Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)"

Átírás

1 Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

2 Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely a kollégiumra vonatkozik (Karacs Teréz Kollégium) érvényét veszti. 2. Minden szövegrészben, ahol az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium szerepel csak I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolát kell érteni. Vác, július 7.. Dr. Ősi János igazgató 1/49

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA ÉS HATÁLYA AZ I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KARACS TERÉZ KOLLÉGI- UM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató Az intézmény munkáját segítő közösségek A szervezeti egységek megnevezése, létszáma, feladatai AZ ISKOLA MUNKÁJÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZÖSSÉGEK A nevelőtestület Vezetőség Feladata Működési rendje A vezetők helyettesítésének rendje Szakmai Tanácsadó Testület Nem pedagógus alkalmazottak Munkaközösség A munkaközösség fogalma A munkaközösségek fajtái A munkaközösségek főbb feladatai Iskolaszék Közalkalmazotti tanács Szakszervezeti csoport Szülői munkaközösség A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája Diákönkormányzatok Iskolai diákönkormányzat A diákönkormányzat célja, feladatai: A DÖK szervezeti egységei: Kollégiumi diákönkormányzat A diákönkormányzat célja, feladatai A Kollégiumi DÖK szervezeti egységei Iskolai sportkör HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE Az alkalmazottak munkarendje A tanév helyi rendje Az intézményi nevelő-oktató munka értékelése (értekezletek) Az iskolai és családi nevelés összehangolása (szülői értekezlet) Az intézmény nyitva tartása /49

4 Az iskola nyitvatartási rendje A kollégium nyitvatartási rendje A szokásostól eltérő nyitva tartás Az intézmény látogatása és a bent-tartózkodás szabályai Az intézménnyel jogviszonyban állók: Az intézménnyel jogviszonyban nem állók Ügyeleti rend A vezetői ügyeleti rend beosztásának módja Tanári ügyeleti rend az iskolában Éttermi ügyelet a kollégiumban Diákügyelet feladatai Kollégiumi ügyelet A vezetők benntartózkodásának rendje Az iskolában A kollégiumban Az intézmény munkarendje Tanítás rendje a nappali tagozaton Tanítás rendje az esti tagozat Tanítás rendje a felnőttképzésben Az összefüggő szakmai gyakorlat A hiányzó szaktanárok helyettesítése Huzamos hiányzás Eseti, napi hiányzás Helyettesítés a kollégiumban A kollégium munkarendje Munkarend Be- és kiköltözés rendje Kollégiumi foglalkozások rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, időbeosztása A tanórán kívüli foglalkozás fogalma Tanórákon kívüli foglalkozások szervezése és dokumentálása Diáknap Tanulmányi kirándulások Tanulmányi, kulturális és sportrendezvények Nemzetközi kapcsolatok A könyvtárak működési rendje Az iskolai könyvtár működési rendje A kollégiumi könyvtár működési rendje AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI RENDJE Tanulók felvétele a nappali tagozat 9. évfolyamára Tanulók felvétele a nappali tagozat 13. valamint a felsőfokú szakképzés évfolyamára Tanulók átvétele más iskolából Kollégiumba történő jelentkezés és felvétel A ÉVFOLYAMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A 13. évfolyam oktatási rendszere, időbeosztása A évfolyam oktatási rendszere, időbeosztása /49

5 10. AZ ESTI TAGOZAT MŰKÖDÉSE TANULÓK FELVÉTELE AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI FELNŐTTKÉPZÉSRE AZ INTÉZMÉNY TERVEZÉSI RENDSZERE A pedagógiai program IMIP (Intézményi Minőségirányítási Program) Gazdálkodási terv Munkatervek Éves munkatervek Munkaközösségi munkatervek Felnőttképzés éves képzési terve AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA ÉS ÜGYVITELE A gazdasági részleg feladatai A gazdálkodás részletszabályai, a szerződéskötés rendje Más költségvetési szervek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások A gazdasági részleg szervezeti felépítése AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE Az intézmény belső ellenőrzési feladatai A belső ellenőrzést végző személy jogai és kötelességei A belső ellenőrzést végző személy jogosult A belső ellenőrzést végző személy köteles Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei Az ellenőrzött dolgozó jogosult Az ellenőrzött dolgozó köteles A belső ellenőrzést végző személy feladatai A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik Igazgató Igazgatóhelyettesek Gazdasági vezető Munkaközösség-vezetők Az ellenőrzés területei Az ellenőrzés formái A vezetői ellenőrzés Munkafolyamatba épített ellenőrzés Az intézmény rendjének ellenőrzése AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE, BÉRBE ADÁSA REKLÁMANYAGOK ELHELYEZÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI /49

6 19. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI TANULÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, IL- LETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatosan Az intézmény dolgozóinak feladatai az intézményen kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre AZ INTÉZMÉNYI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANULMÁNYI MUNKA ÉRTÉKELÉSE A tanév végi osztályozás Vizsgák FELMENTÉSEK A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS ELMARASZTALÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDJE Az intézmény külső kapcsolatai A szülőkkel való kapcsolattartás minden tanár feladata Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal Kapcsolattartás az iskola egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 26. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYAINAK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK További rendelkezések A tájékoztatás, megismertetés rendje, nyilvánosságra hozatala Az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának rendje Legitimációs záradék 46 5/49

7 Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata amely tartalmazza a közoktatási intézmény adatait és szervezeti felépítését, működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével. Ezek: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, az Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. sz. rendelet, a tankönyvvé nyilvánításról szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet, a katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X. 12.) OM rendelet, valamint a évi CXXI. törvény (19. ) az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók köréről. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény neve: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Az intézmény székhelye, címe: 2600 Vác, Géza király tér 8. A kollégium címe: 2600 Vác, Budapesti főút 2-8. Az intézmény gazdasági szervezetének helye: Vác, Géza király tér 8. Az intézmény vezetője: Az intézmény jogállása: Az intézmény gazdálkodásának formája: az igazgató, akit a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete nevez ki, és aki magasabb vezető beosztású egyszemélyi felelős. önálló jogi személy. teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az iskola alapítás ideje: szeptember 7. A kollégium alapítási ideje: Az intézmény alapító okiratának száma: 119/2004. (VI. 17.) Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosítószáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény OM azonosítószáma: Fenntartó: Vác Város Önkormányzata 6/49

8 Az iskola alaptevékenysége Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium négy, általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal és a középiskola befejezését követően szakképzési évfolyamokkal működő nevelési oktatási intézmény. Az iskola alaptevékenysége középfokú képzési célú és az erre épülő szakmai célú szakközépiskolai oktatás, melynek keretében nappali tagozatos, esti tagozatos oktatást és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést végez. Az iskola feladata: biztosítani a középfokú oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra. A szakképzési évfolyamokon az OKJ-ben meghatározottak szerint a középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében szakmai képzést folytat, felkészít a szakmai vizsgára. A tanulók részére kollégiumi és diákétkeztetési ellátást nyújt. Kiegészítő és vállalkozási tevékenysége: az Alapító okiratban foglaltak szerint. Az iskolában nappali tagozaton évfolyamon felmenő rendszerben nyelvi előkészítő általános képzés és szakmai orientációs alapozás, évfolyamon közép és felsőfokú szakmai képzés folyik. Az érettségi és szakmai vizsgáztatás a mindenkori előírásoknak megfelelően történik. Az esti tagozaton évfolyamon 4 éves szakközépiskolai képzés folyik. Az érettségizettek számára kiegészítő alap, közép és felsőfokú szakmai képzést biztosít az intézmény az OKJben meghatározottak szerint. Intézményünk gyakorlóiskolai feladatokat lát el szeptembertől a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság - és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézetével kötött együttműködési szerződés alapján. Ennek keretében mérnök-tanár szakos hallgatók végzik itt tanítási gyakorlatukat, amely vizsgatanítással zárul. A szerződés értelmében a megfelelő szakos vezetőtanárokat az iskola igazgatója jelöli ki előzetes egyeztetést követően. A vezető tanár díjazása az egyetem tanárképző intézetével kötött megbízási szerződés alapján történik. * Egyedi esetekben az igazgató adhat engedélyt más tanárképző felsőoktatási intézmény hallgatója számára is tanítási, ill. pedagógiai gyakorlatának az intézményünkbe történő teljesítésére, ha annak személyi feltételei biztosítottak. 2. AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA Hosszú bélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium, 2600 Vác, Géza Király tér 8., Telefon: 27/ , , , Fax: 27/ Használatára jogosultak: Iskolatitkár Körbélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium, 2600 Vác, Géza Király tér 8. Használatára jogosultak: Iskolatitkár Tanulmányi ügyintéző Hosszú bélyegző (esti tagozat): I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Esti Tagozata, 2600 Vác, 7/49

9 Géza király tér 8., Telefon: 27/ , Fax: 27/ Használatra jogosultak: Az esti tagozat adminisztrátora Körbélyegző (esti tagozat): I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Esti Tagozat, Vác Használatra jogosultak: Az esti tagozat adminisztrátora Érettségi vizsga körbélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium mellett működő érettségi vizsga vizsgabizottsága, Vác Használatra jogosultak: Iskolatitkár Szakmai vizsga körbélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium mellett működő szakmai vizsgabizottság, Vác Használatra jogosultak: Iskolatitkár Adószámmal ellátott bélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Gondnokság 2., 2600 Vác, Géza király tér 8., Telefon: 27/ , Fax: 27/ , Adószám: , Banksz.: Használatára jogosultak: Gazdasági ügyintéző II. Gondnok, pénztáros Élelmezésvezető Kollégiumi titkár 8/49

10 Gondnoksági körbélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Gondnokság, 2600 Vác, Géza király tér 8. Használatára jogosultak: Gazdasági ügyintéző I., II. Pénztáros, gondnok Élelmezésvezető Kollégiumi gondnok, Kollégiumi titkár Gondnoksági hosszúbélyegző: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium Gondnokság 2., 2600 Vác, Géza király tér 8., Telefon: 27/ , Fax: 27/ Használatára jogosultak: Gazdasági ügyintéző I. Kollégiumi gondnok A használatba adásról a használatra jogosult nyilvántartást vezet. 3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja az intézmény alapítólevelében megfogalmazott céloknak és elveknek megfelelően meghatározni és szabályozni: az intézmény szervezetét és szervezeti felépítését az igazgató és vezető munkatársainak jogkörét, feladatait, valamint a szervezetükbe tartozó dolgozók munkakörét az iskola és tanulói közösségek jogkörét és tevékenységét az iskolai feladatköröket és ellátásukkal járó teendőket az iskolai gazdálkodás, pénz- és vagyonkezelés rendjét a tulajdon védelmével és megőrzésével kapcsolatos teendőket az iskolán kívüli szervezetekkel való kapcsolatkialakítás és tartás módját, feltételeit az ügyvitel rendjét a könyvtár gyűjtőkörét. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára és szervezetére, a benne szabályozott iskolai és kollégiumi tevékenységekre. Útmutatóul szolgál a mindennapi munkához, jogot és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására, kivéve azokat a kérdéseket, amelyeket a kollektív szerződés szabályoz. A nevelőtestület és az iskolaszék által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat az önkormányzat jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat életbe lépésével a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat érvényét veszti. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: az alkalmazottakkal szemben az igazgató, vagy illetékes helyettese hozhat intézkedést (munkáltatói jogkörben eljárva), a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség (az iskolai, valamint a kollégiumi házirendek szerint) más, az intézményben tartózkodó, de nem az intézményben dolgozó vagy tanuló személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltak megtartására, és ha ez 9/49

11 nem vezet eredményre, akkor az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja az intézmény elhagyására 4. AZ I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KARACS TERÉZ KOLLÉGIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. A közoktatási intézmény vezetője a közoktatási törvény 54. -a alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe A dolgozók foglalkoztatására, élet munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályokban előírt Közalkalmazotti Tanáccsal történő egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott korében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja Az intézmény munkáját segítő közösségek Az intézmény munkáját segítő közösségek és felelős vezetőjük a következők: Vezetőség - igazgató Nevelőtestület - igazgató Munkaközösségek - munkaközösség-vezetők Iskolatitkár - igazgató Kollégiumi titkár - kollégium-vezető igazgatóhelyettes Rendszergazda - igazgató Gyermek és ifjúságvédelmi felelős - nevelési igazgatóhelyettes Szabadidő-szervező - nevelési igazgatóhelyettes Szakmai Tanácsadó Testület - Szakmai Tanácsadó Testület Elnöke Szülői munkaközösség - SzMK-elnök Iskolaszék - Iskolaszék elnöke Diákönkormányzat - DÖK elnöke Kollégiumi Választmány (DÖK) - KV elnök Közalkalmazotti Tanács - KT elnöke Szakszervezeti csoport - képviselő Iskolai sportkör - sportköri elnök Ügyviteli, technikai, konyhai dolgozók - gazdasági vezető 4.3 A szervezeti egységek megnevezése, létszáma, feladatai Iskolai nevelőtestület: 39,5 fő Kollégiumi nevelőtestület: 8 fő Oktatássegítő részleg: 6 fő Gazdasági részleg: 30,7 fő A szervezeti egységek az Alapító okiratban meghatározott alapfeladatokat és kiegészítő tevékenységeket látják el (a gazdasági részleg feladatainak részletező leírása: SZMSZ 13.). Az alkalmazottak egyedi feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 10/49

12 5. AZ ISKOLA MUNKÁJÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZÖSSÉGEK 5.1. A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az intézmény gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű könyvtáros. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Feladata az intézmény pedagógiai programjának és SZMSZ-ének kidolgozása, elfogadása és végrehajtása, karbantartása Nevelési, oktatási kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben - a Közoktatási Törvény és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben - döntési, illetve véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Egyes jogköreinek gyakorlását kivéve a pedagógiai program és az SZMSZ elfogadása átruházhatja a szakmai munkaközösségekre vagy a diákönkormányzatokra. A nevelőtestülettel az intézményvezetés rendszeres és szükség esetén rendkívüli értekezleteken és megbeszéléseken tartja a kapcsolatot. Egy tanév során a nevelőtestület az értekezleteit az éves munkaterv szerint tartja. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 százaléka kéri, illetve ha az intézmény igazgatója vagy az intézmény vezetősége indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van (50% + 1 fő) a nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet, illetve véleményt alkothat. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az igazgató által megbízott személy vezeti, és azt az értekezletet követő 3 munkanapon belül elkészíti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő nevelőtestületi tag írja alá. A tanárok, tanulók személyes ügyeire vonatkozó kérdéseket szolgálati titokként kell kezelni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten Vezetőség Az igazgató a vezetői tevékenységét öt igazgatóhelyettes (nevelési igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, esti tagozat működéséért felelős igazgatóhelyettes, kollégium vezető igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes) és a felnőttképzés vezetője közreműködésével látja el. A közoktatási intézmény vezetője a közoktatási törvény 54. -a alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 11/49

13 A dolgozók foglalkoztatására, élet munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályokban előírt Közalkalmazotti Tanáccsal történő egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott korében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az igazgatóhelyettesek megbízását -- kivéve a gazdasági igazgatóhelyettest a nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató adja. A nevelőtestület az igazgatóhelyettesek személyéről -- kivéve a gazdasági igazgatóhelyettest nyílt szavazással nyilvánít véleményt. Igazgatóhelyettes csak az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet, kivéve a gazdasági igazgató helyettest Feladata Az intézmény vezetőjének munkáját segíti irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységében. Tagjaik ellenőrzési feladatokat is ellátnak az igazgató utasítása alapján Működési rendje Az vezetőség hetente megbeszélést tart, a tagok konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkeznek A megbeszélés tárgyától függően kibővített vezetőségi ülés tartható. Az ülésekre az említett személyeken túlmenően az érintett területek felelősei kaphatnak meghívást. A vezetők közötti munkamegosztást az éves munkaterv és a munkaköri leírás tartalmazza A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén kivéve a kizárólagos hatáskörébe tartozó és azonnali döntést igénylő, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyeket teljes felelősséggel az igazgatóhelyettesek helyettesítik: nevelési igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, esti tagozat vezetője, gazdasági vezető igazgatóhelyettes, mindig csak egy helyettes, az előző sorrendben, jelenlét szerint. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolják a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági igazgatóhelyettes a nevelési igazgatóhelyettessel együtt látja el. A szakmai képzés helyszínén, a kollégiumban az igazgató vagy helyettesei (nevelési, szakmai, esti tagozatos helyettes) távollétében a szakmai munkaközösség vezetője látja el a szakmai képzés munkaszervezési és ellenőrzési feladatait. A kollégium vezető igazgatóhelyettes hatásköre a szakmai képzésre nem terjed ki. A kollégium vezető akadályoztatása esetén a munkaközösség vezető látja el feladatait. Mindkét vezető akadályoztatása esetén a nevelőtestületből olyan személyt kell e feladatra kijelölni, aki a legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezik Szakmai Tanácsadó Testület A intézményben folyó felnőttképzés magas szintű szakmai munkájának, és a képzés színvonalának folyamatos biztosítása érdekében működik. A szakmai tanácsadó testület legalább 5 főből áll. 12/49

14 Tagjai az intézmény oktatóinak, az intézmény fő képzési profiljának megfelelő szakmai testületeknek, továbbá a munkaadók képviselői. A felnőttképzést folytató intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tagok aránya nem haladhatja meg az 1/3-ot. A szakmai tanácsadó testület feladatai: véleményezi a felnőttképzést folytató intézmény éves képzési tervét, kétéves beszámolóját, arról állást foglal, közreműködik a felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerének kialakításában, segíti a felnőttképzést folytató intézmény szakmai nyilvánosságának, valamint közönségkapcsolatainak kialakítását, meghatározza a szakmai tanácsadó testület ügyrendjét A testület és az intézményvezetés közötti kapcsolattartás módja: az intézményvezető részt vesz a testület tanácskozásain a felnőttképzés vezetője közvetlen, folyamatos kapcsolatot tart a testület tagjaival Nem pedagógus alkalmazottak Az intézmény nem pedagógus dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény igazgatója alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. A munkarendtől eltérni az igazgató, vagy helyettesei engedélyével lehet. Az intézményvezetés és a nem pedagógus alkalmazottak közötti kapcsolattartásért a gazdasági igazgatóhelyettes felelős. A gazdasági igazgatóhelyettes a nem pedagógus alkalmazottaknak az éves feladattervhez kapcsolódó ütemezésben eligazítást, tájékoztatást tart, az intézményvezetői megbeszéléseken meghatározott feladatokat, valamint a szükséges információkat továbbítja, közvetlen és folyamatos kapcsolatot fenntartva irányítja és ellenőrzi az aktuális teendők végrehajtását, a nem pedagógus alkalmazottak munkaköri leírásában meghatározott feladatok elvégzését. A nem pedagógus alkalmazottak feladata a gazdasági igazgatóhelyettes irányításával a hatályos jogszabályok, a fenntartói előírások, a belső szabályzatok, utasítások betartása és alkalmazása mellett az intézmény feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás oly módon, hogy az intézmény alap dokumentumaiban megfogalmazott céljait teljesíteni tudja Munkaközösség A munkaközösség és a vezetőség közötti kapcsolattartás módja: havonta egy alkalommal kibővített vezetői értekezlet A munkaközösség fogalma A nevelő-oktató munka minőségének javítása, a tanárok alkotó tevékenységének és önképzésének fejlesztése, a módszertani eljárások tökéletesítése és egységes követelményrendszer kialakítása érdekében munkaközösséget kell alakítani az osztályfőnökök, továbbá az azonos 13/49

15 vagy valamely szempontból közös rendszerbe sorolható (pl. szakmai, idegen nyelvi, természettudományi stb.) tantárgyak tanárainak részvételével, ha a közösségbe legalább öt tanár tartozik. A tanári munkaközösségek pedagógiai kísérletet, tudományos kutatómunkát a tanulók körében csak a felügyeleti hatóságok, kérdőíves felmérést csak az igazgató hozzájárulásával végezhetnek. E korlátozás a témazáró és más (pl. gyakorló, ismétlő) feladatlapok egyéni készítésére és felhasználására nem vonatkozik A munkaközösségek fajtái humán tárgyakat tanító tanárok munkaközössége idegen nyelvi munkaközösség matematika - fizika munkaközösség természettudományi tárgyakat és testnevelést tanítók munkaközössége számítástechnikai munkaközösség közgazdasági munkaközösség osztályfőnöki munkaközösség kollégiumi csoportvezető nevelők munkaközössége A munkaközösségek főbb feladatai A munkaközösség tagjai: irányítják és ellenőrzik a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenységet, éves terv szerint részt vesznek az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében (Ennek során a szakmai munkaközösség tagja és vezetője akkor is közreműködhet, ha nem szerepel az Országos szakértői névjegyzékben), munkatervet készítenek, melyben vázolják főbb teendőiket, célkitűzéseiket, a tanulók ismeretszintjének ellenőrzésével és értékelésével egységes követelményszintet alakítanak ki, kidolgozzák szakterületüket érintő fejlesztési elképzeléseiket, s egyeztetik azt az intézmény vezetőségével, az osztályfőnökökkel együtt alakítják ki a szaktanterem sajátos arculatát, összeállítják az esetleges felvételi feladatokat, vizsga-feladatlapokat s azok értékelésének módját, évente összeállítják a tankönyvlistát, a munkaközösség tagjai segítik egymást az önképzésben: látogatják egymás óráit, segítik a pályakezdőket Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet. A munkaközösségek feladatait az intézmény munkaterve irányozza elő. A munkaközösségek részt vállalnak a tanulmányi, a szakmai versenyek szervezésében, a tanulói pályaművek elbírálásában, a tanárok továbbképzésében, a korszerű pedagógiai eljárások, didaktikai módszerek bevezetésében, az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, egyes feladatok közös megoldásában (pl. írásbeli dolgozatok témáinak kijelölése, érettségi vizsgafeladatok összeállítása stb.) A munkaközösség-vezetőket az érdekelt szaktanárok javaslatának meghallgatásával az igazgató bízza meg. Az iskolavezetés és a szakmai munkaközösség-vezetők rendszeresen, havonta egyszer közös értekezletet tartanak, így biztosítva a folyamatos együttműködést. 14/49

16 5.6. Iskolaszék Célja, feladata: a pedagógiai munka segítése, a nevelőtestület, a szülők, a tanulók és az intézményfenntartó együttműködésének erősítése. A Közoktatási Törvény alapján létrehozott iskolaszék tagjai: az elnök az SZMK képviselői az intézmény képviselői diákönkormányzat képviselői állandó meghívott: az intézmény igazgatója és a kollégium vezető igazgatóhelyettes. Az intézmény igazgatója és az iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát és formáját évente az intézményi munkaterv, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az iskolaszék képviselőjét (elnökét) meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának tárgyalására, amelyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési joga van. Egyetértési jog illeti meg az iskolaszéket a szervezeti és működési szabályzat azon részeivel, amelyek a szülőkkel ill. a tanulókkal kapcsolatosak, a házirend, a Pedagógiai Program elfogadásában, a tankönyvrendelés elkészítésében. Ha az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik Közalkalmazotti tanács A közalkalmazotti tanács a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A KT elnökével az intézmény igazgatója tartja a kapcsolatot Szakszervezeti csoport A szakszervezeti csoport a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A szakszervezeti csoport képviselőjével az intézmény igazgatója tartja a kapcsolatot Szülői munkaközösség A szülői munkaközösség az iskolai közösség szerves részeként segíti az iskolai és a családi nevelés összehangolását. Az osztályok szülői munkaközösségének elnökei alkotják a választmányt. A választmány öttagú vezetőséget választ. A vezetőség élén elnök áll, aki a nevelési igazgatóhelyettessel közvetlen kapcsolatot tart és az iskolaszéknek tagja. A választmány egy tanévben általában két ülést tart, amelyen részt vesz az igazgató, a nevelési igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető. Az osztályok szülői munkaközösségei három tagú vezetőséget választanak, s egy tanévben két-három alkalommal értekezletet tartanak. Az osztály szülői munkaközösségének munkáját a megválasztott elnök az osztályfőnökökkel együttműködve irányítja. Az iskolai szülői munkaközösségnek döntési joga van a saját működési rendjének és munkaprogramjának meghatározásában valamint tisztségviselőinek megválasztásában, véleményezési joga van az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája: Az osztályok szülői szervezeteinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. 15/49

17 Az intézmény szülői szervezetét az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot Diákönkormányzatok A vezetőség a Diákönkormányzatot patronáló tanáron keresztül tartja a kapcsolatot a diákönkormányzatok vezetőségével Iskolai diákönkormányzat A diákönkormányzat célja, feladatai: az iskola tanulóinak érdekképviselete a tanulók jogérvényesítéséhez és kötelességeik teljesítéseihez szükséges feltételek megteremtése szabadidős programok szervezése kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása a DÖK működési feltételeinek megteremtése tisztségviselők jelölése, választása diákújság, diákrádió szerkesztése, működtetése faliújság készítése, gondozása szervezett vélemény-nyilvánítás, egyetértési, döntési, véleményezési, javaslattevő jogok érvényesítése Házirend ismertetése és folyamatos karbantartása A DÖK szervezeti egységei: diákgyűlés (diákfórum) elnökség bizottságok A Diákönkormányzat tagja lehet az iskola bármely tanulója, a DÖK-be való belépés az adott osztály, tanulócsoport képviselőjeként önkéntesen, szavazás útján lehetséges. A DÖK szavazati joggal rendelkező tagjai az osztály illetve tanulócsoport képviselője. A iskola külön helyiséget biztosít a tisztségviselők részére a diák-önkormányzati feladatok elvégzésére Kollégiumi diákönkormányzat A diákönkormányzat célja, feladatai A kollégista tanulók érdekeinek képviselete, szabadidős tevékenységük megszervezése. Szervezett véleménynyilvánítás, egyetértési, döntési, véleményezési, javaslattevő jogok érvényesítése. A diákönkormányzat működésének rendjét a választott tisztségviselők (Kollégiumi Választmány) által kidolgozott és a Közgyűlés által elfogadott működési szabályzat tartalmazza. A diákönkormányzat csak a nevelőtestület egyetértésével hirdethet meg kollégiumon belüli, vagy külső intézményeket is érintő rendezvényeket A Kollégiumi DÖK szervezeti egységei Diák-önkormányzati Közgyűlés (diákfórum) Kollégiumi Választmány (KV) 16/49

18 Diákönkormányzati Közgyűlést a KV, ill. annak vezetője hívhat össze. A nevelőtestület és a KV rendszeresen megtárgyalja és értékeli az aktuális feladatokat, ill. azok végrehajtását. A KV egy tisztségviselője tanulói fegyelemsértés esetén részt vesz az ügy kivizsgálásában, megtárgyalásában. A kollégisták helyzetét érintő elemzések, értékelések elkészítésekor ki kell kérni a diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A kollégisták nagyobb csoportját (legalább 50 fő) érintő kérdések nevelőtestületi megtárgyalásakor tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat képviselője. A nevelőtestület csak a diákönkormányzat véleményének kikérése után hirdethet meg intézményi szintű pályázatot, versenyt, szórakoztató rendezvényt. A kollégium külön helyiséget biztosít a tisztségviselők részére a diák-önkormányzati feladatok elvégzésére. A KV működését a diákönkormányzatot segítő tanár patronálja Iskolai sportkör Az iskolai sportkör szakosztályain keresztül minden tanuló jogosult bekapcsolódni az iskolai sportéletbe. A foglalkozások sportágak és tevékenységi formák szerint működnek. Az iskolai sportkör foglalkozásait tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben kell megszervezni. A sportköri foglalkozásokat testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár vezeti Kapcsolattartás az iskolai sportkör és az iskolavezetés között Az iskolavezetés képviselője rendszeresen részt vesz a sportkör vezetőségének ülésein. 6. HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA Az igazgató átruházza: a gazdasági vezetőre a "gazdasági", "műszaki" és a "kisegítő" dolgozó munkakörbe tartozók feletti munkaszervezési, ellenőrzési és értékelési jogkör gyakorlását. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. A nevelőtestület átruházza az egy osztályban tanító tanárok közösségére: - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását, - a nevelőtestületi dicséret kiadását, - a tanulók osztályozóvizsgára bocsátását, - a tanév végén kettőnél több elégtelen osztályzat esetén a javítóvizsga engedélyezését. A nevelőtestület átruházza az intézmény fegyelmi bizottságára a tanulók fegyelmi ügyében való döntést. A fegyelmi határozatokról a nevelési igazgatóhelyettes vagy a kollégiumvezető igazgatóhelyettes nevelőtestületi értekezleten számol be. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljárt. 17/49

19 7. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 7.1. Az alkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a közoktatási törvény rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az intézmény kollektív szerződése tartalmazza, összhangban az évi XXII. törvénnyel (munka törvénykönyve), valamint az évi XXXIII. törvénnyel (a közalkalmazottak jogállásáról), továbbá az évi XXXIII., az évi LVI. és a évi XXXIII. törvénnyel. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Az intézményben nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg, az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat a gazdasági vezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a gazdasági vezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. A pedagógus munkakörébe tartozó feladatok leírását az XXXIII. tv a és a 138/1992. (X. 8) kormányrendelet a tartalmazza. A közoktatási törvény 16. -a szerint a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, ill. a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének függvényében. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, illetve 5 perccel egyéb foglalkoztatási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli feladatokra a megbízatást vagy kijelölést az intézményvezető adja. A megbízások alapelvei: a szaktudás, az egyenletes leterhelés, a rátermettség A tanév helyi rendje A tanév rendjét minden évben OM rendelet szabályozza, amely alapján az intézmény munkaterve tartalmazza a tanév helyi rendjét. Az utasításban adott lehetőségeken belül a tanév kezdését és befejezését, az őszi, téli- és tavaszi szünet idejét az igazgató által engedélyezhető tanítás nélküli munkanapok időpontját, az ünnepélyek, és megemlékezések időpontját az iskola éves munkaterve rögzíti. A tanulók munkarendjét tartalmazó házirendet minden tanév első munkanapján, az osztályfőnöki órákon ismertetik az osztályfőnökök, ennek tudomásul vételét a diákok aláírásukkal igazolják. A házirendet a tanév első szülői értekezletén az osztályfőnök ismerteti a szülőkkel, ennek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. 18/49

20 Az intézményi nevelő-oktató munka értékelése (értekezletek) Az iskolai nevelő-oktató munka közös értékelése, elemzése a soron következő feladatok meghatározása, a végrehajtás ellenőrzése céljából a nevelőtestület évente hat rendes értekezletet tart: tanévnyitó értekezlet, félévi osztályozó értekezlet, két alkalommal nevelési értekezlet, év végi osztályozó értekezlet, év végi záró értekezlet. Kollégiumi értekezletek: tanév előkészítő értekezlet, félévi, év végi értékelő értekezlet, két alkalommal nevelési értekezlet. Az iskolában a felnőttképzés szakmai tanácsadó testülete évente legalább egyszer értekezletet tart a felnőttképzés szakmai munkájának, a képzés színvonalának folyamatos biztosítása érdekében. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az értekezlet vezetője és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Amennyiben a nevelőtestület valamilyen ügyben határozatot hoz, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell Az iskolai és családi nevelés összehangolása (szülői értekezlet) Az iskolai és családi nevelés összehangolásának, a közös feladatok meghatározásának egyik fontos színtere a szülői értekezlet. Ezért a szülői értekezletek tervszerű és céltudatos szervezése az iskola fontos feladata. Az iskolában két alkalommal van osztályonként ill. évfolyamonkénti szülői értekezlet és négyszer szülői fogadóóra. Az SZMK értekezletet tart minden év októberében és februárjában a szülői értekezletek után. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet szervezhető. Kollégiumi szülői értekezletet tartunk beköltözéskor az elsős és új beköltöző tanulók szülei részére. A kapcsolatos iskolák szülői értekezletei idején az érintett kollégiumi csoportvezető nevelő fogadóórát tart Az intézmény nyitva tartása Az iskola nyitvatartási rendje Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig, naponta óráig tart nyitva. Szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva tart A kollégium nyitvatartási rendje Az intézmény, alapfeladatának megfelelően, szorgalmi időszakban folyamatos működésű. Az érettségi-felvételi időszak, nyári gyakorlatok pedagógiai felügyeleti rendjét a kollégium vezető igazgatóhelyettes tanévenként (egy hónappal előbb) meghatározza és az igazgató jóváhagyja. Amennyiben az iskola, ill. szülő (személyesen, vagy írásban) kéri, úgy a hétvégén, munkaszüneti napon is a kollégiumban maradhat a tanuló. Ebben az esetben a folyamatos pedagógiai felügyeletet, az ellátási szolgáltatást biztosítani kell. A kollégiumba való beérkezést, a hétvégi eltávozást a Házirend szabályozza A szokásostól eltérő nyitva tartás A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján. Az iskola és a kollégium a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetőjének beterjesztése alapján a vezetőség hagyja jóvá. 19/49

21 7.4. Az intézmény látogatása és a bent-tartózkodás szabályai Az intézménnyel jogviszonyban állók: az intézmény dolgozói, a tanulók, felnőtt tanfolyamos hallgatók, valamint írásos megállapodás alapján az épületben megengedett tevékenységet folytató személyek. A jogviszonnyal rendelkező felnőtt dolgozók épületben tartózkodásának tényét a portaszolgálat rögzíti Az intézménnyel jogviszonyban nem állók Mindazon személyek, akik nem tartoznak a az előző pont fogalomkörébe. A belépés csak a portai szolgálaton (iskola, kollégium) keresztül történhet. A nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem állók belépési engedéllyel tartózkodhatnak az épületben. A belépési engedélyt az iskolában az iskolai porta állítja ki és gyűjti be, a kollégiumban a kollégiumi porta. A belépést a név, időpont és a belépés céljának, a távozást az időpont megjelölésével regisztrálni kell a portákon. A belépő nyomtatványt a felkeresett személlyel láttamoztatni kell Ügyeleti rend A vezetői ügyeleti rend beosztásának módja Vezetők ügyeleti rendje A vezetők hétfőtől péntekig az éves ütemterv szerint ügyeleti rendben dolgoznak. Az esti tagozatot vezető ig. helyettes a tagozat tanítási napjain a tanítás végéig (amíg az intézményben diák tartózkodik) lát el ügyeletet Tanári ügyeleti rend az iskolában A tanári ügyelet beosztásának módja A tanári ügyeletre a tanáriban kifüggesztett heti ügyeleti rend nyomtatványon a megadott időszakokra önként jelentkeznek a tanárok. Önként jelentkezés hiányában a nevelési igazgatóhelyettes jelöli ki az ügyeletes nevelőket. Az ügyeletes tanár feladatai A nap folyamán ( ) többször ellenőrzést tart az épületben, mely kiterjed a házirendben foglaltak betartatására, különös tekintettel a következő területekre: dohányzás, tanulói magatartás, károkozás, rongálás, balesetvédelem, hetesi feladatok ellátása. Tapasztalatairól beszámol az ügyeletes igazgatóhelyettesnek, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Rendkívüli esetekben - baleset, tűz, stb. - bejelentést tesz és szükség szerint intézkedik bomba- illetve tűzriadó alkalmával segíti az épület gyors és fegyelmezett kiürítését, a tanulók további irányítását Éttermi ügyelet a kollégiumban A reggeli és a vacsora idején a főügyeletes, ebédidőben pedig az ebédlőügyeletes tanár ellenőrzi az étkezések rendjét Diákügyelet feladatai Az iskola főbejárata mellett diákügyelet működik a tanórák közötti szünetekben valamint től ig A tanítási órák ideje alatt diákügyelet nincs. A diákügyeletet a 11. évfolyam osztá- 20/49

22 lyainak tanulói látják el. Az osztályok hetente váltják egymást, a diákok naponta. A hét minden napján két diák ügyel. Az ügyeleteseket az ügyeleti rendben sorra kerülő osztály osztályfőnöke jelöli ki. Az ügyeletesek napi ügyeletet től ig és az óraközi szünetekben látják el. A 6. és az azt következő órák után nincs diákügyelet. Az ügyeleteseket a kicsöngetés előtt 5 perccel el kell engedni a tanítási órákról, továbbá az ügyeletesek feladataik teljesítése miatt a becsengetést követő első 5 percről (az 1. órában 10 percről) késhetnek (későknek emiatt nem írhatók be). Az - első és az utolsó 5 (az 1. órában 10) percet nem számítva - az ügyeletesek kötelesek részt venni a tanórákon feleltetésüket, írásbeli beszámoltatásukat azonban lehetőség szerint más napra kell halasztani. A diákügyelet célja: A diákügyelet az iskola földszintjén az ügyeletes tanár és a portás munkáját segíti. Hozzájárul az iskolai élet rendjének (Házirend, 2 fejezet) eredményesebb érvényesítéséhez. Elősegíti, hogy az iskolánkba érkező vendégek iskolánkról jó tapasztalatokat szerezzenek. Az ügyeletesek feladatai (a feladatokkal összefüggő jogok és kötelességek): kor az ügyeletesek megkezdik az ügyeletet, az ügyeleti füzetet a dátum beírásával megnyitják és 8 00 között bejegyzik az ügyeleti füzetbe a késve érkező tanulók nevét, osztályát. Az óraközi szünetekben az ügyeletesek csak azokat a tanulókat engedik ki az iskola épületéből, akik arra feljogosító tanári engedéllyel rendelkeznek, illetve akiknek a szünetet követően a kollégiumban lesz órájuk, s ezt az iskola által kibocsátott igazoló lappal igazolják. Minden tanulót, aki el akarja hagyni az iskola épületét, felszólítanak az engedélye, igazoló lapja bemutatására. Az engedéllyel, igazoló lappal nem rendelkezőket figyelmeztetik, hogy nem távozhatnak az iskolából. Az ügyeletesek haladéktalanul tájékoztatják az ügyeletes tanárt (annak távollétében bármely tanárt), ha az iskola valamelyik tanulója felszólításuk és figyelmeztetésük ellenére tanári engedély nélkül el akarja hagyni az iskolát vagy engedélyét, igazoló lapját nem hajlandó bemutatni. Az engedély vagy igazoló lap bemutatása nélkül távozók nevét feljegyzik az ügyeleti füzetbe. Amennyiben a távozó nevét nem tudják, annak kiderítése nem az ő feladatuk, hanem az ügyeletes tanéré. Az ügyeletesek illedelmesen köszöntik az iskolába érkező vendégeket, felajánlják segítségüket a tájékozódásban, szükség esetén megmutatják, hogy hol találhatók a különböző irodák, egyéb felvilágosítást azonban nem adnak. A fentieken túlmenő intézkedésekre az ügyeletesek nem jogosultak. Az ügyeletes tanár más feladatokkal nem bízhatja meg őket Kollégiumi ügyelet Kollégiumban a tanári felügyelet folyamatos és a tanév elején elkészített munkarend szerint látják el a nevelők. A részletes ügyeleti feladatok a munkaköri leírásokban találhatók A vezetők benntartózkodásának rendje Az iskolában Az iskolában reggel 7 30 órától délután óráig, illetve, amíg diák tartózkodik az épületben az igazgatónak vagy valamelyik helyettesének bent kell tartózkodnia. Az éves ügyeleti beosztást az igazgató készíti el és az éves munkaterv tartalmazza A kollégiumban A kollégiumban a kollégiumvezető, vagy a munkaközösség vezető órától óráig az intézményben tartózkodik. Akadályoztatásuk esetén illetve egyéb időben a nappali, esti fő- 21/49

23 ügyeletes intézkedhet. Hatáskörét meghaladó esetekben elsősorban a kollégiumvezetőt, másodsorban az intézmény igazgatóját értesíti Az intézmény munkarendje Tanítás rendje a nappali tagozaton Nappali tagozaton az elméleti oktatás minden nap kor kezdődik. Minden tanítási óra után 10 perc szünetet tartunk, kivéve a 3. óra után, ekkor a szünet 15 perc, valamint a 6. óra után a szünet 5 perc. A tanórán kívüli foglalkozások (konzultációk, szakkörök, diákkörök, sport, stb.) általában tanórák után szervezhetők. Tanórai foglalkozás csak igazgatói engedéllyel maradhat el. A tanítás zavartalansága érdekében az órákon mobiltelefont használni tilos, valamint órákról sem tanárt, sem tanulót kihívni nem szabad Tanítás rendje az esti tagozaton Esti tagozaton az elméleti oktatás minden tanítási napon kor kezdődik. Minden tanítási óra után 5 perc szünetet tartunk Tanítás rendje a felnőttképzésben Felnőttképzésben az elméleti oktatás minden nap a - csoport és a szakmai tárgy igényeinek megfelelően - az iskola csöngetési rendjéhez igazodva 8 45 és óra között zajlik Az összefüggő szakmai gyakorlat Az összefüggő szakmai gyakorlat mindenkori beosztását az éves munkaterv tartalmazza, öszszeállításáért a szakmai igazgatóhelyettes a felelős A hiányzó szaktanárok helyettesítése A helyettesítés lehetőleg szakszerű legyen, vagy az adott osztályban tanító szaktanárok végezzék. A helyettesítésre történő kijelölés nem vonhatja el a kijelölt személyt, az adott időben fennálló egyéb kötelezettségének teljesítésétől Huzamos hiányzás Huzamos hiányzás (1 hétnél több pl. betegség, szabadság, alkotói munka stb.) estén az igazgató gondoskodik tartós, szakszerű helyettesítésről Eseti, napi hiányzás Előre jelzett hiányzás esetén a helyettesítési beosztást a megelőző napon délig az érintettek tudomására kell hozni (nevelési igazgató helyettes) előre nem jelzett, váratlan hiányzás alkalmával közvetlenül, személyesen (nemcsak a hirdetőtáblán keresztül) kell a helyettesítő szaktanárt kijelölni Helyettesítés a kollégiumban A kollégiumban dolgozó pedagógusok, alkalmazottak helyettesítésének rendjét, az ellátandó feladatot a munkaköri leírás rögzíti. A kollégiumi foglalkozás alatt valamint hétvégén, munkaszüneti napon ill. éjszaka a tanulókhoz a munkarend szerint beosztott de hiányzó pedagógust helyettesíteni kell a folyamatos pedagógiai felügyelet biztosítása érdekében. Ez esetben elrendelhető rendkívüli időben történő munkavégzés is. 22/49

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben