Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé."

Átírás

1 1

2 2

3 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésének előírása alapján javadalmazási szabályzatot kellett alkotnunk, melyben - a mi esetünkre nézve az egyszemélyes gazdasági társaink ügyvezetőire és felügyelőbizottsági tagjai díjazására nézve tartalmaz szabályzatot. Az említett törvényt többször módosították. Erre tekintettel mi is mindig átvezettük a szabályzaton a módosításokat. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok időközben megint változtak. Erre tekintettel a korábbi szabályzat módosítása helyett most inkább az lenne a célszerű, hogy egy teljesen új szabályzatot fogadjunk el. Az Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságokra nézve nem is szükséges a különösebb szabályozás, mert az alapul szolgáló jogszabályok a felmerülő kérdésekre szinte minden tekintetben választ adnak. Mivel az említett törvény előírása alapján ezt a szabályzatot a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe kell helyezni, így a szabályzat léte kötelező. Ez a szabályzat vonatkozna egyfelől az ügyvezetőkre. Díjazásuk alapbérből áll, ezen felül mobiltelefon- és gépkocsi használatra jogosultak. Az az ügyvezető, aki munkaviszonyban áll, az a társaság munkavállalóival egyenlő mértékben jogosult cafetéria juttatásra. Esetükben ez eddig is csak munkaviszonynál volt lehetséges megszűnne a prémium, melyet a munkáltatói mérlegelési körbe tartozó jutalom válthat fel, amelyről a Képviselő-testület dönt. A felügyelőbizottság tagjai díjazására nézve a törvény előírásai alapján nincs mozgástér (a tiszteletdíjon felül csak az igazolt, a megbízás teljesítésével összefüggő költségek megtérítésére van csak törvényi lehetőség), tehát a szabályzat átveszi a törvény tartalmát. Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. Erre tekintettel a jelenleg hatályos szabályzatban foglaltakhoz képest mivel ez nem jogszabályi előírás az új szabályzat már nem vonná szabályozás alá a munkavállalókat. Esetükre nézve a Munka Törvénykönyve egyértelmű szabályozást tartalmaz. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 10/2010. (I.28.) számú képviselőtestületi határozatával elfogadott, és a 72/2011.(III.24.) és a 208/2013. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított a évi CXXII. tv. alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatát december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

4 4 Ezzel egyidejűleg január 01. napjától kezdődő hatállyal a mellékletben foglaltakkal egyező tartalommal elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot. A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert az elfogadott Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá annak a hatálya alá tartozó gazdasági társaságokkal való közlésére. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit - a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésében írtakra tekintettel -, hogy az elfogadott Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjanak. Felelős: Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári ZöldPont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester

5 5 J A VADALMAZÁSI SZABÁLY Z A T I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított, és a továbbiakban alapítandó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságai (a továbbiakban együtt: önkormányzati cégek ) a) vezető tisztségviselőire (Ptk. 3:196. ), b) felügyelőbizottsági tagjaira, c) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: vezető) terjed ki. 2. A szabályzat hatálya jelenleg az alábbi cégek tekintetében alkalmazandó: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság, SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 3. A fentebb megnevezett cégek esetében további munkavállalókra jelen szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha munkaszerződésük az Mt (2) bekezdésében foglalt szabályok alapján köttetett, illetve köttetik. Ez esetben az ügyvezetők jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazzák. 4. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okiratok előírásainak figyelembevételével az a munkáltatói jogkör gyakorló dönt, akinek hatáskörébe az adott ügy tartozik. II. A jogviszony létesítése 5. A vezető tisztségviselők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is megállapítása) a Képviselő-testület gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása alacsonyabb szintre nem delegálható. Megbízási jogviszonynál a jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a díjazás megállapítása minősül alapvető jognak. 6. Az egyéb munkáltatói (megbízói) jogokat az önkormányzati cégek létesítő okirata szerinti vezető tisztségviselője tekintetében a polgármester gyakorolja.

6 6 III. Javadalmazás 7. Egy természetes személy, mint ügyvezető legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 8. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőnek minősülő munkavállalók tekintetében a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra és a felmondási idő mértékére az alábbi rendelkezések irányadóak: a) a végkielégítésre való jogosultság az Mt-ben szabályozott feltételektől nem térhet el, b) a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem érve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, c) munkáltatói felmondás esetén a felmondási tilalom, a felmondás ideje és indokolása, illetve további kérdések kapcsán az Mt. 65. (3) bek. c. pont, 66. (1)-(6) bekezdés, továbbá a 68. (2) bekezdés előírásait alkalmazni nem kell. 9. A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalomban részesítéséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. A Képviselő-testület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó bérfejlesztés mértékét. 10. A vezető alapbérén felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt jogosult cafetéria juttatásra, ahogy erre az adott társasággal teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak. 11. A vezető költségtérítése az Mt ának megfelelően történik. IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 12. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 13. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet. 14. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. V. Záró rendelkezések 15. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, és ugyancsak ő jogosult a szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott jogviszonnyal összefüggő iratok (pl.: munkaszerződés) aláírására.

7 7 16. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, illetve megváltoztatásra kerül, azt az elfogadástól, illetve módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az érintett cégek ügyvezetői kötelesek gondoskodni. 17. Jelen szabályzat a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően a szabályzat hatálya alá tartozó személyekkel kötött szerződésekre, továbbá azon szerződésekre kell alkalmazni, amelyek előírják a mindenkori javadalmazási szabályzat automatikus alkalmazását. 18. Jelen szabályzat hatálya nem érinti azon munkaszerződésbe foglalt, a vezető számára már megállapított juttatásokat, melyek e szabályzat hatályba lépése napján nem állnak ellentétben az alapul szolgáló jogszabályokkal. 19. E szabályzat a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából olyan munkáltatói kötelezettségvállalásnak minősül, amely a hatálya alá tartozó vezetők terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a munkáltató körülményeiben az szabályzat elfogadását (közlését) követően olyan lényeges változás következne be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. 20. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2010. (I.28.) számú határozatával elfogadott, és a 72/2011. /III.24. / számú, továbbá a 208/2013.(IX.26.) számú határozattal módosított javadalmazási szabályzat. Ezen szabályzatot Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete.. számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár,.... / : Kondora István : / polgármester

8 8 2. NAPIRENDI PONT A. Az ügyvezető megválasztása ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t érintő kérdésekről Vancsura Miklós ügyvezető megbízatása december 31. napjával megszűnik. Javaslatom az, hogy a nevezett január december 31. közötti időre kerüljön újraválasztásra. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vancsura Miklós (an.: Báthori Katalin, sz.: , adóazonosító: ) 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének megválasztja. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. B. Az ügyvezetővel kötendő szerződés jóváhagyása Az új Ptk. 3:112. (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Figyelemmel az eddigi gyakorlatra, a jogviszony továbbra is megbízási jogviszony lenne. Változás a korábbihoz képest annyi, hogy a szerződést most már nem az Önkormányzattal, hanem a társasággal kell megkötni. E szerződéskötésnél a társaságot pedig az egyedüli tag törvényes képviselője, tehát a polgármester kell, hogy képviselje. A megbízott díjazásának és további javadalmazásának kérdéseit az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés tartalmazza. 2. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával kötendő megbízási szerződés tervezetet a melléklettel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert e szerződésnek a társaság képviseletében történő aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31.

9 9 C. A felügyelőbizottsági tagok megválasztása A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása december 31. napjával lejár. Az új megbízatások 2 évre, tehát január 01. napjától december 31. napjáig szólnának. Eddig a Képviselő-testület közvetlenül választhatta meg a felügyelőbizottság elnökét. Erre most utoljára nyílik lehetőség, mert az új Ptk-ra való áttérést követően a törvény 3:112. (1) bekezdésének előírása mely szerint a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt fog érvényesülni. A évi CXXII. tv. 4. (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy a jegyzett tőke meghaladja a kettőszázmillió forintot a bizottság tagjainak száma meghaladhatja a 3 főt. A létszámot változatlanul 5 főben indokolt megállapítani. 3. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 4. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 5. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 6. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 7. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a

10 10 Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. D. A felügyelőbizottság elnökével/tagjaival kötendő szerződés jóváhagyása Az új Ptk. 3:121. (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni. E szabály értelmezésére nézve még nincs kialakult joggyakorlat. Az irányadónak tekinthető szakirodalom szerint az látszik, hogy a tag elfogadó nyilatkozata mellett legyen még egy megbízási szerződés. A felügyelőbizottság az új Ptk. szerint tulajdonosi ellenőrzésre rendeltetett, s neki az ügyvezetőt kell ellenőriznie. Erre tekintettel tartjuk azt, hogy ennek a megbízási szerződésnek a Képviselő-testülettel (akinek képviseletében a polgármester jár el) kell létrejönnie. A szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatoljuk. 8. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és feljogosítja a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: január 31. E. Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről A Ptké. 12. (1) bekezdése értelmében a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről a Képviselő-testületnek döntenie kell és e határozatát a cégbírósághoz be kell nyújtania. 9. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: a társaság ügyvezető igazgatója Határidő: január 31.

11 11 F. Az új alapító okirat elfogadása Az új Ptk-ra való áttérés az alapító okirat elfogadását igényli a Képviselő-testület részéről, melynek a tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza és az már az új szabályoknak való megfelelés érdekében készült el. 10. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2012. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A Képviselő testület feljogosítja a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti - alapító okirat aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. G. Eljárási teendők Képviselő-testület által meghatározott döntések alapján cégeljárást kell lefolytatni, mely ügyvédi közreműködést igénylő, elektronikus formában megvalósuló eljárás. Ennek teendőinek intézése ügyvezetői kompetenciába tartozó. 11. számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester

12 12 H. Folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás ás kezességvállalás A H. pont később kerül feltöltésre a honlapra! Melléklet a B. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA) amely létrejött a évi V. törvény (Ptk.) 3:112. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyrészről: cégnév: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. képviselő: Kondora István, Sárvár Város Polgármestere cégjegyzékszám: adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) és másrészről: név: Vancsura Miklós lakcím: 8380 Hévíz, Fortuna utca 2. anyja neve: Báthori Katalin születési helye és ideje: Rém, adóazonosító: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a Megbízó ügyvezetésének ellátása tárgyában alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett. I. Előzmények A szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízó (mint Sárvár Város Önkormányzata egyszemélyes társasága) alapító okirata értelmében a társaság ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A.. számú Képviselő-testületi határozatban az egyedüli tag úgy határozott, hogy január 01-től december 31-ig terjedő időszakra a Megbízottat választja ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. II. A megbízás tárgya 1) A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, aki ezt elfogadja. 2) Az ügyvezetői megbízás keretében a Megbízott főbb feladatai az alábbiak:

13 13 a) Ellátja a Megbízó ügyeinek intézését, a Megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről. b) Önállóan képviseli a Megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. d) Irányítja Megbízó gazdálkodását, gondoskodik továbbá a Megbízó birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a versenyképesség, likviditás és igényérvényesítés szempontjai alapján. e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer az egyedüli tag előtt beszámol az adott üzlet évről. g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Megbízó munkavállalóival kapcsolatban. h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában. i) A Ptk. 3:197. (1) bekezdése alapján vezeti a tagjegyzéket. j) A Megbízó alapítói határozataival kapcsolatban: - végrehajtja a Megbízó mint egyedüli tag által hozott határozatokat; - folyamatos nyilvántartást vezet az egyedüli tag által hozott határozatokról (határozatok könyve), melybe a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul bevezeti; k) Irányítja a Megbízó könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vezetését. l) A Megbízó kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi. m) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és a társasági szerződésben meghatározott további feladatokat. III. Összeférhetetlenség 3) A Megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, illetve a Megbízó Alapító Okirata szerinti összeférhetetlenségi szabályok reá nem vonatkoznak. 4) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. Amennyiben a Megbízottat más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik ki, a Megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a Megbízót. Amennyiben a Megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért. IV. Megbízási díj 5) A Megbízott részére bruttó ,- Ft/hó megbízási díj jár. A Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó az SZJA tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap 07. napjáig fizeti meg a Megbízottnak, egy összegben a megadott bankszámlára történő átutalással, a jogszabály szerint a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t terhelő fizetési kötelezettségek egyidejű teljesítése mellett.

14 14 6) A Megbízó biztosítja a Megbízott számára egy, a Kft. tulajdonát képező személygépkocsi személyi és magáncélú használatát azzal, hogy a használat költségeit, továbbá a személyi használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó viseli. 7) A Megbízott a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó tulajdonát képező mobiltelefon használatára jogosult, amelynek használati díját, valamint a használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Megbízó viseli. 8) A Megbízott jogosult a feladatának ellátásával összefüggő reprezentációs kiadások elszámolására az üzleti terv szerint. 9) A Sárvári Gyógyfürdő Kft. biztosítja a Megbízott részére a Társaság eredményes szakmai és pénzügyi-gazdasági működési feladatainak ellátásával kapcsolatosan, a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken (bel-, és külföldi) való részvételt, ezek költségeinek térítését, a Társaság belső szabályozási rendje szerint. 10) Az esetleges további javadalmazás (juttatás) tekintetében Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat előírásai az irányadóak. V. Felelősségi szabályok 11) A Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a Megbízó ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. 12) A Megbízott a jogszabályok, a Megbízó Alapító Okirata és az alapító által hozott határozatok és döntések, valamint alapítói utasítások, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Megbízónak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Megbízóval szemben. VI. Titoktartási kötelezettség 13) A Megbízott köteles a Megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási kötelezettség terheli a Megbízottat minden olyan, a Megbízóval, annak tevékenységével, illetve üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott Megbízott tudomására. 14) A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnését követően is fennmarad. VII. A megbízási szerződés megszűnése 15) Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre január 01-től december 31-ig kötik, amelynek elteltével a szerződés megszűnik. 16) A Megbízott ügyvezetői megbízása megszűnhet továbbá a lejáratot megelőzően: a) a Megbízó által történő visszahívással;

15 15 b) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; c) a Megbízott lemondásával; d) a Megbízott elhalálozásával. 17) A Megbízott ügyvezetői tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az egyedüli tag az új ügyvezető megválasztáséról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 18) Abban az esetben, ha a szerződés a határozott idő lejárta előtt, visszahívással kerülne a Megbízó által megszüntetésre, a Megbízó vállalja, hogy 6 havi megbízási díjnak megfelelő összeget fizet meg a Megbízottnak. Ha a megbízás lejártáig kevesebb, mint 6 hónap van hátra akkor visszahívás esetén a Megbízó a megbízás lejártáig hátralévő hónapokra járó megbízási díját fizeti ki a Megbízott részére. 19) A Megbízott az ügyvezetői megbízás időtartamának lejártát követően Megbízó taggyűlése által akár többször is újraválasztható, illetve bármikor visszahívható. VIII. Egyebek 20) Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint a Megbízó Alapító Okiratának rendelkezései az irányadóak. 21) Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A szerződést a.. számú Képviselő-testületi határozat alapján Sárvár Város Polgármestere írja alá a Megbízó részéről. Kelt,.. Kondora István Sárvár Város Polgármestere a Megbízó képviselője. Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

16 16 Melléklet a D. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.) egyedüli tagja Sárvár Város Önkormányzata képviseletében eljáró Kondora István polgármester mint megbízó, másrészről: név: lakcím:... anyja neve: születési ideje:.. szem. ig. száma: adószám:.. mint megbízott felügyelőbizottsági tag között, alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 1. A szerződő felek megállapítják, hogy a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a megbízó gazdasági társaság egyedüli tagja. számú határozatával az ügyvezetés ellenőrzése céljából a felügyelőbizottság egyik tagjává a megbízottat választotta, mely tisztséget a megbízott külön nyilatkozattal elfogadta. Mindezek alapján a felek jelen szerződésben rögzítik e megbízás ellátásának feltételeit. 2. A megbízott feladatait a 5 tagból álló felügyelőbizottság keretében látja el, amelynek során köteles személyesen eljárni. 3. A megbízó kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 4. A megbízás időtartama a határozatnak megfelelően kettő évre, azaz január 01-től december 31-ig terjed, azonban a Képviselő-testület a megbízottat bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja, mely a jelen szerződés megszűnését vonja maga után. A megbízott tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik

17 17 hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályosság válásáig a megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 5. A megbízott tudomásul veszi, hogy a felügyelőbizottsági tagok a Polgári Törvénykönyvnek a közös károkozására vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági elnöki tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. B változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. 7. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. Kelt:... Kondora István polgármester a Megbízó képviseletében Megbízott

18 18 Melléklet a F. ponthoz SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályos: január 01. napjától Ellenjegyezte:

19 19 ALAPÍTÓ OKIRAT amely megfelel évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek. 1. A társaság tagja 1.1. Sárvár Város Önkormányzata címe: 9600 Sárvár, Várkerület 2. törzsszáma: A társaság neve és székhelye 2.1. A társaság cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Kft A társaság székhelye: 9600 Sárvár, Vadkert u A társaság honlapja: A társaság címe: 3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 3.1. Főtevékenység: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Hatósági engedély száma: /2007 Az engedély érvényességének kezdete: augusztus Egyéb tevékenységi körök: 0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem 4765 '08 Játék-kiskereskedelem 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem

20 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 4777 '08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4950 '08 Csővezetékes szállítás 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 '08 Kempingszolgáltatás 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 5629 '08 Egyéb vendéglátás 5630 '08 Italszolgáltatás 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 '08 Ingatlankezelés 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 7410 '08 Divat-, formatervezés 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7735 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése 7810 '08 Munkaközvetítés 7990 '08 Egyéb foglalás 8110 '08 Építményüzemeltetés 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291 '08 Követelésbehajtás 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8551 '08 Sport, szabadidős képzés 8621 '08 Általános járóbeteg-ellátás 8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 '08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8710 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 8720 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 9313 '08 Testedzési szolgáltatás 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9602 '08 Fodrászat, szépségápolás 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg választása szerint a Cégközlönyben vagy a társaság honlapján köteles közzétenni.

21 21 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. kötelezi a társaságot közlemény közzétételére, a társaság e kötelezettségének a 2.4. pont szerinti honlapján történő közzététellel tesz eleget. 4. A társaság működésének időtartama 4.1. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. 5. Az üzleti év 5.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. 6. A társaság törzstőkéje 6.1. A társaság törzstőkéje Ft, azaz Hárommilliárd-hetvenkilencmillióhétszázharmincezer forint, amely teljes egészében befizetésre, illetve szolgáltatásra került. 7. Az alapító törzsbetétje 7.1. Sárvár Város Önkormányzat Törzsbetét összege: Ft A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. 8. A törzsbetét teljesítésének módja és ideje 8.1. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani A törzsbetét teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 9. Az üzletrész 9.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A tagnak csak egy üzletrésze lehet Az üzletrész az alapító törzsbetétjéhez igazodik. Sárvár Város Önkormányzata tag Ft névértékű üzletrésszel rendelkezik. 10. Az üzletrész átruházása Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 11. Az üzletrész felosztása

22 Az üzletrész amíg a társaságnak csak egy jogi személy tagja van a következő esetekben osztható fel: a) átruházás, b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkező jogutódlás, c) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 12. A társaság által teljesített kifizetések A társaság a saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági viszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és a törzstőke leszállításának esetét kivéve a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül Azokat a kifizetéseket, amelyeket a pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni A pontokban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és az alapító által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétje arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult Az alapító az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz Az alapító két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Mivel a társaságnál felügyelőbizottság működik, az ügyvezető javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

23 Ha az osztalékelőleg fizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tag köteles visszafizetni. 13. Az alapító határozata A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Képviselőtestület és a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság határozattal a polgármester pedig polgármesteri intézkedéssel dönt, és ezek együtt a továbbiakban: alapítói döntésnek minősülnek. Az alapítói döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az alapítói jogok gyakorlása megoszlik a Képviselő-testület továbbá a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és a polgármester között és ők a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 1. (1) bek. szerinti tulajdonosi joggyakorlóknak minősülnek Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról szóló döntés, amelyről a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában lehet határozni; b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és megbízással összefüggő díjazásának megállapítása, illetve, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása; Alapvető munkáltatói jogon a munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését, továbbá a díjazással kapcsolatos kérdéseket kell érteni; f) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; g) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása; h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az alapítóval, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. 1. pont) köt; i) az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; j) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; k) az alapító okirat módosítása, mely alól kivétel: - társaság székhelyét, telephelyét, fióktelepét és tevékenységi körét érintő módosítások, továbbá - amikor az alapító okiratot jogszabály vagy az alapító rendelete, illetve belső szabályzata kivételt nem engedő előírása miatt szükséges módosítani; l) a társaságra vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat alapján készítendő éves közbeszerzési tervnek, annak módosításainak, továbbá az éves statisztikai összegzésnek a jóváhagyása, továbbá az eljárást lezáró döntések jóváhagyása;

24 24 m) 30 millió forint nettó értékhatár feletti jogügyletek megkötés előtti jóváhagyása azon esetekben, amelyek nem tartoznak a társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá; n) törzstőke felemelése és leszállítása esetén minden olyan kérdésben való döntés, amely egyébként a taggyűlésre tartozna; o) gazdálkodó szervezet alapítása, vagy már működő gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, továbbá döntés e gazdálkodó szervezet megszüntetéséről. Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet kell érteni. p) mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utal. A döntések gyakorlása Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete ülésének rendjére, döntéshozatalára vonatkozó előírások figyelembevételével történik azzal, hogy az e) és f) pont alatti eseteknél a évi CXXII. törvény szerinti tartalommal elfogadott szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit is alkalmazni kell A m. alpont alatti esetben ugyanazon felek között megkötött több szerződést egy szerződésnek kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése. Keretszerződésen belül minden egyes szerződést önállóan kell megítélni. A folyamatos teljesítésű ügyletek (azonos felek között, rendszeresen és ismétlődő jelleggel, jellemzően azonos tartalommal történik szolgáltatás és ellenszolgáltatás) esetében az egy naptári hónapra megállapított nettó értéket kell alapul venni A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása A polgármester kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapító okirat módosítása a k. pontban megfogalmazott kivétel alá tartozó esetekben, b) az ügyvezető tekintetében azon munkáltatói jogok gyakorlása, amelyek nem tartoznak a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe vagy azokat a Szabályzat a hatáskörébe utalja, c) alapítót megillető mindazon jogok gyakorlása, melyek nem tartoznak a Képviselőtestület és a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság kizárólagos hatáskörébe, d) a 10 millió 30 millió forint nettó értékhatár körébe tartozó jogügyletek megkötés előtti jóváhagyása azon esetekben, amelyek nem tartoznak a társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá. 14. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Vancsura Miklós

25 25 (születési név: Vancsura Miklós, születési helye és ideje: Rém, , anyja születési neve: Báthori Katalin, lakóhelye: 8380 Hévíz, Fortuna utca 2., adóazonosító jele: , állampolgársága: magyar. Az ügyvezetői megbízatás év január hó 01. napjától év december hó 31. napjáig terjedő időre szól. Az ügyvezető a vezető tisztségviselői megbízatását megbízási jogviszonyban látja el A társaság ügyvezetését a pontban meghatározott egy ügyvezető látja el. Az ügyvezető önállóan jogosult az ügyvezetés körében eljárni Az egyedüli tag az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, az alapító köteles ügyvezető kijelöléséről gondoskodni. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, a hitelező az ügyvezető kijelölésére irányuló kérelmet terjeszthet elő a cégbíróságnál Az ügyvezető a tagról tagjegyzéket vezet A tagjegyzékben fel kell tüntetni: a) a tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétét; b) a törzstőke mértékét; c) az alapító okiratnak a pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit A tagjegyzék adataiban bekövetkező változásokat az ügyvezetőnek kell átvezetni a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket be kell nyújtania a cégbírósághoz is Az ügyvezető képviseleti (cégjegyzési) joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető a nevét közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített módon önállóan írja alá Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társasági érdekek elsődlegessége alapján, önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

26 Az ügyvezető és hozzátartozója (Ptk. 8:1. 2. pont) a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket Az ügyvezető főbb feladatai: n) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről. o) Önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. p) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. q) Irányítja a társaság gazdálkodását, gondoskodik továbbá a társaság birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a versenyképesség, likviditás és igényérvényesítés szempontjai alapján. r) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. s) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer az egyedüli tag előtt beszámol az adott üzleti évről. t) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalóival kapcsolatban. u) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában. v) A Ptk. 3:197. (1) bekezdése alapján vezeti a tagjegyzéket. w) Az egyedüli tag alapítói határozataival kapcsolatban: - végrehajtja az egyedüli tag által hozott határozatokat; - folyamatos nyilvántartást vezet az egyedüli tag által hozott határozatokról (határozatok könyve), melybe a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul bevezeti. x) Irányítja a társaság könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vezetését. y) Az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi. z) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott további feladatokat Ha a Képviselő-testület mint az alapító erre feljogosított szerve az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, az alapító az ügyvezető ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak. 15. A felügyelőbizottság Az alapító az ügyvezető ellenőrzésére 5 tagú felügyelőbizottságot választ, amelynek elnöke:. (a.n.:...). szám alatti, tagjai:. (a.n.:...). szám alatti,

27 27. (a.n.:...). szám alatti,. (a.n.:...). szám alatti és. (a.n.:...). szám alatti lakosok. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre szól A bizottság tagjai újraválaszthatók, de az újraválasztás során törekedni kell arra, hogy a megbízatás ideje valamennyi tagra nézve azonos időszakra vonatkozzon A felügyelőbizottság jelen alapító okirat hatálybalépését követően - tagjai közül választja meg elnökét A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, s azt jóváhagyásra a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elé kell terjeszteni A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között A felügyelőbizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyre ők írásban és a kéréstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek válaszolni Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a képviselőtestület ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében Nem lehet a felügyelőbizottság tagja: a) a társaság munkavállalója, kivéve a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságot, b) akivel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró ok (Ptk. 3:22. ) áll fenn, c) akinek hozzátartozója (Ptk pont) a társaság ügyvezetője. 16. Az állandó könyvvizsgáló Cégnév: Klíring Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cg

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december -i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

Melléklet (e) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1. )

Melléklet (e) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1. ) Melléklet (e) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1. ) alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 ALAPÍTÓ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére Tárgy: A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének Sorszám: IV/1. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Tari Béla aljegyző Döntéshozatal módja: Minősített többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására E LŐTERJESZTÉS a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-én /csütörtök/ 16.00 órai

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

5. Az alapító önkormányzat feladata: 1.

5. Az alapító önkormányzat feladata: 1. Előterjesztés A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről Az ügyvezető munkaszerződésének megkötéséről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 134/2010. (09. 02.)Öh.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványai Szociális Szövetkezet megalakítására Tisztelt Képviselő-testület! A szövetkezetek,

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet A 107/2015. (V. 22.) határozat melléklete a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban:

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása.

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. 6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi

Részletesebben

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14.

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 14. mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben