TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás A-4 5. Teljesség és pontosság A-5 6. Ajánlattétel költségei A-5 7. Ajánlati kötöttség A-5 8. Több változatú ajánlat A-5 9. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata A Bírálat A Tájékoztatás az eljárás eredményéről A Szerződés megkötése A Közös ajánlattétel A Egyéb követelmények A Mellékletek A-7 II/A. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS A-8 1. Minimális műszaki feltételek A-9 2. Ajánlati ár A Hatósági előírásoknak történő megfelelés A Jótállás, szavatosság A-10 II/B. SZERZŐDÉSTERVEZET B-11 II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK C-16 M0 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke C-17 M1 Érvényességi feltételek ellenőrző lapja C-19 M2 Bírálati lap C-27 M3 Felolvasólap C-28 M4 Ajánlattételi nyilatkozat C-30 M5 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében C-32 M6 Igazolás a dokumentáció átvételéről C-35 M7 Nyilatkozat pénzintézetekről C-37 A-1

2 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

3 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3

4 1. Ajánlatkérő neve, címe Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárás általános feltételei Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeik érvényesítéséről. A nyújtott terméknek teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltaknak. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat elutasítását vonhatja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt a Kbt. 70. (3) bekezdésének megfelelően. 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az ajánlattevők benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra beadhatják az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók. 4. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni az alábbi címre: Kapcsolattartó: Cím: dr. Ortutay Miklós Makó Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal A-4

5 Telefon: Telefax: 6900 Makó, Széchenyi tér / / Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. A kiegészítő tájékoztatás 6 nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt kerül megküldésre (Kbt (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével). A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett telefaxszámra, és postai úton ajánlott levélben az ott megadott postai címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást akár postai úton, akár telefax útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. 5. Teljesség és pontosság Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az ajánlati dokumentáció teljes átvételét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét. 6. Ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 7. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban megadott időtartam lejártáig (azaz 30 napig) kötve van ajánlatához. 8. Több változatú ajánlat Több változatú ajánlattétel lehetősége az eljárásban kizárt. Így ajánlattevő ajánlatában nem szerepeltethet opciós tételeket: egy konkrét felszereltségű gépjárművet kell megajánlani. Az ajánlatban opcióként megjelölt tételeket ajánlatkérő nem veszi figyelembe! 9. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e. Érvénytelen az ajánlat a Kbt (1) bekezdése szerint, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be A-5

6 b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ) d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 86. (3) bekezdése); h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 87. (3) bekezdése). A fent felsorolt érvényességi szempontok ellenőrzése a II/C. sz. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok című rész M1 számú mellékletét képező ellenőrző lap alapján történik. 10. Bírálat Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. 11. Tájékoztatás az eljárás eredményéről Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt (4) bekezdése szerint összegezést készít (2/2006. (I.13.) IM rendelet 20. sz. melléklet), melyet valamennyi ajánlattevőnek a szerződés megkötését megelőzően megküld. 12. Szerződés megkötése Ajánlatkérő az eredmény kihirdetését követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontban kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 91. (2) bekezdésének megfelelően a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel fogja megkötni a szerződést (amennyiben ilyen megjelölésre kerül). Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 13. Közös ajánlattétel Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: A-6

7 1. a közös ajánlattevők együttes és egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerül, 2. a vezető cég és képviselőjének megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás, 3. a munkamegosztás ismertetése a megállapodó felek között 4. kapcsolattartó személy neve, beosztása, postai címe, telefon és telefax száma és címe 14. Egyéb követelmények Formai követelmények: A formai követelmények összefoglalója a M1 melléklet 1. sz. függelékében található az i.)-vii.) pontokban Teljesség: Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz valamely, a II/C. mellékletben meghatározott nyilatkozatot, vagy bármely az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi elemet, az ajánlat nem felel meg az ajánlati dokumentációban meghatározottaknak és ezért érvénytelennek minősül és az ajánlattevő kizárásra kerül Pénzintézeti nyilatkozat/igazolás (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont): A banki igazolással kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a cégkivonat tartalmazhatja a bankszámlák felsorolását. Amennyiben a cégkivonatban felsoroltakon kívüli bankszámlái is vannak az ajánlattevőnek, azok tekintetében is nyilatkozni szükséges, ha valamely a cégkivonatban feltüntetett bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat. 15. Mellékletek Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében szereplő M jelű dokumentumokat a részvételi jelentkezés elkészítésének elősegítésére bocsátja rendelkezésre. A részvételi felhívás szerinti nyilatkozatok más formátumban is benyújthatóak, de azoknak tartalmilag legalább az M jelű dokumentumokban szereplő dokumentumok tartalmának meg kell felelni. Az M jelű melléketek nem tartalmaznak minden, az ajánlattételhez szükséges nyilatkozatot! Ajánlatkérő kérésre a M jelű mellékletekben szereplő nyilatkozatokat, valamint a szerződéstervezetet elektronikus, szerkeszthető formában is ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. A-7

8 II/A. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS A-8

9 1. Minimális műszaki feltételek Az ajánlat tárgyának az alábbi minimális műszaki feltételekkel kell rendelkezni. Ajánlattevő ajánlatában tehet ettől kedvezőbb paraméterekkel rendelkező gépjárműre is ajánlatot (kedvezőbbnek minősül a magasabb felszereltséggel, nagyobb méretekkel, kedvezőbb menettulajdonságokkal rendelkező gépjármű). a gépjármű új, forgalomban még nem volt Euro 3, fekvő hat hengeres soros négyütemű vízhűtéses közvetlen befecskendezésű diesel motor turbófeltöltéssel és töltőlevegő visszahűtéssel, 6000 cm3, 190 kw, Hosszúság mm Teljes szélesség mm Tengelytávolság 5000 mm Magasság mm Összgördülő súly kg önhordó vázszerkezet ABS retarder első - hátsó tengely légrugós felfüggesztésű kétkörös üzemi fék hidraulikus szervokormány sebességes váltó kétvezetős digitális tachográf elektronikus sebességhatároló 40 fix utasülés, nem dönthető, magas támlás, szövetborítású ülések álló utasok szállítási is lehetséges ( műszakilag és hatóságilag ) 3 pontos biztonsági öv minden ülésnél légrugós vezetőülés fejtámasszal, 3 pontos biztonsági övvel 2 db elektropneumatikus ajtó, elől és középen 2 db tetőszellőző 240 literes üzemanyagtartály belső burkolat, kárpitozás belső világítás állófűtés, fűtőtestekkel teljes utastéri légkondicionáló berendezés 2 db 180 Ah, gondozásmentes akkumulátor erősítő, hangszórók kazettás rádió mikrofon a vezetőnek kalaptartó az üléssor felett 3,5 m3 csomagtér négyévszakos gumi a 2. ajtóval szembeni peron rész a kerekesszék elhelyezésére kerekesszék rögzítő szett rámpa a kerekesszékkel történő felszálláshoz sárga szín A-9

10 ajánlatkérő nevének és az ISKOLABUSZ feliratnak a gépjármű mindkét oldalán és elején történő feltüntetése nemzetközi forgalomban való részvételre való alkalmasság KRESZ előírásai szerinti tartozékok 2. Ajánlati ár Az ajánlattevő által meghatározott ajánlati árnak valamennyi ajánlatkérőt terhelő kifizetési igényt tartalmaznia kell, így: az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden az ajánlat tárgyát képező iskolabusz üzembe-és forgalomba helyezéséhez szükséges díjat, költséget (ide nem értve a tulajdonszerzési illetéket), az ajánlati ár semmilyen formában sem tartalmazhat változó elemet (pl. Ft/ árfolyamhoz történő kötés), az iskolabusz ajánlatkérő székhelyére történő szállításának költségeit. 3. Hatósági előírásoknak történő megfelelés A megajánlott gépjárműnek meg kell felelni valamennyi akadálymentesített iskolabuszra vonatkozó érvényes műszaki előírásnak (jogszabálynak, hatósági előírásnak, szabványnak) - így különösen a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak, továbbá a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének évi támogatásáról szóló 252/2005. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltaknak a fenti minimális műszaki feltételektől függetlenül. A megajánlott gépjárműnek típusbizonyítvánnyal kell rendelkezni. 4. Jótállás, szavatosság A megajánlott gépjárművekre az alábbi jótállási feltételeket kell biztosítani legalább: - 2 év teljeskörű, km korlátozás nélküli garancia, A jótállás biztosítására ajánlattevőnek meg kell neveznie a garanciális szervizelést végző, magyarországi szék- vagy telephellyel rendelkező cégnek a személyét. A megajánlott gépjárműre további 2 év szavatosságot kell biztosítani. A-10

11 II/B. SZERZŐDÉSTERVEZET B-11

12 amely létrejött ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 egyrészről a Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) (továbbiakban, mint Vevő) Másrészről. (továbbiakban, mint Eladó) között (együttesen a továbbiakban, mint Felek) az alulírott napon az alábbiak szerint (továbbiakban mint Szerződés) Előzmény Vevő a Közbeszerzési Értesítő.. számában.. szám alatt egyszerű közbeszerzési eljárásra irányuló hirdetményt tett közzé kistérségi iskolabusz beszerzése tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyerteseként a került megnevezésre. A szerződés alapját képező dokumentumok: - Ajánlati felhívás - Ajánlatkérési dokumentáció - Ajánlat 1. A szerződés tárgya: 1/1. A jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletesen meghatározott specifikációjú iskolabusz (a továbbiakban: Iskolabusz) jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak megfelelő, a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben. 1/2. Teljesítési határidő: /3. Vevő előteljesítést elfogad. 2. Vételár: A Vevő által a Berendezési eszközök ellenértékeként a Eladónak fizetendő ár: Nettó:..,- Ft, azaz. Áfa:..,- Ft, azaz. Bruttó:..,- Ft, azaz. Eladó a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. 3. Fizetési mód: 3/1. Vevő a jelen szerződés megkötését követően kiállított számla alapján a 2. pont szerinti vételár 10%-át, azaz.. Ft-ot előlegként Eladó. számú számlájára való átutalással megfizet. A fizetési esedékesség Eladó által Vevőnek igazoltan egyidejűleg átadott számla és átvételi elismervény dátumától kezdődik. 1 A szerződéstervezetet ajánlattevő a hiányzó adatokkal kiegészítve, cégszerűen aláírva kell, hogy ajánlatához csatolja! B-12

13 3/2. Vevő a fennmaradó vételárat, azaz.. Ft-ot az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való a 6. pont szerinti Átvételt követő 8 napon belül Eladó. számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A fizetési esedékesség Eladó által Vevőnek igazoltan egyidejűleg átadott számla és átvételi elismervény dátumától kezdődik. 3/3. Vevő részteljesítést nem fizet. 3/4. Az Iskolabusz tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítése után száll át a Vevőre. A Vevő szavatolja, hogy az Iskolabusz az átadástól a tulajdonjog átszállásig per-, teher-, és igénymentes maradnak. 3/5. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat számlázására jogosult. A Vevő köteles az Iskolabuszt az Eladónak maradéktalanul és saját költségén visszajuttatni amennyiben írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a fenti 3/1. pontban foglalt vételár fizetési kötelezettségének. 4. Teljesítési hely: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Makó, Széchenyi tér Szállítási feltételek és határidők: 5/1. Az Iskolabusznak a teljesítési helyig történő szállításáért az Eladó külön díjazást nem igényelhet. 5/2. A Eladó köteles az Iskolabusznak a teljesítési helyre történő eljuttatása során a kellő gondossággal kell eljárnia. 5/3. A 6. pont szerinti Átvétel időpontjáig Eladó viseli a kárveszélyt akként, hogy a Iskolabusznak a 4. pontban megjelölt helyszínre történő leszállítását követően Vevő biztosítja a Iskolabuszhoz történő kizárólagos hozzáférés lehetőségét. 6. Átvétel: Az átvétel előfeltétele a szerződés tárgyára vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok átadása ill. a Iskolabusz szerződés szerinti funkció kielégítési képességének a bizonyítása. A résztvevő személyekről a Felek kellő időben értesítik egymást. Az átvétel során a Vevő jogosult a szükségesnek tartott vizsgálatokat, méréseket elvégezni annak megállapítására, hogy a berendezés megfelel-e a Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt műszaki és egyéb feltételeknek. Az átvétel a felek által kölcsönösen megállapított napon, vagy napokon történik, de mindenképpen a befejezési határidő napjáig befejeződik. Az átvételi eljárás befejeztével a Felek jegyzőkönyvbe foglalják az átvétel megtörténtét és tapasztalatait, illetőleg a felmerült problémákat, mely jegyzőkönyvet a Felek aláírásukkal hitelesítenek ( Jegyzőkönyv ). Amennyiben a Jegyzőkönyv a Vevő által olyan, az Iskolabusszal kapcsolatos hibákat, illetve hiányosságokat tár fel, mely az Iskolabusz végleges üzembe helyezését nem teszi lehetővé, úgy az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen hiányosságokat, illetve hibákat azonnal orvosolja. Ebben az esetben a hiba orvoslását követően az átadást köteles megismételni, mely után a fentiek által a Felek szerint ismételten Jegyzőkönyv kerül aláírásra, és ilyen esetben ezen dátumtól számítandóak a Jegyzőkönyvhöz fűződő hatályok. Az átadás-átvétel befejezése és a hibákat, hiányosságokat nem rögzítő végleges Jegyzőkönyv kétoldalú aláírása esetén az Iskolabusz a Vevő részére átadottnak tekinthetőek. 7. Betanítás: B-13

14 A Eladó köteles a Vevő által kijelölt kezelő személyzetet igény szerint térítésmentesen betanítani az Iskolabusz kezelésére a felhasználás helyszínén a 6. pont szerinti átadás-átvételi eljárás időtartama alatt, valamint az üzemeltetési utasításokat Vevőnek átadni. 8. Szavatosság, jótállás: 8/1. Az Eladó szavatolja és garantálja, hogy az általa a Szerződés keretén belül szállított Iskolabusz új, használatban még nem volt. 8/2. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az Iskolabusz per-, teher-, és igénymentes, azok tulajdonjoga szabadon átruházható és az Iskolabusz alkalmas rendeltetésszerű használatra. 8/3. A Eladó az Iskolabuszra vonatkozó végleges Jegyzőkönyv aláírásától számított 24 hónapra teljes körű, mindenféle korlátozástól mentes jótállást vállal az Iskolabuszra. 8/4. A jótállási időszak alatt felmerülő hiányosságokat, illetve hibákat Eladó az ezekről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül köteles térítésmentesen kijavítani. A kijavítás határidőn belüli elmaradása esetén Vevő jogosult Eladó költségére a hiba elhárításáról gondoskodni. 8/5. Amennyiben a jótállási időszak alatt a meghibásodás kijavítása nem, vagy csak indokolatlanul hosszú (30 napnál hosszabb) időszak alatt lehetséges, úgy a Vevő jogosult a meghibásodott Iskolabusz kicserélését kérni. 8/6.A jótállási időszak időtartama alatt végzett javítás időtartamára Eladó köteles térítés nélkül megfelelő cserejárművet biztosítani, vagy ennek költségeit fedezni. 8/7. A jótállási időszak alatti meghibásodás esetén az Iskolabusznak a kijavítást végző helyre történő eljuttatásának költségei Eladót terhelik. 8/8. Eladó a 24 hónapos jótállási időtartam leteltét követő további 12 hónapra szavatosságot vállal az Iskolabuszra. 8/9. Eladó az Iskolabuszra vonatkozó végleges Jegyzőkönyv aláírásától számított 10 évig biztosítja az Iskolabuszhoz szükséges alkatrészellátást. 8/10. A Vevő kijelenti és kötelezi magát, hogy az Iskolabuszt a használatukra vonatkozó írásos dokumentumok, illetve a Eladó utasításai szerint fogja üzemeltetni és használni. A Eladó jótállása, szavatossága nem terjed ki azon meghibásodásokra, illetve nem vállal kártérítési felelősséget azon eseményekért, melyek abból adódtak, hogy a Vevő a Iskolabuszra vonatkozó szabályzatokat, utasítást szándékosan, vagy gondatlanságból nem tartja be. 9. Kötbér: A jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek: A késedelmi kötbér mértéke átadási késedelem esetén a késedelembe eséstől számítva a nettó vételár napi 1 %-a, azaz..,- Ft, de legfeljebb a nettó vételár 15 %-a. A teljesítés Eladónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Eladót a nettó vételár 10%-ának megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbért Vevő jogosult a véghatáridőt illető 30 napnál hosszabb késedelem esetén érvényesíteni. Ilyen esetben Vevőt a meghiúsulási kötbér érvényesítését megelőzően esedékes késedelmi kötbér is megilleti. 10. Vis major B-14

15 A Felek mentesülnek a jelen szerződés alapján őket terhelő felelősség alól, ha felelősségre vonásuk alapját megalapozó tényező olyan elháríthatatlan eseményre vezethető vissza, mint különösen háború, földrengés, tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa. 11. Egyéb feltételek: 11/1. Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen értesítést, levelezést a Felek egymásnak írásban kötelesek megadni az alábbi címekre: Eladó címe, kapcsolattartó személy neve: Vevő címe, kapcsolattartó személy neve: Dr. Ortutay Miklós (Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/ Fax: 62/ ) 11/2. Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből Felek 2-2 példányt kapnak. 11/3. A jelen szerződés melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 11/4. Jelen szerződés csak a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható. Szerződésmódosításra csak a Felek kötelezettségvállalásra jogosult képviselői jogosultak. Eladó kötelezettségvállalásra jogosult képviselője: dr. Buzás Péter, elnök. Vevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője: 12. Bíróság, alkalmazott jog: E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy alárendelik magukat perértéktől függően a Csongrád Megyei Bíróság, illetve a Makói Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Makó, Eladó képviseletében: Vevő képviseletében: Dr. Buzás Péter elnök B-15

16 II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK C-16

17 M0 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke C-17

18 KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK Felolvasólap (M3 melléklet) Tartalomjegyzék (Lapszámokkal ellátva, M0 melléklet) Ajánlattevők, közös ajánlattevők nyilatkozata a kizáró okok tekintetében (M5 melléklet) Cégkivonat (A Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja tekintetében. A ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltezésű eredeti vagy hiteles másolat.) Aláírási címpéldány (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, illetőleg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá. Eredeti vagy hitelesített másolat.) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására Oldalszám Pénzintézeti igazolás (A Kbt. 66. (1) a) pontja tekintetében. Eredeti vagy hiteles másolat, minden a vállalkozás részére vezetett bankszámla vonatkozásában.) Pénzintézetekről szóló nyilatkozat (M7 melléklet) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására Műszaki ajánlat a Kbt. 67. (1) d) tekintetében Ajánlattételi nyilatkozat (M4 melléklet) Szerződéstervezet A garanciális szervízelést végző vállalkozás megnevezése Igazolás a dokumentáció megvásárlásáról (M6 melléklet) Az ajánlattevő jelentkező által fontosnak tartott egyéb dokumentumok C-18

19 M1 Érvényességi feltételek ellenőrző lapja C-19

20 AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEINEK ELLENŐ RZŐ LAPJA Ajánlattevő: Kbt. Érvénytelen az ajánlat, ha 88.. (1) a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be 88.. (1) b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre 88.. (1) c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ) 88. (1) d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták 88. (1) e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek 88.. (1) f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 88. (1) g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 86. (3) bekezdése); 88. (1) h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 87. (3) bekezdése). Megfelel Nem felel meg A fenti táblázat Nem felelt meg oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlattevő kizárását eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdése alapján Érvényes Érvénytelen C-20

21 1. FÜGGELÉK AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KBT. 88. (1) BEKEZDÉS F) PONTJAI SZERINTI ELLENŐRZŐ LAPJA 1. Érvényességi feltétel i.) Az ajánlatot 2 példányban kell benyújtani, melyből 1 példány eredeti és 1 példány másolat. ii.) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. iii.) Az ajánlat minden lapját sorszámozni kell, egyesével növekvő számsorrendben. iv.) Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerekkel kell biztosítani: - az ajánlat minden lapját cégszerűen alá kell írnia az ajánlattevőnek, vagy meghatalmazással igazolt képviselőjének; - az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között. v.) Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az EREDETI vagy a MÁSOLAT feliratnak értelemszerűen. vi.) Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, - a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. vii.) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: - az ajánlatkérő nevét, - az ajánlatkérő címét, - a következő feliratot: AJÁNLAT KISTÉRSÉGI BUSZBESZERZÉS - a következő feliratot: Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés kezdete előtt! A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad. viii.) Az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata, hogy mely pénzintézetnél vezet számlát. ix.) A garanciális szervizelést végző, magyarországi szék- vagy telephellyel rendelkező cég személyének megnevezése. C-21 Megfelel Nem felel meg

22 Érvényességi feltétel x.) Az ajánlathoz csatolni kell a II/B. fejezet szerinti szerződéstervezetet cégszerűen aláírva, a hiányzó adatokkal kiegészítve. Megfelel Nem felel meg A fenti táblázat Nem felelt meg oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, és az ajánlattevő kizárását eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjai alapján Érvényes Érvénytelen C-22

23 2. FÜGGELÉK AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KBT. 88. (1) BEKEZDÉS D) PONT ÉS A KBT. 88. (4) BEKEZDÉS A) PONT SZERINTI ELLENŐRZŐ LAPJA Az ajánlattevőre és valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan Kbt. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 60. (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; Megfelel Nem felel meg 60. (1) b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 60. (1) c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 60. (1) d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 60. (1) e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű ajánlattevő tekintetében a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni; 60. (1) f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. 60. (1) g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - C-23

24 Kbt. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el Megfelel Nem felel meg 60. (1) h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; Kbt. Az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt, aki 62. (1) a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; 62. (1) b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen a Kbt. 70. (2) bekezdése, 71. ) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. 88. (4) a) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 1. (3) bekezdése). Megfelel Nem felel meg A fenti táblázatok Nem felelt meg oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, és az ajánlattevő kizárását eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés d) és a Kbt. 88. (4) bekezdés a) pontja alapján Érvényes Érvénytelen C-24

25 3. FÜGGELÉK AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KBT. 88. (1) BEKEZDÉS E) PONT SZERINTI ELLENŐRZŐ LAPJA Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben számláján az elmúlt 12 hónapban ajánlattevő 10 napot meghaladó sorban állás nem fordult elő. Megfelel Nem felel meg A fenti táblázat Nem felelt meg oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, és az ajánlattevő kizárását eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontjai alapján Érvényes Érvénytelen C-25

26 4. FÜGGELÉK AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KBT. 88. (1) BEKEZDÉS E) PONT SZERINTI ELLENŐRZŐ LAPJA Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlott termék megfelel meg a dokumentációban rögzített minimális műszaki feltételeknek. Megfelel Nem felel meg A fenti táblázat Nem felelt meg oszlopának egyetlen bejegyzése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, és az ajánlattevő kizárását eredményezi. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontjai alapján Érvényes Érvénytelen C-26

27 M2 Bírálati lap C-27

28 Ajánlattevő: BIRÁLATI LAP Ajánlati ár Az összehasonlítás alapja az ajánlatban megajánlott összes vállalkozási díj. Az ajánlattevő által ajánlott díj = Az összes ajánlat közül a legalacsonyabb ajánlott díj = M3 Felolvasólap formanyomtatványa C-28

29 FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő neve 2 : Ajánlattevő székhelye (címe): Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő képviselője: Ajánlattevő kapcsolattartó személye: 2. Ajánlat tárgya: KISTÉRSÉGI BUSZBESZERZÉS 3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 3.1. Az ajánlattevő által ajánlott díj: / HUF + ÁFA /, azaz HUF + ÁFA Kelt:... cégszerű aláírás 2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, kiemelve a vezető céget. C-29

30 M4 Ajánlattételi nyilatkozat formanyomtatványa C-30

31 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 3 KISTÉRSÉGI BUSZBESZERZÉS Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szállítást az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és az árut leszállítjuk az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában. 6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. Kelt: cégszerű aláírás 3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. C-31

32 M5 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében (Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki.) C-32

33 NYILATKOZAT 4 a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.(1) bekezdés a)-h) pontja tekintetében Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabálya alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 4 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő külön-külön nyilatkozik. C-33

34 Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett kizáró okok. Kelt: cégszerű aláírás C-34

35 M6 Igazolás a dokumentáció átvételéről C-35

36 IGAZOLÁS KISTÉRSÉGI BUSZBESZERZÉS Alulírott, mint a Makói Kistérség Többcélú Társulása, mint ajánlatkérő képviselője igazolom, hogy a fent említett közbeszerzési részvételi dokumentációt az alábbi személy, a megjelölt szervezet nevében átvette. Név: Szervezet: Szervezet címe: Szervezet telefaxszáma: Kapcsolattartó neve: Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a fenti táblázat Szervezet rovatába azon szervezet nevét kell megadni, amely önállóan vagy közös jelentkezőként ajánlatot kíván benyújtani. Kelt: a dokumentációt átadta a dokumentációt átvette C-36

37 M7 Nyilatkozat pénzintézetekről C-37

38 NYILATKOZAT 5 pénzintézetekről KISTÉRSÉGI BUSZBESZERZÉS Alulírott.. társaság (ajánlattevő, közös ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Társaságunk az alábbi pénzintézeteknél vezet számlát: [Ajánlattevő tölti ki!] Pénzintézet megnevezése Számlaszám Kelt: cégszerű aláírás 5 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő külön-külön nyilatkozik. C-38

Adobe Photoshop PDF

Adobe Photoshop PDF i ii iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 16000 12000 8000 4000 8,592 6,860 9,368 7,703 8,472 10,510 9,422 12,299 10,493 13,944

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

(Microsoft Word - \261d\260\267\244\244\244\345\253O\263\346_201403)

(Microsoft Word - \261d\260\267\244\244\244\345\253O\263\346_201403) 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 九 樓 9/F., Wing On House, 71 Des Voeux Road C., Hong Kong. Tel: 2867 0888 Fax: 3906 9906 康 健 住 院 現 金 保 險 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

水功能区划报告

水功能区划报告 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 前 言 水 是 生 命 之 源 生 产 之 要 生 态 之 基 水 资 源 短 缺 水 污 染 严 重 仍 然 是 当 前 制 约 经 济 社 会 可 持 续 収 展 的 主 要 瓶 颈

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

生活百科(二)

生活百科(二) ...1...2...3...5...8...9...10... 11...14...15...17...18...19...20...20...21...24...25...26... 27 I ...28...29...31...32...32...34...35...36...37...38...39...40...42...43...45...46...47...49...49...53...

Részletesebben

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

Részletesebben

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

Részletesebben

公務人員履歷表

公務人員履歷表 新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 104 年 度 儲 備 約 僱 稽 查 員 公 開 招 考 簡 章 一 網 路 報 名 及 繳 費 : 104 年 6 月 22 日 ( 星 期 一 ) 起 至 104 年 6 月 29 日 ( 星 期 一 ) 止 二 筆 試 時 間 :104 年 7 月 18 日 ( 星 期 六 ) 三 口 試 時 間 :104 年 7 月 26 日 ( 星 期 日 ) 新

Részletesebben

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

Részletesebben

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

A i

A i XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 A 4 16 10 3011 11 15 8 H HH 183 17M * ... 1.... 4.... 4 A... 5... 13... 14... 15... 15... 15... 16 i A 1.00 A A 98,710,000 A H H 1.00 1 11 8 10 30 8 A

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

Részletesebben

A % 100% 15 A 5% (i) (ii) 6% 2

A % 100% 15 A 5% (i) (ii) 6% 2 01052 7 0 % (i) (ii) 1,949,938,435.74 (i) 1,792,000,000.00 (ii) 157,938,435.74 70% 1 A 98.06 25 25% 100% 15 A 5% (i) (ii) 6% 2 1. (a) (b) (i) (ii) A (iii) B A B (c) A B 98.6441% 1.3559% 70% 68.6441% A

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

经典案例

经典案例 ( 105 133002) 787 1092 32 287.50 2004 6 1 2004 6 1 1 1 000 736.00 ( 16.00 ) ...1 19...5 10...6...7...11 59...13...14...15...19...20...24...25 I ...27...28...31...33...34 60...36...44...46 19 13...47 16

Részletesebben

97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20 6 97 2 27 7 97 3 7 3 14 8 97 3 14

97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20 6 97 2 27 7 97 3 7 3 14 8 97 3 14 96 12 18 0960195594 97 97 1 25 8 30 97 2 3 3 97 1 25 97 2 4 97 http://tft.naer.edu.tw 97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20

Részletesebben

中華民國 年 月 日

中華民國  年  月  日 104 年 12 月 8 日 本 校 105 學 年 度 研 究 所 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 本 校 研 究 所 招 生 委 員 會 編 製 國 立 屏 東 科 技 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 暨 碩 士 在 職 專 班 招 生 簡 章 本 簡 章 請 自 行 下 載 不 另 販 售 考 生 一 律 採 網 路 報 名 國 立 屏 東 科 技 大 學 研 究 所

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

Részletesebben