ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : , PIR szám : Pénzforgalmi számlaszám : mint előfizető (a továbbiakban : Előfizető), képviseli : Bakos Emil másrészről a : Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. székhely : 1096 Budapest, Lechncr Ödön fasor 6. Cg. : adószám : mint szolgáltató (a továbbiakban : Szolgáltató), képviseli : dr. Beck György ketten együtt Felek között, az alulírott helyen és napon, Mobilinternet szolgáltatás megrendelése távmunka végzésre alkalinas laptopokhoz" tárgyában, az alábbi feltételekkel. 1

2 1. A szerződés tárgya 3G mobilinternet szolgáltatás teljesítése távmunka végzéséhez alkalmas laptopokhoz a következők szerint : darab inaktív SIM-kártya leszállítása a megrendelést követő kettő munkanapon belül, darab SIM-kártya egyidejű aktiválása, az erre irányuló igénybejelentést követő egy munkanapon belül, Magyarország területére korlátozott szolgáltatásra, darab SIM kártya aktiválása a szerződés időtartama alatt, eseti igénybejelentések alapján, az erre irányuló igénybejelentést követő két órán belül, Magyarország területére korlátozott szolgáltatásra, 1.4. időszakos roaming engedélyezése Európai Uniós zónában, egyidejűleg maximum 30 darab Magyarország területére aktivált SIM-kártya esetében, eseti igénybejelentés alapján, 1.5. a SIM-kártyák inaktiválása a szerződés időtartama alatt, eseti igénybejelentés alapján, az igénybejelentést követő két órán belül, 1.6. A SIM-kártyák laptopba helyezését és esetleges cseréjét Előfizető szakemberei végzik, 1.7. Előí'lzetésenként 5 GB havi belföldi adatforgalom biztosítása, a részletes műszaki követelményeket a szerződés 1. számú melléklete, a szolgáltatási térképet a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A szolgáltatási térkép módosítása nem tekinthető a Kbt a szerinti szerződésmódosításnalc. 2. A szerződés időtartama, teljesítési határidő A jelen szerződés az aláírása napjától szeptember 30-ig, vagy a 15.2 pontban foglaltak bekövetkeztéig hatályos. 3. A teljesítés helye, módja és okmányai 3.1. A teljesítés helye : Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.) 3.2. Az inaktív SIM-kártyák szállításának igazolása mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik A Szolgáltató számlázási rendszere zárt és hiteles, amit az erre akkreditált szervezet által kiállított és rendszeresen felülvizsgált tanúsítvány igazol, ezért a Szolgáltató által készített forgalmi kimutatás adatait Megrendelő elfogadja. 4. Előfizetési díjak 4.1. A jelen szerződés alapján kiűzethető keretösszeg Ft + áfa Szolgáltató a SIM-kártyák aktiválásáért belépési díjat nem számít fel Szolgáltató az aktivált SIM-kártyák vonatkozásában a Magyarország területére korlátozott szolgáltatást Ft/előfizetés/hó + 25% áfa vagyis bruttó Ft/előfizetés/hó összegű előfizetési díj ellenében teljesíti Az Európai Uniós zóna roaming díja : Ft/hét/500 MB/előfizetés + 25% áfa, vagyis bruttó Ft/500 MB/előfizetés/hét Szolgáltató semmilyen jogcímen sem jogosult túlszámlázásra A pontokban meghatározott díjak tartalmazzák a jelen szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költséget, és a szerződés aláírását követő 1 évig semmilyen jogcímen nem változtathatók. 5. Fizetési feltételelv 5.1. Előfizető előlegfizetést nem teljesíthet. 2

3 5.2. Szolgáltató az 1. pontban meghatározott szolgáltatásról az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) ában rögzített időpontot figyelembe véve, a 164. alapján, a ban foglaltaknak is megfelelő gyűjtőszámlát bocsát ki részletes számlamelléklettel. A számlán az Előfizető megnevezése és címe : Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér A szerződés az Áfa tv a szerint elszámolási időszakra kötött ügyletnek minősül, amelynél_ - a teljesítés napja : az ellenérték megfizetésének határideje. - az elszámolási időszak : hónap, 5.4. A számlán csak a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások és díjak szerepelhetnek A számla végösszegét és a távközlési szolgáltatásokra alkalmazott áfa összegét a matematikai kerekítés általános szabályai szerint, forintra kerekítve kell feltüntetni a számlákon Amennyiben Szolgáltató(k) nem szerepel(nek) a NAV által közzétett köztartozás mentes adózói nyilvántartásban, úgy a számlák benyújtásának feltétele 30 napnál nem régebben kelt, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás benyújtása.* 5.7. Előfizető a számlák tekintetében a Kbt ában és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -36/B -aiban foglaltak alkalmazásával a következők szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni : a) A Szolgáltatóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni az Előfizetőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból ; b) a Szolgáltatóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat ; c) a Szolgáltatóként szerződő fél a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Előfizető felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Előfizetőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Szolgáltatónak ; e) a Szolgáltatóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja ; f) a Szolgáltatóként szerződő fél átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Előfizetőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az Előfizetőként szerződő fél megállapíthassa, hogy a Szolgáltatóként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak] ; g) a Szolgáltatóként szerződő fél benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, amely ellenértékét az Előfizetőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Szolgáltatóként szerződő félnek, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítette ; 3

4 (Az Art. 36/A. -ának (3) bekezdését a Szolgáltatóként szerződő féllel szemben csak a g) pont szerinti számlára lehet alkalmazni.) h) ha a Szolgáltatóként szerződő fél az e), illetőleg í) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Előfizető őrzi és az akkor illeti meg a Szolgáltatót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Szolgáltató által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére Előfizető a Kbt a (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére hozzájárul a beszedési megbízás teljesítéséhez (4. számú melléklet) Amennyiben Szolgáltató beszedési megbízást nyújt be a Kbt a (6) bekezdésébe ütköző módon, illetve a Szolgáltató által benyújtott beszedési megbízás alapján a Szerződés - különösen vállalkozási díjra, fizetési feltételekre, számlázásra vonatkozó - szabályait sértő módon pénzösszeg kerül kifizetésre, úgy Szolgáltató a beszedési megbízás alapján részére - a Kbt a (6) bekezdését, illetve a szerződés szabályait sértő módon - kifizetett összeg kétszeresét köteles visszafizetni Előfizető részére az Előfizető erre irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon belül Előfizető a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettségeit a Szolgáltató Deutsche Bank által vezetett számú számlája javára való átutalással teljesíti A Kbt ának alkalmazásához szükséges nyilatkozatmintákat a szerződés 5-6, számú mellékletei tartalmazzák Késedelmes fizetés esetén Előfizető a Ptk. 301/A. -a szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. 6. A szerződés teljesítésével kapcsolatos megállapodások 6.1. Szolgáltató kötelezettségeit a jelen szerződésben, az Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban ÁSZF) rögzítettek és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint teljesíti. Amennyiben a jelen szerződés fő szövege és az ÁSZF rendelkezései eltérnek, úgy a Ptk. 205/C. -a értelmében a jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF a szerződés 7 számú mellékletét képezi Előfizető a szolgáltatást rendeltetésszerűen a jogszabályokban foglaltak betartásával jogosult és köteles igénybe venni Előfizető a mobilinternet szolgáltatást kizárólag saját igényeinek kiszolgálására, vagyis a távmunkaeszközként használt laptopok internet elérésének biztosítására jogosult felhasználni. Előfizető nem jogosult magát mobilinternet szolgáltatóként feltüntetni, a Szolgáltató szolgáltatását másnak továbbadni, továbbértékesíteni, illetve átengedni, valamint a továbbadott szolgáltatás fejében bármilyen címen díjat szedni vagy a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használni Amennyiben a Szolgáltató a körülmények alapján valószínűsíti, hogy a Előfizető a feljogosított használókon kívül bármely más személyeknek a szolgáltató hozzájárulása nélkül ad át használatra a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatást, jogosult az Előfizetőtől az adott SIM-kártya használatára vonatkozó információ megkérésére, Előfizető köteles az információ megadására Előfizető nem akadályozhatja, vagy veszélyeztetheti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését.

5 6.6. Szolgáltató köteles az Előfizető részére a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tájékoztatást megacínl A szerződés teljesítése során Szolgáltató - annak felmerülését követően haladéktalanul - írásban köteles jelezni Előfizető részére a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és az akadály elhárítására tett intézkedéseit Szolgáltató az 5 GB havi belföldi adatforgalom túllépése esetén jogosult az adatforgalom sebességének korlátozására. A korlátozással csökkentett minimális sebesség : 128/128 kb/sec A Szolgáltató 98%-os rendelkezésre állást biztosít hálózatán Előfizető az egyes S1M kártyák tekintetében kötbér vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül jogosult a szolgáltatás lemondására az aktív SIM-kártya inaktiválásának kezdeményezésével. 7. Szerződésszegés, kötbérelv 7.1. Szolgáltató köteles az általa okozott károkat Előfizető számára megtéríteni. Előfizetőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlákból visszatartani A Szolgáltató szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítése esetére (a vis maior ÁSZF-ben meghatározott esetei kivételével) köteles késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltató a SIM-Icártyák késedelmes szállítása vagy aktiválása esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke az pontban meghatározott szolgáltatások tekintetében a késedelem minden megkezdett napja után naponta, SIM kártyánként a 4.3 pontban meghatározott előfizetési díj 8/30-ad része, az 1.4 pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében a késedelem minden megkezdett napja után naponta, SIM kártyánként a 4.4 pontban meghatározott előfizetési díj 4/7-ed része. A késedelmi kötbér mértéke az 1.3 pontban meghatározott szolgáltatás esetében minden teljes óra késedelem után Ft Amennyiben a mobilinternet szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörében felmerült ok következtében (ideértve a SIM-kártya meghibásodását is) nem vehető igénybe, úgy Szolgáltató az ennek bejelentésétől a szolgáltatás szerződésszerű igénybevétele lehetőségének helyreállításáig a Magyarország területére korlátozott szolgáltatás esetén minden teljes nap után naponta, SIM kártyánlcént a 4.3 pontban meghatározott előfizetési díj 8/30-ad részének, az 1.4 pontban meghatározott roaming szolgáltatás esetén minden teljes nap után naponta, SIM kártyánként a 4.4 pontban meghatározott előfizetési díj 4/7-ed részének megfelelő kötbér fizetésére köteles Amennyiben a Magyarország területére korlátozott szolgáltatás a Szolgáltató által a jelen szerződésben vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben vehető igénybe, Szolgáltató ennek bejelentésétől a szolgáltatás szerződésszerű igénybevétele lehetőségének helyreállításáig kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapjára, mértékére 7.4 pontban ezen szolgáltatás tekintetében meghatározottak megfelelően alkalmazandóak. Minőségi hibának tekintendő a le- vagy feltöltési sebesség csökkenése (ide nem értve az adatforgalom túllépésére tekintettel, a jelen szerződés 6.8 pontjában meghatározott sebességre történő csökkentést Vis major eset vagy az előfizető által okozott meghibásodás kizárja a kötbér érvényesítését. 5

6 7.7. A szolgáltató a kötbért a következő elszámolás alkalmával az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az előfizető részére egy összegben visszafizeti Szolgáltató köteles az Előfizető kötbért meghaladó igazolt kárigényeinek megfizetésére Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül történő elfogadása Előfizető részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Előfizetőt a szerződésszegés következményeként megilletik Amennyiben Szolgáltató a kötbért a következő havi számlából nem írja jóvá, úgy azt Előfizető jogosult a benyújtott számlákból érvényesíteni A felek jelen 7. pont szerinti igényét írásban, a lehetséges legrövidebb időn belül kell a másik féllel közölni. S. Szavatosság 8.1. Az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat a Szolgáltató a jogszabály által előírt, a jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott minőségi szinten teljesíti Szolgáltató a szerződés teljes időtartamára szavatosságot vállal a szolgáltatás szakszerűségéért, továbbá azért, hogy a szolgáltatás megfelel a jelen szerződés, az ÁSZF, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek és a hatósági előírásoknak. 9. Ügyfélszolgálat 9.1. Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársai a hét minden napján 0-24 óráig elérhetőek az Előfizető számára Az ügyfélszolgálat biztosítja a kártyák aktiválhatóságát, azok azonnali letiltását és a hibabejelentések továbbítását Az esetenként kijáró ügyfélszolgálat intézkedik a sérült vagy elveszett SIM-kártyák pótlásáról Az ügyfélszolgálat elérhetősége : cím : 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. telefon : 1788, +36/ telefax : +36-1/ e -mail : corporate.lniá vodafone.com 9.5. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje : hétköznapokon : óráig A Szolgáltató honlapjának címe : m. 10. Hibaelhárítás A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán telefonon, telefaxon, en lehet bejelenteni Szolgáltató a hibajavítást a bejelentéstől számított 1 órán belül megkezdi és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerinti határidőben befejezi Amennyiben Szolgáltató észleli, hogy a hiba oka a SIM-kártya meghibásodása, úgy köteles erről az Előfizető kapcsolattartóját haladéktalanul értesíteni, aki jogosult a SIM kártyát a laptopban kicserélni. Szolgáltató térítésmentesen köteles a meghibásodott SIM-kártya helyett 1 munkanapon belül új SIM-kártyát átadni a Megrendelőnek.

7 11. hgyüttműküdés A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek jelen szerződés eredményes teljesítése céljából A jelen szerződéssel kapcsolatban a felelt közötti bármely értesítésnek írásban kell történnie A felek nyilatkozattételre jogosult képviselői : Előfizető részéről : Csóri Péter tel : 06-1/ fax : 06-1/ , e -mail : peter.csori(á),parlament.h u Nagy Zsuzsanna tel : 06-1/ fax : 06-1/ e -mail : zsuzsa.csnagy(á,)parlament.hu Szolgáltató részéről : Zsálek Szilveszter tel : +36-1/ ; mobil : ; fax : +36-1/ ; e -mail : szilveszter.zsalek(ú vodafone.co m A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban, haladéktalanul kötelesek értesíteni A megnevezett személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden műszaki intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. E jogosultság azonban nem fogalja magába a jelen szerződés feltételeinek bármilyen módosítását vagy kiegészítését. 12. Egyéb megállapodások Szolgáltató kizárólag szerződésszerű teljesítés esetén hivatkozhat referenciaként a Megrendelőre. Az esetleges szerződésszegés tényét Előfizető feltünteti a referencia igazolásban A Kbt a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie Szolgáltató a közbeszerzés tárgyának következő része(i) teljesítéséhez vehet igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót : A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben kizárólag a következő vállalkozások vehetnek részt : Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a következő vállalkozások nyújtanak erőforrást : Szolgáltató a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga teljesítette volna A jelen szerződés módosítása kizárólag a évi CXXIX. törvény 303, -ában meghatározott feltételek fennállása esetén, mindkét fél egyetértésével, a szerződés aláírására jogosult személyek által, cégszerű aláírással történhet A Kbt a szerint a szerződés esetleges módosításáról, valamint a szerződés részteljesítéseiről és teljesítéséről - a Szolgáltató nyilatkozatát is tartalmazó - hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában. 13. Jogviták rendezése Szolgáltató és Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás kérdéseket egymás között kölcsönös tárgyalás útján rendezi.

8 13.2. Amennyiben az előző pontban említett tárgyalások a nlegkezdéstiket követő tíz munkanapon belül nem vezetnek eredményre, a.jogvita elbírálására az évi 111. törvény (Pp.) rendelkezései alapján kiválasztott bíróság illetékes. 14. Az információk felli,isziiálása Előfizető hozzájárul az Elit (2) bekezdésében, továbbá az egyéb jogszabályokban foglalt adatainak kezeléséhez, illetve az adatállománynak jogszabályokban előírt célokra történő felhasználásához A Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során az Előfizetővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó, - függetlenül annak megjelenési formájától - mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira és közreműködőire is, akiket erre a Szolgáltató hitelt érdemlően köteles figyelmeztetni Szolgáltató az Előfizetőre vonatkozó, a szerződés megkötésekor vagy a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adatokat és egyéb információt bizalmasan, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény XVII. fejezetében előírt adatkezelési szabályok megtartásával kezeli, kizárólag a szolgáltatás nyújtása körében használja fel Szolgáltató az Előfizetőre vonatkozó adatot az Előfizető hozzájárulása nélkül, kizárólag jogszabályban meghatározott esetben és feltételekkel jogosult kiadni Szolgáltató a szolgáltatás nyújtás során tudomására jutó személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított évi. LXIIL tv. előírásainak megfelelően kezeli A szolgáltatónak gondoskodnia kell a távközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről és szabályairól szóló 180/2004. (V. 26.) Kormányrendeletben foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel a távközlési feladatot ellátó szervezetnek a távközlő hálózatában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat igénye szerinti monitoring alrendszer létesítésére vonatkozó kötelezettségére Előfizető a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak Szolgáltató az Előfizető írásbeli kérelmére 3 munkanapon belül tájékoztatatást ad a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban általa az Előfizetőre vonatkozóan rögzített műszaki és forgalmi adatokról, az Előfizető az így tudomására jutott adatokat köteles bizalmasan kezelti A szerződés jelen pontjában foglalt kötelezettségek alól jogszabály felmentést adhat. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. 15. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik a 2. pontban meghatározott időpontban A szerződés hatályát veszti, amennyiben a 4.1 pontban meghatározott keretösszeg terhére újabb gyűjtőszámla kifizetése nem lenne lehetséges. A szerződés az Előfizető által a Szolgáltatónak küldött írásbeli értesítés kézhezvétele napjával szűnik meg Előfizető jogosult a szerződést a felmondás kézbesítésének hónapját követő második hónap első napjával bármikor felmondani Előrizető a jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására jogosult Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen : - a szolgáltatás minősége a jelen szerződésben illetve annak 1. számú

9 iuclléklctébcn rögzített kritériumoknak igazoltan nem felel meg, és a Szolgáltató az Előrizető írásbeli felszólítását követő, az Előrizető által meghatározott ésszerű időn belül sem tesz eleget a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének, Szolgáltató megszegi az adatkezeléssel kapcsolatos, a jelen szerződés 14. pontjában vagy a jogszabályokban foglalt előírásokat Szolgáltató áz elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) 134. (6) bekezdésében, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint jogosult jelen szerződés írásban történő felmondására. Jelen szerződés kizárólag az Eht.-ben foglaltak szerint mondható fel rendkívüli felmondással Szolgáltató részéről az ÁSZF-ben foglalt esetekben A szerződés megszűnik a Szolgáltató jelen szerződés tárgya szerinti tevékenység végzésére való jogosultságának megszűnésével Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 16. Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az ÁSZF, a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályola ól szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet, és a Magyar Köztársaság hatályos j ogszabályai irányadóak A jelen szerződés 5 azonos, a felek által cégszerűen aláírt példányban készült, amelyből 3 példány az Előfizetőé és 2 példány a Szolgáltatóé. Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek szerződéskötéskor hatályos tartalmát megismerte és - a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében elfogadja - Az ÁSZF elérhetősége : A Felek a jelen előfizetői szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek : 1. sz. melléklet : Műszaki követelmények, 2. sz. melléklet : Szolgáltatási térkép. 3. sz. melléklet : Megrendelőlap 4. sz. melléklet : Felhatalmazó levél 5. sz. melléklet : Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról, szakemberekről 6. sz. melléklet : Nyilatkozat az alvállalkozók, szakemberek részére történő pénzügyi teljesítésről 7. sz. melléklet : Általános Szerződési Feltételek Budapest, július 11. Bakos Emil Tóth János dr. Beck György gazdasági főigazgató m.b. főosztályvezető elnök vezérigazgató Országgyűlés Hivatala Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Előfizető Szolgáltató

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt>

egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt> '~VALLAL ZÁSI SZEll2C 51)í~S egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt> Bnwogroup ReT,dszerház (1145 Budapest, li,ivilág u. 50-51)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2014. december 15. Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 81-2/ /2012 Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 564. Társaság

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Mobilengine Szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. T-Systems Magyarország Zrt. ügyfelek részére. Indirekt (nem online) értékesítés

Mobilengine Szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. T-Systems Magyarország Zrt. ügyfelek részére. Indirekt (nem online) értékesítés Mobilengine Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek T-Systems Magyarország Zrt. ügyfelek részére Indirekt (nem online) értékesítés 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató adatai, alapfogalmak... 3 1.1 Szolgáltató

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2015. december 1. napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra amely létrejött egyrészről cégnév: LCCK Bt. székhely: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélszolgálat címe:

Részletesebben

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával Üzleti elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Üzleti elektronikus számla

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2011. június 1. Verzió: 2011/06/01 TARTALOMJEGYZÉK Az Általános Szerződési

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Rádiós Internet Szolgáltatási Szerződés

Rádiós Internet Szolgáltatási Szerződés 8460 Devecser, Vasút u. 29. Tel./Fax.:88/513-341, 06/70-3399-893, 70-930-1030 e-mail:somlonet Rádiós Internet Szolgáltatási Szerződés Amely létrejött egyrészről: Somló-Net Kft., 8460 Devecser, Vasút u.

Részletesebben