SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: , adószáma: ; pénzforgalmi jelzőszáma : , képviseletében eljár: Mikó Zoltán ügyvezető igazgató és Kovács Attila főmunkatárs), a továbbiakban: Megrendelő, másrészről a K&B FEST Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1025 Budapest, Kavics u. 2/A, cégjegyzékszáma: , adószáma: , pénzforgalmi jelzőszáma: , képviseletében eljár: Krizsán Csaba ügyvezető), a továbbiakban: Szállító, együttesen és a továbbiakban: Felek között, a mai napon az alábbi feltételek szerint. Előzmények (A) Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le Üzemfelügyeleti rendszer bővítése tárgyában. Szállító részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló bíráló bizottság javaslata alapján, Megrendelő döntése szerint a Szállító adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot és lett ezen eljárás nyertese. (B) (C) A Kbt. szerinti eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentum a jelen szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi, a Szerződéssel együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez. A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. (D) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. (E) A Szállító kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Szállító vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

2 - 2 - I. A jelen Szerződés tárgya és a Szerződés időbeli hatálya 1.1.) A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Szállító a jelen Szerződés aláírásával elvállalja a Megrendelő székházában (1051 Budapest, Nádor u. 31. és 1054 Budapest, Vécsey u. 4.) található üzemfelügyeleti rendszerrel összefüggő tervezési, szállítási és telepítési munkálatokat. A Szállító által elvégzendő tevékenységek műszaki tartalmát és a Szállító feladatait a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szállító egyebekben köteles minden, a jelen Szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenységek elvégzésére is, amelyek a Szerződés tárgyát képező tevékenységek szakszerű, teljes körű és szerződésszerű teljesítéséhez a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak. A Szállító kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az üzemfelügyeleti rendszer bővítése és az ezzel járó szerelési munka műemléki környezetben lévő társasházban és egyúttal üzemelő épületben történik, Szállítói díjában a zajos munkavégzés és anyagmozgatás során várható akadályoztatást beszámította, azt figyelembe vette. 1.2.) A jelen Szerződés a Felek által aláírt napon lép hatályba és június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre. II. A Szállítói díj és a fizetési feltételek 2.1.) A Megrendelő a Szállító tevékenységéért Ft.+ ÁFA, azaz: nyolcmillió nyolcszáznegyvenegyezer-hatszázhuszonhárom forint plusz a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összege mértékű szállítói díjat (a továbbiakban: Szállítói díj) fizet a Szállítónak. 2.2.) A Szállító kijelenti, hogy a Szállítói díjat a teljesítési hely és a teljesítési feltételek teljes körű ismeretében, a 1. számú mellékletben meghatározott munkák szakszerű megvalósításához szükséges valamennyi költség figyelembevételével alakította ki. A Szállító a Szállítói díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben, amely összefüggésben lenne a jelen Szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Szállító esetleges késedelmi kamat, illetve kártérítési követelésére. 2.3.) A Szállító a papír alapon kiállított számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: MFB Zrt., cím: 1365 Budapest Pf A számlához a Szállító köteles csatolni a Megrendelő által elismert teljesítési igazolás egy darab eredeti példányát. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására az Üzemeltetési és Közbeszerzési Igazgatóság képviselője jogosult. 2.4.) A Megrendelő a Szállítót megillető díjat a Szállító számlája kézhezvételének napját követő naptól számított 15 napon belül a Szállító számlájában megjelölt pénzforgalmi számlaszámra történő átutalással teljesíti. A számla kifizetésére az adózés rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -a is irányadó.

3 ) A számla kiegyenlítése a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Szállító esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. 2.6.) Ha a Szállító nem a Szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megrendelő jogosult a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Szállító nem jogosult a Szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni. 2.7.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő jogosult arra, hogy a Szállítóval szemben fennálló egynemű, lejárt és a Szállító által nem vitatott követelését a Szállítót megillető ellenértékbe beszámítsa. 2.8.) Felek rögzítik, hogy a Szállító nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. III. Megrendelő jogai és kötelezettségei 3.1.) A Megrendelő köteles a tevékenység végzéséhez szükséges munkaterületet és információkat a Szállító rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő a saját biztonsági előírásainak megfelelően biztosítja a Szállítónak a Szerződés teljesítése kapcsán a Megrendelő által használt és a Szállítói tevékenységet érintő területre való be- és kijutását, valamint az ott szükséges mozgásának a lehetőségét. A Megrendelőnél érvényben lévő biztonsági előírásokról a Megrendelő a Szállítót a Szerződés aláírásakor tájékoztatja. 3.2.) A Megrendelő jogosult a Szállító munkájának előrehaladását, minőségét ellenőrizni, amely azonban a Szállító teljesítését nem teheti terhesebbé. A Megrendelő jogosult a Szerződésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítésének megtörténtét folyamatosan ellenőrizni. 3.3.) A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hiányos, szakszerűtlen szállítás, tervezés, vagy telepítésesetén amennyiben a Szállító a Megrendelő felszólításában meghatározott póthatáridőre sem teljesít Szerződésszerűen - a Szállító költségén, akár harmadik fél bevonásával is intézkedéseket tegyen vagy tehessen, amennyiben ezek halaszthatatlanul szükségesek az üzemvitel biztosításához. 3.4.) A beüzemelési és mérési jegyzőkönyvekbe a Megrendelő képviselője vagy az általa kijelölt személy a beüzemelés helyszínén betekinthet, illetve abba bejegyzést tehet. 3.5.) A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a Szállító részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges energia és vízvételi lehetőséget. 3.6.) A Megrendelő írásban, indoklás nélkül kérheti, hogy a Szállító valamely munkavállalója vagy a Szállító részéről a Szerződés teljesítésében közreműködő személy a Szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Szállító a Megrendelő által a jelenlegi általános technikai színvonal keretei között meghatározott határidőn belül, de

4 - 4 - legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő ezen kérésének eleget tenni és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. 3.7.) A Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési határidőig kifizeti a Szállító teljesítés igazolás alapján kiállított számláját. IV. Szállító jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános feltételek 4.1.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Szállító oldalán közreműködő természetes személy gyanúsítottként nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve amennyiben természetes személy ellen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indult, úgy ezt a Szállító a tudomásszerzést követően a Megrendelő részére haladéktalanul bejelenti. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés szerinti tevékenysége során csak olyan munkavállalót (személyt) foglalkoztat, aki az adott tevékenység végzésére feljogosító szakirányú végzettséggel és bizonyítvánnyalrendelkezik. 4.2.) A Szállító a teljesítésben részt vevő munkavállalók névsorát (részletezve a dolgozók személyi adataival: név, születési hely, időpont, anyja neve, lakcíme, személyi igazolvány száma) - a titoktartás és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - a Szerződés hatálybalépéséig köteles a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben ezekben az adatokban bárminemű változás történik (személycsere, adatváltozás) erről a tényről a Szállítónak az adatváltozást követő 3 napon belül a Megrendelőt értesítenie kell. 4.3.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megrendelő erre illetékes szervei a jelen Szerződésben foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megrendelő erre illetékes szervezeti egységeivel együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat rendelkezésre bocsátja. 4.4.) A Szállító a Kbt. 40. (1) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint jogosult az ajánlatában megjelölt alvállalkozók igénybe vételére. A Megrendelő az alvállalkozók tekintetében is irányadónak tekinti a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben írtakat. A Megrendelő a munkák megkezdését megelőzően és annak tartama alatt az ellenőrzési jogot fenntartja. A Szállító az általa bevont alvállalkozó(k)ért a jelen Szerződésbe foglalt felelősségkorlátozás keretein belül teljes körűen és közvetlenül felel a Megrendelővel szemben. Az alvállalkozó nem jogosult újabb alvállalkozót bevonni. A Szállító által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Szállító köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. A Szállító tisztában van azzal, hogy az alvállalkozó igénybe vétele nem érinti a Szállító teljesítésért való felelóősségét. 4.5.) A Szállító a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni a Megrendelő bármely védjegyét vagy logóját, vagy jelen Szerződéssel kapcsolatos adatokat.

5 - 5 - A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a Szállító jelen Szerződés keretében végzett tevékenységének harmadik személy részére megfogalmazott megrendelői ajánlásban történő minősítése a Megrendelő kizárólagos hatásköre. 4.6.) A Szállító munkálatai során mindent köteles elkövetni a Szállítói tevékenységével érintett megrendelői létesítmény üzembiztonságának fenntartása céljából. 4.7.) A Szállító köteles a tevékenységét úgy megszervezni, hogy a munkálatok a munkaterület üzemelését ne akadályozzák, továbbá úgy végezni és befejezni a munkálatokat, hogy azok a hatályos jogszabályoknak megfeleljenek. 4.8.) A Szállító felel azért, hogy az általa a jelen Szerződés keretében végzetttevékenység: fokozott gondossággal és szakértelemmel, hozzáértő módon kerül teljesítésre, alkalmas arra, hogy azt a Szerződésben a Megrendelő által kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor a Szállító által ismert célnak megfelelően lehessen felhasználni; harmadik személyek bármilyen természetű igényétől vagy jogától mentes. 4.9.) A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutott körülményről írásban értesíteni, amely jelen Szerződés teljesítését (pl. a Szerződésben meghatározott határidők betartását) veszélyeztetheti ) A munkaterület átvétele után az eltakart szerkezetek, és közművek mindennemű rongálása és az ebből származó károk a Szállítót terhelik, amennyiben azok a Szállító nem kellő gondossága következtében keletkeztek ) A Szállító kötelezi magát arra, hogy a tevékenysége ellátása során csak olyan anyagokat és eszközöket épít be, amelyek az ő, vagy Megrendelő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek. Ha a Szállító ellen csőd vagy végelszámolási eljárás indulna vagy ellene az illetékes bíróság a felszámolást jogerős határozatával elrendelte, akkor a Szállító köteles a fentieket a Megrendelő részére 2 munkanapon belül írásban bejelenteni. A Megrendelő jogosult a csőd vagy végelszámolási eljárásról vagy a felszámolási eljárás jogerős elrendeléséről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak - a Szállító költségére történő - haladéktalan továbbadására egy másik Szállító felé ) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés keretében a Szállító vagy esetleges alvállalkozói részéről foglalkoztatott személyek a jogszabályokban előírt módon, így különösen a Munka Törvénykönyvében előírt rendelkezések betartásával kerülnek foglalkoztatásra. A Szállító által a jelen Szerződés keretében foglalkoztatott személyek vonatkozásában, a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos munkajogi- és egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartásáért kizárólag a Szállító felel. A Szállító a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen pontban leírtak Szállító általi teljesítését, akár az erre illetékes hatóságok bevonásával is ellenőrizhesse. A Szállító gondoskodik az általa végzett tevékenység jellegével összefüggésben lévő, és a teljesítésben résztvevő személyek munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról ) A Szállító részéről a Szerződés teljesítésében résztvevő, az 1.1.) pontban leírt teljesítési helyen munkát végző, személyek részére munkavégzésre alkalmas munkaruhát és eszközöket biztosít.

6 ) Szállító kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. V. Minőségi követelmények 5.1.) A Szállító a jelen Szerződésben előírt munkákat a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások, szabványok szerint, azok betartásával és az azokban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően végzi. 5.2.) Magyarországon nem honosított anyag és szerkezet felhasználása esetén a Szállító tartozik a CE minőséget saját költségén bizonyítani. A Szállító kötelessége szükség szerint az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, az anyag és szerkezet minősíttetése. VI. Jótállás és szavatosság 6.1.) A Szállító szavatolja, hogy az általa szállítandó üzemfelügyeleti rendszer elemei, valamint az általa elvégzett munka minősége a jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek megfelel. 6.2.) A Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Szállítónak haladéktalanul tudomására hozni. A Szállító a jótállási kötelezettsége alá eső hiba kijavítását a lehető leghamarabb köteles megkezdeni. A javítás költségei - beleértve a kiszállási költségeket is - a Szállítót terhelik. A jótállás alá eső javítás esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő az adott dolgot rendeltetésszerűen nem használhatta. 6.3.) A fentiek alapján a Szállító az általa szállítandó rendszerre, valamint az ezzel összefüggő telepítési munkákra az átadás-átvételtől számítva a Ptk. 35. szerinti szavatosságot, valamint a Ptk alapján 24 hónap jótállási időt köteles vállalni. VII. Biztosítás 7.1.) A Szállító köteles legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül, legalább ,-Ft, azaz nyolcmillió forint összegű, építési vagy szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy az erről szóló igazolást a Megrendelőnek bemutatni, a jelen Szerződés tárgyát képező tevékenységre, illetve amennyiben a Szállító már rendelkezik felelősségbiztosítással, akkor annak hatályát a Szerződés szerinti tevékenységre, a fenti határidőben kiterjeszteni és az erről szóló igazolást a Megrendelő részére bemutatni. A Szállító a jelen pontban leírt biztosítását a jelen Szerződés időbeli hatálya+30 napos időtartamra köteles fenntartani.

7 - 7 - Amennyiben a Szállító felelősségbiztosítása a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt megszűnik, úgy ez súlyos Szerződésszegésnek minősül és erre való hivatkozással a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést a Szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása mellettmegszüntetni. A Szállító a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt jogosult más biztosítótársaságnál az eredetivel megegyező vagy annál szigorúbb feltételű felelősségbiztosítást kötni, amely változás nem minősül a jelen Szerződés megszegésének. VIII. A Szerződésszegés és annak a következményei és a Szerződés megszűnésének módjai 8.1.) A Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a Szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha a késedelmes teljesítés vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen Szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). A kötelezetti fél a vis maior tényéről köteles a jogosulti felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosulti fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezetti félnek tovább kell teljesítenie Szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 5 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a Szerződést a Ptk. szabályai szerint megszüntetni. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat. 8.2.) A Felek jogosultak a jelen Szerződést súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: teljesítési póthatáridő Felek számára felróható okból történő be nem tartása, a Szállító felelősségbiztosításának a jelen Szerződés hatálya alatti megszűnése a Szállítónak felróható okból, titoktartási kötelezettség, vagy biztonsági, vagy munkavédelmi előírások súlyos megszegése, díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása. a Szállító ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált, a Szállító elveszti a rendelkezési jogot eszközeinek egy része vagy egésze fölött végrehajtás, lefoglalás, zár alá vétel, vagy bármely egyéb ok folytán, és nem szerzi vissza a rendelkezési jogot kettő héten belül, és ez a körülmény gátolja a jelen Szerződés teljesítését. a Szállító valamely kötelezettségének teljesítését jogszerű indok hiányában - megtagadja, a Szerződéses tevékenység, vagy tevékenységek valamelyike a Szállítónak felróható okból lehetetlenül, a Szállító megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett Szerződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a Megrendelő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megrendelőhöz, és aki részt vesz a

8 - 8 - jelen Szerződés megkötésében, vagy a Szállító a fent említett módon viselkedik a Megrendelővel kötött bármely Szerződés teljesítése során, a Szállító Szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Megrendelő üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri. amennyiben a Szállító által végzett tevékenység minősége írásbeli felszólítás ellenére nem felel meg a Megrendelő igényeinek, illetve a vonatkozó szabványoknak és technológiai előírásoknak, a jelen Szerződésben leírtaknak. amennyiben az adott kötbér összege eléri a maximális értéket. a Szerződés 8.3. pontja szerinti eset, 8.3.) A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.4.) A Szállító jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha a Megrendelő a Szállító által jelen Szerződésben meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított számla alapján a Szállítói díja megfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos késedelembe esik, feltéve, hogy a Szállító a Megrendelőt a teljesítésre írásban felszólította 15 napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a Szállító tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi, akadályozza. 8.5.) A Szállító arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős nem, vagy nem Szerződésszerűen teljesít késedelmi és/vagy hibás teljesítés miatti kötbér fizetésére kötelezi magát. 8.6.) Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott minőségi követelmények, valamint jogszabályi és szerződéses előírások a Szállítónak felróható okból nem teljesülnek. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Szállító a tevékenységét felróható okból nem végzi el a jelen Szerződésben meghatározott határidőre vagy póthatáridőre. 8.7.) Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a Megrendelő a nettó Szállítói díj 1%-át jogosult kötbér jogcímén követelni a Szállítótól minden késedelemmel érintett naptári napra. A Felek a késedelmes és/vagy hibás teljesítés miatti kötbér összegét a nettó Szállítói díj 20%- ában maximálják. 8.8.) Meghiúsulás esetén: A Szerződés egészének, illetve egy részének a Szállítónak felróható meghiúsulása (nem teljesítése) esetén a Megrendelő a nettó Szállítói díj a 5 %-át jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni a Szállítótól. 8.9.) Ha a Szállító a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek számára felróható okból történő megszegése folytán a jelen Szerződésen kívülálló harmadik személynek igazoltan kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Szállító köteles a Megrendelőt

9 - 9 - mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy az igazolt kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Ebben az esetben a Szállító által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra az igazolt közvetlen költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép ) Minden esetben, amikor a Megrendelő a jelen Szerződés teljesítése érdekében valamely berendezést, felszerelést, anyagot, árut, dokumentumot, adatot ad a Szállító használatába, az átadott dolgok a Megrendelő tulajdonában maradnak, és a Szállító köteles azok megőrzéséről gondoskodni, kivéve, ha a dolog természetéből más nem következik, és felelős a dolgokban bekövetkezett minden kárért, ideértve a bűncselekménnyel okozott károkat is. A Szállító számára átadott dolgok tekintetében a kárveszély viselése abban a pillanatban száll át a Szállítóra, amikor azokat a Megrendelőtől átveszi. Szállító az átadott dolgokat kizárólag a jelen Szerződés teljesítése érdekében használhatja, és a jelen Szerződés megszűnését követően haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni olyan állapotban, ahogy azt eredetileg átvette, ide nem értve a dolog rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenését. A Megrendelő jogosult a tulajdonát képező dolgot bármikor újra birtokba venni. 8.11) Nem jelentheti kötbér, kártérítés vagy felmondás alapját az olyan határidőn túli teljesítés, ahol a Szállító, a Megrendelő által előírt biztonsági követelményeket a Megrendelő és a jogszabályok által előírt módon teljesítette, ugyanakkor a beléptetést a Megrendelő biztonsági szolgálata a Szállítón kívülálló okból megtagadta ) A Felek a jelen Szerződés megszűnése esetén, a megszűnést követően haladéktalanul a kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennálltát. IX. Egyéb rendelkezések 9.1.) A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen Szerződés megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen Szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással. 9.2.) A Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása. 9.3.) Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. 9.4.) A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen Szerződés megkötésével kapcsolatos költségeit. 9.5.) Minden, a jelen Szerződéshez és az azt megelőző beszerzési eljáráshoz kapcsolódó

10 dokumentációt és egyéb okiratot a Szállító a jelen Szerződés tárgyának teljesíthetősége/megvalósíthatósága szempontjából a Szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a dokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során Szerződésmódosítás nem kezdeményezhető. A díj nem növelhető azon az alapon, hogy a Szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges munkarészt, illetve tételt a kiírás nem tartalmaz. Abban az esetben, ha a módosítás a Szállító érdekkörében merül fel, a Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát a Szállító költségén ellenőriztetni. 9.6.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyukból keletkező követelés másra nem ruházható át, nem engedményezhető (ide nem értve a Szállító törvényes jogutódját, valamint a Szállító szerződéses jogutódját, feltéve, ha a Szállító szerződéses jogutódját a Megrendelő is írásban elfogadta szerződéses partnerének) és az sem hitel, sem kölcsön, sem egyéb jogviszony fedezeteként fel nem használható. 9.7.) Minden, a jelen Szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 9.8.) Megrendelő kapcsolattartója: döntést igénylő feladatok: név: Mikó Zoltán beosztás: ügyvezető igazgató telefon: telefax: cím: operatív feladatok: név: Kovács Attila beosztás: főmunkatárs telefon: telefax: cím: Szállító kapcsolattartója: döntést igénylő és operatív feladatok: név: Király Soma beosztás: műszaki vezető telefon: 30/ telefax: cím: 9.9.) A Szállító a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés a Megrendelő honlapján szkennelt formátumban megjelenjen. A Szállító a jelen Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a jelen Szerződés szövege nem minősül üzleti titoknak.

11 ) Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag a Kbt szerinti szabályok alapján módosítható ) A jelen Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kísérlik meg ) A Felek a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés szöveg és annak mellékletei között szakmai vagy kereskedelmi szempontból esetlegesen ellentét állna fenn, úgy abban az esetben az ellentét feloldására a mellékletben leírtak az elsőlegesen alkalmazandóak ) A Szerződés elválaszthatatlan részei az alábbi okiratok: 1. számú melléklet: Műszaki tartalom és feladatleírás 9.14.) Jelen Szerződésre és a jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak ) A Felek a jelen Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, május 14.. Mikó Zoltán Kovács Attila Krizsán Csaba ügyvezető igazgató főmunkatárs ügyvezető MFB Magyar Fejlesztési Bank K&B FEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság Korlátolt Felelősségű Társaság

12 Műszaki tartalom 1. számú melléklet

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1.

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. számú melléklete FGSZ Zrt. 1 Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform)

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó )

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó ) MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76..; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma:

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 81-2/ /2012 Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

NYUGATMAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

NYUGATMAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely egyrészről: Név: Rábapatona Község Önkormányzata Cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. Adószám: 15727842-2-08 Bankszámlaszám: 11737007-15366753 Képviseli: Jutasi Kálmán polgármester

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben