Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával megbízott: Eu-Med Tender Kft Budapest, Szent László út 174. fsz.3. Az eljárás száma: EM január

2 TARTALOMJEGYZÉK Az ajánlati dokumentáció részei I. BEVEZETÉS... 3 II. Részletes ajánlati feltételek... 4 III. Az ajánlat kötelező részeinek ajánlott összeállítási sorrendje IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET V. Mellékletek VI. Műszaki leírás

3 I. BEVEZETÉS 1./Az ajánlatkérő által igényelt szolgáltatás rövid ismertetése. Ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek és tartalom ismeretében az előírt határidőre készíti el és adja be ajánlatát, melyet Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint értékel. 2./ Az igazolások a Kbt. 20. (3) alapján Ajánlatkérő eredeti vagy egyszerű másolatként kéri benyújtani. 3./ Az Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció eltérése esetén az Ajánlati felhívásban szereplő információ a mérvadó. 4./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 58. (7) bekezdését. A meghatározott gyártmányra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók. 3

4 II. Részletes ajánlati feltételek Az ajánlat elkészítése 1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás Az Ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott postai címen, címen és telefaxszámon további tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal írásban adja meg a kért tájékoztatást 2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig jogosult módosítani az ajánlattételi felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. 3. Az ajánlat visszavonása Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. 4. Az ajánlat módosítása Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 77. (1) bekezdés) 5. Az ajánlat kötelező tartalma Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: aa) Az áru alapvető jellemzőinek részletes leírása, különös tekintettel a műszaki követelményekre. ab) Az ajánlattevő által szállított áru vonatkozásában nyilatkozni kell, hogy a szállítandó termék új, gyári minőségű. ac) Az ajánlattevő által szállított áru, és nyújtott szolgáltatás tekintetében vállalt szavatossági, illetve jótállási feltételek, valamint a magyarországi szerviz ellátásának ismertetése. b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott árura vonatkozó árajánlatot a tételes nettó ajánlati ár és az ÁFA mértékének %-os meghatározásával. c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevő által teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 4

5 ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll. d) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, az ajánlati felhívásban és a jelen Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok eredetiben vagy egyszerű másolatban. e) Az Ajánlattevőnek ajánlatában a 71. (1) bekezdés a) -d) pontja alapján pontosan meg kell jelölnie, hogy ajánlata teljesítéséhez milyen körben kíván igénybe venni ezen szervezeteket. 6. Az ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. Az Ajánlatkérő visszafizeti az Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha a) az Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonja, b) az eljárás a 92. c, d) vagy g) pontja alapján eredménytelen, c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét a felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki és az Ajánlattevő visszajuttatja a Dokumentációt. 7. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó igazolja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát Pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolása céljából ajánlatához mellékelnie kell, az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerint előírtak alapján Műszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak mellékelnie kell, az ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerint előírtak alapján. Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmények igazolására, a pályázatában az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd. Ajánlattevő a Kbt. a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)-(3) bekezdése szerinti alkalmassági feltételeknek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásához igénybe vett erőforrás nyújtó szervezet esetében a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdés szerint kell eljárni. 8. Kizáró okok és azok hiányának igazolása: 8.1. Kbt. 60. (1) bek. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha 5

6 az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; 6

7 d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 8.3. Az ajánlattevőnek, erőforrást nyújtó szervezetének és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt (3) bek. szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bek. a)-d) pontok hatálya alá. 9. Az ajánlat pénzneme Az árakat Ft-ban kell megadni. 10. Az ajánlat nyelve Az ajánlat nyelve kizárólag magyar. Az idegen nyelven készült iratokat egyszerű magyar fordításban kell benyújtani. 11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat Az Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. 12. Ajánlati kötöttség: 60 nap Amennyiben az Ajánlatkérő az elbírálási határidőt a jelen ajánlati Dokumentáció 19. pontjában szereplő eredményhirdetéshez képest meghosszabbítja, az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az Ajánlatkérő eltérő nyilatkozata hiányában további 60 napig tart. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása nem ad módot az ajánlat más tekintetben való módosítására. 13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtani. A borítékokon, valamint az ajánlati példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti, v. másolat. A 4 (négy) borítékot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát : EM-411 Debreceni Egyetem Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a Kbt. 70/A -ban előírtak az irányadók. 7

8 Az Ajánlattevő képviseletében aláíróként eljáró személyek cégjegyzési (képviseleti) jogosultságának igazolására az ajánlathoz mellékelni kell a jogosultságot igazoló eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírásmintát, ill. meghatalmazást, továbbá az ajánlattételi határidőt legfeljebb 60 naptári nappal megelőzően kelt eredeti, vagy egyszerű másolatú cégkivonatot. 14. Az ajánlat benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő Az ajánlatnak legkésőbb március 11-én óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: 15. Az ajánlat felbontása EU-MED Tender Kft 1131 Budapest, Szent László u fsz. 3. Az ajánlatot az Ajánlatkérő által összeállított bontási bizottság az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. Az Ajánlattevő a bontásra külön meghívót nem kap. A Bizottság a bontás során nyilvánosságra hozza az Ajánlattevők nevét, székhelyét, az általuk kért ellenszolgáltatást és a bírálat számszerűsíthető adatait, továbbá ismerteti a kiírás, illetve az egyes ajánlatok módosítását, vagy visszavonásukat. A kbt. 80. (5) bek szerint,ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a 70/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a 70. (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefűzi vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az eredeti megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt Ajánlattevőkről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyhez mellékletként csatolja az Ajánlattevők és az általuk meghívott személyek által aláirt jelenléti ívet. A bontásról készült jegyzőkönyvet a Kbt. 80. (6) bek alapján 5 napon belül az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 16. Érvénytelen ajánlat: Kbt. 88. (1) bek. szerint, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;( jelen eljárásban nem követelmény) c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); 8

9 d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. 17. Az Ajánlattevő kizárása Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be ajánlatát; b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. 18. Hiánypótlás Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét ( Kbt.83. ) 19. Összegezés megküldése: Az összegezés megküldése a Kbt (3) g) pont alapján 2011.március 23-án kerül megküldésre 20. A szerződés létrejötte: A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, illetve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor. Szerződéskötés időpontja: április Alkalmazandó jogszabályok A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 22. Pénzügyi ellenszolgáltatás Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel, előleget nem folyósít. A beérkezett számlát Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítést követően átutalással egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára a Kbt (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően. A Kbt (3) g) pont szerinti kifizetés az Art. 36/A hatálya alá tartozik 9

10 23.. Ajánlatkérő a Kbt.54. (1) bek alapján az alábbi benyújtandó igazolásokat, csatolandó dokumentumokat írja elő. Igazolások, nyilatkozatok Sorsz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja Kbt. 60. (1), 61. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás 249. (3) Az igazolási mód tekintetében irányadó a Kbt. 1. bek Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok Erőforrást biztosító szervezet bevonása esetén Közös ajánlattétel esetén Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, KKvt szerinti besorolás Alvállalkozók tekintetében az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában előírtak szerint az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírtak szerint Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat a Kbt. 65..(4) alapján Közös egyetemleges felelősségvállalásról, és teljesítésben való részvétel mértékéről szóló megállapodás Kbt. 70. (2)szerinti nyilatkozat. Kbt. 71. (1) a) és d) pontjának teljesítése 10% feletti alvállalkozó. tekintetében Kbt. 71. (1) b) pontjának teljesítése Erőforrást biztosító szervezet tekintetében Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozók tekintetében Cégkivonat Aláírási címpéldány(ok) Termékleírás, nyilatkozatok Árajánlat Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Kbt. 71. (1) c) pontjának teljesítése Kbt. 63. (3) pontjának teljesítése 60 napnál nem régebbi eredeti, v egyszerű másolat, folyamatban lévő változás bejegyzés esetén a kérelem egyszerű másolata Eredeti, v egyszerű másolat Dokumentáció 5.aa)-ac) alapján Dokumentáció 5.b) alapján Dokumentáció 5.c) pont alapján Záradék Az Ajánlatkérő, az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve a Bíráló Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban fellelhető, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a Kbt. 73. szerinti előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 10

11 III. Az ajánlat kötelező részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 1) Borítólap 2) Felolvasólap 3) Tartalomjegyzék 4) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása 5) Műszaki szakmai alkalmasság igazolása 6) Kizáró okok igazolása 7) aláírási címpéldányok 8) cégkivonat 9) amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti (konzorciumi) megállapodásukat eredeti vagy egyszerű másolatban 10) Kbt (1) bekezdés a) d) pontja és a Kbt. 63 (3) bekezdés szerinti nyilatkozat 11) Nyilatkozat a Kbt. 70 (2) bekezdés szerint 12) nyilatkozat új áru szállításáról, szervizről, jótállásról 13) Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 14) Egyéb nyilatkozatok 15) Árajánlat 16) Az ajánlott áru részletes ismertetése, 11

12 IV. SZERZŐDÉS TERVEZET A szerződés létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem nevében eljárva a Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum Gazdasági Igazgatóság 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. képviseletében eljárva: Prof Dr. Paragh György Centrumelnök és Kecskés Gábor gazdasági igazgató, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a., (székhely:, képviselő:.) mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Szállító) közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 1. A szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő..(dátum). számú ajánlati felhívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott minőségű (a továbbiakban Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása) Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek. Teljesítési határidő: a szerződés aláírását követő.. hónap időtartam. 2. Vételár 2.1. A Megrendelő által az Áru ellenértékeként a Szállítónak fizetendő ár:... + ÁFA 3. Fizetési mód 3.1. A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követő a Szállító.. banknál vezetett. számú számlájára a Kbt által részletesen szabályozottak szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési esedékesség Szállító által a Megrendelőnek igazoltan, egyidejűleg átadott áruszámla és átvételi elismervény dátumától kezdődik A Kbt (3) g) pont szerinti kifizetés az Art.36/A (3) bek. hatálya alá tartozik. A Kbt (6) bek. szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízásra vonatkozóan Megrendelő nyilatkozik, hogy a Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett számú számlájáról történő teljesítéséhez hozzájárul Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át Megrendelőre Megrendelő késedelmes fizetés esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat számlázására jogosult. 4. Teljesítési hely Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 4032 Debrecen, Nagyerdei krt

13 5. Szállítási feltételek és határidők 5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet A Szállító az Árunak a teljesítési helyre eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot kell választania, és kellő gondossággal kell eljárnia a fuvarozó kiválasztásában Szállítási határidő a szerződéskötéstől számított hónap 6. Csomagolás 6.1. A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket. 7. Az Áru átvétele, tárolása 7.1. Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő, vagy a Megrendelő által kijelölt személy feladata. A Megrendelő kellő időben köteles tájékoztatni a Szállítót az átvételre jogosult személyéről 7.2. A Megrendelő az Árut a fuvarozótól bruttó súly és darabszám szerint veszi át. Az Áru fuvarozótól történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni a kárigényt és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendelő megítélése szerint szükséges, a (láda) bontásra - a (láda) bontás helyének és időpontjának a megjelölésével - rövid úton meghívja a Szállítót, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (láda) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a Szállító a (láda) bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül. 8. Ellenőrzések és vizsgálatok 8.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai specifikációja képezi Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő - a választása szerint - az Áru kicserélését, kijavítását vagy az ár megfelelő csökkentését követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy a kijavítás határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni. 9. Szavatosság, jótállás 9.1. A Szállító szavatolja és garantálja, hogy 13

14 a) az általa a szerződés keretén belül szállított Áru az ajánlatában feltüntetettek szerint használatban nem volt, és hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, b) a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, c) a szállított Áru a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett a Szállító ajánlatában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről A szavatosság, illetve a jótállásnak a Szállító ajánlatában megjelölt időtartama alatt a Szállító, illetve a Szállítónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a Megrendelő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése vagy kijavítása érdekében A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők A jótállás időtartama: 60 hó 10. Kötbér A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szállító az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek: a) késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru szerződéses nettó árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi 0,08 %, a következő 15 nap folyamán napi 0,1 %, az ezt követő késedelem folyamán napi 0,15 %, legfeljebb azonban 12 %. b) hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt a Megrendelő fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 11. A Megrendelő elállási joga A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító 2 hetet meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és a Szállítótól a kára megtérítését követelni. 12. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek 14

15 12.1. A Szállító a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a Megrendelő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás megkezdéséig Ha a Szállító nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket a Szállító, míg a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a Megrendelő viseli a közvetlenül importált Áruk után. 13. Hatályba lépés 2011.hó., a szerződés kétoldalú aláírásával 14 Egyéb feltételek A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve: magyar. a) Megrendelő címe: Debreceni Egyetem nevében eljárva a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gazdasági Igazgatóság 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Megrendelő telefonja: Értesítendő személy: Józsa Judit b) Szállító címe:. Szállító telefonja:... Értesítendő személy: A jelen szerződés 6 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 3-3 példányt kapnak A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, a Szállító által benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 15. Választott bíróság, alkalmazott jog 15

16 A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából kikötik a teljesítés helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét., Debrecen, Szállító Megrendelő 16

17 V. Mellékletek 17

18 1. sz. melléklet AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel: Az ajánlat száma és tárgya: Az ajánlatot adó cég pontos neve: EM-411 Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Címe: Telefonszáma: Telefax száma: címe: A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: Ezután következzenek ugyan ezek az adatok a 10%-ot meghaladó alvállalkozókra (adott esetben.) Ezután következzenek ugyan ezek az adatok az erőforrást nyújtó szervezetre (adott esetben.) Ezután következzenek ugyan ezek az adatok a közös ajánlattevőre (adott esetben.) 18

19 2. sz. melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Nettó ajánlati ár HUF hó... nap... cégszerű aláírás Kérjük, hogy ezután következzen a tartalomjegyzék a következő oldalon. 19

20 3. sz. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL Ssz. Szerződés tárgya Ellenszolgáltatás összege(nettó Ft + ÁFA) vagy a korábbi szerződéses mennyiségére utaló más adat Teljesítés ideje A szerződést kötő másik fél megnevezése Az információt adó személy (név, cím, elérhetőség) A teljesítés szerződésszerű volt-e) Kelt,..... Cégszerű aláírás 20

21 4. sz. melléklet REFERENCIA a Kbt. 67. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához Szerződő fél: A szerződés tárgya: A munka rövid ismertetése :.. Szerződést kötő másik fél megnevezése: Információt adó neve: címe: elérhetősége: Teljesítés ideje: Kezdés: Befejezés: Az ellenszolgáltatás összege: vagy Szerződéses mennyiségre utaló egyéb adat: nettó..-ft + ÁFA, A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. Munka minősítése: kiváló (5), jó (4), megfelelő (3), tűrhető (2), alkalmatlan (1) Ajánlatkérő a jótállási kötelezettségeket megfelelően teljesítette. Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság igazolására állítottam ki. Kelt:.... P.H... referenciát kiállító aláírása 21

22 5. sz. melléklet Nyilatkozat Kbt.60. (1) bekezdés szerinti kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint az..(cég) (székhelye:...) cégjegyzékszáma: Cg.., önálló cégjegyzésre jogosult képviselője a évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63..-ban foglaltak szerint ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az képviselt céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60..(1) bekezdésben előírt kizáró okok A Közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kelt:.,.. Cégszerű aláírás 22

23 6. sz. melléklet Nyilatkozat Kbt. 61..(1) a-d) pontok szerinti kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint az..(cég) (székhelye:...) cégjegyzékszáma: Cg.., önálló cégjegyzésre jogosult képviselője a évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63..-ban foglaltak szerint ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az képviselt céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 61..(1) a-d) pontokban előírt kizáró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt:.,.. Cégszerű aláírás 23

24 NYILATKOZAT A Kbt. 71. (1) bekezdése a) és d) pontja alapján 7.sz. melléklet Alulírott.., mint az (cég.) ( székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során 10%-ot el nem érő mértékben alvállalkozót *nem vesz igénybe *az alábbiak tekintetében vesz igénybe: -.. a teljesítés %-ban -.. a teljesítés %-ban -.. a teljesítés %-ban A Kbt. 71. (1) bekezdése d) pontja alapján Alulírott.., mint az (.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítése során 10%-ot el nem érő mértékben alvállalkozót a Kbt. 69. (8) bek. szerinti Alkalmassági követelmény(ek) igazolásához veszek igénybe. Alvállalkozó: Neve:. Székhelye: Kelt,... Cégszerű aláírás 24

25 N Y I L A T K O Z A T 8.sz. melléklet A Kbt. 71. (1) bekezdése b) pontja alapján Alulírott.., mint az (cég.) ( székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az.. (cég) a szerződés teljesítése során 10%-ot elérő mértékben alvállalkozókat *nem vesz igénybe *vesz igénybe: 1) - név:. - cím:. - az alábbiak tekintetében. a teljesítés %-ban 2) - név:. - cím:. - az alábbiak tekintetében. a teljesítés %-ban Kelt,... Cégszerű aláírás 25

26 9.sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 71. (1) bekezdése c) pontja alapján Alulírott.., mint az (cég.) (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég erőforrást nyújtó szervezetet *nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez *vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez: - név:. - cím:. - az alábbiak tekintetében. Kelt,... Cégszerű aláírás *megfelelő aláhúzandó 26

27 10.sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján Alulírott.., mint az (cég.) ( székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az. (cég). a szerződés teljesítése során sem 10 % alatt, sem 10% felett nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. szerinti kizáró okok fennállnak. Kelt,... Cégszerű aláírás 27

28 11. sz. melléklet NYILATKOZAT A 70.. (2) bekezdés szerint Alulírott., mint a (cég neve) (székhely:. ) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz az Ajánlati Felhívásában, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban, a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítem. Az általam képviselt cég Kkvt szerinti besorolása : Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nem tartozik a tv. hatálya alá Kelt:.,.. Cégszerű aláírás 28

29 VI. Műszaki leírás VALAMENNYI RÉSZ ESETÉBEN CSAK GYÁRI, ÚJ TERMÉK AJÁNLHATÓ! 1. FOGÁSZATI OKTATÁSI SZIMULÁCIÓS RENDSZER a. Klinikai jellemzők Munkakörnyezet Tapintás-visszacsatolás és valósidejű értékelés Azonnali és állandó visszajelzés a klinikai kritériumok szerint Előkészítési szimuláció virtuális környezetben Klinikai megközelítés: teljes orvosi információ (röntgen, kórtörténet) On-line kiértékelés: objektív, részletes és felhasználóbarát Fejlett munkakörnyezet: megvilágítás, zoom és forgatási opciók Oktatás Teljes adatbank: minden munkafolyamatot rögzít és lehetővé teszi azok megtekintését a hallgatók és oktatók részére MM segítő teljes multimédiás leckék Elektronikus jelentő Elektronikus tanterem adatexport MS Excel formátumban statisztikai elemzési célokra Testreszabási beállítások Több, mint 100 belső és külső koronális klinikai eljárás különböző nehézségi szinteken Szoftverrel támogatott karbid és gyémánt fogfúrók széles választéka Osztályozás negatív, vagy pozitív osztályozó rendszer segítségével Program-módok Klinikai fő üzemmód, a fogászati eljárások előkészítése és kiértékelése Kiértékelés kimenet-alapú értékelés, a visszajelzés előre meghatározott kritériumokon alapul Áttekintés eljárás-alapú kiértékelés, elejétől-végéig vizsgálja a munkafolyamatot Lecke egy előre meghatározott eljárást készít elő Kijelölés kötelező folyamatteszteléshez Gyakorlás kötetlen munka fogászati eljárásokon Korábbi munkafolyamat bármely elmentett munkafolyamat áttekintése Vezérlés Valamennyi elektronikus adat (eljárások, leckék, tanfolyamok, felhasználók és oktatók) meghatározása és kezelése 29

30 b. Kamera Modern, nagypontosságú CCD IR figyelőkamera 1 méteres üzemelési tartomány közvetlen áramellátás a számítógépről Közvetlen videóadat-átvitel a számítógépre Legfeljebb 30 FPS filmtovábbítási sebesség c. Állkapocs és mintatest Standard állkapocs és dentoformák Saját mintatest a követéshez, tanulóbaba 7 beépített LED-del Könnyű súly, rugalmas csatlakozó kábel a számítógéphez d. Kézi egység Standard turbina 650B. LUX-3 nagysebességű kézi egység 16 beépített követő LEDdel (light emitting diodes fénykibocsátó dioda) Állandó vízpermet és megvilágítás Könnyű súly, rugalmas csatlakozó kábel a számítógéphez e. Felhasználói interfész Jobb és balkezes (kapcsolható a mód) támogatás USB csatlakozós egér Szabványos PS2 billentyűzet 17 síkképernyő Audio indiktátorok Vezérlések: forgatás, fényvezérlés, kamerás követés, zoom, MM segítő, értékelés, újratöltés, munkafolyamat mentése, áttekintés, szinkronizálás, előkészítés áttekintése, furóválasztás, meghatározott munkakörnyezet, tanulást segítő gombok f. Számítógép Pentium IV PC 2.66 GHz, 512 MB RAM, Windows XP, illetve azzal kompatibilis Fogászati szimulációs szoftver Tracking program Saját tracking kártyák A saját interfész kártya az A-Dec hardverhez g. Teljesítményadatok Általános teljesítmény pontosság RMS - <300 mikron Névleges feszültség 100/120/230V~ Egyfázisú Névleges frekvencia (Hz) 50/60Hz Névleges bemeneti teljesítmény (VA) 260VA Az áramütés elleni védelem típusa I. osztályú berendezés 30

31 Biztonsági szabványok: CE jelölés, IEC Üzemelés módja: folyamatos üzem Szervizzel és karbantartással szemben támasztott követelmények: Korlátlan telefonos támogatás munkaidőben Éves megelőző karbantartási ellenőrzés Szükség esetén helyszíni kiszállás 3 munkanapon belül Hibabejelentéstől számított 3 napon belüli pótalkatrész ellátás Az alkalmazás szoftverének folyamatos fejlesztése esetén a frissítések elérhetősége 31

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Lineáris gyorsító garanciaidőt követő teljeskörű szerviztevékenységének (javítás, karbantartás ) ellátása,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint a) az Ajánlatkér neve: Debreceni Egyetem címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. kapcsolattartó: DEOEC Józsa Judit gazdasági igazgató helyettes telefonszáma: +36 52 417 962 telefaxszám: +36 52 425 204 elektronikus

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 85 2. El írtnál rövidebb szállítási határid (nap) 10 3. Jótállás id tartama kötelez 12 hó felett (hó) 5

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 85 2. El írtnál rövidebb szállítási határid (nap) 10 3. Jótállás id tartama kötelez 12 hó felett (hó) 5 a) az Ajánlatkér neve: Debreceni Egyetem címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. kapcsolattartó: DEOEC Józsa Judit gazdasági igazgató helyettes telefonszáma: +36 52 417 962 telefaxszám: +36 52 425 204 elektronikus

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162115-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 254400-2012 - TED Tenders Electronic Daily

Árubeszerzésre ir... - 254400-2012 - TED Tenders Electronic Daily 1. oldal, összesen: 6 oldal Árubeszerzésre ir... - 254400-2012 09/08/2012 S152 Tagállamok -Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás -Nyílt eljárás I.II.III.IV.VI. HU-Debrecen: Oxigéndúsító

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226339-2014:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben