AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és nm, a dokumentációban megadott bontásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/ /125 Telefax: 23/ ) A közbeszerzés tárgya, mennyisége: hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása Mennyiség: Összesen 131,5 km és nm, a dokumentációban megadott bontásban 3) A szerződés meghatározása: Biatorbágy Város közigazgatási határán belül közutakon, közterületeken parkolókban a hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében 4) A teljesítési határidő: A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától április 15. napjáig 5) A teljesítés helye: Biatorbágy Város Közigazgatási területe 6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A Kbt ban foglaltakkal összhangban átutalással, havonta utólag. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A -ában bekezdésében írtak irányadóak. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 7 ) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges 8) Többváltozatú (alternatív) ajánlat: nem lehetséges 9) Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 10) Az ajánlattevő személyes helyzetére (kizáró okok) vonatkozó követelmények: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy meghatározott feltételek valamelyike fennáll. Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 62. (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód A Kbt (3) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. 1

2 11) Az ajánlattevőnek, illetve a szerződés teljesítésére igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága Pénzügyi, gazdasági alkalmasság tekintetében: Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, amennyiben, a évben a számviteli szabályok szerinti beszámolója szerint mérleg szerinti eredménye negatív volt. Az alkalmasságot a következő módon kell igazolni: ajánlattevő évi számviteli szabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül) A Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontjai szerinti erőforrás szervezet bevonásával is megfelelhet. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Műszaki, szakmai alkalmasság tekintetében: Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, amennyiben, nem rendelkezik az utolsó két évből minimum nettó ,- Ft értékű vagy 100 km hó eltakarítási és/vagy síkosság mentesítési feladatok tárgyú referenciával. nem rendelkezik legalább kettő, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú, saját tulajdonban álló vagy bérelt hóekével és a dokumentációban kiírt anyagok szórására alkalmas eszközzel felszerelt munkagéppel. Az alkalmasságát a következő módon kell igazolnia: Ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont alapján az utolsó két év hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatainak Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti ismertetését (legalább a másik szerződő fél, a szerződés tárgya, a teljesítés ideje, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi teljesítés mennyiségére utaló más adat feltüntetésével). nyilatkozatot a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek adatairól (darabszám, műszaki paraméter, felszereltség, rendelkezési jogosultság megjelölésével). A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát, a bérelt eszközök esetén a bérleti szerződés másolati példányát kell csatolni. A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) pont szerinti alvállalkozó együttesen is teljesítheti. A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján fenti műszaki alkalmassági követelménynek az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 10 % alatti vállalkozóval együtt is megfelelhet. Ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10 % alatti vállalkozó nevét, címét, továbbá a Kbt-ben a 10 % alatti alvállalkozókra előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a fenti műszaki alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontjai szerinti erőforrás szervezet bevonásával is megfelelhet. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 12) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő szükség szerint egy vagy több tárgyalást tart. A tárgyalások során a felek először a szerződéses feltételeket egyeztetik, valamint az 2

3 ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy a tárgyalás alapján az ajánlattevők írásban módosítsák ajánlatukat. Az első tárgyalás időpontja: október óra 13) Ajánlattételi határidő: október 5. 9 óra 30 perc Az ajánlatok benyújtásának címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Titkárság 14) Az ajánlattétel nyelve: magyar 15) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, ajánlati kötöttség: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kis tárgyaló október 5. 9 óra 30 perc Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattevő végső ajánlat benyújtásától számított 90 napig ajánlatához kötve van. 16) Az összegzés megküldésének tervezett napja: október ) A szerződéskötés tervezett időpontja: október ) További információk: A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ára: ,-Ft + Áfa. A dokumentáció árát az Önkormányzat sz. számlájára kell befizetni a felhívás tárgyának feltüntetésével. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell megvásárolnia. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: hétfőtől péntekig 9-12 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentáció 8-9 óra között) az ajánlatkérőnél személyesen átvehető vagy a Kbt. 54. (8) bekezdésében meghatározott módon, a befizetést igazoló számla bemutatását követően. Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást a 250. (3) bek. b) pontja alapján kérhetnek. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 71. (1) bekezdés és a 63. (3) bekezdésére. [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.]. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 70. (2) bekezdésére. Ajánlattevő a Kbt a vonatkozásában nyilatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján az összegzésben a nyertes mellett a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetet is megnevezi és a 91. (2) bekezdésében foglalt esetekben az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdését nem alkalmazza. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Az ajánlatokra formai követelményeire a Kbt. 70/A. -ban foglalt előírások vonatkoznak. Az ajánlatokat három példányban (egy eredeti és két másolati példány) kell benyújtani. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig teljes körű felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, legalább az alábbi feltételekkel o 5 millió forint/kár o 25 millió forint/év 3

4 Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell arra vonatkozó szándéknyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a felelősségbiztosítás megkötését vagy meglévő felelősségbiztosítását kiegészíti. Ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény másolatát legkésőbb a szerződéskötéskor át kell adnia Ajánlatkérő részére. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem vagy nem megfelelő tartalommal adja át a biztosítási kötvényt, úgy a részéről a Kbt. 91. (2) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül és ajánlatkérő amennyiben az összegzésben őt megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény irányadó. 19) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: szeptember 19. Tarjáni István polgármester 4

5 Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban 1

6 TARTALOM I. fejezet Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók II. fejezet Ártáblázat III fejezet Szerződéstervezet IV. fejezet Iratminták 2

7 I. fejezet AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől. 2. Ajánlattételi határidő 2.1. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő székhelyén az ajánlattételi felhívásban megadott helyen és időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! 2.2 Az Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, sorállás, stb.) 3. Titoktartás Az ajánlati dokumentáció továbbadása vagy közzététele Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet részéről nem megengedett! Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet köteles a jelen eljárásban megszerzett információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni. 4. Formai követelmények 4.1. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) zárt borítékban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként feltüntetve kell benyújtani. Az ajánlatok egyes példányait eredeti vagy másolat megjelöléssel kell ellátni. Eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. Az ajánlatokat példányonként maradandóan egybefűzve, olyan kötésben kell beadni, melyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 4.2. Az ajánlatot oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. Az ajánlatot folyamatos oldalsorszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni Az ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig a cégjegyzésre jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok és az alkalmasság igazolására szolgáló okiratok, valamint minden egyéb irat a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 3

8 4.5. Az ajánlattevőnek a fedlapot és a tartalomjegyzéket követő első oldalként felolvasólapot kell csatolnia. 5. Tartalmi követelmények 5.1.Az ajánlatban az ajánlattevőnek (adott esetben 10%-t meg nem haladó vagy 10% feletti alvállalkozójának továbbá a megjelölt erőforrás szervezetnek) az alábbi okiratokat kell csatolnia: Felolvasólap (1. sz. melléklet) Kitöltött ártáblázat A Kbt. 70. (2) bek. első fordulata szerinti teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet) Nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (3. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. a. pont szerinti nyilatkozat (4. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. b. pont szerinti nyilatkozat (5. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. c. pont szerinti nyilatkozat (6. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. d. pont szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet) A Kbt. 63. (3) bek. szerinti nyilatkozat (8. sz. melléklet) Cégszerű nyilatkozat a kizáró okok hiányáról ajánlattevő, illetve adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó illetőleg adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet részéről (9. sz. melléklet) 60 napnál nem régebbi cégkivonat az aláírási jogok ellenőrzése céljából (egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata) Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, akkor csatolandó a változásbejegyzési kérelem másolata Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, illetve adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó illetőleg adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában) Meghatalmazás (meghatalmazott eljárása esetén, szükség esetén) Éves beszámoló a kiegészítő mellékletek nélkül Referenciaigazolások a Kbt. 68. (2) bekezdésében előírtak szerint (10. sz. melléklet) Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt munkagépekről (11. sz. melléklet). A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példánya, a bérelt eszközök esetén a bérleti szerződés Nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (12. sz. melléklet, szükség szerint) Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet) Közös ajánlattevők közötti megállapodás (konzorciumi szerződés, szükség szerint) 5.2. Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott mellékletek tartalmazzák. Ajánlattevő javasolja ajánlattevőknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében A fenti nyilatkozatok, okiratok a Kbt. 4. 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. 6. A kizáró okok igazolása Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) és 62. (1) bekezdés hatálya alá 4

9 7. Alkalmasság igazolása 7.1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 3/D és 3/E. pontjára A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján a 66. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeken felül az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. 8. Ajánlattétel 8.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: az ajánlattevők adatait (név, székhely), a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére történő felhatalmazását, annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig Ajánlatkérő a Kbt. 70. (4)-(7) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét a következő követelmények megtartására: Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó Ha egy a Kbt pontjának a) d) alpontjai hatálya alá nem tartozó személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 5

10 9. Szerződés Az ajánlatkérő által megadott szerződéstervezetet a III. sz. fejezet tartalmazza. A szerződéstervezet tartalmazza a teljesítés részletes feltételeit is. 10. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar, tehát azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven készültek, kérjük csatolni a fordító iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást is. 11. Az elbírálás szempontja Az ajánlatok a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerint bruttó szerződéses díj tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ajánlatkérő az előző évek tapasztalatai alapján határozta meg a II. fejezetben csatolt ártáblázatban foglalt viszonyszámokat, melyeket az ajánlatok elbírálásához (azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás megállapításához) kíván felhasználni. Ajánlattevőknek az ellenszolgáltatás meghatározásakor figyelembe kell venniük, hogy az ártáblázatban foglaltakon túl a szerződés teljesítése során egyéb díj, költség nem számítható fel, tehát a megajánlott ajánlati árnak minden teljesítéshez szükséges költséget (ideértve az anyagdíjat is) tartalmaznia kell! Az ártáblázatban a síkosságmentesítésre megadott napok száma, a feladatok gyakorisága az elmúlt évek tapasztalati számai alapján kerültek megállapításra, kizárólag az ajánlatok értékelése céljából. A szerződés teljesítése során a mindenkori időjárási körülmények határozzák meg a síkosságmentesítésre igénybe vételre kerülő napok számát, a feladatok elvégzésének gyakoriságát, mely az itt leírtaknál több is, kevesebb is lehet. 6

11 II. fejezet ÁRTÁBLÁZAT 7

12 III. fejezet SZERZŐDÉSTERVEZET 8

13 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET - amely létrejött Név: Biatorbágy Város Önkormányzata Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. Adószám: Törzsszáma: Statisztikai számjel: Képviselő: Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével mint Megrendelő - a továbbiakban Megrendelőmásrészről Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Képviselő neve és a képviselet jogcíme: mint vállakozó (a továbbiakban, mint Vállalkozó ), - a továbbiakban külön-külön Fél együttesen Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel: között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: Megrendelő közbeszerzési eljárást indított Biatorbágy Város közigazgatási határán belül közutakon, közterületeken parkolókban a hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyában. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett. 1 A jelen Szerződés tárgya 1.1 A szerződő Felek egyetértőleg rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg a Vállalkozótól: - Biatorbágy város közigazgatási határán belüli - az alábbiakban felsoroltak szerinti - közutakon, köztereken, parkolókban a hó eltakarítási, illetve síkosság mentesítési feladatok elvégzése, melynek eredményeként közutak járhatóvá, a közterek és parkolók használhatóvá válnak: - Belterületi kiépített kiszolgáló és lakóutak (34,6 km*5,5 m átlag szélességgel= m 2 Hó és síkosság mentesítés NaCl 2 -dal és sárga bányahomokkal 1:3 arányban bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt) - Belterületi kiépítetlen kiszolgáló és lakóutak (19,03 km*5,5 m átlag szélességgel= m 2 Hó és síkosság mentesítés CaCl 2 -dal és dmax 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt) - Belterületi kiépített kerékpárút (3,5 t súlykorlátozással) 0,5 km* 2 m átlag szélességgel=1.000 m 2 Hó és síkosság mentesítés CaCl 2 -dal és sárga bányahomokkal 1:3 arányban bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt) 9

14 - Külterületi közutak (77,3 km*3,7 m átlag szélességgel= m 2 Hó és síkosság mentesítés CaCl 2 -dal és dmax 2-5 bazaltzúzalékkal 1:3 arányban bekeverve, a szükséges mennyiség kiszórva, a mentesítő anyaggal együtt) - Közterek - Parkolók (továbbiakban Feladatok) 1.2 A Vállalkozó a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt Feladatok elvégzését elvállalja a jelen szerződésben foglalt megállapodások szerint. 2 A Megrendelő kötelezettségei 2.1 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a közutak és közparkok vonatkozásban a Feladatok elvégzésének fontossági sorrendjét megadja.(1. számú melléklet) 2.2 A szerződés teljesítésével, ellenőrzésével kapcsolatosan a Megrendelő kapcsolattartója: Városüzemeltetés és Beruházási Osztály vezetője. 3 Vállalkozó kötelezettségei 3.1 A Vállalkozó a Feladatok ellátását a Megrendelő érdekeinek megfelelően, a Megrendelő által a jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott fontossági sorrendben végzi el. 3.2 A Vállalkozó a Feladatokat annak szükségének észlelését követő 1 órán belül köteles megkezdeni és szükség szerint folytatni. Ugyancsak köteles a Vállalkozó a Feladatok elvégzését megkezdeni abban az esetben, ha arra a Megrendelő utasítást ad, az utasítást követő 1 órán belül. A Felek rögzítik, hogy a hó eltakarítás szempontjából a 4-5 cm hullott csapadék olyan szükséges körülmény, mely külön megrendelői utasítás nélkül is a hó eltakarítási feladatok elvégzésének kötelezettségével jár. 3.3 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni. 3.4 A Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a Megrendelő számára. A Megrendelő a Vállalkozónak utasításokat adhat, mely esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. 3.5 A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályi rendelkezések - így különös tekintettel (de nem kizárólagosan) a környezet- és természetvédelmi előírások, a közlekedési szabályok, valamint a munkavédelmi előírások és a szakmában szokásos normák betartására. 3.6 A Vállalkozó az elvégzett munkához GPS alapú nyomkövetést biztosít és GPS alapú menetlevelet vezet, melyet a Megrendelő felé megküld, mely a teljesítés és díj elszámolás alapja. A Megrendelő a teljesítést havi rendszerességgel igazolja. 3.7 A Vállalkozónak a huzamosabb (24 órát meghaladó) szélsőséges időjárás esetén is gondoskodnia kell a Feladatok folyamatos ellátásáról. 3.8 A Vállalkozónak olyan felszereltségű gépeket kell alkalmaznia, hogy a takarított útfelületeken a lehetőségekhez képest a legkisebb mennyiségű letaposott hó maradjon. A havat az útpadkára, a csapadékelvezető árokba, illetve akadálymentes közterületekre kell tolni, úgy hogy a felgyülemlett hó a közlekedés biztonságát, folyamatosságát, a gyalogosforgalmat, továbbá életés vagyonbiztonságot ne veszélyeztessen. 10

15 3.9 A Vállalkozó a visszamaradt anyagot minden évben legkésőbb..-ig köteles feltakarítani és elszállítani A Vállalkozó felelősséget vállal az általa okozott kárért. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig köteles igazolni, hogy a tevékenységére teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik, mely a jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozóan kiterjed és, káreseményenként legalább 5 millió forint, míg éves szinten legalább 25 millió forint fedezedet biztosít A Vállalkozónak csak speciálisan síkosság mentesítésre tervezett eszközzel lehet végezni a szórási munkát. Olyan teljesítményű szórógépet kell alkalmaznia, amely alkalmas az útfelületek egyenletes szórására, síkosság mentesítési feladatok ellátására, melynek során, az úttesten keletkezett, letaposott összefüggő hóréteget, illetve jégpáncélos felületet megbontja, illetve az útfelület csúszás mentesítését oldja meg A Feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni A Vállalkozó a szerződés időtartama alatt folyamatos ügyeletet lát el. Az ügyelet alatt a gépjárműveket készenlétben tartja, a járművezetők elérhetőségét biztosítja. 4 Vállalkozási Díj és fizetési feltételek 4.1 A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés rendelkezései alapján a Vállalkozó a Feladat elvégzésének ellenértékeként Díjra (a továbbiakban: Díj ) jogosult, amelyet a jelen Szerződés rendelkezései szerint Megrendelő köteles megfizetni. 4.2 A Díj az alábbiak szerint illeti meg a Vállalkozót: a Vállalkozót minden naptári év december hónapjának 01. napjától a következő naptári év február hónapjának 28. napjáig.-ft+ Áfa rendelkezésre állási óradíj illeti meg a Vállalkozót a tényleges feladatvégzés esetén a Megrendelő által leigazolt menetlevél alapján tisztítási díj illeti meg az alábbiak szerint: Megnevezés Belterületi kiépített kiszolgáló és lakóutak Belterületi kiépítetlen kiszolgáló és lakóutak Belterületi kiépített kerékpárút Külterületi közutak Közterek Parkolók Egységnyi terület tisztítási díja.,-ft+áfa/km.,-ft+áfa/km.,-ft+áfa/km.,-ft+áfa/km.,-ft+áfa/nm.,-ft+áfa/nm Azokra a napokra, amikor a Vállalkozó a tényleges hó-eltakarítási vagy síkosság-mentesítési feladatot végez a Vállalkozó rendelkezésre állási díjra nem jogosult. 11

16 A Vállalkozó a Feladatokat a Megrendelő utasítására a december 01-február 28-án kívüli időszakban is köteles ellátni, mely esetben a pontban foglaltak szerint jogosult díjra, míg a pontban fogalt rendelkezésre állási díjra nem jogosult A díjak a felhasznált anyag árát is tartalmazzák. 4.4 A díjak elszámolására havonta kerül sor. A Vállalkozó a Megrendelő által leigazolt teljesítés (GPS alapú menetlevelek) alapján jogosult számláját kiállítani és benyújtani. 4.5 A Megrendelő a jelen Szerződés alapján a Vállalkozót megillető kifizetéseket a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással fizeti meg. A számla kiegyenlítése a Kbt a alapján az alábbiak szerint történik: - a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból - a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; - a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg - a fent részletezett számlák ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozó részére - a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; - a Vállalkozó átadja az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőnek - a Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláit, melyek ellenértékét az ajánlatkérő. napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; - ha a Vállalkozó valamelyike valamely fenti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére; - a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó - a 99. (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Vállalkozó az alvállalkozók felé fennálló kötelezettségét nem teljesítette. 5 A Szerződés tartama, hatálybalépés A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a szerződés aláírásának napjától április 15-ig terjedő időtartamra jön létre és az aláírással lép hatályba. 6 A jelen Szerződés megszűnése 6.1 A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: (a) (b) (c) (d) írásba foglalt közös megegyezéssel; bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással. 12

17 6.2 A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással. napos felmondási idővel felmondani. 6.3 A Megrendelő jogosult a Szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondani. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Szerződés 3.2. pontjában foglalt határidőt nem tartja be, vagy ha egyébként a Feladatot ismételten hibásan teljesíti. 6.4 A Szerződés a 6.1. pontban felsorolt okok miatt külön-külön is megszüntethetők. 6.5 A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 7 Adatváltozás bejelentése A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 8 Vegyes rendelkezések 8.1 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó nem vagy hibásan teljesít a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A Vállalkozó az ügyeleti időszakban azaz december 01 február 28. közötti időszak késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, kötbért tartozik fizetni. A késedelmi kötbér mértéke ,- Ft +Áfa/ óra, melyet a Vállalkozó minden megkezdett késedelmes óránként köteles megfizetni. Amennyiben a Vállalkozó a Feladatot nem teljesíti, úgy nem teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ,Ft/nap. Nem teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó a Feladatot egy naptári napon belül nem vagy több mint 2 órás késéssel kezdi meg. A Megrendelő jogosult a költségtérítési és kötbér igényeit egyidejűleg érvényesíteni, azok tehát nem vagylagos kötelezettségek illetve követelések. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen pont alapján felmerülő költségtérítési és kötbér igény követelését a Vállalkozóval való elszámoláskor a díjból jogosult levonni vagy választása szerint annak felmerülésekor a Vállalkozó számlavezető pénzintézeténél azonnali beszedési megbízás útján is érvényesítheti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés megkötéséig az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges engedélyét a szükséges okiratok formájában is átadja a Megrendelőnek. 8.2 A Felek kapcsolattartói: Megrendelő részéről: Név: Telefon: Fax: Szállító részéről: Név: Telefon: 13

18 Fax: 8.3 A jelen Szerződés csak írásban módosíthatók a Felek által. 8.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. Kelt: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviseli: Tarjáni István polgármester Megrendelő.. Képviseli:. Vállalkozó 14

19 1. számú számú melléklet.. kelt Vállakozási Szerződéshez: Biatorbágy Város útjainak hó- és síkosságmentesítési fontossági sorrendje A téli csapadékhullás időszakában az önkormányzati utak hó és síkosság-mentesítését az alábbi ütemezésben kell elvégezni: I. ütem Belterületi fő közlekedési útvonalak, gyűjtőutak, ill. a volánbusz járatok útvonala: Dózsa György út Szily Kálmán utca Ybl Miklós sétány Baross G. utca Akácfa u. Hársfa u. Móricz Zs. u. Kis köz Meggyfa u. Karinthy Fr. u. Gyöngyvirág u. Juhász Gyula út Dévay Gyula utca Sándor utca Géza fejedelem utca Gábor Áron utca Füzes utca Szegfű utca Bajcsy-Zs. utca Hunyadi utca Deák F. utca Rozmaring utca Zugor István utca József A. u. Jókai u. Petőfi u. Ady E. u. Szent L. u. Bethlen G. u. Iharosi út (Viadukttól a sportpályáig; hókotrással) Rozália Park Felvég u. Vendel Park (Erdőalja u., Tormásrét u., Budai u.) II. ütem A gyűjtőutak járhatóvá tétele után kerülhet sor a többi utcák, bicikliutak,parkolók és közterek járhatóvá tételére, valamint a Katalin-hegy, Pecató területek felvezető, szilárd burkolatú útjainak takarítására. A hótolás miatt az itatott utak zárórétege nem sérülhet! Kelt: Biatorbágy Város Önkormányzata.. 15

20 Képviseli: Tarjáni István polgármester Megrendelő Képviseli:. Vállalkozó 16

21 IV. fejezet IRATMINTÁK 1. sz. melléklet: Felolvasólap 2. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat 3. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről 4. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat 5. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozat 6. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat 7. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés d) pont szerinti nyilatkozat 8. sz. melléklet: Kbt. 63. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 10. sz. melléklet: Nyilatkozat referenciákról 11. sz. melléklet: Nyilatkozat a munkagépekről 12. sz. melléklet: Nyilatkozat az erőforrások szerződés teljesítésének időtartama alatt történő rendelkezésre állásáról 13. melléklet: Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről 17

22 FELOLVASÓLAP 1. sz. melléklet A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Az ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Kapcsolattartó neve: Ellenszolgáltatás összege (bruttó szerződéses díj, ártáblázat B21)): Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 18

23 2. sz. melléklet TELJESSÉGI NYILATKOZAT A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Alulírott,.....(név), mint a...(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a szerződéstervezet feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon és az ártáblázatban rögzített áron. Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Vállaljuk, hogy az ajánlati határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, ajánlatunk ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 19

24 3. sz. melléklet NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓAN A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban a) Alulírott.., a(z)... (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak * minősül. VAGY b) Alulírott.., a(z)... (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy az Ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása * a megfelelő válasz aláhúzandó! 20

25 NYILATKOZAT (Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint) A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban 4. sz. melléklet a) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozókat: VAGY b) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 21

26 NYILATKOZAT (Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint) A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban 5. sz. melléklet a) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni, a közbeszerzés alábbi részeinek megvalósításához: a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye (lakóhelye): a közbeszerzésnek az a része (azon részei), amely(ek)nek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik, illetve ennek a részeknek (ezeknek a részeknek) a százalékos aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva: VAGY b) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 22

27 NYILATKOZAT (Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint) A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban 6. sz. melléklet a) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodik az alábbiak szerint: Erőforrást nyújtó szervezet neve: Erőforrást nyújtó szervezet címe: Erőforrás megjelölése:. Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik a fent megnevezett erőforrást nyújtó szervezetre 1 :.. VAGY b) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira nem támaszkodik. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 23

28 NYILATKOZAT (Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerint) A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban 7. sz. melléklet a) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni: a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye (lakóhelye): VAGY b) Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m hogy Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 24

29 8. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 63. (3) bekezdés szerint) A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amely a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szerinti kizáró okok hatálya alá esik. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 25

30 9. sz. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Alulírott.., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdés a) - i) pontjaiban, valamint a 62. (1) a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 26

31 10.sz. melléklet NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Alulírott,., mint a(z). cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a.. az elmúlt két évben, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával rendelkezik: A teljesítés A szerződést kötő másik A A teljesítés A teljesítés tárgya: fél megnevezése: ellenszol helye, mennyisége (a gáltatás ideje teljesített km összege: (év/hónap/ száma ): nap): Kijelentem, hogy az előzőekben megjelölt szerződés(ek) teljesítése a szerződésnek, az előírásoknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. Kelt: napján..... Az ajánlattevő cégszerű aláírása 27

32 NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT MUNKAGÉPEKRŐL A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban 11. sz. melléklet Alulírott..., mint a(z)... ajánlatot tevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője n y i l a t k o z o m hogy teljesítésbe az alábbi munkagépet kívánom bevonni:.. A munkagépek felszereltsége a következő: A munkagépek saját tulajdonban állnak / bérelt eszközök 2. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 2 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 28

33 12. sz. melléklet NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Alulírott..., mint a(z)... ajánlatot tevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője n y i l a t k o z o m hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt: Az érintett alkalmassági feltétel Az erőforrások pontos leírása Kelt:.., Erőforrás szervezet cégszerű aláírása 29

34 13. sz. melléklet NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL A Biatorbágy Város Önkormányzata ajánlatkérő által kiírt hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyú eljárásban Alulírott..., mint a(z)... ajánlatot tevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője n y i l a t k o z o m hogy nyertességem esetén vállalom az ajánlattételi felhívás 18. pontjában foglalt tartalommal felelősségbiztosítás megkötését vagy meglévő felelősségbiztosításomat kiegészítem és azt a szerződéskötésig az ajánlatkérő részére átadom. Kelt:.., cégszerű aláírása 30

35 Szélesség (méter, tájékoztató adat) Napi takarítási gyakoriság Mértékegység (egységnyi terület) Teljes tisztítandó terület (Terület nagyság*napi gyakoriság) Egységnyi terület tisztításának díja (anyaggal együtt) nettó, Ft 1 napi tisztítási díj (Teljes tisztítandó terület*egységnyi terület tisztításának díja) nettó, Ft Megnevezés Terület nagyság Belterületi kiépített kiszolgáló és lakóutak 5,5 3 34,60 km Belterületi kiépítetlen kiszolgáló és lakóutak 5,5 3 19,03 km 57 - Belterületi kiépített kerékpárút 2 1 0,50 km 1 - Külterületi közutak 3,7 1 77,30 km 77,3 - Közterek ,00 négyzetméter 450,0 - Parkolók ,00 négyzetméter ,0 - Összesen - Adatok december február idényre vonatkozóan: Rendelkezésre állás kezdete : Rendelkezésre állás vége : Rendelkezésre állási kötelezettség időtartama: 90 Rendelkezésre állási napidíj(nettó) Ft. Havas napok becsült száma: 15 Csak rendelkezésre állási napok becsült száma: 75 Díj kalkuláció: Rendelkezésre állási díj összesen (Rendelkezésre állási napidíj*csak rendelkezésre állási napok becsült száma): - Takarítás díja (1 napi tisztítási díj összesen*havas napok becsült száma) - Teljes nettó szerződéses díj (Rendelkezésre állási díj+takarítási díj): - ÁFA: - Bruttó szerződéses díj(teljes nettó szerződéses díj+ ÁFA)(ezen összeg szerepel a felolvasólapon): -

36 Elektronikus árlejtés lefolytatásának menete Ajánlatkérő az eljárásban a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint elektronikus árlejtést alkalmaz. Az ajánlatkérő az ajánlattételt követően Ajánlattevőket meghívja az ajánlati ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre. Az ajánlattétel ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és -en az árlejtési felhívásban adja meg. Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. Az Ajánlatkérő az árlejtést az ellenszolgáltatás mértékének vonatkozásában folytatja le. Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap. Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, az árlejtési felhívásban megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg. Ajánlatkérő a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 17. (6) bekezdés szerint nem folytathat le elektronikus árlejtést, amennyiben egyetlen érvényes ajánlat kerül benyújtásra. A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az Ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempont tekintetében a Kbt ának (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket. Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve a részszempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe. Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, amely a bírálati részszempontnál a pályázók sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Az értékelés alapja az ajánlati ár. A beérkezett ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan utoljára adott licit alapján értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését (vak árlejtés). 1

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Város Polgármestere. Tarjáni István Polgármester. Összeállította: Várkonyi Mária

Város Polgármestere. Tarjáni István Polgármester. Összeállította: Várkonyi Mária Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Feladó ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Tárgy: Ajánlattételi felhívás Címzett: SOMA-FÖLD Kft. Danka László részére Nyíregyháza Váci

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek. a.) pont/:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19. GFH - 162 /2010. Ajánlattételi felhívás Tisztelt Ajánlattevő! Az Országgyűlés Hivatala (székhely: 1357 Budapest,

Részletesebben

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeletének ellátása - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben