AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca és 7053; engedélyokiratos építési munkák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák"

Átírás

1 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS b) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT SZABÁLYOK SZERINT A KBT (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINT LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN JÚLIUS 20.

2 KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET - A TERVEZETBEN A SÁRGA HÁTTÉR SZÍNNEL KIEMELT RÉSZEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉHEZ KÉPEST VÁLTOZHATNAK) AMELY LÉTREJÖTT EGYFELŐL A cégjegyzékszámú Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/A. adószáma: bankszámla száma: az aláírásnál képviseli: Barts J. Balázs vezérigazgató önállóan mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 2 másfelől a cégjegyzékszámú [Vállalkozó cégneve] székhelye:... adószáma: bankszámla száma: az aláírásnál képviseli (név) (tisztség) önállóan mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: I. ELŐZMÉNYEK 1. A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Bp., XIII. ker. Kassák L. utca és 7053; engedélyokiratos építési munkák tárgyban mint ajánlatkérő év június hónap 26. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122. (7) bekezdés a) pontja alapján. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen (2015. év augusztus hónap... napján) a Megrendelő a jelen szerződés (továbbiakban Szerződés) szerinti Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének, a Szerződés a dokumentáció részeként előzetesen kiadásra került szerződéstervezet alapján kerül megkötésre. 2. A Szerződés mellékletét képezi az előzetesen kiadott műszaki leírás és árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, a közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban az e pontban felsorolt dokumentumok együttesen, mint közbeszerzési dokumentáció). Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek és irányadónak a Szerződés részleges érvénytelensége mellett. 3. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének végrehajtása során kétség merülne fel a végrehajtás és a teljesítés módját, vagy eredményét illetően, úgy a felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel (rendelkezés) közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának értelmezésére és a Szerződés esetleges módosítására (mindenkor teljes összhangban a Kbt-nek a szerződésmódosításokra vonatkozó ával). Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése a Kbt., vagy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseibe ütközne, úgy a Kbt. és a felhívott kormányrendelet kógens rendelkezéseinek elsődlegessége alapján kell a rendelkezést értelmezni és a Szerződést annak szüksége esetén módosítani (mindenkor teljes összhangban a Kbt-nek a szerződésmódosításokra vonatkozó ával). 4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó cégkivonata és törvényes képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta). II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS JOGALAPJA

3 1. A Szerződés tárgya a Kbt. 7. (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése (építési munkák). A szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgya az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pontja szerint minősül (nem építési engedély köteles), így a Szerződés szerinti feladat a felhívott rendelet 5. (3) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti a kivitelezési munkák elvégzésére irányul. A szolgáltatás oszthatatlan. 2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás részében meghatározott építési (felújítási) munkák elvégzését az alábbi műszaki tartalom szerint. 1 3 I. rész: A 7053-as engedélyokirat szerint a Kassák L. utca 78. sz. épületben 12 db üres lakás felújítása. A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában levő lakóépületekben sok az üresen álló, rossz műszaki állapotban levő lakás. A lakásokat pályáztatás útján adják ismételten bérbe, a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas lakások nem kerülhetnek be a pályázható lakások körébe. A pályázat útján történő ismételt bérbeadás érdekében szükséges felújítani a lakásokat, azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni. A lakások felújításának elmaradása azzal a következménnyel járna, hogy az Önkormányzat nem tudna biztosítani megfelelő mennyiségű lakást az aktuális pályázatokhoz. A lakásokban a konyhák és a fürdőszobák beépített bútorait, berendezéseit és az elkopott burkolatokat cserélni, felújítani. az ablakokat javítani kell, majd tisztasági festést és mázolást kell elvégeztetni. II. rész: A 7061-es engedélyokirat szerint a Kassák L. utca 78. sz. épületben 3 db lakásban ablakcsere. Az eredeti fa szerkezetű forgó ablakok, ill erkélyajtó tönkrementek, szerkezetük elkorhadt, vasalataik működésképtelenek, ezért használatuk veszélyes. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az ablakokat műanyag szerkezetűre kell cserélni. A szerződés jogalapját Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala által kibocsátott 7053 és 7061 számú beruházási alapokmány(ok) képezi. A jelen szerződés alapján kifizetett ellenérték a beruházási alapokmányban rögzített forrás terhére kerül kifizetésre és elszámolásra. 3. Amennyiben a kiviteli tervek, próbák, vizsgálatok, minták és közbeszerzési dokumentumok alapján a kivitelezési feladat teljes körű és megfelelő teljesítése további (itt nem meghatározott) feladatok elvégzését is feltételezi, akkor e feladatok meghatározása és elvégzése kapcsán a közbeszerzési dokumentumok értelmezése, valamint a Megrendelő megbízott szakértői képviselőinek (elsősorban műszaki ellenőrének) állásfoglalása alapján kell eljárni azzal, hogy e feladatok a Vállalkozó kötelezettségét és képezik és azt a vállalkozói díj tartalmazza. Amennyiben az itt meghatározott dokumentumok, épületgépészeti tervdokumentáció, közbeszerzési felhívás és mellékletei alapján olyan pótlólagos kivitelezési munkák elvégzése válik szükségessé, amelyek nem következnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmából, de az adott rész kapcsán meghatározott ingatlan (ingatlan-rész) rendeltetésszerű használhatóságához elengedhetetlenül szükségesek, akkor Megrendelő a Kbt. 94. (3) bekezdése a) pontja szerint meghatározott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz (feltéve, hogy a felhívott jogszabályhely szerinti egyéb tényállási feltételek teljesülnek). A felek megállapítják, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a alapján meghatározott és elkülönített tartalékkeretet nem hoznak létre a közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó építési munkákhoz kapcsolódóan. III. A vállalkozói díj [A szerződés összege] 1 A vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő közbeszerzési eljárásban elért eredménye alapján a nem kívánt részek törlendőek a megkötésre kerülő szerződésből.

4 1. A jelen vállalkozási szerződésben megállapított kivitelezési munkák ellenértéke a vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely az 1. rész esetében: 2 nettó vállalkozói díj [nettó szerződéses összeg]...,-ft + 27 % általános forgalmi adó...,-ft Összesen...,-Ft bruttó vállalkozói díj [bruttó vállalkozói díj] azaz... Forint A jelen vállalkozási szerződésben megállapított kivitelezési munkák ellenértéke a vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a 2. rész esetében: nettó vállalkozói díj [nettó szerződéses összeg]...,-ft + 27 % általános forgalmi adó...,-ft Összesen...,-Ft bruttó vállalkozói díj [bruttó vállalkozói díj] azaz... Forint. A Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolt tényleges műszaki tartalomnak megfelelően, a műszaki ellenőr által meghatározott mértékben jogosult a végszámlázásra. A Szerződés szerint részteljesítésre és részszámlázásra nincsen lehetőség. 2. A Vállalkozó az elvégzett munkákról számlát és számlarészletezőt a Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthat be. A számla benyújtásának és a teljesítésigazolás kiadásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás érvényes befejezése. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet ainak rendelkezései irányadóak. A teljesítési igazolás kibocsátásának további feltétele, hogy a Vállalkozó a Megrendelőként szerződő ajánlatkérőnek átadja a megvalósítással kapcsolatos teljes dokumentációt, így különösen - de nem kizárólagosan - a jótállásokat, megfelelőségi és minőségi tanúsítványokat, próbaüzem jegyzőkönyveket. 3. A Megrendelő - a Kbt (2) bekezdésének megfelelően - a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől (az érvényesen és sikeresen lezárt műszaki átadás-átvétel befejezésétől) számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (teljesítési igazolás). 4. A végteljesítés esetében a Megrendelő köteles a Vállalkozó írásbeli értesítésétől (készrejelentésétől) számított 15 (tizenöt) napon belül az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és azt megkezdéstől számított 30 (harminc) napon belül befejezni. A Megrendelő a végteljesítési időpontnak az átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvvel történő érvényes és sikeres lezárását tekinti, amely esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása egyben a teljesítési igazolásnak is minősül. 5. A Megrendelő a Kbt (3) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást (végszámlát) teljesíteni: A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. A Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 30 (harminc) napon belül átutalja a Vállalkozónak (Ptk. 6:130. ). 6. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. A Vállalkozó átadja az e pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának 2 Attól függően kell kitölteni vagy törölni, hogy az ajánlattevő mely rész esetében lett nyertes.

5 másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak). A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél 30 (harminc) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítette. 7. Ha a Vállalkozó a III.5, valamint III.6. pont szerinti kötelezettségét nem teljesítette, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a III.5, valamint III.6. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a bejelentett összegre vagy annak egy részére. 5 A vállalkozási díj tartalmazza a szerződés szerint III. pontban foglalt munkarészek elvégzésének összes költségét. Ezen felül tartalmazza még különösen, de nem kizárólagosan: - utófelülvizsgálati eljárás, minőségellenőrzési szakvélemény, garanciális szavatossági igények kezelése, vagyonvédelem, állapotfelmérés, közreműködés a tájékoztatási feladatok teljesítésében, - a szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, - a munka megkezdése előtt a helyszín jelenlegi állapotát rögzítő fénykép és videofelvételek elkészítését, amit a kivitelezés megkezdése előtt a megrendelő, illetve műszaki ellenőre részére át kell adni, - a megrendelő és a műszaki ellenőr által előírt szükséges vizsgálatok elvégzését, - a szerződés teljesítéséhez szükséges tervezés, technológiai folyamatok, esetleges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzésének, illetve díjainak költségeit, - az összes anyag beszerzését, csomagolását, szállítását, beépítését, szerelését, esetleges üzembe helyezését, továbbá a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket, - a forint árfolyamváltozásának többletköltségeit, - a jelen szerződésben foglalt munkák megvalósításához szükséges összes munkabért és járulékait, az esetleges hétvégi vagy éjszakai stb. túlórákat is figyelembe véve, - a kiírásban tételesen nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, a létesítmény szakszerű korszerűsítéhez, illetve rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges feladatok teljesítését, - a kivitelezés során előforduló különleges körülményeket, illetve a munkafolyamat adottságaiból fakadó, megszakításokkal történő kivitelezést, - a kivitelezés során biztosítani kell a munkákkal érintett épület használatba vett és működésben lévő részeinek biztonságos megközelítését, valamint a működéshez szükséges összes feltétel biztosítását, - a vízszintes és függőleges anyagmozgatás valamennyi költségét, - a szerződés szerinti munkákkal összefüggő ideiglenes melléklétesítmények megvalósítási költségét, - a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételek megfelelő biztosításának költségeit, - a Vállalkozó által igénybevett munkaterület és közterület folyamatos tisztán tartásának, az építési törmelék és hulladék szakszerű gyűjtésének, tárolásának, valamint a hatóságilag kijelölt lerakóhelyre történő folyamatos elszállításának valamennyi költségét, beleértve a lerakóhelyi díjat is, - a Vállalkozó, illetve alvállalkozók által elkészített munkák, munkarészek, illetve az épület és egyes részeinek megfelelő megvédését, állagmegóvását, - a törvények és jogszabályok által megállapított valamennyi adót, járulékot, hozzájárulást és egyéb ebbe a kategóriába sorolandó elemet, - műszaki tartalom szerinti, valamint a műszaki szükségességből felmerült: építési, szerelési, munkák megvalósítását, a szükséges bontásokat és ezek helyrehozatalát, valamint az esetlegesen felmerülő, a feladat komplexitásához tartozó munkanemeket - a Vállalkozó által szerződésében beépített ideiglenes melléklétesítmények használatát biztosítja a munkaterületen lévő alvállalkozók részére is (elektromos energia, WC). 8. A vállalkozási díj fedezet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a műszaki tartalom szerinti munkák megvalósításához. A Megrendelő semminemű műszaki vagy egyéb okok miatt (így például a vállalkozási szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelkedésből eredő) többletköltség igényt nem fogad el. 9. A Vállalkozó felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a dokumentációban foglaltaknak, az elkészítésekor hatályos jogszabályoknak, műszaki előírásoknak

6 és követelményeknek. A kivitelező csak Magyarországi vagy EU minősítéssel rendelkező anyagokat és eszközöket építhet be. IV. A szerződés határidői és átvételi eljárás kivitelezés megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő első munkanap végteljesítési határidő: december 20. (valamennyi rész esetében) 1. A kivitelezés megkezdésének időpontja a munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontját jelenti, amelyet a Felek birtokba adási jegyzőkönyv formájában az építési naplóban rögzítenek (ennek hiányában külön íven veszik fel azt). Ez az időpont az építési napló megnyitásának időpontja is. A munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontja a szerződéskötést követő első munkanap. A Megrendelő előteljesítést elfogad, az előteljesítést nem utasíthatja vissza. A kivitelezés véghatárideje a munka készre-jelentésének időpontját jelenti abban az esetben, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás érvényes és eredményes volt A kivitelezés véghatáridejének megtartását jelenti a munka készre-jelentésének időpontja abban az esetben, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás érvényes és eredményes volt. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a Szerződésnek és dokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal, műszaki leírásban meghatározott kivitelezési munkák teljes körűen és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészültek. Amennyiben a Megrendelő műszaki ellenőre a készre jelentés időpontjában azt tapasztalja, hogy a megvalósult munka ennek e kritériumoknak nem felelnek meg, akkor az átadás-átvételi eljárást nem köteles megindítani, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban visszautasítja. A műszaki ellenőrnek írásbeli visszautasításra irányuló nyilatkozatában szerepeltetnie kell azokat a hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja. 3. Amennyiben a kivitelezési feladat teljesítése a műszaki leírásban és (ha van) a kiviteli tervekben foglalt feltételeknek megfelel, akkor a Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételi eljárást a készre jelentéstől számított legkésőbb 15 napon belül meg kell indítsa és a műszaki átadás-átvételi eljárást legkésőbb a megindítástól számított 30 napon belül be kell fejezze. 4. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezési munkát a véghatáridőre nem jelenti készre vagy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem volt érvényes és eredményes (ide értve azt az esetet is, amikor a hiányokra tekintettel az átadás-átvétel megkezdése nélkül vissza kell utasítani), úgy a Vállalkozó a teljesítésre megállapított véghatáridővel késedelembe esett és a késedelmi kötbér felszámítására nyílik lehetőség. Ilyen esetben a késedelmi kötbér felszámítására mindaddig van lehetőség, amíg a Vállalkozó a munkát újból készre nem jelentette és ez alapján a műszaki átadásátvétel eredményes volt vagy amíg a késedelemre tekintettel - Megrendelő elállási jogával nem élt. 5. Amennyiben a Vállalkozó a véghatáridő teljesítésével 40 napot elérő késedelembe esik, úgy a Megrendelő köteles a szerződéstől való elállásra. Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy jogosulttá válik a meghiúsulási kötbér összegére is. 6. A Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételi eljárást teljesítési jegyzőkönyvvel zárja le, amely tanúsítja a munka megfelelő mennyiségű és minőségű elvégzését. A teljesítési jegyzőkönyv kibocsátása a teljesítést a készre-jelentés időpontjára visszamenőleges hatállyal teszi érvényessé, azaz úgy kell tekinteni, mintha a Vállalkozó - az esetleges minőségi javítások ellenére - a munkát megfelelően teljesítette volna a készre-jelentési időpontra. Amennyiben a készre jelentési időpont megegyezik a végteljesítési határidővel, úgy a késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség. 7. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. megfelelőségi követelményeinek biztosítását a vonatkozó szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy beépítés előtt megfelelőség igazolással igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja a Megrendelőnek. A Vállalkozó átadja továbbá a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb. gyártóműi és hazai honosítási (TÜV, ÉMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak, licensz díjak költségeit, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazoló jegyzőkönyvet 3 példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának és így a (vég)számla kifizetésének is - a megfelelő teljesítésen túl feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendelő részére történő átadása. Vállalkozó visel a Megrendelő terhére felmerült minden, jogos

7 átvétel megtagadásból adódó költséget, különösen Megrendelő helyi építési felügyeletének költségeit, valamint adott esetben az ÉMI/TÜV stb. költségét is, valamint más szakértők és hatóságok költségeit. V. A szerződést megerősítő kötelezettségek (Ptk. 6:186. ) 1. A Vállalkozó az alábbi kötbéreket köteles megfizetni a teljesítés késedelme, illetőleg a szerződés miatti meghiúsulása esetére vonatkoztatva. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a nettó vállalkozó díj 20 %-a Hibás teljesítési kötbér a nettó vállalkozói díj 5 %-a, vagy a hibával érintett költségvetési tételre jutó vállalkozói díj Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a 7 2. A Megrendelő a kötbéren felüli kárát jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. A késedelmi és meghiúsulási kötbérre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Szerződés tartalmazza. 3. A Megrendelő akkor válik jogosulttá a meghiúsulási kötbér összegére, ha a szerződéstől azért áll el, mert a Vállalkozó a végteljesítési határidővel 40 (negyven) napot elérő késedelembe esik, vagy már a végteljesítési határidő lejárata előtt világossá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő (40 napot elérő) késedelemmel fogja befejezni, amely mellett a Megrendelőnek a teljesítés már nem áll érdekében. 4. A Megrendelő akkor is jogosulttá válik a meghiúsulási kötbér összegére, ha a Vállalkozó bármilyen okból nem képes a szerződés teljesítésére. A Vállalkozó nem képes a szerződés teljesítésére és a Megrendelő - érdekmúlásra tekintettel - jogosult a szerződéstől való elállásra, ha a Vállalkozóval szemben végelszámolás csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul vagy ha a kivitelezési munkák nem a vállalkozón kívülálló okok miatt 10 (tíz) napot meghaladóan szünetelnek. A Megrendelő - érdekmúlásra tekintettel - jogosult a szerződéstől való elállásra, ha a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült ok miatt haladéktalanul nem kezdi meg a kivitelezést a szerződés megkötésétől számított 10 napon belül vagy legalább 10 napos időtartamig megszakítja a munkák folytatását. 5. A Megrendelő jogosulttá válik a késedelmi kötbér összegére, ha a Vállalkozó a kötbérterhes véghatáridő teljesítésével késedelembe esik. 6. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, illetve amennyiben a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra. VI. Garanciák és szavatossági, jótállási időtartamok. Teljesítési garancia: Jótállási garancia: Szavatossági időtartam: Jótállási időtartam: nincs bankagarancia / kezességvállalás / óvadék / visszatartás nem hatályos 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerint műszaki átadás-átvételi eljárás érvényes lezárásától számított 1. rész esetén 24 hónap 2. rész esetén 24 hónap 1. A teljesítési és jótállási garancia vetítési alapja a nettó vállalkozói díj. A teljesítési és jótállási garanciára, valamint a szavatossági és jótállási feltételekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Szerződés és a Kbt a tartalmazza. 2. A Megrendelő a Kbt a alapján előírja a Szerződést megerősítő kötelezettségként a jótállási igények teljesítésére biztosíték szolgáltatását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték mértéke a megkötött vállalkozási szerződés szerinti nettó (ÁFA nélkül számított) vállalkozói díj 5,0 %-a.

8 3. A Megrendelő előírta, hogy a Vállalkozóként szerződő ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy a Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt (5) bekezdés), amely nyilatkozatot a Szerződéshez kell csatolni. A biztosíték érvényességi ideje: a jótállási idő kezdő időpontjától (sikeres átadás-átvételi eljárás) a jótállási idő utolsó napjáig. 4. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték a Vállalkozó választása szerint lásd: Kbt (6) bekezdés a) pontja teljesíthető: - a meghatározott összeg Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság számú HUF számlájára történő befizetéssel, vagy - a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy - a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is, vagy - a vállalkozói díjból történő visszatartással A biztosíték kedvezményezettje Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. VII. Építés szerelési felelősség- és balesetbiztosítással kapcsolatos feltételek 1. A Vállalkozó köteles olyan építés - szerelési felelősségbiztosítást kötni (az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően), amely megfelelő fedezetet nyújt a tervezési és az építési-szerelési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelőnek, harmadik személyeknek és más vállalkozóknak okozott károkra. 2. A Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károkra szóló C.A.R. építés- és szerelésbiztosítás kivitelezői felelősségbiztosítás (kiegészítés) akkor minősül megfelelőnek, ha fedezetet nyújt a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban okozott károk miatt felmerülő kártérítési igények kielégítésére legalább káreseményenkénti millió Ft-os és biztosítási időszak esetében aggregát millió Ft-os kártérítési limitösszegben. A biztosítás továbbá akkor minősül megfelelőnek, ha un. "claims made" alapon a fedezeti időszak (kockázatviselés) kezdete a jelen szerződés aláírásának napja és vége a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja. A felelősségbiztosítási kötvény átadásának időpontja a szerződéskötés időpontja. A felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak (illetve alvállalkozójának) a szerződés szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét. 3. A Vállalkozó által kötött felelősségbiztosításokban meg kell jelölni a jelen szerződés tárgyát, a Megrendelőt, valamint azt a szerződéses jogviszonyt, amelyből eredő kárigények fedezetére szól a biztosítás. A biztosító biztosítási szolgáltatásának (a kártérítésnek) a jogosultja a Megrendelő, vagy az általa megjelölt harmadik személy lehet. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden dolgozója rendelkezik érvényes személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának bármely követelését beleértve a TB viszontköveteléseket fedezi. 5. Vállalkozó kijelenti, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a beruházást érintő kárért. Vállalkozó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a teljesítésbe bevont szakági kivitelezők, illetve egyéb alvállalkozók tevékenységéért is teljes körű felelősséggel tartozik. A biztosítások megléte nem mentesíti Vállalkozót a károkozás felelőssége, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásának kötelezettsége, a szerződésben rögzített munkák legnagyobb körültekintéssel és gondossággal történő végzése, illetve a balesetek és károk megelőzésével kapcsolatos feladatainak elvégzése alól. A biztosításokban meghatározott feltételeken, illetve a szolgáltatásokon túl Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. A biztosítási kötvényben megadott önrészesedést minden kár esetén Vállalkozó viseli, amelyre Vállalkozó saját költségére biztosítást köthet, illetve a meglévő fedezetet módosíthatja. Baleset, illetve káresemény esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, a szükséges intézkedéseket (kárbejelentés, baleseti jegyzőkönyv felvétele stb.) megtenni, és baleset, illetve kárkörülményekkel kapcsolatban szükséges vizsgálatok lehetőségét megteremteni. VIII. A szerződő felek jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos - képviselői

9 Megrendelő törvényes képviselője, a teljesítési igazolás kibocsátója Neve: Címe: Telefonszáma: Megrendelő helyszíni megbízottjának (műszaki ellenőrének) Neve: Címe: Telefonszáma: 9 Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének (vagy megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkása) Neve: Címe: Nyilvántartási száma: Telefonszáma: Fax: Vállalkozó munkavédelmi koordinátora Neve: Címe: Nyilvántartási száma: Telefonszáma: Fax: IX. A vállalkozói díjra vonatkozó további részletes rendelkezések 1. A vállalkozói díj a műszaki tartalom, azaz a kiviteli tervdokumentáció szakszerű és komplett megvalósításának, valamint az elkészült tervekkel kapcsolatos felhasználási jogok teljes ellenértékét tartalmazza. Utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói díj és a vállalási határidő nem módosítható. A vállalkozói díj magában foglalja mindazon munkák elvégzésének ellenértékét és a felmerülő költségeit, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a jelen szerződésben, valamint a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki tartalom szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat (ide nem értve a tartalékkeret felhasználásának esetét). 2. Vállalkozó a fenti átalányáras módon meghatározott vállalkozói díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkákat a tartalékkeret felhasználásával. X. Pénzügyi elszámolás és garanciák 1. Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi és egyéb, érvényben lévő vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, az átalányáras elszámolás szabályai szerinti 1 (egy) végszámlát állít ki. 2. A Vállalkozó a szerződés szerinti jótállási garanciát a Kbt (4) bekezdés szerinti határidőig a Megrendelő szerződésben meghatározott fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel köteles teljesíteni. 3. A Megrendelő a Kbt (7) bekezdésével összhangban lehetővé teszi, hogy a jótállási garancia a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetés helyett a végszámlából történő levonással kerüljön kiegyenlítésre. Ilyen esetben a levonás (visszatartás) felszabadítására a jótállási idő utolsó napjától számított 10 napon belül kerül sor. 4. A Megrendelő a jótállási garancia összegére akkor válik jogosulttá, illetve a helyébe lépő bankgaranciát (kezességet) akkor jogosult lehívni (illetőleg beváltani), ha a szerződésben meghatározott jótállási igénynek a Vállalkozó felszólításra nem tesz eleget (48 órán belül nem kezdi meg és ésszerű időn belül nem fejezi be a hibakijavítást), vagy ellene csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul.

10 5. A jótállási garancia körében nyújtott bankgarancia levél vagy biztosítási kezességvállalás szövegezése akkor minősül megfelelőnek, ha a jogosult (Megrendelő) lehívási jogát (a biztosító vagy pénzintézet fizetési kötelezettségének azonnali és visszavonhatatlan hatályosulását) nem köti semmilyen, így különösen a Vállalkozó szerződésszegésének igazolásához. XI. Egyéb vállalkozói kötelezettségek 1. A Vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni az az építőipari kivitelezési tevékenységről" szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltaknak megfelelően, továbbá köteles a munkavégzés során a rendelet előírásai szerinti felelős műszaki vezetőt alkalmazni. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa megjelölt felelős műszaki vezető minden szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót folyamatosan ellenőrzi A megfelelőségi igazoláshoz szükséges vizsgálatok, szakvélemények és jóváhagyások költségei teljes mértékben a Vállalkozót terhelik. Ide tartoznak a próbaterhelések költségei is, ha azokat szabvány írja elő. 3. A Vállalkozónak minden átadott dokumentumot a kézhezvétel után szakmai és műszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenőriznie kell és az ellenőrzés során megállapított nem megfelelőségeket a Megrendelőnek be kell jelentenie az e szerződésben meghatározott módon. 4. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt készít, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellenőrzi. 5. A végzett munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségeit Vállalkozó köteles viselni, és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, saját költségére elvégezni. 6. A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni. 7. Vállalkozói feladat a meglévő épület és az átadott építési terület kész szerkezeteinek, felületeinek, berendezéseinek, szerelvényeinek stb. állagvédelme, az elkészült, de át nem adott és a Megrendelő által át nem vett egyéb munkák állagmegóvása, őrzése és fenntartása. 8. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló munkaterület átvételekor történő megnyitása és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az építési naplót - hozzáférhető helyen Vállalkozó építésvezetői irodájában kell tartani. 9. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. 10. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. 11. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni. 12. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:

11 - a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás egészségügyi, szakmai, munkaügyi), - a helyi körülményeknek megfelelően a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat megtartani, - a szükséges egyéni védőfelszereléseket továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, - az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt elkészítette, és azt a Megrendelő jóváhagyta, továbbá ha az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították, - a munkaterületet munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a Megrendelőtől a munka megkezdése előtt írásban kell átvennie (az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése Megrendelő feladata) Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 14. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, vagy kötelezi dolgozóit, hogy a vállalkozó cég nevét, címét, és a dolgozó nevét tartalmazó kitűzőt vagy igazoló kártyát munkavégzés közben tartsák maguknál. 15. Vállalkozónak a Megrendelő munkaterületén csak olyan gépeket szabad üzemeltetnie, amelyeknek a zajszintje a gép környezetében lévő legközelebbi munkahelynél sem éri el a 85 dba zajszintet, illetve az építkezés telekhatárán illetékes környezetvédelmi hatóság által megadott zajkibocsátási határértéket. 16. Vállalkozó (a végszámla benyújtása előtt) a megvalósult állapotot tükröző megvalósulási tervdokumentációt készít és ad át 3 szerkeszthető példányban Megrendelőnek, és vállalja, hogy a korszerűsített fűtési rendszer használatbavételi engedélyezési eljárása során a Megrendelővel együttműködik és részére a használatbavételhez szükséges dokumentumokat elkészíti és átadja. 17. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez külön hatósági és egyéb jóváhagyások, bizonyítványok, engedélyek, átvételek, igazolások, dokumentumok, vizsgálatok, valamint más az épület használatához, a teljesítések elvégzéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek kellenek Vállalkozónak ezeket idejében el kell intéznie, illetve indítványoznia és saját költségére beszereznie. Ezekről írásban is tájékoztatnia kell Megrendelőt. XII. Jótállási és szavatossági feltételek 1. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket és mintavételeket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni. 2. A jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, Megrendelőt értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni. 3. Vállalkozó a vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokban, rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa korszerűsített munkarészekre. A jótállás és szavatosság kezdetét a sikeres vállalkozói műszaki átadást dokumentáló jegyzőkönyv dátumától, várhatóan év január hónap 1. naptól kell számítani. 4. A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége (a szavatosság időtartama és részletes feltételei) az Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerint alakul. XIII. A Kbt. által előírt kötelező szerződési és egyéb rendelkezések 1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó

12 adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A Kbt (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Vállalkozó teljesítésében a Szerződés XIII.5 pont szerinti kivétellel köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 5. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 6. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 7. A Vállalkozó a Ptk. 81. (3) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 33. -a és a Kbt ában rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza. 8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. 9. Jelen Szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával, és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek megkísérlik békés úton, egymás között rendezni. 10. Jelen szerződést csak szerződésmódosítás keretében, a Kbt ára figyelemmel a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bejegyzés. 11. A Szerződés 4 (négy) darab, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt, 2 példány a vállalkozót illeti meg. A szerződés a szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép hatályba. Budapest, év augusztus hónap... napján

13 Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: Mellékletek: 1. számon - a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 2. számon - a közbeszerzési dokumentáció (annak részeként a közbeszerzési műszaki leírás) 3. számon - a Vállalkozó cégkivonata 4. számon - a Vállalkozó törvényes képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata 5. számon a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy az előírt határidőben a jótállási igények érvényesítésére kikötött biztosítékot (bankgaranciát, óvadék befizetését igazoló banki igazolást, biztosító pénzintézet kezességvállaló nyilatkozatát vagy a visszatartásra irányuló nyilatkozatát) benyújtja, illetőleg annak alkalmazására a Megrendelőt feljogosítja 13

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/18/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS Amely létrejött egyrészrol másrészrol Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496 Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16496 Tartalomjegyzék Vagyon és felelősségbiztosításokra vonatkozó közös rendelkezések....3 I. Kiegészítő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS. amely létrejött ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33., képviselő Sándor Zsolt igazgató), mint Megrendelő, (továbbiakban

Részletesebben

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 81-2/ /2012 Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben