Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3."

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében tárgyú a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljáráshoz A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerően, a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körően összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvı sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok érvénytelennek minısülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevıvel, más ajánlattevı függetlenül az igénybevétel százalékos mértékétıl - alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevı számára kapacitást nem biztosíthat. Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban egyszerre kapacitást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Amennyiben egy - a Kbt pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerzıdés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem az ajánlatban és a szerzıdés teljesítése során közös ajánlattevıként kell, hogy szerepeljen (Kbt. 26. ). Felhívjuk a figyelmet, hogy az új szabályozás értelmében, amennyiben az ajánlattételbe bevonni kívánt gazdasági szervezet a teljesítésben ténylegesen közremőködik (pl. szakembert, eszközt bocsát rendelkezésre), úgy az ajánlatban alvállalkozónak kell minısíteni a Kbt. 55. (6) a) bekezdésének alkalmazásával. 1

2 TARTALOM 1. dokumentum Felolvasólap 2. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint 3. dokumentum Nyilatkozata a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról 4. dokumentum Nyilatkozat a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról 5. dokumentum Nyilatkozat a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetrıl 6. dokumentum Cégokmányok 7., 7/A dokumentum Nyilatkozat kizáró okokról 8. dokumentum P1 alkalmasság igazolása 9. dokumentum M1 alkalmasság igazolása 10. dokumentum Nyilatkozat a munkavállalók védelmérıl 11. dokumentum Nyilatkozat elektronikus ajánlat tartalmáról 12. dokumentum Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról 13. dokumentum Egyenértékőségi nyilatkozat 14. dokumentum Vállalkozási szerzıdés tervezete 15. dokumentum Mőszaki leírás 16. dokumentum Árazatlan költségvetés 2

3 1. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevı (közös ajánlattevık) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevıt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevıt. Név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetısége: (telefon, fax, ) Nettó ajánlati ár (HUF) Számmal Nettó Ft Betővel azaz nettó..ft. + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. Kelt., 20..hó napján.. (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részérıl) 3

4 2. DOKUMENTUM Az ajánlattevı kifejezett Nyilatkozat -a a Kbt. 60. (3) bekezdésében elıírt tartalommal Alulírott,. mint a (cég megnevezése, címe)..... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevık által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezıként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérı által készített dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körően elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a szerzıdést megkötjük és a szerzıdés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük. Kelt., hó.. napján. (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) 4

5 3.DOKUMENTUM Az Ajánlattevı Nyilatkozat -a hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e 1 Alulírott/alulírottak,.. mint a (cég megnevezése, címe)..kötelezettségvállal ásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minısül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá 2. Kelt., hó.. napján. (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) 1 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 2 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 5

6 4.DOKUMENTUM Ajánlattevı Nyilatkozat -a a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 1. (kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelı kiválasztásával) A szerzıdés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót. A szerzıdés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10%-ot meghaladó de a 25%-ot el nem érı - mértékben alvállalkozót, az alábbiak szerint: A közbeszerzés Részvétel részének százalékos A cég megnevezése, és megnevezése, aránya székhelye amelyhez igénybe (kitöltése kötelezı) Kbt. 26. veszi (10-25% között) (kitöltése kötelezı) (kitöltése kötelezı) Amennyiben az alvállalkozóval alkalmasságot igazol, az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (szükség esetén töltendı ki) 2. A szerzıdés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10% alatti alvállalkozót. A szerzıdés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásába be nem vont, 10% alatti alvállalkozót veszek igénybe, az alábbi munkák tekintetében: A szerzıdés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% alatti alvállalkozót, akit bevonok az alkalmasság igazolásába az alábbiak szerint: 6

7 A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelezı) Részvétel százalékos aránya (10% alatt) (kitöltése kötelezı) A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelezı) Az igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelezı) Kelt., hó.. napján. (Cégszerő aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) 7

8 5. DOKUMENTUM Az ajánlattevı Nyilatkozat -a az alvállalkozónak nem minısülı, kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról [Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontok]: (kérjük a nemleges választ is jelölni a megfelelı kiválasztásával) Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: A szerzıdés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontjai szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. A szerzıdés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontjai szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelezı) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelezı) Kelt., hó.. napján. (Cégszerő aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerően az igazolni kívánt alkalmassági követelmény függvényében - a Kbt. 55. (6) bekezdés b) és/vagy c) pontja szerinti dokumentumot. 8

9 6.DOKUMENTUM Cégokmányok A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni az ajánlatban: Ajánlattevı (közös ajánlattevık); bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet. Az alábbiak szerint: az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevı, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírásmintái, a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya. 9

10 7.DOKUMENTUM NYILATKOZAT kizáró okokról Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja, büntetıjogi felelısségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégre, mint ajánlattevıre nem állnak fenn a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdése, 56. (2) bekezdése, valamint az 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok. Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a fenti kizáró okok alá esı alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet. Kelt., hó.. napján. (Cégszerő aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) Megjegyzés: Jelen nyilatkozat csatolandó mellékletei: A Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró okot a fenti nyilatkozaton túl - az ajánlattevınek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. ib) pontjában és a 4. fc) pontjában foglaltak figyelembevételével külön igazolnia kell. Kérjük, hogy a jogszabály által e körben megkövetelt dokumentumot jelen nyilatkozat mögé szíveskedjen csatolni a 7/A dokumentum szerinti formátumban. Felhívjuk továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltakra. 10

11 7/A. DOKUMENTUM NYILATKOZAT a Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja tekintetében Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje mint az.. tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevıje büntetıjogi felelısségem tudatában a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (I) nyilatkozom* hogy: I.1. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek I.2. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén nem jegyeznek, és a) egyúttal nyilatkozom, hogy cégemnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen. b) egyúttal nyilatkozom, hogy cégem tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom 1 az alábbiak szerint: Természetes személy megnevezése Lakcím Tulajdoni arány (II) A Kbt. 56. (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom* továbbá, hogy: II.1. nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. II.2. az alábbi jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 2 : Jogi személy megnevezése Székhelye 1 A táblázat szükség esetén bővíthető. 2 A táblázat szükség esetén bővíthető. 11

12 Fenti jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn* / fennállnak* Kelt., hó.. napján... cégszerő aláírás (*megfelelıt kérjük aláhúzni) 12

13 8. DOKUMENTUM P/1 alkalmassági követelmény igazolása NYILATKOZAT az elızı 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételrıl Alulírott., mint a (cég megnevezése, címe):.. kötelezettségvállalásra jogosultja kijelentem, hogy cégünk közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év Közbeszerzés tárgya szerinti (építıipari kivitelezési és tervezési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel (Ft-ban) Kelt., hó napján. (Cégszerő aláírása a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részérıl) 13

14 9. DOKUMENTUM M1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT Nyilatkozat az elmúlt öt év a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentısebb munkáiról, és az ahhoz kapcsolódó referencia-igazolások Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: Az elvégzett munka mőszaki tartalmának rövid leírása Ellenszolgáltatás nettó összege Teljesítés helye Teljesítés ideje 1 Teljesítés megfelelıs égére vonatkozó nyilatkoza t Szerzıdést kötı másik fél neve, elérhetıség e Kelt., hó... napján... (cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részérıl) Megjegyzés: Kérjük a táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó referenciaigazolásokat jelen dokumentum mögé elhelyezni az ajánlatban. Kérjük figyeljenek arra, hogy a referenciaigazolás a megfelelı adatokat tartalmazza, és abból a megfelelıség megállapítható legyen. 1 A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. 14

15 10.DOKUMENTUM Az ajánlattevı Nyilatkozat -a arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Alulírott/alulírottak., mint a (cég megnevezése, címe)... kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt., hó.. napján... (cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részérıl) 15

16 11.DOKUMENTUM AJÁNLATTEVİ NYILATKOZATA az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezıségérıl Alulírott/alulírottak,.. mint a.. (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyeznek. Kelt, hó. napján... (cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részérıl) 16

17 NYILATKOZAT A BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 1 12.DOKUMENTUM Alulírott/alulírottak mint a (cég megnevezése, címe).. kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy a teljesítési biztosítékot és a jótállási biztosítékot külön-külön a nettó szerzıdéses ár 5 %-ában a Kbt (4) bekezdése szerinti határidıre rendelkezésre bocsátjuk. Kelt., év.... hó.. napján... (cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részérıl) 1 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! 17

18 13.DOKUMENTUM EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZAT Nyilatkozom, hogy az ajánlatadás során a műszaki specifikációban szereplő termékek gyártmányától, típusától nem tértem el / eltértem, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő termékek gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagy azokkal minden tekintetben egyenértékű*. Ha van eltérés, az eltéréssel érintett termékek: A dokumentációban szereplő termékek gyártmánya, típusa, cikkszáma Az ajánlatban megadott termékek gyártmánya, típusa, cikkszáma 18

19 SZERZİDÉSTERVEZET 14.DOKUMENTUM A szerzıdéstervezet az ajánlattevı tájékoztatására szolgál, azt nem kell csatolni az ajánlatban, csak a fenti nyilatkozatot. A nyilatkozat szövegében kiegészítés nem tehetı. 19

20 SZERZŐDÉS TERVEZET Jelen szerződés száma Megrendelőnél: [ ]*a szerződéskötéskor kitöltendő Jelen szerződés száma Vállalkozónál: [ ]*a szerződéskötéskor kitöltendő VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. bankszámlaszám: adószám: képviseli: Széles Sándor, kormánymegbízott - továbbiakban Megrendelő - Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 17. bankszámlaszám: *szerződéskötéskor töltendő adószám: képviseli: Dr. Csonka Ernő, elnök - továbbiakban Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél - a név: * nyertes ajánlattevő adatai székhely: * nyertes ajánlattevő adatai adószám: * nyertes ajánlattevő adatai bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): * nyertes ajánlattevő adatai számlavezető pénzintézet neve: * nyertes ajánlattevő adatai képviseletében eljáró személy neve: * nyertes ajánlattevő adatai nyilvántartó cégbíróság neve: * nyertes ajánlattevő adatai cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai mint Vállalkozó, - továbbiakban Vállalkozó vagy Tervező - (együttes említésük esetén: Szerződő Felek vagy Felek ) 20

21 I. ELŐZMÉNYEK 1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt. ) alapján Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Kormányablakának (Győr, Nagysándor J. utca 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében. tárgyában a közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás ). Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 2. Szerződéses okmányok: Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció; a tárgyalási jegyzőkönyv(ek); és Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma /a Kbt ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel/ (a továbbiakban: Szerződéses okmányok) tartalmazza. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 3. Dokumentumhierarchia: A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó. 4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 4.1. A Kbt (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik A Kbt (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Kbt (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről A Kbt (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Kbt (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 21

22 adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt (8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési eljárás előkészítése során A szerződés teljesítése során a Kbt tól a Kbt ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók A szerződés módosítása kapcsán a Kbt irányadó Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. ] kell eljárni. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata a Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentáció Műszaki Leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás ) meghatározott tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése (a továbbiakban a Munka ) a jelen szerződésben meghatározott díjért. 2. Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben Vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet Megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni Megrendelő számára. A többletigények kapcsán a Felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben Vállalkozó álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben írásban megindokolni azt, hogy (i) az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint (ii) az adott kérdés eldöntése előkérdése-e a további teljesítésének. Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni Vállalkozóval. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a Megrendelői cél teljesítéséhez szükséges. Ezért Vállalkozó külön díjigény nélkül köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi jelen szerződésben vagy Közbeszerzési Eljárás során kifejezetten nem említett, vagy a Szerződéses okmányokban nem szereplő, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátására. 4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 5. Felek jelen szerződés tárgyát a Ptk (2) bekezdése szerint oszthatatlannak tekintik. III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1. Előzetes bejelentés: Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a szerződéskötést követő munkanapon a Megrendelő képviseletében eljárva megteszi a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend 29. -a szerinti előzetes bejelentést. 2. A munkaterület átadása: 2.1. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 1. munkanapon köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza. 22

23 3. Teljesítési véghatáridő: A szerződés megkötésétől számított 50. nap. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a fenti időtartam a próbaüzem időtartamát is magában foglalja. 4. Akadályközlés: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: Akadályközlő Levél ). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 5. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 6. Megrendelő késedelme: Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelő késedelem esetén Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír. IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 1. Teljesítés helye: Cím: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31., hrsz.: 5761/2 (ETO PARK) 1.1. Munkaterület: Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, a munkaterület munkavégzésre való alkalmasságát jelen szerződés aláírásával elismeri. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával a szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra amennyiben Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 2. Teljesítés elősegítése: Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy delegált képviselői a szerződés teljesítése során Vállalkozó rendelkezésére álljanak, vele együttműködjenek. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítési határidők elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy Megrendelő delegált képviselőinek nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha Megrendelő valamelyik képviselője nem működik együtt Vállalkozóval, akkor Vállalkozó köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő alábbi kapcsolattartója részére. Ha Vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a fentiekre hivatkozással. Amennyiben azonban - Megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel - Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, Megrendelő viszont a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és Vállalkozó emiatt nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő kárért Vállalkozó nem felel. 23

24 3. Ellenőrzés: Megrendelő jogosult Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 4. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi jelen Vállalkozási szerződésben szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére avagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen/szakszerűtlen utasításból adódó minden következmény Megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. 5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 6. Teljesítés szerződésszerűsége: Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Vállalkozó a Feladatokat hiánytalanul, a Szerződéses okmányokban meghatározott követelményeknek megfelelően ellátta. A Felek hangsúlyozzák, hogy Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a Szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje. 7. Felelős műszaki vezető: A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő *szerződéskötéskor kitöltendő Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől. 8. Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő *szerződéskötéskor kitöltendő Megrendelő építési műszaki ellenőre: Név: *szerződéskötéskor kitöltendő Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő 24

25 Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő *szerződéskötéskor kitöltendő 9. Felek rögzítik, hogy az építési naplót a Felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vezetik. 10. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi. 11. Átadás-átvétel: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó készre-jelentését megelőzően próbaüzemet tartanak, amelynek időtartama 8 óra. A próbaüzem a teljes csőhálózat nyomáspróbáját és a bevizsgálás céljából történő vízmintavételt foglalja magában. A próbaüzem időtartama alatt szükséges egy sikeres nyomáspróbát valamint egy negatív vízmintavételt produkálni. Amennyiben ez a próbaüzem alatt nem tud megvalósulni, úgy Megrendelő jogosult a szerződésszegésből eredő jogosultságainak érvényesítésére. A próbaüzem magába foglalja továbbá az elektronikus hálózat próbáját, továbbá a kivitelezés során beépítésre, beszerelésre került elektromos berendezések próbáját. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a tervezési rész esetében a Megvalósulási tervdokumentáció 4 eredeti pld-ban papír alapon és elektronikus formában DVD-n DWG R14 és PDF formátumban történő átadása, továbbá a kivitelezési rész esetében az építészeti, gépészeti, valamint villamossági munkálatok I. o. minőségben történő elvégzése, a próbaüzem sikerességét igazoló negatív vízminta-vételi és nyomáspróba jegyzőkönyvek átadása Megrendelő részére, valamint a kivitelezés során beépítésre, beszerelésre került elektromos berendezések rendeltetésszerű működése. Felek kötelesek a próbaüzem alkalmával regisztrálni minden lényeges eseményt, körülményt, esetleges hibajelenséget. A próbaüzem alatt a Vállalkozó köteles a próbaüzem helyén Megrendelő rendelkezésére állni. Eredményes próbaüzem esetén jogosult Vállalkozó a készre jelentésre. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését ( Készre jelentés ). Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés Megrendelő általi kézhezvételét követő 3 napon belül kell megkezdeni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 5 naptári nap áll rendelkezésre. A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a tervdokumentációkhoz kötődő szellemi alkotások vagyoni értékű jogainak teljes körű átadásának (korlátozástól mentes felhasználás, átdolgozás joga) is meg kell történnie. A műszaki átadás-átvételi eljárásokról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, d) Megrendelő észrevételeit, e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 25

26 g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, i) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, j) A résztvevők aláírását. Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását Megrendelőnek az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a Vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla kiállításának tartalmára. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak. 12. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 13. Többletmunka és pótmunka: Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben Vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására. 14. Megrendelő köteles az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt (2)- (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt. V. TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 1. A kiviteli tervdokumentációt Vállalkozó, mint Tervező a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott engedélyi tervdokumentáció alapján, a szakági tervezőkkel együttműködve köteles elkészíteni. Felek rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentáció részét képezi a kivitelezésre vonatkozó műszaki leírás, az árazott és árazatlan tételes költségvetés, továbbá helyiségkönyv az Ép.ber. rendelkezéseinek megfelelően. 2. Felek rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére elektronikus úton történő megküldésének határideje a szerződéskötéstől számított 10 nap. 3. Megrendelő a kiviteli tervdokumentációt egyetértése esetén annak kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban, elektronikus úton jóváhagyja. Vállalkozó a kivitelezési munkákat csak a kiviteli tervek megrendelő általi jóváhagyását követően kezdheti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kiviteli tervdokumentáció egészét, illetve annak egy részét Megrendelőnek az illetékes felettes szerveivel (KEK KH, NISZ) egyeztetnie szükséges. Megrendelő késedelméért Vállalkozó nem tartozik felelősséggel. Vállalkozó a munkaterületen azonban minden olyan előkészítő munkát megkezdhet, melyek közbeszerzési eljárás alapján átadott műszaki és tervdokumentáció alapján jogszerűen elvégezhető. 26

27 4. Amennyiben Megrendelő a kiviteli tervdokumentációval nem ért egyet, úgy Megrendelő jogosult a dokumentációra annak kézhezvételétől számított 5 napon belül elektronikus úton írásban észrevételeket tenni (a továbbiakban: észrevételezési határidő), és a Tervezőt utasíthatja, annak módosítására, kijavítására, kiegészítésére (továbbiakban együtt: módosítás). A Tervező a Megrendelő utasításai szerint köteles 2 munkanapon belül a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő utasításának megfelelően módosítani és jóváhagyásra elektronikus úton ismételten megküldeni. Felek a jelen pont szerinti egyeztetést addig kötelesek folytatni, amíg Megrendelő a terveket jóvá nem hagyja. (egyeztetési eljárás). 5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő határidőn belül észrevételezési jogával nem él, úgy Felek a kiviteli tervdokumentációt a Tervező által megküldött formában tekintik véglegesnek és Tervező az abban foglalt tartalommal jogosult a következő iratok átadására. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező a kiviteli tervdokumentációt az egyeztetési eljárás lezárulását, avagy az észrevételezési határidő eredménytelen leteltét követően 2 napon belül köteles Megrendelő részére átadni az alábbiak szerint: 8 hitelesített példány papír alapon; 8 hitelesített elektronikus példány adathordozón (2 példány másolható, de nem szerkeszthető formátum (pdf) digitális adathordozón; 2 példány szerkeszthető, a létrehozásra használt tervezőprogrammal (CAD) készített projektállományok (natív és DWG formátumban) digitális adathordozón). 6. A kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyása esetén Megrendelő a Vállalkozó rézére teljesítésigazolást állít ki, mely alapján benyújtható a VII/1. pontban meghatározott összegű részszámla. 7. Felek rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentáció tartalmának és formátumának eleget kell tenni 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak. 8. A kiviteli tervdokumentáció szakmai megfelelőségért kizárólag Vállalkozó, mint Tervező felel. 9. Felek rögzítik, hogy Tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott kiviteli tervdokumentáció tekintetében. 10. Jogszavatossági kötelezettsége körében a Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az kiviteli tervdokumentáció felhasználását akadályozná. 11. Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Tervezőt a kiviteli tervdokumentáció szerződésszerű teljesítéséért. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a kiviteli tervdokumentáció megfelelnek a jelen szerződésben megfogalmazott feltételeknek, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki, hatósági előírásoknak, a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek, valamint összhangban vannak Megrendelő igényeivel. 12. Felek rögzítik, hogy Tervező a tervezési hibáért akkor is felelős, ha Megrendelő a terveket kifogás nélkül elfogadta, mivel Megrendelő nem szakember/szakvállalat, nem várható el tőle a tervek minőségének megítélése. Felek külön is rögzítik, hogy Tervező kellékszavatossági helytállása és hibás teljesítéssel okozott kárfelelőssége körébe az is beletartozik, ha a tervek hibája (ideértve a hiányosságot is) okán a kivitelezési munka során késedelem adódik. A Tervező tudomásul veszi, hogy hibás teljesítése esetén a fentieken túl a Ptk /A. -ában, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint felel. 13. A Tervező jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentáció felhasználási jogát Megrendelőnek átadja, azaz Megrendelő a kiviteli tervdokumentációval a továbbiakban szabadon és kizárólagosan rendelkezik. Megrendelő jelen szerződés alapján jogosult: a kiviteli tervdokumentáció alapján történő építési beruházás megvalósításán túl, a tervdokumentációk, avagy annak egyes részletei: nyilvánosságra hozatalára, többszörözésére, átdolgozására, továbbtervezésére. épület átalakítására. 14. Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt felhasználási jog átruházásával összefüggésben Tervezőt további díj nem illeti meg, azok gyakorlásához Tervező hozzájárulása nem szükséges. 27

28 VI. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 2. Az építkezés teljes időtartama alatt az ideiglenes víz és elektromos energia és egyéb közmű biztosítása, szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 4. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a hitelesítéshez szükséges, valamint az esetleges szellemi termékek vagyoni értékű jogainak átadásának díját is, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 5. A vállalkozó díj összege összesen: [ ],- Ft. + Áfa, azaz forint + Áfa. A nettó ajánlati ár. Forint tartalékkereretet is tartalmaz, melynek felhasználási feltételei: A tartalékkeret terhére elvégzett, az ajánlati időszakban előre nem kalkulálható munkák kizárólag a megrendelő elrendelése alapján, tételes elszámolás szerint használható fel az árazott költségvetésben meghatározott díjak figyelembe vételével. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, összhangban az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdésével. 6. Ajánlatkérő költségvetési tételenként megbontva feltüntette azokat a munkanemeket, melyek finanszírozása Európai Uniós, illetve nemzeti forrásból történik. VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. Vállalkozó a Megrendelő és a Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél által teljesítésigazolással elismert ellenértéket jogosult számlázni. Vállalkozó 1 részszámlát a Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél részére és a Megrendelő és a Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél részére 1-1 végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint: Részszámla.. Ft (a kiviteli tervek átadását és jóváhagyását követően a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint) Megrendelő részére kiállított végszámla Ft (A TIOP forrásból finanszírozott ajánlati ár szállító előleggel csökkentett, fennmaradó része.) Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél részére kiállított végszámla Ft (a nemzeti forrásból finanszírozott ajánlati ár részszámlával csökkentett, fennmaradó része.) 2. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. A nemzeti forrásból finanszírozott vállalkozási díj kifizetéséről a Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél gondoskodik, ezért a számlákat a Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél nevére kell kiállítani és Ajánlatkérő felé benyújtani. A nemzeti forrásból történő finanszírozás esetében Ajánlatkérő előleg kifizetését nem teszi lehetővé. A részszámlázást érintő kiviteli terv készítésének költsége teljes egészében nemzeti forrásból kerül finanszírozásra. 28

29 A Pénzügyi Fedezetet Biztosító Harmadik Fél részéről a teljesítésigazoló személy: Varga Zsolt 3. A kifizetés során az Art. 36/A. -ára figyelemmel kell eljárni. 4. A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései, a TIOP A-12/2 pályázat(ok) mindenkor hatályos útmutatói, a projektek támogatási szerződései (támogatói okiratai) és azok mellékletei irányadóak. 5. A szabályszerűen benyújtott számlák kiegyenlítése az alábbiak szerint történik: amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. (1) bekezdésében meghatározott rendben történik azzal, hogy a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerinti számlákban feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Ajánlatkérőként szerződő Fél a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés i) pontja szerint 30 napon belül, a hivatkozott számlákban feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértékét pedig a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés g) pontja alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg. amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, abban az esetben a számla ellenértékét ajánlatkérő a Ptk. 292/B. (1) bekezdése és Kbt (3) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a szerint átutalással egyenlíti ki, a számla fizetési határideje 30 nap. A Megrendelő a számlákat a TIOP A-12/ kódszámú projekt Közreműködő Szervezetének útján, szállítói finanszírozás keretében egyenlíti ki, figyelemmel a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályaira. 6. Szállítói előleg: Vállalkozó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. alapján a jelen szerződés elszámolható összegének, azaz [ ] forint legfeljebb 30%-ának megfelelő összeg, azaz [ ] forint előlegként történő kifizetését kérheti közvetlenül a Közreműködő Szervezettől Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben Vállalkozó élni kíván a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. szerinti előleg kifizetésével, úgy a Közreműködő Szervezet részére a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett előlegbekérő levelet köteles küldeni, mely tartalmazza Vállalkozó nevét, adószámát, bankszámlaszámát és az igényelt előleg mértékét. Az előleg mértéke legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30%-a. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. Az előleget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) fizeti meg a Vállalkozó részére. A Felek megállapodnak, hogy az NFÜ által fizetett előleg összegének beszámítása az NFÜ mindenkor hatályos szabályzatai, illetve utasításai alapján történik. A hivatkozott szabályzatok és utasítások aktuális verziói megtalálhatóak a honlapon. Szállítói előleggel kapcsolatos biztosíték: Vállalkozót előleg igénylése esetén az előlegre vonatkozóan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. alapján a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtási kötelezettség terheli. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. alapján Vállalkozó - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként, azonban a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. 7. Az ellenérték megfizetésére részben a TIOP A-12/ azonosítószámú A 29

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230062-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ "A Csepeli Strandfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében" tárgyú szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló koncessziós beszerzési eljárásban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259972-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben