SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága június 11-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület június 30-i ülésének előkészítése 1. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Meghívott: Kondor János igazgató 2. Önkormányzati rendeletalkotás az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. Később kerül fel a honalpra. 4. A Sárvár-Víz Kft. megszűntetése. A helyszínen kerül kiosztásra. 5. A Sárvár 1175/1 hrsz-ú, 1181/11 hrsz-ú és 1181/12 hrsz-ú ingatlanok apportálása a Sárvári Gyógyfürdő Kft-be. 6. Pályázat kiírása a Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői álláshelyére. 7. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. 8. Egyebek. / : Vinter István : / s.k. a bizottság elnöke 1

2 Nyilvános ülés A képviselő-testület június 30-i ülésének előkészítése 1./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója jelezte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) módosításának, aktualizálásának szükségességét, egyben elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja alapján az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. Kérem tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 4. Kondora István sk. Polgármester 2

3 A NÁDASDY VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Az intézményre vonatkozó adatok 3. Feladatok 4. Az intézmény szervezete, irányítása 5. Működési és Ügyrendi Szabályok 6. A vezetés szintjei 7. Az intézmény gazdálkodása 8. Továbbképzési terv 9. Együttműködés más szervekkel 10.Intézkedések rendkívüli események (bombariadó) alkalmával 11. Záró rendelkezések 4

5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapjai Az SZMSZ az intézmény céljainak és feladatainak összehangolt és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, és mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: - a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 148/2007. (V.24.) számú határozatával jóváhagyott, a 71/2008. /III.27./ számú, a 201/2008. /VI.26./ számú, a 129/2009. /V.21./ számú, a 158/2011. /IX.12./ számú, és a 174/2014. /IX.18./ számú határozatával módosított Alapító Okirata szerint. - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és e törvény módosításai, - az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről / és a követő rendelkezések/. - Az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 5

6 2. Az intézményre vonatkozó adatok - A létrehozó önkormányzati határozat és az Alapító Okirat azonosítója: 148/2007. /V.24./ számú önkormányzati határozat - Alapító Okirat kelte: 2007.május Az intézmény jogelődjei A Kossuth Lajos Művelődési Központ, amely december 21-én kezdte el működését az egykori Korona szálló épületében, és augusztus 20. óta a Nádasdy-várban működik. Másik jogelődje a Sylvester János könyvtár, amelyik még mint Sárvári Községi Népkönyvtár 1951-ben létesült. A Sylvester János Könyvtár augusztus 20. óta szintén a Nádasdy-várban működik. A jelenlegi vár a XIII. században kezdett épülni, majd a XVII. század végére nyerte el mai formáját után kezdődött a vár épületének restaurálása, majd az 1970-es évek intenzív helyreállítási munkái következtében augusztus 20-án fejeződött be a palotaépület rekonstrukciója. A rekonstrukciós munkálatok építész tervezője Dragonits Tamás. A fő kivitelezők az Országos Műemléki Felügyelőség, a Vas megyei TANÉP, és a sárvári Városgazdálkodási Vállalat voltak. Az egész épületegyüttes műemlék, a Nemzeti Örökség része. Az épületben működő intézmények belső tervezői munkáját Sellyei Gábor végezte Az intézmény elnevezése, székhelye, címe: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 9600 Sárvár, Várkerület 1. Telefon: , , , Fax: Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású, közgyűjteményi és közművelődési intézmény 6

7 A költségvetési szerv típusa tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény Az alapítás időpontja: Irányító szerv neve, székhelye: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 9600 Sárvár, Várkerület Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és címe: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 9600 Sárvár, Várkerület Az alapítójának, ill. fenntartójának neve és címe Sárvár város Önkormányzata, 9600 Sárvár, Várkerület 2. Az intézmény bélyegzői: a) körbélyegző felirata: Sárvár Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár b.) hosszú bélyegző: felirata megegyezik a körbélyegzőével. c.) ellipszis alakú tulajdon bélyegző: felirata: Nádasy-vár Művelődési Központ és Könyvtár tulajdona, Sárvár 2.8. Székhelyén kívüli egységek: 1. Rábasömjéni Klub-könyvtár Sárvár II. Rábasömjéni u Az intézmény működési köre: Sárvár város közigazgatási területe Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az igazgató képviseli, akadályoztatása esetén az igazgató-helyettesek ( pont szerint) Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Feladatok 3.1.Jogszabályban meghatározott közfeladata: TEÁOR száma:

8 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Közművelődési intézmények tevékenysége Kormányzati funkció: Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egy egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás A kormányzati funkción belül a következő tevékenységeket látja el: - pályázatokon való részvétel - együttműködés az intézményt segítő alapítványokkal, egyesületekkel, - helyiségek alkalmi bérbeadása - kapcsolattartás a nevelési-oktatási intézményekkel 3.2. Az intézmény alapfeladatai Az intézmény alapfeladatait a kulturális javak védelméről és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény alapján, valamint Sárvár város Önkormányzatának 15/2013. (V.27.) számú rendeletében megfogalmazottak szerint látja el. Így különösen: - Biztosítja a közművelődés színterét, a Nádasdy-várban és a rábasömjéni klub-könyvtárban. - A Gyűjtőköri Szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt gyűjteményével biztosítja használói számára a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a 8

9 közéleti tájékozódáshoz, az igényes szórakozás- és szabadidő eltöltéshez szükséges könyvtári anyagokat. - Nagy súlyt fektet azon könyvtári anyagok beszerzésére, feltárására, szétsugárzására, amelyek Sárvár és környéke múltját és jelenét mutatják be. - Részt vesz a tanulóifjúság könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában. Kapcsolatot tart az iskolák könyvtáraival. - Gondozza, és hozzáférhetővé teszi a könyvtárnak adományozott könyvtári jellegű hagyatékokat. A könyvtári részleg alapszolgáltatásai: - A könyvtári dokumentumok helyben használata és kölcsönzése - Könyvtárközi kölcsönzés - Tájékoztató szolgáltatások, szakirodalmi tájékoztatás. - Másolatszolgáltatás, - Rendezvények, kiállítások. - A Berzsenyi Dániel Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján a Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer szakmai közreműködője - Együttműködve a könyvtáros-képző intézményekkel tankönyvtári feladatokat is ellát, hospitálási lehetőséget biztosít, közreműködik a könyvtáros- és informatikus-képzésben. A művelődési központ alapfeladatai: - A közművelődési törvény előírásai alapján a helyi közművelődési tevékenység ellátására hozott önkormányzati rendeletben meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében közreműködik a város polgárai művelődési igényeinek kielégítésében és fejlesztésében, a kulturális értékek közvetítésében 9

10 - A lakosság kulturális igényeit figyelembe véve - önállóan, vagy más közművelődési intézménnyel együttműködve - megvalósítja az ismeretterjesztési, művészeti és egyéb rendezvényeket. - Öntevékeny művészeti csoportokat, alkotói, szakmai, baráti köröket működtet, ilyen közösségek létrehozását kezdeményezi, és folyamatos működésüket támogatja. Állandó közösségeivel és más szervezeti keretek igénybevételével elősegíti, hogy a város lakossága módot találjon a társadalmi, gazdasági, politikai kérdések megvitatására, megismerésére. Az intézmény arra törekszik, hogy a közélet széleskörű megnyilvánulásának színtere legyen. Szórakozást és pihenést, sportolást nyújtó programjaival segítséget ad a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez. Meghatározott körben részt vesz az állami és társadalmi ünnepségek megrendezésében. Gondoskodik a saját szervezésű és más közművelődési intézményekkel tervezett kulturális programok propagandájáról. Kapcsolatot tart és együttműködik a közművelődés városi, megyei és országos szerveivel, intézményeivel. A törvények által meghatározott körben állampolgári szolgáltatásokat végez. Nemzetközi kulturális kapcsolataiban képviseli és bővíti hazánk ilyen irányú törekvéseit, kulturális értékeinket széles körben ismerteti meg. Együttműködik SÁRVÁR TOURIST& TDM Nonprofit Korlátolt felelősségű Társasággal, a Kft.- vel kötött külön megállapodás szerint. 10

11 Üzembentartója a LRC-554 rendszámú Ford Tranzit 2.4 típusú autóbusznak, amellyel az intézmény szabad kapacitása terhére, díj ellenében autóbuszos személyszállítást végez. E tevékenysége keretében végzett szolgáltatás szervezése során az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy a felmerülő szállítási igények teljesítésekor előnyben részesíti Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár és társintézményeit; a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, a sárvári székhelyű, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeket, továbbá a sárvári székhelyű civil szervezeteket. 4. Az intézmény szervezete, irányítása 4.1. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szakmai feladatainak ellátása az egymást kiegészítő, segítő belső szervezeti egységek összehangolt munkájával valósul meg. A szervezeti egységek az intézmény igazgatójának irányítása alatt működnek Az irányítás/vezetés szintjei Igazgató Az intézmény egyszemélyi szakmai vezetője. Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a művelődéspolitikai célok és feladatok megvalósításának irányítása, a munka összehangolása. Feladatköre: összehangolja a belső szervezeti egységek tevékenységét- az általános művelődéspolitikai és a helyi közéleti, közművelődési célkitűzések megvalósítása érdekében, képviseli az intézményt más szervekkel, illetve személyekkel való kapcsolatban, vagy megbízást ad képviseletére, összeállítja és elkészíti a fenntartó, illetve a felügyeleti szervek részére az éves vagy tematikus beszámolókat, jelentéseket, 11

12 5 összeállítja az intézmény éves munkatervét, valamint a gazdasági vezetővel közösen a költségvetési tervet. Javaslatot készít az intézmény tevékenységének és szervezeti rendjének továbbfejlesztésére. gondoskodik a személyzeti feladatok ellátásáról, kapcsolatot tart a különféle társadalmi és tömegszervezetekkel, a társintézményekkel az intézmény egészét érintő kérdésekben. Hatásköre: irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját, az MT rendelkezései, valamint a Közalkalmazotti törvény alapján gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói és fegyelmi jogköröket, aláírási és kiadmányozási joggal rendelkezik, az intézmény nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet, javaslatokat dolgoz ki az intézmény működésének továbbfejlesztésére, folyamatos korszerűsítésére. Felelős: a jóváhagyott munkaterv és költségvetés teljesítéséért, az intézmény rendeltetésszerű tevékenységéért, az önkormányzati tulajdon védelméért, a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért Igazgatóhelyettesek Szakmai igazgatóhelyettes I. Az intézmény vezetőjét, annak távollétében, a Művelődési Központhoz tartozó területeken helyettesíti. Részletes feladat- és hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza Szakmai igazgatóhelyettes II. - könyvtárvezető. 12

13 Az intézmény vezetőjét, annak távollétében, a Könyvtárhoz tartozó területeken helyettesíti. Részletes feladat-és hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgatóhelyettesek általános feladatköre: a munkaköri leírásban részletesen és konkrétan rögzített irányítási feladatok ellátása, a vezetésük alatt álló dolgozók tevékenységének irányítása, az intézmény munkatervének és költségvetésének előkészítése, a vezetői megbeszéléseken való részvétel, az igazgató segítése feladatainak ellátásában, szervezeti egységek munkájának irányításában, koordinálásában. Az igazgatóhelyettesek hatásköre: közvetlenül irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozók munkáját, személyi, munkaügyi kérdésekben javaslatot ad, kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet az igazgató távolléte, vagy megbízása alapján. Felelős: a hatáskörébe utalt belső szervezeti egység munkájáért, az intézmény belső szabályzataiban előírtak betartásáért, az eredményes munkavégzésért, a költségvetés és munkaterv teljesítéséért Olvasószolgálati csoport Feladata: a szolgáltatások bonyolítása, biztosítása /kölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, tanácsadás, kiállítások és rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése stb./ PRtevékenység, a könyvtárkultúra fejlesztése, állományvédelem- és alakítás. Funkcionális elkülönülés: 13

14 felnőtt olvasószolgálat gyermekkönyvtár zenei könyvtár Állománygyarapító és ellátó csoport Feladata: gondoskodik az állományalakítás /gyarapítás és kivonás/ és a gépi feldolgozás zavartalan bonyolításáról. Szükség szerint látogatja a fiókkönyvtárat, a kistérség és az ellátórendszer könyvtárait, ezeket módszertani tanácsokkal segíti. Szervezi a vonzáskörzet intézményeinek könyvtárközi kölcsönzését és a dokumentumvagyon hasznosítását Közművelődési csoport A szakmai igazgatóhelyettes irányításával tervezi, szervezi és végrehajtja a munkatervi közművelődési feladatokat. Ellátja az intézmény Alapító Okiratában meghatározott alapfeladatokat. Munkáját az érvényes törvények, önkormányzati rendeletek és a lakossági igények alapján önállóan végzi a munkaköri meghatározások alapján. Állampolgári szolgáltatásokat végez Műszaki technikai csoportvezető az igazgató megbízása alapján vezeti a csoportot, összehangolja a csoporttagok munkáját, az aktuális feladatokat, gondoskodik a csoport működésének feltételeiről ill. más csoportokkal való együttműködésről, felelős a csoport által vállalt feladatok végrehajtásáért Ügyeletes szolgálatvezető A napi feladatok végrehajtása során az ügyeletes képviseli az intézmény vezetését, az igazgató és helyettesei távolléte esetén az igazgató teljes jogú megbízottja. Az ügyeletes szolgálat ideje hétköznap 9.00 órától kezdődik, és a mindenkori nyitvatartási időig tart. Hétvégén a foglalkozások rendjéhez igazodik. A ciklikusan ismétlődő hétköznapi ügyeleti beosztást 14

15 évadonként is rögzíteni kell. A hét azonos napjára beosztott munkatársak közül egy fő köteles ügyeletet tartani, az egymás közti megegyezés alapján. A hétvégi ügyeleti beosztást havonta előre kell rögzíteni. Az ügyeletről elkésni, vagy annak befejezése előtt eltávozni nem lehet, a mulasztás fegyelmi vétségnek minősül. Akadályoztatás esetén az ügyeletes köteles értesíteni közvetlen felettesét, ill. ügyelettársait, és az ügyeletet el kell cserélnie. Ügyeleti napokon szabadság, szabadnap csak rendkívül indokolt esetben igényelhető. Feladata: az intézmény belső rendjének, a szakmai munka nyugodt feltételeinek biztosítása, a csoportvezetők részéről felmerült gondok megoldása, köteles tájékozódni az aznapi rendezvényekről, ellenőrizni a rendezvények előkészítését, megtenni a szükséges intézkedéseket. A hétvégi ügyeletes ezt a tevékenységét pénteki napon köteles elvégezni, - a rendes munkarendtől (nyitva tartási időtől) való eltérést és indokait a napi jelentőlapon rögzíti, a nyitvatartási idő végén, az intézmény folyosóin végigmenve a helyiségek biztonságos zárását ellenőrzi. Szemrevételezi a tűz-, víz-, villany- és egyéb biztonsági szempontból az épület belsejét, kezeli a riasztórendszert a napi jelentőlapra rávezeti az ügyeleti szolgálat tapasztalatait, a megtett intézkedéseket, és aláírásával hitelesíti azt. Az azonnali intézkedéseket igénylő rendkívüli eseményeket az igazgatónak jelenti, az ügyeletes saját hatáskörében indokolt igénybevétel, ill. rendezvény esetén nyitvatartási idő hosszabbítást rendelhet el, személyesen is felelős az intézmény állagáért, tisztaságáért, a tűzrendészeti szabályok betartásáért és betartatásáért, 15

16 az ügyelet végeztével az egész Nádasdy-vár zárását elvégzi Műszaki technikai csoport A csoportvezető irányításával végzi a karbantartási, állagmegóvási feladatokat. az intézményi és a külső szervek által szervezett rendezvények műszaki, tárgyi feltételeit biztosítja, gondoskodik az intézmény napi tisztántartásáról, gondozza a Nádasdy-vár közterületeit (híd, belső udvar, külső udvar) a Nádasdy-vár Nemzeti Örökség részét képező épületegyüttesét kiemelt szakmai felelősséggel óvja meg a pusztulástól Munkavédelemért, tűzvédelemért felelős személy Az intézmény igazgatója egyetemlegesen felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért. Az intézményben munkavédelmi előadó és tűzvédelmi megbízott végzi e téren a koordinálást és a szakmai tevékenységet. Hatáskörükbe tartozik az ellenőrzés (bármikor és bármely területen), amennyiben szabályellenességet tapasztalnak, a munkavégzést beszüntethetik; továbbá a fegyelmi felelősségre vonást az intézmény vezetőjének javasolhatják. Részletes szabályozás a Munkavédelmi, ill. a Tűzvédelmi Szabályzatban Kiscsoportvezetők Az intézményben működő közösségek közvetlen vezetését, szakmai irányítását a kiscsoportok vezetői látják el. E csoportok vezetői munkájukat az intézményi előadók szakmai irányítása és felügyelete alatt végzik. A csoportok vezetőivel a pénzügyi és jogi előírásoknak megfelelően megbízási szerződésben kell rögzíteni a munkaviszonnyal kapcsolatos tudnivalókat. 16

17 5.Működési- és Ügyrendi szabályok Az intézmény igazgatóját Sárvár város Önkormányzata nevezi ki. Meghatározott szakmai feladatok végrehajtása érdekében az intézményt az igazgatói megbízás alapján mások is képviselhetik. Az intézmény hivatalos kiadmányai csak az igazgató távollétében helyettesének aláírásával kerülhetnek kiadásra. Gazdasági kötelezettség-vállalásra csak az igazgató és a Városgazdálkodás vezetője, ill. az erre feljogosított középvezetők együttes cégszerű aláírásával kerülhet sor A munkavégzés szabályai A munkavégzésre vonatkozó szabályokat a KSZ III. pontja szabályozza részletesen. A könyvtárban a szombatonkénti ügyeleti szolgáltatásban a könyvtári egység valamennyi dolgozója részt vesz. Honorálásuk szabadnap biztosításával történik Fegyelmi rend, utalási jog Az intézmény igazgatója a belső szervezeti rendszer elveinek megfelelően irányítja a szervezeti egységek munkáját. A szolgálati út betartása kötelező. Igazgatói belső utasításokban kell szabályozni az egyes területekre vonatkozó tudnivalókat Az intézmény nyitva tartási rendje: A könyvtár nyitvatartási rendje: Felnőtt könyvtár Hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig Szombaton 10-től 13 óráig Gyermekkönyvtár Hétfőtől péntekig 13-tól 17 óráig Szombaton 9-től 13 óráig Zenei részleg 17

18 Hétfőtől péntekig 9-12 és A könyvtár részlegei jún. júl. aug. hónapokban szombaton zárva tartanak. A gyermekkönyvtár az iskolai szünetek ideje alatt hétköznaponként 10 órától várja az érdeklődőket A Művelődési Központ nyitvatartási rendje Hétfőtől csütörtökig: 8 20 óráig Pénteken: 8-21 óráig Szombat Vasárnap: 8 20 óráig rendezvényekhez igazodó, külön megállapított ügyeleti rend szerint. Az intézmény igénybevételének általános szabályait a Házirend tartalmazza. 6. A vezetés szintjei 6.1. Irányítási szintek Igazgató Szakmai igazgatóhelyettesek Szakmai csoportvezetők Műszaki-technikai csoportvezető 6.2. Intézményi fórumok Vezetői értekezlet Feladata, hatásköre: Az intézmény egész területét érintő feladatok egyeztetése, koordinálása. A vezetői döntések előkészítésének véleményezési fóruma. (Heti egy alkalommal.) Csoportértekezlet Az adott csoport szakterületéhez tartozó feladatok felosztásának és koordinálásának fóruma. (Havi egy alkalommal.) Összmunkatársi értekezlet Az éves munkaterv ismertetésének, értékelésének, ill. a tájékoztatásnak a fóruma az intézmény dolgozói számára. (Évente 18

19 legalább két alkalommal.) Közalkalmazotti Tanács A közalkalmazotti tanács a Munka Törvénykönyve, ill. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény által előírt keretek között működik. 7. Az intézmény gazdálkodása Engedélyezett dolgozói létszám: a mindenkori önkormányzati költségvetésben foglaltak szerint 7.1.A feladatellátást biztosító vagyon: A Magyar Állam tulajdonában, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében, a Sárvár Város Önkormányzatának használatában lévő, az ingatlannyilvántartásban - a sárvári 1 hrsz alatt felvett 1 ha 2488 m2 területű Sárvár, Várkerület 1. szám alatti házasingatlanból 3183 m2 terület, - Sárvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő LRC-554 rendszámú Ford Tranzit 2.4 D típusú autóbusz. Az ingóvagyon az általános vagyonleltár szerint A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekinthető. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója Gazdasági szervezet Az intézmény gazdálkodási tevékenységeit a Városgazdálkodás Sárvár (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése szerinti munkamegosztási megállapodás alapján. 8. Továbbképzési terv 19

20 A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletet módosító 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet alapján végezzük a továbbképzés előkészítését. Az említett jogszabály kötelezi a fenntartót a továbbképzési terv jóváhagyására. Az egyeztetéseket, véleményezést a fenntartóval az intézményvezető végzi. A továbbképzési terv módosítását a fenntartó évente február 15-ig köteles jóváhagyni az intézményvezető kezdeményezésére, aki a szükséges módosításokat a fenntartóval előzetesen egyezteti. A beiskolázási tervet az intézményvezető készíti el a jóváhagyott hétéves továbbképzési terv alapján az adott naptári évre. Amennyiben a beiskolázási terv külső okok miatt nem valósul meg, akkor szükségessé válik a dokumentum módosítása. 9. Együttműködés más szervekkel Az intézmény jellegéből adódóan tevékenysége széles társadalmi bázison keresztül valósul meg. Kapcsolatrendszere a változó társadalmi viszonyokat követve alakul. Székhelyi tevékenységében kapcsolatot tart mindazokkal a hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel és társadalmi csoportokkal, melyek a közvetlen lakókörnyezet igényeit közvetítik az intézmény számára. 10. Intézkedések rendkívüli események (bombariadó) alkalmával Rendkívüli események alkalmával (pl. bombariadó, tűz stb.) az igazgató vagy az ügyeletes köteles azonnal intézkedni az egész épület kiürítéséről, illetve a hivatalos szervek egyidejű értesítéséről: (Rendőrség: 107, Tűzoltóság: 105, Mentők: 104) Az épület adottságait figyelembe véve a társintézmények értesítésével egyidejűleg meg kell kezdeni a kiürítést a szabályzatokban 20

21 meghatározott menekülési útvonalakon. 11. Záró rendelkezések Intézményünk az alábbi szabályzatokkal rendelkezik 1. A művelődési központ-és könyvtár épületeinek és helyiségének adatai 2. Munkaköri leírások 3. Szervezeti felépítés 4. Kollektív szerződés 5. Beiskolázási terv Szabályzatok: Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Munkaügyi Szabályzat, Gyűjtőköri Szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat, Házirend, Melléklet - Szervezeti ábra 21

22 Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti felépítése 22

23 2./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel, az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására vonatkozó, előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Általános indokolás Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdése szerint: Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg 1. a helyi építészeti értékek védelme érdekében 1.1. a védetté nyilvánításról, 1.2. a védettség megszüntetésének eljárási szabályairól, 1.3. a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer mértékéről és módjáról szóló szabályokat,. Sárvár város meghatározó, építészeti és városképi szempontból jelentős egyedi értékei közé tartozik a Sárvár, 0476/13 hrsz-ú ingatlanon található - a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában álló -, valamint a Sárvár, 2847/18 hrsz-ú ingatlanon található - a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló - volt víztorony. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet 5. (2) bekezdése szerint A helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozására a szabályozási terv (rendezési terv) értékvizsgálati munkarésze szolgál alapul. Az értékvizsgálatot rendezési terv hiányában, vagy amennyiben korábbi rendezési terbvhez nem készült a helyi védelem céljából el kell készíteni. A műtárgyakról a helyi értékvizsgálati munkarészt az önkormányzat elkészíttette. Az ingatlan tulajdonosok véleményének kikérése megtörtént, a tulajdonosok a mai napig észrevételt nem tettek, kifogást nem emeltek. A védettség alá történő helyezésről szóló kezdeményezés az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján közzétételre került. Mivel Sárvár város Önkormányzata a tulajdonossal egyetemben kiemelten érdekelt a műtárgyak értékeinek fokozott megőrzésében a jövő nemzedékei számára, javasolom, hogy a rendelet mellékletében való feltüntetéssel kerüljenek helyi védettség alá a fent nevezett víztornyok. 23

24 Részletes indokolás Az 1. az Ör. mellékeltének módosításáról, kiegészítéséről rendelkezik. A 2. a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Várható hatások Az általános indokolásban említett víztornyok helyi védettség alá helyezésével Sárvár város Önkormányzata újabb lépéseket tud tenni a helyi építészeti értékeknek minősülő ingatlanok megóvása érdekében. Sárvár, június 03. Kondora István polgármester 24

25 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (..) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. tv. 62. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 57. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet melléklete jelen rendelet melléklete szerint módosul. Záró rendelkezések 2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Sárvár, hó. nap Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Sárvár, hó. nap Dr. Szijártó Valéria jegyző 25

26 Melléklet a /2015.(..) önkormányzati rendelethez A 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet melléklete az alábbi két sorral egészül ki: Sárvár 0476/13 hrsz alatti víztorony HE 1 Sárvár, 2847/18 hrsz alatti víztorony. HE 1 26

27 3./ Napirendi pont Az előterjesztés később kerül feltöltésre a honlapra. 27

28 4./ Napirendi pont Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra. 28

29 5./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Gyógyfürdő Kft. törzstőkéjének felemelése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A sárvári 1175/1 hrsz-ú 665 m2 és a 1181/1 hrsz-ú 1538 m2 területű önkormányzati tulajdonú közutak természetben a Sárvári Gyógyfürdő területén találhatók. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Sárvár város építési szabályzatáról szóló 16/2005. (V.19.) önkormányzati rendelete és a mellékletét képező szabályozási terv az érintett ingatlanokat a fürdő területeként szabályozza az ingatlanok közút jellegét megszűntetve. (1. számú melléklet) A szabályozási tervhez igazodva a 1175/1 hrsz-ú és a 1181/1 hrsz megosztásából keletkezett 1181/11 hrsz-ú és 1181/12 hrsz-ú ingatlanok közút jelleg megváltoztatására a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya engedélyt adott. Ennek megfelelően a Sárvár 1175/1 és 1181/11 hrsz-ú helyi közutak közforgalom elől elzárt magánúttá átminősítésre kerültek, illetve a 1181/12 hrsz-ú helyi közútszakasz megszüntetésére került. (2. számú melléklet) A Sárvári Járási Földhivatal az ingatlan nyilvántartásban a 1175/1 hrsz és a 1181/11 hrsz. alatti utak tekintetében bejegyezte a kivett, közforgalom elől elzárt magánút jelleget, a 1181/12. hrsz. alatti ingatlan kapcsán pedig a kivett, gyógyfürdő megnevezést. Mivel a mindennapok gyakorlatában ezen ingatlanok a Sárvári Gyógyfürdő Kft. területén belül, a gyógyfürdőt szolgálják, ezért nincs szükség azok önkormányzati tulajdonában tartására. Erre tekintettel indokolt a tulajdoni állapotoknak a tényleges helyzethez való rendelése a fenti ingatlanok tekintetében, melyet a Ptk. 3:198. -a és a kapcsolódó szabályok alapján kell teljesíteni. Az ingatlanok vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatása (apportálása) érdekében első lépésben az apportálandó ingatlanok értékét kell meghatározni. KFT esetén az új Ptk nem írja elő a könyvvizsgálói értékelés szükségességét, ezért az ingatlanok értékét igazságügyi értékbecslő szakvéleménye alapján javasoljuk megállapítani. Ezt követően a törzstőke felemelése kapcsán a Ptk. 3:198. (2) bek. szerinti határozatot kell meghozni, majd a törzstőke emelésnek Alapító Okiratban való átvezetését kell teljesíteni, illetve az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges okirat, valamint az ÁFA-törvény által megkívánt nyilatkozat tárgyában kell dönteni. Javaslom a Képviselő-testületnek a következő határozati javaslatok elfogadását. I. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete - Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Sárvár város építési szabályzatáról szóló 16/2005. (V.19.) önkormányzati rendelete és a mellékletét képező szabályozási terv alapján - megállapítja, hogy a Sárvár, 1175/1 hrsz-ú 665 m2 területű és a 1181/11 hrsz-ú 592 m2 területű 29

30 közforgalom elől elzárt magánút, továbbá a 1181/12 hrsz-ú 946 m2 területű gyógyfürdő megnevezésű ingatlanok kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgynak (forgalomképtelen vagyontárgynak) történő minősítése szükségtelen, mert önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását közvetlenül nem szolgáló vagyontárgyaknak minősülnek, ezért a képviselő-testület az említett ingatlanokat a forgalom képtelen vagyontárgyak közül átsorolja a forgalomképes (üzleti) vagyontárgyak közé. II. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvár 1175/1. hrsz., 1181/11. hrsz., valamit a Sárvár1181/12. hrsz. alatti ingatlanok nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatáshoz készített ingatlanforgalmi igazságügyi értékbecslői szakvéleményben foglaltakat elfogadja és erre tekintettel: a) a Sárvár 1181/11. hrsz. alatti ingatlan értékét ,- Ft-ban, b) a Sárvár 1181/12. hrsz. alatti ingatlan értékét ,-Ft-ban, c) a Sárvár 1175/1. hrsz. alatti ingatlan értékét ,-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Melléklet a /2015.(.) számú képviselő-testületi határozathoz Nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozat Sárvár Város Önkormányzata tulajdonosi jogok gyakorlója: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Sárvári Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja nyilatkozza, hogy ezen társaság törzstőkéjének felemelése során a nem pénzbeli hozzájárulás értéke az alábbi szempontok alapján került megállapításra: Sárvár város Önkormányzata ingatlanforgalmi értékbecslést készíttetett Gyűrűs Ferenc igazságügyi építési és ingatlanforgalmi szakértővel, mely értékbecslés szerint: a) Sárvár 1175/1. hrsz. alatti ingatlan értéke ,- Ft, b) Sárvár 1181/11. hrsz. alatti ingatlan értéke ,- Ft, c) Sárvár 1181/12. hrsz. ingatlan értéke ,- Ft. A Képviselő-testület az értékbecslésre tekintettel ,- Ft, azaz Négymillióhatszázötvenezer forint összegben állapította meg a nem pénzbeli hozzájárulás értékét. Sárvár, június 30

31 . Kondora István polgármester Ellenjegyzem: Sárvár, június. Dr. Komáromi László Ügyvéd 31

32 III. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata az alapítói/tagi jogok képviseletében eljár: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Sárvári Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja ezennel elhatározza ezen egyszemélyes társasága törzstőkéjének Ftról ,- Ft-ra történő felemelését. A Ptk. 3:198. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen határozat a törzstőke emelés mértékét ,- Ft-ban állapítja meg. A törzstőke emelést kizárólag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összetételében valósul meg, azt ingatlanok testesítik meg a következő értékben: Sárvár 1181/11. hrsz. alatti ingatlan, melynek értéke: ,- Ft, Sárvár 1181/12. hrsz. alatti ingatlan, melynek értéke: ,- Ft, Sárvár 1175/1. hrsz. alatti ingatlan, melynek értéke: ,- Ft. A törzstőke emelést az egyszemélyes társasági jelleg megtartása végett az egyedüli tag, Sárvár Város Önkormányzata teljesíti. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítési ideje a cégbírósági bejegyző végzést követő nap. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester 32

33 IV. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okiratának 6.1. pontját (melynek jelenlegi szövege: A társaság törzstőkéje Ft, azaz Hárommilliárd-hetvenkilencmillió-hétszázharmincezer forint, amely teljes egészében befizetésre, illetve szolgáltatásra került. ) a következők szerint módosítja: A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Hárommilliárd-nyolcvannégymillióháromszáznyolcvanezer forint, amely teljes egészében befizetésre, illetve szolgáltatásra került azzal, hogy a Sárvár 1181/11. hrsz., a Sárvár 1181/12. hrsz. és a Sárvár 1175/1. hrsz. alatti ingatlanok nem pénzbeli hozzájárulásként a június 30. napján elhatározott törzstőke felemelésre tekintettel kerültek a társaság vagyonába. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az itt írtaknak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester 33

34 V. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a törzstőke emelés tárgyában az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges, jelen határozat mellékletét képező okirat aláírására. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor az apportálással kapcsolatos döntésekből fakadó változások átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Melléklet a /2015.(.) számú képviselő-testületi határozathoz KÖZÖS NYILATKOZAT nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (ingatlan apport) tárgyában amely létrejött: egyrészről: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1., Cg , adószám: , statisztikai számjel: , képviseli: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató) a továbbiakban Társaság másrészről: Sárvár Város Önkormányzata (székhely: 9600 Sárvár, Várkerület 2., adószám: , törzsszám: , képviseli: Kondora István polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat 1) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint a Társaság egyedüli tagja, június 30. napján a Képviselő-testület. számú határozata alapján a Társaság törzstőkéjét felemelte és ennek keretében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás/ingatlan apport jogcímén a Társaság tulajdonába adja az alábbi ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) kizárólagos tulajdonjogát: d) Sárvár 1175/1. hrsz. alatti kivett, közforgalom elől elzárt magánút, amely 665 m 2 alapterületű, a Képviselő-testület által megállapított értéke ,- Ft, e) Sárvár 1181/11. hrsz. alatti kivett, közforgalom elől elzárt magánút, amely 592 m 2 alapterületű, a Képviselő-testület által megállapított értéke ,- Ft, f) Sárvár 1181/12. hrsz. alatti kivett gyógyfürdő, amely 946 m 2 alapterületű, a Képviselő-testület által megállapított értéke ,- Ft. 2) Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete június 30. napján tartott ülésén a számú határozatával döntött a 1.a. 1.c. pontok alatt felsorolt önkormányzati törzsvagyonnak minősülő ingatlanok forgalomképessé történő átsorolásáról és egyben ezen ingatlanok jellegének fentiek szerint történő meghatározásáról. Ezen Képviselő-testületi határozat kivonata jelen okirat 1. számú mellékletét képezi. 3) A Képviselő-testület rendelkezett a Vas Megyei Törvényszék Cégbírósága (a továbbiakban: Cégbíróság) előtti változás-bejegyzési eljárás megindításáról. Az itt említett Képviselő-testületi határozat jelen okirat 2. számú mellékletét képezi. 34

35 4) Az Önkormányzat a Cégbíróság bejegyző végzésének meghozatala esetére nézve feltétlen és visszavonhatatlan bejegyzési engedélyt ad a Földhivatal számára ahhoz, hogy az Ingatlanokra nézve a Társaság 1/1 arányú tulajdonjoga az új Ptk. által alkalmazott kifejezéssel nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás átruházása (Ptk. 3:10. (2) bekezdés) jogcímén ingatlan-nyilvántartási bejegyzést nyerjen, mely jogcím megfelel a korábban alkalmazott vagyonbevitel (apport) jogcímnek. 5) Az Önkormányzat feltétlen szavatosságot vállal az Ingatlanok per-, teher- és igénymentességéért. 6) Az Ingatlanok tulajdonjoga a Vas Megyei Törvényszék Cégbíróságának a törzstőke felemelésével kapcsolatos végzése meghozatala alapján száll át a Társaságra. Erre tekintettel jelen okirat 3. számú mellékletét képezi a Cégbíróság végzése, a 4. számú mellékletként pedig a törzstőke felemelését már tartalmazó Alapító Okirat képezi. A birtokátruházást illetően a Felek úgy nyilatkoznak, hogy az további jogcselekményt nem igényel. 7) A Felek kijelentik, hogy a magyar jog szerinti jogi személyek; a tulajdonjog átruházását, illetve megszerzését jogszabályi rendelkezések nem zárják ki, illetve nem korlátozzák. Az Inytv. 37. (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Felek nyilatkozzák, hogy képviseleti jogukban változás nem következett be. Az Önkormányzat részéről az Inytv. 37. (5) bek. szerinti kötelezettség teljesítése legutóbb a Sárvári Járási Földhivatal előtt a 30277/2015/ számú ügy kapcsán történt meg. A Társaság képviseletében eljáró ügyvezető igazgató aláírási címpéldánya és a Társaság cégkivonata a Földhivatalhoz benyújtásra kerül. 8) Az ingatlan-nyilvántartási költségeket a Felek olyképpen fizetik, hogy a tulajdonjogot szerző fél fizeti a bejegyzés költségét. 9) A Felek kijelentik, hogy a jelen okirat által rögzített Ingatlanokat megtekintették, egymást az ingatlanok minden lényeges sajátosságáról a szerződéskötést megelőzően részletesen tájékoztatták. 10) A Felek az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásával Dr. Komáromi László ügyvédet (9600 Sárvár, Batthyány u. 42/A. I/1.) bízzák meg, akit eljárásra jelen okiraton tett aláírásukkal meghatalmaznak. Aláírás előtt mindkét fél a maga érdekkörén belül a saját szervezete által megvizsgálta az okirat tartalmát. 11) A Szerződő Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 8. (1) bekezdése alapján ezen szerződés aláírásával úgy nyilatkoznak, hogy saját nevükben és érdekében járnak el, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellenjegyző ügyvéd valamennyi általuk közölt személyes adatukat kezelje, személyes okmányaikról másolatot, feljegyzést készítsen, és a személyes adatellenőrzést elvégezze. 12) A Felek a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alkalmazásában átlátható szervezetnek minősülnek. 13) Jelen okirat nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. Jelen okiratot a Felek annak átolvasása, megmagyarázása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 35

36 Kelt: Sárvár, június.... Kondora István polgármester az Önkormányzat képviseletében nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató.. Vancsura Miklós ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében nem pénzbeli hozzájárulást fogadó Ellenjegyzem: Kelt: Sárvár, Komáromi László Ügyvéd 36

37 VI. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a törzstőke emelés tárgyában az ÁFA-törvény által előírt, jelen határozat mellékletét képező okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Melléklet a /2015.(.) számú képviselő-testületi határozathoz NYILATKOZAT A Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének, apportálás útján történő felemeléséhez az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 17. és 18. rendelkezései szerint Alulírott Felek, egyfelől, mint Apportáló, illetve másfelől, mint Vagyonszerző kijelentik, hogy Apportáló június 30. napján meghozott. számú Képviselő-testületi határozat értelmében, mint a Vagyonszerző egyedüli tagja, a Vagyonszerző jegyzett tőkéjének felemelése során, apport jogcímén a Vagyonszerző tulajdonába adja, illetve birtokába bocsátja az alábbi ingatlanokat. g) Sárvár 1181/11. hrsz. alatti ingatlan, h) Sárvár 1181/12. hrsz. alatti ingatlan, i) Sárvár 1175/1. hrsz. ingatlan. Minderre figyelemmel a Felek az alábbi nyilatkozatot teszik: 1) Sárvári Gyógyfürdő Kft. (9600 Sárvár, Vadkert u. 1., cégjegyzékszám: , képviseletében: Vancsura Miklós ügyvezető) mint Vagyonszerző figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 17. (1) bekezdésének, valamint 18. (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseire jelen Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy. a) a szerződéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany; b) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez, illetőleg a szerzett vagyonhoz fűződő, az ÁFA törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek az ÁFA tv. 18. (2) bekezdésében említett eltéréssel a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik; c) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a b) pontban említett kötelezettségének teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas. 2) Sárvár Város Önkormányzata (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerült 2., adószám: , törzsszám: , képviseli: Kondora István polgármester) mint Apportáló figyelemmel az ÁFA tv. 17. (1) bekezdésének, valamint 18. (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseire jelen Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Apportálót, az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli azon, az ÁFA törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az ÁFA törvény

38 (1) bekezdés b) pontjában említett vagyonhoz fűződően a szerzésig (apportálás időpontjáig) bezárólag keletkeztek. Felek jelen Nyilatkozatot az ÁFA tv. 17. (1) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel teszik meg. Sárvár, június... Kondora István Sárvár Város Polgármestere Apportáló képviselője Ellenjegyzem: Sárvár, május.. Vancsura Miklós Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgató a Vagyonszerző képviselője. Dr. Komáromi László Ügyvéd 38

39 VII. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a törzstőke felemelés miatt szükséges cégeljárás és az ezt követő ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásának megszervezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről szíveskedjék gondoskodni. Határidő: 30 nap Felelős: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató Sárvár, június 03. Kondora István polgármester 39

40 40

41 41

42 6./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2010. /IV.29./ számú határozatában Hámoriné Németh Editet napjától kezdődően határozatlan időre megbízta a Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői teendőinek ellátásával. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról szóló évi CLXXV. törvény 7. (1) bekezdés b) pontja értelmében a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés e törvény erejénél fogva január 1-jétől kezdődő öt évre szóló magasabb vezetői, illetve vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg a közalkalmazottat határozatlan időre, a december 31-én hatályos kinevezése szerinti nem vezetői (a továbbiakban: szakmai) munkakörébe, vagy ennek hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni, Fentiek értelmében Hámoriné Németh Edit intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízása átalakult ig tartó határozott idejű intézményvezetői megbízássá. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) A Kjt. 20/B. (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a Kjt. 20/A. (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A Kjt. 20/A. (3) bekezdésében és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1/A.. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. f) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, g) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját, h) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat. A Kjt. 20/A. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu), valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határideje a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. A magasabb vezetői beosztás ellátásának képesítési feltétele a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint irányadó felsőfokú végzettség. 42

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 2015. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben