SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda"

Átírás

1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013.

2 Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői Az óvoda legfontosabb adatai Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok Általános rendelkezések az alaptevékenységre és benne a kiegészítő tevékenységre A kiadmányozási és egyéb jogok Az intézmény bélyegzői és annak használatára jogosultak Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség Az óvoda szervezeti felépítése Óvodavezető Óvodapedagógusok Dajkák Az óvoda vezetési szerkezete, irányítása Az óvoda vezetése Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje Az óvodavezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 11 2 Az óvoda működési rendje Általános szabályok Az óvoda nyitva tartása A gyermekek benntartózkodásának rendje Térítési díj fizetése 13 3 Az alkalmazottak munkarendje Az alkalmazottak benntartózkodási rendje Az óvodavezető munkarendje Az óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az óvodapedagógusok munkarendje A dajkák munkarendje Munkaköri leírás minták Az óvodapedagógus munkaköri leírás-mintája A dajka munkaköri leírás-mintája 21 4 Az óvoda közösségei Az óvodaközösség Az alkalmazotti közösség A nevelőtestület A nevelőtestület jogai A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A szakmai munkaközösség A szülők közössége, szülői szervezet A Szülői Szervezet feladatai Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A gyermekek közössége, az óvoda csoportjai 28 5 Belső kapcsolatataink rendszere, a közösségek közötti kapcsolattartás formái A tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendje 28 1

3 5.2 Az intézményvezető és a közösségek közötti kapcsolattartás rendje Az óvodavezető és az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje, formája Az óvodavezető és a nevelőtestület kapcsolattartásának rendje, formája Az óvodavezető és az óvodaszék, valamint az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartásának rendje, formája A közösségek egymás közötti kapcsolattartása Az óvoda és a szülők kapcsolattartásának formái Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület kapcsolattartásának rendje, formája 30 6 A pedagógiai munka belső ellenőrzése 31 7 Intézményi védő, óvó előírások, gyermekvédelmi feladatok ellátása Általános egészségvédelmi szabályok Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Gyermekvédelmi feladatok ellátása A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok Egyéb, az óvoda biztonságát garantáló szabályozások Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje Reklámtevékenység az óvodában A dohányzás, alkohol- és kábítószerfogyasztás szabályai 41 8 Ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása A gyermekközösséggel kapcsolatos ünnepek, megemlékezések, hagyományok A dolgozókkal kapcsolatos hagyományok Jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolása, használata 43 9 Külső kapcsolataink A fenntartóval való kapcsolattartás: A helyi általános iskolával való kapcsolat A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás Egyéb kapcsolataink, partnereink Az elektronikus úton előállított, papír alapú nyomtatványok, valamint elektronikus úton előállított hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az intézmény nyilvánossága Az óvodai dokumentumok nyilvánossága Tájékoztatási kötelezettség Különös közzétételi lista Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje A fakultatív hit- és vallásoktatás biztosításának eljárásrendje A panaszkezelés szabályai, a jogorvoslat rendje Az óvoda működésének egyéb fő szabályai Címtábla elhelyezés, lobogózás Fegyelmi felelősségre vonás Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai Egyéb szabályok 54 Záró rendelkezések 57 Adatkezelési szabályzat 59 2

4 Általános rendelkezések A célja Jelen meghatározza a Zalavári Óvoda működésének belső rendjét, az intézmény szervezeti felépítését, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szabályozza az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását. Célja továbbá az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. A jogszabályi alapjai - a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a köznevelési tv. végrehajtásáról - 368/201 1.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl - 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete - A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított évi I. törvény (Mt) - A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt) - A közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról szóló 138/1992 (X. 8) Korm.rend. - Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - A évi XCIII. törvény A munkavédelemről - A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól - A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A Szabályzatot szülői szervezet véleményezését követően a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. A A hatálya A és a mellékletének hatálya kiterjed: - az intézmény vezetőjére, - a dolgozókra, - az óvodába járó gyermekek közösségére, - a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, - az intézménnyel egyéb jogviszonyban állók Az SZMSZ -ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, ill. igénybe veszik szolgáltatásait. 3

5 1 Az intézmény általános jellemzői 1.1 Az óvoda legfontosabb adatai Az köznevelési intézmény elnevezése: Zalavári Óvoda Az intézmény székhelye, címe: 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 61. Törzsszáma: OM azonosítója: Alapfeladata a nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. (1) bekezdés alapján: - óvodai nevelés - nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése - a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása Szakfeladatainak száma, megnevezése: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. Alaptevékenységén túli tevékenységek: Az intézmény az alaptevékenységén kívül vállalkozás jellegű tevékenységet nem folytat. Az alapító, fenntartó és működtető szerve megnevezése, címe: Zalavár Községi Önkormányzat 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Irányító szerv neve: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8392 Zalavár, Dózsa György utca 1. Az intézmény felügyeleti szerve: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény működési köre: Zalavár Községi Önkormányzat közigazgatási területéről kötelező felvételt biztosító óvoda, ezen kívül az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. Csoportok száma: 2 Az intézménybe maximálisan felvehető gyermekek száma: 35 fő 4

6 A költségvetési szerv vezetője: A Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által határozott időre, 5 év időtartamra a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerinti feltételeknek megfelelő és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. -a szerinti pályázat útján választott intézményvezető. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv Pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátása: Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátásával a Zalavár Önkormányzat közigazgatási feladatait ellátó Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt bízza meg. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó jogviszonyok: - A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony. Irányadó a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. - Munkáltató dolgozók tekintetében az Óvodavezető, az óvodavezető tekintetében a kinevezés, felmentés,és fegyelmi eljárás esetén Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testület, egyebekben a Polgármester. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézményvezető A köznevelési feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan vagyon: az ingatlan-nyilvántartásban Zalavár 661 hrsz-on felvett ingatlan és a rajta lévő épületek. Ingóvagyon: leltár szerint, mely Zalavár Köszség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll. Az intézmény a vagyon tárgyakat feladatellátásához szabadon használhatja, de azokat nem idegenítheti el és meg nem terhelheti. 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok - Alapító okirat (42/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat) - Házirend - - Pedagógiai Program 1.3 Általános rendelkezések az alaptevékenységre és benne a kiegészítő tevékenységre - Az óvodai nevelés ingyenes. - A köznevelés magában foglalja az óvodai nevelést. - Az óvodai nevelés a gyermek három éves korában kezdődik. A gyermek annak az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy évig az óvodában maradhat, és azt követően válik tankötelessé. 5

7 - A tankötelezettség minden gyermekre érvényes. - Az intézmény feladatának ellátása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit veszi figyelembe. Az egyenlő bánásmód elvének és követelményének eleget téve, azonos feltételeket biztosít minden gyermek számára. - Az intézményben tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, különösen bőre színe, neme, vallása, nemzetiségi hovatartozása, származása, vagyon helyzete, cselekvőképességének hiánya vagy egyéb helyzete miatt. - A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának speciális fejlesztési feladatait a pedagógiai program tartalmazza. Az SNI gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban történik. - Az óvodai nevelés magyar nyelven folyik. - Az intézmény világnézeti és vallási kérdésekben semleges. Hit - és vallásoktatást az óvoda a szülők igénye szerint egyházi jogi személlyel együttműködve szervezhet a foglalkozások rendjéhez alkalmazkodva, az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézményi dolgozók közötti munkamegosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. 1.4 A kiadmányozási és egyéb jogok Kiadmányozás A kiadmányozási (aláírási) jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az óvodavezető, mint a kiadmányozásra (aláírásra) jogosult személy írhat alá. A pénzügyi kötelezettségvállalás kivételével egyedül ír alá. Az intézményvezető által aláírt levelek fejlécezettek vagy ennek hiányában fejbélyegzőt, az aláírása mellett pedig minden esetben körbélyegzőt használ. Akadályoztatása esetén kiadmányozási jogot biztosíthat az általa megbízott óvodapedagógusnak, mely esetben az aláírónak a h megjelölést kell alkalmaznia. Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: - az intézmény jelentéseit, véleményeit, beszámolóit az önkormányzatnak, illetve az illetékes hatóságok felé, ha az ügy akár kötelező rendelet, utalás jellegű, akár egyedi megkeresés alapján történik, - kiadmányoz minden olyan esetben, amelyre az intézményen belüli irányítási, ellenőrzési, munkáltatói, illetve egyéb szabályozásból adódó jogosítványra vonatkozik, - kiadmányozza mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. Utalványozási jog Az utalványozási jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. Aláírási jog Aláírási joga van: - az óvodavezetőnek, távollétében az általa megbízott óvodapedagógusnak - pénzügyi ügyintézőnek 6

8 1.5 Az intézmény bélyegzői és annak használatára jogosultak Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért az óvodavezető felelős. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az óvodavezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírásoknak megfelelően jár el. Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: - az óvodavezető minden tekintetben, - pénzügyi ügyintéző, - pedagógusok - egyedi megbízás esetén. 1.6 Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat tételére az a közszolgálatban álló közalkalmazott köteles, aki a költségvetés és egyéb pénzeszközök, állami, önkormányzati támogatások felhasználásával összefüggő javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Ennek megfelelően óvodánkban vagyonnyilatkozattételre az intézményvezető kötelezett. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettségnek a kötelezett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör megszűnését követő harminc napon belül, valamint közben rendszeresen ötévente köteles eleget tenni. A már közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető beosztású dolgozónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 5 évente, adott év június 30-ig kell eleget tenni. A vagyonnyilatkozattételi dokumentumok szigorú titokvédelem alá tartoznak és ezen irattári anyagok nem selejtezhetők. 1.7 Az óvoda szervezeti felépítése Az óvoda egy székhellyel rendelkezik. A dolgozók létszáma: 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott Óvodapedagógusok száma: 3 fő, melyből 1 fő óvodavezető Dajkák száma: 2 fő, akik a melegítőkonyhai teendőket is ellátják Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. Külső munkatársak: - utazó logopédus - szükség szerint, illetve alkalomszerűen szolgáltatást végző segítő pedagógus (gyógypedagógus stb.) 7

9 1.7.1 Óvodavezető - Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse, aki maga hozza döntéseit és a felelősséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtásért és a végrehajtás ellenőrzéséért. - Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, kizárólagosan gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. - A közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munka-körülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. - Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelési törvény, az óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg Óvodapedagógusok - Alapvető feladatuk a rájuk bízott gyermekek nevelése, fejlesztése. - Az óvodapedagógus kötelességeit és jogait A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 62. (1) bekezdése tartalmazza. Ezeken túl az óvodapedagógust a munkakörével összefüggésben megilletik az Nkt. 63. (1) bekezdésében meghatározott jogok. - Munkakörük, feladataik részletes leírását, az intézménybe történő berendelésükre vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásuk tartalmazza. - Munkarendjüket, a csoportokhoz történő beosztásukat véleményük figyelembe vételével az óvodavezető készíti el. - Az óvodapedagógusoknak egyes feladatok ellátására eseti vagy tartós megbízást adhat az óvoda vezetője:» gyermekvédelmi felelősi megbízás,» feladat- és hatáskör átruházásából eredő megbízások Dajkák - Az óvodapedagógusok nevelő-fejlesztő munkáját segítik. - Aktívan részt vesznek a gyermekek nevelésében, gondozásában, étkeztetésében, önállóságra szoktatásában, elvégzik a melegítő konyhai teendőket, a takarítási és udvarrendezési feladatokat. - Részletes feladataikat amunkaköri leírásuk tartalmazza. - Munkaköri leírásukat, valamint munkarendjüket, a csoportokhoz történő beosztásukat véleményük figyelembe vételével az óvodavezető készíti el. 1.8 Az óvoda vezetési szerkezete, irányítása Az óvoda vezetése Az intézményvezetéssel összefüggő feladatokat az óvodavezető látja el. 8

10 Az Óvodavezetőt - pályázat útján- a Zalavár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza meg határozott időre. Ha az óvodának bármilyen oknál fogva nincs vezetője a vezetési feladatok ellátását a szervezeti működési szabályzatban megfogalmazottak szerint a vezető helyettesítési rendje - szerint kell ellátni. Az intézmény jogszerű működtetése során jogkövető magatartással, korszerű vezetési, menedzselési és szakmai ismeretekkel tervezi, szervezi, koordinálja és irányítja az óvoda életét, belső és külső kapcsolatait. Az óvodavezető felelős - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, - a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, - az óvoda költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásának szükségességéért, gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett, - a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a számviteli rendért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a gyermekbalesetek megelőzéséért, - a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, - a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, - a munka-, baleset- és tűzvédelmi tevékenységért, - a KIR-rel kapcsolatos adatok naprakész tájékoztatásáért, - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért, - a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, - jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Az óvodavezető feladata különösen: - a nevelőtestület vezetése, - a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, - a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, - a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, - a nemzeti és az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézményi működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, szülői szervezettel való együttműködés, - pénzügyi-gazdasági feladatokban való, megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti közremőködés, 9

11 - a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, - a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, - a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, - a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt igénylik, - a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőkre fizetési kötelezettség hárul, - az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, - az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:» az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van,» a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,» a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele,» a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja, - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, - a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, - az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat, - a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, - a kiadmányozás (aláírás), - a kötelezettségvállalás, - utalványozás. Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: - az intézmény egész működésére: gazdasági (elemi költségvetés, beszámoló), tanügyi, működtetési, pedagógiai, munkáltatói tevékenységére, - a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira. Képviseleti joga az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete. 10

12 1.8.2 Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje Az óvodavezető képviseli az intézményt. Az óvodavezetőt helyettesítheti a által írásban, meghatározott ügyben és időtartamig meghatalmazott óvodapedagógus Az óvodavezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök A vezető feladat- és hatásköréből feladatokat az alábbi esetekben ruházhatja át: - betegség, - tartós távollét, vagy - egyéb ok miatti akadályoztatása esetén, kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. Az óvodavezető egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett az általa megbízott óvodapedagógusra átruházott feladatok: - az óvoda képviselete a külső kapcsolatokban, külső szervek előtt, meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízással, - rendezvények, óvodai ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása. 2 Az óvoda működési rendje 2.1 Általános szabályok - Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. - A munkatervhez ki kell kérni az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. - Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:» az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap),» a szünetek időtartamát,» a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,» a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, a fogadóórák, valamint a nyílt napok időpontját. - Az óvodai nevelés nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. 2.2 Az óvoda nyitva tartása - A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, amely két részből áll:» szervezett tanulási időszak: szeptember1-től május 31-ig» nyári időszak: június 1-től augusztus 31-ig - A napi nyitva tartás ideje: hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan, 7 17 óráig. Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az intézmény zárva tart. - Óvodai ügyintézés mindennap 8 13 óra között történik. - A gyermekek napirendje, heti rendje az óvodai csoportnaplókba kerül rögzítésre. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak 11

13 szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. - A nyári zárás a fenntartó által meghatározott időpontban, általában augusztus hónapban 3 hétig tart. Időpontjáról minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket. - Nyári működés, napirend: Az iskolai nyári szünet kezdetétől, augusztus 31-ig nyári napirend szerint működik az óvodánk. Ez időszak alatt a csoportokat összevonjuk. - A téli zárás időpontjáról minden naptári év október 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket. - Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, az ésszerűség és takarékosság jegyében élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. - Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót. - Nevelés nélküli munkanapok pontos időpontját óvodánk munkaterve tartalmazza. - Az igénybe vehető évi 5 munkanapról szeptemberben, illetve legkésőbb egy héttel a nevelés nélküli munkanap előtt hirdetmény formájában is tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk óvodánkban. - A tanév során az ünnepekkel kapcsolatos, munkaszüneti napok körüli (a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó) munkarendváltozásról a tanévnyitó szülői értekezleten, illetve a változás előtt 1 héttel adunk tájékoztatást. Ezen alkalmakkor az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. - A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt. - Rendkívüli esetben az óvoda vezetője is rendelkezhet az óvoda zárva tartásáról. A zárva tartás elrendeléséről, annak okairól a fenntartót értesíteni, tájékoztatni kell. 2.3 A gyermekek benntartózkodásának rendje - Az óvodás gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni, a nyitás kezdetétől (7 órától), folyamatosan, 8 óráig érkezhetnek. Szülői kérésre ettől el lehet térni. - A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. - Gyülekezési idő: minden nap reggel 7-8 óráig. - A szülői kérésre a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el gyermek a napirend és az óvodai élet megzavarása nélkül. A napirend zavarása nélkül az alábbi időpontokban van lehetőség a gyermekek hazavitelére:» ebéd után, ¾ 13 ¼ 14 óra között,» 15 órától folyamatosan, legkésőbb 17 óráig. Ettől el lehet térni, de figyelemmel kell lenni az étkezési és pihenő időre. 12

14 - A gyermekek hazavitele során minden alkalommal (különösen, ha a gyermekek az udvaron tartózkodnak) szólni kell az óvónőnek vagy a dajkának. - A gyermeket csak a szülő/gondviselő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. - A gyermek az óvoda helyiségeit csak óvodapedagógus vagy dajka, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben (melegítőkonyha, raktár, kazánház, iroda) gyermek nem tartózkodhat. 2.4 Térítési díj fizetése - Az óvodai étkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet minden hónapban előre, az óvodában kell befizetni. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. A befizetés időpontjáról a szülőket tájékoztatjuk. A szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen befizetési kötelezettségének. A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető. Normatív (állami) kedvezményben részesül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család (100%), a három illetve több gyermeket nevelő család (50%), a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő család (50%) amennyiben a jogosultságot igazoló határozatot vagy okiratot az óvoda vezetőjének bemutatta. Az önkormányzat által biztosított szociális kedvezményt a Polgármesteri Hivatalban kell igényelni. Az étkezések lemondása, jóváírása Hiányzás esetén az étkezések lerendelése minden nap 8 óráig lehetséges telefonon vagy személyesen. Jóváírás a következő hónapban történik. A díjkedvezményre jogosult szülőnek is le kell mondania az étkezést a gyermek hiányzása esetén. Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj jóváírására nincs módja az élelmezésvezetőnek. Az étkezések megrendelése Hiányzás után abban az esetben biztosít a konyha ellátást, ha a szülő ezt előző nap vagy adott napon reggel 8 óráig megrendeli. Azoknak a gyermekeknek, akik bármilyen étellel kapcsolatos allergiában, érzékenységben szenvednek, a szülők külön ételhordóban hozhatnak számukra megfelelő ételt, amelyet az óvodai melegítőkonyhán elkülönítve szükséges tárolni. Ezen ételekért az óvoda nem vállal felelősséget. - Szülői igények alapján önköltséges szolgáltatások szervezhetők, melynek összegét a szülők juttatják el a megbízottnak. 3 Az alkalmazottak munkarendje 3.1 Az alkalmazottak benntartózkodási rendje - Az óvoda alkalmazottainak (beleértve az óvodvezetőt is) a részletes, konkrét munkarendjét, intézményben történő benntartózkodásának időtartamát az éves munkaterv tartalmazza. 13

15 - Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja meg, melyet az óvodavezető készít el. A munkakörbe tartozó feladatok leírását mindenki kézbe kapja. - Az óvoda zavartalan működése, a törvényes munkaidő és pihenőidő, valamint a dolgozói kérések figyelembe vételével a napi munkarend összehangolt kialakítása, változtatása, a helyettesítési rend és a szabadságok kiadása az óvodavezető feladata és joga. - Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés előtt, a munka felvételére alkalmas állapotban, ruházatban megjelenni az intézményben. - A munkából való rendkívüli távolmaradást minden dolgozó azonnal köteles jelenteni a vezetőnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. 3.2 Az óvodavezető munkarendje Heti teljes munkaideje 40 óra, melyből A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott óvodai foglalkozásainak száma: 12. A fennmaradó munkaidejében az intézményvezetéssel összefüggő feladatait látja el, melynek felhasználását és beosztását maga jogosult meghatározni. 3.3 Az óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje - Az óvoda működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek, ezért a hivatalos munkaidőben felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodnia. Ennek érdekében az óvodavezető köteles gondoskodni arról, hogy akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák. - Óvodánkban vezető-helyettes nincs, ezért a vezetőt távollétében az általa megbízott óvodapedagógus helyettesítési, a vezető utasításai, útmutatásai alapján. - A vezető munkaidejének kezdete előtt, illetve lejárta után a helyettesítő óvodapedagógus felel az óvoda biztonságos működéséért. A helyettesítő felelőssége, intézkedési jogköre az óvoda működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Ennek megfelelően csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett. - Az óvodavezető szabadsága, betegsége vagy más okból való távolléte esetén szintén a vezető által megbízott óvodapedagógus felel az óvoda biztonságos működéséért. - Az óvodavezető tartós (4 hetet meghaladó) távolléte, a vezetői megbízás megszűnése vagy megszüntetése esetén a helyettesítés ellátása fenntartói intézkedés alapján történik. - A helyettesítés során a helyettesítő a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. - Az óvodavezető által a helyettesítésére adott megbízás az óvodapedagógusok munkarendjétől, intézményben történő tartózkodásától függ. 14

16 3.4 Az óvodapedagógusok munkarendje - Az óvodapedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, melynek 80%-a ( 32 óra) kötött munkaidő, melyet az óvodavezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. - A kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra (csoportban végzett munka, képességfejlesztő foglalkozások, felzárkóztatás) kell fordítani. - A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők:» a csoportban végzett munkára való felkészülés,» a gyerekek rendszeres értékelése, a dokumentáció vezetése,» a külön programok lebonyolítása,» a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,» szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,» részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,» részvétel továbbképzéseken,» tanulmányi kirándulások, ünnepségek és rendezvények megszervezése, megvalósítása» részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,» az óvoda dekorációjának kialakítása, stb. - Az óvodai csoportokhoz történő beosztásukat, munkarendjüket véleményük meghallgatása után az óvodavezető készíti el. - Az óvodapedagógus a kötött munkaidőn túl a nevelőtestület véleményének meghallgatása után rendszeres vagy eseti megbízást kaphat az óvodavezetőjétől. 3.5 A dajkák munkarendje - Heti munkaidejük 40 óra, melyet munkaköri feladataik ellátásával az intézményben töltenek le. - Munkarendjüket a jogszabályok betartásával az óvoda zavartalan működése, illetve a napi munkarend összehangolt kialakítása érdekében, kéréseik figyelembe vételével az óvodavezető állapítja meg. - A napi munkaidő megváltoztatása az óvodavezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 3.6 Munkaköri leírás minták Az óvodapedagógus munkaköri leírás-mintája A munkavállaló neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: Munkavégzés helye: Munkakör megnevezése: óvodapedagógus Alkalmazáshoz szükséges végzettség: főiskola vagy felsőfokú óvodapedagógus végzettség Munkakör kulcsszáma: Munkakör FEOR száma: 15

17 Közvetlen felettese és a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető Az óvodavezető által adott egyéb megbízás(ok): Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és munkarendjét a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője. Ennek megfelelően: Heti munkaideje: 40 óra Kötött munkaideje: 32 óra gyermekcsoportban, gyerekekkel való foglalkozásra A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés végzése. Általános szabályok: - Az óvodapedagógus az óvoda alkalmazottja, a helyi alapdokumentumok és szabályozókban megfogalmazottak betartása kötelező számára. Évente köteles munkaköri alkalmassági vizsgálaton, munka- és tűzvédelmi oktatáson részt venni. A munkavédelmi és ÁNTSZ előírásokat mindenkor köteles betartani. Munkaidejének nyilvántartását az SZMSZ-ben meghatározott módon és nyomtatványokon végzi. Az óvodapedagógus feladatai: - Feladata a rábízott, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően. - Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos alapprogram, az óvoda pedagógiai program, SZMSZ, házirend és a vezetői utasítások maradéktalan figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai önállósággal és felelősséggel. - A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyet az idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. - Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. - Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. - Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt hangsúlyozza. - Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el. - Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. - Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén. 16

18 Alaptevékenysége - Felelős a rábízott gyerekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlesztéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. - Együttműködik a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, és a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában részt vevő szakemberekkel. - A pedagógus kötelessége a gyermeki szükségletek kielégítésére.» Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek: Mozgásos tevékenység felkínálása, játékba hívás, együttes játék, mozgáslehetőség biztosítása, ezek feltételeinek megteremtése, szokások megerősítése, új szokások kialakítása, igényeinek megfelelő szükséglet- kielégítésére való lehetőség biztosítása.» Érzelmi biztonság: Napirend kialakítása és annak igazodása az egyéni szükségletekhez, meglévő szokásainak elismerése, új szokásrend szabályossága, szabályok megértése, szeretetteljes fogadás, derű, érthetőség, jó szándék, tolerancia, egyéni bánásmód, páros tevékenység, fokozatos terhelés, őszinteség, optimizmus, bátorítás, testközelség, odafordulás, meleg, családias légkör.» Szeretetigény: Odafordulás, mosoly, derű, kedvesség, meleg érzelmi klíma, testközelség, kedves szó, dicséret, kedveskedés, boldogság kifejezése, ajándék, empátia, a szeretet látható jeleinek kimutatása, a szeretet örömteli fogadása.» Társigény: Kommunikáció, érdeklődés, együtt játék, beszélgetés, vita, elmesélés, közös tevékenység, tevékenységbe hívás, együttlét öröme.» Dicséret, elismerés iránti igény: Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható.» Kíváncsiság, tudásvágy: Problémahelyzet, tanakodás, véleménykérés, kutatgatás, kételkedés, provokálás, kísérletezés, hitetlenkedés, kipróbálás, vita, vizsgálódás, kommunikáció.» Esztétikum iránti igény: Bemutatás, elismerés, példamutatás, meglepődés.» Alkotásvágy, felfedezés vágya: 17

19 Gyakorlati probléma, kíváncsiskodás, vizsgálódás, próbálgatás, kutakodás, kísérletezés, kételkedés.» Önmegvalósítás vágya, önkifejezés igénye: Magyarázásra késztetés, bizonyítás, vitára késztetés, provokálás, tanakodás, kételkedés, véleménykérés, ösztönzés, buzdítás, bíztatás, bátorítás, visszakérdezés, önálló munkára késztetés, önálló próbálkozások támogatása, elismerése.» Szabadságvágy: Vita, kísérletezés, próbálgatás, kipróbálás, egyéni munka, kínálás, a választás tiszteletben tartása, feltételek megteremtése, ésszerű korlátok magyarázata. - Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. - Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza, készíti a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. - Határidőre ellátja a szakmai munkával és tanügyi nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs teendőket. Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló, fejlődési naplók). - A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről. - A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével. - A szakmai fejlesztésben, innovációkban aktívan vesz részt. - Kapcsolatot teremt a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségletnek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. - Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, (szükség esetén családlátogatást végez) megszüntetésében, folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi felelőssel. - Az iskolaérettség megállapításához szakvélemény javaslatot tölt ki. - Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a fejlődési naplóban feljegyzést készít, évente 2 alkalommal. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. - Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői felügyelő munkáját. - Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyja felügyelet nélkül. - Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges lépéseket ennek érdekében megtenni. Betartja a tűz- és munkavédelem szabályait. 18

20 - Együttesen (dajkával, kollégával) gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról. - A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. - Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítja, elsősorban saját példájával a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. - Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon a csoportjában (az óvoda által meghatározott forma/munkaruhában, mely méltó az óvoda és a pedagógus hivatás képviseletére). - Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégáinak, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. - A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos kötött munkaidőn kívül rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. - Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait, a munkájához biztosított az óvoda tulajdonát képező szakkönyveket, egyéb kiadványokat, laptopot és egyéb informatikai eszközöket. A leltári tárgyakért és az általa használt valamennyi óvodai eszközökért felelősséggel tartozik. - Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját elzárt szekrényben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett károkért. - Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek adataival, állapotával, fejlődésével, egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. - Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 3-5 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. - Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges. - Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint:» Helyettesítés» Szülői értekezlet tartása» A gyermekek fejlettségi szintjüknek megfelelő felkészítése az óvodai (felkérés esetén a községi) ünnepélyekre, rendezvényekre» Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása» Szertárfelelősi, könyvtárfelelősi feladatok» Jegyzőkönyvvezetés 19

21 » Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése» Továbbtanulók segítése» Hallgatók gyakorlatának vezetése» Leltározás, selejtezés előkészítése» Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízást» Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint gyermek-és ifjúságvédelmi felelős» Amennyiben utolsóként hagyja el az óvodát, az épületet, felelősséggel tegyen eleget a biztonsági előírásoknak (villanyoltás, vízcsapok elzárása, ajtók-ablakok és kapuk zárása stb.).» Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. - Az óvodapedagógus berendelhető:» Helyettesítés céljából» Nevelési értekezletre, továbbképzésre» Szülői értekezletre» Alkalmazotti (munkatársi) értekezletre» Gyermekek kíséretének biztosítására (orvosi vizsgálathoz, kiránduláshoz, színház- és mozilátogatáshoz stb.)» Óvodán kívüli, az óvodás gyermekeket érintő ünnepélyeken való részvételre Hatály: Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és módosításig, illetve visszavonásig érvényes, betartása kötelező. Zalavár, óvodavezető aláírása Záradék: A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani, vétkes megszegése munkajogi felelősségre vonás alapját képezi. Zalavár,... munkavállaló aláírása 20

22 3.6.2 A dajka munkaköri leírás-mintája A munkavállaló neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: Munkavégzés helye: Munkakör megnevezése: dajka Munkáltatói jogkör gyakorlója: az Óvodavezető Általános szabályok - Közvetlen felettese az óvodapedagógus. - Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben, a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus irányítása alapján végzi. - Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! - Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. - A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. - Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa. - Évente köteles munkaköri alkalmassági vizsgálaton, munka- és tűzvédelmi oktatáson részt venni. Általános feladatai a gyermekcsoportban - A csoportban dolgozó óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. - Az óvodapedagógus mellett a nevelési-fejlesztési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében. - Az étkezések kultúrált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában, az edények leszedésében. - A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembe vételével. - A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. - A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvodapedagógus útmutatásait követve. - A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. - A gyermekcsoportban szükség szerint felelősséggel ellátja a gyermekek felügyeletét. - Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. - Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. - Hiányzás esetén köteles helyettesíteni. Túlmunkájáért szabadidőt kap vagy anyagi keret lehetősége esetén díjazásban részesül. - Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy a munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon. 21

23 - Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető (ill. a vezetőt helyettesítő óvodapedagógus) engedélyével hagyhatja el az óvodát. - Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőív, önképzés). - Alkotó módon működjön együtt az óvodapedagógusokkal és munkatársaival. - Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. - Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz. - Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre. - A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. - A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. - A rábízott növények, állatok gondozásában részt vesz. - A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. A dajka általános takarítási, udvarrendezési feladatai - Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. - Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban abban az időpontban, amikor a gyermekek nem tartózkodnak a helyiségben. - A játékeszközöket tisztán tartja, a portalanítást mindennap, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. - A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. - A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint. - Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, letisztítja. - Gondozza az óvoda udvarát, a homokozó környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. - A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. A melegítő konyhai teendői - Kiadja a csoportoknak az ételt és segít a kiosztásban. - Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően az étkezési és szállító edényeket, eszközöket az étkezések után elmossa, fertőtleníti és az előírásokat betartva ételmintát tesz és tisztítja, fertőtleníti az ételmintás üvegeket. - A HACCP-rendszer keretében naplót vezet. - Gondoskodik az ételmaradék megsemmisítéséről. - Takarítja, tisztán tartja, fertőtleníti a melegítő konyhát és a hozzá kapcsolódó raktárt. Egyéb általános rendelkezések - Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. 22

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Olasz Erika óvodavezető az óvoda nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, 2012.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben