SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013.

2 Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület március 20. napján fogadta el. Elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt az SZMK. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának, a Budapesti Zsidó Hitközség képviselőjének március 21. napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné vált. A augusztus 23-án elfogadott szervezeti változtatásokkal kiegészített SZMSZ a fenntartó által is jóváhagyásra került. I Bevezetés, általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja Az Intézmény szervezeti felépítésének meghatározása. A Pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer hatékony megvalósításához az Intézmény működésének, belső rendjének kialakítása, a belső és külső kapcsolatok szabályozása és azoknak a rendelkezéseknek a megfogalmazása, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az Intézmény más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjául szolgáló törvények és rendeletek évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi I. törvény a munka törvénykönyv többször módosított évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) többször módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A mindenkori költségvetési törvény 26/1997. évi (IX. 3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról évi XCII. törvény a munkavédelemről A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény és a 16/2013. (II. 28) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás rendjéről 229/2012 (VIII. 28. Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 138/1992. évi (X. 8.) Korm. rendelet a KJt. végrehajtásáról 1

3 II Az intézmény adatai Az intézmény neve: Budapesti Zsidó Hitközség Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola; rövid név: BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola Székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca Fenntartó: Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) Felügyeleti szerve: A BZSH, a törvényességi felügyeletet a Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály (1111 Budapest, Budafoki út 59.) Működésről szóló határozatok száma: /2003; /2004. és /2/2004. (jelenleg érvényes) /2/2009; OM azonosító: Alapító okirat : kelte: január 1.; június 16.; módosításokkal egységes szerkezetben; módosításokkal egységes szerkezetben, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 97. (4) bekezdésében rögzített felülvizsgálat szerint. jogállása: Az Intézmény önálló jogi személy, egyházi fenntartású, vallásilag elkötelezett nevelési-oktatási intézmény, önálló gazdálkodással. tartalma: Az Iskola a Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézménye. Az Iskola feladatát általános iskola, 1+6 évfolyamos gimnázium ( nulladik idegen nyelvi előkészítő évfolyammal) szerkezeti rendben látja el. Az Iskola egyben az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem gyakorlóhelye is. 2

4 Az intézmény az alábbi feladat-ellátási rendben működik: Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenysége: Az intézmény vállalkozási feladatai: Az alap-, kiegészítő és vállalkozási tevékenységek forrásai: A feladatmutatók megnevezése és köre: 1-6. évf. tanulók általános iskolai oktatása, évf. tanulók gimnáziumi oktatása, középfokú tanulmányokra való felkészítés, érettségi vizsgára való felkészítés, felsőfokú tanulmányokra való felkészítés, munkába állásra való felkészítés, sportfoglalkozások Napközi-tanuló szoba versenyek és verseny-előkészítők, szakkörök, fejlesztés, felzárkóztatás, helyiségek bérbeadása iskolai étkeztetés tanfolyamok központi költségvetési és fenntartói támogatás az intézményi költségvetés formájában, az intézmény saját bevételei, pályázati úton elnyert támogatások nappali rendszerű, az általános műveltséget megalapozó oktatás intézményi vagyon működtetése, iskolai étkeztetés Az intézmény számlaszáma: OTP BANK NYRT Adószáma: Az intézmény az általános nem alanya forgalmi adónak: Az intézményhez rendelt, nincs részben önállóan gazdálkodó egység: A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírás: az intézmény önállóan gazdálkodik a BZSH által jóváhagyott éves gazdasági terv alapján, negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel évi CXC tv évi CXC tv. az iskola tanulói, tanulócsoportjai az iskola tanulói, tanárai, dolgozói az étkezést igénybe vevő tanulók, az élelmezési napok száma 3

5 III. Az intézmény szerkezete III. 1 Az iskola szervezeti felépítése III. 1. sz. táblázat mellékelve (kelte: augusztus 23) III. 2 Az iskola vezetése III Az iskola vezetősége Az iskola élén az igazgató áll. Az Iskola vezetősége négytagú: igazgató, gazdasági vezető, elemi tagozat igazgatóhelyettese és gimnáziumi tagozat igazgatóhelyettese. Az Iskola vezetőségének tevékenységét az iskolatitkárok és technikai dolgozók segítségével látják el. Munkájukban a nevelői testületre, az osztályfőnöki és a vallástan-munkaközösségre, valamint a középvezetői testületre támaszkodnak. Képviselik az iskolát a BZSH vezetésével, illetve közgyűlésével, a MAZSIHISZ Anna Frank Kollégiumával, a zsidó intézményekkel és szervezetekkel, állami, fővárosi, kerületi és egyéb külső intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatokban. Az igazgató feladatait, hatáskörét a nemzeti köznevelési törvény, a hatályos jogszabályok, az intézmény alapító okirata és a munkaköri leírása határozza meg. Feladata különösen az iskolában folyó pedagógiai munka és szervezési feladatok irányítása, valamint a fenntartóval, szülői szervezettel és a diákszervezettel való kapcsolattartás ill. annak szervezése. Az iskola szakszerű, törvényes és gazdaságos működésének biztosítása. Az igazgató feladata a pedagógiai, nevelési, szaktárgyi, munkáltatói érdekek figyelembe vételével a tantárgyfelosztási javaslatok ellenőrzése, jóváhagyása, funkciójából következően kötelessége az iskolavezetés munkájának összehangolása, ellenőrzése. Az igazgatóhelyettesek feladatait, hatáskörét munkaköri leírásuk határozza meg. Feladatuk különösen a megfelelő tagozat pedagógiai, nevelési munkájának szervezése, összehangolása, ellenőrzése. Az iskola rabbija (vallási tevékenységet irányító vezető) vallási feladatait, hatáskörét a nemzeti köznevelési törvény, az egyházi törvény, a hatályos jogszabályok és munkaköri leírása határozza meg. Feladata különösen az iskolában folyó vallási nevelés és oktatás irányítása, a vallási előírások megtartatása, a vallási ünnepek iskolai megünneplésének szervezése. III Az igazgató feladatköréből átruházzák a pedagógiai igazgatóhelyettesre a gimnáziumi beiskolázás és a felvételi vizsgák, beszélgetések szervezését az érettségi, OKTV szervezését az osztályozó- és javítóvizsgák szervezését a statisztika elkészítését a nemzetközi kapcsolatok alakítását, ápolását pályázatok elkészítését a világi ünnepségek szervezését évfolyamon a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat 4

6 a fejlesztőpedagógiai és iskolapszichológiai tevékenység koordinálásával kapcsolatos feladatokat az elemis beiskolázás és a beiratkozás szervezését a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat a napközi szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatokat a fejlesztőpedagógiai és iskolapszichológiai tevékenység koordinálásával kapcsolatos feladatokat kapcsolattartás az SzMK-val a gazdasági vezetőre Az Iskola műszaki üzemeltetése, a működés technikai feltételeinek szervezését, irányítását Éves gazdasági terv készítését, elfogadásra való előkészítését (az Iskola vezetősége, majd a fenntartó felé), Számviteli, pénzügyi és leltárkezelési szabályzatban foglaltak szerinti gazdálkodás biztosítását, Bevételek esedékesség szerinti biztosítását (BZSH által elfogadott éves gazdasági terv szerinti működési járadék, és az állami normatíva a MÁK határozat szerint esedékes), valamint az Iskola saját erős bevételei (étkezési hozzájárulás, alapítványok 1%) Kiadások ellenőrzése fenntartó által elfogadott éves gazdasági terv szerint, Külső szolgáltatók megbízásainak előkészítését, munkájuk szervezését, irányítását, ellenőrzését, Az Iskola önálló gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartások, beszámolók elkészítését fenntartó és a törvényes felügyeleti szerv felé Szerződések, munkabérek, besorolások adminisztrációját A beszerzések, műszaki fejlesztések Karbantartások, felújítások tervezését, kivitelezését Az étkeztetés megszervezésével kapcsolatos feladatokat Tűzvédelemmel, munkavédelemmel, balesetvédelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat a vallástan munkaközösség vezetőjére, aki egyidejűleg a tanárképzés vezetője a vallási ünnepek megünneplésének szervezésével kapcsolatos feladatokat a vallási versenyekre történő felkészülés szervezésével kapcsolatos feladatokat az integrált zsidó tárgyú ismereteket tanító szaktanárok részére (irodalom, történelem, művészeti tárgyak stb.) a szakirodalom biztosítását a tanárjelöltek munkájának szervezésével, beosztásával kapcsolatos feladatokat a tanárjelöltekkel folytatott munka pedagógiai és szakmai irányítását a szervezési igazgatóhelyettesre események, programok, tanulmányi versenyek, belső és külső helyszíneken szervezett rendezvények operatív szervezését, kommunikációját, 5

7 egyházi rendezvények operatív szervezését, marketing feladatok pályázatokon való részvétel operatív szervezését, hirdetések reklám szervezését, megrendelését, média kapcsolatok, kommunikációs feladatok működtetését, kommunikációs felületek (honlap, iskolarádió, stb) működtetését, korszerűsítésének, karbantartásának szervezését a szakkörök, diákkörök, sportkörök és egyéb szabadidős tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatokat az iskola növendékeinek fellépéseivel kapcsolatos feladatokat táborok, tanulmányi kirándulások, szünidei foglalkozások szervezésével kapcsolatos feladatokat adományok, és más pénzügyi és egyéb támogatások megszerzése érdekében keresi a megfelelő kommunikációs és tevékenységi formákat. a tankönyvrendelést végző tanárra az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos munkák végzését, a védőnőre a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának és szűréseinek, védőoltásainak, fogorvosi vizsgálatának megszervezését a tanulók napi szintű egészségügyi problémáinak kezelését tanítási napokon, ill. szabad idős foglalkozások idején az intézményben az alkalmazottak rendszeres egészségügyi szűrésének megszervezését az iskolaorvosra a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát, és szűrését, és a védőoltások megfelelő időben való beadását az iskolatitkárra Az iskola tanulóinak és dolgozóinak adatnyilvántartását, adatainak karbantartását A tanuló felvételekkel kapcsolatos adminisztratív teendőeket A diákigazolvánnyal kapcsolatos valamennyi adminisztratív tevékenységet (diákigazolványok és nyomtatványok átvétele, térítési díj begyűjtése, érvényesítés, diákigazolvány kiadása, bevonása, nyilvántartás vezetése) Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, Az intézmény levelezésének, postájának nyilvántartását, iktatását, A pedagógusok igazolványainak beszerzésével és érvényesítésével kapcsolatos feladatokat a házipénztár kezelőjére Az önálló gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli adminisztratív feladatokat, A házipénztár kezelését, A tanulói és dolgozói étkezési díjak beszedését, Az Iskola önálló gazdálkodásához szükséges adatok nyilvántartását, gyűjtését és karbantartását. 6

8 a karbantartóra * Az épület műszaki állapotának ellenőrzését, * Az épület üzemeltetésével kapcsolatos teendőket A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy minden nap reggel ½ 8-tól az iskola által szervezett utolsó foglalkozás befejezéséig felelős vezető tartózkodjon az épületben. III. 2.3 A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel a pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén annak kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköreit is gyakorolja gazdasági ügyekben a gazdasági vezető. Tartós távollétnek minősül a legalább háromhetes, folyamatos távollét. Az igazgató és a pedagógiai igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése - a fentieknek megfelelően a szervezési igazgatóhelyettes feladata. Mindhárom vezető tartós távolléte esetén az igazgatót gazdasági ügyekben a gazdasági vezető, más területeken, pedig az általa vagy helyettesítője által esetenként megbízott nevelőtestületi tag helyettesíti a fentieknek megfelelően. Az igazgatóhelyettesek egymást helyettesítik, egyidejű akadályoztatásuk esetén nevelési kérdésekben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője helyettesíti őket. III A vezetőség kapcsolattartási rendje A vezetőség hetente egyszer, az éves munkatervben meghatározott napon vezetőségi ülést tart. Kéthetente az iskolavezetés kibővül az elemis szakmai munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnöki szakmai munkaközösség vezetőjével. Az operatív iskolavezetőség ezen kívül szükség szerint tart megbeszéléseket. III. 3 A nevelőtestület III.3.1 A nevelőtestület jogköre Az intézmény pedagógusainak közössége. Döntési és véleményezési jogkörét a nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC nemzeti köznevelési tv. 70. ) és a hatályos jogszabályok határozzák meg. III A nevelőtestület döntési jogköréből az adott osztályban tanító tanárok közösségének jogkörébe utalja: a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntést, 7

9 a tanulók osztályozóvizsgára való bocsátását, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását. III A nevelőtestület véleményezési, illetve javaslattevő jogköréből a szakmai és az osztályfőnöki munkaközösségek hatáskörébe helyezi: a tantárgyfelosztásra történő javaslattételt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztását az Iskola gazdasági tervének nevelő-oktató munkát közvetlenül érintő tételeire javaslatot tesz III.3.2 A nevelőtestület kapcsolattartásának módja A nevelőtestület a feladatoknak megfelelően, de tanévenként négy alkalommal (a tanév kezdetén, minden negyedévben és a tanév végén), az éves munkatervben meghatározott napon az időszakot értékelő, illetve előretekintő értekezletet tart. Az igazgató a havi naptárban nem szereplő nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három munkanappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A nevelőtestület érvényes döntést csak akkor hozhat, ha a pedagógusoknak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit szavazás útján, szótöbbséggel hozza. Ha szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestületi értekezletek témáiról rövid emlékeztető készül. A nevelőtestületi döntéseket hivatalos jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a nevelőtestület által választott két nevelőtestületi tag hitelesít. A félévenkénti nevelési értekezlet témáját az év eleji, illetve a félévi nevelőtestületi értekezlet határozza meg. III A pedagógusok A pedagógus jogait és kötelességeit a évi CXC nemzeti köznevelési tv. 62. és 63. tartalmazza, munkaköri leírást minden pedagógus a munkaszerződése mellékleteként megkapja, tanévenként aktualizálva. A pedagógusok munkájának belső értékelési rendszerét az Iskola Pedagógiai Programja írja le. Az iskola minden dolgozója köteles az iskola területén, illetve az iskolai rendezvényeken az iskola Rabbija által meghatározott vallási előírásokat megtartani. Magánéletében mindenki az Alaptörvény által meghatározott szabad vallásgyakorlással élhet. III.3.3 Az osztályfőnöki munkaközösség Az osztályfőnöki munkaközösség az iskola nevelési kérdéseiben az igazgató döntéselőkészítő és tanácsadó testülete. Feladatainak végzésére az igazgatótól kap megbízást. Ülésein megtárgyalja az aktuális feladatokat, a nevelési problémákat, és azokra lehetőség szerint megoldási javaslatot tesz. A tanév elején meghatározott témákban félévenként egy - egy alkalommal, az éves munkatervben meghatározott napon - a tantestület többi tagja számára is nyitott - pedagógiai továbbképzést tart. Munkáját munkaköri leírás alapján végzi, szakmai munkaközösségvezetői pótlékban részesül. 8

10 III..3.3a Az osztályfőnökök Az osztályok életét az osztályfőnök vezeti és fogja össze. Feladatának elvégzésére az igazgatótól kap megbízást. Munkájához meghallgatja a tanulókat és szüleiket, figyelembe veszi az igazgatótól és a tanároktól nyert információkat. Együttesen felel az osztállyal az osztályterem rendjéért és tisztaságáért. Feladatait munkaköri leírása alapján végzi. Munkájáért osztályfőnöki pótlékban részesül. III.3.3b A DÖK-patrónus tanár Összefogja az iskola diákéletének működését. A diákönkormányzat felkérését figyelembe véve az igazgató bízza meg határozott időtartamra, amely többször is meghosszabbítható. Tagja a munkaközösség-vezetői testületnek. Munkáját munkaköri leírása alapján végzi. Pótlékban részesül. III.3.3c A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban és a az intézmény honlapján tájékoztatni kell a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. Az igazgató bízza meg határozott időtartamra, amely többször is meghosszabbítható. Munkáját munkaköri leírása alapján végzi. Pótlékban részesül. A drog-prevencióval kapcsolatos feladatokat erre a feladatra külön kijelölt felelős végzi. A szülőket és a tanulókat a tanév kezdetekor az iskola honlapján tájékoztatni kell a drog-prevenció felelős személyéről és arról, hogy mely időpontban, hol kereshető fel. Az igazgató bízza meg határozott időtartamra, amely többször is meghosszabbítható. Munkáját munkaköri leírása alapján végzi. Igazgató által elfogadott munkaterv alapján, amelyet minden tanév kezdetekor a felelős jóváhagyásra benyújt az Igazgatónak. III.3.3d A szabadidő- szervező tanár A szabadidő-szervező segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő-szervezéssel, közösségi élet kialakításával összefüggő munkáját. A szabadidő-szervező feladata különösen az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése. Az igazgató bízza meg. Munkáját munkaköri leírása alapján végzi. III.3.4 A szakmai munkaközösségek Működését a részesül évi CXC nemzeti köznevelési tv. 62., 63. és 71, valamint a hatályos jogszabályok határozzák meg. Feladatai: a) gyakorolja a véleményezési és javaslattevői jogot a tantárgyfelosztás kérdésében, b) javaslatot tesz az egyes szaktanárok külön megbízásainak elosztására, c) javaslatot tesz a szertárak és a könyvtár fejlesztésére, d) részt vesz a szakterülethez kapcsolódó beszerzések tervezésében, e) közös felelőssége van a szaktárgyi felszerelések megőrzéséért és leltári nyilvántartásáért, f) részt vesz a tantárgy-pedagógiai fejlesztési és kutatási munkálatokban, g) folyamatosan megvitatja a szakmai kérdéseket, h) szervezi a szakterület iskolai versenyeit, i) felkészíti a pályázni kívánó tanulókat tanulmányi versenyekre, 9

11 j) javaslatot tesz a munkaközösség-vezető személyére, k) lehetőség szerint szakszerűen helyettesíti a hiányzó kollegákat, l) elkészíti a munkaközösség továbbképzési programját. Üléseit szükség szerint, de legalább 4 hetente, a szakmai munkaközösség éves munkatervében meghatározott napon tartja. III.3.4a A munkaközösség-vezető A szakmai munkaközösség képviseletét és munkája koordinálását látja el. Feladatára a munkaközösség javaslata alapján az igazgató öt évre ad megbízást, ami többször is meghosszabbítható. Munkáját munkaköri leírása alapján végzi. Munkájáért munkaközösség-vezetői pótlék illeti meg. III.3.5 A munkaközösség-vezetői testület Az oktatási, valamint tantárgy-pedagógiai és ehhez kapcsolódó költségvetési kérdésekben az igazgató, valamint helyetteseinek döntés-előkészítő és tanácsadó testülete. Elsődleges feladata az iskola pedagógiai programjának folyamatos fejlesztése, valamint az iskola minőségbiztosítási munkájának segítése. Üléseit az éves munkaterv szerint, az igazgató hívja össze. IV Az iskola kapcsolatrendszere IV.1 Belső kapcsolatok A belső kapcsolatokat az Iskola dolgozóira vonatkozóan munkaköri leírásuk, a szervezeti egységekre vonatkozóan e Szabályzat határozza meg. IV.2 A szülői testületek IV.2.1 A szülői testületek A 2011.évi CXC nemzeti köznevelési törvény 73. alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. IV.2.2 Az osztályok szülői munkaközössége Az osztályok szülői munkaközösségét az osztályban tanuló diákok szülei alkotják. Az osztály szülői munkaközössége kéttagú vezetőséget választ. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott vezetőség vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. Az osztályok szülői munkaközösségei együttesen alkotják az iskola szülői testületét (Iskolai Szülői Tanács). IV.2.3 Az Iskolai Szülői Tanács Az intézményben működik az Iskolai Szülői Tanács (SzMK), amely képviseleti úton, az osztályok szervezeteinek küldötteiből (ezek az osztályok szülői munkaközösségeinek vezetői, osztályonként 2 fő) létrehozott szülői szervezet. A Szülői Tanács tagjait a tanulók szüleinek 10

12 több mint 50 %-a választotta meg, ezért ez a szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. Az Iskolai Szülői Tanács feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Iskola működését. Az Iskolai Szülői Tanács ülése akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Iskolai Szülői tanácsot az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, megválasztja a szülők képviselőit a Szülői Munkaközösség vezető testületébe kialakítja saját működési rendjét, az iskolai munkaprogramhoz igazodva elkészíti saját tanévre vonatkozó programját, képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, ill. a tanulókkal kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. IV.2.3.a Az Iskolai Szülői Tanács kapcsolattartásának rendje Az Iskolai Szülői Tanács ülését az elnök és az iskola igazgatója hívja össze. Az összehívás történhet levél útján (ezeknek célba juttatásában az iskola segítséget nyújt), telefonon vagy más módon. Az Iskolai Szülői Tanács ülésének időpontjáról és témájáról a tagokat legalább az ülés időpontja előtt 7 nappal értesíteni kell. IV.2.3.b Az Iskolai Szülői Tanács és az iskolavezetőség kapcsolattartásának rendje A Szülői Tanácsot az igazgató a munkatervben rögzített időpontokban, tanévenként legalább kétszer hívja össze, amikor tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A Szülői Tanács elnöke közvetlen kapcsolatot tart az igazgatóval, ill. az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével, és tanévenként kétszer beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről. IV.3 A Diákönkormányzat IV.3.1 A Diákönkormányzat jogai A Diákönkormányzatot az iskola tanulói hozzák létre érdekeik képviseletének, jogaik érvényesítésének, a kötelességeik teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének egyik eszközeként. Képviseletükkel demokratikusan választott diákképviselőket bíznak meg. A Diákönkormányzat működését a évi CXC nemzeti köznevelési tv. 48. alapján alakítja, szervezi. A Diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Iskola működését. A fenntartó a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében gondoskodik a szülői szervezet (SzMK), továbbá az iskolai diákönkormányzat (DÖK) működési feltételeiről. 11

13 IV.3.2 A Diákönkormányzat és az iskolavezetőség kapcsolattartásának rendje A diákönkormányzat munkáját a tanulók által javasolt és az igazgató által megbízott pedagógus segíti (a DÖK patrónus tanár), aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat az IDB képviseletében. A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy és az IDB elnöke folyamatos kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, első fokon az intézmény szervezési és pedagógiai igazgatóhelyettesével. A DÖK patrónus tanár tagja a munkaközösség-vezetők testületének. A DÖK megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskolavezetőségi, a nevelőtestületi, valamint az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. IV.3.3 Az iskolagyűlés Az iskola tanulóközösségének legmagasabb tájékoztató fóruma az iskolagyűlés. Az iskolagyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. Az iskolagyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. Az iskolagyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. Az iskolagyűlésen az iskola igazgatója és a diák-önkormányzati vezetők beszámolnak az előző iskolagyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A gyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. IV.4 Iskolai Sportnapok Az iskolában a tantervi testnevelési órákon kívül a Maccabi VAC által szervezett sportfoglalkozásokon sportolnak a tanulók. Az iskola vezetősége a diákoknak szervezett sportfoglalkozáshoz megfelelő feltételeket biztosít. Az iskola tanévente két alkalommal rendez sportnapot az intézmény épületében, ill. a szabadban. A Sportnapok célja, hogy diákjaink szüleikkel együtt vegyenek részt közös testedzésen, játék- és versenyzési lehetőséget nyújtsunk, minél több tanulót és szülőt nyerjünk meg a rendszeres testedzésnek és az egészséges életmódnak. IV.5 Véleménynyilvánítás, tájékoztatás IV.5.1 A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánítása A tanulóknak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsanak az őket érintő valamennyi kérdésben, valamint e körben javaslatot tegyenek, és kérdéseket intézzenek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz. A diákok egyéni és csoportos véleményüket osztályképviselők által a Diákönkormányzaton keresztül is eljuttathatják az illetékeshez. Lehetőség van a tanárok munkájának szervezett véleményezésére is, a Diákönkormányzat által meghatározott, és szabályzatba foglalt rendben. Két típusa: az iskola minden pedagógusára kiterjedő rendszeres véleményezés és az igazgató vagy a Diákönkormányzat kezdeményezésére, külső szakértő bevonásával lebonyolított egyénenkénti véleményezés. A 12

14 tanárjelöltek az általuk tanított osztályokban kérhetik munkájuknak diákok által történő véleményezését. A tanulóknak joga, hogy hozzájussanak a jogaik gyakorlásához és kötelességeik teljesítéséhez szükséges információkhoz. A tájékoztatásról az iskola gondoskodik. A tanulók rendszeres tájékoztatásának legfontosabb fórumai az osztályfőnöki órák, az iskolarádió, a faliújságok és az iskolagyűlések. A tanulók írásos tájékoztatást kapnak az iskola házirendjéről és annak változásairól. Az iskolai életre és a tanulókra vonatkozó jogszabályok és az iskola működésének diákokat érintő területeiről szóló dokumentumok a Könyvtárban hozzáférhetők. Az iskola a tanév rendjéről írásban tájékoztatja a szülőket és a diákságot. Az iskolai élet eseményeiről - részben igazgatói utasításra - az osztályfőnöki óra keretében kapnak tájékoztatást a tanulók. Az igazgató tanévenként tájékozatja a szülőket és a diákságot az iskola életéről. A diákság folyamatos tájékoztatására hozza létre és működteti a Diákönkormányzat a diákmédiát. IV.5.2 A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje Az intézmény a (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) törvénynek megfelelően a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. IV.5.2a A szülői értekezletek rendje: Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő a munkatervben rögzített időpontú rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. A februári szülői értekezlet elemzi az első félév eredményeit, problémáit. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői munkaközösség képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. IV.5.2.b A szülői fogadóórák rendje Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülőknek. Az intézmény tanévenként két a munkatervben rögzített időpontú - szülői fogadóestet tart. Ezeken a fogadóesteken a tanítók kivételével a nevelőtestület valamennyi tagja a szülők rendelkezésére áll. Az iskola valamennyi pedagógusa, valamint a fejlesztő pedagógus, az iskolapszichológus és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős heti rendszerességgel fogadóórát tart. A fogadóóra időpontjáról a tanév elején az iskola honlapján ( megjelenő tájékoztatás ad információt. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. IV.5.3 A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Intézményünk a tanulóinkról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az elektronikus ellenőrző formájában, folyamatosan on-line formában értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, hiányzásairól. Az elektronikus ellenőrző olvasásához minden szülő egyéni kódot kap. 13

15 Tájékoztatjuk a szülőket az iskola honlapján ( az iskola házirendjéről, a tanév eseményeiről, a szaktanárok elérhetőségéről, az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről részletesen is, és a szükséges aktuális információkról. Az iskola honlapján olvashatók az intézmény legfontosabb szabályzatai, dokumentumai. A pedagógusok a tanulókra vonatkozó, minden értékelő érdemjegyet és írásos bejegyzést az elektronikus osztálynaplóba kötelesek beírni, ezzel egyidejűleg az elektronikus ellenőrzőbe is bekerülnek a tanulók érdemjegyei és a rá vonatkozó írásos bejegyzések. A papír alapú tájékoztató füzetet (ellenőrző) a tanuló vezeti s az osztályfőnök havonta ellenőrzi annak vezetését. Az elemi tagozaton az osztályfőnök havonta ellenőrzi az elektronikus osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, ezt az osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva kell bejegyezni, a hiány sorozatos előfordulása fegyelmi vétségnek számít. Az osztályfőnök indokolt esetben, írásban postai úton értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról. Az iskola a tanuló fejlődéséről, munkájáról negyed- és háromnegyedévkor az igazgató által elrendelt formában tájékoztatja a szülőket. Az iskola a tanuló félévi munkájáról a tájékoztató füzetben ad tájékoztatást, egész éves munkájáról, eredményeiről a tanév végén bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány közokirat. IV.5.4 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanuló joga különösen, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön (2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. (6. d). Az iskola egészségügyi ellátását saját iskolaorvos (heti két alkalommal) és védőnő (minden nap 8-16 óráig ) végzi. Az orvosi rendelőbe a tanulók szükség esetén az óraközi szünetekben vagy tanítás után mehetnek le. A vizsgálatot és az ellátást lehetőleg úgy kell lefolytatni, hogy a tanuló az óra megkezdésére visszaérjen osztálytermébe. Ha a vizsgálat, ellátás belenyúlik az tanórába, a védőnő írásos igazolást ad a tanulónak. Ezt az igazolást csak az órát tartó tanár hozzájárulásával fogadhatja el az osztályfőnök. Az iskolaorvos és a védőnő feladata a rendszeres egészségügyi vizsgálat megszervezése (fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálatok). Ők intézkednek az egészségügyi vészhelyzetek elhárításáról. Baleset esetén az iskolatitkárokkal együtt teszik meg a szükséges intézkedéseket. Évente minden tanuló általános szűrővizsgálaton vesz részt, valamint megkapja az esedékes védőoltásokat. A tanulók számára bármilyen gyógyszeres ellátást csak az orvos adhat. A fizikai állapot évente 2 alkalommal esedékes felmérését az iskolaorvos, a védőnő és a testnevelő tanárok közösen végzik. Az iskolaorvos évente egyszer tájékoztatja tapasztalatairól az iskolavezetést. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére egészségügyi felvilágosító órát tart az osztályokban. Tanévenként egy alkalommal a tanulók szervezett fogorvosi rendelésen vesznek részt a szakorvosi rendelőintézetekben. A portán, a titkárságon és a szaktantermekben központi mentődoboz található, amelyet kisebb balesetek ellátására lehet igénybe venni. Az azonnali orvosi ellátást igénylő esetben a foglalkozást vezető tanár értesíti az iskolatitkárt, aki intézkedik. Rosszullét esetén az osztályfőnök, vagy az igazgató, illetve helyettesének írásos engedélyével mehet haza a tanuló. Az iskolatitkár értesíti a szülőket. Fertőző betegség gyanúja esetén a tanulót azonnal orvoshoz kell küldeni. 14

16 Az orvosi vizsgálatra rendelt tanulók tanári felügyelettel mennek a rendelőbe. Abban az esetben, ha az egész osztály, akkor az órát tartó tanár, vagy az osztályfőnök, ha csak az osztály egy csoportja vesz részt a vizsgálaton, akkor valamelyik helyettes tanár kíséri a tanulókat. A védőnő szervezi meg - a MAZSIHISZ Szeretetkórházban működő foglalkozásegészségügyi szolgálattal együttműködve - a dolgozók éves rendszeres szűrővizsgálatát. Az üzemorvosi igazolásokat eljuttatja az iskola titkárságára. Az oktatás-nevelés egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtése, a balesetek megelőzése és körülményeinek feltárása az iskola valamennyi dolgozójának kötelessége. IV.5.4.a A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége A tanuló- és gyermekbaleseteket az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egyegy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a tanulónak; gyermek és kiskorú esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek - telefonon, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a BZSH-nak. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kelt bevonni. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását, orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. IV.5.4.b Dolgozói balesetek Az iskola dolgozóinak a munkavégzés során elszenvedett baleseteit illetően a évi I. tv. a munka törvénykönyvéről (Mt) rendelkezik. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. IV.6 Külső kapcsolatok IV.6.1 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartást a gyermekvédelmi felelős végzi. 15

17 IV.6.2 Az iskola vallási jellegéből következő kapcsolatok Az iskola vallási jellegéből következően rendszeres kapcsolatot tart fenn a többi zsidó iskolával, az Izraeli Kulturális Intézettel (IKI), egyéb zsidó kulturális szervezetekkel, a Bálint Zsidó Közösségi Házzal, a budapesti zsinagógai körzetekkel, a vidéki hitközségekkel és az ifjúsági szervezetekkel. IV.6.3 Kapcsolat a kollégiummal Az oktató-nevelő munka eredményessége érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a BZSH kollégiumával. A kollégium igazgatója részt vesz a fontosabb tantestületi értekezleteken IV.6.4 Kapcsolat szolgáltatókkal: a konyhával, a biztonsági szolgálattal és a takarítókkal Intézményünk működtetésének zökkenőmentessége érdekében a szolgáltatóink közül napi rendszeres kapcsolatot tartunk az épületünkben üzemelő, kóser konyha vezetőjével, a biztonsági őrszolgálat vezetőjével és a takarítók vezetőjével és nappalos képviselőjével. Kapcsolattartás szervezője a gazdasági vezető. V. A működés rendje V.1 A felvétel rendje Az iskola meghatározhatja a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit. A felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban, a tanév rendjében meghatározott időben köteles nyilvánosságra hozni. A tanulói felvétel rendjét a évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló tv., valamint az egyéb hatályos jogszabályok és a Zuglói Önkormányzattal kötött egyoldalú nyilatkozatban foglaltak határozzák meg. A felvétel feltétele: zsidó családi kötődés, az iskola zsidó szellemiségének, az ebből fakadó vallási előírásoknak elfogadása. Más felekezethez tartozó tanuló szabad kapacitás, valamint az iskola házirendjében foglaltak maradéktalan elfogadása esetén nyer felvételt. Az iskola 1. és 7. osztályába újonnan jelentkezők felvételi beszélgetésen (alapvető készségek és vallási ismeretek), a 9. osztályba jelentkezők felvételi vizsgán (magyar nyelv és irodalom, matematika, vallási ismeretek) vesznek részt. A szóbeli bizottság legalább háromtagú. A bizottság elnöke az igazgató vagy helyettesei, illetve az igazgató által felkért tanár. A bizottságban részt vesz a vallási igazgató vagy az általa megbízott vallástanár. A szóbeli bizottság tagjait az igazgató kéri fel úgy, hogy lehetőleg a leendő osztályfőnökök is részt vegyenek a felvételi bizottság(ok) munkájában. A felvételi pontos idejéről és helyéről, valamint a felvételi eredményéről az iskola írásban értesíti a szülőket. A szülők előre megadott időpontban megnézhetik gyermekük kijavított munkalapját. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A fel nem vett tanulók írásos kérvény alapján kerülnek várakozólistára. Felvételük akkor lehetséges, ha azt az évfolyam létszámváltozása lehetővé teszi. Egyéb évfolyamra vagy egyéb időpontokban a szülő írásos kérésére felvételt az iskola igazgatója engedélyezhet, az életkornak megfelelő és a fentiekkel egyenértékű felvételi eljárás után. 16

18 V.2. A napközibe, illetve tanulószobára jelentkezés A napközibe, illetve tanulószobára jelentkezés feltételeit és módját a Házirend szabályozza évfolyam tanulói kizárólag szülői írásos kérésre maradhatnak távol a tanítási időt követő és 16 óráig tartó foglalkozásokról ill. tanuló szobáról. V.3 Felügyelet A szünetekben a folyosón tanári felügyelet működik. A szünetben az ügyeletes tanár felelős a Házirendnek megfelelő magatartásért, a tanulók kulturált, másokat nem zavaró pihenéséért, az épület állagmegőrzéséért, a dohányzási tilalom megtartásáért. Felelős az udvarnak a Házirendben megadott beosztás szerinti használatáért. A folyosóügyelet rendjét az igazgató egy tanévre szólóan utasításban határozza meg. A tanulók, osztályuk tanítási ideje alatt, csak az osztályfőnök vagy az igazgató, illetve helyetteseinek írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az iskola hétfőtől csütörtökig és 16 óra között tanulószobai felügyeletet kínál igény esetén. Az iskola könyvtárában minden nap délután 16 óráig tanulhatnak a diákok. Iskolán kívüli szervezett program esetén a tanulók csoportját legalább egy, de lehetőleg több felnőtt kíséri. V.4 Az iskola nyitvatartási rendje Az iskola nyitvatartási rendjét a Házirend szabályozza. V.5 Az intézmény munkarendje V.5.1 A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Az igazgató akadályoztatása esetén, az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki a felelős vezetői feladatokat ellátó személyt. V.5.2 Az alkalmazottak munkarendje Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét - a hatályos jogszabályok megtartásával az intézményvezető állapítja meg. Az alkalmazottak munkaköri leírásait a vezető helyettesek készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden alkalmazottnak és tanulónak az intézményben meg kell tartania az általános munkaés balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény által megbízott személy tartja. A vezető helyettesek tesznek javaslatot a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására. V.5.2a A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a 2011.évi CXC. nemzeti köznevelési tv. rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A 17

19 munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatók és helyetteseik állapítják meg. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a megfelelő tagozat igazgatóhelyettese engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 10 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell az igazgatóhelyetteseknek, ill. az iskolatitkárnak, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén lehetőség szerint szakszerűen kell helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket hozzáférhető helyen kell tartani. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt negyedórával jelezni kell a tagozat igazgatóhelyettesének. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a vezető helyettesek és szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. V.5.2b A szakalkalmazottak munkarendje Az oktató-nevelő munkát segítő szakalkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét az intézményvezető állapítja meg. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. A szakalkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell a gazdasági vezetőt. V.5.3 A tanulók munkarendje A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében található Házirend határozza meg. A Házirend szabályait a nevelőtestület az igazgató előterjesztése után az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A Házirend megtartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása végett az intézmény valamennyi tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. V.6. A tanév rendje V.6.1 A tanév rendjének meghatározása A tanév általános rendjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának közoktatási államtitkára évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti munkaprogramjában az érintett közösségek véleményének figyelembevételével. A tanév időtartama: tanévkezdéstől a következő tanév kezdéséig tart (pl. augusztus 28-tól, a következő év augusztus 29-ig). V.6.2 A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 18

20 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, a vizsgák (felvételi és érettségi, osztályozó-, javító-) rendjét, a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját a miniszteri rendelet keretein belül, a nyílt napok megtartásának idejét. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten, pedig a szülőkkel. A fentieket, a Házirendet, a nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény portájánál ki kell függeszteni. V.7 A mindennapi testedzés lehetősége Az iskolában a mindennapi testedzést a kötelező testnevelés órák, a kötelezően választható sportsáv foglalkozásai és a nem kötelező sport- foglalkozások és edzések teszik lehetővé. A nem kötelező foglalkozásokra a tanév elején lehet jelentkezni. Ezekért a foglalkozásokért, az iskola, térítési díjat kérhet. A mindennapi testedzéshez kapcsolódóan a testnevelő tanár feladatai különösen: a) sportszakkörök keretében szervezi az osztályok közötti sportversenyeket, b) irányítja és szervezi a sportnapok versenyeit és foglalkozásait, c) segíti a MACCABI VAC sportköreinek szervezését és rendezvényeinek szervezésében is részt vesz (pl. FUN RUN) Az iskola vezetése számára az iskolai sportélet finanszírozását a hatályos rendelkezések írják elő. V.8 A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formái és rendje V.8. 1 Általános elvek A tanórán kívüli foglalkozásokon az iskolai szabályok és normák érvényesek, az adott körülményekre alkalmazva. Az iskolában és az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon is a dohányzás, a szeszes ital és a drogok fogyasztása és terjesztése tilos. A fentiek megtartását a szervező és felügyelő tanárok ellenőrzik. A dohányzás az intézmény területén tilos. A kötelező és választott foglalkozások időtartamán kívül az iskola nem vállalja a diákok felügyeletét. Az 1-9. évfolyam tanulóinak iskolai tanítási napokon délután 16 óráig rendszeres foglalkozásokat tartunk. Ezután 17 óráig ügyeletet tartunk szülői igény (szülő írásbeli kérésére) szerint a diákok számára. V.8. 2 Rendszeres foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek összehangolásával szerveződnek. Ezek lehetnek többek közt az énekkar, a zenekar, a szakkörök, az előkészítők, a diákkörök és a sportfoglalkozások. A foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár az előírások szerinti naplóba rögzíti. A szakköri foglalkozások időtartama legfeljebb heti két alkalommal, alkalmanként 45 perc, ami adott esetben tömbösített formában is megtartható. A szaktanárok által tanév elején meghirdetett szakkörökre az osztályfőnöknél lehet jelentkezni. A jelentkezés a szakkör elindulása után válik véglegessé. Ettől kezdve a szakköri foglalkozásokon való részvétel kötelező. A diákönkormányzat saját munkaterv alapján működik. Irányítását a diákvezetőség és a DÖK támogató tanár látja el. 19

21 Az iskola tanárai, vagy bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában önköltséges tanfolyamokat igazgatói engedéllyel, és az érintett tanulók szüleinek írásos beleegyezésével szervezhetnek. A tanórán kívüli foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, amelyet az igazgató hagy jóvá. A tanulók egyéni fejlesztését, felzárkóztatását, korrepetálását, különbözeti vizsgára felkészítését az iskola állományában lévő pedagógusok kizárólag az iskola vezetősége által jóváhagyottan, igazgatói által engedélyezett, hivatalos formában folytathatják. V.8. 3 Alkalmanként szervezett foglalkozások Az iskola által egy-egy alkalomra szervezett foglalkozások lehetnek többek közt az osztálykirándulások, a tanulmányi kirándulások, a nyári táborok, az erdei iskolák, a diákcsoportok bel- és külföldi utazásai, valamint kulturális intézményekbe és ipari létesítményekbe történő látogatások. Ezek a programok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhetők. A kirándulások, a táborozások, erdei iskolák és az utazások esetén húsz tanulónként minimum egy felnőtt kíséri a csoportot. Az iskolán kívül tartott foglalkozást a szervező tanár bejelenti az igazgatónak vagy helyettesének. Ha több tanítási órát is igénybe vesz a program, az érintett szaktanárok hozzájárulása szükséges. A tanítási idő alatt több napig tartó tanórán kívüli foglalkozást - írásos kérvény alapján - az igazgató engedélyezhet. A foglalkozást szervező tanár a faliújságon keresztül tájékoztatja a kollegákat a hiányzó tanulók névsoráról és a program időtartamáról. A tanulók távollétéről, ha olyan programokon vesznek részt, amelyeken az iskolát képviselik, az igazgató dönt. A tanítási időn kívüli iskolai szintű programokat a szervező tanár, írásban bejelenti az igazgatónak. A kirándulásokra és táborozásokra befizetendő összeget - a szülők meghallgatásával - úgy kell megállapítani, hogy az csak a legszükségesebb mértékben terhelje a családot. A szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatására a tanuló és/vagy a szülő pályázatot adhat be az Alkotó Ifjúság Alapítvány kuratóriumához. A pályázathoz minden alkalommal kikéri az osztályfőnök véleményét is. V.9 Nemzeti, vallási és iskolai hagyományok ápolása A hagyományok ápolása, fenntartása és továbbadása az iskola minden tagjának joga és kötelessége. Szorosan hozzátartozik az iskola identitásához, pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink megvalósításának fontos eszköze. Feladatait és alkalmait az éves munkaterv határozza meg. V.9.1 Állami ünnepek Október 6. Október 23. Február 16. Március 15. Április 18. (vagy a zsidó naptár szerinti Jom hasoa) 20

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben