SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvénynek megfelelően az Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseit jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban: (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a tanulói, szülői, pedagógusi/közalkalmazotti jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája nevelőtestülete, az iskolaszék és a diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 2. Jogszabályi háttér - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CV. törvény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet - 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról - a tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet - a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 2

3 - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény - a évi LXVI. szakképzési törvény módosítása - egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXV. törvény - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel, valamint az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény - a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) korm. rendelet, valamint az azt módosító 180/2011. (IX. 2.) korm. rendelet - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI. 4.) korm. rendelet, valamint az azt módosító 73/2013. (III. 8.) korm. rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) korm. rendelet - 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21. ) EMMI rendelet - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet - az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, továbbá az Országos Képzési Jegyzékről és módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.CLV. törvény végrehajtásáról szóló 280/2011. (XII. 20.) korm. rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet - 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról 3. Az SZMSZ hatálya 1) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, alkalmazottjainak, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 3

4 2) A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az intézmény vezető, illetőleg illetékes helyettese hozhat intézkedést, a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az intézmény vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Az intézmény neve: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.2. Székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út Telephelye: 1118 Budapest, Beregszász út Típusa: tagintézmény 1.5. Alapítója: Nemzetgazdasági Minisztérium 1.6. Fenntartója: Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest, József nádor tér Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest, József nádor tér Az intézmény működési területe: térségi feladat ellátású 1.9. Az intézmény tevékenységei: Köznevelési és egyéb alapfeladata szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás - nappali, esti évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 4

5 nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam integrációs felkészítés ágazat: Gépészet, Épületgépészet, Villamosipar és elektronika, Környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport: Gépészet, Elektrotechnika-elektronika, Környezetvédelemvízgazdálkodás szakiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás - esti sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) szakmacsoport: Gépészet, Elektrotechnika-elektronika, Közlekedés Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás (HÍD II.) iskola maximális létszáma: 1500 fő intézményegységenkénti maximális létszám: feladatellátási hely iskolai maximális nappali létszáma: Beregszász út fő Fehérvári út fő feladatellátási hely iskolai maximális felnőttoktatás nem nappali létszáma: Beregszász út fő Fehérvári út fő iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: Beregszász út fő Fehérvári út fő iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel nyilvántartási szám: E /2015 képzési forma megnevezése: tanfolyam iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 5

6 TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ Felnőttképzés TISZK koordinátor Titkárság Gyakorlati-oktatásvezető Tanügyi tagintézményvezetőhelyettes Nevelési tagintézményvezetőhelyettes Szakmai elméleti munkaközösségek Reál tantárgyi munkaközösségek Humán tantárgyi munkaközösségek Szakmai gyakorlati munkaközösségek Szakmai vizsgák Munkavédelem Tűzvédelem Beiskolázás Érettségi vizsgák szervezése Közösségi szolgálat Ifjúságvédelem Diákönkormányzat Szülői szervezet Minőségirányítás Műszaki csoport TMK 6

7 III. 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése a) Vezetők, vezetőség Tagintézményvezető Feladatait és jogkörét nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 69. -ában leírtak alapján látja el. Felel: a) az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, b) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, c) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, d) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, e) képviseli az intézményt. Felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) az intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. (3) A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. (4) A tagintézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a tagintézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Az iskola vezetői testülete Vezetői testület: tagintézményvezető, tagintézményvezető-helyettesek, gyakorlati oktatásvezető A vezetői testület hetente tanácskozik, a tanácskozásra meghívja témától függően az érdekképviseletek, a diákönkormányzat illetve a Közalkalmazotti Tanács (KT) képviselőjét is. 7

8 A tagintézményvezető közvetlen segítői: a tagintézményvezető-helyettesek, a gyakorlati oktatásvezető, az iskolatitkár. Munkájukat munkaköri leírásuk szerint végzik. A vezetők közötti feladatmegosztás Tanügyigazgatási tagintézményvezető-helyettes A tagintézményvezető első számú helyettese, ellenjegyzési illetve a a tagintézményvezető 3 napon túli távolléte esetén aláírási jogkörrel rendelkezik. Irányítja az iskola tanügyigazgatási tennivalóit, az adatszolgáltatást, a tantárgyfelosztást, az órarendkészítést, a beiskolázást, az évközi és az érettségi vizsgák, a továbbtanulás szervezését. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Szervezi a hiányzó tanárok szakszerű helyettesítését, a közismereti-tanulmányi versenyeket. Felelőse a reál-közismereti tárgyak oktatásának. Irányítja az ezen a területen tevékenykedő munkaközösségeket. Nevelési tagintézményvezető-helyettes A tagintézményvezető harmadik számú helyettese. Előkészíti a tanév munkatervét. Felelőse az iskolában folyó nevelőmunkának, a diákok szabadidős tevékenységének. Koordinálja a közösségi szolgálat lebonyolítását. Irányítja az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken való diák- és tanárrészvételt, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzatot segítő tanár, a könyvtárostanár munkáját, az iskolarádió működését. Irányítja a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet. Felelőse az intézményi minőségügyi munkának. Az iskolavezetés részéről tagja a tanulói fegyelmi bizottságnak, kapcsolatot tart a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az iskolaegészségügyi hálózattal. Felelőse a humán-közismereti tárgyak oktatásának, irányítja az ezen a területen tevékenykedő munkaközösségeket. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Gyakorlati oktatásvezető A tagintézményvezető második számú helyettese. Az első számú tagintézményvezetőhelyettes távolléte esetén ellenjegyzési, illetve a tagintézményvezető 3 napon túli távolléte esetén aláírási jogkörrel rendelkezik. Felelőse a műszaki-, a szakmai elméleti tantárgyak oktatásának, óra- elszámolásnak, irányítja a szakterületéhez tartozó munkaközösségeket. Irányítja a szakmai vizsgák szervezését, a szakmai tanulmányi versenyekre történő jelentkezést, felkészítést. Felelőse az iskola napi működésének, rendjének. Irányítja az oktatástechnikus, a számítástechnikai rendszergazda munkáját. Részt vesz a szaktanárellátás biztosításában. Feladatköre kiterjed az iskolai tanműhelyekben illetve a külső munkahelyeken folyó gyakorlati oktatásra valamint a TMK területére. 8

9 Ezen belül feladata: - a gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, - a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkájának irányítása, - a gyakorlati oktatás tanévi munkájának kialakítása, - gyakorlati oktatás tantárgyfelosztásának elkészítésében közreműködés, - a nyári szakmai gyakorlat megszervezése, - a gyakorlati oktatáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó dokumentáció készítése, - munka- és tűzvédelmi oktatás szervezése, - a tanulószerződések készíttetése, - a gyakorlati vizsgák lebonyolítása. Figyelemmel kíséri a tanműhely területén található munkahelyek, helyiségek berendezéseinek, eszközeinek állapotát. Irányítja a műszaki csoport, a szerszám- és anyagraktár, a TMK munkáját. Az intézményvezető helyettesítésének rendje 1. A távol lévő tagintézményvezetőt (3 nap után) az általános helyettesítési jogkörrel megbízott tanügyi tagintézményvezető-helyettes helyettesíti. Ha ő is is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, a helyettesítési feladatokat a gyakorlati oktatásvezető látja el, az ő távolléte esetén pedig a nevelési tagintézményvezető-helyettes. 2. A vezetők helyettesítésében közreműködnek a tagintézményvezető vagy helyettesei által megbízott munkaközösség-vezetők vagy pedagógusok. 3. A helyettesek csak a napi, zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett. Az intézmény vezetésében, irányításában résztvevő további testületek, vezetők köre Kibővített vezetőség Tagjai: az iskola mindenkori vezetői, a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke, az intézményi.tanács iskolai képviselője, az érdekképviseletek delegáltjai, a diákönkormányzat összekötő tanára és a munkaközösség-vezetők. A tevékenység összehangolása és az információk kölcsönös áramoltatása érdekében a tagintézményvezető a kibővített vezetőséggel rendszeresen illetve szükség szerint tanácskozik. A tanácskozás tervezett időpontját a mindenkori éves munkaterv rögzíti. TISZK koordinátor A koordinátor feladatainak meghatározója az intézmény vezetője. A koordinátor az alábbi DBT-közi munkacsoportokat irányítja: 9

10 - minőségfejlesztési munkacsoport, - közösségfejlesztő munkacsoport. b) A gazdasági szervezet felépítése és feladata A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Gazdasági Osztálya (GO) biztosítja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben meghatározott gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyon-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az éves költségvetés tervezése Intézményi feladatok A tervezés alapját képező intézményi okiratokat a Szakképzési Centrum gazdasági vezetője ellenjegyzi és az ezekből keletkező fizetési kötelezettségek jogosságát ellenőrzi. A készpénz biztosítás és a készpénz kezelés rendje A GO-ban működik a házipénztár, melynek működési rendjét a Szakképzési Centrum Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A házipénztárból történik a készpénzes kiadások teljesítése. Az intézmény készpénzes kiadásainak teljesítésére a GO ellátmányt biztosít készpénzben az intézmény vezetőjének, a GO vezető jóváhagyása mellett, az előzetes osztályvezetői engedély alapján. A készpénz ellátmány kezelője az intézményi gazdasági ügyintéző. Az ellátmányból az intézmény teljesítési hatáskörébe utalt kiadási keretek /azonnali működtetési kiadások/ terhére lehet kiadást teljesíteni. Az intézményi gazdasági ügyintézőnek a GO vezető irányítása, a Szakképzési Centrum pénzkezelési szabályzata alapján illetve az adótörvényeket betartva 30 napon belül szerint el kell számolnia az intézményi ellátmányokról. A GO vezető ellenjegyzési jogkörében köteles az osztályvezető által jóváhagyott ellátmányt ellenőrizni, hogy a jóváhagyott költségekre történt-e a felhasználás, eltérés esetén azonnal egyeztetést kell kezdeményezni a tagintézményvezetővel a helyzet tisztázására. Az intézményben dolgozó gazdasági ügyintéző munkaköri feladatai A GO-tól átveszi és kezeli az intézményi készpénz ellátmányt. Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást, valamint beszedi a saját bevételt képező befizetéseket. Az intézmény kézpénzes és átutalásos bevételeiről kimenő számlát állít ki. Az intézmény személyi kiadási előirányzata terhére a GO által számfejtett kiadás csak átutalással teljesíthető. Pénztári órát biztosít a tagintézményvezetővel egyeztetett időpontokban. Beszedi az ebédre befizető iskolásoktól az étkezési térítési díjat, és megrendeli az étkezéseket. 10

11 Összegyűjti a dolgozóktól a vidékről bejárók előző havi bérletjegyeit, illetve számlákat és minden hónapban lista kíséretében leadja a GO-nak, ahol gondoskodnak a közlekedési hozzájárulás kifizetéséről. A munkaügyekhez kapcsolódóan: - a munkáltatói döntéshez kapcsolódó ügyiratokat eljuttatja a GO részére, és intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláíratását, ill. a dolgozó és munkáltató példányának átadását, - átveszi a tagintézményvezetőtől, vagy az általa megbízott helyettesétől a hiányzásjelentéseket, igazolt és igazolatlan mulasztások ügyiratait (szabadságkiírás, illetmény nélküli szabadság engedélyezése, igazolatlan hiányzás, betegséget igazoló okmányok, stb.), okiratait valamint a változó bérek túlóra, helyettesítés okiratait minden hónap 5-ig átadja a GO részére. Gondoskodik a GO által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások, stb. tagintézményvezetőhöz való eljuttatásáról. Folyamatos kapcsolatot tart a GO-val az intézményi gépkocsi-igény biztosítása céljából. Ellátja az összekötői feladatokat minden gazdasági, pénzügyi, technikai témakörben, melyekkel a tagintézményvezető vagy a GO vezető megbízza. Működtetési és üzemeltetési feladatok rendje Az épületek és ingóságok működtetése, üzemeltetése Az épületek, telkek, gépek, berendezések és járművek működtetése, üzemeltetése a GO feladata. A tagintézményvezető felelőssége az ingatlan állagának megóvása, a rendeltetésszerű használat biztosítása, a dolgozók és az ellátottak kártérítési felelősségének érvényesítése. Az ingatlan állagának megóvása érdekében a rendeltetésszerű használata során felmerülő bármiféle műszaki beavatkozást igénylő problémát soron kívül jelezni kell a GO vezetőjének, aki intézkedik a szükséges karbantartási, felújítási, vis maior feladatok teljes körű lebonyolításáról. A gépekről, műszaki berendezésekről és járművekről az egyedi nyilvántartást a GO vezeti. Felújítás A fejlesztési és felújítási tervjavaslatokat a GO készíti el a tagintézményvezetővel konzultálva és továbbítja a fenntartó felé. A fenntartó által jóváhagyott felújítás, fejlesztés esetén a GO felelőssége kiterjed a felújítások lebonyolítására, kivitelezésére, műszaki ellenőrzésére, szerződések megkötésére, pályáztatási eljárás lefolytatására. 11

12 Minden folyamat a tagintézményvezetővel való egyeztetés alapján történik. A felújítási feladatok lefolytatása a GO vezető feladata, a GO műszaki ügyintézője által. Karbantartás A karbantartási feladatok alapvető területei: - napi, kisebb javítási, fenntartási feladatok, - nagyobb, műszaki közreműködést igénylő javítási feladatok, - tervszerű, megelőző karbantartási feladatok. A napi, kisebb javítási, fenntartási feladatokat az intézményekben dolgozó karbantartó munkások végzik. Indokolt esetben a munkavégzés műszaki felügyelettel történik, melyről a GO gondoskodik. A karbantartó munkások munkaköri leírását a tagintézményvezetővel történő egyeztetés után a GO vezető adja ki, az ellenőrzés megoszlik a tagintézményvezető és a GO között. Védőruhát, védőfelszereléseket az iskola biztosítja. A tagintézményvezető gondoskodik a karbantartó munkások képzéséről, továbbképzéséről, munka- és tűzvédelmi oktatásukról, valamint foglalkoztatás-egészségügyi ellátásukról. Az előzőekben megnevezett oktatásokról tanúsítvány, jegyzőkönyv ill. orvosi vélemény kell készüljön, mely bizonylat eredeti példánya a személyi anyag része dolgozónként. Az eredeti személyi anyag a GO-ban található, ezért az intézmény köteles haladéktalanul a GO-nak megküldeni. A nagyobb javítási feladatokat a GO vezető szervezi a GO műszaki ügyintéző által. Ezeket a feladatokat részben az intézményből történő bejelentések alapján, másrészt a GO vezetője által megbízott helyszíni bejárása során határozza meg. A munkavégzést a GO felügyeli, és igazolja a munka elvégzését, szükség esetén kollaudálja a beadott számlákat. A feladatokat a GO a karbantartókkal vagy szolgáltatás-vásárlás útján látja el. Tervszerű, megelőző karbantartási feladatokat a kockázatelemzéseket figyelembe véve a GO intézi. Ezeket a feladatokat karbantartási tervben tervezni kell (ide tartoznak, pl. a gáz- és villamos üzemek előírás szerinti felülvizsgálatai, levegőtisztasági mérések, tűzoltó készülékek folyamatos felülvizsgálatai, számítástechnikai berendezések folyamatos, átalánydíjas felügyelete, érintésvédelmi- és villámvédelmi felülvizsgálat stb.). A feladatokat a GO a karbantartókkal vagy szolgáltatás-vásárlás útján látja el. A munkák elvégzését a GO igazolja, illetve szükség esetén kollaudálják a beadott számlákat. A karbantartóknak az elvégzett munkákról munkanaplót kell vezetni. Takarítás, portaszolgálat Az intézmény takarítása saját dolgozókkal, a 24 órás portaszolgálat saját dolgozókkal és külső céggel van megoldva. A takarító dolgozók és a portások az intézmény állományába tartoznak. 12

13 Munkavédelmi feladatok A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat az intézményekben a GO szervezi, de a végzése és a felelősség megoszlik a tagintézményvezető és a GO vezetője között, a Munkavédelmi Szabályzatban leírtak szerint, melyet a munkavédelmet ellátó cég készít el. A munkavédelemmel megbízott cég gondoskodik az új dolgozók munkavédelmi oktatásáról, az iskolai tanulók folyamatos munkavédelmi felkészítéséről és a védőfelszerelésekről az iskola jelzése alapján. A munkavédelemmel megbízott cég évente szervez munkavédelmi (és balesetvédelmi) bejárást a tagintézményvezetővel közösen, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik, megjelölik a hiányosságok felszámolásának módját és kijelölik a végrehajtásért felelős dolgozót. A munkavédelemmel megbízott cég a tagintézményvezetővel és a GO vezetővel együtt képviseli az intézményt külső munkavédelmi ellenőrzés során. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatokat a tagintézményvezető szervezi. Tűzvédelmi feladatok A tűzvédelmi feladatokat az intézmény a tűzvédelemmel megbízott céggel láttatja el, aki szerződése szerint teljeskörűen. Megállapításait köteles jelezni a tagintézményvezetőnek és a GO vezetőnek A tűzvédelmi megbízott az intézmény vezetőjével közösen szervezi a tűzvédelmi bejárásokat, a tűzvédelmi oktatásokat valamint a tűzriadó gyakorlatokat. A tűzvédelmi megbízottnak kell készítenie a tűzvédelemmel kapcsolatos statisztikákat, a fenntartó részéről igényelt adatszolgáltatásokat, jelentéseket. A tűzvédelmi megbízott a tagintézményvezetővel és a GO vezetővel együtt képviseli az intézményt külső tűzvédelmi ellenőrzés során. Kockázatkezelés, rendkívüli események Az intézményi kockázatértékelés és kockázatkezelés elkészítése a tűz és munkavédelmi felelős /cég/ és a tagintézményvezető közös feladata és felelőssége. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatosan a fenntartó által kiadott szabályozás határozza meg a rendkívüli esemény fogalmát, az esemény kapcsán a tennivalókat, az intézkedések megtételéért a felelős személyeket és a jelentési kötelezettséget. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az előírtakon kívül értesíteni kell a GO vezetőt ill. a Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettesét. 13

14 Energiagazdálkodási feladatok Az energiagazdálkodás szervezése, a felhasználóhelyek racionalizálásának kidolgozása a GO műszaki ügyintéző feladata. A takarékos energiafelhasználás biztosítása és folyamatos figyelemmel kísérése a tagintézményvezető feladata is. Gépkocsi üzemeltetése, fenntartása és szállítási feladatok A gépkocsi fenntartása és üzemeltetése a Szakképzési Centrum feladata, takarékos, szakmai felhasználásának ellenőrzése a GO vezető feladata, aki ellenjegyzi. A gépkocsit a Szakképzési Centrum állományába tartozó gépkocsivezető vagy az intézmények vezetői által kijelölt, a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban leírtaknak megfelelő munkatársak vezetik. Gépjármű használat csak a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban leírtaknak megfelelően történhet. Kézbesítési feladatok ellátása Az intézményi iratok kézbesítése intézményi feladat. A költségek az intézmény dologi keretét terhelik. Belső pénzügyi ellenőrzés működtetése és feladata Az intézményi szakmai tevékenységek, folyamatok ellenőrzése a tagintézményvezető feladata, hatásköre, és felelőssége. c) Pedagógusok közösségei Nevelőtestület: Feladatait a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 70. -a alapján látja el. Szakmai munkaközösségek: Feladatukat a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 71. valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján látják el. 1. A nevelőtestület az alábbi jogokat a szakmai munkaközösségekre ruházza át: a) A pedagógusok továbbképzésben való részvételének tervezése Eljárás: Az ötéves továbbképzési terv alapján készülő éves beiskolázási keret rögzíti a 14

15 továbbképzésben való részvételt, melyet a területért felelős tagintézményvezető-helyettes a szakmai munkaközösségekkel való konzultálás alapján állít össze. b) Tankönyvkiválasztás Eljárás: A tankönyvjegyzék megjelenése illetőleg az iskolához történő eljuttatást követően a tagintézményvezető a jegyzéket megküldi valamennyi munkaközösség vezetőjének. A szakmai munkaközösségek kiválasztják a következő tanévben használandó tankönyveket az SzMSz IV. 8. pontjában és a Pedagógiai Programban foglaltakat figyelembe véve. c) Az adott munkaközösséghez tartozó tantárgyak felosztására történő javaslat: Eljárás: A munkaközösségek a személyi feltételeket illetőleg a pedagógiai követelményeket figyelembe véve elkészítik a tantárgyfelosztás őket érintő részét. Elképzeléseiket egyeztetik az érintett tantárgyi munkaközösségekkel, illetőleg az osztályfőnöki munkaközösségek vezetőivel. A gyakorlati oktatás tantárgyfelosztását a gyakorlati oktatásvezető készíti elő az érintett munkaközösségekkel egyeztetve. d) A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása: Eljárás: A helyi szükségleteket, a rendelkezésre álló pénzeszközöket figyelembe véve a munkaközösség javaslatot tesz a munkaközösséghez tartozó tantárgyak szemléltető- és egyéb eszközeinek beszerzésére. A munkaközösségekre átruházott jogkör gyakorlásáról és annak eredményeiről a tanévzáró-tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten a munkaközösség-vezetők beszámolnak a nevelőtestületnek. Az egy osztályban tanító tanárok közössége: 1. Félévente legalább egyszer megvitatja az adott osztályban felmerülő problémákat. 2. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az osztályfőnök kezdeményezésére. 3. Fegyelmi tárgyalás esetén véleményt nyilvánít a nevelőtestület helyett. A nevelőtestület átruházza döntési jogát: osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki - magántanuló volt, vagy - más tagozatról, más oktatási tartalmú iskolából átvétellel került az iskolába. Az osztályozóvizsgára bocsátás feltételét 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 15

16 51. (7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen, a) az Nkt. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húszhúsz százalékát, f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve ha igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján az egy osztályban tanító tanárok közössége úgy ítéli meg (gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára), hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. e) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Feladatukat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján látják el. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal foglalkozó felelős segíti a pedagógusok munkáját. Feladatai különösen: Felmérés/Év eleji feladatok Egységes formanyomtatványon helyzetfelmérést készít (adatfelvétel) a 9. évfolyamon; 16

17 a felsőbb évfolyamon helyzetfelmérést készít, az új információk alapján aktualizálja az ismert adatokat; regisztrálja a hátrányos és veszélyeztetett tanulókat; tájékoztatást nyújt elérhetőségéről, a folyamatos rendelkezésre állás módjáról és idejéről (év eleji óralátogatások, bemutatkozások az osztályok részére, faliújság elhelyezése elérhetőség, fogadóóra, támogató és segítő szervezetek elérhetőségének feltüntetése); igény szerint a páratlan évfolyamokon szociometriát, szociális hálót készít (kérdőívek felvétele, kiértékelése, eredményeinek beépítése az osztályfőnöki tevékenységbe). Gondozás Nyomon követi és kezeli a hiányzásokat az alábbiak szerint: - igazolatlan hiányzások dokumentálása; - egységes eljárásrend szerint, egységes adatlapokkal jelzés a koordinációs iroda felé további intézkedés céljából; - igazolt hiányzások dokumentálása, a jogszabályok és az iskolai szabályzatok szerint; ellátja a problémás tanulók és helyzetek kezelését, elősegíti az érintett felek közötti kommunikációt, tájékoztatja a koordinációs irodát a hivatalos eljárásba illetve gondozásba került tanulók esetkezeléséről; kapcsolatot épít és tart fenn azokkal a kollégiumokkal, ahol az iskola tanulói élnek. Prevenció Előkészíti és megszervezi a prevenciós foglalkozásokat - előzetes igényfelmérés alapján -, jelzi az iskolában felmerült igényeket a koordinációs iroda felé (pályaorientáció, önismeret- és személyiségfejlesztés, munkavállalói kompetenciák, szenvedélybetegségek, szexualitás, életközi krízis-helyzetek kezelése). Kapcsolattartás/Fórumok Aktívan részt vesz az egyes társiskolákban kijelölt, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott munkatárs/ak részére szervezett tematikus szakmai fórumokon; kapcsolatot tart és tájékoztatást nyújt a koordinációs iroda részére; szakmai együttműködés keretében folyamatos kapcsolatot tart a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel. A diákönkormányzatot segítő tanár irányítja, koordinálja az iskolai diákönkormányzat munkáját. Feladatainak részletes leírását a DÖK SZMSZ-e tartalmazza. A könyvtárostanár feladatkörét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza. A rendszergazda feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola nevelési feladatainak alárendelve, az informatika tanáraival együtt, igényeiket figyelembe véve végzi. Tevékenységének részletezését munkaköri leírása tartalmazza. 17

18 f) Tanulók közösségei 1. Az azonos évfolyamra járó, közösen tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. 2. Az osztály tanulói maguk közül, az osztály képviseletére, valamint a közösségi munka megszervezésére ODB titkárt és helyettest választanak, akiket delegálnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 3. Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök szerveződhetnek: szakkörök, konzultációs klub, önképzőkörök, amatőr művészeti csoportok, sportkört, stb. 4. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény vezetőjének az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő illetve a diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az iskola vezetősége vagy az intézményi tanács. A diákkörök létrehozásáról minden tanév elején, az adott lehetőségek figyelembevételével, a tantárgyfelosztás valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 5. A diákköröket az intézmény vezetője által javaslatok figyelembevételével felkért nagykorú személy vezetheti. 6. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért, nagykorú személynek kell segíteni. A diákkör megalakulását az intézmény vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele kell egyeztetni. A felnőtt segítő személyével kapcsolatban be kell szerezni az intézmény vezetőjének egyetértését. 7. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 8. A diákkör saját tagjai közül egy-egy képviselőt választhat az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. g) Szülői szervezet 1. A Szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról valamint arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az Intézményi Tanácsban. 2. Javaslattételi jogkörrel élhet az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Házirendet, az iskola Pedagógiai Programját, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. h) Intézményi Tanács Feladatát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. -a alapján látja el. 1. Döntési jogkörébe tartozik működési rendjének és munkaprogramjának 18

19 elfogadása, tisztségviselőinek megválasztása 2. Egyetértési jogot gyakorol a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend elfogadásakor. 3. Véleményalkotási joga van a nevelés-oktatás és az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. i) Az intézményben működő további testületek, szervezetek Közalkalmazotti Tanács Szakszervezetek 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 1. Az iskolában folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében az iskola egészét érintő ügyekben a pedagógusok rendszeresen, általában havonta egy alkalommal illetve szükség szerint tanári, szakoktatói értekezletet tartanak, amelyet az iskola éves munkaprogramja tartalmaz. 2. Az iskola szervezeti életét és működési rendjét érintő döntések meghozatala, az iskola működésével kapcsolatos gondok, problémák megvitatása céljából félévenként legalább egy alkalommal nevelőtestületi értekezletet kell tartani. b) A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 1. A közösségeknek joga, hogy diákönkormányzatot hozzanak létre, és keretében meghatározott területeken saját ügyeiket önállóan intézzék, vezetőiket megválasszák, eldöntsék, milyen célt kívánnak elérni, elkészítsék a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, kialakítsák éves munkatervüket, s maguk értékeljék ennek teljesítését. A diákönkormányzat feladata a tanulókat érintő kérdések megvitatása, véleményezése, és a tanulók képviselete. Egy-egy osztályt az ODB tagjai képviselnek. Az iskolai szintű diákönkormányzati testület az iskolai diáktanács. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által javasolt, az iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 2. A kapcsolattartás formája és rendje: - Az iskolavezetés évente egy alkalommal diákparlamentet hív össze, az iskolai munkatervben kitűzött napon. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő tanár valamint a diákönkormányzat elnöke beszámol a diákparlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint intézmény vezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulmányi munkáról, a tanulói jogok érvényesüléséről, az iskolai házirendben megfogalmazottak tapasztalatairól és meghallgatja a diákság véleményét, javaslatait az iskola egészére vonatkozóan. 19

20 - A diákönkormányzat ülésein állandó jelleggel részt vesz a diákönkormányzatot segítő tanár, időszakonként vagy felkérésre a tagintézményvezető vagy helyettese. - A tagintézményvezető tanévenként két alkalommal iskolai diákgyűlést hív össze. Első alkalom szeptember első tanítási napja, a második a félévi értesítőt követő időszak, amelyet az éves iskolai munkaprogram tartalmaz. - Az iskolai diákönkormányzat képviselője részére biztosítani kell a tagintézményvezetőhöz való bejutás lehetőségét minden olyan esetben, ha a találkozást legalább egy munkanappal korábban kérte. Akkor is lehetőséget kell nyújtani a személyes találkozásra, ha e határidő megtartására nem volt mód, feltéve, hogy a tagintézményvezető elfoglaltsága a találkozót nem zárja ki. Ezeket a rendelkezéseket az iskola helyetteseinek tekintetében is alkalmazni kell. - A tagintézményvezető legalább tizenöt munkanappal korábban köteles megküldeni írásban az iskolai diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan az iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni. Az átadást követő hét munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen megvitatják, és egyeztetik álláspontjukat. - Az iskolai diákönkormányzat külön tagintézményvezetői vagy tagintézményhelyettesi engedéllyel használhatja az iskola technikai berendezéseit, helyiségeit. - Az iskolai a diákönkormányzat céljainak megvalósításához költségvetési évben meghatározott összeget biztosít az iskola vezetése. Az összeg feletti rendelkezés joga a diákönkormányzatot illeti meg a működési szabályzatban meghatározottak szerint. - Az iskolai diákönkormányzat az iskolában tagintézményvezetői engedéllyel rendezvényt szervezhet. c) Tanulói Fegyelmi Bizottság Tagjai: a tagozat szerinti illetékes ifjúságvédelmi megbízott, az ifjúságvédelmi felelős, tagintézményvezető vagy helyettese, osztályfőnök, ODB tag, IDB tag, az osztályban tanító tanárok képviselői. Működését a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 58. -a alapján készített iskolai Tanulói Fegyelmi Szabályzat szabályozza. d) Az intézményi sportkör valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás rendje Az intézményi sportkörrel a nevelési tagintézményvezető-helyettes tartja a kapcsolatot. 20

21 e) A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje és formái - A szülői szervezettel a kapcsolatot a nevelési tagintézményvezető-helyettes tartja. A szülői szervezet megkeresésére a tagintézményvezető, illetőleg az érintett tagintézményvezető-helyettes a szükséges információkat, tájékoztatást köteles megadni, illetőleg a működésükhöz szükséges feltételek megteremtéséről köteles gondoskodni. - A szülői szervezetet a szülői választmány elnöke rendszerint évente két alkalommal hívja össze, amelyet az éves iskolai munkaprogram tartalmaz. - A nevelőtestületi értekezletekre a szülői szervezet képviselőjének akkor kell meghívást küldeni, ha a vezetői értekezleten az iskola tanulóinak nagyobb csoportját érintő kérdéseket tárgyalnak, illetőleg az olyan ügyek megvitatására, amelyekhez a szülők segítségét kívánja igénybe venni az iskola. A nevelőtestületi értekezletekre történő meghívásról szülői szervezet esetén a nevelőtestület külön dönt. - Az osztályfőnökök rendszeres kapcsolatot tartanak az osztályban működő szülői szervezet képviselőivel, tagjaival. f) A vezetők és az Intézményi tanács közötti kapcsolattartás formái - Az Intézményi tanáccsal a kapcsolatot a tagintézményvezető tartja. Az Intézményi tanács megkeresésére a tagintézményvezető, illetőleg az érintett tagintézményvezető-helyettes a szükséges információkat, tájékoztatást köteles megadni, illetőleg a működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről köteles gondoskodni. - Az Intézményi tanács részére a tagintézményvezető félévente legalább egy alkalommal, de az Intézményi tanács megkeresésére tizenöt napon belül részletes tájékoztatást ad az iskola feladatairól, működéséről, a tanulói jogviszonnyal összefüggő kérdésekről. 3. A szervezeti egységek kapcsolattartás rendje a) Szakmai munkaközösségek - Rendszeres konzultáció a munkaközösségek között, versenyek, vizsgák összehangolása. Nyílt napok, szakmai börzék bemutatóinak szervezése. b) Pedagógusok közösségei-tanulók közösségei - Évente két alkalommal az első tanítási napon, illetve a félévet lezáró időszakban diákgyűlésre kerül sor. - Évente egy alkalommal Diákparlamentet hív össze az intézmény vezető. c) Pedagógusok közösségei-szülői szervezetek - Évente két alkalommal illetve szükség szerint szülői értekezletre kerül sor. 21

22 Tervezett időpontja a tanévi programban rögzített. - Évente két alkalommal fogadónapra kerül sor. Időpontja rögzített. - A 9. évfolyamnak illetve a végzős évfolyamnak az iskola vezetése évente egy alkalommal összevont szülői értekezletet tart. 4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 1. A fenntartóval való kapcsolat: Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: - az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, - az alapdokumentumok jóváhagyására, módosítására - az intézmény tevékenységi körének módosítására, - az intézmény nevének megállapítására, - az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), - az intézmény ellenőrzésére gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, - szakmai munka eredményessége tekintetében, - az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint - a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. A fenntartóval való kapcsolattartás formái: - szóbeli tájékoztatás, - írásbeli beszámoló, - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, - a fenntartó által kiadott rendelkezés végrehajtása, - speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, katasztrófavédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 2. A Szakképzési Centrum Gazdasági Osztályával való kapcsolat - az éves költségvetés tervezésében, - pályázatok lebonyolításában, - évközi keretek módosításában, - kiadások teljesítésében, bevételek beszedésében, - kötelező nyilvántartások vezetésének a rendjében, - működtetési és üzemeltetési feladatok rendjében, - gépkocsi üzemeltetésben, fenntartásában és szállítási feladatokban. A kapcsolattartás formái: - szóbeli, személyes tájékoztatás, - írásbeli tájékoztatás, beszámoló, - egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel. A Gazdasági Osztály és az intézmény között az információ illetve egyes okmányok 22

23 és bizonylatok átadása, átvétele lehetőség szerint -en vagy fax útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: - szóbeli, személyes tájékoztatás, - írásbeli tájékoztatás, beszámoló, - egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel. 3. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás: Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki - szakmai, - kulturális, - sport és egyéb területeken, - rendezvények, - versenyek, - közös programok formájában. 4. Az intézményt a fenntartón keresztül fejlesztési megállapodással támogató gazdasági szervezetekkel való kapcsolattartás szempontjai: - a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény megvalósítandó elképzeléséről, a támogatás előnyeiről, - az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezessen, és abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 5. Gazdasági szervezetekkel, ahol diákjaink gyakorlati oktatása folyik tanulószerződéssel. 6. Fogadó szervezetekkel, ahol a tanulók a közösségi szolgálatot végzik. 7. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Az intézmény kapcsolatot tart a fiatalok veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében: - a gyermekjóléti szolgálattal illetve - a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: - a gyermekjóléti szolgálat értesítése ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, - esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, - a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, - előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 23

24 8. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás. Az intézmény a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 9. Az iskola együttműködik a XI. kerület önkormányzatának bizottságaival, kiemelten az ifjúsági, a sport, a kulturális, egészségvédelmi területen, a gyógytestnevelés feladatainak ellátásában. 10. Az iskola együttműködik az Öveges Öregdiák Alapítvánnyal. 11. A szakmai szövetségekkel. 12. Rendszeres kapcsolatot tart a fővárosi és országos szakmai szervezetekkel. 13. Együttműködünk civil szervezetekkel. 14. Napi együttműködésünk alakult ki a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó más szakértői bizottságokkal, szakmai tanácsadó szervekkel. 15. Nemzetközi kapcsolataink Eseti kapcsolataink rendjét konkrét megállapodások rögzítik. IV. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézmény működési rendje - Az iskola nyitva tartása: munkanapokon 6-20 óráig. A nyitvatartási időn túli benntartózkodáshoz külön engedély szükséges. - Az elméleti oktatás 7.15-kor kezdődik, és a nevelőtestület valamint az IDB által elfogadott csengetési rendnek megfelelően történik. - Gyakorlati foglalkozás 7.00 és óra között szervezhető. - Az esti tagozaton a képzés órától kezdődik és ig tart. - A nappali tagozatos tanulók 18 óra után az iskolaépületben csak intézmény vezetőii vagy első helyettesi engedéllyel tartózkodhatnak. - Az óraközi szünetek 10, a nagyszünet 20 perces. - A pedagógus heti munkaideje 40 óra. - A pedagógus munkáját az intézményi órarend szerint végzi. - A pedagógus köteles első tanítási órája előtt 10 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén megjelenni. - Az érettségi és szakmai írásbeli vizsga felügyelet előtt 15 perccel megjelenni. - Az óraközi szünetekben a beosztás szerinti folyosói ügyeletet ellátni. Köteles az órarendben és a munkaköri leírásban foglalt feladatokon túl részt venni az éves munkatervben rögzített programokon: nevelőtestületi értekezlet, nevelési értekezlet, tanári-szakoktatói értekezletek, munkaközösségi értekezletek, szalagavató, gólyabál, ballagás, Öveges nap, Sport-nap, diákparlament, évnyitó, évzáró, osztályozó 24

25 értekezletek és ellátni az iskola vezetője által adott megbízást, további feladatot. - A szabadság kiírása (nyári, őszi, téli, tavaszi szünet) a szabadság-kiíró tömbben történik, amelyet a tagintézményvezető hagy jóvá. - A pedagógus a munkából való távolmaradás okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb munkájának kezdete előtt 15 perccel köteles az intézet vezetőjének vagy helyettesének bejelenteni. (Anyanap esetén ugyanezek az előírások érvényesek.) - Csak táppénzes illetve hatósági igazolás fogadható el. - A nem pedagógus dolgozók munkaideje hétfőtől csütörtökig 7 00 órától ig tart, pénteki napokon 7-14 óráig. Kivétel a gondnokság egyes dolgozói (portások, éjjeli őrök, kazánfűtők, takarító személyzet) Ezen dolgozók munkarendjét külön beosztás tartalmazza, amelyet az intézmény vezető hagy jóvá, a GO vezetővel egyeztetve. - Az intézményben az oktatás vagy gyakorlati foglalkozás idejéig vezetői ügyeletet kell ellátni. Az ügyeletes a tagintézményvezető vagy helyettesei. A felnőttoktatás és a felnőttképzés tekintetében az oktatást végző pedagógus látja el az ügyeletet a tanítás befejezéséig. - Az ügyeleti rendet tanévenként kell meghatározni és közzé tenni. - A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik (előzetes programismertetés szerint.) - Ebben az időszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat. - Az osztályozó vizsgákat első félév végén illetve a tanév végén, a különbözeti vizsgákat november és március hónapban kell megszervezni. - A nyári szünetben a tanulók ügyeinek intézésére minden héten, szerdán 9-13 óráig ügyeletet kell tartani. 2. A belépés és benntartózkodás az intézményben a) Az intézménnyel jogviszonyban állók Az iskolába a személyi forgalom csak a főbejáraton keresztül történhet. Saját tulajdonú gép, eszköz csak vezetői engedéllyel hozható be az iskola területére. A tanulók 7 15 és között csak engedéllyel (kilépő cédulával) hagyhatják el az iskola épületét. b) Az intézménnyel jogviszonyban nem állók Az iskolába ügyintézési vagy egyéb célból (tanfolyam, sportolás, munkavégzés) belépők csak a következő feltételek teljesítése illetve megléte esetén léphetnek be az épületbe: a) Az iskolával jogviszonyban nem állók ügyintézés céljából az iskola épületébe 7 és 16 óra között. A portai szolgálat a belépő nevét és a látogatás célját beírja a portai füzetbe (kivétel az időre meghirdetett szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok). b) 16 óra után a belépés csak vezetői engedéllyel történhet. A 16 óra utáni benntartózkodást - megjelölve a benntartózkodás végső időpontját - az iskola vezetése engedélyezi a portai szolgálaton lévő füzetben. c) Munkaszüneti vagy pihenőnapon a belépés vagy benntartózkodás csak vezetői engedéllyel történhet, melyet a portai szolgálaton lévő füzetbe kell bejegyezni. d) Az iskolában rendszeresen megjelenők (tanfolyami hallgatók, sportfoglalkozások résztvevői, az épületben munkát végző külső cégek dolgozói) a portára 25

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben