Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1

2 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások 1.1. Az alapító, a fenntartó felügyeleti szerv neve és címe, az alapító okirat kelte, száma 6.o Az intézmény neve, székhelye 6.o Ellátandó alaptevékenység alapító okirat szerint 6.o Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság, a gazdálkodással összefüggő jogosítvány 8. o Az intézmény kiadásait és bevételeit befolyásoló feltétel- és követelményrendszer, a feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai tartalma 9.o Az intézményvezető kinevezési rendje 1.7. Az iratkezelés szervezeti rendje 1.8. Az intézmény megszüntetése 10.o. 10.o. 10.o. 2. Nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 2.1. Az intézmény szerkezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése, feladat és hatáskörei, a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 11.o A működés, a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 19.o A vezetők közötti feladatmegosztás rendje 24.o A vezető vagy vezető helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 44.o A vezetők és a szülői szervezet, valamint az óvodapedagógusok és szülők közötti kapcsolattartás rendje, formája 44.o A szülői szervezetnek biztosított jogok, és azok gyakorlásának rendje, formái 45.o. 2

3 2.7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatellátás szabályai 46.o A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálatot, az egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatót, a szak és szakmai szolgáltató szervezeteket is 46.o A pedagógiai munka belső ellenőrzésének elvei, szempontjai, rendje 47.o Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 48.o A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 49.o A fakultatív hit, és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje 49.o Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 49.o A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések, az igazolatlan mulasztás miatti intézkedések rendje, a hiányzás következményeinek meghatározása A térítési díj, tandíj, egyéb fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok, ezek mértékének megállapítása a fenntartói rendelet alapján, valamint a befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai: a szociális és normatív támogatás kritériumai, a segély, egyéb juttatás lehetőségei, felosztásának elvei, a kérelmezés és elbírálás rendje 50.o. 50.o. 51.o A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, formái 52.o Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje, beleértve a gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendjét, a gyermekbaleset megelőzés feladatait, a baleset esetén teendő intézkedések rendjét, valamint a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggő tevékenységek rendjét, a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők rendje Kiemelt munkavégzéssel járó kereset kiegészítés, teljesítménypótlék feltételei, a megállapítás szabályai Egyéb jogszabály által szabályozandó, de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 53.o. 58.o. 59.o. Záró rendelkezések 62.o. 3

4 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet óvoda-egészségügyi ellátásról évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete november 10.-i határozatával fogadta el. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, ide értve a közhasznú foglalkoztatásban részt vevőket, továbbá az intézménybe járó gyermekekre, s azok szüleire, hozzátartozóira nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére. Az óvoda által szervezett a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. 4

5 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok: Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program Házirend Gyakornoki Szabályzat Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzat Továbbképzési program, beiskolázási terv Közalkalmazotti Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Leltározási és Selejtezési Szabályzat Kötelezettségvállalási ellenjegyzés, teljesítés igazolása szabályzat Anyag- és eszközgazdálkodás szabályzat A beszerzések lebonyolításának szabályzata Belső kontrollrendszer szabályozása Együttműködési megállapodás Telefon használati Szabályzat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendeletet módosító 32/2008. (XI. 24.) OKM - rendelet több fontos újdonságot, illetve részletszabályt vezetett be, felül kell vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatot. A szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője vizsgálta felül, egészítette ki, a nevelőtestület, az egyéb dolgozók és a szülők közössége egyetértési jogukat gyakorolták. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló törvények: évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXVIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992.évi az törvény módosításáról évi LXXIX. törvény: A közoktatásról évi LXII: törvény: A közoktatásról szóló évi törvény módosításáról évi LXVIII. törvény: A közoktatásról szóló évi törvény módosításáról évi LXI. törvény: A közoktatásról szóló évi törvény módosításáról évi: Köznevelési törvény 2007: CLII. Törvény: Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről évi: Munka Törvénykönyve 5

6 A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek: 138/1992. évi (X. 8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 211/2007. (VIII. 7.) Kormányrendelet a gyakornoki szabályzat kiadásáról 8/2000.(V. 24.) OM rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 277/1997.(XII. 22.) Korm. Rend. A pedagógus továbbképzés, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 32/2008. (XI. 24.) OKM - rendelet Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzatának határozata az intézmény Alapító Okiratáról, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata feladat-ellátási, intézményhálózat - működtetési és fejlesztési terve (önkormányzati intézkedési terv) Az Intézmény Minőségirányítási Programja A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé, módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól, ezzel egyidejűleg érvénytelenné válik az intézmény előző. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteket képező egyéb szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottja számára nézve kötelező érvényű. 6

7 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások Az alapító, a fenntartó felügyeleti szerv neve és címe, az alapító okirat kelte, száma 1.1. Az alapító, a fenntartó felügyeleti szerv neve és címe, az alapító okirat kelte, száma Alapító neve, címe: Községi Elöljáróság, Csepel, Templom tér Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V. B. határozata, Az alapítói jogok gyakorlója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. A fenntartó neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Irányító felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér Az intézmény neve, székhelye Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Játéksziget Óvoda Székhelye: 1214 Budapest, Jupiter u. 24/a Ellátandó alaptevékenység alapító okirat szerint Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Feladata: a 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és a költségvetési szerv helyi Nevelési Programja alapján látja el. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi körzetében található, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: közszolgáltató közintézmény 7

8 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény vonatkozik. Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. Az intézmény típusa: óvoda Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -. Az intézmény neve: Játéksziget Óvoda Tagóvodái: 1214 Bp., Jupiter u. 24/A. Játéksziget Óvoda Jupiter óvodája 1213 Bp., Körösi Sándor u. 11. Játéksziget Óvoda Zsongás óvodája 1213 Bp., Szúnyog u Játéksziget Óvoda Szúnyog óvodája Telephelye: Bp. Szúnyog u. 6. Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. XXI. Jupiter u. 24/a alatti hrsz.-on és a Bp. XXI. Bordás u. 11. sz. alatti /11. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és a költségvetési szerv használatába adott ingatlan vagyonnal. Felvehető maimális gyermeklétszám: Jupiter Óvoda: 92 fő Zsongás Óvoda: 100 fő Szúnyog Óvoda: 100 fő A költségvetési szerv OM azonosítója: Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Hosszú bélyegző: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda, 1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. OM: Körbélyegző: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda, 1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. OM:

9 Hosszú bélyegző lenyomata Körbélyegző lenyomata A bélyegzők használatára jogosultak: óvodavezető, általános helyettes, tagóvoda-vezető, óvodatitkár(ok). A bélyegzők a lemezszekrényben kerülnek elhelyezésre, elvesztés esetén jogszabály szerint kell intézkedni. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok A költségvetési szerv számlaszáma: A számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. A számlavezető pénzintézet címe (székhely): 1051 Budapest, Nádor u. 16. A költségvetési szerv adószáma: Az intézmény logója: A Jupiter óvoda logója: A Zsongás óvoda logója: A Szúnyog óvoda logója: 9

10 1.4. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság, a gazdálkodással összefüggő jogosítvány A fenntartó köteles gondoskodni az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. A fenntartási és működési költségeket a fenntartó költségvetésben irányozza elő az adott évre. Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, 1214 Bp., Jupiter u. 24/a. sz. alatti és a 1213 Bp., Körösi Sándor u. 11. sz. alatti /11. hrsz.-on, 1213 Bp. Szúnyog u alatti hrsz-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal. Az óvodavezető az óvoda vagyonának kezelését, leltározását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (továbbiakban GSZI) közösen végzi. Gazdálkodási szempontból az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. Gazdálkodási szerv száma: Kifizetőhely száma: Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodását az önállóan működő és gazdálkodó Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. A GSZI, mint önállóan gazdálkodó intézmény az ÁFA alanya, az óvoda, mint részben önálló intézmény nem ÁFA alany. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó szervezet, nincs gazdálkodási szerve, ezért az GSZI együttműködési megállapodás alapján látja el a gazdasági és műszaki feladatokat Az együttműködési megállapodás időpontja: nov. 29. A vagyon feletti rendelkezés joga: Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként. Ellátott szakfeladatok megnevezése Száma Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komple támogatása Óvodai nevelés, ellátás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás Az intézmény kiadásait és bevételeit befolyásoló feltételek és követelményrendszer, a feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere, a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárások. Az GSZI költségvetése tartalmazza a részben önálló intézmények költségvetési adatait. Így az óvodák esetében az elemi költségvetés magában foglalja a kiadások terén a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, felújítások, egyéb felhalmozások, a bevételek terén az AT bevétel, az AT összefüggő egyéb bevétel, az intézmény egyéb sajátos bevétel, az ÁFA, a továbbszámlázott bevétel, önkormányzati támogatás összegeit. A kiadások fedezetét a saját bevételek mellett a kerületi költségvetési rendeletben elfogadott költségvetési támogatás biztosítja. A költségvetés tervezése az önkormányzat által közölt előirányzattal és feltételekkel történik. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások és feltételek: A személyi juttatások és járulékainak tervezése a költségvetésben engedélyezett létszámnak és illetményekkel lehetséges. A dologi kiadások tervezése az önkormányzati koncepció alapján megadott előirányzatok összegének kiadási sorokra való részletezésére az intézményvezetők tesznek javaslatot az GSZI által megadott határidőre A bevételi előirányzatok az IÁ (Intézményfelügyeleti Ágazat) - val egyeztetve az GSZI végzi az intézmények költségvetési évre vonatkozó szerződéseinek figyelembevételével történik. Felújítási előirányzatokról az GSZI műszak igény felmérése alapján az Önkormányzat Képviselő testülete dönt Vezető kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének, szülői szervezetének a véleményét. A megbízás 5 évre, illetve nevelési évre szólhat. Az intézmény vezetőjének jogosítványait, amelyek körében az intézmény képviselőjeként eljárhat: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás szabályzata és az együttműködési megállapodás tartalmazza. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje: Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012, (VIII.28) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője 11

12 alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az óvodatitkár és az óvodavezető helyettesek) férhetnek hozzá Az iratkezelés szervezeti rendje Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. (SZMSZ 1. sz. melléklet) 1.8. Az intézmény megszüntetése Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító/fenntartó jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító/fenntartó határozattal dönt. 2. Nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 2.1. Az intézmény szerkezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése, feladat és hatáskörei, a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 12

13 Szervezeti felépítés Óvodavezető Általános helyettes 1 Óvodatitkár 2 gazd.ügyint. Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető 8 óvónő Munkaközösség vezető(k) 8 óvónő 8 óvónő 4 dajka, 1 ped.assz. 1 kertész Intézményi fejlesztési csoportvezető 4 dajka, 2 ped.assz. 1 kertész 4 dajka, 1 ped.assz. 1 kertész Közalkalmazotti Tanács Munkaközösség tagjai Folyamatos vonal: alá - fölérendeltségi vonal Szaggatott vonal: együttműködési kapcsolat 13

14 Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetve a képviselők - a jogszabályban meghatározottak szerint. /tv. 39 (1) (2)/ Az intézmény vezetője az évi LXXIX törvény 54.. (1) és (2) bekezdése értelmében az intézmény egyszemélyi felelőse, képviselője, ellátja a jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeleti határozzák meg. Vezetői munkáját egyéni felelősséggel, helyettes és megbízottak közreműködésével végzi. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésért, a pedagógiai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. az intézményi szabályzatok elkészítéséért, az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért, az intézmény képviseletéért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és a hatékony működtetéséért, az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatokat nyomon követő (monitoring) rendszer működtetéséért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért, a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért, a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, az alkalmazotti érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményben, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás ellenőrzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért a pedagógusi középtávú továbbképzési program elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért a munkáltatói jogok gyakorlásáért, a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért, a különös közzétételi, valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon keresztül történő ellátásáért, a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért, 14

15 az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért, az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért. Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt kötelezettség megtartásával gyakorolja. Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény vonatkozik. A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban és a munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn, nem adhat felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titkoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: amit a jogszabály annak minősít, a gyermekek adatai, fejlődésük, családi körülményeik, és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat, a dolgozók adatai, családi körülményei, munkahelyi előmenetele továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak minősít. 15

16 Ezen adatok csak az évi LXXIX. Tv. 2. sz. mellékletében meghatározott módon és szerveknek továbbíthatók. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. A munkavállaló(k) általános magatartási követelményeit a Munka törvénykönyve évi I. törvény 4. pontja tartalmazza. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozói az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: (A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.) - az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra, az intézményvezető vagy engedélye alapján megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen: a nevelőtestület vezetése, a pedagógiai, szakmai munka irányítása, ellenőrzése, értékelése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelőmunka irányítása, értékelése és ellenőrzése a középvezetőkön keresztül, az intézmény tevékenységének koordinálása, szakmai együttműködés irányítása és szervezése a nevelési egységek között, a szülők közösségével, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés, a középvezetők bevonásával, a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, a gyermekvédelmi munka, a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a hatáskörébe tartozó munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása a törvényekben rögzített jogok, a demokrácia elvének és követelményeinek megfelelően, a humánpolitikai feladatok ellátásával a dolgozók számára a munkaügyi, személyi, szociális, munka-egészségügyi feltételek meglétének biztosítása, a tanügy-igazgatási feladatok ellátása az adatszolgáltatási fegyelem betartásával, közvetett és közvetlen kapcsolat tartása a családokkal, nevelési - szociális segítség nyújtása, kapcsolattartás a felettes szervekkel, a Közalkalmazotti Tanács informálása, koordináló tevékenység a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodást segítő intézménnyel (GSZI), Nevelési Tanácsadóval, szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, a Humán Szolgáltatások Igazgatóságával a Közalkalmazotti Szabályzatban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan ellátása, felelős az óvoda gazdálkodási rendjéért, a munkavégzéshez szükséges technikai feltételek lehetséges biztosításáért, ésszerű felhasználásáért, a munkavédelmitűzvédelmi feladatok ellátásáért, betartásáért, az elemi költségvetés és beszámoló készítése, a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási, képviseleti jogkör gyakorlása, 16

17 a gazdálkodási és iratkezelési feladatokban közreműködő óvodatitkár, valamint az intézmény informatikai rendszerének biztonságáért felelős rendszergazda munkájának közvetlen irányítása, gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört, kizárólagos jogkörébe tartozik a külön szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó összegben a megrendelésre, kivitelezésre, szállítási szerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás, ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódóan a munkáltatói jogkör gyakorlójához utalt feladatokat: tájékoztatást ad a kötelezettség fennállásáról és esedékességéről, gondoskodik a vagyonnyilatkozat őrzéséről, szükség esetén ellenőrzési eljárást kezdeményez. Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói, a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkör. Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések iratait, óvodai beszámolókar, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések dokumentumait, az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, az előirányzat-módosításokat, mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, a rendszeres statisztikai jelentéseket, mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. Az óvodavezető-helyettes kiadmányozza: a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást, a feladatkörébe tartozó ügyekben megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, amennyiben azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást. A rendszergazda kiadmányozza: elektronikus irat esetén vezetői rendelkezés alapján. Az intézményvezető közvetlen munkatársai: vezető helyettes, tagóvoda vezető, munkaközösség-vezető, óvodatitkárok. Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményben közalkalmazotti tanács működik, tagjait a közösség választja meg, részükre a törvény által meghatározott órakedvezmény jár. 17

18 Az általános helyettes a bázisóvodában dolgozik. Óraszám kedvezménnyel, pótlékkal látja el munkaköri feladatait. A tagóvoda-vezető a tagóvodában dolgozik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján az óvodavezető bízza meg őket, határozott időre. A mindenkori hatályos rendelet szerint óraszám kedvezménnyel, pótlékkal látja el munkaköri feladatait, amelyet a melléklet tartalmaz. Kedvezményes óraszámát az intézményben tölti el, vezetői feladatainak elvégzésével. Általános helyettes és tagóvoda vezető az lehet, akinek felsőfokú szakképesítése, határozatlan idejű kinevezése, valamint legalább ötéves eredményes szakmai gyakorlata van. A munkáltatói és fegyelmi jogkört az óvodavezető gyakorolja. Képviseleti és aláírási joga a vezető távollétében az általános helyettesnek van. Súlyos mulasztás esetén a fenti munkakörből, a vezető azonnal felmentheti, a megbízatás alól az általános vezető helyettest és a tagóvoda vezetőt. A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület feladatai, jogai: Tagjaiból meghatározott időre bizottságot hozhat létre a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére, ill. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként véleményezői és javaslattevői jogkörrel rendelkezik. Minden tagja javaslatot tehet az óvodai élettel kapcsolatos minden kérdésben. Ha a javaslat elbírálása nem tartozik a nevelőtestület hatáskörébe, akkor a döntésről az óvodavezető 30 napon belül köteles választ adni. A nevelőtestület tagjai kérhetik a választ írásban. Döntési jogkörébe tartozik az PP, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend elfogadása, az éves munkaterv és az intézmény munkáját átfogó elemzések és értékelések elkészítése, elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró személy kiválasztása, a gyermekek iskolára való alkalmasságának megállapítása a vezetővel együtt, az intézmény alapdokumentumainak megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset benyújtása. Az intézményi minőségirányítási programot a nevelőtestület által történő elfogadását követően terjesztheti a közoktatási intézmény vezetője az alkalmazotti értekezlet elé. A nevelőtestület átruházhatja a szakmai munkaközösségre következő jogköreit Döntési jogkörét: A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása Jogszabályban meghatározott más ügyek Véleménynyilvánítási jogkörét Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során. 18

19 Az általános vezető helyettes, tagóvoda vezető helyettes megbízása, ill. a megbízás visszavonása előtt. Az intézmény beruházási és fejlesztési tervének megállapításában. Más, a fentiekben nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. Javaslattételi jogkörét A működéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából járt el. Jogkörét nem ruházhatja át a pedagógiai- a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadása esetében. Az óvoda munkatervében meghatározott időben és programmal nevelőtestületi értekezletet kell tartani. A tanévnyitó értekezleten történik a döntés a nevelés, tanítás feladatairól, a pedagógiai programról, a tanév rendjéről, a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, a bemutató foglalkozások rendjéről, a nevelés nélküli munkanapok időpontjairól. A nevelőtestület üléseit az óvodavezető, ill. megbízottja vezeti. A tervezett értekezlet a testület tagjainak javaslatával, évente legalább négy alkalommal tervezhető. Alkalmai Nevelési évnyitó Október/november és február/március Nevelési évzáró Résztvevők köre óvodapedagógusok óvodapedagógusok minden dolgozó Munkatervben meghatározott témák szerint a fenti értekezleteken a pedagógusok kötelezően vesznek részt, meghívottak lehetnek esetenként a technikai dolgozók. Az értekezletek időpontjait úgy jelöljük ki, hogy az óvoda működése minél zökkenő-mentesebb legyen. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívható, ha a nevelőtestület 51 %, vagy az óvodában működő valamely választott testület, valamint az óvodavezető szükségesnek látja. Az értekezleteken döntések esetén jegyzőkönyv, egyéb esetekben emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Óvodapedagógusok feladata és jogköre A gyermekek nevelését minden csoportban 2 óvodapedagógus végzi, akik büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyek. Munkaköri kötelességüket a köznevelési törvényben valamint a közalkalmazotti törvény határozza meg. Feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. Pedagógiai munkájuk végzésére irányadó, meghatározó az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült intézményi helyi pedagógiai program, a minőségirányítási program, illetve az alapdokumentumok mentén az óvoda éves munkatervében megfogalmazott célok, feladatok. 19

20 A pedagógus a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet értelmében vesz részt továbbképzésen. A csoportnapló (a csoport adatai, heti és napirendje, a csoporttal kapcsolatos szervezési feladatok, az egész gyermekközösséget érintő események), a felvételi, mulasztási napló naprakész vezetése, illetve az egyes gyermekről a fejlődési naplóba történő bejegyzések valamennyi pedagógus munkaköri kötelessége. Az informatikai eszközöket a pedagógus igénybe veheti munkájához. Védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be a pedagógus a foglalkozásokra az általa készített és használt pedagógiai eszközöket. Pedagógiai tevékenységekkel kapcsolatos kötelező adminisztrációs munkák minden óvónő számára: A csoportnapló vezetése a csoport adatairól, heti- és napirendjéről, csoporttal kapcsolatos szervezési feladatokról, az egész gyermekközösséget érintő rendkívüli eseményekről. Heti, negyedéves, féléves nevelési, tanulási tervek, illetve tevékenységi tervek készítése. A gyermekek egyéni megfigyeléseinek rögzítése a fejlődési naplóba történik. Felvételi és mulasztási napló naprakész vezetése, melyben csak kék színű tollal lehet az adatokat vezetni, minden adatot szükséges kitölteni. A lakcímváltozásokat a bejelentés napjával dátumozni szükséges, javítani csak áthúzással és aláírással lehetséges. A gyermek fejlődési naplójának vezetése, amely az alábbiakat tartalmazza: családlátogatások feljegyzései, egyéni fejlődést megfigyelő lap, fontos tudnivalók a gyermekről, egyéni képességet és a személyiségfejlesztést célzó feladatok szülőkkel való megbeszélések témája, megállapodások, segítségnyújtás módja, szűrővizsgálatok eredménye, a veszélyeztetett gyermekekről nyilvántartó lap, a gyermekek rajzából egy-egy, a fejlődés ütemét mutató rajz, dátummal ellátva. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a továbbiakban: fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. Az óvodapedagógus az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. A gyermekek értékelése az iskolakezdés szempontjából A gyermekek folyamatos megfigyelését, segítését az óvónők végzik, melynek eredményét személyes beszélgetésen ismerhetik meg a szülők. Az iskolaérettség elérését ezek eredménye alapján az óvodavezető és a nevelőtestület határozatban állapítja meg, illetve kéri a szakszolgálat segítségét. Minden év decemberében a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereihez, januárjában a Tanulási Képességet vizsgáló Bizottsághoz irányítjuk a rászoruló gyermekeket 20

21 Az óvodatitkár és a gazdasági ügyintéző(k) megfelelő képesítéssel rendelkező személy(ek) lehet(nek). Beszámolási kötelezettsége és felelőssége kiterjed munkaköri leírása szerinti feladatokra, az óvodavezető közvetlen munkatársai. Gyermekvédelmi megbízott feladatot csak óvodapedagógus láthat el. Az óvoda vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről, a gyermekvédelmi felelős személyéről a szülőket tájékoztatja. A gyermekvédelmi felelősök feladatai kiegészülnek, ezt a munkaköri leírás tartalmazza. A tűzvédelmi-, valamint munkavédelmi megbízott feladatokat az óvoda bármely dolgozója elláthatja. Ez óraszám kedvezmény nélküli, pótlék ellenében végzett tevékenység. A feladatokat munkaköri leírás tartalmazza. A gyermekvédelmi-, a tűzvédelmi-, munkavédelmi megbízottak mindkét telephelyen különkülön tevékenykednek. Mindkét intézményen belül további munkamegosztás működhet, ezt az éves munkatervben kell meghatározni (programok szervezése, leltározás, dekorációfelelős stb.). A vezetésben és a különféle megbízatásban résztvevőkkel kapcsolatos elvárások: Munkaköri megbízatásukban meghatározott feladataikat önállóan oldják meg, felelősségvállalás jellemezze munkájukat. A döntések előkészítésében, azok végrehajtásában példamutatóak legyenek, korrekt, etikus közösségformáló magatartást tanúsítsanak. A közös döntésekkel szembeni viselkedéstől és tevékenységtől tartózkodjanak. A közös döntések valamennyi dolgozó számára betartandóak. Reszort feladatok végzésének elvei Az egyenletes terhelés érvényesítése érdekében történik a feladatmegosztás, mely önkéntes feladatvállaláson alapul. A feladat végzéséért órakedvezmény, pótlék nem jár, értékelése a jutalmazásnál történik. Reszort feladatok: Elláthatják Leltárfelelős óvodapedagógus, technikai dolgozó Raktárfelelős technikai dolgozó Szertárfelelős óvodapedagógus Könyvtárfelelős óvodapedagógus Célfeladat munkaidőn túl önként végezhető tevékenység, illetve kötelezhető, ez esetben megállapodás szerinti díjazás illeti meg a dolgozót, vagy annak megfelelő szabadidő. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, a helyettes, a munkaközösség-vezető javaslata meghallgatása után. Szakmai munkaközösség Az óvodában legalább öt pedagógus kezdeményezése esetén szakmai munkaközösség(ek) hozható(k) létre. A munkaközösség(ek) határozott időre munkaközösség vezetőt választ(anak), dönt(enek) működési rendjéről, éves programjáról, a továbbképzés programjáról, pályázatokon való részvételükről. 21

22 Szakmai munkaközösség(ek) hozható(k) létre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók integrációját szolgáló feladatok segítéséhez is. A munkaközösség(ek) szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad(nak) a nevelésioktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösség(ek) tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha nem szerepel az Országos szakértői névjegyzékben. A szakmai munkaközösség(ek) éves terv szerint részt vesz(nek) az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. Javaslatot tesz(nek) kiegészítő programokra, taneszközökre, módszerekre. A szakmai munkaközösség feladata közé tartozik még, a házi bemutatók szervezése, a munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való részvétel, kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, értékelése, a munkaközösségi tagok önképzése. Tevékenységi területén minden olyan szakmai kérdést véleményez(nek), amelyben a nevelőtestületnek véleményezési joga van. A munkaközösség(ek) vezetője(i) munkatervvel és beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének, munkaterve része az óvodai munkatervnek. A munkaközösség vezető(k) kijelölése a munkaközösségi tagok szavazatai alapján történik, az adott nevelési év feladatainak megfelelően. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösség(ek) vezetése pótlékkal járó feladat. Feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. A munkaközösség-vezető kiválasztásának elvei: felsőfokú végzettség, legalább 5 éves eredményes szakmai gyakorlat, a munkaközösség által választott témában szakmai felkészültsége, gyakorlati munkája alapján legjobban megfelelő óvodapedagógus, aki szakmai hozzáértéssel, átlátó-, szervezőképességgel, vitavezetéssel és meggyőzőképességgel, fejlett önkritikai és segítő szándékú ellenőrző, értékelő és feladatmeghatározó képességgel rendelkezik A működés, a vezetők, az alkalmazottak és a gyermekek intézményben való benntartózkodásának rendje Általános szabályok A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. A nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. E munkanapokon, a szülő kérésére, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, a gyermekkel óvodapedagógus foglalkozik. Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva. A zárás ideje alatt a szülő kérése esetén a gyermeket az erre kijelölt másik óvodába kell elhelyezni. Az óvoda a nyári időszakban 5 hétig, a téli szünet (a két ünnep között), illetve az országosan elrendelt munkaszüneti napokon, pihenő- és ünnepnapokon zárva tart. Az óvoda a nyári zárva tartásáról legkésőbb, február 15-ig, téli zárva tartásáról legkésőbb november 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell, ennek módját a házirend szabályozza. 22

23 A közegészségügyi okokból történő karbantartási munkálatokat lehetőség szerint a nyári hónapokban kell elvégeztetni. Kivételes esetekben az év közben történő munkák elvégeztetésénél maradéktalanul eleget kell tenni a munkavédelmi- és balesetvédelmi előírásoknak. Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét. A nevelési év rendjében kell meghatározni a nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a nemzeti-, az óvodai ünnepek, megemlékezések időpontját, a nevelőtestületi értekezletek időpontját. A munkaterv tartalmazza továbbá az óvoda egészére vonatkozó nevelési/tanítási, fejlesztési célkitűzéseket. Az óvodai munka tervezéséért az óvodavezető a felelős. A munkaterv elkészítésében közreműködnek az óvodapedagógusok, a munkaközösség tagjai. A munkatervhez ki kell kérni az óvodai szülői szervezet véleményét. Elfogadás utáni végrehajtása az óvoda dolgozói számára kötelező. A munkaterv alapján készülnek a csoporttervek, amelyben rögzítésre kerül a csoportba tartozó gyermekek fejlesztését szolgáló pedagógiai és szervezést igénylő feladatok, módszerek, eszközök az egyedi/egyéni körülmények figyelembe vételével. Az elért eredmények tervezési ciklusonként értékelésre kerülnek. Munkaidő-beosztás Az intézményben óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel 6-18 óráig. Az óvodapedagógusok és dajkák heti váltásban dolgoznak. Minden dolgozónak kötelessége olyan időben az intézménybe beérni, hogy a munkaidő kezdetére napi teendőit megfelelően előkészítse, készen álljon a munka megkezdésére, továbbá kötelező órájának letelte után az aznap használt eszközeit megfelelően elhelyezze (szertári rend). A dolgozók munkarendje változhat szorgalmi időben, nyári szabadságolás ideje alatt, befolyásolja azt a személyi állomány összetétele, hiányzások, egyéni kérések figyelembe vétele. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt a három épület egyikében vezetőnek kell tartózkodnia. 186/2006. (VIII. 31.) kormányrendelet alapján a nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni a közoktatási intézményekre vonatkozó munkaidő-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet. A nevelési-oktatási intézményben vezetett munkaidő-nyilvántartás tartalmazza: a tanítással lekötött és a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatokat, külön megjelölve: a nevelési-oktatási intézményben, illetve-a nevelési-oktatási intézményen kívüli ellátandó, ellátható feladatokat. A tanítási időkeretet az adott tanítási napra a pedagógus kötelező-órájának terhére tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely az Mt ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira, a keresőképtelenség időtartamára esik. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó egyetértésével meghatározhatja azokat a távolléteket, amelyekkel a tanítási időkeretet csökkenteni lehet. A tanítási időkeret teljesítésénél a ténylegesen megtartott, továbbá a pedagógus heti törzs idejének teljesítésébe beszámítható órák vehetők figyelembe. A rendes munkaidőn felül végzett tanításért, a tanítási időkereten felül teljesített többlettanításért óradíj állapítható meg. 23

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Hatályos: 2015.09.01 - től 1 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. A SZERVEZETI

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben