I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; KSH szám: ; képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató), mint bérbeadó a továbbiakban: Bérbeadó, másrészről a (székhely:. cégjegyzékszám:., adószám:.., pénzforgalmi jelzőszám:. képviseletében eljár:..), mint bérlő, továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek és kikötések szerint a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága [*] számú határozata alapján. FELEK MEGÁLLAPODNAK az alábbiakban: I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 1.1 Meghatározások A jelen Szerződésben nagybetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak, kivéve, ha azt a szövegkörnyezet másként kívánja, valamint kivéve, amennyiben azt a jelen Szerződés külön definiálja: Alapterület Berendezés Bérleti Díj Bérlői Munkák Birtokba Adás Napja Bérlő Átalakítási Munkái Birtokbaadási jelenti a Bérlemény nettó alapterületét, nem tartalmazva a Bérlői kialakítások által eszközölt változtatásokat; jelenti a Helyiségkönyvben feltüntetett felszerelést, és a Bérlemény Bérbeadó által a Bérlő követelményeinek megfelelően kiépített szintjét és műszaki paramétereit; meghatározását jelen Szerződés III. 4. fejezete tartalmazza; jelentik a bérlemény végleges, Bérlői igénynek megfelelő - a pályázathoz mellékelt, a tervezett beruházás tartalmára vonatkozó dokumentumok szerinti - kialakítására irányuló munkálatokat a jelen Szerződés V.10. fejezet szerint jelenti a Bérbeadó által kijelölt napot, mely napon Bérlő köteles a Bérleményt birtokba venni. jelentik a Bérlő által, a bérleti jogviszony időtartama alatt, a megnyitást követően, az általa szükségesnek ítélt, a bérleményen belül elvégzendő munkákat jelenti a jelen Bérleti Szerződéhez csatolandó jegyzőkönyvet, amelyben 1

2 Jegyzőkönyv Dobozkész állapot állapotfelmérés, alaprajz, fotódokumentáció és a közműbekötések állapotának rögzítése, a környezet felmérése, leírása, stb. található és amely rögzíti a Bérlemény birtokba adásának folyamatát; A bérleményen belül jelenti az alábbi szerkezetek elkészítését, munkák elvégzését: Külső, belső szerkezeti falak, belső válaszfalak a bérlemények között, burkoláshoz előkészített beton aljzat, glettelt előkészített határoló falfelületek, szerkezetkész mennyezet, épületgépészeti csatlakozási pontok (legalább egy a vizes berendezési tárgyak részére, a hűtési-fűtési, légtechnikai és az elektromos központi rendszerhez), a bérlemény vész-, biztonsági világítása, tűzjelző alaprendszer, IT gerincvezeték csatlakozási pont, kirakatszerkezet, a határoló falszerkezetek nyílászárói. Helyiségrendelet Hónap Kereskedelmi Bevezetés Időszaka Közüzemi Díjak Lakástörvény Lejárat Napja Nap Naptári Év Nemzeti vagyontörvény Óvadék Üzemeltetési Időszak Üzleti Nap jelenti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006 (VII.14.) Főv. Kgy. Rendeletet; megegyezik a naptári hónappal; jelenti a Közraktárak Épületegyüttes piaci bevezetésének december 31. napjáig terjedő időszakát; jelentését a jelen Szerződés IV. 8. fejezete határozza meg; jelenti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvényt; jelentését a jelen Szerződés X. fejezete határozza meg; jelent egy 24 órás, 00:00-kor kezdődő időszakot; jelenti a január 1. és december 31. közötti időszakot; jelenti a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényt; meghatározását jelen Szerződés IV. 9. fejezete tartalmazza; jelenti az Birtokba Adás Napja és ugyanezen év december 31. közötti időszakot; ezt követően a Naptári Évet, vagy amennyiben a Bérleti Szerződés év közben szűnik meg, akkor a Naptári év január 1. és a Megszűnés Napja közötti időszakot; jelenti a Magyarországon jogszabály által meghatározott munkanapot Üzemeltető Az üzemeltető biztosítja a létesítmény üzemszerű használatát. Gondoskodik a megfelelő állagvédelméről és biztosítja a létesítmény, vagy annak elemeinek használhatóságát. 2

3 Vagyonrendelet Veszélyhelyzet jelenti a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III.14.) Főv. Kgy. rendeletet; jelent bármilyen olyan eseményt, amely vagy az alábbiakat okozza, vagy bármely fél ésszerű véleménye szerint közvetlenül fenyeget az alábbiak okozásával: életveszély vagy az egészség, testi épség veszélyeztetése; jelentős károsodás a tulajdonban; környezetszennyezés. Vis Major Esemény jelenti különösen az alábbi bármely események a jelen Szerződés megkötését követő - bekövetkezését: (e) (f) (g) tűz, robbanás, villámcsapás; vihar, áradás; ionsugárzás; meteorit becsapódás; földrengés, földcsuszamlás; háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus, villongás vagy terrorizmus, bombariadó, sztrájk, szervezett és engedélyezett munkabeszüntetés; nem a Bérlő által közvetlenül vagy közvetve okozott szennyezés vagy (h) hangrobbanás, repülőgép becsapódás amelynek bekövetkezéséért egyik Fél sem felelős, és amelynek közvetlen következtében bármely Fél (Érintett Fél) képtelen arra, hogy a jelen Szerződésből származó bármely vagy valamennyi kötelezettségét teljesítse; Elszámolási időszak (a Forgalomarányos Bérleti Díj számításánál): a bérleti szerződés aláírása és az aláírás naptári évének december 31. napja közötti időszak, ezt követően a Naptári Év, majd a bérleti időszak utolsó naptári évében az év január 1. és a Szerződés megszűnésének napja közötti időszak II. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY 2. A BÉRLEMÉNY Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig [*] céljára bérbe veszi a Bálna Épületegyüttes területén található, a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében meghatározott [*] m 2 Alapterületű.. számú Bérleményt jelen szerződés megkötésétől számított december 31-ig terjedő, határozott idejű bérleti időszakra (továbbiakban: bérleti időszak). A Bérlő jogosult a Bérlemény kizárólagos és háborítatlan birtokára, illetőleg folyamatos üzletszerű használatára a hatályos jogszabályoknak és jelen Szerződés feltételeinek megfelelően. 3

4 2.1 A Bérlő valamint annak alkalmazottai, ügyfelei, valamint az általa kijelölt egyéb személyek a Közraktárak Épületegyütteshez tartozó, be nem épített és más jogcímen és/vagy más által kizárólagosan nem használt - közös használatú területeit annak rendeltetése szerint használhatják, az ezen szerződés egyéb pontjaiban foglaltaknak megfelelően. 3. A BÉRLEMÉNY MŰSZAKI JELLEMZŐI, FELSZERELTSÉGE 3.1 A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a Bérleményt a Birtokba Adás Napján a Birtokbaadási Jegyzőkönyvben részletezett műszaki követelményeknek megfelelő dobozkész állapotban és felszereléssel bocsátja a Bérlő rendelkezésére. 3.2 A Bérlő ezúton kijelenti és elismeri, hogy jelen Szerződés aláírásakor tájékoztatták a következő körülményekről, amelyeket tudomásul vesz és kifejezetten elfogad: (i) (ii) a Bálna Épületegyüttes folyamatosan fejlesztés alatt áll; az Épületegyüttes belső kialakítását Bérbeadó módosíthatja. Amennyiben ez szükséges, a Bérlő köteles ezen változtatásokat elfogadni, feltéve, hogy (A) (B) (C) a jelen Szerződés szerinti Bérlemény rendeltetésszerű használhatóságát nem változtatja meg, a változtatások nem eredményezik a Bérlő üzleti tevékenységének meghiúsulását. továbbá e módosítások nem ellentétesek a jelen Szerződésben rögzített célokkal. 4. BÉRLETI DÍJ 4.1 Bérleti díj III. FEJEZET: BÉRLETI DÍJ ÉS A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE A Bérlő által fizetendő bérleti díj összege a Birtokba Adás Napjától az alábbiak szerint alakul: - Birtokba Ádás napjától december hó 31 napjáig [*] Ft/hó+ÁFA; a Bérlő által benyújtott pályázatban foglaltaknak megfelelően. 5. A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE 5.1 A Bérleti Díj fizetése A jelen Szerződés 4. Szakaszában meghatározott Bérleti Díjat a Bérlő havonta előre fizeti az alábbiak szerint: A Bérleti Díjról szóló számla kiállítása és annak megfizetése Forintban történik. A Bérbeadó minden tárgyi Hónap ötödik Napjáig a tárgyi Hónapra szóló számlát küld Bérlőnek, mely számlát a Bérlő a tárgyi Hónap tizenötödik (15.) Napjáig köteles a Bérbeadó K&H Bank NyRt-nél vezetett számú elkülönített bankszámlájára utalással kiegyenlíteni. Törthónap esetén arányosan számolva, napokra vonatkoztatva kell a tört havi bérleti díjat kiszámítani (törthónap jelenti a hónap nem első napján megkezdett, illetve a hónap nem utolsó napján megszűnt bérleti jogviszony adott hónapra vonatkozó törtrészét). Amennyiben a Bérbeadó által felszámítható Bérleti Díj fizetése alól valamely időszak vonatkozásában Bérlő mentességben vagy kedvezményben részesül, akkor a mentesség 4

5 vagy kedvezmény általános forgalmi adó vonzata vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 71. -a rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása mellett kell eljárni. A Bérleti Díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha azt a Bérbeadó számláján a számlán feltüntetett teljesítési határidőn belül jóváírták. Bérlő ugyancsak tudomásul veszi, hogy a Bérleti díjat jelen bérleti jogviszony időtartama alatt akkor is fizetnie kell, ha tevékenységét a saját érdekkörében felmerült bármely ok miatt szünetelteti, azt nem gyakorolja. 5.2 Késedelem A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére Bérlő a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot tartozik megfizetni. Bérlőnek nincs beszámítási vagy visszatartási joga a Bérleti Díjra, vagy más, a jelen Szerződés alapján a Bérlő által teljesítendő fizetésre vonatkozóan. IV. FEJEZET: ÜZEMELTETÉSI DÍJ, KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BANKGARANCIA 6. ÜZEMELTETÉSI DÍJ 6.1 A Bérlő által fizetendő üzemeltetési díj összege a Birtokba Adás Napjától az alábbiak szerint alakul: Bérlő köteles a Bálna Épületegyüttessel kapcsolatban felmerülő üzemeltetési díjat megfizetni Bérbeadónak az alább felsorolt, a Bérlőre a jelen Szerződés alapján áthárított közterhek és a Bérbeadó által nyújtott, valamennyi Bérlő által közösen fogyasztott szolgáltatások valamint a közös területek üzemeltetése, az üzemviteli területek üzemeltetése, az egyéb épületrészek üzemeltetése, valamint a bérlő által bérelt bérlemény és a teljes központ folyamatos, kereskedelmi üzemeléshez szükséges egyes szolgáltatások biztosítása ellenében, amely Üzemeltetési Díj a Bérlemény Alapterületének a Bálna Épületegyüttes teljes bérbe adható területéhez viszonyított arányában kerül kiszámításra. Az Üzemeltetési Díj összegét a Bérbeadó a lent felsoroltak szerint, egyoldalúan állapítja meg, és azt Bérlővel írásban közli. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnését követően a helyiség bérlő általi birtokbaadásáig bérlőt használati díj és Üzemeltetési Díj fizetési kötelezettség terheli. Üzemeltetési Díj december 31-ig a Bérlemény Alapterületére vetített Ft/m²/hó + ÁFA, azaz. Ft + ÁFA/hó 6.2 Az Üzemeltetési Díj komponensei Az Üzemeltetési Díj a bérleti jogviszony időtartama alatt különösen, az alábbi áthárított közterheket és a Bérbeadó által biztosított szolgáltatásokat foglalja magában: a Bérleményre vonatkozó, a Bérbeadót terhelő, a jogszabályok által megállapított minden Adót ide nem értve a társasági és osztalékadót - (amennyiben a jelen Szerződés aláírását követően ezeket emelik, illetve ilyen jellegű újabb terheket állapítanak meg, akkor Bérbeadó jogosult az ilyen megnövelt Adókat bevezetésük Napjától kezdődően Bérlőre az 5

6 Alapterület és a Közraktárak Épületegyüttes teljes bruttó alapterülete arányában áthárítani); a Bálna Épületegyüttes megfelelő fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges mindennemű ésszerű, a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű alábbi költségek: (i) (ii) (iii) a mindenkori új építményi értékre vonatkozó teljes (épület) vagyonbiztosítás költségei, köztük (de nem kizárólagosan) az elemikár-biztosítás, valamint megfelelő felelősségbiztosítás, üvegtöréskár - biztosítás, viharkár-, és vízvezetékkár-biztosítás költségei; víz- és csatornatisztítási díjak, szemétszállítási díj (szemét kezelése és szállítása a Bálna Épületegyüttes központi szeméttárolójából) és kéményseprési díj, a közös területek, üzemviteli területek, egyéb épületrészek, és a hozzájuk tartozó mellékberendezések általános megvilágításával összefüggő költségek, beleértve a fogyasztók szükséges cseréjével kapcsolatos költségeket, valamint áramzavarok elhárítási költségét (rövidzárlat, biztosítékok cseréje stb.), hűtés, fűtés költségei, továbbá a hó eltakarításának költségei; a kártevők elleni védekezés költségét; (iv) a közös területek, üzemviteli területek és egyéb épületrészek takarítási költsége (a külső felületeket is beleértve), a Bálna Épületegyüttes üzemeltetését szolgáló összes berendezés ideértve a klímaberendezéssel-, fűtéssel-, melegvízzel kapcsolatos berendezések, a tűz- és füstjelző, füstelvezető, tűzoltó rendszerek, a kéménytisztítás és a felvonó üzemeltetési és karbantartási - költsége, továbbá valamennyi, az Épületegyüttest szolgáló általános infrastrukturális költsége, ideértve az elektronikus hírközlés közös költségeit is; (v) (vi) a Bálna Épületegyüttest szolgáló berendezések rendeltetésszerű működését szolgáló személyi és anyagi ráfordítások, különösen a karbantartó személyzet bér- és egyéb költségei, ideértve a személyzet munkájának ellátásához szükséges felszerelések költségeit is, valamint az őrző-védő személyzet költsége és egyéb vonatkozó kiadások; a Bérbeadó által bevont harmadik személy ingatlankezelő vagy üzemeletető által felszámított ingatlankezelési és üzemeltetési díj, illetve őrzésvédelmi költségek, azzal, hogy a Bálna Épületegyüttes őrzése nem keletkeztet a Bérlő részére a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt a Bérlemény Bérlő által biztosítandó őrzésének illetve vagyonvédelmének elmulasztása miatt a Bérleményben esetleg bekövetkező károkért; (vii) közös marketing- és reklámtevékenység, valamint (viii) a Bálna Épületegyüttes karbantartásával, javítási munkáival, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos hatósági és önkormányzati előírások betartásából eredő minden kiadást, (ix) (x) (xi) bármilyen egyéb, a Bálna épületegyüttes, vagy annak bármely része jobb vagy hatékonyabb üzemeltetése és használata, vagy a Bérlők és a közönség jó közérzete vagy kényelme, vagy ingatlankezelés érdekében a Bérbeadó ésszerű véleménye szerint megfelelőnek ítélt bármilyen egyéb szolgáltatás vagy dolog indokolt költsége, éves infláció almérők hitelesítésének költsége 6

7 (xii) kertészet, hóeltakarítás, költsége A fenti, (vii) és (ix) komponensek összesen nem haladhatják meg az Üzemeltetési Díj 25%-át. A Bérlemény saját takarítását és saját vagyonvédelmét Bérlő köteles biztosítani saját költségén. A Bérlemény tekintetében az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan a Bérlő közvetlenül kell szerződjön. 7. KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BÉRLEMÉNY FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK A közüzemi díjakat a Bérlő a Bérbeadónak köteles megfizetni a kiépített, hitelesített almérőn leolvasott érték szerint. A Bérleménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő közüzemi típusú díjakat a Bérlő a Bérbeadó részére havonta a tárgyhónapot követően utólag a ténylegesen mért fogyasztás alapján, közvetített szolgáltatásként HUF-ban köteles megfizetni, majd a közüzemi típusú díjakat a Bérbeadó fizeti tovább a közüzemi szolgáltatónak. 8. ÓVADÉK A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy három (3) Hónap bruttó Bérleti Díjnak és három (3) Hónap bruttó Üzemeltetési Díjnak megfelelő összegű Óvadékot bocsát a Bérbeadó rendelkezésére a Bérbeadónak a Bérleti Szerződés alapján fennálló valamennyi esetleges követelésének biztosítékaként. Az Óvadék egy összegben, a jelen Bérleti Szerződés aláírását megelőzően teljesítendő, annak teljesítése a Bérleti Szerződés aláírásának, és hatálybalépésének feltétele. Az Óvadék összegét a Bérlő a Fővárosi Önkormányzat által megjelölt OTP Bank Nyrt.-nél vezetett elkülönített bankszámlára (Óvadéki Számla) köteles befizetni. Az Óvadék összegét a Bérleti Díj változására valamint indexálására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel Bérlő köteles az indexált bérleti díjról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) Üzleti Napon belül kiegészíteni. Felek rögzítik, hogy Bérlő az óvadék megfizetését hitelt érdemlően igazolta és az a Bérbeadó számláján jóváírásra került 8.1 Amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződés időtartama alatt részben vagy egészben a Bérlő jelen szerződésből fakadó kötelezettségei megszegése, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén felhasználja az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget, Bérlő köteles a Bérbeadó írásbeli felszólítására, az általa abban meghatározott határidőre az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget, a fentiekben meghatározott eredeti összegre (összeghatárra) kiegészíteni. 8.2 Bérlőt a Bérbeadóval szemben az Óvadéki Számlán elhelyezett óvadék összege után kamat nem illeti meg, ezzel összefüggésben a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. 8.3 A Bérbeadó az esetleges követeléseit a bérleti jogviszony megszűnését követően is elsősorban az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeg felhasználásával köteles kielégíteni. Ettől függetlenül a Bérbeadó jogosult követeléseit a Bérlővel szemben az Óvadékot meghaladóan is érvényesíteni. V. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY BIRTOKBA ADÁSÁNAK NAPJA ÉS A BÉRLŐI MUNKÁK. PRÓBAÜZEM 7

8 9. A BÉRLEMÉNY ÁTADÁSA (BÉRLŐNEK) 9.1 A Birtokba Adás Napja A Bérbeadó a Birtokba Adás Napján köteles a Bérleményt a Bérlő birtokába és használatába adni, a Bérlő pedig köteles a Bérleményt birtokba venni. A Birtokba Adás Napja: jelen Szerződés aláírását követő 5. nap. 9.2 A Birtokba Adás Napjának késedelme Amennyiben annak biztosítása, hogy a Bérlemény a jelen Szerződés vonatkozó Szakaszában foglaltaknak megfeleljen, olyan késedelmet szenvedne, amely megakadályozná a Birtokba Adás Napján történő birtokbaadást, hatvan (60) Napos póthatáridő áll a Bérbeadó rendelkezésére a Bérlemény Bérlő részére történő átadása érdekében. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen késedelem nem minősül a Bérbeadó szerződésszegésének, és az ilyen késedelemre hivatkozással, a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Ha a Bérlemény birtokba adására (Birtokba Adás Napja) a jelen Szerződés szerinti póthatáridőn belül a Bérbeadónak felróható okból nem kerül sor, a Bérbeadó köteles haladéktalanul az birtokba adás érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ha a Bérlemény átadására (Birtokba Adás Napja) a jelen Szerződés szerinti póthatáridőn belül a Bérlőnek felróható okból nem kerül sor, a Bérlő köteles haladéktalanul a birtokba adás érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ilyen esetben a Bérlőnek beáll a Bérleti Díj megfizetésére irányuló kötelezettsége. A Birtokba Adás Napján a Bérlemény állapotában fennálló olyan kisebb hibák amelyek, vagy amelyek orvoslása a Bérleményben jelentősen nem akadályozza azt, hogy a Bérlő a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatokat elkezdhesse, a Birtokba Adás Napját nem késleltetik. 9.3 A Bérlemény birtokba adásakor készítendő jegyzőkönyv és a követendő eljárás. A Birtokba Adás Napján a Felek kötelesek a Bérlemény műszaki állapotáról illetve a birtokba adás folyamatáról Birtokbaadási Jegyzőkönyvet felvenni, azt aláírni, és a jelen Szerződéshez csatolni. A Birtokbaadási Jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: (i) (ii) (iii) annak Bérlő általi kijelentését, hogy a Bérlemény a Birtokba Adás Napján megfelel a jelen Szerződésben foglalt követelménynek; ha vannak, akkor azoknak a kisebb hibáknak és hiányosságoknak a felsorolását, amelyekre hivatkozással a Bérlő a birtokbavételt nem tagadhatja meg, és amelyek a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok elkezdését nem akadályozzák, valamint a hibák és hiányosságok kijavítására megállapított határidőt, és az ehhez szükséges intézkedéseket; a Bérlő arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a Bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges minden engedélyt a Bérlői Munkálatok befejezését követően haladéktalanul beszerzi. 8

9 10. BÉRLŐI MUNKÁK 10.1 Bérlő köteles a Bérleményt kialakítani, rendeltetésszerű üzemelésre alkalmassá tenni. A Bérlő feladatát képezi a megfelelő mérési berendezéssel ellátott energia, víz és csatornavételezés helyének kialakítása a Bérlemény határain belül. A mérőberendezések kezdeti értékeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni Bérlői Munkákat kizárólag a Bérbeadó által elfogadott tervek alapján és a Bérbeadó írásos engedélye birtokában szabad megkezdeni Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Bérleményen Bérlő által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében felelősséget nem vállal, azok beszerzése Bérlő feladata A Bérlői Munkákat a Bérlő úgy köteles végezni, hogy tevékenysége a Bálna épületegyüttes, ezen Bérleményen kívüli részein munkálatokat végző személyek munkavégzését ne korlátozza, akadályozza vagy veszélyeztesse A Bérlői Munkák megkezdése előtt a Bérlemény környezetének állapotát és a Bérlői Munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási utakat Bérbeadó és Bérlő közösen rögzítik A Bérlemény átadása időpontját követően a Bérbeadó a Bérleménybe bejárhat ellenőrizheti a kialakítást, Dokumentumoknak, a Jogszabályoknak, valamint minden és bármely a Bérbeadó által adott ésszerű írásbeli utasításnak megfelelően, beleértve azon utasításokat, amelyek a Bérlemények vészhelyzet esetén történő kiürítésére vonatkoznak Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő - erre vonatkozó külön előzetes írásbeli megállapodás hiányában, a Bérlői munkálatok ellenértékének megtérítésére a szerződés határozott idejének lejártát követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti Bérlői Munkák tervei, azok elfogadása A Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését megelőzően, saját költségén köteles elkészíteni a Bérlői Munkák terveit, más szükséges kiegészítő dokumentumokkal együttesen (Dokumentumok). A Dokumentumok jóváhagyása A Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését legalább három (3) nappal megelőzően köteles a Dokumentumokat a Bérbeadónak benyújtani. Abban az esetben, ha a Dokumentumok nem felelnek meg az e Szerződésben foglalt bármelyik feltételnek, vagy az épületre vonatkozó engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak, akkor a Bérbeadó köteles a Dokumentumokat a Bérlőnek visszaküldeni a hibák megjelölését tartalmazó írásos értesítés kíséretében. A Dokumentumok javítása A fenti pontban foglaltak teljesítését követően a Bérlő köteles a hibákat kijavítani, és a Dokumentumokat az értesítés kézhezvételétől számított három (3) napon belül újra benyújtani. Abban az esetben, ha a Bérbeadó a Dokumentumokkal kapcsolatban azok benyújtásától számított tíz (10) napon belül nem emelnek kifogást, a Dokumentumokat mind a Bérbeadó, mind a Bérbeadó Képviselője által elfogadottnak kell tekinteni. Nincs szavatosság A Bérbeadónak a Dokumentumokra vonatkozó jóváhagyása a Dokumentumokra 9

10 vonatkozóan kizárólag belső célokat szolgál, és a Bérbeadó nem szavatolja, hogy az általuk jóváhagyott Dokumentumok vagy más dokumentumok megfelelnek bármilyen jogszabályi követelménynek. (e) Bérlői Munkák befejezése (i) (ii) (iii) (iv) A Bérlő köteles a Bérbeadót a Bérlői Munkák befejezéséről haladéktalanul értesíteni. A Bérlői kialakítások Bérlő általi befejezését és erről szóló bérbeadói értesítést követően Bérbeadó és Bérlő jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a Bérlemény Bérlői Munkák elvégzését követő végső paramétereit, és azt a Felek kötelesek a jelen Szerződéshez csatolni. Bérlő a Bérlői Munkák befejezését követően, átadja a Bérbeadónak a Bérlői Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok építőipari alkalmassági bizonylatait, garanciajegyeket (feljogosítva Bérbeadót, hogy meghibásodás esetén Bérlő helyett élhessen a garanciális, jótállási és szavatossági jogokkal), egy nyomtatott példányban és egy további példányt elektronikus formátumban lemezen. A Bérlői Munkák befejezését megelőzően és azt követően a közmű rendszerek beállítása érdekében Bérlő biztosítja a bejutást a Bérleménybe. VI. FEJEZET: ÁLLAGMEGÓVÁS, KARBANTARTÁS 11. BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 11.1 Állagmegóvás Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlemény állagát saját költségén ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódást a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok befejezésének Napján fennálló állapotában őrzi meg. A Bérlő köteles a Bérleményt megfelelően karbantartani és elvégezni a megfelelő üzemeltetéshez szükséges munkálatokat, és ezáltal fenntartani a Bérlemény színvonalát. A Bérlő köteles használható állapotban karbantartani minden a jelen Bérleményen elhelyezett, és/vagy a Bérlemény igényeit szolgáló berendezést, illetve a Bérbeadó részéről jóváhagyott társasággal karbantartási szerződést kötni. A Bérlő köteles biztosítani, hogy a Bérleményen lévő vízcsövek ne fagyjanak be. A Bérlő köteles minden, a Bérleményen elhelyezkedő és csak a Bérlemény igényeit szolgáló elosztó rendszert (levegő, víz, energia, hulladék, stb.) karbantartani és javításukról gondoskodni (továbbá felelősségbiztosításukról gondoskodni). Ezen elosztórendszerek meghibásodása folytán a Bérbeadónak, vagy más Bérlőnek okozott kár tekintetében a Bérlő kártérítési felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles saját költségén óvni a különböző berendezéseket, különös tekintettel a Bérleményen elhelyezett elektromos eszközökre, és időről időre átvizsgálni azokat a vonatkozó előírások szabályai szerint (érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat). Bérlő köteles a Jogszabályok valamint a jelen Szerződéshez - legkésőbb a Birtokba Adás Napján - csatolandó Házirend rendelkezéseit betartani továbbá a Bérbeadó minden ésszerű kérésének amennyiben ennek teljesítése folytán a Bérlőnél további költségek nem merülnek fel - teljesíteni. A Házirend a Birtokba Adás Napjától kezdődően jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Bérlemény takarítása a Bérlő kizárólagos kötelezettsége. 10

11 A Bérlő köteles a Bérleményen ténylegesen folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységének megfelelő bérlői felelősségbiztosítást kötni, amely fedezetet nyújt a Bérleményen folytatott tevékenységgel kapcsolatban a Bálna Épületegyüttesen, illetőleg más bérlőknek esetlegesen okozott teljes kár megtérítésére az ingatlanban, a benne lévő ingóságokban és a személysérüléses károk vonatkozásában. A bérlői felelősségbiztosítási fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha legalább 50 millió Ft/kár/év, (e) biztosítási összeggel kerül megkötésre. A Bérlőnek a felelősségbiztosítási fedezet meglétét a Birtokba Adás Napjától számított 15 napon belül felelősségbiztosítási kötvénnyel és a biztosítási díj befizetésének bizonylatával, vagy a felelősségbiztosítási kötvénnyel és a Biztosító által kiállított fedezet igazolással kell a Bérbeadó felé annak átadásával igazolnia. A Bérlő nem később, mint minden biztosítási év lejáratát megelőző 30 Nappal - köteles az új biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási kötvényt és a fedezet fennállásának igazolását a Bérbeadónak megküldeni.. Jelen Szerződés rendelkezéseinek és az alkalmazandó tűzbiztonságról szóló jogi szabályozásnak megfelelően a Bérlő köteles a tűzvédelmet a Bérleményben biztosítani Bérbeadó által elfogadott terveknek (Tűzvédelmi Szabályzat és Menekülési Terv) megfelelően és eleget tenni a következő követelményeknek: (i) (ii) megfelelő számú és típusú állandó tűzoltó készüléket, más tűzvédelmi eszközt; Bérbeadó jogosult bármikor belépni a Bérleményre, hogy ellenőrizze a Bérlemény biztonságát, Ha a Bérbeadó bármilyen rendellenességet észlel, jogosult a szükséges javítást, berendezés felszerelését a Bérlő költségén elvégeztetni. A Bérlő köteles tűrni a Bérbeadó által, előzetes értesítést követően, az épület karbantartása, állagmegőrzése és javítása szempontjából szükségesnek ítélt bárminemű munkálatok elvégzését, így különösen a Bérleményen és az Épületegyüttes vagy környezete egyéb részein végzendő munkákat, a Bérleti Időszak során bármikor, bármilyen kártérítés, illetve a Bérleti Díj visszatérítésének igénye nélkül. Abban az esetben, ha Bérlő a fentiekben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult Bérlőnek címzett, erre irányuló felszólításának Bérlő általi kézhezvételét követő tizennégy (14) Nap elteltével Bérlő költségére a szükséges munkákat elvégezni vagy elvégeztetni. Bérlő az ilyen munkák ésszerű költségeit az erről kiállított Bérbeadói számla kézhezvételét követő tíz (10) Napon belül köteles kifizetni Változtatás Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Bérlemény szerkezetén (ideértve leszerelhető elválasztások felépítését vagy lebontását, de nem értve ide a Bérlő ingó dolgai elhelyezésének megváltoztatását a Bérleményen belül, kivéve a fokozott födémterhelést jelentő ingóságokat) nem változtathat. A Bérlő köteles Bérbeadónak előzetes jóváhagyás céljából bemutatni minden olyan, a Bérlemény módosításáról szóló tervet, alaprajzot, mely a Bérlő által végrehajtani kívánt átépítésekre, átalakításokra vonatkozik. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja jóváhagyását az ilyen módosításhoz vagy változtatáshoz, ha azt a Bálna Épületegyüttes összképével, illetve az Épületegyüttes biztonságával nem tartja összeférhetőnek, vagy ha az a szerkezet épségét veszélyeztetné. Bérbeadó a jóváhagyását indokolatlanul nem tagadhatja meg, illetve nem késleltetheti. A fenti pont szerinti Bérbeadó által egyébként jóváhagyott változtatásokhoz szükséges valamennyi hatósági engedélyt saját költségén a Bérlő köteles beszerezni. Bérlő csak a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával végezhet a Bérleményen építési vagy más felújítási munkát. 11

12 Bérlő nem jogosult a Bérbeadó kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Bérleményen olyan munkálatokat végezni, melyek kihatnak az épület egészére, illetve bármely olyan munka végzése, mely hatással lehet a fűtésre, légkondicionálásra, biztonsági berendezésekre, a közös szolgáltatásokra, a kirakatokra, a Bérleményen kívülről látható felszerelésekre és feliratokra, vagy a közbiztonságot érinti. Bérlő semmilyen körülmények között nem használhat azbesztet és/vagy más tiltott elemet tartalmazó anyagokat az építési, ill. átalakítási munkái alatt. Abban az esetben, ha a Bérlő által használt építőanyagok a hatályos jogszabályok szerint tiltott anyagok, illetve azbesztet vagy egyéb tiltott összetevőt tartalmaznak, a Bérbeadó, még a jelen Szerződés megszűnése után is kérheti, hogy a Bérlő saját költségén és saját felelősségére, illetve kockázatára távolítsa el azokat. Ha a Bérlő e kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult a Bérlő költségén, felelősségén és kockázatára az ilyen építőanyagokat eltávolítani. A bérleti jogviszony tartama alatt a Bérlő által végeztetett beruházások és/vagy felújítások költségeit a Bérlő köteles viselni, a Bérbeadó nem köteles megtéríteni semmilyen költséget e tekintetben. 12. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 12.1 Karbantartás, felújítás A Közraktárak Épületegyüttes teljes körű karbantartása, felújítása valamint a közös használatú területek állagmegóvása a Bérbeadó kötelezettsége, amely kötelezettség határát kizárólag a jelen Szerződés 11. Szakaszában meghatározott Bérlői kötelezettségvállalások képezik. A Bérbeadó jelen Szerződés fenti Szakaszában meghatározott kötelezettségét (i) (ii) életveszélyt okozó, továbbá a Bálna Épületegyüttes állagát veszélyeztető vagy a Bérlemény, illetőleg a szomszédos Bérlemények rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó (azonnali beavatkozást igénylő) hibák esetében haladéktalanul; azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig általában az Épületegyüttes karbantartásával vagy felújításával összefüggésben köteles teljesíteni. A Bérbeadó azonnali beavatkozást igénylő, a rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő esetben a Bérleményen is végezhet javítási vagy átalakítási munkákat a Bérlő hozzájárulása vagy engedélye nélkül, amely munkákat a lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtani, valamint a Bérleményen okozott valamennyi kárt haladéktalanul ki kell javítani, vagy egyéb módon orvosolni. A Bérlő a munkavégzést nem késleltetheti és/vagy nem akadályozhatja. (e) A Bérlő az igazolt költségének egy összegben való megtérítését igényelheti a Bérbeadótól, ha helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett, feltéve, hogy az a másik Félnek méltánytalan megterhelést nem okoz. Bérbeadó kizárja felelősségét az ellenőrzésén kívül eső bármilyen szolgáltatás elmaradása, megszakadása esetén (pl. áramszünet, kedvezőtlen időjárás stb), Bérlő sem kártérítést, sem bérleti díj mentességet, vagy csökkentést nem követelhet Bérbeadótól ezen vonatkozásban Változtatások Bérlő a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Közraktárak Épületegyüttesben nem értve ide azonban a Bérleményt jogosult a Bérlő hozzájárulása nélkül változtatásokat végrehajtani. 12

13 Amennyiben a változtatás nem azonnali beavatkozást igénylő helyzet miatt szükséges, a Bérbeadó köteles a változtatásból adódó munkálatok megkezdését megelőzően a Bérlőt írásban tájékoztatni. Minden ilyen változtatást a lehető legrövidebb időn belül, valamint a Bérlő üzleti tevékenységének lehető legkisebb mértékű akadályozásával vagy zavarásával kell végrehajtani, továbbá, az ennek folytán a Bérleményen keletkezett bármilyen károsodást Bérbeadó haladéktalanul, Bérlő indokolt igényeinek figyelembevételével köteles kijavítani és/vagy helyreállítani. Bérlő, ezen munkálatok miatt a Bérleti Díj csökkentésre vagy kártalanításra nem jogosult. 13. BÉRLŐ HASZNÁLATI JOGA 13.1 Bérlő használati joga általában VII. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény csak rendeltetésének megfelelő, a jelen Szerződés vonatkozó Szakaszában meghatározott célra használható, amely használat bármilyen megváltoztatása a jelen szerződés módosítását vonja maga után. A működésével kapcsolatos engedélyek beszerzésére a Bérlő köteles. Bérlő köteles beszerezni, és betartani minden szükséges hatósági engedélyt, jogosítványt és megfelelni a hatályos jogszabályoknak, különösen a biztonsági előírásoknak. A Bérlő garantálja, hogy ebben a vonatkozásban a Bérbeadó semmilyen kötelezettséggel és felelősséggel nem tartozik. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt megfelelő gondossággal és figyelemmel használja a Házirend, valamint Bérbeadó ésszerű írásbeli utasításai szerint, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a Házirendet betartja, valamint azt az Épületegyüttesbe és/vagy a Bérleményre belépő alkalmazottaival, ügyfeleivel és beszállítóival is betartatja. Bérbeadó fenntartja magának a Házirend megváltoztatásának vagy kiegészítésének jogát. A Bérlő köteles a Bérleményt nyitva tartani, megvilágítani a Házirendben meghatározott időtartamban és feltételek szerint. Bérbeadó fenntartja magának a Bérlő által a Bálna Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezendő vállalati jelzések, cégtáblák, reklámfelületek egységes nagyságának, minőségének és anyagtípusának felülvizsgálati és jóváhagyási jogát. Ilyen jelzés elhelyezése minden esetben Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő módon történhet. Bérlő köteles a Bérleményt olyan állapotban tartani, felszereltséggel, berendezéssel ellátni, illetve ott szolgáltatást végezni oly módon, hogy a bérlői tevékenység végzése lehetséges legyen. Szigorúan tilos bármely olyan üzleti gyakorlat folytatása (árverés, közvetlenül raklapról való árusítás, állandó kiárusítás és árcsökkentés, házalás a közös területeken stb.), mely a Bálna Épületegyüttes presztízsét és jó hírnevét csorbíthatná. A Bérlő köteles a fenti Szakaszban meghatározottak teljesítése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) rendelkezéseit betartva eljárni, különösen megtéríteni a Bérbeadó minden olyan kárát, amely Bérbeadót a Bérlő által a Bálna Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezendő reklámok vonatkozásában a Reklám tv a alapján kiszabott bírság megfizetése folytán éri. A Bérbeadó jelen Szerződésben meghatározott jóváhagyása a Bérlőt e kötelezettsége alól nem mentesíti. 13

14 14. BÉRLŐ ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI 14.1 Bérlő Bérbeadóval történt előzetes egyeztetést követően Bérbeadó engedélyének birtokában változtatásokat eszközölhet a Bérlemény belső kialakításával kapcsolatban A feltételek teljesülése esetén Bérlő az Átalakítási Munkáikat a bérleti jogviszony alatt végezheti, a munkák idején a bérleti díjat folyamatosan fizetni köteles Bérlői kialakítást kizárólag a Bérlő Bérbeadó által elfogadott tervek alapján és a Bérbeadó írásos engedélye birtokában szabad megkezdeni Bérlő tudomásul veszi, hogy a szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében Bérbeadó felelősséget nem vállal, azok beszerzése Bérlő feladata A Bérlői Átalakításokat a Bérlő úgy köteles végezni, hogy tevékenysége az Épületegyüttesben jelen levő személyek közlekedését, tevékenységét munkavégzését ne korlátozza, akadályozza vagy veszélyeztesse, ezért azokat csak normál munkaidőn kívül végezheti A Bérbeadó ésszerű időben, a Bérlői Átalakítási Munkák végzése során jogosult a Bérleményre belépni, hogy ellenőrizze a Bérlői Átalakítási Munkáinak helyzetét és haladását valamint a felhasznált anyagokat. Az egyértelműség kedvéért a Bérbeadó jogosult, de nem köteles e munkákat ellenőrizni Bérlő köteles építés-szerelés biztosítást kötni a Bérlői Átalakítási Munkák időszakára vonatkozóan. E biztosításnak fedeznie kell a Közraktárak Épületegyüttes azon részének értékét, melyben a Bérlői Átalakítási Munkák során, azokkal összefüggésben keletkezett kár előfordulhat. Ugyancsak fedeznie kell a Bérlői Átalakítási Munkákkal összefüggésben keletkezett személyi baleset vagy kár értékét 14.8 Bérlői Átalakítási Munkák tervei, azok elfogadása A Bérlői Átalakítási Munkák terveinek és azok elfogadásának rendje egyezik a (e) pontokban leírtakkal Nincs szavatosság A Bérbeadónak a Dokumentumokra vonatkozó jóváhagyása kizárólag belső célokat szolgál, és a Bérlőnek nem szavatolja, hogy a jóváhagyott Dokumentumok vagy más dokumentumok megfelelnek bármilyen más jogszabályi követelménynek, minden ilyen megfelelés a Bérlő felelőssége marad. Bérlői Átalakítási Munkák befejezése (i) (ii) (iii) Bérlő köteles a bérlői Átalakítási Munkákat az előre egyeztetett befejezési időpontra befejezni. A Bérlő köteles a Bérbeadót a Bérlői Átalakítási Munkák befejezéséről haladéktalanul értesíteni. A Bérlői Átalakítási Munkák Bérlő általi befejezését követően a Helyiségkönyvet a Bérlő a végső paraméterekkel haladéktalanul köteles kiegészíteni, és azt a Felek kötelesek a jelen Szerződéshez csatolni. Bérlő a Bérlői Átalakítások befejezését követően, átadja a Bérbeadónak a Bérlői Átalakítási Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok építőipari alkalmassági bizonylatait, garanciajegyeket (feljogosítva Bérbeadót, hogy meghibásodás esetén Bérlő helyett élhessen a garanciális, jótállási és 14

15 szavatossági jogokkal), egy nyomtatott példányban és egy további példányt elektronikus formátumban lemezen. 15. BÉRBEADÓ HASZNÁLATI JOGAI 15.1 Reklám és marketingcélú használati jogok A Bálna Épületegyüttes arculatának biztosítása céljából a Bérbeadó jogosult az Épületegyüttes nevét megváltoztatni; az Épületegyüttes külső és/vagy belső felületére grafikát, világítást, fényfestményt elhelyezni, felszerelni és fenntartani Bérlő a közös területek térelhatároló szerkezeteinek belső felületére csak Bérbeadó előzetes engedélye birtokában helyezhet el bármit; az elhelyezést megelőzően bármely típusú grafikát, ablakrolót, napellenzőt, függönyt, vászonernyőt vagy más hasonló dekorációt, és minden olyan kivilágítást, berendezési tárgyat vagy berendezést kijelölni vagy jóváhagyni (ezt megtagadni), amely a Bérleményen vagy az épületen kívülről látható; Bérbeadó jelen Szakasz szerinti használati jogának gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj megfizetésének kötelezettsége, vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti Egyéb használati jogok A Bérbeadó jogosult (i) (ii) (iii) (iv) a bejáratok, ajtók, folyosók, személyfelvonók, lépcsők, mosdók vagy a Közraktárak Épületegyüttes más közös részének, közös területeinek, az üzemeltetés területeinek elrendezését és/vagy helyét megváltoztatni, feltéve, hogy ez a Bérlemény megközelítését vagy az onnan való távozást nem érinti hátrányosan; bármely személynek jogot engedni a Bálna Épületegyüttesben vagy annak üzemeltetésével kapcsolatosan üzleti tevékenység folytatására vagy szolgáltatások nyújtására, feltéve, hogy az ilyen jog nem akadályozza Bérlőt a Bérlemény szerződésszerű használatában; megtenni minden olyan ésszerű intézkedést, ideértve a Bérlemény vagy az Épületegyüttes ellenőrzését, javítási munkákat, átalakításokat, dekoráció elhelyezését, kiegészítéseket és felújításokat, amelyek annak üzemeltetése során, illetve annak biztonsága, védelme vagy fenntartása céljából, továbbá amelyek Bérbeadó saját érdekében szükségesek vagy kívánatosak lehetnek; valamint mindenkor magánál tartani a Bérlemény zárhatóságának biztosítása esetén a Bérlemény kulcsait vagy kapukulcsait, riasztó kódjait, azzal, hogy e kulcsokat - vészhelyzet esetét kivéve - csak Bérlővel egyeztetett módon lehet használni. Bérbeadó és jelen Szakasz szerinti használati jogának gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj esedékességkori megfizetésének kötelezettsége vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti Bejárás a Bérleménybe Bérbeadónak, valamint az általa felhatalmazott személyeknek a Bérleményre a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében bármikor bejárási joga van, e jogának gyakorlásáról a Bérlőt annak időpontja előtt három (3) Üzleti Nappal korábban írásban értesíteni köteles, kivéve, ha az Veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy biztonsági 15

16 okokból szükséges, amely esetben Bérbeadó, valamint az általa felhatalmazott személyek a Bérlő értesítése nélkül a Bérleménybe bármikor beléphet. A jelen Szerződés megszűnését követően, vagy egyébként annak időtartama alatt is abban az esetben, ha a Bérbeadó a Bérleményt bérbe kívánja adni, Bérbeadó a potenciális bérlővel a Bérlőnek a belépés időpontját megelőző három (3) Nappal korábban kézbesített előzetes értesítése mellett a Bérleménybe beléphet. A Bérbeadó a Bérlemény rendeltetésszerű használatát, valamint a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer - a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a fenti és pontban meghatározott eseteken túl - ellenőrzi. A Bérlő arra alkalmas időben a Bérleménybe történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Bérbeadó a jelen Szakasz szerinti jogainak gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj esedékességkori megfizetésének kötelezettsége vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti. VIII. FEJEZET: BIZTOSÍTÁS ÉS KÁROK 16. BIZTOSÍTÁS 16.1 Bérlő biztosítási kötelezettsége A Bérlő haladéktalanul köteles a Bérbeadónak valamennyi, a jelen Szerződés szerinti biztosítás másolatát a biztosítási díjak megfizetésének igazolásaival együtt átadni. Bérlő Bérbeadó kérésére köteles bemutatni a biztosítási kötvényeket is. A Bérlő vállalja, hogy azonnal értesíti Bérbeadót a biztosítás megszűnéséről, különösen, ha az a díjak fizetésének elmulasztása, vagy a szerződések felmondása miatt következik be. Amennyiben a Bérlő a jelen Szerződés szerinti biztosításokat nem köti meg, a Bérbeadó jogosult azokat kedvezményezettként a Bérbeadót megjelölve - saját maga megkötni, és az ezzel felmerült költség megtérítését a Bérlőtől követelni. A jelen Szerződés szerint a biztosításokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése a Bérlőt nem mentesíti a jelen Szerződés szerinti egyéb kötelezettségei és felelőssége alól. 17. KÁROK 17.1 A Bérlő nem jogosult Bérbeadóval szemben követelést támasztani a szolgáltatások, vagy külső forrásból származó ellátás olyan ideiglenes meghiúsulása vagy félbeszakadása miatt (az elosztó rendszerek, a felvonók, a mozgólépcsők, mozgójárdák, emelők üzemének leállása, közműellátás szünetelése), illetve a Bérleményen, vagy a Bálna Épületegyüttes közös területein történt lopás, bombariadó vagy más kár miatt, amelyet a Bérbeadó nem szándékosan, vagy nem súlyosan gondatlan magatartásával okozott (például a víz, gáz, villanyáram, csatorna, energia, fűtési, légkondicionálási, távközlési vagy más rendszerek vagy szolgáltatások). A Bérlő továbbá nem jogosult a szolgáltatások ilyen meghiúsulása vagy félbeszakadása következtében felmerült károkat a Bérleti Díjba beszámítani Bérbeadó köteles az elvárható intézkedéseket a szolgáltatás vagy ellátás meghiúsulásának orvoslása érdekében a legrövidebb időn belül megtenni A Bérbeadó nem felel a Bérlő tulajdonában lévő vagy harmadik fél által a Bérleménybe bevitt ingóságaiban, bútorzatban vagy egyéb dolgokban bekövetkezett semmilyen kárért A Bérlő köteles a Bérlői Munkák végzése során harmadik személyeknek okozott károkat megtéríteni, ideértve különösen a Bérbeadó által elszenvedett minden olyan kárt, amely az építési engedély Bérlő általi a használatbavételi engedély kiadását lehetetlenné tevő megsértéséből 16

17 ered, és bármely szomszédos tulajdonos, bérlő, használó, hatóság által a Bérbeadóval szemben a Bérlői Munkák végzésével összefüggésben - benyújtott igény következtében merül fel. 18. MENTESÜLÉS IX. FEJEZET: VIS MAJOR ESEMÉNYEK Sem a Bérbeadó sem pedig a Bérlő nem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése miatt abban a terjedelemben, amennyiben ezt közvetlenül Vis Major Esemény okozta. 19. EGYÜTTMŰKÖDÉS 19.1 Az Érintett Fél köteles a Vis Major Esemény bekövetkezéséről, valamint annak részleteiről (ideértve a Vis Major Eseménynek az Érintett Fél kötelezettségeire gyakorolt hatásának igazolását, és bármilyen olyan feladat megjelölését, amely a Vis Major Esemény következményeit enyhítheti) a nem Érintett Feleket haladéktalanul értesíteni A fenti 19.1 Szakaszban hivatkozott értesítést követően a Felek haladéktalanul kötelesek egymással a Vis Major Esemény következményeit enyhítő ésszerű lépések és feltételek tárgyában egyeztetni, valamint a jelen Szerződés szerinti teljesítés folytatását előmozdítani A Vis Major Esemény bekövetkezését követő időszakban a Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárható lépést megtenni a Vis Major Esemény következményeinek megelőzése vagy enyhítése érdekében, valamint kötelesek a Vis Major Esemény fennállása alatt a Vis Major Esemény hatásainak megelőzése vagy minimumra csökkentése érdekében a megfelelő lépéseket megtenni. 20. IDŐTARTAM X. FEJEZET: IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS 20.1 A jelen Szerződést a Felek a 2. pontban meghatározottak szerint, határozott időtartamra kötika bérleti időszak év december hó 31. napján jár le. (Lejárat Napja) 21. MEGSZŰNÉS 21.1 A bérleti jogviszony megszűnése A bérleti jogviszony megszűnésére a Nemzeti vagyontörvény, valamint a Lakástörvénynek a lakásbérlet megszűnésére, továbbá a helyiségbérlet megszűnésére vonatkozó szabályait egyaránt alkalmazni kell a Helyiségrendelet, Vagyonrendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A bérleti jogviszony megszűnik: (i) (ii) (iii) (iv) (v) a Lejárat Napján; a Felek közös megegyezésével; Bérbeadó a Nvtv. 11. (12) bekezdése szerinti rendkívüli felmondási okok miatt a szerződést írásban felmondja. amennyiben a bérlő a szerződés tartama alatt a tevékenységhez szükséges szolgáltatások (szemétszállítás, WC, öltöző, stb.) biztosítását nem tudja megoldani. amennyiben a Bérlemény megsemmisül, azaz olyan súlyos mértékben károsodik vagy semmisül meg, hogy a Bérlemény helyreállítása az okszerűen eljáró Bérbeadó véleménye szerint üzleti és műszaki szempontok alapján nem indokolható és ezért a Bérbeadó úgy dönt, hogy a Bérleményt nem állítja helyre. Ebben az esetben az előre 17

18 kifizetett Bérleti Díj a Bérlő részére a még ki nem fizetett összegek levonása után haladéktalanul visszatérítendő, és a Bérlő az ilyen időszakra vonatkozóan további Bérleti Díj fizetésére nem köteles; 21.2 Egyoldalú megszüntetés szerződésszegés miatt Amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti (Szerződésszegés), a Felek a Szerződésszegés következményeinek elhárítása érdekében egyeztetni és együttműködni kötelesek. Amennyiben a Szerződésszegés nem szüntethető meg, és annak következményei nem háríthatók el, a sérelmet szenvedett Fél amennyiben a jelen Szerződés egyéb jogkövetkezményt nem határoz meg a jelen Szerződést a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, összhangban az ezen Szerződés más pontjaiban foglalt rendelkezésekkel. A Bérlő részéről különösen Szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Bérlő (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) a jelen Szerződésben vállalt fizetési és egyéb kötelezettségeit nem teljesíti; a Bérbeadó írásos jóváhagyása nélkül a jelen Szerződés szerinti jogait átruházza, az ilyen jogait megterheli vagy a Bérleményt vagy annak egy részét albérletbe adja; a Bérleményt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek fennállása ellenére nem veszi birtokba; a jelen Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti különösen jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget; Bérlő a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét ismételten vagy folyamatosan olyan súlyosan megsérti, hogy a bérleti jogviszony fenntartása az okszerűen eljáró Bérbeadótól a továbbiakban nem várható el; megszegi a Házirendet, a Bérbeadóval, vagy a környezetével szemben botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít, a Bérleményt a közös használatra szolgáló helyiségeket illetőleg területet rongálja, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használja; (vii) a Bérlő csődeljárást kezdeményez maga ellen, vagy bármely harmadik személy felszámolási eljárást kezdeményez a Bérlő ellen, vagy a Bérlő elhatározza jogutód nélküli megszűnését, vagy a cégbíróság a Bérlő hivatalból történő törlését jogerősen elrendeli (viii) a Bérlői Munkákat a Bérlői Munkák elvégzésére irányadó határidőn belül nem fejezi be. A Bérlő Szerződésszegése esetén a Bérbeadó a jelen Szerződést az alábbiak szerint mondhatja fel: (i) (ii) Amennyiben a jelen Szerződés 21.2 (i) Szakaszában meghatározott felmondási ok áll fenn, a Bérbeadó a Bérlőt a következményekre figyelmeztetéssel írásban felszólítja a teljesítésre. Amennyiben a Bérlő a felszólításnak a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc (8) Napon belül nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó további nyolc (8) Napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) Napnál. Amennyiben a jelen Szerződés 21.2 (ii)-(iii)-(iv)-(v)-(vii)-(viii) Szakaszában meghatározott felmondási ok áll fenn, a Bérbeadó a Bérlőt a következményekre 18

19 figyelmeztetéssel megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a magatartás megszüntetésére vagy a megismétléstől való tartózkodásra, illetve a szerződésszegés orvoslására a szerződésszegés részletes megnevezésével. Amennyiben a Bérlő a felszólításnak a felszólításban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó a határidő leteltétől számított tizenöt (15) Napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) Napnál. (iii) Amennyiben a jelen Szerződés 21.2 (vi) Szakaszában meghatározott felmondási ok áll fenn, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre történő figyelmeztetéssel a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc (8) Napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított (8) Napon belül írásban kell közölni. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni, amely esetben a felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc (8) Napon belül írásban kell közölni. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) Napnál. (e) A Bérbeadó részéről Szerződésszegésnek minősül, ha a bérlemény Kereskedelmi nyitást követően, Bérbeadónak felróható okból és folyamatosan tizenöt (15) Napot meghaladóan a Bérlemény nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra; A Bérbeadó Szerződésszegése esetén a Bérlő a jelen Szerződést olyan módon mondhatja fel, hogy a Bérlő a következményekre figyelmeztetéssel írásban felszólítja a szerződésszegés orvoslására. Amennyiben a Bérbeadó a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt (15) Napon belül nem orvosolja a szerződésszegést, úgy a Bérlő további harminc (30) Napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás legkorábban a közlését követő harmincadik (30.) Napra szólhat Az Óvadék visszaadása A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Bérbeadó köteles a Bérlemény Bérlő által történő szerződés szerinti visszaszolgáltatását követő hatvan (60) Üzleti Napon belül az Óvadékot (illetve ennek esetlegesen fel nem használt részét) a Bérlő bankszámlájára átutalni. 22. VISSZAADÁS 22.1 A Bérlemény visszaszolgáltatása A Bérlő a jelen Szerződés felmondása esetén a felmondási idő utolsó Napján, illetve a bérleti jogviszony lejárta esetén a Lejárat Napján a rendeltetésszerű használatból származó elhasználódástól eltekintve köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére visszaszolgáltatni. Bérlő jogosult az általa felszerelt berendezéseket a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelni és elszállítani. Bérlő a Bérlemény részét nem képező ingóságok, valamint az alkalmazottak által a Bérleménybe bevitt ingóságok elszállításakor megfelelő gondossággal köteles eljárni. A Bérlemény Bérbeadónak történő visszaszolgáltatásakor a Felek a Bérleti Díjjal, a biztosítással, ÁFA-val vagy egyéb költségekkel kapcsolatosan elszámolnak egymással, amely elszámolás kiterjed különösen minden esedékes követelésre, és ezen szerződés az elszámolási lehetőséget nem zárta ki. A Bérlő a jelen Szerződés megszűnését követő öt (5) Üzleti Napon belül köteles gondoskodni az esetlegesen székhelyeként vagy telephelyként bejegyzett Bérlemény bírósági vagy 19

20 cégnyilvántartásból való törlésének kérelmezéséről, és ennek a ténynek a megtörténtét a Bérbeadó felé hitelt érdemlően igazolni. Ezen pontban meghatározottak maradéktalan teljesítése a óvadék visszaadásának feltétele Használati díj Amennyiben Bérlő a jelen Szerződés megszűnésének Napján, vagy a Lejárat Napján, nem üríti ki a Bérleményt, a Bérbeadó rendelkezésére álló egyéb igényektől függetlenül Bérlő köteles a Bérlemény használatáért a Bérbeadó részére történő birtokbaadás időpontjáig a Helyiségrendelet vonatkozó szabályai szerint a Bérbeadónak használati díjat, fizetni Elszámolás Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő a Bérlői Munkák és az Átalakítási Munkák ellenértékének megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti Átalakítás Abban az esetben, ha Bérlő olyan átalakítást végzett a Bérleményen, amely lényegesen változtat annak szerkezetén vagy, ha Bérlő berendezéseket helyezett el a Bérleményen, Bérlő Bérbeadó kérésére köteles a Bérlemény kiürítéséig az ilyen berendezéseket eltávolítani, és a Bérleményt annak eredeti állapotába visszaállítani kivéve, ha Bérbeadó írásban lemond a Bérlemény eredeti állapotba történő visszaállításáról és az a Bérbeadó érdekeit nem sérti. A Bérlemény eredeti állapotba történő visszaállításának költségét Bérlő viseli. A Felek a kétségek elkerülése végett rögzítik, hogy a Bérlő a Bérleményen végzett a szerkezetet lényegesen megváltoztató átalakítások, valamint az általa a Bérleményen végleges jelleggel elhelyezett berendezések ellenértékét akkor sem követelheti és ezekre nézve tulajdonjogi igényeket sem támaszthat, ha a Bérbeadó írásban lemond a Bérlemény eredeti állapotba történő visszaállításáról. XI. FEJEZET: KIJELENTÉSEK ÉS SZAVATOSSÁGOK 23. A BÉRBEADÓ SZAVATOSSÁGAI 23.1 Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy: a Bérlemény a Birtokba Adás Napján alkalmas arra, hogy a Bérlő a Bérlemény végleges kialakítására irányuló munkálatokat el tudja kezdeni; a jelen Szerződést aláíró képviselője teljes jogkörrel és felhatalmazással bír a jelen Szerződés megkötésére; a Jogszabályoknak megfelelően működő helyi önkormányzat; a jelen Szerződés és a jelen Szerződés alapján a Bérbeadó által átadott minden dokumentum a Bérbeadó érvényes és kötelező erejű kötelezettségeit testesíti meg, amelyek a megfelelő feltételek szerint érvényesíthetőek. 20

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az i gatla üze eltetője a BFVK )rt. Pályázat jellege: Folya atos, yílt pályázat

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az i gatla üze eltetője a BFVK )rt. Pályázat jellege: Folya atos, yílt pályázat Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Ö kor á yzata, i t tulajdo os képviseleté e eljáró Budapest Főváros Vagyo kezelő Közpo t )ártkörűe Működő Részvé ytársaság. Pályázat élja: A Budapest IX. kerület

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft PO 005/06 Ügyiratszám: 6-22740/4/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Lakásbérleti szerződés Bp. XIV. ker. Limanova tér 5.1. em. 4. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben