K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 407/2013. (X.29.) Kt. sz. határozata a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda e határozat melléklete szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Felelős: Szabó Tamás polgármester Bosnyák Istvánné intézményvezető Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő Wimmer Sándor sk. képviselő jkv. hitelesítő

2 Melléklet a 407/2013. (X.29.) Kt. sz. határozathoz Óvoda neve: Napfény Óvoda OM azonosító: Óvoda címe: 2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bosnyák Istvánné óvodavezető

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Napfény Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. Célja az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, a gyermeki jogok érvényesítése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 2. Az SZMSZ hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, valamennyi közalkalmazottjára, az óvodába járó gyermekek és szülők közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottakkal szemben az óvodavezető munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést. A szülőt, vagy más, nem az óvodában dolgozó személyt az óvoda vezetőjének tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, fel kell szólítani jogszerűtlen tevékenységének abbahagyására, illetve arra, hogy hagyja el az óvoda épületét. 3. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok, egyéb dokumentumok különösen: o Ercsi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 471/2012 (XI.27.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott Alapító Okirat Jogszabályok: o évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről o évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról o évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) o 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) o évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) o évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről o évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról o évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól o 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól o évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról o évi XCIII. törvény A munkavédelemről

4 o 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről o évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről o 296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról o 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári o Nevelőtestületi határozatok o Vezetői utasítások II. ELJÁRÁSJOGI MEGFELELŐSÉG Tartalom: A köznevelési intézmény működésére, belső és külsőkapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Nevelőtestület jogköre: A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja el, mely jogkörét nem ruházhatja át. Fenntartó jogköre: Az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program, azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az egyetértés kialakítására harminc napáll rendelkezésre. Szülők joga: A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A szülői szervezet, az SZMSZ elfogadásakor véleménynyilvánítással élhet. Nyilvánosság: Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a Napfény Óvoda honlapján, vagy helyben, az óvodák előterében elhelyezett nyomtatott formában, meg lehet tekinteni. A dokumentumokkal kapcsolatos felvilágosítást a vezetőtől lehet kérni. Közzétételi lista: A köznevelési intézmények közzétételi listájának tartalmaznia kell: a) felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános

5 megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. (2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény neve: Napfény Óvoda Székhelye: 2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. hrsz.: 2331 Telephelyei: 2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. hrsz.: Ercsi, Szent István u hrsz.: 914 Bankszámlaszáma: Az intézmény alapítója: Ercsi Város Önkormányzat 2451 Ercsi, Fő utca Az intézmény fenntartója: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve és székhelye: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2451 Ercsi, Fő u Az intézmény működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe 6. Az intézmény típusa: Óvoda 7. Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés alapvető szakágazat (TEÁOR szám) Az óvoda három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkésőbb nyolc éves korig nevelő intézményként ellátja a szülők igényei szerint az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. Az óvoda nevelési programjában pontosan meghatározza azokat a nevelési célokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését,

6 közösségi életre való felkészítését, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési program fenntartói jóváhagyásáról a 337 /2004.(VIII. 26.) Kt. számú határozat rendelkezik. 9. Egyéb jellemzők: o A fenntartó az óvodai csoportok számát 9 csoportban határozta meg. o A felvehető maximális gyermeklétszám: 220 fő (a maximális létszámtól való eltérés a fenntartó engedélyével, a Nkt által előírt módon lehetséges) o Az intézmény működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe o Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. o Az intézmény vezetője az óvodavezető, aki képviseli az intézményt és gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört. o Az intézmény gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatai ellátására Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2451 Ercsi, Fő u. 20), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles. Ez nem érinti az intézmény szakmai önállóságát. Az intézményben aláírási jogkörrel rendelkeznek o óvodavezető, o óvodavezető helyettes 10. Ellátandó szakfeladatok felsorolása: Állandó szakfeladat megnevezése Száma Óvodai nevelés, ellátás Integrációs pedagógiai rendszer alkalmazása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (aki a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény /a pontja alapján testi érzékszervi, beszédfogyatékos) Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjának komplex támogatása (kompetencia alapú oktatás) 11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: INGATLANOK: Az önkormányzat tulajdonában, az intézmény terítésmentes használatában a következők vannak: 2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. hrsz.: Ercsi, Bercsényi u. 18. hrsz.: Ercsi, Szent István u hrsz.: 914 INGÓSÁGOK: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint. A feladat ellátását szolgáló az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő- ingatlan és ingó vagyon feletti jogokat az alapító gyakorolja. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:

7 o A fentiekben felsorolt ingatlanok és azok berendezései, valamint az intézmény működése során beszerzett vagyontárgyak Ercsi Város Önkormányzatának tulajdonában vannak. o Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelést segítő feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 12. Az intézmény megszüntetése: o Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben csak az alapító jogosult megszüntetni, melyről határozattal dönt. 13. Az intézmény vezetőjének megbízása: o Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján Ercsi Város Önkormányzat Képviselő- testülete bízza meg. o Az óvoda vezetője irányítja az intézmény nevelő tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és gazdálkodik az intézmény éves költségvetésével. Megbízására, alkalmazására a jogszabályok rendelkezései, valamint az SZMSZ előírásai az irányadók. o Az intézmény képviseletére jogosultak: a mindenkori óvodavezető. Az óvodavezető távolléte esetére a III/3. pontban meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 14. Az intézmény működési alapdokumentumai: A törvényes működést különösen az alábbi - hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: o Az alapító okirat o Az óvoda nevelési programja o Az óvoda éves pedagógiai munkaterve o Továbbképzési program o Beiskolázási terv o Az SZMSZ és mellékletei 14.1 Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza a.) az óvoda nevelési alapelveit, b.) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, c.) a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, d.) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, a gyermek továbbfejlődésének lehetőségeit, e.) a nemzeti, vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelést igénylő gyermekek kisebbségi kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, f.) a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét.

8 14.3 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve: o Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok egy évre meghatározott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. o Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. Az éves munkaterv tartalmazza: o A kiinduló helyzetképet, a pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben. o Programtervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: o nevelési év rendje, o a nevelési program kiemelt, tanévre lebontott feladatai, o nevelési év, tanév kezdő és befejező időpontja, o nyári zárvatartás időpontja, o óvodai szünetek időpontja, o szakmai programok, o nevelésnélküli munkanapok rendje, felhasználása, időpontja, o megemlékezések, ünnepek, rendezvények időpontja, o kapcsolattartási formák, programok, o feladatelosztás a nevelőtestületben, o nevelőtestületi értekezletek jellegét, időpontját, o fakultatív hit-és vallásoktatás idejét, helyét, o gazdálkodást, fejlesztést, o az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését is. IV. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁSA Óvodavezető Óvodavezető helyettesek Óvodapedagógusok Dajkák Egyéb kisegítő alkalmazottak 1. Az óvodavezető Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével, a jogszabályokból, és a jelen szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. Az intézményvezető munkaköri leírásban meghatározott feladatai:

9 o a nevelőtestület vezetése, o a nevelőtestületi értekezlet és alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, o a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, o a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, o a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése, o a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, o a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való együttműködés, o az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet o jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, o a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, o az intézmény külsőszervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, o a jogszabályok által a vezetőhatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása, ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. o a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének biztosítása a szakértői bizottság véleménye alapján. Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre: o Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre o Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé Képviseleti joga: o az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje Hatáskörök átruházása: o Az óvodavezető helyettesre átruházott hatáskörök: a nevelőmunka ellenőrzését a telephelyen o az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében, a telephelyen o a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését a telephelyen o a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését a telephelyen o a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését. a telephelyen. Beszámolási kötelezettség: o A vezető-helyettes az átruházott hatáskör gyakorlásáról, havonta szóban beszámol a vezetőnek. A kiadmányozás eljárásrendje: o A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. o A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. o A óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében a beérkező iratokat. o E szerint, külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ- ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező vezető írhat alá.

10 2. Óvodavezető- helyettes Felelőssége: o kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre valamint az átruházott hatáskörökre Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: o a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására o a belső ellenőrzések tapasztalataira o az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. Kiadmányozási joga: az SZMSZ rendelkezései alapján Feladatai: o Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. o Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. o Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. o Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. o A nevelési területen közreműködik a vezető által, munkaköri leírásban megállapított tevékenység irányításában. o Közvetlenül szervezi és irányítja a telephely minden dolgozójának munkáját, valamint a munkakörükben meghatározott, egyénre szabott feladatokat. o Az vezető tartós távollétében (harminc nap) az óvodavezető kizárólagos jogköreinek kivételével (munkáltatói és gazdálkodási jogkörök), az óvodavezető helyettes helyettesíti. o Óvodavezető helyettesi megbízást csak határozatlan idejű kinevezett főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus kaphat. o A megbízás pályázati úton történik, négy évre, határozott időre szól. 3. Szakmai munkaközösség vezető Feladatai: o Munkáját megbízás alapján a jogszabályban meghatározott órakedvezmény és pótlék alapján, munkaköri leírása szerint végzi o Beszámolási kötelezettséggel bír a testület és a vezető felé a munkaközösség szakmai munkájáról o Az óvoda vezetőségének tagja, ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a szakmai munka területén a törzsóvodában, ha a vezető erre külön megbízza. Képviseleti joga: o A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, valamint, ha a vezető megbízza, az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. Felelőssége: Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására

11 4. A vezetők helyettesítési rendje: o Az óvodavezető szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén általános helyettese teljes felelősséggel az óvodavezető helyettes. Kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. o A helyettesítés rendjéről szóló megbízást a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, kihirdetés). o Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által írásban adott eseti megbízás alapján történik. Ennek hiányában helyettesítés a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus feladata. 5. Az óvoda vezetőségének tagjai: A vezetőség Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevőjoggal rendelkezik. A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belsőszervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. A vezetőség tagjai: Óvodavezető Óvodavezető helyettesek A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetők részéről a benntartózkodási rend a következő: Intézményvezető: Tartózkodási helye: Dózsa tér (Székhely intézmény) Heti munkaideje: 40 óra ig, kötelező óraszáma: 6 óra től, kötelező óraszáma: 10 óra A vezető egy műszakban tartózkodik az intézményben 6-14-ig, de végezheti munkáját ettől eltérő munkarendben is (értekezletek, továbbképzés, ügyintézés, vásárlás, az óvoda képviselete stb.) A vezető kötelező óraszámának letöltése a székhelyen naponta között a kiscsoportban történik. Intézményvezető helyettes: Tartózkodási helye: Bercsényi utcai telephely és Dózsa tér Heti munkaideje: 40 óra ig, kötelező óraszáma: 24 óra től, kötelező óraszáma: 24 óra A vezető helyettes kötelező óraszámának részleteit a munkarend, munkaidő beosztás szabályozza

12 6. A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között Az óvodavezetés kéthetente egyszer, rendszeresen egyezteti a következő két hét aktuális feladatait, illetve értékeli az elmúlt két hét eseményeit. A vezetőség megbeszéléseit az óvodavezető vezeti, a megbeszélésekről szükség szerint feljegyzés készül, melynek tartalma: a megbeszélés tartalma, megállapodások, következő találkozó időpontja és tartalma. 7. Utasítási, intézkedési jog gyakorlása A magasabb vezető, valamint vezetőbeosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedése, a munkaköri leírásban van meghatározva. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 8. A telephelyekkel való kapcsolattartás rendje A telephelyeken működő óvodák nevelőtestülete részben önállóan működik, illetve döntést hozhat azokban az ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik. o Az óvodákban dolgozó nevelőtestületek között rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett értekezleten, illetve szükség szerint szakmai megbeszéléseken valósul meg. o Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja az óvodapedagógusok, valamint az óvoda többi dolgozója közötti együttműködést. o Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak az egyik épületben dolgozókat érinti, szervezeti egységenként is tarthatnak alkalmazotti megbeszéléseket. o A telephely- vezető helyettes részt vesz a rendszeresen tartott vezetőségi megbeszéléseken. o Ez alkalommal beszámol a telephelyen folyó munkáról, illetve átveszi a szükséges információkat. o Napi kapcsolat van az óvodavezető és a telephely-vezetőhelyettes között. o A telephely vezető helyettese a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti az óvodavezetőnek. o Az óvodavezető és a telephely vezető helyettes együttesen felelnek azért, hogy a dolgozók, a gyermekek és a szülők, az őket érintő információkat időben megkapják, megismerjék. o A székhely intézmény és a telephely között napi kapcsolat van. Formái: o telefonon történő kommunikáció a napi ügyekkel kapcsolatban o személyes találkozás az óvodatitkár, illetve az óvodavezető részéről o szakmai konzultációk, csoportlátogatások, az óvodapedagógusoknak a munkaközösség munkaterve szerint o kölcsönös Ovi Galéria, Évi rendszeres kapcsolattartás rendje és formái: o Karácsonyi ünnepség az óvoda minden dolgozójának, helyszíne évenként változó o Dolgozói szakmai kirándulás egy évben egyszer o Az éves munkatervben meghatározott közös rendezvények, előadások Rendkívüli esetben az óvoda vezetője és vezetősége alkalmazotti értekezletet hívhat össze.

13 A vezető kapcsolattartása a telephellyel: o A vezető a tagintézménnyel napi kapcsolatban van, telefonon történő információ kérés, adás, o illetve személyes látogatás formájában. o A munkatervben meghatározott események, programok előtt rész nevelőtestületi illetve rész o alkalmazotti értekezletet tart. o A telephely életében meghatározó témájú szülői értekezleteken részt vesz o Részt vesz a telephely rendezvényein, eseményein. V. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Szervezeti egységek Az alkalmazottak közössége Az óvoda dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörre, a törvény által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza, munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Az oktatási törvényben megfogalmazott kötelező feladatokat, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, ill. az Óvodai pedagógiai program és a vezető által elkészített éves munkaterv szerint végzi. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény is szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. Az alkalmazotti közösség, akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. Véleményezési, javaslattevőjoga van az óvoda működését szabályozó ügyekben, melyet írásban tehet meg. A Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti a jogokat a helyi fenntartó szervekkel, érdekvédelmi képviselettel. A nevelőtestület Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőmunkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

14 A pedagógiai program elfogadása o SZMSZ, és módosításainak elfogadása o Éves munkaterv elkészítése o Házirend elfogadása o Az intézmény munkáját átfogó értékelések, elemzésekés beszámolók elfogadása o Intézményvezetői program szakmai véleményezése Véleményezési jogköre, melyet nem ruházhat át: o Pedagógiai program o SZMSZ o Házirend A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Átruházott nevelőtestületi feladatok: A nevelőtestület az éves munkaterv elkészítését a vezetőre ruházza át. A nevelőtestület a szakmai munkaközösségre ruházza az alábbi jogköröket: o A próbaidős pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak munkájának véleményezése o A HOP megvalósításához szükséges eszközök kiválasztása o A munkaközösség vezető munkájának véleményezése o A munkaközösségi tagok továbbképzéséhez javaslattétel o Helyi szakmai módszertani programok összeállítása o A munkaközösség tagjainak jutalmazására, kitüntetésére javaslattétel. A munkaközösség vezető a nevelési évzáró értekezletén számol be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A nevelőtestület tagjai Óvodapedagógusok A nevelőtestület létszáma: 18 fő óvodapedagógus, 1 fő vezető Az óvodapedagógus munkaideje: Napi 8 óra, ebből kötelező óraszám: napi 6.5 óra Feladata: A rábízott gyermekek, az Óvodai nevelés országos alapprogramja és az óvoda pedagógiai programja, és a Köznevelési törvény szerinti nevelése. Részletes feladataikat, személyre szóló megbízásaikat, a munkaköri leírás tartalmazza. Jogköre: Véleményezési, javaslattételi, döntési, képviseleti jogköre a munkaköri leírásban szabályozott. Adminisztratív teendők ellátása: Az óvoda pedagógiai programja, valamint a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatok szerint. Felelőssége: A munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki. Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a nevelőtestületnek.

15 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó kötelezettségek A nevelőtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben az átruházott feladatokkal működő bizottságot, a bizottságok vezetőjének, tagjainak nevét, meghatározott esetben az eljárásrendet. Ilyen bizottság lehet pld: o Pályázatfigyelő és készítő bizottság o Panaszt kivizsgáló bizottság o Program beválást vizsgáló bizottság o Felvételi bizottság A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházásának eljárásrendje A megbízásnak tartalmaznia kell: o a bizottság feladatát o a bizottság hatáskörét o a nevelőtestület elvárását o a beszámolás formáját o a bizottság vezetőjének, tagjainak megbízását A szakmai munkaközösség A pedagógusok kezdeményezésére,(ha 5fő kéri) munkaközösség hozható létre. (intézmények közötti is). A munkaközösségben való részvétel önkéntes. A szakmai munkaközösségek az óvoda pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek Feladatai: o A szakmai munkaközösség az óvoda nevelési programja, munkaterve, valamint a munkaközösségi tagok javaslatai alapján összeállított egy nevelési évre szóló munkaterv alapján tevékenykedik, segíti a nevelőmunka tervezését, a szervezést o Részt vesz a vezető által tervezett, szakmai munka belsőellenőrzésben, értékelésben. A munkaközösség az éves munkatervben lebontott konkrét feladatok végrehajtásával, nevelés nélküli munkanapokon, szakmai konzultációkon, az alábbiak figyelembevételével gondoskodik a pedagógus kollégák szakmai segítéséről: o Az intézményen belüli követelményrendszer és értékrend összehangolása o A nevelőmunka hatékonyságának fokozása, értékelése o Új módszerek, eljárások kidolgozása, továbbadása o A munkaközösségi tagok továbbképzésének, önképzésének elősegítése o Az Óvoda Pedagógiai Programjának célkitűzései szem előtt tartása o Pályakezdő pedagógusok munkájának segítése o Pályázat írása szervezése, lebonyolítása o Magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogköre: o Meghatározza működésének rendjét, elfogadja a munkatervet Vezetőjét az intézmény vezetője bízza meg a munkaközösség kezdeményezésére. A megbízás többször meghosszabbítható Dönt: o A nevelőtestület által átruházott kérdésekről

16 Véleményez: o A pedagógiai programot o A nevelőmunkát segítő eszközök kiválasztásakor Beszámolási kötelezettség o Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az egész nevelő testületet. Kapcsolattartás rendje o A munkaközösség tagjai napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az óvodavezető- helyettessel, a munkaközösség vezetővel. o Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések tekintetében. o A szakmai koncentrációt igénylőkérdésekben közvetlenül is fordulhatnak kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. o Összetett kérdés esetén a munkaközösség vezetők az óvodavezető helyettes vagy óvodavezető irányításával egyeztetnek. o A kapcsolattartás szóban és/vagy - ben is történhet. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezető-helyettese. Saját területüket érintőkérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. Dajkák: Létszám: 9 fő Munkaidő: napi nyolc óra Feladata: o A gyermekek gondozása, felügyelete. o Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása. o Étkezéssel kapcsolatos feladatok o ESETI dajkai feladatok. o Személyre szóló részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Szakmai követelmények: o Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. o Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés. o Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete. o Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. o Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. Felelőssége: o Tevékenységét az intézményvezető- helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. o Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. o A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az óvodavezető, vagy helyettes iránymutatása alapján végzi. Beszámolási kötelezettség: o Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezetőnek vagy helyettesének. Jogköre: o Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SZMSZ -ében biztosított jogokat.

17 Óvodatitkár Munkaidő: Napi nyolc óra Feladata: o Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. o Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. o Adatrögzítési feladatok ellátása. o A házi-pénztár kezelése. o Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. o Személyre szóló részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Szakmai követelmények: o Középiskola/gimnázium, közgazdasági végzettség. o Az óvoda belső szabályzatainak ismerete. o Igazgatási és jogi alapismeretek. o Pedagógiai alapismeretek. o Ügyviteli és titkári alapismeretek (számítógép-használat). o Gazdálkodási alapismeretek (pénzügyi-számviteli). o Önálló munkavégzés. Együttműködés. o Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem. o Példamutató magatartás és megjelenés. o Jó kommunikációs és szervezőkészség. Felelőssége: o Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. o Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. o Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. o A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját területét érintőkérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed: o a térítési díjak kezelésére o az ügyiratok vezetésének kezelésére Jogköre: o Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SZMSZ -ében biztosított jogokat. Pedagógiai asszisztens jétől Munkaidő: Napi nyolc óra Feladata: o Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése o A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját. o Személyre szóló részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. Szakmai követelmények: o Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. o Minimum középiskolai végzettség.

18 o Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete. o Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. o Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. Felelőssége: o Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi o légkörnek. o Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi o munkáját, törekszik az egymást segítőemberi kapcsolatok kialakítására. o Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. o A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő o pedagógushoz irányítja. o A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az alkalmazotti közösség kapcsolattartás formái: o értekezletek o megbeszélések o fórumok o rendezvények Az alkalmazotti közösség o a nevelőtestület- óvodapedagógusok o a szakmai munkaközösség o a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, dolgozók közössége A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezen fórumok időpontját, az óvodai munkaterv határozza meg. A vezetőség az aktuális feladatokról a hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a dolgozókat. Az óvodavezetőség tagjai kötelesek az ülések után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét javaslatait közvetíteniük kell a vezető felé. A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban is közölhetik a vezetőséggel. Értekezletek Nevelőtestületi értekezlet o A nevelőtestületi értekezlet az intézményvezető munkatervében meghatározott időben o és tartalomban hívható össze évente legalább három alkalommal o A témához kapcsolódó külső előadó, tájékoztatást adó személy is meghívható o Rendkívüli értekezlet is összehívható a testület egyharmada kéri, illetve a vezető, vagy a fenntartó javasolja. o Az értekezletek, ülések vezetését az intézményvezető, vagy a téma megbízottja végzi o Az ülésekről a magasabb jogszabályok alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, mely o tartalmazza a szavazás arányát, a javaslatokat, a határozatokat.

19 o A nevelőtestület akkor határozatképes, ha az értekezleten atagok több mint 50%-a jelen van o Döntéseit nyílt szavazással, egyszerűtöbbséggel hozza. o Személyi kérdésekben titkos szavazással dönthet o A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül o Az értekezleteken a testület tagjai kötelezően jelen vannak. A nevelési év során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: o Nevelési évnyitó értekezlet o Nevelési évzáró értekezlet o Maximum évi 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapon nevelőtestületi értekezlet Alkalmazotti értekezlet: o Évente 3-4 alkalommal a feladatok, célok egyeztetése érdekében o Az értekezleten meghívottak részvétele szükség szerint o Az értekezleteken elfogadott határozatok mindenki számára kötelezőjellegűek. O Az értekezletről jegyzőkönyv készül Projektek lebonyolítására alakuló csoportok: o Az előre tervezett projektek vezetőit és tagjait a munkaterv részeként nyilvántartott, a nevelési év elején elkészülő munkaterv tartalmazza. o Munkájukat tervszerűen, a projektvezető irányításával végzik. o A nevelőtestület felé szóban, az óvodavezető felé írásban rögzítik tapasztalataikat és a program eredményeit. Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület döntése alapján. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület választja, vagy az óvodavezető bízza meg. Az integrált pedagógiai rendszerbe való bekapcsolódás, az óvodai fejlesztési program végrehajtása során a tevékenységekhez, vállalásokhoz kötött munkacsoportok alakulnak. Működésükről az intézmény éves tervében, valamint az IPR éves munkatervében részletes információk találhatók. A jutalmazás elvei, formái: A jutalmazás általános- folyamatosan érvényes szempontjai: o Képességeihez mérten kiemelkedő munkát végez o Kitartó, szorgalmas munkája a közösség számára eredményes, példás o Munkafegyelme példás o Munkatársaival kapcsolata jó, tartalmas, konstruktív o Aktívan részt vesz az óvoda rendezvényein o Maximálisan azonosul a programunk szellemével Adható: egy éves munkában eltöltött idő után Megvonható: fegyelmi vétség esetén

20 A dicséret, jutalmazás formái lehetnek: o Egyéni és csoportos o Lehet szóbeli, írásbeli és tárgyi ajándék Adhatja: a vezető ill. a fenntartó irányító szervei. VI. A VEZETŐK ÉS AZ ÓVODAI, SZÜLŐI SZERVEZET, KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. Az óvodai szülői szervezet áll: o A csoportok szülői közösségeiből o Szülői választmányból A csoportok szülői közösségei A csoportok szülői közősségeit, az egy csoportba járógyermekek szülei alkotják, akik a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:elnök, elnök helyettes, gazdasági felelős. Tagjai: minden óvodába gyermek szülei Javaslattételi véleményezési jog gyakorlása: o A csoportok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a csoportban választott elnök segítségével juttathatják el az óvoda vezetőjének. o Javaslattal élhetnek a saját csoportjukat érintő, gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A szülői választmány o A szülői választmány, az óvodai szülői szervezet a legmagasabb döntést hozó szerve. Tagjai: Az óvodai szülői szervezet választmányának munkájában a csoport szülői szervezet elnökei, helyettesei vesznek részt. Jogosultságaik: Döntési jogkör: o Az óvodai szülői választmány legmagasabb szintű döntést hozó szerve, a szülők javaslata alapján, megválaszthatja a következő tisztségviselőket: elnök, elnök helyettes, gazdasági felelős. o Kialakítja saját működési rendjét o Az óvodai munkatervhez igazodva elkészíti éves munkatervét A szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha az értekezleten az érdeleltek 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerűtöbbséggel hozza. Véleményt nyilváníthat: o Az óvoda pedagógiai programjának, Házirendjének, SZMSZ ének, azon pontjairól, amelyek a szülőkkel, ill. a gyermekekkel kapcsolatosak. o Véleményt nyilváníthat a gyermekek nagyobb csoportját érintőkérdésekben, ill. az óvoda működésével kapcsolatban javaslattal élhet.

21 o A vezetői pályázatról o A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. Véleményalkotásra, legalább 5 napot kell biztosítani. Képviseleti jog: o Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítéséhez. A szülői szervezet vezetőjének feladata a hatáskörébe utalt jogköreit amennyiben van előírt határidő- a rendelkezésre álló időn belül gyakorolja, megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, a szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban nyilatkozni. Kapcsolattartás, tájékoztatás: o Az óvoda szülői szervezetének elnöke közvetlenül az óvoda vezetőjével tart kapcsolatot. o A szülői választmányt az óvoda vezetőjének évente 2 x össze kell hívnia, melyen tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, tevékenységeiről. A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje: o Óvodai értekezlet (tanácskozás), valamennyi szülőszámára azonos témában, a vezető részvételével. o Csoport értekezlet (tanácskozás) az egyes csoportba járó gyermekek szülei számára a csoportos óvodapedagógusok részvételével o Réteg értekezlet (tanácskozás, szülői fórum, teadélután,) az azonos problémában és témában érintett szülők részére a csoportos óvodapedagógusok és szükség esetén a vezetőrészvételével o Fogadóóra évente 2 x Az írásbeli tájékoztatás rendje: o Az előtérben található tájékoztató táblán, illetve a csoportok életéről való o konkrét tájékoztatás a csoportok faliújságjain. A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a következők o szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet vezetőjével, o közreműködés az előterjesztések, illetve a jogkörgyakorláshoz szükséges tájékoztatók elkészítésében az intézményvezetőnek, munkatervek egymás részére történő megküldése, o értekezletek, ülések szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, o a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére, o írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása, a jogkörgyakorlásokhoz o azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok), o a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek, VII. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA

22 Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. o A fenntartó és az óvoda kapcsolata: Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás, o Az Általános Iskolák és az Óvoda kapcsolata: Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, hospitálások, közös rendezvények. o A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és az Óvoda kapcsolata: Iskolaérettség megállapítása a nevelési tanácsadó vizsgálata alapján a nagycsoportos korú óvodások köréből (óvodavezető, csoportvezető óvónő javaslata alapján). o A Gyermekjóléti Szolgálat és az óvoda kapcsolata: Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja, gondozza. o A gyermekorvos, a védőnők és az óvoda kapcsolata: Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata o Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár: Igény szerinti látogatások. o Az egyházak és az óvoda kapcsolata: A hitoktatás megszervezésének elősegítése. Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. o A Szakértői Bizottságokkal való kapcsolattartás az óvodavezető feladata. 1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás): VIII. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE o Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, heti ötnapos munkarenddel működik. o A nyitva tartás meghatározásánál a szülők igényeit figyelembe vesszük. o A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig tart. o Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott időszakban- az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása miatt, valamint a nagytakarítás ideje alatt- szünetel. o A zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15.-ig értesítést kapnak. o A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel 6 órától délután 17 óráig (Heti 55 óra) o Az óvoda költségvetési törvényben finanszírozott heti időkerete 61 óra. A nyitva tartásból figyelembe vehető 50 órán túl, a fennmaradó időkeretben (11 óra) az óvodapedagógusok által végzett egyéb fejlesztő, felzárkóztató, fejlesztő

23 foglalkozások, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTM, tehetséggondozás) foglalkoztatása történik. Ennek dokumentálása a fejlesztési naplóban történik. o Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajkák nyitják, és a délutános dajkák zárják. Az óvoda zárásával egyidejűleg felelősséggel tartoznak az intézmény áramtalanításáért, a riasztó bekapcsolásáért. o A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. o A bejárati ajtót tól ig, majd 13 órától ig a gyermekek biztonsága, valamint az óvoda zavartalan működése érdekében zárva tartjuk. A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. o Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. o Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg, melyet a nevelőtestület értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel. Erről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 7 nappal a nevelés nélküli munkanap előtt. 2. A vezetők benntartózkodási rendje: o Az óvodavezetőnek, vagy az óvodavezető helyettesnek az óvoda teljes nyitva tartásának ideje alatt az intézményben kell tartózkodnia. o Amennyiben előre nem látott ok miatt nem tudnak az intézményben tartózkodni, úgy a vezetők helyettesítésnél meghatározott módon kell eljárni. 3. Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések o A mobiltelefon használata a gyermekek között csak különlegesen indokolt esetben, a vezető engedélyével lehetséges. o Az ünnepekkel kapcsolatos munkanapváltozásról, így az óvodák nyitva tartásának alakulásáról időben - az országos rendelkezések figyelembevételével-, legkésőbb egy héttel korábban értesítjük a szülőket. o Csoport összevonás: A mindenkori tanév törvényes rendje szerint az iskolai őszi, téli és a tavaszi szünet idején, vagy más olyan esetben, amikor a gyermekek létszáma jelentősen csökken, a csoportok 25 főig összevonhatóak. 4. Gyermekek elhelyezése más csoportban: o Pedagógus hiányzása esetén elsősorban túlmunka szervezésével szükséges a gyermekek felügyeletét és szakszerű fejlesztését folytatni. Ilyen esetben belső munkaszervezés alapján az óvoda bármely pedagógusa átveheti a hiányzó pedagógus feladatait. o Amennyiben a fenti módon nem lehetséges a felügyelet biztosítása, szükségessé válhat a gyermekek más csoportban történő elhelyezése. A csoport létszáma ebben az estben sem haladhatja meg a törvény által engedélyezettet. o Összevont csoporttal működünk évente június 15. és augusztus 31. között. 5. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés általános szabályai

24 A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidőkezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, átöltözve, annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse. A munka- és pihenőidő Munkaidő: a munkavégzésre előírt időkezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni., továbbá munkaidejének letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. A teljes napi munkaidő: napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma: 6. 5 óra. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése,szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelezőórájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. Nem munkaidő: a munkavállaló, lakó- vagy tartózkodási helyéről, a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről, a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama. A munkaközi szünet: A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja, húsz perc, munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. A napközben igénybe vett munkaközi szünet értelemszerűen megnöveli a napi munkaidőt. A munkaközi szünet igénybevételi szándékát, a vezetőnek kell jelezni, az igénybe vétel előtt, legkésőbb a munkába álláskor, hogy biztosítani tudja a szakszerű helyettesítést Munkából való távolmaradás jelentése: A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. Az óvoda dolgozói munkaidő beosztásukat, az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélhetik csak el. A munkavégzés általános szabályai: Az óvoda dolgozói munkájukat, megfelelő szakértelemmel, és gondossággal, a munkájukra vonatkozó szabályok, előírások, utasítások (munkaköri leírás), és szokások (etikai kódex) szerint végezik.

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben