TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár mint Támogató (továbbiakban: Önkormányzat), másrészt másrészt, a(z) Név: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: dr. Tótsimon Péter ügyvezető Adószám: Cégnyilvántartási szám: Bankszámlaszám: Számlavezető pénzintézet: OTP BankNyrt. mint Támogatott (továbbiakban: Ügynökség), együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. I. PREAMBULUM A Kormány 1242/2012. (VII. 17.) számú, az Ős-Dráva Programról szóló határozatának 2. h.) pontjában az Ős-Dráva Program finanszírozása érdekében az alábbiak szerint döntött: h) felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a turizmusfejlesztés és vízkormányzás átalakítását célzó projektek tervezéséhez, illetve a gazdaságfejlesztési projektek előkészítéséhez a központi költségvetésből visszapótlási kötelezettség terhe mellett évben összesen 200 millió Ft forrást biztosítsanak. Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal Ezen 200 millió Ft-ból jelenleg 80,6 millió Ft áll rendelkezésre a Baranya Megyei Önkormányzat számára - mely a Nemzetgazdasági Minisztérium által átadott forrás annak érdekében, hogy az Önkormányzat az Ős-Dráva Program kapcsán felmerült megalapozó feladatokat finanszírozhassa. Ezen forrásból a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft.-vel együttműködve a feladatok jelen megállapodásban szabályozott körét támogatás biztosításával végzi el. Jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti a Felek között június 21-én kötött vállalkozási szerződés, helyébe a jelen megállapodás lép. 1

2 II. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 1. A jelen megállapodás alapján Önkormányzat az átadott pénzeszköz fejében megbízza az Ügynökséget a következőkben részletezett feladatok ellátásával, Ügynökség pedig az alábbi feladatok elvégzését vállalja a jelen megállapodás VII. részében meghatározott támogatási összeg felhasználásával: Egy, az Ős-Dráva Program tervezési területén megvalósítandó gazdaságfejlesztési kísérleti program megvalósításában való közreműködés. A programon keresztül a területen működő vállalkozások számára feltárásra kerül a helyben megvalósítható és az Ős-Dráva programhoz illeszkedő vállalkozási lehetőségek minél szélesebb köre, kiválasztásra kerül legalább 20 db, több éve az Ős-Dráva Program tervezési területén székhellyel/telephellyel működő vállalkozás, melyek számára előre kidolgozott módszertan alapján új üzleti lehetőség megtervezése és beindítása valósul meg. Ügynökség feladatai különösen: a.) A Baranya Megyei Önkormányzat jelen támogatás felhasználására vonatkozó rendelete szerint Ügynökség által kiírt és előminősített pályázaton részt vevő, Önkormányzat határozatában kijelölt legalább 20 gazdasági szereplő kiválasztásának lefolytatása, a részt vevő cégek teljeskörű jogi, pénzügyi átvilágítása (jelen megállapodásban rögzített elvek betartása mellett), b.) a kiválasztott gazdasági szereplők számára képzés-sorozat megtartása/szervezése 4 képzési modul megvalósításával és erről szóló záró beszámoló elkészítése: általános gazdasági képzés (pénzügyi, számviteli, jogi) minimum 20 óra, üzleti tervezés minimum 15 óra, menedzsment, gyakorlati ismeretek minimum 20 óra, pályázati általános ismeretek (hazai és Eu-s) minimum 15 óra, c.) a gazdasági szereplők üzleti tervének elkészítésében való közreműködés (a gazdasági szereplők az Ügynökség által biztosított mentor segítségével maguk készítik el saját üzleti tervüket rövid-, közép- és hosszútávra), a mentori tevékenység során keletkezett tapasztalatok összefoglalása (mellékletként az üzleti tervek csatolásával), d.) nyilvánossági terv készítése, majd annak Önkormányzat képviselője általi jóváhagyását követően a nyilvánosság biztosítása a projekt teljes időtartalma alatt, e.) az elvégzett feladatokról havi rendszerességgel jelentés (beszámoló) készítése, a feladtok elvégzését követően záró beszámoló készítése, f.) a kiválasztott vállalkozók számára az üzleti terv alapján kitörési lehetőséget biztosító fejlesztés finanszírozása. Ügynökség vállalja, hogy a feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket teljeskörűen biztosítja, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. Ügynökség a szolgáltatással szemben támasztott alapvető szakmai követelményeket részletesen megismerte, és jelen megállapodás aláírásával tudomásul vette és elfogadta. 2. A feladat ellátásnak véghatárideje 2014.december 31. napja. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét az Önkormányzat képviselője által meghatározott, a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg átadott ütemterv tartalmazza. 3. Ügynökség feladata az 1. pontban meghatározott feladatok teljeskörű végrehajtása, az egyes feladatok végrehajtását megelőzően a tervezett intézkedésekről Önkormányzat tájékoztatása. 2

3 III. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK 4. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan körülményről, amely a támogatással történő elszámolást veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy későbbi időben teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jószándékot a másik fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 5. Ügynökség értesíti Önkormányzatot, ha a 1. pontban meghatározott feladat végrehajtásához a jelen szerződés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé. Ezek teljesítésére Önkormányzat a megkeresés időpontjától számított 5 napon belül köteles intézkedni. 6. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a megállapodás szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás, stb.) kötelesek 5 munkanapon belül írásban a másik fél tudomására hozni. IV. ÜGYNÖKSÉG JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 7. Ügynökség a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes feladatellátásra, valamint a feladatellátási és elszámolási határidők szigorú betartására köteles. 8. Az Ügynökség köteles az elszámolást és feladatellátást akadályozó valamennyi körülményről az Önkormányzatot írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 9. Ügynökség kötelezettséget vállal azért, hogy a 1. pontban meghatározott feladat teljesítése során valamennyi szakmai, pályázati, jogszabályi stb. előírást maradéktalanul betart és érvényesít, s kijelenti, hogy a támogatási összeg fedezi mindezek érvényesítésével kapcsolatos költségeit. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben az Ügynökséget terhelik. 10. Ügynökség köteles a 1. pontban szereplő feladatokat a szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni, lebonyolítani, és azt megadott helyen az Önkormányzat számára átadni. 11. Ügynökség a támogatási összeg fejében köteles a megállapodás szerinti feladatok ellátására, valamint ha a feladat ellátása során szükségessé válik további szakemberek bevonása, az az Ügynökség feladatának részét képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult. 12. Amennyiben a feladat teljesítése során fellépő körülmények a megállapodás tartalmának megváltoztatását teszik szükségessé, úgy Felek a megállapodást módosíthatják, vagy attól elállhatnak. Ez utóbbi esetben Ügynökség az elvégzett feladatok költségeinek teljesítményarányos részére jogosult. 3

4 13. Ügynökség köteles a feladat teljesítése során felmerült kérdések, problémák megválaszolásában közreműködni, továbbá Ügynökség köteles a feladat teljes időtartama alatt Önkormányzat rendelkezésére állni és vele együttműködni. 14. Az Ügynökség a teljesítés során a vonatkozó jogszabályok betartása mellett alvállalkozókat is bevonhat. Az Ügynökség az alvállalkozók teljesítéséért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. Az Önkormányzat az ilyen, alvállalkozó által okozott kárt Ügynökséggel szemben az egyetemleges felelősség szabályai alapján jogosult érvényesíteni. 15. Ügynökség a 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása során köteles folyamatosan egyeztetni az Önkormányzattal vagy annak képviselőivel. 16. Ügynökség tudomásul veszi, hogy minden dokumentum, így például térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, statisztikák, számítások, jelentések, beszámolók, tanulmányok, adatbázisok és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket az Ügynökség a feladatok teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába (kivéve üzleti tervek), az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik. Az Ügynökségnek a Megállapodás bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot Önkormányzat részére. Az Önkormányzat előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül az Ügynökség a feladatok teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a jelen megállapodásban rögzített feladatok teljesítésétől eltérő célra. Ügynökség minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a Felek a megállapodásban szereplő díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 17. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. V. ÖNKORMÁNYZAT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 18. Önkormányzat jogosult a 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása során a folyamatokat figyelemmel kísérni, észrevételeit jelezni, melyet Ügynökségnek figyelembe kell vennie. 19. Önkormányzat köteles az Ügynökség által kért adatszolgáltatást határidőn belül biztosítani. A megállapodásban rögzített határidők csak abban az esetben érvényesek, ha Önkormányzat időben eleget tesz meghatározott Tőle elvárható adatszolgáltatási kötelezettségének. Ellenkező esetben a szállítási határidők a késedelem mértékével automatikusan kitolódnak. 20. Amennyiben Ügynökségnek a feladatleírásban nem szereplő, a feladatellátáshoz szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. Önkormányzat vállalja, hogy Ügynökség által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Ügynökség rendelkezésére bocsátja. 4

5 21. Önkormányzat biztosítja az egyéb kapcsolódó és meglévő információinak és dokumentációjának olyan mértékű rendelkezésre bocsátását, amely Ügynökség feladatainak elvégzéséhez szükséges, az Ügynökség költségviselése mellett. 22. Önkormányzat jogosult az Ügynökség tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés az Ügynökség feladatellátását nem hátráltathatja. VI. ELSZÁMOLÁS 23. Ügynökség a támogatási összeget elszámolás mellett előfinanszírozással kapja meg. 24. Az Ügynökség a feladatellátása során havonta tájékoztató jelentést (beszámoló) készít Önkormányzat részére, minden havi időszakot követő 15 napon belül. 25. A jelen megállapodásban rögzített feladat elvégzését követően Ügynökség a feladatokat, az elvégzett munkát és az eredményeket teljes-körűen bemutató, záró beszámoló készítésre köteles, melyet a feladatok elvégzését követő legfeljebb 30 nappal köteles Önkormányzat részére írásban átadni. Az önkormányzat előzetes értesítés esetén jogosult kérni Ügynökség Önkormányzat illetékes bizottságai és Közgyűlése előtt a beszámoló ismertetését. 26. Önkormányzat a szerződésben szereplő feladatok elvégzéséről szóló beszámolókat átvételi elismervénnyel (mennyiségi teljesítés), ill. a minőségét jóváhagyó jegyzőkönyvvel (teljesítésigazolás) veszi át Ügynökségtől. 27. A munka bármely részét jogában áll az Önkormányzatnak visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indokolását a kijavítás érdekében köteles az Ügynökség tudomására hozni. 28. Az Ügynökségnek a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítani. Ha ezt a Ügynökség elmulasztja, a Önkormányzat jogosult más személyekkel elvégeztetni, és összes kiadását a Ügynökségre továbbhárítani. 29. A záró beszámoló elfogadására Önkormányzat elnöke illetve távollétében alelnöke jogosult. 30. A beszámolók bármelyikének elutasítása a teljes támogatási összeg kamatokkal növelt visszafizetését eredményezi. VII. TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 31. Felek megállapodnak abban, hogy Ügynökséget a 1. pontban meghatározott feladatok elvégzése, megvalósítása ellenében azaz (hetvenhárommillió-hatszázezer forint) összegű támogatás illeti meg. A támogatás pénzeszköz-átadás formájában kerül megfizetésre Ügynökség részére a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével és betartásával. 32. Ügynökség kijelenti, hogy vállalása a támogatási megállapodásban meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a szerződésben 5

6 szereplő feladatok szakszerű és az Önkormányzat igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek, szakmai előírásoknak és a szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatához szükséges. A megállapodás létrejöttét követően a fentiekre való vagy bármilyen más hivatkozással a támogatási összeg módosítására, többletköltségek érvényesítésére az Ügynökség nem jogosult. VIII. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE 33. A megállapodás módosítása csak a Felek egyező akaratnyilatkozata alapján írásban történhet. A Szerződő Felek csak abban az esetben módosíthatják jelen megállapodás feltételeit, ha a megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán a szerződés valamely fél lényeges és jogos érdekeit sérti. 34. Felek tekintettel a megállapodás határozott időtartamára, a rendes felmondás lehetőségét kizárják. 35. Önkormányzat jelen megállapodást az Ügynökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha 35.1 Az Önkormányzat az Ügynökség súlyos szerződésszegő magatartása, az Önkormányzat érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben az Önkormányzat jogosult az Ügynökség szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a teljesség igénye nélkül pl.: Az Ügynökség indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette munkavégzését. Az Ügynökség a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki. A felszámítható késedelem eléri a maximumot. Az Ügynökség fizetésképtelenné válik, csődbe megy, felszámolási eljárás indul ellene. A körülmények arra utalnak, hogy a Ügynökség nem lesz képes határidőre teljesíteni. Az Ügynökség megsérti a titoktartási kötelezettséget. 36. Az Ügynökség a Önkormányzat súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben az Ügynökség jogosult a Önkormányzattal szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. IX. BIZALMAS INFORMÁCIÓK 37. Ügynökség kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül a tudomására jutott bizalmas információkat jogosulatlan személlyel nem közli. Nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a szerződés előkészítése-, megkötése-, vagy teljesítése során tudomására jutott - szóbeli, írásbeli - a feleknek a jelen szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő, műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a költségekre, adatokra vonatkozó információkat, 6

7 számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a Önkormányzat előzetesen írásban hozzájárult. 38. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Ügynökség a jelen szerződés tartalmáról, annak tárgyát képező információkról szerződő feleken és a szerződésben megjelölt kapcsolattartókon kívül álló, harmadik természetes és jogi személyek, média, írott és elektronikus sajtó részére csak a Önkormányzat engedélyével nyilatkozhat, s e tárgyban közszereplést csak a Önkormányzat jóváhagyásával folytathat. Amennyiben ilyen tárgyú megkeresés érkezik részére, úgy köteles erről Önkormányzat haladéktalanul értesíteni, előzetes hozzájárulását kérni, Önkormányzattal, annak média szakemberével egyeztetni és lehetővé tenni, hogy a rendezvényen, előadáson, prezentáción Önkormányzat képviselője, megbízottja is jelen legyen, s nyilatkozatot tegyen. 39. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Ügynökség fenti kötelezettségét bármely okból megszegi, a Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban - a felmondásra tekintet nélkül - a Ügynökség titoktartási kötelezettsége továbbra is fennmarad. 40. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha az Ügynökség a jelen szerződés tényét annak tartalmi ismertetése nélkül referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében felhasználja. X. KAPCSOLATTARTÁS 41. A jelen megállapodást érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében Ügynökség részéről kijelölt kapcsolattartó személy: név: dr. Tótsimon Péter levelezési cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. telefon: fax: - Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó személy: név: Tóth Lívia területfejlesztési osztályvezető levelezési cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. telefon: 72/ fax: Szerződő felek jelen megállapodásban felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy feladatellátás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek a megállapodás teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen megállapodásban biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. 7

8 43. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. XI. VITÁK RENDEZÉSE 44. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését felek tárgyalások útján kötelesek megkísérelni. 45. Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére perértéktől függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 46. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok különös tekintettel a Ptk. rendelkezéseire az irányadók. 47. Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az Ügynökséget, 3 példány az Önkormányzat illeti meg. 48. Jelen megállapodás az Ős-Dráva Programmal kapcsolatos vonatkozó Kormány határozat módosítását követően lép hatályba. Felek jelen megállapodást áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Pécsett, november hó 28. napján Tiffán Zsolt közgyűlés elnöke Baranya Megyei Önkormányzat dr. Tótsimon Péter ügyvezető Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. 8

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-44 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX)

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2015 Hatályos: 2015.06.02. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés támogatási szerződés azonosító száma: munkatervi feladat/témaegység azonosító száma: költségkategória és költségvetési sor azonosítója: beszerzési terv sorszáma: ügyletkód: iktatószám: szerződés száma:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete.

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) a továbbiakban : Megrendelő másrészről : Mészárosné Hartai Krisztina

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" című, ÁROP-3A.2-2013-2013-0043 kódszámú

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Előterjesztés Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről

Előterjesztés Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről Előterjesztés Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről 1. előterjesztés száma: 77/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Füzesgyarmat Város Önkormányzata (székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., törzsszám (PIR): 725338, adószám: 15725338-2-04, bankszámlaszám:.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben