FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014."

Átírás

1 FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Önkormányzata és a Földes-Therm Kft. között megkötendő megállapodás megtárgyalására Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 5.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 117/2013. (VI.26.) Kt. számú határozatában tulajdonosi hozzájárulását adta a Földes-Therm Kft.-nek, hogy a Leader 2013 pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be. A támogatási kérelem október 22-én támogatói határozatot kapott az MVH-tól, melyben a támogatás kedvezményezettje a Földes-Therm Kft.,hiszen a pályázatot is ő nyújtotta be. A teljes elszámolható nettó támogatás Ft, amely a kiadások 65%-át fedezi, a maradék 35%-ot a pályázatot benyújtó cég előlegezi meg. Ennek a megelőlegezett önerőnek, - és még több egyéb fontos pontnak a kérdésében kell egy megállapodást kötnie az önkormányzatnak a Kft.-vel. Az előterjesztés mellékeltében olvashatják azt a megállapodást, melyet több egyeztetés eredményeként a felek képviselői és jogi tanácsosaik megalkottak. A döntés meghozatalához fontosnak tartom megemlíteni, hogy a támogatói határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül az elszámolható kiadások minimum 10%-ával el kell számolni a kedvezményezetnek (Földes-Therm Kft.), ha ezt nem teszi meg, a támogatás visszavonásra kerül. Ennek határideje április közepe. Meg kell jegyezni azt is, hogy a fejlesztéshez és annak engedélyeztetéséhez csak a jelen megállapodás aláírását követően lesz jogalapja a Kft.-nek. Tehát az időtényezőt is figyelembe kell venni. Kérem, hogy áttanulmányozást követően a megállapodásról, illetve annak polgármester által történő aláírhatóságáról dönteni szíveskedjenek. Földes, február 28. Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó

3 Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda 1. sz. melléklet Megállapodás 3. oldal, összesen: 14 oldal 5/0182.Ü-122/ Debrecen, Piac u em. 15. Tel./fax: +36 (52) web: Megállapodás Amely létrejött egyrészről Földes Nagyközségi Önkormányzat (adószám: , képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester) 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. szám alatti székhelyű önkormányzat, mint Önkormányzat másrészről Földes-Therm Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , statisztika számjele: , képv.: Bencző László ügyvezető) 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. fszt. 3. iroda alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Vállalkozó között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: I. Preambulum 1. Felek rögzítik, hogy közös céljuk a Földes, külterület 0335/1 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő K-29 kataszteri számú termálkút (termálvíz és kísérőgáza) energetikai célú hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése és annak eredményeként, a termálkút energetikai célú hasznosítása. 2. Az előbbi cél érdekében került sor A lehetőségek kútja című pályázaton való részvételre, amely pályázat pozitív elbírálására figyelemmel, megnyílt a lehetősége annak, hogy a K-29 kataszteri számú termálkút energetikai célú hasznosítási lehetőségeinek feltérképezésére és a tényleges energetikai célú hasznosítás megalapozásra irányuló a A lehetősége kútja című pályázatba foglalt - projekt) megvalósuljon. II. A projekt meghatározása 1. Felek megállapítják, hogy a földesi Strandfürdő vizét a K-29 kataszteri számú termálkút biztosítja, amely a TIKTVF 335/1/2010. számú üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Felek rögzítik, hogy Földes, külterület 0335/1 helyrajzi számú ingatlan és a rajta lévő K-29 kataszteri számú termálkút az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. Felek rögzítik, hogy a jelen állapotában a kútfejen található főtolózár nem működik. A főtolózár hibája miatt a kút felső részén mintegy 8m-es szakaszon megsérült, perforálódott, ami további problémákat vet fel, szabályozhatatlanságot eredményez, ezért a kút felső részének helyreállítása szükséges. Felek rögzítik, hogy együttműködésük tárgya: az említett kútfej rendbehozása, szabályozhatóvá tétele, amelynek forrása részben a Vállalkozó által A lehetőségek

4 kútja című pályázaton elnyert támogatás, részben a Vállalkozó által előfinanszírozott és az Önkormányzat által utólagosan, jelen megállapodásban foglaltak szerint megfizetni vállalt összeg. 2. Az előbbiekre tekintettel, az Önkormányzat megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a fentiekben rögzített K-29 kataszteri számú kút jelen szerződésben és annak mellékleteiben részletezett felújítását, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat (továbbiakban: együttesen projekt). (I. számú melléklet). Felek rögzítik, hogy a projekt részeként a kútfej javítása (átalakítása) és a gázelválasztó berendezés telepítése vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység, amelyhez szükséges munkálatok - így különösen tervek elkészítése, geodéziai mérések, egyéb vizsgálatok, engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladatát képezik. Felek rögzítik továbbá, hogy szintén a projekt részeként a kútfej felújításához, és a jövőbeni hasznosítási potenciálok feltérképezéséhez a szerződő felek megállapodása alapján, elengedhetetlen a kút műszeres kútvizsgálata, a szükséges geofizikai mérések elvégzése, az ehhez kapcsolódó vízhozam mérés, és a kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok, gázvizsgálat elvégeztetése, amelyek feladatok elvégzése szintén a Vállalkozó kötelezettsége. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a projekttel kapcsolatos munkálatok szakszerű részletezéséről szóló Műszaki Dokumentáció, amelyben az elvégzendő tevékenységek tételes kibontásán túl rögzítésre kerülnek a konkrét naptári naphoz kötött vállalási határidők. (II. számú melléklet) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a projekt megvalósítására december hó 31. napjáig vállal kötelezettséget (végső teljesítési határidő). III. A projekt finanszírozása 1. Felek rögzítik, hogy a projekt tervezett költségvetése mindösszesen ,- Ft + ÁFA, összhangban A lehetőségek kútja című pályázat során előterjesztett anyaggal. Felek ugyancsak rögzítik, hogy a projekt megvalósításához igényelt támogatás összege nettó összege: ,- Ft, amely vonatkozásban az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 231/0906/144/6/2013 iktatószámú határozatával (továbbiakban támogató határozat) pozitív elbírálásra került sor Felek megállapodnak abban, hogy a fenti közös koncepciójukkal a megállapodás I. Preambulumában és a III. fejezet 1. pontjában rögzítettekkel összhangban az Önkormányzat által a projekt megvalósításáért fizetendő díj (továbbiakban: vállalkozói díj) Ft, azaz Tízmillió-hatszázkilencvennégyezernyolcszázhetvenkettő forint+áfa összegben kerül meghatározásra azzal, hogy ezen megállapodásuknál a szerződő felek figyelemmel voltak a fentebb rögzített tételekre, a projekt költségére, különös tekintettel az ehhez célzottan elnyert támogatás bruttó összegére. A szerződő felek itt és e körben is rögzítik, hogy szándékuk szerint a Vállalkozó az általa elvégzett tevékenység ellenértékét részben a támogatásból, részben pedig a Vállalkozó által előfinanszírozott és az Önkormányzat által majdan

5 fizetendő vállalkozási díjból fedezi. E körben felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen megállapodásban a Vállalkozó feladataként rögzített tevékenységek és az ezért megállapított vállalkozói díj az elnyert támogatás összegével együttesen árérték arányos, azaz a Vállalkozó által a támogatás kapcsán elnyert összeg és az Önkormányzat által fizetendő vállalkozói díj összege, fedezi a Vállalkozó által elvégzett tevékenységek, beépített anyagok, eszközök, berendezések, felhasznált energia, tervek, engedélyek, mérések stb. teljes ellenértékét, és Vállalkozó az Önkormányzattal szemben vállalkozói díj, vagy egyéb jogcímen további követelést nem érvényesíthet. A felek megállapodnak, hogy a műszeres kútvizsgálat eredményeként esetlegesen felmerülő pót- és többletmunka ellenértéke akkor és olyan összegben érvényesíthető a Vállalkozó részéről az Önkormányzattal szemben, amennyiben az Önkormányzat ezen munkavégzéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó ellenértékeket előzetesen, írásban jóváhagyta. A felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben vízjogi engedélyt kell szerezni a jelen szerződéssel érintett kúthoz, úgy ennek az ellenértékét az Önkormányzat köteles megfizetni. Vállalkozó rögzíti, hogy ezen esetlegesen felmerülő költség a 33/2005 (XII.27.) KvVM rendelet szövege szerint előreláthatólag Ft, tekintettel arra, hogy a rendelet ennyiben állapítja meg a vízügyi hatóság eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jelen esetben Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által a jelen megállapodás III.2.1.pontjában foglalt Ft+ÁFA összegű vállalkozói díj kifizetésére az alábbiak szerint kerül sor: A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen megállapodás II. Fejezetében vállalt tevékenységek elvégzését követően nyílik lehetőség azon további beruházások elvégzésére (továbbiakban: komplett beruházás), amelyek eredményeképpen az Önkormányzat oldalán az éves rezsiköltségek tekintetében megtakarítások prognosztizálhatóak. A rezsiköltségek összevetésekor az alábbiakat szükséges vizsgálni: - fűtési költség - villanyáram költség A felek megállapodnak, hogy a komplett beruházás befejezését megelőző évet tekintik bázisév -nek, amelynek adataihoz vállalják a megtakarítási évek adatait viszonyítani. A felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat első részletfizetési kötelezettsége a bázisévet követő első évben keletkezik (első megtakarítási év ). A felek álláspontja szerint ebben az évben már realizálható lesz a megtakarítás. A felek megtakarításnak tekintik a megtakarítási év költségei és a bázisév költségei közötti különbséget, amennyiben a megtakarítási év költségei alacsonyabbak. Önkormányzat vállalja, hogy az aktuális megtakarításokat igazoló hiteles dokumentációt másolati példányban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az érintett részlet megfizetésével egyidejűleg. A Vállalkozó ezen dokumentációval kapcsolatosan 15 napon belül kifogást tehet írásban, amelyet az Önkormányzat köteles haladéktalanul kivizsgálni és szükség esetén köteles korrigálni a

6 dokumentációt. Ebben az esetben az Önkormányzat ezen módosított dokumentáció alapján köteles az adott részlet megfizetésére. Az Önkormányzat jelen okirat aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen elszámolással érintett részben a Vállalkozó betekintést nyerhessen az Önkormányzat könyvelésébe. A felek rögzítik, hogy a bázisévet követő első évet már fizetési év -nek is tekintik. Önkormányzat vállalja, hogy az első megtakarítási évet követően, féléves lebontásokban (két egyenlő részletben) megfizeti a Vállalkozó felé az aktuális megtakarítás 50%-nak megfelelő összeget, forintban, átutalással a Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra. A felek rögzítik, hogy a fizetési években az első fizetési határidő az adott év március hónapjának 31. napja, a második pedig szeptember hó 30. napja. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó jogosult felszámítani a törvényes késedelmi kamatot amennyiben az Önkormányzat késedelembe esik A kifizetések csak és kizárólag szabályosan kiállított számlák és ehhez csatolt teljesítési igazolások ellenében történnek, a felek megállapodása alapján minden egyes alkalommal átutalás útján, a számlán feltüntetett számlaszámra. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jelen megállapodás III pontjában meghatározott és III pontja szerinti fizetendő vállalkozási díjfizetési kötelezettsége a Vállalkozó felé június 30. napjáig áll fenn, ezen időpontot követően a Vállalkozó az Önkormányzattal szemben beleértve az esetlegesen meg nem fizetett vállalkozói díjat is semmilyen követeléssel nem élhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha június 30. napjáig bármilyen okból a várt rezsiköltség-csökkentés nem következik be, vagy az nem, vagy nem teljes egészében fedezi az Önkormányzat által jelen szerződés III.2.2. pontjában vállalt fizetési kötelezettség összegét, az saját üzleti kockázata, azaz a Vállalkozó június 30. napját követően az Önkormányzattal szemben az elvégzett tevékenységért semmilyen díjazásra, költségre nem tarthat igényt. A jelen pontban rögzített rendelkezések nem vonatkoznak arra az esetre amennyiben június 30. napjáig kimutatható a megtakarítás, azonban az Önkormányzat bármilyen oknál fogva nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit Vállalkozó felé. Ebben az esetben a tartozást a Vállalkozó június 30. napját követően is érvényesítheti az általános szabályok szerint A Vállalkozó rögzíti, hogy a projekt megvalósításához igényelt támogatást teljes egészében a jelen szerződésben részletezett projekt finanszírozása érdekében használja fel, és az Önkormányzattal szemben a támogatás kapcsán, függetlenül attól, hogy ténylegesen megkapja- e, vagy nem, semmilyen követeléssel nem élhet. IV. Tulajdonjogi kérdések 1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a K-29-es termálkút és a Földes, külterület 0335/1

7 helyrajzi számú ingatlan kizárólagos tulajdonosa a projekt megvalósítását követően is az Önkormányzat marad. A projekt megvalósítása tehát a K-29-es termálkút és a 0335/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát semmilyen módon nem érinti Felek megállapodnak ugyanakkor abban, hogy a részben az MVH általi támogatással megvalósuló projekt tárgya a Vállalkozó tulajdonát képezi és az ő könyveiben kerül kimutatásra az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt, amely kötelezettség az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a projekt tárgyát nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe, vagy harmadik személy használatába, az Önkormányzat előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a projektet a Vállalkozó általi üzemeltetési kötelezettség lejártát követően, de legkésőbb július 1. napján műszaki átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a Vállalkozótól, amely során a Vállalkozó a beépített anyagokról (ideértve bármilyen berendezést, eszközt, szerkezetet) minőségi bizonyítványt köteles átadni az Önkormányzatnak a jogszabályokban előírtak szerint. Ezen időponttól kezdődően függetlenül attól, hogy a vállalkozói díj kifizetésre került- e vagy sem a teljes projekt tárgya az Önkormányzat tulajdonába megy át. V. Üzemeltetési és használati kötelmek 1. Vállalkozó kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy a projektet részben az MVH általi támogatásból valósítja meg, így azt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni üzemeltetni (továbbiakban üzemeltetési kötelezettség) az utolsó kifizetési határozat közlésétől amelyről Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni az Önkormányzatot számított 5 évig, amely üzemeltetésre Vállalkozó a jogszabályok és jelen megállapodásban foglaltak szerint kötelezettséget vállal Vállalkozó az üzemeltetés során köteles mindazon tevékenységek elvégzésére, amelyek a jogszabályokban és jelen megállapodásban előírt követelmények teljesítése érdekében merülnek fel, így különösen a projekt tárgyának műszaki értelembe vett napi üzemben tartására, karbantartására, javítására. Köteles biztosítani azt, hogy a projekt tárgya az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, és üzemeljen is rendeltetésszerűen. Vállalkozó köteles továbbá az állagmegóvásra, a hibák javítására, eszközök pótlására a jogszabályokban foglaltak szerint Vállalkozó köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a projekt tárgyával és annak üzemeltetésével kapcsolatosa minden költség pl. üzemeltetés során felmerülő rezsiköltség, karbantartás, javítás, pótlás költsége stb. viselésére, és Vállalkozót a projekt tárgyának üzemeltetéséért semmilyen díjazás nem illeti meg Vállalkozó köteles vagyon- és felelősségbiztosítást kötni a projekt tárgyára (beépített gépekre, berendezésekre, eszközökre stb.) és azt mindaddig fenntartani, míg a projekt tárgya nem kerül az Önkormányzat tulajdonába Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósulásához és az üzemeltetéséhez szükséges az

8 Önkormányzat tulajdonát képező 0335/1 hrsz-ú ingatlan és a rajta lévő K-29-es termálkút használata, az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg biztosítja azok használatát a Vállalkozó részére az üzemeltetési kötelezettség végéig Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan és termálkút használatáért Vállalkozó Ft +ÁFA/év összegű díjat köteles fizetni Önkormányzat által kiállított számla ellenében. Felek rögzítik, hogy a díj megállapításánál tekintettel voltak arra, hogy Vállalkozó köteles mind a telekingatlant, mind a kutat rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a szükséges tereprendezési, javítási, karbantartási munkálatokat elvégezni. 3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az üzemeltetési kötelezettsége és az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és termálkút használata során, köteles az Önkormányzat kérésének és érdekeinek megfelelő magatartás tanúsítására, így különösen: 3.1. Vállalkozó köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt térítésmentesen biztosítani Önkormányzatnak a Strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges és a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített termálvíz mennyiséget. A vízhasználattal kapcsolatos vízkivételi járulék megfizetése a felhasznált vízmennyiséggel arányosan az Önkormányzat kötelezettsége Vállalkozó köteles biztosítani annak a feltételeit, hogy az Önkormányzat teljesíteni tudja a K-29-es kúttal és a sósvíz tározóval kapcsolatos vízjogi üzemeltetési engedélyben, a környezetvédelmi engedélyekben számára előírt feltételeket, amelyek jelen megállapodás mellékletét képezik. (III.-IV. számú mellékletek) 3.3. Vállalkozó köteles feltételek nélkül hozzájárulni a K-29-es kút vízének hasznosítására irányuló bármilyen fejlesztéshez, ami nem jár az általa beépített anyagok, berendezések műszaki tartalmának módosításával, azok állagát, állapotát nem rontja, továbbá köteles a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges vízmennyiséget a berendezésein térítésmentesen átengedni A Vállalkozó köteles továbbá minden olyan adatot, információt biztosítani az Önkormányzat, vagy annak képviselője részére, amely a kötelező statisztikai adatszolgáltatáshoz, a kitermelt víz mennyiségének meghatározásához szükséges Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén olyan közüzemi mérő, vagy almérő beépítéséről, felszereléséről, amellyel a projekt tárgyának rezsije egyértelműen mérhető, és köteles biztosítani, hogy ezeket az Önkormányzat vagy képviselője le tudja olvasni. Vállalkozó köteles továbbá saját költségén a kút vízkivételének mérésére alkalmas mérőórát, berendezést beépíteni, és saját költségén üzemeltetni. 4. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat bármikor jogosult ellenőrizni a projekt üzemeltetését, az ingatlan és termálkút használatát. Felek rögzítik, hogy a nem rendeltetésszerű üzemeltetésből és használatból eredő károkat, kockázatokat teljes egészében a Vállalkozó viseli. 5. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. 1.b.) pontja értelmében átlátható belföldi jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó

9 szervezetnek minősül, és mint ilyen szervezet vállalja, hogy - az ingatlan használatáról évente legalább egy alkalommal beszámol az Önkormányzatnak, továbbá a jogszabályokban előírt, és az Önkormányzat által kért nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti, - a jelen megállapodással használatába átengedett nemzeti vagyont jelen megállapodásba foglalt előírásoknak és az Önkormányzat rendelkezéseinek és érdekeinek megfelelően használja, - az ingatlan használatában a használóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. VI. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 1. Vállalkozó kijelenti, hogy az Önkormányzattól a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi információt megkapta. A Vállalkozó biztosítja a feladatainak elvégzéséhez szükséges gépparkot, eszközöket, a munkához szükséges szociális helyiségeket. A Vállalkozó biztosítja a feladatainak szükséges üzemanyagot, illetve valamennyi munkafolyamathoz szükséges anyagokat. 2. Felek vállalják, hogy együttműködnek a napi feladatok elvégzésében, kölcsönösen tájékoztatják egymást a várható feladatokról, figyelembe veszik az időjárási viszonyokat, betartják az állagmegóváshoz szükséges munkafolyamatokat. 3. A felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott minden tényt, adatot, illetőleg bizonylatot és okiratot üzleti titokként kezelnek, amelyeket harmadik személlyel a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül csak akkor közölhetnek, ha erre őket jogszabály kötelezi. 4. A Vállalkozó rögzíti, hogy álláspontja szerint a megállapodásban foglaltak megvalósítása nem közbeszerzés köteles. A Vállalkozó ezzel kapcsolatosan mindennemű felelősséget vállal. 5. Vállalkozó a szolgáltatáshoz alvállalkozót igénybe vehet. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna VII. Felelősség 1. Vállalkozó köteles megtéríteni a jelen jogviszonnyal összefüggésben általa az Önkormányzatnak okozott kárt, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. 2. Jelen megállapodás szempontjából vis maior a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan ok. A Vállalkozónak az Önkormányzatot haladéktalanul értesítenie kell a vis maior esemény bekövetkeztéről. 3. Felek kötelesek minden ésszerű erőfeszítést megtenni és együttműködni annak érdekében, hogy mérsékeljék a vis maior hatását. Felek rögzítik, hogy vis maior

10 esetén részletesen elszámolnak egymással. 4. Az értesítést követően egyik Fél sem felelős a jelen megállapodás teljesítéséért, amennyiben azok egy vagy több vis maior eseménynek vagy azok hatásainak tulajdoníthatóak. 6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az MVH mint közreműködő szervezet -, a támogatást csökkenti, vagy szabálytalanság miatt visszafizetteti, vagy bírságot szab ki, és emiatt a projekt nem valósul meg, vagy nem a pályázatban foglalt műszaki tartalommal valósul meg, az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, a jelen megállapodás IX.6. pontjában foglalt jogkövetkezmények mellett. 7. Felek megállapodnak abban, hogy akár az előző pontban foglalt esetleges bírság, akár más hatóság által jelen megállapodással és/vagy annak teljesítésével kapcsolatosan kiszabott bárminemű fizetési kötelezettség (kártérítés, kártalanítás, bírság) megfizetése, függetlenül attól, hogy az melyik megállapodást kötő féllel szemben került megállapításra, a Vállalkozó kötelezettsége, kivéve azt az esetet, ha az Önkormányzat érdekkörében felmerült okból történik a fizetési kötelezettség megállapítása. VIII. Kapcsolattartó személyek 1. Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatosan a szerződő felek az alábbiak szerint jelölik ki a kapcsolattartó személyeket: 1.1. Önkormányzat részéről: név: Szőllősi Levente. cím: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. telefon: Vállalkozó részéről: név: Bencző László cím:... telefon: Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljesítése során joghatályos nyilatkozat kizárólag írásban ideértve, postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, tehető. IX. A megállapodás időtartama, megszűnése 1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás a mai napon lép hatályba és az üzemeltetési kötelezettség végéig, illetve a teljes vállalkozói díj megfizetésének, de legkésőbb július 1. napjáig marad hatályban. 2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tartalmára tekintettel ezen határidő alatt a megállapodás a rendes felmondás szabályai szerint nem szüntethető meg egyik fél

11 által sem. 3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás súlyos szerződésszegés, de különösen az alábbiakban meghatározott okok bekövetkeztése esetén a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg. 4. Azonnali hatályú felmondási okok az Önkormányzat részéről különösen: 4.1. Önkormányzat jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Vállalkozó az Önkormányzat erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a megállapodás teljesítésre az Önkormányzat által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül kivéve a projekt megvalósításának jelen megállapodás II.3. pontjába foglalt véghatáridejét, amely esetében póthatáridőről nem lehet szó sem teljesíti a jelen megállapodásban alapján fennálló lényeges kötelezettségeit Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen megállapodást abban az esetben, ha a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el és ennek következtében megítélése szerint bizonytalanná válik a Vállalkozó további szerződésszerű teljesítése Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen megállapodást Vállalkozó által az Önkormányzat vagy Önkormányzat szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén Szerződő felek itt rögzíti, hogy az Önkormányzatot a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (12) bekezdésében foglaltak szerint, azonnali hatályú és kártalanítás nélküli felmondási jog illeti meg. 5. Azonnali hatályú felmondási okok a Vállalkozó részéről különösen: 5.1. Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen megállapodást az Önkormányzat 60 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen megállapodást az Önkormányzat által a Vállalkozó vagy Vállalkozó szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén, ide nem értve az Önkormányzat jelen megállapodással kapcsolatos igénye jogi úton való érvényesítését és a jogszabályok elírásai szerinti tájékoztatási kötelezettségét. 6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás megszűnése esetén mindkét fél haladéktalanul köteles a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot saját költségén a másik fél birtokába visszabocsátani és a felek kötelesek ez esetben haladéktalanul egyeztetéseket tartani, illetve az addig elvégzett munkálatokkal, beruházás részekkel kapcsolatban elszámolni azzal, hogy az Önkormányzat azonnali hatályú felmondása esetén, a Vállalkozó semmilyen követeléssel az Önkormányzattal szemben nem élhet, és az Önkormányzat választása szerint: - a Vállalkozó köteles a működőképes állapotot saját költségén helyreállítani, úgy

12 hogy a K-29-es kút a Strandfürdő vízellátását biztosítani tudja, vagy - az addig elvégzett bármilyen beruházás tulajdonjoga térítésmentesen az azonnali hatályú felmondással az Önkormányzat tulajdonába kerül. 7. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést közös megegyezéssel írásban, de csak és kizárólag írásban, egyező akaratnyilatkozattal megszüntethetik, illetve módosíthatják. X. Vitarendezés 1. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a vitás helyzetet bármelyik fél kezdeményezésére elsősorban peren kívüli egyeztetés során kísérlik meg rendezni. 2. A vitarendezés során a felek között elfogadott kommunikációnak minősül mind az írásbeli, mind a szóbeli egyeztetés. Felek rögzítik, hogy az esetleges személyes egyeztetésről bármelyik fél kezdeményezésére jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet aláírásukkal látnak el a jelenlévők. 3. Abban az esetben, ha káresemény történik és a szerződő felek a kár összegét nem tudják konszenzussal megállapítani, úgy közösen megbíznak egy szakértőt a kár felmérésére és a szakértői költségeket egyenlő arányban vállalják viselni. 4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban rögzített vitarendezési eljárással nem rendezhető mindkét fél által elfogadottan a kialakult helyzet, úgy a vita eldöntésére alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság vagy a hatásköri szabályok alapján a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. XI. Egyéb rendelkezések 1. Önkormányzat és Vállalkozó a megállapodás teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. 2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen megállapodás alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. 3. Amennyiben a jelen megállapodásnak bármely feltétele érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, ez a fennmaradó rendelkezések érvényességét és hatályát nem befolyásolja, kivéve ha felek ezen rész nélkül nem kötötték volna meg a megállapodást. Az így kieső rendelkezést közösen, annak megfelelő tartalmú, érvényes, hasonló rendelkezéssel pótolják, vagy ennek hiányában a jogszabály mögöttes rendelkezését alkalmazzák. 4. Felek meghatalmazzák a Dr. Rácsai Ügyvédi Irodát, Dr. Rácsai Lajos ügyvéd ügyintézése mellett a jelen okirat elkészítésével, annak ügyvédi ellenjegyzésével. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogügylettel felmerülő valamennyi költség a

13 Vállalkozót terheli. 5. Felek jelen megállapodást aláíró képviselői kijelentik, hogy megállapodás aláírásához szükséges képviseleti jogosultsággal, felhatalmazással testületi határozat szám - rendelkeznek. (V. számú melléklet) 6. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 7. Önkormányzat kijelenti, hogy magyarországi helyi önkormányzat, míg Vállalkozó kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság és szerződéskötési képességeiben a hatályos jogszabályok értelmében a jelen okirattal érintett jogügylet vonatkozásában korlátozva nincsen. Felek a jelen okiratot, mint olyat, ami akaratukkal mindenben megegyezik, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag, saját kezűleg írták alá. Mellékletek: - I. számú melléklet: a projekt leírása - II. számú melléklet: a műszaki tartalom ütemezése - III. számú melléklet: a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 335/1/2010 iktatószámú határozata - IV. számú melléklet: a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 768/09/2008 iktatószámú határozata - V. számú melléklet:... számú Testületi határozat - VI. számú melléklet: a Vállalkozó cégkivonata - VII. számú melléklet: a Vállalkozó vezető tisztségviselőjének aláírás-mintája - VIII. számú melléklet: az Önkormányzat részéről aláíró Polgármester aláírási címpéldánya Kelt: Debrecenben, napján... Földes Nagyközségi Önkormányzat képv. eljár: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Önkormányzat Önkormányzat részérő pénzügyi ellenjegyzés:..... Földes-Therm Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képv. eljár: Bencző László ügyvezető Vállalkozó A jelen okirat 5 eredeti példányban készült, melyből ez a(z)... sorszámot viseli. Ellenjegyzem: Debrecenben,... napján

14 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (III.5.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes Nagyközség Önkormányzat és Földes-Therm Kft. között létrejött megállapodásról A Képviselő-testület a Földes Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 0335/1 hrsz-ú ingatlan és rajta lévő K-29-es kataszteri számú hévízkút kútfejének rendbetételére irányuló fejlesztés kapcsán létrejött megállapodás megkötését a melléklet alapján h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a melléklet szerinti megállapodást a Földes- Therm Kft.-vel aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Egri Izabella polgármester Földes, március 5. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 296/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 296/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 296/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó )

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó ) MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76..; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS 3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) képviseletében eljáró Kósa Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben