AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához szükséges Hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzésére, leszállítására, beüzemelésére és a kezelő személyzet betanítására. tárgyú közösségi közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati felhíváshoz december 1/103. oldal

2 BEVEZETÉS... 3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése A beszerzés tárgya és mennyisége: A teljesítés helye és határideje Többváltozatú ajánlat és részajánlat Az ajánlat költségei A Dokumentáció használata Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje, formai előírások Ajánlatok bontása Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Kapcsolattartás Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint: Eredményhirdetés és szerződéskötés Egyéb feltételek II. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlathoz csatolandó igazolások Kizáró okok Becsatolandó igazolások és nyilatkozatok Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok jegyzéke III. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ IV. MELLÉKLETEK /103. oldal

3 BEVEZETÉS Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alábbi előírásaira: 78. (1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. (2) Az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. 70. (1) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat. A dokumentáció magyar nyelven történő elérhetőségét, illetve a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell. (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (4) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. (5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. (6) Ha egy - a pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (7) Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 88. (1) Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); 3/103. oldal

4 d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a közzétett ajánlati felhívásra is. 4/103. oldal

5 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1 Ajánlatkérő: az 1.2. pontban meghatározott szervezet. Az Ajánlatkérőt munkájában általa létrehozott Bíráló Bizottság segíti. 1.2 Ajánlatkérő szervezet: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Címe: 7030 Paks, Dózsa György út Telefon: 75/ Fax: 75/ Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) az 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez; 1.4 Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet. 1.5 Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője vagy annak visszalépése esetén, ha az összegzésben megjelölésre kerül a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, jelen dokumentáció és a szerződéskötő Ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során az Ajánlatkérő által szolgáltatott információk alapján létrejövő szerződés. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához szükséges Hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzésére, leszállítására, beüzemelésére és a kezelő személyzet betanítására. 1. részterület: kukás-, konténeres-, illetve emelőhátfalas gépjárművek - 1 db új Emelőhátfalas teherautó - 1 db új Konténer szállító teherautó - 2 db új 18 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó - 1 db új 24 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó 5/103. oldal

6 a jelen dokumentációban részletezett műszaki specifikáció alapján. BECSÜLT ÉRTÉK: ,- HUF 2. részterület: konténerek - 82 db új1100 literes fémkonténer - 2 db új 20 m 3 -es nyitott görgős konténer - 13 db új 5 m 3 -es nyitott konténer - 2 db új 1 m 3 -es billenthető ürítésű vasgyűjtő konténer - 2 db új 2 m 3 -es billenthető ürítésű konténer - 6 db új 3,6 m 3 válogató szalag konténer BECSÜLT ÉRTÉK: ,- HUF a jelen dokumentációban részletezett műszaki specifikáció alapján. A két rész becsült értéke együtt ,- HUF 3. A teljesítés helye és határideje A teljesítés helye: 7030 Paks, Hulladék lerakó központ, 0299/5 hrsz-ú ingatlan A teljesítés határideje: a szerződéskötést követő 7 hónap. 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat Ajánlatot kizárólag a 2. pontban megadott tárgyban és a jelen Dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat tételét. Az Ajánlatkérő részajánlat tételét a 2. pontban meghatározottak szerint teszi lehetővé. Az Ajánlati felhívástól és a jelen Dokumentációban előírtaktól eltérő alternatívákat az Ajánlattevők ne ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő érvényteleníti, és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet részt. 5. Az ajánlat költségei 5.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 5.2 Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 6/103. oldal

7 6. A Dokumentáció használata 6.1. A dokumentáció beszerzésének határideje: január óra 6.2. A dokumentáció ingyenes, igénylésekor illetve átvételekor meg kell adni a dokumentációt igénylő társaság nevét, székhelyét, adószámát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és címét. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig óra, pénteken óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig vehető át. A dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell át kell vennie. A dokumentáció személyesen, illetve meghatalmazott útján, vagy a Kbt. - ben meghatározott postai úton vehető át. Személyesen történő átvétel esetén, ha nem az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az átvevő, a meghatalmazás bemutatása is szükséges Postai úton történő átvétel esetén az ajánlatkérő a dokumentáció postai úton történő megküldési igényéről az ajánlattevők kérelméből értesül. Amennyiben az ajánlatkérőtől az ajánlattevők a dokumentáció megküldését kérik, úgy azt az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postázza Az ajánlati dokumentáció részét képező, jelen dokumentáció IV. fejezetében található mellékleteket (nyomtatványminták) az Ajánlatkérő a CD lemezen, szerkeszthető formátumban az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. A.doc kiterjesztésű fájl Microsoft Office Word programmal készült. (Egyéb programmal történő megnyitás esetén kompatibilitási problémák léphetnek fel, a fájl tartalma a megnyitás során sérülhet, esetleg adatvesztés történhet. Az esetleges sérülésért, adatvesztésért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal.) 6.5. A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen változatlan vagy változtatott formában történő felhasználása jogellenes. 7. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 7.1 Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. 7.2 Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, kiegészítését nem teszi lehetővé. 7.3 A dokumentációt átvevők az Ajánlati felhívásban és Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb tíz nappal írásban kiegészítő információkért fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a kért információt legkésőbb hat nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően megadja valamennyi Ajánlattevő részére. 8. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje, formai előírások 8.1 Az ajánlatok benyújtási határideje: január óra 7/103. oldal

8 8.2 Az ajánlatok benyújtásának címe: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7030 Paks, Dózsa Gy. u II. emeleti 232. irodahelyiség 8.3 Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a 8.1 pontban megjelölt határidőre, a 8.2 pontban megadott címre szem előtt tartva az ajánlati felhívás VI pontban foglaltakat. 8.4 Az összeállított ajánlat eredeti és digitális példányait csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A borítékon az alábbiaknak kell szerepelnie: az Ajánlatkérő 8.2. pontban megadott neve és címe; Az Ajánlatkérő neve kérjük tüntessék fel az alábbi szöveget is: Közbeszerzési eljárás Hoffmann Zoltánné saját kezű felbontásra az Ajánlattevő neve és címe; Ajánlat, Hulladékkezelő központ használatához szükséges Hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzése, leszállítása és beüzemelése és a kezelő személyzet betanítása 1., 2. részterület. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz január ,00 óráig. Ezek elmulasztása esetén az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő hivatalában a beérkező postai küldemények címzetthez történő eljuttatását Ügyirat Kezelési Szabályzata szabályozza. A szabályzat értelmében az adott napi postai küldemények a központi iktatóba érkeznek be. Érkeztetést követően a nem megfelelően megcímzett küldemények a címzetthez (az ajánlati felhívás I.1 Kapcsolattartási pontban megadott benyújtási helyre / Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) legkorábban csak késő délután, vagy a beérkezést követő munkanapon jutnak el. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlatokat papír alapon 1 eredeti példányban, továbbá 1 példányban digitálisan - PDF formátumban 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón kell nyújtani. Az ajánlatot oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, a papír alapú példányt lapozhatóan összefűzve, a példányon jól láthatóan feltüntetve "Eredeti példány, zárt csomagolásban, a Kbt. 70/A. figyelembevételével kell benyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. Ha a papíralapú, illetve a digitális példány között eltérés mutatkozik, az esetben az Ajánlatkérő az értékelés során a digitálisan benyújtott példányt veszi figyelembe Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 8/103. oldal

9 8.5 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 8.6 Az ajánlatot géppel vagy tintával kell kitölteni. 8.7 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 8.8 A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. 9. Ajánlatok bontása 9.1 Az ajánlatok bontására január ,00 órakor a Kbt. 80. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az Ajánlatkérő székhelyén, 7030 Paks, Dózsa György út szám alatti II. emeleti 232. iroda helyiségben. 9.2 Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 80. (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek a Felolvasólapról ismertetésre. 9.3 Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 10. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 10.1 Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig tart Az eredményhirdetésen nyertesként, illetve a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként ki nem hirdetett Ajánlattevők az ajánlati kötöttség alól az eredményhirdetés napjától külön nyilatkozat vagy cselekmény nélkül mentesülnek. 11. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 11.1 Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. 9/103. oldal

10 11.2 A felvilágosításra adott válasz a Kbt. 85. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 12. Kapcsolattartás 12.1 Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérővel az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezeten keresztül. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során Ajánlatkérő nevében eljárónak megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát Hulladékkezelő központ használatához szükséges hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzése, leszállítása, beüzemelése és a kezelő személyzet betanítása Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 13. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft) évnél hosszabban vállalt jótállás hónapban 20 meghatározva (maximum 48 hónap) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt ra, mely szerint ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerint valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, úgy az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemre vonatkozó adatokat, valamint indoklást köteles kérni. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az ajánlattevő által adott indoklást. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Minden részszemponton belül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem a maximális, míg a legelőnytelenebb ajánlati tartalmi elem a minimális, a többi ajánlat pedig a következő képletek szerint számított pontszámot kapja: P = [(A legrosszabb A vizsgált ) / (A legrosszabb A legjobb )] x (P max P min ) + P min 10/103. oldal

11 Ahol: P: a vizsgálat ajánlat adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max : a maximális pontszám (5 pont) P min : a minimális pontszám (1 pont) A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi értéke Ha minden ajánlati tartalmi elem egyforma, azaz A legjobb = A legrosszabb, akkor minden ajánlat a maximális pontszámot kapja. Az összpontszám kettő tizedes jegyre kerekítve kerül megállapításra 14. Eredményhirdetés és szerződéskötés 14.1 Az eredményhirdetés tervezett időpontja: február ,00 óra Helye: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7030 Paks, Dózsa György út I. emeleti tárgyaló 14.2 A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követően 08/03/ ,00 óra 15. Egyéb feltételek 15.1 A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlati felhívásnak megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért Ajánlattevőknek valamennyi idegen nyelvű ajánlati oldal magyar nyelvű fordítását csatolniuk kell. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hatósági igazolások és nyilatkozatok magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell az ajánlathoz. A nem magyar nyelvű dokumentumok tartalmát az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásánál nem veszi figyelembe A nyertes Ajánlattevő teljesítésről kiállított számlájának az Ajánlatkérő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A és 36/B hatálya alá esik Ajánlatkérő a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a nyertes ajánlattevőnek előírja, hogy a projekt megvalósítása során a nyomtatáshoz legalább 15 %-ban újrahasznosított papírt köteles használni. Az ajánlatkérő a zöld beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja továbbá, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket: elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen. 11/103. oldal

12 15.5 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek előírja, hogy a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál a kétoldalas nyomtatást, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmazzanak (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikáljanak, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjtsék, a tonereket, tintapatronokat töltetessék újra. A fentiekre vonatkozó ajánlatkérői kérés kifejezetten környezetvédelmi célokat szolgál, és azzal nem kívánja az ajánlatkérő az ajánlattevők jogszabályban meghatározott egyenlő jogosultságát korlátozni Az ajánlatkérő a beszerzés során az 1. részterület vonatkozásában köteles alkalmazni a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban: R.) előírásait. Az R. alapján a hatálya alá tartozó gépjárművek vonatkozásában az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) energiafelhasználás, b) szén-dioxid kibocsátás és c) nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM). Az ajánlatkérőnek ezen energetikai és környezeti hatásokat a beszerzés során a R-ben felsorolt követelmények közül legalább egy alkalmazásával teljesítenie kell. Az Ajánlatkérő ezen előírásnak a R. 4. (4) bekezdés bb.) pontja szerinti módszer alkalmazásával kíván megfelelni. Erre való tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlatukban ezen hatásokat pénzben fejezzék ki. A hatás pénzbeni kifejezés módszereként az Ajánlattevők kötelesek a R. 4. szerinti számítási módszert alkalmazni és a számítást az ajánlatukba beadni. A számítást a R. 4. -a szerinti részletezettséggel (a bekezdéseknek és pontoknak megfelelően levezetve a számítást), lépésről lépésre, ellenőrizhető módon kell elvégezni és dokumentálni. A beszerzendő gépjárművek besorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint N2. Mivel a KÖHÉM rendelet az N2 besorolású gépjárművek vonatkozásában nem tartalmazza a tüzelőanyag-fogyasztásra, valamint a szén-dioxid- és szennyezőanyagkibocsátásra vonatkozó paramétereket, ezeket az adatokat a R.4. (6) bekezdés második fordulatában lévő dokumentumok (széles körben elismert vizsgálati eljárás vagy az adott ajánlatkérő számára elvégzett vizsgálat eredményei, vagy a gyártó által nyújtott tájékoztatás) valamelyikével kell igazolni. A gyártók által nyújtott tájékoztatás akkor fogadható el, ha az - a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tüzelőanyagfogyasztási, vagy a szennyezőanyag kibocsátási jellemzők mérésére - akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapul. A jármű teljes élettartama alatti megtett kilométerre vonatkozó adatként a R. 1. melléklet 3. táblázatában szereplő N2 besorolású gépjárműre vonatkozó futásteljesítményt kell alkalmazni. A számítást mind az 5 gépjármű esetében külön-külön kell elvégezni és írásban az ajánlatba be kell adni. A számításhoz csatolni kell a számításokban felhasznált, a tüzelőanyag-fogyasztásra, a szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó, a R. 4. (6) bekezdés második fordulatában felsorolt dokumentumok valamelyikét. Az ajánlatkérő jogosult a dokumentumok kibocsátójától a dokumentumokban foglaltakról felvilágosítást kérni. 12/103. oldal

13 A R. előírásának megfelelően a teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag-kibocsátási költséget hozzá kell adni a vételárhoz. Az ajánlati árat a fentiekre tekintettel az 1. részterület esetében az alábbiak szerint kell kiszámítani: - gépjárművenként: a gépjármű ajánlatkérés feltételeinek megfelelő tartalomra vonatkozó vételára + a gépjármű teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag-kibocsátási költségei, majd - az így számított összegeket az 5 gépjármű esetében összesíteni kell. Ezt az összesített összeget kell az ajánlatkérés dokumentumaiban az ajánlati árhoz beírni. A gépjárművek szerződés szerinti ára a vételár (a vételárnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami az ajánlatkérés dokumentumaiban előírt feladat teljesítéshez szükséges, beleértve a forgalomba helyezés költségeit is, a forgalomba helyezéshez szükséges kötelező biztosítás 1 havi díjával). A szerződésbe a vételárat kell szerepeltetni A fentiekre vonatkozó ajánlatkérői kérés kifejezetten környezetvédelmi célokat szolgál, és azzal nem kívánja az ajánlatkérő az ajánlattevők jogszabályban meghatározott egyenlő jogosultságát korlátozni Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket az egyes gépjárművek, illetve konténerek becsült értékéről mely érték megegyezik a támogatás szempontjából jóváhagyott és elszámolható költséggel -. A támogatási intenzitása 72, %. új Emelőhátfalas teherautó új Konténer szállító teherautó új 18 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó új 24 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó új 1100 literes fémkonténer új 20 m 3 -es nyitott görgős konténer új 5 m 3 -es nyitott konténer új 1 m3 billenthető ürítésű vasgyűjtő konténer új 2 m3 billenthető ürítésű konténer új 3,6 m 3 válogató szalag konténer ,- Ft ,- Ft ,- Ft/db ,- Ft ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db 13/103. oldal

14 II. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Jelen fejezet megalkotásakor Ajánlatkérő szándéka az volt, hogy biztosítsa annak lehetőségét, hogy Ajánlattevők olyan formában készítsék el ajánlatukat, amely a legkisebb terjedelmű, de a követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor maximálisan szolgálja az ajánlatok értékelhetőségét. 1 Az ajánlathoz csatolandó igazolások Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat kivéve, ahol Ajánlatkérő egyéb formát ír elő - egyszerű másolatban kell benyújtani. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy Ajánlattevő köteles mellékelni az egyszerű magyar nyelvű fordításokat is, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás esetén Ajánlattevő viseli ennek következményét. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásai, az Ajánlati felhívás és a Dokumentáció alapján az ajánlat kötelező tartalmi elemei: 1.1 Kizáró okok Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki: végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló2001. évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 14/103. oldal

15 ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 15. -a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. (3) bekezdése, 71. ] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a81. (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. (4) bekezdése, 15/103. oldal

16 130. (6) bekezdése, 136/A. (2) bekezdése, 157. (3) bekezdése vagy 204. (5) bekezdése szerinti rangsorolása. 1.2 Becsatolandó igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak, az erőforrást nyújtó szervezetnek, illetve a 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt pont b)-d) alpontjában meghatározott személynek (szervezetnek) külön-külön kell benyújtaniuk a 63.. szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat (APEH, VPOP, cégkivonat) eredeti vagy egyszerű másolati példányban. Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolni kell a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot is Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. Ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy egyszerű másolatát. (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, egyszerű magyar fordításban). Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot Az ajánlatban meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; - a 10 % feletti alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni; 16/103. oldal

17 - az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá - a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítésénél, vagy nem kíván más szervezet erőforrására támaszkodni, akkor az erről szóló cégszerűen aláírt nemleges nyilatkozato(ka)t kell az ajánlathoz csatolni Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén az ajánlattevő nyilatkozzon a közte és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről. Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be eredetiben vagy egyszerű másolatban - olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. Az erőforrásként megjelölt szervezetnek a kizáró okokon túl az alkalmassági feltételeknél előírtak szerint igazolnia kell azon alkalmassági feltételnek való megfelelést, amire bevonásra kerültek Közös Ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást, az ellenérték közös ajánlattevők közötti százalékos megbontását, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölését és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot Ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73. (2) (3) bekezdése szerinti elemeket. (Kbt. 73. (1) bekezdés) A szállító késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan napi ,-Ft, azaz Harmincezer forint, de maximum a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő részére, mely követelését a megrendelő a szállító végszámlájából történő levonás útján érvényesíthet. A szállító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. A szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni, nem teljesítése esetére, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 30 %-a. Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatát csatolni az előírt szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról. 17/103. oldal

18 Az Ajánlattevő a gépek, berendezések hibátlan, rendeltetésszerű és biztonságos működéséért 1 éves teljes körű jótállást köteles vállalni, ennél hosszabb jótállás vállalása értékelési szempont Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratokat az eredeti iratokról fénymásolás útján készítette, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az általa idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolja. Nyilatkozzon továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy kötelezett- e esélyegyenlőségi terv készítésére, továbbá ha kötelezett rá, arról, hogy rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel Az Ajánlattevőnek csatolni kell valamennyi, az Ajánlati felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában előírt igazolási módnak megfelelő dokumentumot a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolására A teljesítés igazoláshoz a gépek és berendezések alábbi dokumentumai és tartozékai Ajánlatkérőnek történő átadása is szükségesek: 1.részterület: - A gépjármű magyar nyelvű kezelési könyvét, - A gépjármű karbantartási (garancia) füzetét, garancia jegy - Határozatot a gépjármű átalakításról, - tachográf OMH jegyzőkönyvét, - tachográf illesztési jegyzőkönyvét, - műbizonylatot (teljes járműre vonatkozóan), - végellenőrzési jegyzőkönyvet, - gyártóműi nyilatkozatot, - munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatot, - EURO V- ös igazolás - sebességkorlátozó igazolást, - szerszámkészletet, - 2 db indítókulcsot, - 1 db pótkulcsot, - 1 db vonótüskét, - 1 db antennát, - 1 db izzókészletet, - 1 db mentődobozt, - 1 db elakadást jelző háromszöget, - 1 db pótkereket, A fentieken túl a végszámla kifizetéséhez a Forgalmi engedélyek Ajánlatkérőnek történő átadása is szükséges, 18/103. oldal

19 2. részterület: - Forgalomba hozatali engedély, - A termék magyar nyelvű kezelési könyvét, - A termékek karbantartási (garancia) füzetét, garancia jegy - Műbizonylatot, - Munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat, - Végellenőrzési jegyzőkönyvet, - Gyártóműi nyilatkozatot, Az ajánlatkérő a projekt végrehajtását projekttámogató szoftverrel kívánja lebonyolítani. A projektteljesítésében résztvevő nyertes ajánlattevő számára az ajánlatkérő ingyenesen rendelkezésre bocsátja a szoftver használhatóságát. A szoftver használatához szükséges minimális hardver és szoftver követelmények felhasználói oldalon: legalább 1GHz órajelű processzor, legalább 512 MB memória, legalább 15 méretű monitor, grafikus felületű operációs rendszer és böngésző alkalmazás, Internet hozzáférés legalább 1 Mbit/s letöltési sebességgel Az ajánlattevők a jótállási időszak alatt a gépjárművek, vagy konténerek meghibásodását az ajánlatkérő írásos bejelentési nap bejelentési órájától maximum 48 óra alatt kötelesek elhárítani. Amennyiben a javítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, úgy ezen időszak alatt az ajánlattevőknek saját költségükre gondoskodniuk kell cseregép, vagy berendezés rendelkezésre bocsátásról, helyszínre szállításáról és használatba állításáról, ismételt beüzemeléséről. A javításra elszállított gépek, vagy berendezések el- és visszaszállítási költsége szintén az ajánlattevőt terheli. 1.3 Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok jegyzéke Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése 1) Előlap 2) Tartalomjegyzék 3) Felolvasólap 1. sz. melléklet 4) Ajánlati árűrlap 2. sz. melléklet 5) 6) Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 70. (2) bekezdés) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak, az erőforrást nyújtó szervezetnek, illetve a 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt pont b)-d) alpontjában meghatározott személynek (szervezetnek) külön-külön kell benyújtaniuk cégszerűen közjegyző által hitelesített nyilatkozatot az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában meghatározott 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 19/103. oldal

20 7) 8) 9) 10) 11) 12) kizáró okokra vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 60. és 61. -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozót. Erőforrásként megjelölt szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (adott esetben) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. Ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, egyszerű magyar fordításban). Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló okiratot. Az előző, az ajánlattételi határidő lejárati napjától visszaszámított 2 lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyának megfelelő teljesítések (1. részterület: kukás-, konténeres-, illetve emelőhátfalas autók, 2. részterület: konténerek szállítása, beüzemelése és a kezelőszemélyzet betanítása.) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozat Az adott rész-ajánlattételi terület közbeszerzés tárgyának (1. részterület: kukás-, konténeres-, illetve emelőhátfalas autók 2. részterület: konténerek szállítása, beüzemelése és a kezelőszemélyzet betanítása) vonatkozásában az ajánlattételi határidő lejárati napját megelőző hónaptól visszaszámított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését (legalább a teljesítés ideje, teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél (név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség), a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölésével) a Kbt. 68. (1) bekezdése alapján. A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja alapján a megajánlott gépjárművek, valamint konténerek magyar nyelvű műszaki leírása olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági szempontoknak való megfelelés egyértelműen megállapítható, fénykép csatolásával. 8. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 13) ISO 9001:2008 vagy a Kbt. 68. (4) bekezdésének rendelkezése 20/103. oldal

21 szerinti, azzal egyenértékű tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy egyenértékű egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát (Kbt. 67. (1) bekezdés e.) pontja) Közös ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást, az ellenérték 14) közös ajánlattevők közötti százalékos megbontását, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölést és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot. 15) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. a)-d) pontjaira 7. sz. melléklet 16) Nyilatkozat a kötbérek elfogadásáról 9. sz. melléklet 17) Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 10. sz. melléklet Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy kötelezett e 18) esélyegyenlőségi terv készítésére, továbbá ha kötelezett rá, arról, hogy 13. sz. melléklet rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel 19) Nyilatkozat fénymásolatban csatolt iratokról 11. sz. melléklet 20) Nyilatkozat idegen nyelvű iratok fordításáról 12. sz. melléklet 21) Regisztrációs lap 14. sz. melléklet 22) Nyilatkozat a gépjárművek, konténerek műszaki tartalmáról 15. sz. melléklet 23) Szállítási szerződés-tervezet 16. sz. melléklet 16/1.sz.melléklet Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt valamennyi dokumentum a 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. 21/103. oldal

22 III. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ A PROJEKT RÖVID, ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA A fejlesztés célja a projektterület 7 településén jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszer legfőbb problémáinak kezelése a vonatkozó támogatási konstrukció keretei között. Hulladék megelőzés Házi komposztálás: A teljes területen 4000 láda kerül kihelyezésre, ezzel összesen évi 700 t szerves hulladék (zöldhulladék és a konyhai növényi eredetű maradék) komposztálása valósítható meg. Hulladékgyűjtő rendszer Szelektív gyűjtés Házhoz menő gyűjtés: a teljes projektterületen házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetését tervezzük, havonta egy alkalommal gyűjtött zsákos rendszerben. Szerves hulladék elkülönített gyűjtése: lakossági forrásból 600 t, intézményi (közterületi) forrásból 1400 t kerül a komposztálóba. Hulladékgyűjtő sziget: A gyűjtőszigetes gyűjtési rendszer átalakul, újabb szigetek beszerzésére nincs szükség. Járművek, edényzet: 1 db egyrekeszes tömörítős célgép, a gyűjtőszigetekről történő hulladék gyűjtésére, ürítésére 1 db konténeres-darus célgép, a zöldhulladék begyűjtésére pedig 1 db konténeres célgép kerül beszerzésre. Vegyes gyűjtés Házhoz menő gyűjtőrendszerrel történik. Az alkalmazott edényzet űrmérete liter. A begyűjtést tömörítős célgépekkel, hetenként egy alkalommal végzik. Hulladékkezelő központ A hulladékkezelő központ Paks külterület 0299/5 hrsz-ú ingatlanon kerül kialakításra kialakítva. A területen jelenleg is üzemel egy hulladéklerakó. A központban elhelyezésre kerülő gyűjtő, előkezelő, hasznosító és ártalmatlanító egységek: hulladékudvar komposzttelep, szelektív hulladék előkezelő, utóválogató, 22/103. oldal

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392569-2011:text:hu:html HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256055-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben