VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom"

Átírás

1 Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés tárgya 2.! Teljesítési határidő 3.! Szerződéses ár 4.! Elszámolás ) 51 Fizetési feltételek 6.! A szerződés teljesítése 71 Megrendelő kötelezettségei 81 Vállalkozó kötelezettségei 91 A felek együttműködése 101 Jótállás, szavatosság (garancia) 111 Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 121 A szerződés módosítása 13.! Alvállalkozói szerződések 141 Felfüggesztés 15.! Vis major 161 Meghatalmazott képviselők 17.! Kötbérek, kártérítések 181 Jogi viták rendezése 191 A szerződés hatályba lépése 1/12. oldal

2 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés ii. 13. lépcsá ház felz~jitásához kapcsolódó pótniimkákra VÁLLaKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről Paks Város Onkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , adószám: ) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u ), mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről Ulbert Epítőipari Szolgáltató és Felújító Kft. (cím: 7030 Paks, Gárdonyi Géza u. 7., képviseli: Ulbert Sándor ügyvezető, adószám: ), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó, a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1.! A szerződés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés a 7030 Paks, Gesztenyés u. 13. sz. lépcsőház ) energia-megtakarítást eredményező felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkái keretében a tűzoltóság hozzájáruló nyilatkozatához szükséges pótmunkák (1,3 méteres tömör falszakaszok kialakítása az egymás fölött elhelyezkedő nyílászárók között, biztonsági világítás kiépítése) kivitelezése I. osztályú minőségben, Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint. 1.2 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: - 1. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat biztonsági világítás kiépítésére - 2. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat 1,3 méteres tömör falszakaszok 2.! Teljesítési határidő kialakítására 2.1 Vállalkozó az I] pontban rögzített feladatokat (a munkáknak mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos ~ használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele) október 15. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A szerződéskötés időpontja: 2.3 A munka megkezdésének időpontja: szeptember szeptember ! Szerződéses (váiialási) ár Az I. pontban rögzített Vállalkozói teljesítés ellenértéke fix áron, egy összegben: ,- Ft 25 % ÁFA l98.409~- Ft Összesen ,-Ft azaz kilencszázkilencvenkettőezer-negyvenhárom forint. 2/12. oldal

3 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés ii. 13. lépcsőház felz~ításához kapcsolódó pólmunkákra Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4.! Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. Az elvégzett teljesítésről teljesítésigazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5.! Fizetési feltételek 5.1 A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált átalányár, mely az MSZ szerinti I. osztályú teljesítésre és a teljes körű megvalósításra vonatkozik. 5.2 Vállalkozó számláit a Megrendelő nevére állítja ki. 5.3 A számlát teljesítésigazolással ellátva a a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára kell benyújtani. Megrendelő a nevére kiállított, és az általa leigazolt számla összegét a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet banknál vezetett ) számú számlájára. 5.4 A számla csak a munkák teljes körű elvégzése és a műszaki átadás átvétel sikeres (hiba és hiánymentes) lezárását (a Megrendelő a munkát a Vállalkozótól átvette) követően nyújtható be. 5.5 Megrendelő előleget nem biztosít. 5.6 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.7 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 6.! A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi ~ értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében a műszaki átadás átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett/felújított építmény 3/12. oldal

4 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés. 13. lépcsőház felz~jításához kapcsolódó pótmunkákra rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minőség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10.! pontban meghatározott jótállási!garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7.! Megrendelő kötelezettségei 7.1 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.2 Köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.3 A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5.,! pontjában ) meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.4 A Vállalkozó megkeresésére 3 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek Fel. 7.5 A műszaki átadás-átvétel(eke)t és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi. 7.6 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenőrizni. 7.7 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 7.8 Köteles eleget tenni esetleges tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének. ~ 8.! Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár cl vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. A oldal

5 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés n. 13. lépcsőház fel4jitásához kapcsolódó pótinunkákra I-Ia Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a szerződéses ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben (4. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A beruházás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi cl, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló ) 98/2001.(VI.15.) Korm., és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez Fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét az átadás alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatai, - céges kivitelezői nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, - minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, - építési napló másolata, - minden lakástulajdonos nyilatkozata arról, hogy a kivitelezés hiba- és hiánymentese elkészült az érintett lakásban. 5/12. oldal

6 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés a. 13. lépcsőház Jelz~ításához kapcsolódó pónnunkákra 8.10 A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési naplóvezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező ) (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az 3 utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható Vállalkozó a munka megkezdésének időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítást Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni Vállalkozó a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja (legkésőbb a 2.1 pontban megadott véghatáridő) előtt 5 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást Vállalkozó a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint köteles az elkészült műszaki alkotást a Megrendelőnek birtokba adni. A birtokba adással egyidejűleg a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni a Megrendelőnek papír alapon 2 példányban: oldal

7 Vállalkozási szerződés a Paks. Gesztenyés ii, 13. lépcsőház felz~ításához kapcsolódó pá/munkákra - a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló Felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladéknyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását, - üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, - a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét. 9.? A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foga natosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél Felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely Fél Fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Irásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. ) 9.2 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik Fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik Fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 10.! Jótállás, szavatosság, garancia 10.1 A Polgári Törvénykönyv, a 1l, l985.(jv.22.)évm-ipm-km-mém-bkm együttes rendelet, valamint a 3/2003. (IJ.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlattételi felhívás és mellékletei, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti. 7/12. oldal

8 Vállalkozási szerzó dés a Paks, Gesztenyés n. 13, lépcsőház J elújitásához kapcsolódó pótmunkókra 10.3 Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra A jótállási, garanciális időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállásii garanciális időszak 24 hónapig tart. A jótállási/garanciális időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. Esetleges javítás esetén a szavatossági idő a javított részre újra kezdődik Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. ) 11.! Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen Megrendelő munkavégzést és az építési naplót műszaki ellenőre útján folyamatosan, de legalább 10 naponként ellenőrzi Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján értesíteni Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző megállapítja a Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli. 8/12. oldal

9 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés z. 13. lépcsőház felz~/ításához kapcsolódó pánnunkákra 11.5 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12.! A szerződés módosítása 12.1 Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás és mellékletei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 13.! Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen. 14.! Felfüggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; 1 - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15.! Vis maior Vállalkozó nem Felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. 9/12. oldal

10 Vállalkozási szerződés a Paks. Gesztenyés u. 13. lépcsőház felz?jításához kapcsolódó pótnn nkákra A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis major eseményről, annak oka iról és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis major eseménnyel érintett határidőket a vis major időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselői: Vállalkozó meghatalmazott képviselője: Felelős műszaki vezető (magasépítési MV-ÉP/A): Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: Csepregi Péter szakértő-lebonyolító tel.: ±3675/ Solymos Attila műszaki ellenőr tel.: +3630/ Ulbert Sándor tel.: ±3620/ Pétersz József tel.: +3620/ Haj nádi György tel.: +3620/ A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 317.! Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidő a 2.1 pontban rögzített időpont. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridőre a munkák elvégzését a Megrendelő felé a szerződés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni oldal

11 Vállalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés u. 13. lépcsőház felz~ ításához kapcsolódó pótmunkákra Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses ár esedékes részletébe beszámíthatja a kötbér összegét A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 10 % mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is Figyelembe kell venni); minőségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses árra vetített 30 % mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült Fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18.! Jogi viták rendezése 18.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek perértéktől függően a 1i Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 19.! A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerú aláírást követően lép hatályba. 11/12. oldal

12 Vallalkozási szerződés a Paks, Gesztenyés it. 3. lépcsőház felájutásához kapcsolódó pótinunkákra A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.2 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azokkal együtt érvényes. Paks, szeptember 30. U$~iytiEjiít&~iir1 S~óJgá1tató ~ s Felújító Váll ó 12/12. oldal

Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/130/2010. ikt. száma: 11/5171/2010. ( VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréjére és kapcsolódó munkáinak elvégzésére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 2. A MEGÁLLAPODÁS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

MEGÁLLAPODÁS 2. A MEGÁLLAPODÁS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET MEGÁLLAPODÁS FELEK: mely létrejött egyrészről: Megnevezése: Makó Város Önkormányzata Címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Telefonszáma: 62/511-800 Pénzintézeti számlaszám: 12069000-01103144-00100007

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés 1/8 Amely létrejött egyrészről: Vállalkozási Szerződés a TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (képviseli: Varga László polgármester és Dr. Gadnai Mária jegyző) Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS. amely létrejött ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33., képviselő Sándor Zsolt igazgató), mint Megrendelő, (továbbiakban

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS Amely létrejött egyrészrol másrészrol Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-21/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/18/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben