É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K"

Átírás

1 A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É S ZÍTÉ S E ELN EVEZÉSŰ, HIR DETMÉ NY NÉLKÜ LI EGYSZERŰ KÖ ZBESZERZÉS I ELJ Á R Á S H O Z

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Ajánlatkérő Az eljárás megnevezése Ajánlattételi határidő Az ajánlatok benyújtásának címe Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja Kiegészítő információkérés A dokumentációval kapcsolatos információk A dokumentáció felhasználásáról Az eljárással kapcsolatos egyéb információk Az eljárás során használt nyelv Az ajánlathoz csatolt igazolásokról Tájékoztatás...6 II. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatok formai előírásai Az ajánlatok tartalma Felolvasólap (1. sz. melléklet) Ajánlat (2. számú mellélet) Ajánlati nyilatkozat (külön íven szövegezett) Pénzintézeti igazolás Éves beszámolók Referenciaigazolás - referencianyilatkozat Aláírási címpéldány Az ajánlathoz csatolandó egyéb nyilatkozatok, igazolások Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk Ajánlati ár Kapcsolattartás ajánlatkérővel Egyéb előírás...11 III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok felbontása Bírálat Eredményhirdetés...12 IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS V. MELLÉKLETEK sz. melléklet: ajánlattételi adatlap (felolvasólap) sz. melléklet: Ajánlat sz. melléklet: erőforrás nyilatkozata sz. melléklet: alkalmassági feltételek sz. melléklet: kizáró okok nyilatkozata sz. melléklet: Kbt ára vonatkozóan sz. melléklet: Kbt. 71. a)-d) pontja alapján sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról [Kbt. 63. (3) bek.] sz. melléklet: Nyilatkozat ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról

3 10. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 10. (7) bek.-ben foglaltak szerint sz. melléklet: Nyilatkozat jogszabályba ütköző okirat hiányából sz. melléklet: nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról sz. melléklet: nyilatkozat üzleti titokról sz. melléklet: nyilatkozat költségekről, kockázatról sz. melléklet: nyilatkozat oldalszámokról sz. melléklet: nyilatkozat szerződést biztosító mellékkötelezettségekről...31 V. Függelék...33 VI. NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE:

4 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. AJÁNLATKÉRŐ Név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca AZ ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE KEOP / azonosítószámú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése 3. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ Határidő: augusztus :00 óra. A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatok az ajánlattételi határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli. A fent megadott ajánlattételi határidő lejárta után beérkező ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Iglói utca 11., 2. emelet 5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA Helye: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Iglói utca 11., 2. emelet Időpontja: augusztus :00 óra. 6. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKÉRÉS Az ajánlattételi dokumentáció vagy az ajánlattételi felhívás pontosítását igénylő ajánlattevő a Kbt ában előírtakra figyelemmel az alábbi elérhetőségre küldött, minden oldalán aláírt ajánlott tértivevényes levélben fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő meghatalmazottjához: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Iglói utca 11., 2. emelet tel: 1/ , Fax: 1/ Kérjük a kiegészítő információkérést kezdeményező ajánlattevőt, hogy az írásban megküldött kérdésé(i)t az alábbi címre elektronikus úton is megküldeni szíveskedjék: 7. A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A dokumentáció kiváltása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén a dokumentációt elegendő a közös ajánlattevők egy tagjának kiváltani. 4

5 Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában nem adja meg az összes, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kért információt, illetve amennyiben a benyújtott ajánlata nem felel meg mindenben az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírtaknak, ez minden vonatkozásban ajánlattevő kockázata és az ajánlata érvénytelenségét eredményezheti. Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentációt különösen annak mellékleteit (műszaki tervek, költségvetés, stb.) átvételkor. Ajánlattevőnek meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk a hiánytalan ajánlat megtételéhez elegendőek-e, illetve van-e szüksége kiegészítő információra. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt sem részben, sem egészben nem igényelheti vissza, és térítést az ajánlatáért vagy annak elkészítéséért nem kérhet. Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás tatalma között időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés mutatkozna, úgy az ajánlattételi felhívás szövegét kell irányadónak tekinteni. 8. A DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Jelen ajánlattételi dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos kifejezetten nem járul hozzá jelen dokumentáció bármilyen formában változatlan vagy módosított formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. 9. AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 9.1. Az eljárás során használt nyelv Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti mindennemű kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik. Amennyiben az ajánlathoz csatolt okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő köteles az adott dokumentum hiteles magyar fordítását is jelentkezéséhez csatolni. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az irányadó. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. 5

6 9.2. Az ajánlathoz csatolt igazolásokról Az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. (3) bekezdésére figyelemmel egyszerű másolatban kell benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest vane a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált és így a cégokmányokban nem szereplő változásbejegyzési kérelme. Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén ajánlattevőnek csatolnia kell az el nem bírált változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati iratanyagát (elegendő a változásbejegyzési kérelem, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat benyújtása). Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, előírásait az ajánlata összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!). Ajánlattevő köteles az ajánlatához a kiegészítő tájékoztatás dokumentumainak a cégjegyzésre jogosult által aláírt példányát becsatolni. Ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, de az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák a Kbt. 73. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján a Kbt. 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 73. (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára, és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség hatálya alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat mely részében) Tájékoztatás A Kbt. 55. (3) és (4) bekezdéseinek előírásaira hivatkozva közöljük, hogy az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése közben az ajánlattevőnek meg kell felelnie, tájékoztatást adnak az alábbi illetékes hatóságok: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve székhely: 8200 Veszprém, József Attila u. 36 tel.: 88/ fax: 88/ Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve székhely: 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. tel.: 88/

7 fax: 88/ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal székhely: 1145 Budapest, Columbus u levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. tel.: fax: honlap: NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága székhely: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8. tel.: 22/ fax: 22/ honlap: Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért felelős államtitkárság székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. levelezési cím: 1860 Budapest tel: fax: honlap: Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni, melyben kötelezik magukat, a Kbt. 55. (3) bek-ében foglalt tájékozódási kötelezettségük betartására. 7

8 II. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 1. AZ AJÁNLATOK FORMAI ELŐÍRÁSAI Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban, a Kbt. 70/A. (1) a)- f) pontjában meghatározott formában, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az Ajánlat: KEOP Élőhelyvédelem tanulmányok készítése Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt! megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az e vagy eredeti valamint az m vagy másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat, valamint a Kbt. 85., 86. és 87. alapján nyújtott felvilágosítást, indokolást, tájékoztatást ajánlattevőknek az ajánlat tekintetében előírt formai követelmények betartásával kell benyújtaniuk. 2. AZ AJÁNLATOK TARTALMA 2.1. Felolvasólap (1. sz. melléklet) Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 80. (3) bek-ében előírtakra figyelemmel a felolvasólapon szereplő adatok kerülnek felolvasásra, ill. a bontási jegyzőkönyvben rögzítésre Ajánlat (2. számú mellélet) Az ajánlattevők az ajánlatban kötelesek szerepeltetni az ajánlati ár és az egyéb részszempontok tekintetében az alábbiakat: Ajánlati ár (nettó forint) ÁFA (bruttó forint) 2.3. Ajánlati nyilatkozat (külön íven szövegezett) Az ajánlati nyilatkozatban kérjük ismertetni az alábbiakat: - közös ajánlattétel (igen / nem 1 ), - ajánlattevő 2 neve, székhelye, postacíme, telefon-, telefaxszáma, címe, - ajánlattevő kíván-e bevonni a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozót (igen / nem 3 ), - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k) neve, székhelye, telefon-, telefaxszáma, címe, 1 A megfelelő válasz aláhúzandó! 2 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában kötelező megadni az előírtakat! 3 A megfelelő válasz aláhúzandó! 8

9 - ajánlattevő igazol-e alkalmassági feltételt a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóval (igen / nem 4 ), - a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k) neve, székhelye, telefon-, telefaxszáma, címe, - ajánlattevő támaszkodik-e külső erőforrásra ajánlata benyújtásakor (igen /nem 5 ), - a külső erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye,telefon-, telefaxszáma, e- mail címe, - ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy neve, telefon-, telefaxszáma, címe, - dátumozás, - cégszerű aláírás. A fentebb előírt tartalmú nyilatkozatban csak abban az esetben esetben kell megadni az előírt adatokat a 10% feletti alvállalkozó, a 10% alatti alvállalkozó, ill. az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában amennyiben ajánlattevő bevon ilyen szervezetet, ill. a 10% alatti alvállalkozó és az erőforrás esetében, amennyiben alkalmassági feltételt igazol az adott szervezettel Pénzintézeti igazolás Lásd ajánlattételi felhívás 11) pont P.1. alpont Éves beszámolók Lásd ajánlattételi felhívás 11) pont P.2. alpont Referenciaigazolás - referencianyilatkozat Lásd ajánlattételi felhívás 11. pont M.1. alpont. Jelen referenciaigazolás tekintetében a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglalt előírások irányadóak. A referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell az adott alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalmat (67. (3) a)). Amennyiben a becsatolt referencia közös ajánlattétel keretében megvalósult szerződésre vonatkozik, abban az esetben a referencia összegének tekintetében csak az ajánlattevő, mint konzorciumi tag által teljesített munkák értéke számít annak figyelembevétele során Aláírási címpéldány Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit ajánlattevőként (közös ajánlattevőként), 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozóként, vagy erőforrást nyújtó szervezetként, illetve 10 %-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozóként cégszerűen aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) érvényes aláírási címpéldányá(i)nak egyszerű másolati példányát. 4 A megfelelő válasz aláhúzandó! 5 A megfelelő válasz aláhúzandó! 9

10 2.8. Az ajánlathoz csatolandó egyéb nyilatkozatok, igazolások a) Nyilatkozat a kizáró okokról Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bek.-ben, a 61. (1) a)-d) pontjaiban, valamint a 62. -ban meghatározott kizáró okok hatálya alá. b) Nyilatkozat szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról Lásd ajánlattételi felhívás 22) pontját. c) Nyilatkozat összeférhetetlenségről Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt a tartalmazza. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, akit nevesít, vagy akivel alkalmasságot igazol, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek, kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt ában meghatározott összeférhetetlenségi okok. d) Nyilatkozat más szervezet(ek) erőforrásainak igénybevételéről Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesítésekor támaszkodik-e a Kbt. 65. (3) bekezdésében meghatározott szervezet(ek) erőforrásaira. Pozitív tartalmú nyilatkozat esetén köteles csatolni a Kbt. 63. (1) bek-ében, továbbá a 65. (4) bek-ében előírt dokumentumokat. Amennyiben a Kbt. 4. 3/E pontjában előírtakat többségi befolyás alatt álló szervezet bevonásával teljesíti, az ezt alátámasztó iratokat ajánlatához csatolni köteles. e) Nyilatkozat az alkalmassági feltételek teljesítéséről Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy az egyes alkalmassági feltételeknek milyen módon, illetve az ajánlat mely részében kíván megfelelni. f) Nyilatkozat az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült költségek viseléséről Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 3. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK Ajánlati ár Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) egyösszegű ajánlati átalányár, amely a szolgáltatás megrendelés ajánlati ára. Az ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia a feladat elvégzéséhez szükséges minden adót, járulékot, valamint minden felmerülő anyag és díjköltséget. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 10

11 3.2. Kapcsolattartás ajánlatkérővel Egyetlen ajánlattevő sem veheti fel a kapcsolatot ajánlatkérővel, ajánlatával kapcsolatos bármely ügyben az ajánlatok elbírálásának időpontjáig. Ajánlattevő ilyen irányú magatartása az ajánlata elutasítását eredményezheti Egyéb előírás Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni, melyben kijelenti, hogy ajánlata nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, egyéb okiratot, mely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközne. Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról, hogy ajánlata hány számozott oldalból áll. 11

12 III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 1. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlat elbírálásának feltétele az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban lévő előírásoknak mindenben megfelelő ajánlat határidőre történő benyújtása. Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megállapítja, mely ajánlatok, milyen tartalommal érkeztek be. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről jegyzőkönyv készül. 2. BÍRÁLAT Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására, valamint a döntés előkészítésére Bíráló Bizottságot hoz létre. 3. EREDMÉNYHIRDETÉS A Kbt (2) bekezdésének h) pontjára tekintettel ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy eredményhirdetést nem tart. Eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni. Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek ezen pont tartalmát tudomásul venni. 12

13 IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS Ajánlatkérő a Kbt. 58. (1) bek-ében foglaltaknak eleget téve a közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi felhívás 3. pontjában meghatározottak szerint készítette. 13

14 V. MELLÉKLETEK 14

15 1. SZ. MELLÉKLET: AJÁNLATTÉTELI ADATLAP (FELOLVASÓLAP) FELOLVASÓLAP,,KEOP / azonosítószámú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő neve:... székhelye:... postacíme:... telefonszáma:... telefaxszáma:... címe:... Ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy neve:... telefonszáma:... telefaxszáma:... címe:... Ajánlat: ajánlati ár: (egyösszegű, nettó HUF):... Kelt, ajánlattevő cégszerű aláírása 15

16 2. SZ. MELLÉKLET: AJÁNLAT A J Á N L A T Aluljegyzett... (székhely:.., cégjegyzékszám:., képviseli:.), mint ajánlattevő az alábbiakban teszi meg ajánlatát 6 a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérőnek az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásában: (nettó forint) ÁFA (bruttó forint) Ajánlati ár Kelt: ajánlattevő cégszerű aláírása 6 16

17 3. SZ. MELLÉKLET: ERŐFORRÁS NYILATKOZATA NYILATKOZAT a Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti szervezetek számára Aluljegyzett... (cégnév) (székhely:..., cégjegyzékszám:...) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérőnek az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásában társaságunk jelen nyilatkozattal kijelenti, hogy a(z) ajánlattevő (neve, székhelye, cégjegyzékszáma) részére az alkalmassági* követelményekhez az erőforrás(oka)t az alábbiak szerint biztosítja: Alkalmassági feltétel ajánlati felhívás szerinti megnevezése, amelyet az ajánlattevő erőforrás igénybe vételével kíván igazolni 7 Igénybe vett erőforrás, az alkalmasság igazolásához szükséges feltételek ismertetésével Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy ennek felhasználásával a(z) ajánlattevő azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd, ezáltal a szerződés teljesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalok. Kelt, erőforrást nyújtó szervezet cégszerű aláírása 7 Az alkalmassági feltétel ajánlati felhívás szerinti megnevezése oszlopba az ajánlattételi felhívás III.2.3.) pontjának azon alpontját kell meghivatkozni, amely vonatkozásában ajánlattevő az erőforrást biztosító szervezetet igénybe kívánja venni. 17

18 4. SZ. MELLÉKLET: ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK NYILATKOZAT alkalmassági feltételek teljesítéséről Aluljegyzett... (cégnév) (székhely:..., cégjegyzékszám:...) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásában az előírt alkalmassági feltételeket az alábbiak szerint igazolja: Pénzügyi alkalmassági feltételek 8 : Alkalmassági feltétel Ajánlattevő Közös ajánlattevő 10 % feletti alvállalkozó P oldal... oldal szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a 10% feletti alvállalkozó igénybevételére kerül sor) P oldal... oldal szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a 10% feletti alvállalkozó ezen 10% alatti alvállalkozó Erőforrást nyújtó szervezet. (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a 10%- ot el nem érő alvállalkozó ezen alkalmassági feltételt igazolja). (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a 10%-ot el nem érő Erőforrást nyújtó szervezet- (többségi befolyás). (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a többségi befolyással rendelkező erőforrást nyújtó szervezet ezen alkalmassági feltételt igazolja). (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a többségi 8 Ajánlattevő köteles az egyes alkalmassági feltételek igazolása tekintetében az alkalmasság igazolásának formáját (mely szervezet igazolja az alkalmasságot) megadni a megfelelő rubrikában az alkalmassági feltételt teljesítő szervezet megnevezésével, és azon oldalszám feltüntetetésével, ahol azt az ajánlatában szerepelteti. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők számának megfelelő sorok beszúrásával tüntetheti fel ajánlattevő az alkalmasság igazolását.a nem releváns rubrikákat kérjük X -el jelöljék. 18

19 alkalmassági feltételt igazolja) alvállalkozó ezen alkalmassági feltételt igazolja) befolyással rendelkező erőforrást nyújtó szervezet ezen alkalmassági feltételt igazolja) Műszaki, szakmai alkalmassági feltételek 9 : Alkalmassági feltétel Ajánlattevő Közös ajánlattevő 10 % feletti alvállalkozó M oldal... oldal (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a 10% feletti alvállalkozó ezen alkalmassági feltételt igazolja) 10% alatti alvállalkozó Erőforrást nyújtó szervezet. (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a 10%- ot el nem érő alvállalkozó ezen alkalmassági feltételt igazolja) Erőforrást nyújtó szervezet- (többségi befolyás). (szervezet neve)... oldal (kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha a többségi befolyással rendelkező erőforrást nyújtó szervezet ezen alkalmassági feltételt igazolja) Kelt, ajánlattevő cégszerű aláírása 9 Ajánlattevő köteles az egyes alkalmassági feltételek igazolása tekintetében az alkalmasság igazolásának formáját (mely szervezet igazolja az alkalmasságot) megadni a megfelelő rubrikában az alkalmassági feltételt teljesítő szervezet megnevezésével, és azon oldalszám feltüntetetésével, ahol azt az ajánlatában szerepelteti. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők számának megfelelő sorok beszúrásával tüntetheti fel ajánlattevő az alkalmasság igazolását.a nem releváns rubrikákat kérjük X -el jelöljék. 19

20 5. SZ. MELLÉKLET: KIZÁRÓ OKOK NYILATKOZATA N Y I L A T K O Z A T 1 0 Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdésének a)-e) pontjában, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt: cégszerű aláírás 10 10% feletti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén ezen szerveknek is nyilatkozniuk kell. 20

21 6. SZ. MELLÉKLET: KBT ÁRA VONATKOZÓAN N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és a Kbt. 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be az ajánlatunkat. Ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük, az általunk kért ellenszolgáltatás összege megegyezik jelen ajánlatunkban megajánlott összeggel. Kelt: cégszerű aláírás 21

22 7. SZ. MELLÉKLET: KBT. 71. A)-D) PONTJA ALAPJÁN N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában az alábbiak szerint nyilatkozunk 11 : 1. a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: munkarész megnevezése:... alvállalkozó neve:... székhelye: Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint a közbeszerzésnek azt a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: munkarész megnevezése:... alvállalkozó neve:... székhelye: Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet: szervezet neve:... székhelye: Ha az ajánlattevő áa Kbt. 68. (2) bek. alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve:... székhelye:... Kelt: cégszerű aláírás 11 Amennyiben az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót, 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, ill. nem vesz igénybe külső erőforrást, a kipontozott részeken a nem vesz igénybe szöveget köteles szerepeltetni! 22

23 8. SZ. MELLÉKLET: Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról [Kbt. 63. (3) bek.] N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárása során társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt a, illetőleg a 61. -a hatálya alá tartozó alvállalkozót. Kelt: Ajánlattevő cégszerű aláírása 23

24 9. SZ. MELLÉKLET: Nyilatkozat ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a vállalkozás a évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 3. -a szerint vállalkozásnak minősül. Kelt: Ajánlattevő cégszerű aláírása 1. Mikro vállalkozás (1-10 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 7 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 5 millió eurónak megfelelő forintösszeg) 2. Kis vállalkozás (11-50 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 7 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 5 millió eurónak megfelelő forintösszeg) 3. Közép vállalkozás ( fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg) Figyelem: Fentiek alapján egy vállalkozás akkor minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat, vagy a mikro-, kis- és középvállalkozások körén kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot. Nem kell alkalmazni ezt a korlátozást, ha a pályázatnyertes vállalkozás tulajdonosai olyan intézményi befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A mutatókat az utolsó éves beszámoló alapján kell meghatározni. 4. Nem minősül mikro, kis vagy középvállalkozásnak Kelt: ajánlattevő cégszerű aláírása 24

25 10. SZ. MELLÉKLET: Nyilatkozat a Kbt. 10. (7) bek.-ben foglaltak szerint N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett... (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában velünk szemben nem áll fenn a Kbt. 10. szerinti összeférhetetlenség. 12 Kelt: cégszerű aláírás 12 Amennyiben 10 % feletti, vagy 10 % alatti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet igénybevételére kerül sor, akkor ezen szervezeteknek is csatolniuk szükséges a nyilatkozatot. 25

26 11. SZ. MELLÉKLET: Nyilatkozat jogszabályba ütköző okirat hiányából N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlatunk nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, amely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközik. Kelt: cégszerű aláírás 26

27 12. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában 13 : a) nem kértünk és nem kaptunk kiegészítő tájékoztatást b) az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor figyelembe vettük, mellékelten csatoljuk továbbá a kiegészítő tájékoztatás iratanyagát. Kelt: cégszerű aláírás 13 A megfelelő rész aláhúzandó! 27

28 13. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatunk 14 : a) üzleti titkot nem tartalmaz b) a Kbt. 73. (1) bek. alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti titoknak:... Kelt: cégszerű aláírás 14 A megfelelő rész aláhúzandó! 28

29 14. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT KÖLTSÉGEKRŐL, KOCKÁZATRÓL Nyilatkozat Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában tudomásul veszem, hogy az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, továbbá az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. Kelt: cégszerű aláírás 29

30 15. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT OLDALSZÁMOKRÓL N Y I L A T K O Z A T Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatunk.. számozott oldalt tartalmaz. Kelt: cégszerű aláírás 30

31 16. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEKRŐL NYILATKOZAT szerződést biztosító mellékkötelezettségekről Aluljegyzett... (cégnév) (székhely:..., cégjegyzékszám:...) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.), mint ajánlatkérő az Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó tanulmányok készítése elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívás 22.) pontjában előírt szerződét biztosító mellékkötelezettségeket magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Kelt, ajánlattevő cégszerű aláírása 31

32 17. sz. melléklet: Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása NYILATKOZAT A KBT. 67. (3) BEKEZDÉS B) ÉS D) PONTJA TEKINTETÉBEN Alulírott, mint a... (Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet/a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye 11 ).. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírásgondos áttekintése után - a Kbt. 67. (3) bekezdés b) és d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a beruházás teljesítéséért az alábbi szakemberek felelősek, illetve a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakember meg kíván felelni Név A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség esetén. Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben egy szakembert ajánlok több pozícióra, úgy az érintett szakember különböző pozíciókra vállalt tevékenysége nem akadályozza a szakembert feladatainak ellátásában, a pozíciókban való tevékenykedés időben elkülönül, azaz egy szakember egy időpontban csak egy feladatkört lát el. Kelt: 11 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!. cégszerű aláírás 32

33 V. FÜGGELÉK Szerződéstervezet Felhatalmazó levél 33

34 VI. NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 1 5 : nyilatkozat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról, nyilatkozatok a jogi kizáró okokról a Kbt (3) bek. szerint (jogi kizáró okok), pénzintézeti igazolások éves beszámolók, referenciaigazolások, referencia nyilatkozatok nyilatkozat költségekről, kockázatviselésről, nyilatkozat Kbt. 71. (1) a)-d) pontjai tekintetében, nyilatkozat Kbt. 70. (1)-(2) bek-ekről, nyilatkozat Kbt. 63. (3) bek-éről, közös vállalkozás nyilatkozatai (adott esetben), nyilatkozat változásbejegyzésről, változásbejegyzés iratanyagának csatolása (adott esetben) nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról, kiegészítő tájékoztatás iratanyagának becsatolása(adott esetben), nyilatkozat üzleti titokról, nyilatkozat 65. (3) bek. szerinti szervezet számára (3. sz. melléklet), többségi befolyást alátámasztó iratok (adott esetben) felolvasólap (1. sz. melléklet), ajánlat (2. sz. melléklet), ajánlati nyilatkozat, aláírási címpéldány, 15 Azon dokumentumokat, amelyek a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek, aláhúzás jelzi! 34

35 nyilatkozat összeférhetetlenségről, nyilatkozat alkalmassági feltételek teljesítéséről, nyilatkozat jogszabályba ütköző okirat hiányáról, nyilatkozat oldalszámról, eredményhirdetés nyilatkozat 35

36 FELHATALMAZÓ LEVÉL a 2003.évi CXXIX.tv. (Kbt.) 305..(6) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízás teljesítésére Alulírott Balogh László igazgató, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviselője, jelen felhatalmazás aláírásával megbízom a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatóságát, hogy a Kincstárnál vezetett (számlaszám) HU (IBAN) jelzőszámú költségvetési elszámolási számla (elnevezésű számlát) az alább megjelölt kedvezményezett által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján megterhelje. Jogosult neve: Jogosult székhelye: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás a KEOP / azonosítószámú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein c. projekthez kapcsolódó RMT, CBA és hatástanulmány készítése elnevezésű közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozói szerződés alapján vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozik. A beszedési megbízás benyújtásának együttes feltételei: a) szerződésszerű teljesítés teljesítésigazolása és b) a Kbt (3) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen eltelte. Jelen felhatalmazó levél év hó napjától a) év..hó napjáig* b) a Jogosult írásbeli hozzájárulásával történő visszavonásáig.* érvényes. Csopak, év.hó.nap. Balogh László igazgató Balaton-.felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 36

37 PH.. Gál Róbert igazgató-helyettes Záradék: A fenti nyilatkozat tartalmát jóváhagyólag tudomásul vettük és vállaljuk, hogy az abban meghatározott, Bankunkat terhelő kötelezettségnek eleget teszünk. Kelt,.., 2011 év.hó nap Ellenjegyezte:.. Számlavezető hitelintézet * a megfelelő rész kitöltendő, vagy aláhúzandó 37

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján indított egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben