SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011

2 I. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. (Kt. 40. (1) bek.) 1. A SZMSZ célja és tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola intézményben. A SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer, tevékenységcsoportok és folyamatok, valamint a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (BETISZK) összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 2

3 a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet. az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell. (Ámr. 292/2009. (XII. 19.) (20.. (2) bekezdés) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007 (V.21.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3

4 Egyéb határozatok, megállapodások A gazdasági szervezetek létrehozásáról szóló 803/2011 (IV.6.) Főv. Kgy. számú Fővárosi Közgyűlési határozat Együttműködési megállapodás a koordinációs iroda feladatainak ellátására a Belvárosi Integrált Térségi Szakképző Központtal 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit, kötelező érvényű. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívülre kerül az előző SZMSZ. A SZMSZ módosításának lehetőségeit a zárórendelkezés tartalmazza. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. Intézményi azonosítók a.) A költségvetési szerv neve: Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola b.) Székhely: Budapest IX., Mester u. 23. c.) Telephely: nincs d.) Közgyűlési határozat száma: 1909/2011 (VI.22.) Főv. Kgy. e.) Törzskönyvi azonosító: (Amr. 20. (2) bek b) pont) f.) Alapító okirat kelte: július 29. 4

5 (Ámr. 20. (2) bek b) pont) g.) Alapító okirat száma: 1909/2011. (VI.22.) Főv. Kgy. (Ámr. 20. (2) bek b) pont) h.) Alapítás időpontja: augusztus (Ámr. 20. (2) bek b) pont) i.) OM azonosító: j.) KSH azonosító: k.) PIR azonosító: l.) Adóalanyiság: GSZ megalakulása miatt az iskolának nincs m.) Adószám: GSZ megalakulása miatt az iskolának nincs n.) GSZ Bankszámlaszám: Az intézmény tevékenységei (Ámr. 20. (2) bek.c) pont) A.) Az intézmény alaptevékenységei: (Ámr. 20. (2) bek c) pont) a) Alaptevékenységei Szakágazati besorolása Általános középfokú oktatás Alap szakfeladata: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) B.) Az intézmény további szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés 5

6 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Alap, illetve speciális feladatai: A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (9-13) szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint (kifutó jelleggel) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: óvodai férőhely: --- nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 550 nem nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 280 bentlakásos intézményi férőhelye: --- Szakmai képzés Szakmacsoport: Közgazdaság Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 67. (5) bekezdése és A szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény 2. (5) bekezdése alapján a Közgazdaság és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola készíti fel a szakképzési évfolyam követelményeire az intézményben végzett tanulókat. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása C.) Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6

7 D.) Befolyásszerzés (Ámr (2) d) pont Intézményünkre nem vonatkozik. E) Egyéb tevékenység koordinációs feladatok ellátása Önállóan rendelkezik a munkáltatói jogokkal, a személyi juttatás és a munkaadókat terhető járulékok előirányzataival. Gazdálkodási feladatait a BETISZK Gazdasági Szervezete látja el a köztük létrejött együttműködési megállapodás alapján. A gyermek- és ifjúságvédelmi és a szabadidő szervezős feladatokat a BETISZK koordinációs Irodával az intézmény közösen látja el. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon: Budapest hrsz-ú 2512 m2 területű, valóságban Budapest, IX. kerület Mester u. 23. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. A közoktatási intézmény feladatellátására szolgáló vagyonnal való rendelkezési jogot a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel a jelen alapító okirat 5. pontjában megnevezett gazdasági szervezet gyakorolja a közte és a közoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás figyelembe vételével. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: A közoktatási intézmény vezetőjét (igazgatóját) Budapest Főváros Közgyűlése nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője (igazgatója) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. OM: Tel.:

8 Körbélyegző: Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 1095 Mester u. 23. (Középen címer) Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, tanügyigazgatási igazgatóhelyettes, pedagógiai igazgatóhelyettes. A közoktatási intézmény képviselője a közoktatási törvény 18. -a szerint a megbízott intézményvezető. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre a fenntartó által összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. Az intézmény számlaszáma augusztus 31-ével megszűnt, a GSZ számlaszáma: amelyet az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapesti Önkormányzati Fiók vezet. III. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (Ámr. 20 (2) bek e) pont) A következő ábra tartalmazza az intézmény kapcsolatrendszerét. Ámr. 20. (2) bek. i) pontja 8

9 Az intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ (IGAZGATÓ) Pedagógiai Tanügyigazgatási gondnok GSZ gazdasági rendszergazda igazgatóhelyettes (I) igazgatóhelyettes (II) (feladatellátás ügyintéző szempontjából) (feladatellátás felnőtt oktatás felnőtt oktatás szempontjából) rendszergazda rendszergazda karbantartó munkaközösség- portások vezetők konyhai dolgozók munkaközösség- takarítók. könyvtáros vezetők fűtő, udvari munkás ifjúsági orvos iskolatitkár I.,II osztályfőnökök pedagógusok oktatástechnikus DÖK munkáját segítő személy. iskolai diákbizottsági titkár osztály diákbizottsági titkárok postai összekötő oktatástechnikus könyvtáros ifjúsági orvos iskolatitkár I. II.. postai összekötő 9

10 1. / A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése (Amr bek. e) pont) Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek a közalkalmazotti tanács elnöke A.) Vezetők, vezetőség Az intézmény vezetőségének munkáját közvetlenül segítik munkaközösség-vezetők reprezentatív szakszervezet képviselője Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az intézményvezetőség tagjai vezetési és ellenőrzési feladatokat látnak el. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, pl. a szülői szervezet és a diákönkormányzat diákképviselőivel. Az intézmény vezetője és gazdasági ügyintézője folyamatos kapcsolatot tart a Belvárosi TISZK gazdasági szervezetének vezetőjével, munkatársaival. A közoktatási intézmény vezetőjének feladata (Közoktatási Törvény ) 54.. (1) A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője továbbá felel a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 10

11 vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési- oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési- oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. (2) A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. (3) A közoktatási intézmény vezetője az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.(ámr. 20. (2) bek. h) pont) Rendkívüli esetben a munkáltatói jogok gyakorlását az igazgatót helyettesítő igazgatóhelyettesre ruházhatja át (1) a) Az iskola élén az igazgató áll. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen a) a nevelőtestület vezetése b) a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése d) a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása e) a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezettel (közösséggel) való együttműködés f) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése g) a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása h) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: - az igazgatóhelyettesek - az iskolatitkárok Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. 11

12 Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az iskolatitkárok szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgató és a vezetők közötti feladatmegosztás (R.4. (1) bek. e) pont A pedagógiai igazgatóhelyettes feladatai Előkészíti a szakkörök, diákkörök indítását, javaslatot tesz tevékenységükre, ellenőrzi munkájukat, pénzügyi tevékenységüket. Koordinálja az iskolai szintű, valamint az iskola épületén kívüli, de iskolai szervezésű kulturális, sportprogramok, ünnepélyek, megemlékezések színvonalas szervezését, megtartását. Szervezi és figyelemmel kíséri az iskolán belüli, valamint központi szervezésű tanulmányi versenyeken való részvételt, a szabályszerű lebonyolítást. Ösztönzi a tanulókat a továbbtanulásra, gondoskodik arról, hogy az érdeklődő tanulók továbbtanulásukhoz megkaphassák a szükséges tájékoztatást, és tárgyi feltételeket. Irányítja a pályaválasztásért felelős pedagógust. Felügyeli a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, a szabadidő szervező, valamint a DÖK munkáját. Figyelemmel kíséri az iskolai sportkörök munkáját, a kirándulások szervezését, az ügyelet eredményes működtetését. Segíti az iskola dekorációjában résztvevőket az ízléses, korszerű dekorációk kivitelezésében. A tanári és tanulói munkafegyelem erősítése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a késések, hiányzások alakulását. Nyomon követi a tankönyvellátás rendjéért felelős dolgozó tevékenységét, a könyvtárostanár munkáját, az iskolaújság megjelentetésével foglalkozó pedagógus tevékenységét. Szükség esetén javaslatot tesz munkájuk hatékonyabbá tételére és segíti őket a színvonalas munkavégzés feltételeinek biztosításában. Segíti az ifjúsági orvost és a pszichológust (akit esetenként kérünk fel) a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtésében. Gondoskodik arról, hogy az egészséges tanulók az ifjúsági orvos által kért időpontban a felülvizsgálaton, 12

13 valamint az ellátásra szoruló tanulók az ifjúsági orvos rendelési idejében ellátásban részesülhessenek. Figyelemmel kíséri és segíti a kezdő és a fiatal tanárok munkáját. Irányítja az iskolatitkárok és az oktatástechnikus, a rendszergazda munkavégzését. Az osztályfőnökök segítségével gondoskodik a pedagógiai vélemények megírásáról. Részt vesz a pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók teljesítmény értékelésében, vezeti az intézményi önértékelést. Javaslatot tesz a munkatervre és a folyamatos munkavégzésre, a költségvetési előirányzatokra és az eszközfejlesztésre, jutalmazásra, kitüntetésre, hiányosság esetén elmarasztalásra. A tanügyigazgatási igazgatóhelyettes feladatai Előkészíti a tantárgyfelosztást, irányítja a tanügyigazgatás dokumentációinak folyamatos, naprakész vezetését, gondoskodik a szükséges nyomtatványokról, azok szabályszerű kitöltéséről. Elkészíti a tanév rendjéről a javaslatot, egyezteti az igazgatóval és gondoskodik kihirdetéséről. Koordinálja a tanítási órák és a tanórán kívüli korrepetálások és szakkörök órarendi és terembeosztását. Ellenőrzi a haladási naplókat. Gondoskodik a túlórák és helyettesítések elszámolásáról, ellenőrzi és összesíti azokat (egyezteti a szabadságról, ill. távollévőkről szóló kimutatásokkal). Megszervezi az iskolába történő felvétel előkészítését. Gondoskodik a tanulónyilvántartás vezetéséről, elkészíti a statisztikákat. Az érettségi vizsgákat előkészíti, az arról szóló dokumentumok szabályszerű kitöltését biztosítja. Megszervezi a vizsgák lebonyolítását, gondoskodik az anyag irattározásáról. Vezeti a tanári hirdetőkönyvet, tájékoztatást nyújt a pedagógus továbbképzésről, ösztönzi és megszervezi az azon való részvételt. Figyelemmel kíséri és segíti a kezdő és fiatal tanárok munkáját. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az iskolatitkárok, valamint az ifjúsági orvos munkáját, szervezi az orvosi vizsgálaton való részvételt. Koordinálja az oktatástechnikus, a rendszergazda feladatait, segíti a könyvtárostanár munkáját. 13

14 Irányítja és részt vesz a pedagógus és nem pedagógus dolgozók teljesítmény értékelésében, továbbá az intézményi önértékelés folyamatában. Részt vesz a munkavédelmi ellenőrzésen, ellenőrzi a feltárt hiányosságok és egyéb műszaki hibák elhárítását. Részt vesz a belső ellenőrzés terv szerinti ellátásában. Javaslatot tesz a munkatervre és a folyamatos munkavégzésre, a költségvetési előirányzatokra, az eszközfejlesztésre, jutalmazásra, kitüntetésre, hiányosság esetén elmarasztalásra. A felnőttoktatás felelős pedagógiai és tanügyigazgatási irányítója. Mint a felnőttoktatás gyakorlati felelőse, véleményezési, javaslattételi jogkörrel rendelkezik a tagozat munkájához szükséges szakmai felszerelések, dologi eszközök biztosításához. Előkészíti a felnőttoktatás éves programját, melynek jóváhagyása a tagozaton dolgozók és az igazgató feladata. Kialakítja a tanév munkarendjét, előkészíti az órarendet, a házirendet, elkészíti és elemzi a tanév eleji felméréseket. A felmérések alapján meghatározza a szükséges felzárkóztató, illetve tehetséggondozó foglalkozásokat. Lebonyolítja a nyelvoktatási csoportok kialakításával kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulói ügyeket (tandíj, térítési díj, kimutatás, statisztika), részt vesz az esetleges fegyelmi eljárások előkészítésében. Ez ügyben egyeztet és közösen dönt a nevelőtestülettel és igazgatóval. Közreműködik a tanulói önkormányzat, diáktanács megalakításában, és későbbiekben folyamatosan tartja velük a kapcsolatot. Megszervezi a tanári helyettesítéseket, irányítja az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Gondoskodik a tanulónyilvántartás vezetéséről, elkészíti a statisztikákat. Figyelemmel kíséri a szakmai továbbképzési lehetőségeket, a felnőtt tagozat képzési rendszeréhez igazodva szükség szerint azokon részt vesz, illetve a pedagógusok részvételét biztosítja. Esetenként a fenntartó, illetve az igazgató felkérésére bemutató tanítást szervez. Szervezi és bonyolítja az évközi és év végi vizsgákat, valamint az érettségi vizsgákat. Intézi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tagozat munkáját. Részt vesz a pedagógus és a nem pedagógus dolgozók teljesítmény értékelésében, és az intézményi önértékelésben. Az igazgató megbízása alapján részt vállal az ügyeletekből, ellenőrzésekből és az iskolát érintő egyéb feladatokból. Az elvégzett munkáról, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az igazgatót. 14

15 Helyettesítés rendje (R.4. (1) bek. f) pont Az igazgatót akadályoztatása esetén (hivatalos távollét, szabadság, betegség) a pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti, tartós távollét esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Az igazgató és a pedagógiai igazgatóhelyettes együttes akadályoztatása esetén a tanügyigazgatási igazgatóhelyettes, mindhármuk együttes akadályoztatása esetén az általa megbízott személy feladata az intézmény vezetőjének helyettesítése. A tartós távollétet kivéve a helyettesítés során az igazgató helyett a kizárólagos hatáskörben megillető, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek esetében azonnali döntést nem igényelő helyzetek kivételével az igazgatóhelyettesek nem intézkedhetnek. Abban az esetben, ha az igazgató és helyettesei egy időben hivatalosan elfoglaltak, az igazgató által megbízott munkaközösség-vezető jogosult. A helyettesítő közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre (Korm. r. 7. (2) bek. b) pont) A megbízott személy a tőle elvárható gondossággal és felelősséggel köteles eljárni a rá bízott ügyekben. Jogköre az igazgató által rá bízott feladatokra terjed ki. A helyettesítés lejárta után az igazgató felé beszámolási kötelezettség terheli. Belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy, egység vagy szervezet jogállása, feladatai (193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet4. (2) bekezdés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről) A kormány rendelet szerinti belső ellenőrzésről a GSZ vezető köteles gondoskodni együttműködési megállapodás IV. pontja szerint. B.) Gazdasági Szervezet felépítése és feladata (Amr. 17. (4) bek) A gazdálkodási feladatokat a BETISZK Gazdasági Szervezete látja el együttműködési megállapodás alapján. A július elsejei megalakulás után az érdemi munka szeptember elsején indult meg. Iskolánk az alábbi GSZ munkatársakkal van kapcsolatban: 15

16 GSZ igazgató GSZ igazgatóhelyettes Gazdasági ügyintéző Műszaki vezető Főkönyvi főkönyvelő Pénztáros Pénzügyi ügyintéző Munkaügyi ügyintéző Az iskola és a GSZ közötti kapcsolattartás felelős személye a gazdasági ügyintéző.. Munkáltatója a GSZ, munkavégzésének helye az iskola. A gazdasági ügyintéző munkaköri feladatai Ámr 20. (2) bek. h) pont A GSZ-től átveszi és kezeli az intézményi készpénz ellátmányt, a GSZ integrált számviteli programcsomagjához tartozó házi pénztári programrész számítógépes támogatásával. Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást, valamint beszedi a saját bevételt képező befizetéseket. Az intézmény személyi kiadási előirányzata terhére csak a GSZ által számfejtett kiadás és csak kiutalással teljesíthető. Pénztári órát biztosít az intézményigazgatókkal egyeztetett időpontokban. Beszedi a csak ebédre, vagy háromszori étkezésre befizető iskolásoktól az étkezési térítési díjat és megrendeli az étkezéseket. Beszedi a szervezett étkeztetésben részt vevő dolgozóktól az ebéd térítési díját, és megrendeli az étkezést, valamint gondoskodik az étkezési hozzájárulás számfejtéséről. Minden hónap 25-ig megküldi a GSZ részére a listát az étkezési hozzájárulást étkezési jegy formájában igénybevevőkről. Az étkezési megrendeléseket valamint az átvételt igazoló szállító leveleket megküldi a GSZ részére. Vezeti az étkezési nap nyilvántrtást, illetve az étkezők nyilvántartását. Összegyűjti a dolgozóktól a helyi közlekedési, valamint a vidékről bejárók előző havi bérletjegyeit, illetve számlákat és minden hónapban lista kíséretében leadja a GSZ-nek, ahol gondoskodnak a közlekedési hozzájárulás kiutalásáról. 16

17 A munkaügyekhez kapcsolódóan: Az intézményigazgató munkáltatói döntését közlő ügyiratokat eljuttatja a GSZ részére, és intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláírását, ill. a dolgozó és munkáltató példányának átadását, átveszi az intézmény igazgatótól, vagy az általa megbízott helyettesétől a hiányzásjelentéseket, igazolt és igazolatlan mulasztások ügyiratait (szabadságkiírás, illetmény nélküli szabadság engedélyezése, igazolatlan hiányzás, betegséget igazoló okmányok, stb.) valamint a változó bérek (túlóra, helyettesítés, műszakpótlékok, stb.) okiratait, és minden hónap 5- ig átadja a GSZ részére vezeti az intézményigazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat. Gondoskodik a GSZ által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások, stb. intézményigazgatóhoz való eljuttatásáról. Figyelemmel kíséri az intézményi leltár-körzetek kialakítását, előkészíti a leltárkörzet felelős megbízását, figyelemmel kíséri a leltárkörzetek közötti eszközmozgásokat, és erről értesíti a GSZ-t. Elkészíti az értékhatáron felüli beszerzésekhez a használatba vételi bizonylatokat. Részt vesz a GSZ igazgató által előírt leltározás szervezésében és lebonyolításában. A leltározási bizottság tagja, és részt vesz a leltározás kiértékelésében. Előkészíti a feleslegessé vált eszközök kezelését, részt vesz az eljárásban. Folyamatos kapcsolatot tart a GSZ-szel az intézményi gépkocsi igény biztosítása céljából. Ellátja az összekötői feladatokat minden gazdasági, pénzügyi, technikai témakörben, melyekkel az intézményigazgató vagy a GSZ igazgatója megbízza. C) Pedagógusok közösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület - a Közoktatásról szóló törvény 56. -a alapján - a nevelésioktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 17

18 tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, a gazdasági vezető, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozó. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatásról szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben vagy egyetértési, vagy véleményező vagy javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület által elfogadott dokumentumok határozzák meg az iskola szakmai működésének kereteit, a feladatellátásban közreműködő egyes személyek, az intézményvezetők és a pedagógusok munkáját. A nevelőtestület értekezletei, mikroértekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: - tanévnyitó-, félévet értékelő és tanévzáró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjai, valamint az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. A 11/1994 (VI.08.) MKM rendelet 29. (1) bekezdése alapján nevelőtestületi értekezletet kell összehívni ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha az iskolai szülői szervezet, a diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását mikroértekezleti formában végzi. A nevelőtestület mikroértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Mikroértekezlet szükség szerint az osztályfőnök vagy az iskolavezetés megítélése alapján - bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megoldására. A nevelőtestület döntései, határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. 18

19 A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és az intézmény állandó bizottságai (R.4.. (1) bek. h) pont) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja szakmai munkaközösségre, a szülői szervezetre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a feladat teljesítése közben folyamatosan tájékoztatja a megbízót, illetve a nevelőtestületet a megbízás teljesítése után 30 napon belül az igazgató által meghatározott módon - szóban vagy írásban - köteles tájékoztatni. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A Közoktatásról szóló törvény 58. -a szerint az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmény szakmai munkaközösségeinek jogkörei: A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség-vezetőt választanak, akit az igazgató bíz meg, lehetőség szerint tanév elején, a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. A megbízás többször meghosszabbítható. A megválasztott munkaközösség-vezető szükség szerint beszámol az igazgatónak vagy a nevelőtestületnek. A szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösségek feladatai a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban: - javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét - fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, - végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, - kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, - az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végezhetnek, 19

20 - javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, - támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai - irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatásért, - módszertani és szaktárgyi értekezleteket tarthat, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervezhet, segíti a szakirodalom felhasználását, - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, - véleményezi a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát, - állásfoglalásaival képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és igazgatói felhatalmazás alapján az iskolán kívül, - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére, - állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt meghallgatja a munkaközösség tagjait, - megszervezi és elvégzi a teljesítmény értékeléssel kapcsolatos feladatokat. D) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak A gyermek és ifjúságvédelmi, valamint szabadidő szervezői feladatokat a BETISZK Koordinációs Irodájával az intézmény közösen látja el. - rendszergazda - oktatástechnikus Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Ha a tanulónál olyan problémát észlelünk, amely a gyermek és ifjúságvédelem körébe tartozik, felvesszük a kapcsolatot a kerületi Gyermekjóléti Szolgálattal. Ennek formái: szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás. A probléma megjelölése után az iskola és a szolgálat képviselője felveszi az osztályfőnökkel, valamint az érintett tanulóval a kapcsolatot. Kiskorú tanuló esetén a szülők segítségével keressük a megoldást. Indokolt esetben támogatjuk a szülők beiskolázási és nevelési segély kérelmét. 20

21 Rendszergazda A rendszergazda fő feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a tantestület tagjaival, elsősorban az informatikai és szakmai munkaközösségek tanáraival együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. A rendszergazda az informatika munkaközösség tagja, így munkáját az informatika munkaközösség vezetője irányítja, segíti. Fő feladata, hogy biztosítsa az intézmény informatikai rendszerének működést. Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe bejutás lehetősége, különösen indokolt esetben munkaidőn kívül is 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell jegyeznie. Rendszeres ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat ha javítása külső szakembert igényel jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésre bocsátott anyagi fedezet erejéig megjavíttatja. Figyelemmel kíséri az összes informatikával kapcsolatos eszköz működését. Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről munkanaplót vezet. Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére. Kapcsolatot tart a Sulinet rendszer üzemeltetőivel. Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről. Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. Negyedévenként beszámol az igazgatónak vagy megbízottjának a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról. Az informatikai munkaközösség tagja, folyamatos kapcsolatot a munkaközösség vezetővel tart. 21

22 Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, érettségik, vizsgák pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban. Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. A fejlesztési koncepcióját az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek felmérésével, az informatika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során alakítja ki. Javaslatot tesz a hálózat optimális struktúrájára. Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. Részt vesz a géptermek felújításának tervezésében. Részt vesz az iskolai statisztikák készítésében. Segíti az irodai elektronikus adatszolgáltatás lebonyolítását. Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket, frissítéseket installálja, alkalmazásában segítséget nyújt. Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez. Részt vesz a gépek leltározásában, a programokat és dokumentációkat és licencszerződéseket nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük. Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. Távollétében a borítékot csak különösen indokolt esetben, az igazgató által kijelölt személy bonthatja fel további intézkedés céljából. Munkaköri feladatai: Oktatástechnikus Kezeli és karbantartja az iskola tulajdonát képező audiovizuális eszközöket. Gondoskodik arról, hogy a tanórák zavartalan megtartásához a tanárok igényei szerint a szemléltető eszközök, berendezések és felszerelések (laptop, projektor, TV, video, stb.) mindig időben elő legyenek készítve. Törekszik arra, hogy az eszközök meghibásodását karbantartással megelőzze. Ellenőrzi az iskolai ünnepélyekhez szükséges műszaki felszerelések működőképességét, a rendezvények ideje alatt a technikusi feladatokat ellátja, és felelős a programok technikailag zavarmentes lebonyolításáért. Kezeli az iskola stúdiójának berendezéseit. Részt vesz az iskola programjainak megörökítésében, kezeli a videokamerát és a fényképezőgépet. A tökéletes munkavégzés érdekében folyamatosan korszerűsíti ismereteit. 22

23 Betartja a munka- és tűzvédelmi utasításokat, valamint megismeri és ellenőrzi a biztonsági berendezés működését. Az általa használt eszközök működéséért és leltár szerinti meglétéért anyagi felelősséggel tartozik. A karbantartási és javítási feladatok sorrendjét jóváhagyatja, az anyagbeszerzést engedélyezteti. Beszámol az elvégzett munkáról, és a munkához szükséges eszközök használhatóságáról, továbbá minden rendellenes jelenségről. Felelős az azonnali, illetve a lehető legrövidebb időn belüli hibaelhárításért, a munkakörén belül használt, kezelt, karbantartott gépek üzemzavarmentes működtetéséért. A diákönkormányzat E) Tanulók közösségei A közoktatási törvény ai rendelkeznek a tanulóközösségek és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. A törvény alapján a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat - a diákokat érintő kérdésekben - véleményt nyilváníthat. Javaslatot tehet az oktatási-nevelési intézményünk működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol az alábbi kérdésekben: - a jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor - a házirend elfogadásakor. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái: - a diákok ötleteiket, problémáikat felvethetik az osztályfőnöki órákon, melyeket az osztályfőnök továbbít a DÖK munkáját segítő személynek, pedagógiai igazgatóhelyettesnek, illetve az igazgatónak - a DÖK titkár lehetőség szerint minden hónapban egyszer - szükség esetén több alkalommal - konzultál az ODB titkárokkal. E megbeszélések résztvevői: a pedagógiai igazgatóhelyettes, a DÖK munkáját segítő 23

24 személy, az ODB titkárok. Az ODB titkárok osztályfőnöki órán tájékoztatják társaikat a megbeszélésen elhangzottakról. - vitás kérdések esetén a DÖK titkár, illetve az ODB titkárok a délutáni fogadóóra időtartamában közvetlenül fordulhatnak az iskola igazgatójához, pedagógiai igazgatóhelyetteséhez. Az intézmény diákönkormányzata a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat szerint működik. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a saját működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, a tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és annak működtetéséről. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az IDB képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért és az iskola igazgatója által megbízott nevelő támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett nevelőn keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. Tanulmányi, szociális ösztöndíjat az iskola saját költségvetésből nem tud biztosítani. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórákat órarend szerint látogatják. Az osztályközösség mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége - megválasztja az osztály diákbizottságát (ODB), - küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt a pedagógiai igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg, szem előtt tartva az Esélyegyenlőségi tervben foglaltakat. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikroértekezletének összehívására. 24

25 Az osztályfőnök feladatai: Alaposan ismernie kell tanítványait. Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és lehetőség szerint látogatja óráikat. Lehetőség szerint aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, a hiányzásokra. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Mikro- és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a tanév eleji, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását). Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a diákok hiányzásának alakulását. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, a Házirendnek megfelelően segíti azok megoldását, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. F) Szülői szervezetek (közösségek) (R.4. (1) bek. p) pont) A szülői szervezet A közoktatási törvény 59. -a rendelkezik a szülői szervezetről. Ennek értelmében az iskolában a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében szervezeteket hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. 25

26 Az osztályok szülői szervezeteinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői szervezetek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott elnök vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az intézmény Szülői testületét (az osztályok szülői szervezetének képviselői alkotják) az iskola igazgatója tanévenként legalább 1 alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. A Szülői Testület elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. A szülői szervezet jogai (Kt. 59. (6) bek.) Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: - megválasztja saját tisztségviselőit - kialakítja saját működési rendjét - az iskola munkatervéhez igazodva elkészíti saját munkatervét - képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogai érvényesítésében - egyetértési jogát gyakorolja az iskola pedagógiai programjánál, házirendjénél, tankönyvrendelésénél, valamint a SZMSZ azon pontjainál, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Szülői testület Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület és a szülők együttműködésének előmozdítására Szülői Testület alakulhat. A Szülői Testületben osztályonként legalább 1 fővel képviselik a szülői szervezetet. A szülői választmány alakuló ülésén megállapítja működésének rendjét, munkaprogramját, megválasztja tisztségviselőit. 2./ A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje Alkalmazotti közösség Az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél alkalmazott közalkalmazotti jogviszonyban álló nem pedagógus dolgozókból áll. 26

27 Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyeztetési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illet meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy, vagy a testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben testületi jogkör esetében a testület abszolút többség (50% +1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott pedagógus vezetők, a választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái az értekezletek, fórumok, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a konkrét időpontokat az iskola adott tanévre vonatkozó munkaterve tartalmazza, melyet nyilvánosságra kell hozni (a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja és a hivatalos közlések helyén ki kell függeszteni). Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás különböző formái közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 27

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben