d) Ahol vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer működik, és amennyiben nem az élőerős őrzés-védelmet biztosító szolgáltató feladata, ott a takarító felelőssége működésbe hozni a vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszert Felek rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 81. (2) és (3) bekezdésének, valamint a közbeszerzésekről szóló

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KISTEHERGÉPKOCSIK BESZERZÉSE ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING KERETÉBEN tárgyú nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó, árubeszerzésre

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK

KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK KIZÁRÓ OKOK ÉS IGAZOLÁSUK A Kbt. alábbi pontjai értelmében: a) pontja b) pontja c) pontja szereplı, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek,

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft

XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft XXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. DECEMBER 21. ÁRA: 2040 Ft TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról... 2458 234/2010.

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint a) az Ajánlatkér neve: Debreceni Egyetem címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. kapcsolattartó: DEOEC Józsa Judit gazdasági igazgató helyettes telefonszáma: +36 52 417 962 telefaxszám: +36 52 425 204 elektronikus

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium. tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium. tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásához AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185822-2012:text:hu:html HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ "A Csepeli Strandfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében" tárgyú szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló koncessziós beszerzési eljárásban

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben