I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: , fax: ; b) Az eljárás jogcíme: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 252. (1) bekezdés g) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés a Külügyminisztérium külképviselete, a Bécsi Nagykövetség számára történik. c) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmény: 1 db mikrobusz beszerzése a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően CPV kód: d) A szerződés meghatározása: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szállítási szerződést kíván kötni. A szerződés feltételeit jelen felhívás tartalmazza. e) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 6 hét. f) A teljesítés helye: Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Bécs, Bankgasse 4-6. g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetését átutalással, Megbízott számlája és a teljesítési igazolás ellenében 30 napon belül teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem ad. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati árak a szerződés időtartama alatt kötöttek, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők. A fizetésre egyebekben a Kbt ban foglaltak az irányadók (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról ha jogszabály másként nem rendelkezik legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni,

2 h) A részajánlat [50. (3) bekezdés]: Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlattételre. többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. ) lehetősége vagy kizárása: többváltozatú ajánlat nem tehető. i) Az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 57. (1) a)) szempontja. Ha nem állapítható meg a nyertes ajánlattevő, akkor közjegyzői sorsolás keretében dől el a nyertes ajánlattevő személye. Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat értékelheti, az érvénytelen ajánlatok nem vesznek részt az értékelésben. j) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdése fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll k) Alkalmassági követelmények és a 69. (2) 2 bekezdésében foglaltak: kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg. (4) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél a 99. (1) bekezdésében meghatározott az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. (5) Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában a 304. (3) bekezdése szerinti esetben a szerződésben megjelölt alvállalkozója felé, erről az ajánlatkérőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben az ajánlattevő bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a (6) bekezdés szerinti adatoknak az ajánlatkérő felé történő bejelentésére. Az ajánlatkérő haladéktalanul gondoskodik a (6) bekezdés szerinti adatoknak a honlapján amennyiben rendelkezik honlappal történő közzétételéről. (6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; b) ajánlattevő és alvállalkozó megjelölése; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát. (7) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kifejezés alatt a projekttársaságot kell érteni (2) Az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. -ban, mind a 67. -ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.

3 - pénzügyi és gazdasági alkalmasság: az elmúlt három év ( ) teljes forgalmáról és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról szóló nyilatkozat; - műszaki, szakmai alkalmasság 1.: az előző 3 évben ( ) teljesített személygépjármű értékesítésére vonatkozó referenciák ismertetését a Kbt. 68. (1) 3 bekezdés alapján. A referencialevelet vagy referenciaigazolást elegendő egyszerű másolatban csatolni. - műszaki, szakmai alkalmasság 2.: szerződés keretében szállítandó mikrobusz műszaki leírása és fényképe/rajza l) Hiánypótlás lehetősége: az ajánlatkérő az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok hiánypótlására teljes körben lehetőséget biztosít. A Kbt. szerint nem pótolhatók az ajánlatok elbírálására szolgáló ajánlati elemek. m) Ajánlattételi határidő: n) Az ajánlat benyújtásának címe: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, 1027 Budapest, Bem rakpart 47., BC épület 208. o) Az ajánlattétel nyelve: magyar p) Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, 1027 Budapest, Bem rakpart 47., BC épület 208., Bontáson jelenlétre jogosultak: A jelenlétre jogosultak: a Kbt. 80. (2) bekezdése 4 alapján. q) Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: tárgyalások lefolytatására az ajánlattételi határidőt követő 15. munkanapon órai kezdettel kerül sor az ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő minden ajánlattevővel egy alkalommal tárgyal, a tárgyalást követően végső ajánlatot kér a cégektől. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyaláson résztvevők aláírnak, illetve a Kbt szerinti módon megküldésre kerül. A tárgyalás pontos beosztásáról és helyéről ajánlattevők a bontást követően írásban kapnak tájékoztatást (1) A 67. (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a 22. (1) bekezdésének a) e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával (2) Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

4 r) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:2009. s) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15. nap. t) Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253. (1) bekezdését: nem. u) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2009.

5 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 1. Az ajánlat elkészítése és költségei Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki részére az ajánlatkérő írásbeli ajánlattételi felhívást küldött. A felhívás másra nem ruházható át, annak tartalma harmadik személlyel nem közölhető. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyet olyan cég nyújt be, amelyet ajánlatkérő nem kért fel ajánlattételre. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat visszautasítása lehet. Amennyiben az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek, az ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 88. (1) bekezdése 5 alapján érvénytelennek minősíti az ajánlatot. Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlati dokumentáció tartalmazza egyrészt a közbeszerzési eljárással és az ajánlat elkészítésével kapcsolatos információkat, másrészt pedig a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai jellegű információkat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. (4) bekezdésében 6 foglaltakra (1) Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. (5) bekezdése); h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (87. (3) bekezdése); i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetőleg ha azt az ajánlatkérő előírta a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett (4) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem

6 2. Dokumentáció és tájékoztatás A dokumentáció tartalmazza: az ajánlati felhívást; útmutatót az ajánlatok összeállításával kapcsolatban a szállítási szerződés tervezetét a műszaki leírást; a kitöltendő mellékleteket. További tájékoztatást igénylő ajánlattevő (az ajánlati felhívásban jelzett címre küldött levélben vagy telefaxon) az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben fordulhat kiegészítő információért a Külügyminisztérium Közbeszerzési Osztályához (fax: , Az ajánlatkérő - az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett - az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 2 munkanappal írásban válaszol a dokumentációval kapcsolatos minden egyes kérdésre. A kérdésfeltevések véghatáridejének dátumán túl kérdéseket ajánlatkérő nem fogad be, illetve azokra nem áll módjában válaszolni. 3. Az ajánlatot alkotó okmányok Kérjük, hogy az ajánlatot alkotó okmányokat az alábbi sorrendben csoportosítva nyújtsák be: 3.1 Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód: - az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontjainak 7, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a) vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

7 c) pontjainak 8 hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés a) és b) pontjára 9 vonatkozóan (1. számú melléklet szerint). Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót kíván bevonni vagy erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, akkor ezen szervezeteknek is nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról. 3.2 Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek/10% feletti alvállalkozónak csatolnia kell: a 2. számú melléklet szerinti, pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatát. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság erőforrást nyújtó szervezet által történő igazolása csak a Kbt. 4. 3/E. pontja szerinti esetben lehetséges, azaz ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek kell e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. (3) bekezdése, 71. ) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

8 igazolnia az alkalmassági feltételeknek való megfelelést, ezen túlmenően pedig a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát is kell benyújtani arra nézve, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 3.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek/10% feletti alvállalkozónak csatolnia kell: - műszaki, szakmai alkalmasság 1.: az előző 3 évben ( ) teljesített, személygépjármű értékesítésére vonatkozó referenciák évente minimum egy db. nettó 15 millió forint értékű referencia ismertetését a Kbt. 68. (1) bekezdés alapján. A referencialevelet vagy referenciaigazolást elegendő egyszerű másolatban csatolni a 3. számú melléklet szerint; - műszaki, szakmai alkalmasság 2.: csatolja be a szerződés keretében szállítandó személygépjármű műszaki leírását és fényképét A műszaki, szakmai alkalmasság erőforrást nyújtó szervezet által történő igazolása csak a Kbt. 4. 3/E. pontja szerinti módon lehetséges. - Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az erőforrás szervezet a referenciák és a beszerzendő áru tekintetében egyaránt biztosítható erőforrást az ajánlattevő részére. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek kell igazolnia az alkalmassági feltételeknek való megfelelést, ezen túlmenően pedig a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát is kell benyújtani arra nézve, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás nem áll fenn, akkor az erőforrás szervezet nem biztosíthat erőforrást az ajánlattevő részére. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia: - igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon; - a kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell csatolni arra nézve, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; - az ajánlattevő és erőforrás szervezet közötti megállapodást is be kell nyújtani

9 3.4 Egyéb dokumentumok: - az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés 10, valamint a (3) bekezdésre 11 vonatkozóan a 4. számú melléklet szerint; - az ajánlattevő csatolja az ajánlattételi nyilatkozatát az 5. számú melléklet szerint. 3.5 Műszaki ajánlat, ennek részeként a forgalomba helyezés, a garancia és jótállás valamint a szervizhálózat bemutatása. 3.6 Felolvasólap és kereskedelmi ajánlat a 6. számú melléklet szerint. 3.7 Az ajánlatban tett nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának másolata. 3.8 Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 54. (1) bekezdésben előírtak szerint hamis nyilatkozatnak minősül a pontokban csatolt iratok esetében a 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása. Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg azokat az igazolásokat és nyilatkozatokat, amelyek a 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek: Igazolás, nyilatkozat, dokumentum 3.1 Kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat 3.2 Pénzügyi, gazdasági alkalmasságról szóló nyilatkozat 3.2 Pénzügyi, gazdasági alkalmassághoz erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata Lehet-e hamis nyilatkozat igen igen igen 3.3 Referencialevél vagy referenciaigazolás igen 3.3 Személygépjármű műszaki leírása igen (1) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet (3) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60., illetőleg a 61. szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. és a 63/A. (4) bekezdése szerint akkor kell eljárni, ha az ajánlattevőnek az (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie az ilyen alvállalkozókat. Egyébként, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

10 Igazolás, nyilatkozat, dokumentum 3.3 Műszaki, szakmai alkalmassághoz erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata 3.3 Műszaki, szakmai alkalmassághoz erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő között létrejött megállapodás 3.4 A Kbt. 71. (1) és (3) bekezdéséről szóló nyilatkozat Lehet-e hamis nyilatkozat igen igen igen 3.4 Ajánlattételi nyilatkozat igen 3.5 Műszaki ajánlat igen 3.6 Felolvasólap és kereskedelmi ajánlat igen 3.7 Aláírási címpéldány nem A dokumentumokat a 3.1)-3.7.) sorszám szerinti sorrendben kell becsatolni. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők: Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők: - nyilatkozata alapján évi teljes forgalma nem éri el évente átlagosan a nettó 20 millió Ft-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma az évenkénti 15 millió Ft-ot - nem rendelkezik az elmúlt 3 évben ( ) teljesített, évente legalább 1 db, legalább nettó 15 millió Ft értékű, mikrobusz értékesítésére vonatkozó referenciával. A referenciákat a Kbt. 68. (1) bekezdés alapján kell igazolni; - a szerződés keretében szállítandó mikrobusz nem felel meg a műszaki leírásban előírt minimális műszaki követelményeknek Kizáró okok: - az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. - az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61. (1) bekezdés a) c) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak;

11 - az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a) b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 4. Ajánlati ár Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, díjat, járulékot stb., amely a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülhet, valamint a forgalomba helyezés költségét is. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a Gépjármű ellenértékét és a teljesítési helyig felmerülő összes szállítási költséget, 4 db nyári gumi és a hozzá tartozó könnyűfém keréktárcsa összegét, 1 db téli gumi garnitúra (a hozzá tartozó acéllemez keréktárcsával és dísztárcsával) összegét, a KRESZ tartozékok összes költségét, valamint az üzemanyagtartály teljes feltöltésének költségét. 5. Az ajánlat pénzneme Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlatban csatolt bárminemű pénzügyi adat (pl. árbevétel, referencia) tekintetében ajánlatkérő csak a HUF-ban kifejezett értékeket veszi figyelembe az értékelés során. 6. Az ajánlati kötöttség 6.1 Az ajánlattevő a végső ajánlat benyújtásának időpontjától kezdődően az eredményhirdetési időpontot követő 60. napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. 6.2 Indokolt esetben az ajánlatkérő az elbírálási határidőt meghosszabbíthatja, s felkérheti az ajánlattevőket ajánlati kötöttségük meghosszabbítására. Az ajánlati kötöttség ez esetben a módosított eredményhirdetési időpontot követő 60. napig tart. 7. Az ajánlat formája és aláírása 7.1 Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti és 3 másolati bekötött példányban kell elkészítenie, egyértelműen megjelölve az eredeti ajánlatot és másolat ajánlatokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.

12 7.2 Az ajánlat eredeti példányát és a másolatokat gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék). Utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat és kitöltött mellékleteinek minden lapját kivéve a nem módosítható, nyomdai úton előállított szakirodalmat az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Amennyiben az ajánlat roncsolásmentesen nem bontható módon került kötésre és az összes lap számozott, akkor elégséges csak az első és utolsó lapok szignálása. 7.3 Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat; az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 8. Az ajánlatok benyújtása, lezárása és jelölése 8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és minden egyes másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk. 8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: a) a következő címet: Külügyminisztérium Közbeszerzési Osztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47., BC épület 208.; b) az ajánlat megnevezését, az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét; c) a következő szöveget: Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!. 8.3 A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Külügyminisztérium épületébe történő belépés előzetes egyeztetés után lehetséges (tel.: , , ). Az ajánlatok postai úton történő benyújtása esetén a határidőben történő beérkezéséért ajánlatkérő felelősséggel nem tartozik. 9. Az ajánlatok elbírálása Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a felhívás és dokumentáció feltételeinek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőket, amelyet írásban közöl a Kbt. szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat abból a szempontból, hogy minden szakmai követelménynek megfelelnek-e.

13 Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel lefolytatja a tárgyalásokat, majd ezt követően a végső ajánlat tekintetében is biztosítja a Kbt. szabályainak megfelelő hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő ezt követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok tartalmaznak-e a Kbt a szerint tartalmaz-e kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást. Amennyiben igen, akkor ajánlatkérő a Kbt. szabályai szerint jár el. Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat értékelheti, az érvénytelen ajánlatok nem vesznek részt az értékelésben. A beérkező ajánlatokat az ajánlatkérő munkatársaiból álló bíráló bizottság azonos tartalommal összehasonlítja, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. Ha nem állapítható meg a pontszámok alapján a nyertes ajánlattevő (pontszámazonosság miatt és a Kbt. 90. (2) bekezdésében foglaltak után), akkor közjegyzői sorsolás keretében dől el a nyertes ajánlattevő személye.

14 III. MŰSZAKI LEÍRÁS Hengerűrtartalom: cm 3 között Teljesítmény:.. KW, LE Szín: Fekete Kárpit: Bőr Nappa Tengelytáv: mm Kivitel: 6 személyes kisbusz Megjegyzés [KZ1]: Kérjük tól ig intervallumban megadni Megjegyzés [KZ2]: 5+1 vagy 6+1 személyes? A gépkocsi felszereltsége: Abroncsok 235/55 R W xl Acél keréktárcsa Asztal nélkül az utastérben Belső világítás az utastérben Biztonsági övek minden üléshez Bőrkormány bőrváltókar Csatlakozó 12 V 3 db az utastérben Csomagtérroló nélkül Dekorbetétek alumínium Dupla reflektoros halogén főfényszórók Elektromos ablakemelők a vezetőtérben Elektromosan állítható Elsősegélycsomag és háromszög ESP fékasszisztenssel EU4 / DPF (diesel részecskeszűrő) Fejtámlák állítható magasságúak Fényszóró magasságállítás, elektronikus Fordulatszámmérő és digitális óra Generátor 150 A Gumiabroncs megkötés nélkül Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés Hővédő üvegezés (zöld) Indításblokkoló, elektronikus Kapaszkodók szilikon csillapítással Kétszólamú kürt Kivitel 6-üléses Klímaberendezés mechanikus Komfort műszerfal 4 db műszeregységgel Komforttető a vezető- és az utastérben Komfortülések a vezetőtérben Ködlámpa hátul Központi zár rádió távirányítással Külső tükörházak az autó színében Külső tükrök, bal aszférikus Küszöbök borítása: műanyag Lépcsőmegvilágítás a vezetőtérben Megemelt teherbírás 3080 kg össztömegre Mobil szeméttartó Motor- és típusmegjelöléssel Multifunkciós kijelző Műszerfal megvilágítás szabályozható Műszerfal, komfort Napellenző, vezető- és utasoldali Naprolók az oldalablakokon Nemdohányzó kivitel Normál méretű acél pótkerék Oldalborítás az utastérben Standard Oldallégzsák a vezetőfülkében Oldalvédő díszcsík nélkül Piros fehér piros színezésű hátsó Por- és pollenszűrő Pótféklámpa Rádió DELTA Rakodórekesz az ajtókban Rakodórekeszek a műszerfalon Rakodórekeszek az utastérben Rakományrögzítők, 6 db Rásegítő fűtés Sínrendszer az utastérben Szerszámkészlet és autóemelő Szervokormány állítható kormányoszloppal Színrefújt lökhárítók az autó színében Szőnyegpadló a vezetőtérben Szőnyegpadló az utastérben Tárcsafékek elöl hátul Tetőcsomagtartó előkészítés Tolatólámpa 2 db Tolóablak a baloldalon elöl

15 Tolóajtó a baloldalon Tolóajtó a jobboldalon a raktérben Ülés, az utastér 1. sorában Ülés, az utastér 3. sorában Ülések nélkül az utastér 2. sorában Üzemanyagtartály térfogat 80 l Vezető- és utasoldali légzsák A gépkocsi további felszereltsége: Aktív szénszűrő Asztal, multifunkciós az utastérben B-Xenon fényszórók CD váltó / 6 db CD lemezhez Elektromos nyitható tolóajtó Esőérzékelős ablaktörlő Felnyitható elektromos tetőablak Fényszórómosó berendezés Fűthető ablakmosó fúvókák Fűthető ülések a vezetőfülkében Hátsó ajtó szervo nyitással és zárással Hegymenet asszisztens Két kartámlás ülés az utastér 3. sorában Kiegészítő fűtés időkapcsolóval Klímaberendezés 3-zónás-Climatronic Ködfényszóró Külső tükrök elektromosan állíthatók Motor- és típusmegjelölés nélkül Multifunkciós kormány II- tempomattal Navigációs rendszer rádióval Parkolóradar elöl/hátul Riasztóberendezés Sárfogó gumi elöl/hátul Sötétített hővédő üvegezésű ablakok Szőnyegbetétek a vezetőtérben Telefon előkészítés kihangosítóval Tolóablak a jobboldalon a tolóajtóban Üléshuzat bőr Nappa Poroltó, hólánc Téli gumi garnitúra Megkülönböztető jelzés + URH rádió

16 Ajánlattevőnek a megajánlott gépjárműre Európára kiterjedő: teljes körű garanciát, legalább 24 hónapra, km korlátozás nélkül. 24 órás asszisztensszolgáltatást, a megajánlott gépjármű típusának szervízhálózatot, szervizelést kell biztosítania. 16

17 amely létrejött egyrészről a IV. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet). (.; képviseli: ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a.. (székhely:...; Cg.:..; képviseli:.), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: Előzmények Felek megállapítják, hogy a Szállító a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Bécsi Nagykövetsége részére 1 db mikrobusz beszerzése tárgyában, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 252. (1) bekezdés g) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen ajánlatával elnyerte a mikrobusz szállításának lehetőségét. 1. A Szerződés tárgya 1 db.. típusú mikrobusz (a továbbiakban: Gépjármű) leszállítása és a Megrendelő tulajdonába adása. A Gépjármű részletes műszaki leírását jelen szerződés 1. sz melléklete (Szállító ajánlata) tartalmazza. 2. A Szállító fő kötelezettségei a következők: 2.1. A jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerződésszerű teljesítése, így a Gépjármű Megrendelő által meghatározott helyre történő leszállítása a jelen szerződésben meghatározott mennyiségben a jelen szerződésben meghatározott határidőre A leszállított Gépjárműre jótállás nyújtása A Gépjárműre vonatkozó mindennemű tájékoztatás megadása mind a szerződés előkészítése, mind annak tartama alatt. A kapcsolódó dokumentációk, okmányok, tanúsítványok átadása Szállító a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megrendelő nevét, bármely védjegyét vagy lógóját. Szállító a tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult a Megrendelő nevét használni. A jogszerűtlen névhasználatból eredő károkért kizárólag Szállító felel. 17

18 3. A Megrendelő fő kötelezettségei a következők: 3.1. A Gépjármű ellenértékének megfizetése A Megrendelő köteles a Szállító tevékenysége végzéséhez a szükséges információkat a Szállító rendelkezésére bocsátani. 4. A szállítandó Gépjármű ára 4.1. Szállítót a jelen szerződésben vállalt tevékenységéért mindösszesen.,-ft, azaz.. forint ellenérték illeti meg (a továbbiakban és együttesen: vételár ). A vételár tartalmazza a Gépjármű ellenértékét és a teljesítési helyig felmerülő összes szállítási költséget, 4 db nyári gumi és a hozzá tartozó könnyűfém keréktárcsa összegét, 1 db téli gumi garnitúra (a hozzá tartozó acéllemez keréktárcsával és dísztárcsával) összegét, a KRESZ tartozékok összes költségét, valamint az üzemanyagtartály teljes feltöltésének költségét Megrendelő a Gépjárművek ideiglenes forgalomba helyezéséért bruttó..,-ft,költséget fizet Szállító részére. A forgalomba helyezés tartalmazza a Z rendszámtáblát, 30 napra a forgalmi engedélyt, null revíziót, valamint az ügyintézési díjat. 5. Fizetési feltételek 5.1. A 4.1. pontban meghatározott vételár és a 4.2. pont szerinti forgalomba helyezési költség összege a szerződés időtartama alatt kötött, semmilyen jogcímen nem emelhető Szállító a 4. pontban meghatározott összegeken túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben, amely összefüggésben lenne a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítésével A Megrendelő előleget nem ad A 4. pontban meghatározott összegek megfizetése magyar forintban (HUF) történik Megrendelő, a Szállítót megillető vételár kifizetéséről a Gépjármű mennyiségi átvétele alapján kiállított számlának a Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedik, oly módon, hogy a vételárat a Szállító számlájában megjelölt pénzforgalmi számlaszámra átutalja A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Szállító a feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse, és a teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. A számla mellékletét képezi a szállítólevél és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás a szükséges és szabályszerű aláírásokkal. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására.. jogosult. 18

19 5.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. 301./A (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani A Szállító a számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: A számlán szerepelnie kell a Szállító közösségi adószámának és a leszállítás dátumának is A számla kiegyenlítése nem jelenti a teljesítés elfogadását, és az a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Szállító esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak Ha a Szállító nem a szerződés szerint teljesít, a Megrendelő jogosult a számla kiegyenlítését részben vagy egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Szállító nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni. 6. Teljesítés helye, módja és határideje 6.1. A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha Szállító a teljesítési helyre leszállítja a Gépjárművet és az dokumentálhatóan teljesíti az elvárt műszaki követelményeket A teljesítés helye : Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Bécs, Bankgasse Szállító a Gépjárművet a rendeltetésszerű használathoz szükséges okmányokkal, így különösen a Gépjármű COC papírjaival és az ideiglenes forgalmi engedéllyel köteles a Megrendelő részére átadni. Az ideiglenes forgalmi engedélyt Szállító a Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége nevére és címére köteles kiállíttatni Szállító köteles a Gépjárművet a szerződéskötéstől számított 6 héten belül tréleren leszállítani a teljesítési helyre Szállító a Gépjármű átadásának időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni Az átvétel során az átadásra kerülő Gépjármű rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzése is megtörténik Amennyiben valamely dokumentum hiányzik a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. Ebben az esetben a Szállítóra nézve a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha nem teljesített volna A Szállító szerződésszerű teljesítésének igazolása a szállítólevélnek és a teljesítésigazolásnak a Megrendelő általi együttes aláírásával történik. 19

20 6.9. A Megrendelő a szállítólevelet a Szállító képviselője részére azonnal visszaszolgáltatja, míg a teljesítésigazolás az átvételtől számított 5 munkanapon belül kerül telefax és/vagy tértivevényes postai levél útján visszaküldésre a Szállítónak Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt, a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 7. Jótállás és szavatosság 7.1. Szállító szavatolja, hogy az általa leszállított Gépjármű új, használatban nem volt, mentes mindenfajta tervezési, kivitelezési hibától, megfelel a műszaki leírás követelményeinek és az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban meghatározott feltételeknek. Szállító szavatol azért, hogy a leszállított Gépjármű alkalmas a rendeltetésszerű használatra Szállító szavatol azért, hogy a Gépjármű rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges engedéllyel Szállító kijelenti és szavatol azért, hogy a Gépjárművön harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozhatja, vagy akadályozhatja A Szállító a Gépjárműre 24 hónapos időtartamra, általános jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási idő alatt esetleges meghibásodások elhárítása díjtalan. A jótállás kezdő időpontja megegyezik a hibátlan teljesítés időpontjával. Az átrozsdásodás elleni jótállás időtartama 10 év A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító felelősségi körébe tartozó meghibásodás a jótállási időn belül javítással oldható meg, az ezzel kapcsolatos költségeket a Szállító viseli A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Gépjármű a jótállási körbe tartozó hiba miatt, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt Amennyiben Szállító az értesítést követően nem teljesíti jótállási kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Szállító kockázatára és költségére. 8. A szerződésszegés és annak következményei és a szerződés megszűnésének módjai 8.1. A Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha késedelmes teljesítése az illetékes hatóság által igazoltan vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási 20

21 embargó, gyárleállás) A Szállító a vis maior tényéről köteles a Megrendelőt értesíteni és tájékoztatni annak okáról és valószínű időtartamáról. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy erről a másik félnek értesítést küld. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat A Szállító szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti: késedelmi vagy hibás teljesítés esetén kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbérigény követelhető; kártérítés érvényesítése, a szerződéstől történő elállás, a szerződés azonnali hatályú felmondása Szállító szerződésszegő magatartásának minősül különösen: a Szállító késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelen eltelte, a leszállított Gépjármű a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, Szállító bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét), Szállító ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált A szerződésnek a fenti pontban kifejtettek szerinti megszegése a Megrendelő mérlegelése alapján elállást, vagy azonnali hatályú felmondást is eredményezhet Jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza Megrendelő nyilatkozatát a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 54. (1) bekezdésével és a 305. (4) bekezdésével összhangban. 9. Kártérítés, kötbér 9.1. A Szállítót terhelő kötbérfajták a következők: a) Késedelmes és hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér Amennyiben Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségét határidőre felróhatóan nem teljesíti, illetve hibásan teljesíti, köteles a Megrendelőnek a teljesítés megtörténtéig, illetve a hiba kijavításáig legfeljebb 20 napig napi 1% kötbért fizetni. A késedelmi vagy hibás teljesítés miatti kötbér számításának alapja a szerződésszegéssel érintett szolgáltatásrész bruttó összértéke. 21

22 b) Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér A Megrendelő a vállalt teljesítési határidő utolsó napját követő 20 napot meghaladó késedelem, illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A teljesítés meghiúsulása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ezekben az esetekben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződéses mennyiség bruttó összértéke, mértéke annak 25%-a Megrendelő a Szállító felróható szerződésszegése esetén jogosult a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítésére is A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért, illetve kártérítés összegét a vételárból visszatartani. 10. Felek kapcsolattartása, együttműködés Szállító részéről kijelölt kapcsolattartók:. Telefon:. Fax: Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartók:.. tel: fax: Minden, jelen szerződésben előírt joghatást kiváltó értesítést, kérést, igényt (pl.: felmondás etc.) írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report) A Felek megállapodnak, hogy kizárólag csak a fenti címekre és e- mailekre igazoltan eljuttatott értesítések bírnak joghatással a Felek közötti jogviszonyban. 11. Egyéb rendelkezések A jelen Szerződés mellékletei a következők: 22

23 1. sz. melléklet Műszaki leírás 2. sz. melléklet Kereskedelmi ajánlat 3. sz. melléklet A jótállásra vonatkozó részletes rendelkezések és a bécsi szervízhálózat leírása 4. sz. melléklet A Kbt (4) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozat A mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik A Szállító és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A szerződésre vonatkozó valamennyi kérdésben a magyar jog rendelkezései az irányadók Jelen szerződés módosítása írásban, a felek kölcsönös egyetértésével a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX tv a és a Ptk. alapján történhet A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben foglaltakat tekintik irányadónak. A Felek a jelen szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá. Budapest, képviseli... képviseli. 23

24 4. számú melléklet Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra Alulírott..., mint a... teljes jogú képviselője jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a. (cím: ) nevében eljáró, hogy a köztünk létrejött Szállítási szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a... pénzintézetnél (továbbiakban Pénzintézet) vezetett számú számla, és a hozzá tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak a.. hozzájárulásával vonható vissza. Jogosult megnevezése: Jogosult bankszámlaszáma (lebonyolítási számla): Szállítási szerződés száma: Kelt..., év... hónap... napján.... <cégszerű aláírás> Záradék:... <pénzintézet megnevezése> A felhatalmazást nyilvántartásba vettük. A felhatalmazás nyilvántartási száma:... Kelt..., év... hónap... napján.... <pénzintézet cégszerű aláírása> 24

25 1. számú melléklet A évi CXXIX. Törvény szerinti NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a(z). ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 60. (1) a)-h), a 61. (1) a)-c) és a 62. (1) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő 12, aki 60. (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; a jogerősen megállapított időtartam végéig. g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 12 A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és/vagy erőforrást nyújtó szervezetnek is ki kell töltenie a nyilatkozatot. 25

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Tehergépjárművek beszerzése

Tehergépjárművek beszerzése Tehergépjárművek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

Szilárd burkolatú útpálya építések Budapest XV. kerületében. Dokumentáció

Szilárd burkolatú útpálya építések Budapest XV. kerületében. Dokumentáció Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Szilárd burkolatú útpálya építések Budapest XV. kerületében Dokumentáció Tartalom: I. Útmutató II. Nyilatkozatok 1. számú melléklet: Ajánlati nyilatkozat 2. számú

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/26 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224876-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek. a.) pont/:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390195-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ - nyílt közbeszerzési eljárás keretében - a Tisza Volán Zrt. által képviselt társaságok 2014. évi új autóbuszainak adásvétel formájában történő beszerzésére Szeged, 2014. április

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben