SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága május 22-én (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A Képviselő-testület május 22-én tartandó ülésének előkészítése: 1. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. ajánlatkérő Csúszdapark fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása (helyszíni kiosztás) 2. A Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatkérő Hulladék szállítás, kezelés" tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 3. A Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatkérő Gépjármű bérlet" tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása 4. Színpadépítés a 183 hrsz-ú ingatlanon tárgyú közbeszerzés kapcsán az eljárás eredménytelenné nyilvánítása (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 5. Deák Ferenc u. és Sylvester János u. közlekedési területeinek kiépítése, köz- és díszvilágítás kiépítése, közműépítés tárgyú közbeszerzés kapcsán a közbenső döntés meghozatala (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 6. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal őrzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása 7. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület május 22-én tartandó ülésének előkészítése: 1. Vételi ajánlat a VASIVÍZ ZRt. részvények megvásárlására (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 2. Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésre vonatkozóan 3. A Sárvári Zöld Pont Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 4. Holdinvest Kft tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Lila udvar zöldterületének átalakítására 5. Előterjesztés az ipari övezetekhez tartozóépítési telkek beépíthetőségére vonatkozó előírások módosításáról (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) Sárvár, május 16. Papp József s.k. A bizottság elnöke

2 1. napirendi pont Vételi ajánlat a VASIVÍZ ZRt. részvények megvásárlására (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra)

3 2. napirendi pont Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésre vonatkozóan ELŐTERJESZTÉS a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésre vonatkozóan Tisztelt Képviselő-testület! A Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) képviseletében Gampel László az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Sárvár város Önkormányzatához. A kérelemben nevesített, az 1186/3 hrsz-ú - a Sárvári Gyógyfürdő Kft. tulajdonát képező - ingatlanon található a Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező 500 m3 víztérfogatú víztorony, mely az ivóvízellátást szolgáló vízi közmű vagyon része és a december 16. napján kelt bérleti (üzemeltetési) szerződéssel a Sárvár Víz Kft. részére került üzemeltetés céljából átadásra. A kérelemből ismert információk alapján az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18. -ra tekintettel a kérelem tárgyát képező tevékenység nem építési engedély köteles. A Sárvár Víz Kft. mint üzemeltető álláspontja - az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján - a következő: - A víztorony felső részén elhelyezésre kerülő antennatartók beépítése előtt kérik egyeztetni azok pontos helyét, kialakításának módját, ugyanis sem a szerkezet, sem a tartó a víztérrel nem érintkezhet. - A beépítésre kerülő berendezések részére az elkülönült villamos mérést ki kell építeni. - A város vízellátásában részt vevő víztoronyba bemenni, ott munkát végezni csak az üzemeltető engedélyével, illetve jelenlétében lehetséges. A víztoronyba bemenni kívánóknak érvényes Egészségügyi Könyvvel kell rendelkezni. Fentiek figyelembe vételével Sárvár Víz Kft., mint üzemeltető hozzájárul a Sárvár város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. közötti bérbeadási szerződés megkötéséhez. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete 16. n) pontja szerint értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a döntés az önkormányzati közfeladatot ellátó, önkormányzati alapítású költségvetési szervek használatában levő vagyon kivételével az önkormányzati vagyon 2 évet meghaladó használati, hasznosítási jogának ellenérték fejében történő átengedéséről. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 77/2014. (III.27.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1186/3 hrsz. alatt található ingatlanon létesült Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező 500 m3 víztérfogatú víztorony teteje 20 m2 alapterületű részének antennák és a hozzájuk tartozó antennatartók, híradástechnikai berendezések, valamint az ezeket összekötő kábelek/kábelezések telepítése, elhelyezése céljából a Telenor Magyarország Zrt. részére történő bérbeadásához előzetes elvi hozzájárulását adja. Felhatalmazza a Polgármestert a bérbeadás részletes feltételeire vonatkozó tárgyalások lefolytatására azzal, hogy a tárgyalások eredményéhez képest a bérbeadás kérdésében a Képviselő-testület dönt.

4 A Telenor Magyarország Zrt. képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként az előterjesztéshez mellékelt bérleti szerződéstervezet került kidolgozásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérbeadás kérdésében álláspontját kialakítani szíveskedjen. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1186/3 hrsz. alatt található ingatlanon létesült Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező 500 m3 víztérfogatú víztorony teteje 20 m2 alapterületű részét antennák és a hozzájuk tartozó antennatartók, híradástechnikai berendezések, valamint az ezeket összekötő kábelek/kábelezések telepítése, elhelyezése céljából a Telenor Magyarország Zrt. részére bérbe adja. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, május 14. / : Kondora István : / polgármester

5 Melléklet az előterjesztéshez:

6

7 árvár íz Kft. Tárgy : Sárvár, víztorony Ü.I.: Gerencsér Zsolt SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Sárvár, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Sárvár, Nádasdy u Tel/fax: (95) , Sárvár város Önkormányzata Dr Bankics László Irodavezető Tisztelt Irodavezető Úr! A Sárvár város tulajdonában lévő, de a Sárvár-Víz Kft, mint víziközmű üzemeltető kezelésében álló 500 m3-es víztorony Telenor Zrt által történő hasznosításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: - A víztorony felső részén elhelyezésre kerülő antennatartók beépítése előtt kérjük egyeztetni azok pontos helyét, kialakításának módját, ugyanis sem a szerkezet, sem a tartó a víztérrel nem érintkezhet. - A beépítésre kerülő berendezések részére az elkülönült villamos mérést ki kell építeni. - A város vízellátásában részt vevő víztoronyba bemenni, ott munkát végezni csak az üzemeltető engedélyével, illetve jelenlétében lehetséges. A víztoronyba bemenni kívánóknak érvényes Egészségügyi Könyvvel kell rendelkezni. Fentiek figyelembe vételével Sárvár város és a Telenor Zrt közötti bérbeadási szerződés megkötéséhez hozzájárulunk. Gerencsér Zsolt ügyvezető igazgató

8 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: ; cégbírósági bejegyzés szám: Cg ) mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő (képviseletében: Sepsi Zsolt műszaki vezérigazgató-helyettes valamint Banovic Aleksandra beszerzési és logisztikai igazgató) másfelől a Sárvár város Önkormányzata (cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.; adószám: ) mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó (képviseletében: Kondora István Polgármester) (együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett:

9 TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések Előzmények A szerződés tárgya Bizalmas információk, korlátozások Bérlő kötelezettségei Bérbeadó kötelezettségei Bérleti díjjal kapcsolatos megállapodások Tulajdonjog és átruházás Bejutás a Bérleménybe Az Állomás energiaellátása Zavaró hatások tilalma A Szerződés időtartama A Szerződés megszűnése Az Állomás lebontása Bejelentések, értesítések, felszólítások Kártérítés Irányadó jog Vegyes rendelkezések...18

10 Általános rendelkezések Előzmények Bérlő a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződése alapján mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A Koncessziós Szerződésben foglalt mennyiségi és minőségi paraméterek teljesítése érdekében Bérlő folyamatosan fejleszti hálózatát és az ország területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatához szükséges távközlési állomásokat (továbbiakban: Állomás) létesít. A szerződés tárgya Bérbeadó jelen bérleti szerződésben (a továbbiakban mint Szerződés) foglalt feltételekkel június 01-től meghatározott időtartamra bérbe adja, Bérlő pedig ezen időtartamra bérbe veszi a Sárvár belterület 1186/3 hrsz. alatt bejegyzett, kivett táborhely megnevezésű, a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Vadkert 1.; cégbírósági bejegyzés szám: Cg ) tulajdonában lévő ingatlanon található Bérbeadó kizárólagos tulajdonában, de a mindenkori üzemeltető, jelenleg a SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy u. 136.; cégbírósági bejegyzés szám: Cg ) kezelésében lévő víztorony 1. sz. mellékletben meghatározott részét (továbbiakban: Bérlemény) Állomás telepítése és üzemeltetése céljából. Bérlő jogosult az ingatlan meghatározott részén az Állomás létesítése, üzemszerű működése és fejlesztése érdekében antennatartókat, antennákat, híradástechnikai berendezéseket hordozó tartószerkezeteket és a berendezéseket, valamint az ezeket összekötő kábeleket és az elektromos energiaellátás fogyasztásmérőjét telepíteni és üzemeltetni, a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében meghatározott paraméterek alapján. Bizalmas információk, korlátozások Felek kötelesek a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve a szerződés érvényessége alatt tudomásukra jutott, nyilvánosságra még nem hozott, a Felek gazdasági tevékenységével kapcsolatos bármilyen információt üzleti titokként bizalmasan kezelni. Az adott fél a fentiekben említett információkat harmadik félnek csak az információ jogosult előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át, illetve hozhat nyilvánosságra, kivéve a törvényi előírások szerinti hatósági adatszolgáltatásokat. Felek megbízottaik részére a feladataik ellátásához szükséges mértékben jogosultak a Szerződésben szereplő információkat átadni, titoktartásra kötelezés mellett. Megjegyzés [B1]: A szerződést jóváhagyó Képviselőtestületi döntést követő hónap 1. napjától ok (gymayer) Megjegyzés [B2]: A Bérbeadó kizárólagos tulajdonában, de a Sárvár-víz Kft. üzemeltetésében lévő ok (gymayer) Megjegyzés [B3]: Az igénybe veendő terület nagysága (m2) a felszerelendő antennák száma és típusa kérjük az eredeti kérelemnek megfelelően kerüljön a szerzősédben is meghatározásra. Ezek elhelyezése előtt a Sárvár- Víz Kft-vel, mint üzemeltetővel egyeztetni kell, ugyanis sem az antennák sem a tartószerkezet a nem érintkezhet a víztérrel ok, az 1.sz. Mellékletben rögzítve (gymayer) Bérlő kötelezettségei Bérlő távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljára használja a Bérleményt.

11 Bérlő köteles a saját költségén elvégezni mindazokat a munkákat, amelyek az Állomásnak az ismertetett célra történő megépítéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek. Bérlő kötelessége, hogy az általa használt Bérleményben az oda felszerelt berendezéseket, eszközöket karbantartsa és előírásszerűen állapotukat ellenőrizze. Bérlő feladata, hogy a Bérleménybe belépő minden alkalmazottja, megbízottja a Bérlemény, illetve a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, előírásait, valamennyi tűz-, munka-, balesetvédelmi és más egyéb kötelező előírásait betartsa, illetve betartassa. Bérlő Bérleményben végzett tevékenységéhez, annak műszaki feltételeinek megteremtéséhez esetleg szükséges hatósági engedélyek beszerzése Bérlő feladata. Felek megállapodnak, hogy Bérlő tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség Bérlőt terheli. A bérleti díj nem foglalja magába a Bérlemény területén telepített Állomás működésével, illetve működtetésével kapcsolatos költségeket. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, miszerint Bérlő kötelessége a Bérleményben található, valamint az általa használt eszközök, berendezési tárgyak vagyonbiztosítása. Bérlő kijelenti, hogy fedezet típusok alapján rendelkezik Általános felelősségbiztosítással és Bérlői felelősségbiztosítással. Bérbeadó kötelezettségei Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény tekintetében tulajdon- és rendelkezési joga semmiben sem korlátozott, így különösen arra harmadik személynek nincs elő bérleti-, használati joga, vagy ezekre irányuló követelése. Bérbeadó a Bérleménnyel kapcsolatos építési munkák elkezdéséhez jelen szerződés aláírásával hozzájárul. Az engedélyezési hatóságok felé az esetleg szükséges hozzájárulását az aláírással egyidejűleg megadja. Bérbeadó köteles előzetesen Bérlő rendelkezésére bocsátani a Bérleményt magába foglaló ingatlan üzemeltetési rendjét (házirend), esetleges speciális előírásait, valamennyi tűz-, munka, balesetvédelmi és más egyéb kötelező előírásait. Bérbeadó köteles Bérlővel megfelelően együttműködni annak érdekében, hogy Bérlő alkalmazottai, megbízottai ezen előírásokat megismerhessék. Bérbeadó köteles a Bérleményt magába foglaló ingatlant, ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani. Megjegyzés [B4]: Rendelkezn ek-e olyan biztosítással, mely kiterjed a víztoronyra is? (harmadik személy részére, bérbeadó részére okozott kár esetében, felelősségbiztosítás) ha nincs, kívánnak e kötni A biztosításunk külön a víztoronyra nem terjed ki, csak az eszközeinkre+ általános és bérlői felelősségbiztosítás. Megjegyzés [B5]: Sárvár-Víz Kft. üzemeltetési rendje ok, bekérem (gymayer)

12 Bérleti díjjal kapcsolatos megállapodások Bérleti díj adatok Bérleti díj (2014. január december 31. időszakra):: ,- Ft/év, azaz Hatszáznyolcvanezer forint/év, mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Bérleti díj érvényessége: december 31. Díjfizetés esedékessége: Minden tárgyév június 30. napja Teljesítés időpontja: A mindenkor érvényes ÁFA törvény rendelkezése szerint; a szerződéskötés időpontjában az időszakos elszámolású szolgáltatásnyújtást az ÁFA törvény 58. -a szabályozza. Bérbeadó bankszámla száma: Megjegyzés [B6]: Sárvár város Önkormányzata ,- Ft/év összegben kívánja megállapítani a bérleti díjat Javasoljuk a ,- Ft/év összeget. A bérleti díjat Bérlő banki átutalással teljesíti Bérbeadó által megküldött számla alapján, a jelen szerződés 0. pontjában meghatározott bankszámlaszámra. Bérbeadó köteles Bérlőt írásban értesíteni, amennyiben bankszámlaszáma megváltozik. Bérbeadó köteles úgy megküldeni a számláját, hogy az a díjfizetés esedékessége (fizetési határidő!) előtt legalább 15 banki nappal Bérlő számára rendelkezésre álljon. Bérbeadó köteles feltüntetni számláján jelen szerződés állomásazonosító számát (VA-0132), ellenkező esetben Bérlő jogosult a számlát, mint beazonításra alkalmatlant Bérbeadónak visszaküldeni. Abban az esetben is jogosult Bérlő teljesítés nélkül visszaküldeni a számlát, ha Bérbeadó legkésőbb a számla megküldéséig nem adja át Bérlő számára azokat a dokumentumokat, melyek bizonyítják Bérbeadó bérbeadási jogosultságát. Számlaküldési cím: Telenor Magyarország Zrt. Pénzügyi osztály, 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Az első számla kiállításának időpontja Bérbeadó a bérleti díjat a Szerződés mindkét fél által történő aláírását követő hónapban jogosult a Bérlő 6.3. pontban rögzített címére kiszámlázni. A kiállítandó (első) számla tartalmazza a június 1. napjától a december 31. napjáig számított bérleti díj időarányos összegét. A kiállítandó (első) számlán a Bérbeadó a fizetés esedékességének a Szerződés mindkét fél által történő aláírását követő második hónap 15. napját jelöli meg. Teljesítés időpontja a hatályos ÁFA törvény szerinti nap, melyet a szerződéskötés időpontjában az ÁFA törvény 58. -a szabályoz. Bérbeadó a mindenkori tárgyévi bérleti díjat jogosult a tárgyévet megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex (éves inflációs ráta) változás mértékéig módosítani, első alkalommal január 01. hatállyal. A díjmódosítás érvényesítéséhez nem szükséges mindkét fél részéről aláírt szerződésmódosítás, elegendő a Bérbeadó által megküldött díjközlő levél. Abban az

13 esetben, ha Bérlő a díjközlés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem küld Bérbeadónak írásban kifogást, úgy a díjközlés elfogadottnak tekinthető és számlázható. Bérbeadó jogosult Bérlő késedelmes bérleti díj fizetése esetén késedelmi kamat felszámítására. Bérbeadó késedelmesen (6.1. szerint meghatározott esedékességet követően) megküldött számlája alapján Bérlő csak a kézhezvételtől számított 16. banki naptól köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal és a késedelembe esés napjától esedékes. Bérlő által fizetett bérleti díj magában foglalja Bérbeadó által jelen szerződés alapján nyújtott összes szolgáltatás ellenértékét. Bérbeadó jelen szerződésben meghatározott bérleti díjon felül egyéb díjat, illetve költséget nem jogosult a Bérlő felé érvényesíteni. Tulajdonjog és átruházás Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan elidegenítése, használatba adása esetén, az erre vonatkozó szerződésben kiköti, hogy Bérlő a bérleti jogviszonyt, annak lejártáig változatlan feltételekkel folytathatja (teljes jogutódlás). Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó személyében bármely okból történő változás (pl. ingatlan tulajdonjogának változása miatt) esetén jelen bérleti jogviszony annak lejártáig változatlan feltételekkel fennmarad. Bérlő jogosult a Szerződést a Ptk. Hatodik Könyv, XXXI. Fejezetében szabályozott szerződésátruházás keretében harmadik fél számára átruházni. Bérbeadó jelen Szerződés aláírásával a Bérlő szerződésátruházásához előzetesen, visszavonhatatlanul hozzájárul. Bejutás a Bérleménybe Bérbeadó Bérlőnek és megbízottainak, illetve vállalkozóinak Bérlő tevékenységéhez (pl. létesítés, karbantartás, hibaelhárítás, fejlesztés) évi 365 (366) napon keresztül napi 24 órás bejutást biztosít a Bérleménybe, mint tulajdonos. Bérlő a bejutási feltételeket és a bejutási szándékát köteles a víztorony mindenkori kezelőjével, jelenleg a SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Szerződés pontjában szereplő elérhetőségeken egyeztetni. Megjegyzés [B7]: A Sárvár- Víz Kft. mint üzemeltető feltétele, hogy: A város vízellátásában részt vevő víztoronyba bemenni, ott munkát végezni csak az üzemeltető engedélyével, illetve jelenlétében lehetséges. A víztoronyba bemenni kívánóknak érvényes Egészségügyi Könyvvel kell rendelkezni ok (gymayer) Bérbeadó tudomásul veszi, hogy mind a telepítés, mind az üzemeltetés során a hét bármely napján jogosultak Bérlő által megbízott személyek és vállalkozók a Bérleményben lévő Állomással kapcsolatos feladatok elvégzésére, kötelesek azonban figyelemmel lenni a házirendben foglaltakra. Bérlő a

14 tevékenységével kapcsolatban az ingatlan területére belépő személyek magatartásáért úgy felel, mintha saját alkalmazottja volna. Bérbeadó az ingatlan, illetve a Bérleményt magába foglaló ingatlanrész rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásával köteles a Bérlemény biztonságos megközelíthetőségét Bérlő számára biztosítani. Az Állomás energiaellátása Bérbeadó hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy Bérlő az Állomás villamos energiaellátása céljából a helyi hálózati szolgáltatóval és energiakereskedővel jogosult szerződést kötni és főmérést, illetve külön csatlakozásokat és mérőket kiépíttetni. A szolgáltatás ellenértékét Bérlő számla ellenében a hálózati szolgáltatónak és energiakereskedőnek közvetlenül fizeti meg. Bérbeadó köteles biztosítani az Állomás villamos hálózathoz való csatlakozását, valamint szükség esetén Bérlővel együttműködni annak létrehozásában. Bérbeadó szavatolja, hogy Bérlő jogosult az Állomás számára kiépített és a folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az ingatlanon telepített Állomás fennállásáig. Zavaró hatások tilalma Bérbeadó Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az ingatlant további harmadik félnek távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás rendeltetésszerű működését befolyásolhatja, nem adhatja bérbe vagy más módon nem bocsáthatja rendelkezésére. Bérlő köteles hozzájárulását megadni, amennyiben a harmadik fél tevékenysége az Állomás működését bizonyítottan nem zavarja. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a már üzembe helyezett Állomás működését semmilyen későbbi átalakítással nem zavarhatja. Egyben Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó érdekkörében felmerülő bármely olyan mértékű átalakítás, felújítás vagy karbantartás esetén, mely az Állomás működésére is kihatással van, a munkálatok megkezdése előtt legalább 90 nappal egyeztetést kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalakítás ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon. Amennyiben a Bérbeadó érdekkörében felmerülő átalakítási, felújítási vagy karbantartási munkálatok, vagy az ingatlant, ingatlanrészt ért külső behatás következtében az Állomás működése részlegesen vagy teljesen leáll, úgy Bérbeadót a leállás idejét magába foglaló naptári hónap(ok)ra bérleti díj nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy rendkívüli hatályú felmondás illeti meg Bérbeadót abban az esetben, amennyiben az ingatlan televízió, rádió, számítógép, illetve egyéb távközlési rendszereinek

15 működésében a zavarást a Felek által közösen kijelölt független szakértő megállapítása szerint bizonyítottan az Állomás üzemelése okozza és a zavarást Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem sikerült Bérlőnek a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül megszüntetni. A Szerződés időtartama Felek jelen Szerződést határozott időtartamra, december 31-ig kötik meg. A Szerződés lejárata előtt 180 nappal Felek kölcsönösen egyeztetnek a Szerződés meghosszabbítás vonatkozásában. A Szerződés megszűnése Felek megállapodnak, hogy a Szerződés - tekintettel a céljára és időtartamára - egyik fél, illetve jogutódjaik által sem szüntethető meg rendes felmondással. Megszűnik a Szerződés Felek közös megegyezésével, vagy rendkívüli hatályú felmondással, a törvényben szabályozott esetekben. Felek külön rendelkezése nélkül megszűnik a Szerződés amennyiben a bérlet tárgyát képező ingatlan, ingatlanrész bármely okból elpusztul és helyette Bérbeadó nem épít olyan másik ingatlant, mely műszakilag alkalmas lenne az Állomás befogadására, vagy az Állomás lebontásra kerül, illetve az ingatlanban vagy a környezetben, a távközlési rendszerben vagy a kapcsolódó hálózati elemekben történt olyan változások miatt, amelyek az Állomás rendeltetésszerű üzemeltetését lehetetlenné teszik. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő érdekkörén kívül bekövetkező okból, a távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó Állami Koncesszió vagy a rendszer frekvencia kiosztásának visszavonása, esetlegesen szükséges hatósági engedély hiányában, műszaki vagy egyéb okok miatt, továbbá Bérlő érdekkörében felmerülő gazdasági, műszaki, hálózatfejlesztési vagy stratégiai okok miatt az építési munkálatok meghiúsulnak, vagy az Állomás üzembe helyezése nem valósul meg, illetve az Állomás üzemeltetése a Bérleményben megszűnik, úgy a Szerződés hatályát veszti. Megjegyzés [B8]: Sárvár város Önkormányzata a bérleti szerződést december 31. napjáig, határozott időre kívánja megkötni. A szerződéshosszabbítás kérdéskörét annak lejártát megelőzően kívánja megtárgyalni. ok (gymayer) Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a 11. pontban írt határozott időtartam elteltét követően Bérlő rendeltetésszerűen tovább használja a Bérleményt, és a használat ellen Bérbeadó a határozott idő elteltét megelőzően nem tiltakozott, úgy a Szerződés határozatlan idejűvé alakul 180 nap felmondási idővel. A Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 30 napon belül Felek kötelesek a bérleti díj időarányos részével egymás között elszámolni. A Szerződés határozott idő előtti megszűnéskor Bérlő jogosult az ingatlanon Bérbeadó kérésére végzett értéknövelő beruházásainak ellenértékére.

16 Az Állomás lebontása Az Állomás minden Bérlő által felszerelt és odaszállított alkatrésze és tartozéka Bérlő és megbízottja tulajdona és a jelen Szerződés lejártát vagy megszűnését követően is az marad. Bérlő amennyiben a Felek írásban másként nem állapodnak meg a Szerződés lejártát vagy a felmondási időt követő 60 napon belül köteles az Állomást annak minden tartozékával együtt a saját költségén, az ingatlan károsítása, illetve Bérbeadó tevékenységének zavarása nélkül eltávolítani, a Bérlemény területét pedig Bérbeadó birtokába visszaadni. Erre a 60 napra Bérbeadót anyagi ellenszolgáltatás illeti meg. Amennyiben Felek írásban másként nem állapodnak meg, jelen Szerződés megszűnését követően 60 napon belül Bérlő köteles a Bérleményben az eredeti állapot visszaállítására. Az építkezés kezdőnapja előtt felek közös megegyezés alapján az ingatlan állagát rögzítő állapotfelvételt készíthetnek. Ha az Állomás telepítése előtt Felek nem készítettek az ingatlan állagát rögzítő állapot felvételi jegyzőkönyvet, úgy megállapodás hiányában a helyreállítás mértékének és minőségének a Bérleményt magába foglaló ingatlanrész mindenkori átlagos állagához kell igazodnia. Megjegyzés [B9]: Javasoljuk, hogy a bérleti díj fizetési kötelezettség erre az időszakra is terjedjen ki, mely a víztorony szerződésben meghatározott részének - Sárvár város Önkormányzata birtokába történő visszaadással szűnjön meg. ok (gymayer) Megjegyzés [B10]: A 13.1 pontban az állomás eltávolítására - megállapított 60 napon belül ez nem lehetséges? ok (gymayer) Bejelentések, értesítések, felszólítások Bérbeadó vagy Bérlő által a másik félnek tett bármely bejelentés, értesítés, felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha azt a fogadó fél írásban konkrétan visszaigazolta, vagy személyesen, illetve megbízottja által átvette, illetve postai úton ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként a fogadó félnek kikézbesítették, ide értve a sikeres adási nyugtával elküldött telefax üzenetet és az olvasási visszaigazolással rendelkező üzenetet is: Ha Bérbeadó: szerződéses ügyekben Sárvár város Önkormányzata Név: Kondora István Polgármester Cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2. Telefonszám: +36 (95) Mobil szám: - Fax szám: +36 (95) üzemeltetési ügyekben SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Név: Szalai Róbert Műszaki Vezető Cím: 9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc u Telefonszám: +36 (95) Mobil szám: +36 (20)

17 Ha Bérlő: Fax szám: +36 (95) szerződéses ügyekben Telenor Common Operation Zrt. Név: Kivitelezési Igazgatóság, Akvizíciós és Szabályozási Osztály Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Telefonszám: +36 (1) és a Telenor Ingatlan vonal kérése Mobil szám: +36 (20) Fax szám: +36 (1) üzemeltetési ügyekben (24 órás szolgálat) Telenor Common Operation Zrt. Név: Hálózatfelügyeleti Központ Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Telefonszám: +36 (1) és az 5177-es mellék kérése Mobil szám: +36 (20) Fax szám: +36 (1) Bérbeadó a tudomására jutást követően késedelem nélkül értesíteni köteles Bérlő folyamatosan működő hálózatfelügyeleti szolgálatát az Állomás építéséből, változtatásából, karbantartásából vagy üzemeltetéséből keletkezően a másik tulajdonában, alkalmazottainak vagy megbízottainak, bármely harmadik fél vagy a saját tulajdonában okozott kárról. Kártérítés Bérlő helytáll az Állomás építése, üzemeltetése és fejlesztése során Bérbeadó tulajdonában felmerülő vagy harmadik személynek okozott, Bérlő alkalmazottai és/vagy megbízottai által okozott kárért. Bérbeadó helytállni köteles Bérlőnek az ingatlan területén a Bérlő berendezéseiben, azok tartozékaiban az általa, vagy más harmadik személy által okozott bármely kárért, a Polgári Törvénykönyv általános kárfelelősségi szabályai szerint. A Bérlemény részleges vagy teljes megsemmisülése, a szerződés célja szerinti használhatóságának korlátozása, vagy kizárása esetén, amennyiben az nem Bérbeadó felróható magatartásának az eredménye, Bérlőt kártérítés nem illeti meg. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés vagy pontokban foglalt okok miatt történő megszűnése esetén egymással szemben kártérítési igénnyel nem élnek. Megjegyzés [B11]: Kérjük szíveskedjenek a harmadik személynek okozott kárért történő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket is a pontba foglalni ok (gymayer)

18 Irányadó jog A Szerződés nyelve a magyar, az irányadó jog kizárólag a magyar jog. Felek kifejezetten kizárják bármely külföldi bíróság joghatóságát a Szerződés értelmezése, vagy az abból fakadó bármilyen jogvita eldöntése során. Felek vállalják, hogy mindent elkövetnek a Szerződés alkalmazásából vagy értelmezéséből keletkező bármely vita békés rendezése érdekében. Megoldhatatlannak tűnő vita vagy ellentét esetén még a bírósági eljárás megindítása előtt Felek vállalják, hogy a évi LV. törvény. alapján független közvetítő (mediátor) igénybevételével megpróbálják a vitát vagy ellentétet rendezni. Abban az esetben, ha a közvetítői (mediátori) tevékenység sem vezet a vita vagy ellentét rendezéséhez, úgy Felek között a Szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdések eldöntésére Felek értékhatártól függően alávetik magukat a Budaörsi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. Vegyes rendelkezések Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését, illetve az antennatartók, antennák, berendezések darabszámának növekedését eredményező műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére kizárólag a Bérbeadó és a mindenkori üzemeltető, jelenleg a SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult. Abban az esetben, ha a bérelt terület nagysága nem változik (pl. meglévő területen és antenna árbocokon történő berendezés és antennacserék), úgy ezen munkákat Bérlő előzetes értesítést követően Bérbeadó hozzájárulása nélkül is elvégezheti. A Bérleményt magába foglaló ingatlanrésszel kapcsolatosan végzendő munkák esetében bármilyen felmerülő költség azt a felet terheli, akinek érdekében a munkavégzés történik. Bérlő jogosult a Bérleményt albérletbe továbbadni másik távközlési szolgáltató számára. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő által kiépített műszaki infrastruktúrára betelepülő társszolgáltató nem vesz igénybe a Bérlő által béreltnél nagyobb területet, úgy Bérbeadó a betelepülés időtartamára Bérlő felé 10% bérleti díj felár felszámítására és számlázására jogosult. Abban az esetben, ha a betelepülő számára többlet hely igénybevétele szükséges, úgy a bérleti díj felár mértéke 20%. Bérbeadó a mindenkori bérleti díj számláján külön soron köteles szerepeltetni az alapdíjat és a bérleti díj felárat. Bérlő kijelenti, hogy az Állomás környezetében az elektromágneses terek értéke nem haladja meg a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéket.

19 Bérbeadó tudomásul veszi, hogy Bérlő jogosult más távközlési szolgáltató által nyújtandó adatátviteli szolgáltatás igénybevétele érdekében az Állomáshoz saját költségén optikai kábelt vezettetni és a szolgáltatást díjfizetés ellenében igénybe venni. Amennyiben ez a munka a Bérleményhez vezetendő kábel kiépítésén kívül egyéb módon nem érinti az ingatlant és az optikai végberendezés a Bérleményen belül kerül elhelyezésre, úgy Bérbeadó a feléje érkező ilyen irányú megkeresés esetén a hozzájárulását ellenszolgáltatás kérése nélkül haladéktalanul megadja. Az optikai kábel kiépítéséhez szükséges tervezési, engedélyeztetési (beleértve a Bérleményt magába foglaló ingatlan tulajdonosi hozzájárulásának a beszerzését is) és kivitelezési munkák elvégzése és azok költsége a kábel tulajdonosát terhelik. Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül. Bérlő vállalja, hogy a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, továbbá az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, valamint a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha Bérlő, vagy a bérleti jogviszonyban részt vevő a Bérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél a Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés egy vagy több pontja érvénytelen kikötéseket tartalmaz, úgy az az egész Szerződés érvényességére nem hat ki. Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben a kérdéses szerződési pontot ügyleti akaratukhoz leginkább közeleső rendelkezéssel pótolják. Felek jelen Szerződés aláírásával kapcsolatos valamennyi közvetlen és közvetett költsége azt a Felet terheli, amelyiknél az adott költség felmerül. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés megkötésével minden, a jelen Szerződés tárgyában született - a jelen Szerződés részét nem képező - szóbeli és írásbeli megegyezés és megállapodás hatályát veszti. Jelen Szerződés aláírásával a szerződő Felek kijelentik és elismerik, hogy a Szerződésben foglaltakkal teljes mértékben egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Jelen Szerződést aláírók kijelentik, hogy a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

20 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés tárgyával összefüggő jogszabályok, a évi V. törvény rendelkezései, az irányadóak. Jelen Szerződés Felek cégszerű aláírásával 2 (kettő) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány Bérbeadó, 1 (egy) példány pedig Bérlő birtokába kerül. Sárvár, május Törökbálint, május... Kondora István Sepsi Zsolt Banovic Aleksandra polgármester műszaki vezérigazgatóhelyettes beszerzési és logisztikai igazgató Bérbeadó Bérlő

21 1. SZ. MELLÉKLET A Bérlemény részletes leírása Cím: Sárvár belterület Hrsz: 1186/3 Bérlet tárgyának (ingatlanrészek) pontos körülírása: Az Állomás a víztorony tetején elhelyezett - 4 db max. 4 méteres antennatartó - 6 db panel rádióantenna - 1db mikró hullámú antenna - 3 db híradástechnikai szekrény és 6 db híradástechnikai (úgynevezett RRU egység) kisméretű erősítő eszköz, helyigény kb. 5m2 - Az eszközöket összekötő kábelek, kábeltálcák - Elektromos kábel, kábelvezetés, elektromos elosztószekrény, mérőszekrény A pontos kialakítást a jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírása után készítendő kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. Bérlő köteles a kiviteli tervdokumentációt Bérbeadó és a mindenkori üzemeltető, jelenleg a SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére jóváhagyás céljából megküldeni.

22 2. SZ. MELLÉKLET Bérbeadó üzemeltetési rendje és előírásai Bérbeadó üzemeltetési rendje, előírásai, házirend Bérbeadó tűz-, munka- és balesetvédelmi ill. egyéb előírásai A víztoronyba történő bejutáshoz egészségügyi kiskönyv szükséges.

23 3. napirendi pont A Sárvári Zöld Pont Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ , Tx ELŐTERJESZTÉS A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Nonprofit Pont Kft szeptember 27. napján egymással a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátására közszolgáltatási szerződést, valamint közületi hulladékszállítási szerződést kötött október 1. és szeptember 30. közötti időtartamra. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. képviseletében Pintér László ügyvezető azzal a kérelemmel fordult Sárvár város Önkormányzatához, hogy az Önkormányzat és a cég között megkötött közszolgáltatási szerződés a határozat 1. számú melléklete szerint kerüljön módosításra. A módosítást az indokolja, hogy a közszolgáltatási szerződés hatályba lépésekor október 1-én a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. még nem rendelkezett az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítő okiratával. A minősítő okirat december 16-val került kiadásra. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban : Törvény) 90 (8) bekezdés az alábbiak szerint fogalmaz: Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb július 1-ig megköti. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal az e törvény hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség elektronikus levélben érkezett tájékoztatása szerint az OHÜ minősítéssel kapcsolatos rendelkezések hatályos közszolgáltatási szerződésbe annak módosításával történő beemelése elegendő a Törvény 90 (8) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítéséhez.

24 Javasolom egyúttal módosítani a közületi hulladékszállítási szerződést az alábbi pontok vonatkozásában: A szerződés 1. számú melléklete (önkormányzat által kezelt hulladékgyűjtők) - a) pontja (utcai hulladékgyűjtők) kiegészül a Kodály Zoltán utcai játszótéren elhelyezett utcai hulladékgyűjtő ürítésével - kiegészül egy új k) ponttal, mely alapján egy 240 l-es hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre a Batthyány u. 29. épületben. A szerződésben Sárvár város Polgármestere felhatalmazást kap, hogy csak a hulladékszállítási szerződés 1. mellékeltét (önkormányzat által kezelt hulladékgyűjtők, darabszáma, ürítési gyakoriság meghatározása) érintő módosítási igény esetén saját hatáskörben módosíthassa a szerződést. Fentek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a szerződésmódosítások megtárgyalását és elfogadását. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, továbbá a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött hulladékszállítási szerződés jelen határozat 2. melléklete szerinti módosítását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. Határidő: a szerződéskötésre május 31. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, május 14. polgármester / : Kondora István : /

25 1. számú melléklet a /2014. (V.22.) képviselő-testületi határozathoz Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., törzsszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kondora István polgármester), mint a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására jogosult és kötelezett szervezet (a továbbiakban: Önkormányzat ), másrészről a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás keretében teljesítő Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégjegyzékszám: , adószám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , statisztikai számjel: , képviseli: Pintér László ügyvezető) (a továbbiakban: Közszolgáltató ), (együtt a továbbiakban: Felek ) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 1. A Felek előtt ismeretes, hogy a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére egymással szeptember 27-én Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek október 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra. 2. A Szerződést Felek közös megegyezéssel június 1.-től kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítják. 3. A Szerződés az alábbi 2.6. és 2.7., pontokkal egészül ki: 2.6. A Közszolgáltató kijelenti, hogy az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által A-160/2014. sorszám és /2014. ügyiratszám alatt kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatást minősítő okirattal rendelkezik, mely alapján B/I. minősítési osztályba került besorolásra A Közszolgáltató kijelenti, hogy az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelményeket, és a minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét biztosítja. 4. A Szerződés az alábbi 18.1a. ponttal egészül ki: 18.1a. A szerződést az Önkormányzat felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal. 5. A Szerződés Egyéb általános rendelkezések 18. Bizalmas információk pontjainak

26 sorszámozása az alábbiak szerint módosul: 18a. Bizalmas információk. 18a.1. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomására jutott bizalmas információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot. 18a.2. A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy szolgáltatói titkot az esetleges alvállalkozó is bizalmasan kezelje. 18a.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas információkat harmadik felek előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek. 6. A Szerződés az alábbi pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik a szerződés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képező iratokat. 7. Jelen módosító szerződés június 1-én lép hatályba. A közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. Sárvár, május 30.. Sárvár Város Önkormányzata Kft Kondora István polgármester Sárvári Zöld Pont Nonprofit Pintér László ügyvezető Pénzügyi ellenjegyző Balkáné Magyar Valéria

27 2. számú melléklet a /2014. (V.22.) képviselő-testületi határozathoz Új szerződés: Módosítás: Szerződésszám:../K Partnerkód:. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS közületektől (vállalkozásoktól, intézményektől) 2. számú módosítás amely létrejött egyrészről a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. cégjegyzékszám: , adószám: , KÜJ szám: , KTJ szám: , statisztikai számjel: , képviseli: Pintér László ügyvezető) a továbbiakban Közszolgáltató, másrészről Név: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., törzsszám: , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Kondora István polgármester) Számlázási cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2., Postázási cím: 9600 Sárvár, Várkerület 2. mint Megrendelő között, települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására), az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 1. Felek előtt ismeretes, hogy egymással szeptember 27. napján Hulladékszállítási Szerződést kötöttek október 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra. 2. A Hulladékszállítási Szerződést Felek közös megegyezéssel június 1.-től kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítják. 3. A Hulladékszállítási Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Megrendelő által igénybe vett edényzet méretét, darabszámát és ürítési gyakoriságát az 1., számú melléklet tartalmazza. Megrendelő képviseletében Sárvár város Polgármestere jogosult a kizárólag az 1. számú mellékletet érintő módosítással kapcsolatos döntés meghozatalára és a Hulladékszállítási Szerződés ilyen tartalmú módosításának aláírására. 4. A Hulladékszállítási Szerződés 1. számú mellékelte jelen szerződés 1. számú melléklete szerint módosul. 5. A Hulladékszállítási Szerződés jelen szerződéssel nem módosított rendelkezései hatályban maradnak. Sárvár, május

28 Megrendelő Közszolgáltató Pénzügyi ellenjegyző

29 1. számú melléklet: A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. és Sárvár Város Önkormányzata közötti közületi hulladékszállítási szerződés 1. melléklete a) pontja helyébe a következő a) pont lép: a) A közterületre kihelyezett kisméretű 50 l-es utcai hulladékgyűjtők darabszáma és ürítési gyakorisága Utcanév darabszám Szállítás/hét Szállítás/hét Rákóczi utca Várkerület és várpark Kossuth tér Hild park Batthyány utca Lila udvar Hunyadi utca Selyemgyári utca Petőfi lakótelep Nádasdy utca Nagyvárad utca Sársziget utca Alkotmány utca Gárdonyi utca Ady és Deák utcák Gyöngyös utca Móricz Zsigmond utca Dózsa György utca Csónakázó tó Téglagyári tó Rábasömjén Ikervári út Szegedi K. G. utca Vadkert körút Szombathelyi utca Bocskai utca Gayer Endre sétány 2 Kéthetente 1 1 Tesco körforgalom Hegyközség, Celli út, buszmegálló Rábasömjén, templomkert Fekete híd utca (játszótér) Nagyvárad utca (játszótér) Csónakázó tó (játszótér) 1 1 1

30 Petőfi lakótelep (játszótér) Herpenyő csárda (buszmegálló) Rábasömjén felső (buszmegálló) Rábasömjén autóbusz megálló (buszmegálló) Hegyközség-Méhészet (buszmegálló) Nádasdy u. 26. (GCSK) Petőfi Úti Óvoda Városi Bölcsőde Vármelléki Óvoda(Várkerület ) Szatmár u. (Óvoda) Kodály Zoltán u. játszótér Hulladékgyűjtő összesen 143 Szállítás összesen/hét 197 db/hét 284 db/hét A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. és Sárvár Város Önkormányzata közötti közületi hulladékszállítási szerződés 1. melléklete az alábbi k) ponttal egészül ki: k) Batthyány u. 29. épület A megrendelő által igénybe vett edényzet mérete, darabszáma és ürítési gyakorisága: Edényzet mérete Db száma ürítés/hét Bérelt=B / Saját=S 240 l-es 1 db 1 B

31 Kérelem:

32

33 A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 4. napirendi pont Holdinvest Kft tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Lila udvar zöldterületének átalakítására. ELŐTERJESZTÉS Holdinvest Kft tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Lila udvar zöldterületének átalakítására Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! A Holdinvest Kft (9600 Sárvár, Batthyány u. 41/B sz.) azzal a kérelemmel fordult a bizottsághoz, hogy tulajdonosi hozzájárulást adjon a Sárvár, Batthyány u. 41. sz. (Lila udvar 108/1 hrsz.) alatt a zöldterületből 10 m 2 díszburkolattal történő burkolására és azon a kávézó teraszának üzemeltetésére. A területet a kávézó május 1. és szeptember 30. között használná, melyből az önkormányzatnak Ft +Áfa (bruttó Ft) bevétele származna. Az átalakítást a kérelmező saját költségen végezné, az épület körüli járda térburkolatával azonos minőségben. A kávézó jelenleg a díszburkolattal ellátott közterületből 16 m 2 -t használ a kávézó teraszaként úgy, hogy a közlekedést és a lakókat nem zavarja. Az SZMSZ-ről szóló 16/2007. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontja alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadása fenti kérelemhez a bizottság hatásköre. A Bizottság döntésének elősegítése érdekében a közös képviselő felmérést végzett az ingatlan tulajdonosok körében, melynek eredményét a melléklet tartalmazza. Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. HATÁROZATI JAVASLAT: a) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága a Holdinvest Kft (9600 Sárvár, Batthyány u. 41/B sz.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad a Sárvár, Batthyány utca 41. sz. (Lila udvar 108/1 hrsz) alatti zöldterületen 10 m 2 nagyságú terület díszburkolattal történő kialakítására kérelmező saját költségén, a meglévő díszburkolattal azonos minőségben. A tulajdonosi hozzájárulás kérelmezőt nem mentesíti a közterület használati engedély megkérése és a díj megfizetése alól. b) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Holdinvest Kft (9600 Sárvár, Batthyány u 41/B sz.) által előterjesztett kérelmet nem támogatja. Határidő: döntés közlésre azonnal Felelős: dr. Bankits László Sárvár, május 12. dr. Bankits László irodavezető

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Kiss Marcell kérelme a Sárvár, Batthyány u. 47. szám előtti pavilon elhelyezéséről

ELŐTERJESZTÉS Kiss Marcell kérelme a Sárvár, Batthyány u. 47. szám előtti pavilon elhelyezéséről ÚJ NAPIRENDI PONTOK 1. új napirend ELŐTERJESZTÉS Kiss Marcell kérelme a Sárvár, Batthyány u. 47. szám előtti pavilon elhelyezéséről Tisztelt Bizottság! Kiss Marcell Sitke, Hunyadi u. 6. szám alatti lakos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 296/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 296/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 296/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Tisztelt Cím! Tisztelettel: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató megbízásából. Dr. Pályi Anita jogi és humánpolitikai igazgató

Tisztelt Cím! Tisztelettel: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató megbízásából. Dr. Pályi Anita jogi és humánpolitikai igazgató Tisztelt Cím! Mellékelten megküldöm a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet citopatológiai laboratóriumi szolgáltatási szerződés tervezetét, valamint az annak mellékletét képező vizsgálati lapot a védőnők

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52. cégjegyzékszáma: 02-09-064556

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben