A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA"

Átírás

1 A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi feltételei A szabályzat hatálya... 4 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Az intézmény jellemzői, jogállása Az intézmény jellemző adatai az alapító okirat alapján Az iskola által használt bélyegzők Az iskola képviselője Kiadványozás és kiadmányozás joga Intézményi jogosultságok Az intézmény feladatai, alapdokumentumai Az intézmény alapdokumentumai... 8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény vezetősége és vezetői szintjei Alkalmazotti közösségek és jogaik A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásuk rendje A vezetők és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az iskolai sportkör közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formái és rendje A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje A pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás A pedagógusok közösségei és a szülők közti kapcsolattartás Az iskola külső kapcsolatainak rendszere IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE Az intézmény általános működési rendje, nyitva tartása A tanév helyi rendje A tanítás heti és napi rendje Az intézményi felügyelet szabályai Az intézmény dolgozóinak és tanulóinak munkarendje A vezetők munkarendje Az alkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus dolgozók munkarendje A tanulók munkarendje A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása Tanórán kívüli foglalkozások rendje Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Alkalmanként szervezett foglakozások A mindennapi testedzés formái Évről-évre ismétlődő rendezvények és szervezőik Kulturális- és sportrendezvények A fakultatív hit-, és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje A létesítmények és helyiségek használati rendje Látogatási rend Védő, biztonsági előírások Az épület használati rendje Biztonsági rendszabályok Karbantartás és kártérítés Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje A hagyományápolás célja Ünnepélyeink, megemlékezéseink A hagyományápolás egyéb formái Kötelező viselet A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

3 6. 1. Belső ellenőrzési célok, területek, értékelés Belső ellenőrzési célok és típusok Vezetői és hatásköri ellenőrzés Az iskolai könyvtár működésének rendje A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje: A tankönyvrendelés szabályai Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A testi nevelés és gyógytestnevelés rendje Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Rendkívüli események esetén szükséges teendők Az intézményi iratokkal kapcsolatos eljárások rendje Az iratkezelés általános rendje Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Egyéb szabályok V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Az érettségi vizsgára történő felkészülési szint megválasztásának módja és feltételei Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet: munkaköri leírás iratminták számú melléklet: Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A szabályzat célja és hatálya Az adatvédelem alapfogalmai és elvei Általános adatkezelési szabályok A tanulók, gyermekek adatkezelésével kapcsolatos szabályok A foglalkoztatottak adatkezelésével kapcsolatos szabályok Az adatkezeléssel érintettek Az adatkezelés helyi rendje A titokvédelmi szabályok Az adatvédelmi szabályok a nyilvántartások vezetési módszerei szerint Egyéb és záró rendelkezések számú melléklet: Könyvtári gyűjtőköri szabályzat

4 I. BEVEZETÉS 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Az SZMSZ szabályozza az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszerének racionális és hatékony megvalósítását A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi feltételei évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet 100/1997. Korm. rendelet (az érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról) évi XXXVII. tv a tankönyvpiac rendjéről 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról Az intézmény alapító okirata, pedagógiai programja, helyi tanterve Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz A szabályzat hatálya Az SZMSZ és az intézmény működését, tevékenységét meghatározó egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, valamint mindazokra, akik belépnek az intézménybe és használják helységeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken azok ideje alatt. Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 4

5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. Az intézmény jellemzői, jogállása Az intézmény jellemző adatai az alapító okirat alapján 1. Hivatalos neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2. Feladatellátási helye(i) 2.1. Székhelye:4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64. sz 3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u Típusa: Gimnázium 5. OM azonosító: Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 6.1. Köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozat 6 évfolyamos gimnáziumi képzés gimnáziumi nevelés-oktatás 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 6 évfolyamos gimnáziumi képzés Szakfeladatok: többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 6 évfolyamos gimnáziumi képzés Szakfeladatok:

6 6.2. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 630 fő 6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 4 évfolyam (9-12. évfolyam) 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 6 évfolyam (7-12. évfolyam) 6.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja: 6.5. Speciális jellemzők saját szervezeti egységgel emelt szintű oktatás, tantárgy megnevezése: Emelt szintű oktatás matematikából Emelt szintű oktatás biológiából egyéb felsőfokú (egyetemi, főiskolai)tanulmányokra történő szervezett felkészítés) 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: feladatellátási hely szerint székhely: pontos cím : 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. helyrajzi szám: 1918 hrsz. hasznos alapterület: nm jogkör: vagyonhasználati jog:klik működtető neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 6

7 1. 2. Az iskola által használt bélyegzők 7

8 1. 3. Az iskola képviselője Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény vezetője. Az Nkt. szerint kinevezett igazgató képviseleti jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében átruházhatja helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára Kiadványozás és kiadmányozás joga Az iskolai kiadványozás és kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg Intézményi jogosultságok Iskolai bizonyítvány kiállítása Érettségi vizsga bizonyítvány kiállítása Érettségi törzslapkivonat kiállítása Érettségi tanúsítvány kiállítása. 2. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai Az intézmény alapdokumentumai Az intézmény jogszerű működését az alapító okirat, az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok biztosítják amelyek egy része az SZMSZ mellékleteiben található, másik részüket az SZMSZ-hez kapcsolódó különálló belső szabályzatok alkotják Szakmai alapdokumentumok Alapító okirat Az intézmény jogszerű működését határozati számú alapító okirat, és a nyilvántartásba vétel biztosítja. Az alapító okirat tartalma: Az alapító, a fenntartó neve és címe (székhelye) Az intézmény neve, címe (székhelye), típusa, alaptevékenysége, feladatai, vagyona, rendelkezési joga, gazdálkodási jogosítványa Az évfolyamok száma, a maximális gyermek (tanuló) létszám Pedagógiai program Az intézmény szakmai működését, feladatait a Nemzeti Alaptanterv alapján a pedagógiai program határozza meg, melynek tartalma: A nevelés és az oktatás alapelvei, céljai, feladatai, A pedagógiai munka eljárásai, eszközei és felszerelései Személyiség és közösségfejlesztés feladatai 8

9 A szülők és pedagógusok együttműködésének formái, Tehetségfejlesztő és felzárkóztató pedagógiai tevékenység, A gyermek- és ifjúságvédelmi, és a szociális feladatok, A környezeti- és egészségnevelési program A helyi tanterv Az érettségi vizsga, osztályozó vizsgák Szervezési dokumentumok Intézményi munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. A munkaterv tartalmazza: a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, A kitűzött időpontok és határidők dátumát, A munkatevékenységet ellátó felelősök név szerinti felsorolását Tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum, amit a pedagógiai irányításért felelős igazgató tanévenként készít el. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. Tartalmazza: Évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, Az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, Az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat, Mindezek intézményi szintű összesítését. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógiai tevékenységének időráfordítását, sőt a gazdasági és pénzügyi konzekvenciáit is Órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson kell részt venni.) 9

10 Az órarend készítési szempontjai: Az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, A csoportbontások végrehajthatósága, A szaktantermek kihasználtsága, A tanulók napi változatos tanóra összeállítása, A pedagógus beoszthatósága, Az iskolaépület tantermi adottságai, lehetőségei. A helyi órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét: a kijelölt helyiségeket, tantermeket, előadókat és azok ajtószámát tünteti fel Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend) A Kt. kiemelt felelősséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és baleset-elhárítás terén. A tanórák közti szünetekben akkor szervezi meg az iskola az ügyeletet, ha a tanulók magatartása ezt megköveteli. Az iskolai felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelős a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely név szerint, nagy pontossággal (óra, perc) jelöli ki az ügyeletre a pedagógust Az SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatok Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket igazgatói utasításként önálló belső szabályzatok és igazgatói intézkedések tartalmazzák. A szervezeti és működési szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok, egyéb dokumentumok: Iratkezelési szabályzat Munkavédelmi szabályzat (A működtető készítteti el) Tűzvédelmi szabályzat (A működtető készítteti el) Az SZMSZ mellékletei: Jelen szabályzat mellékleteit képező belső szabályzatok: 1. sz. melléklet: Munkaköri leírások 2. sz. melléklet: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 3. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 10

11 A dokumentumok nyilvánossága Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, szülők, érdeklődők, tájékozódhassanak a helyi tantervről, programokról, rendszabályokról. A dokumentumok hivatalos tárolási helyei: Az iskola pedagógiai programja nyilvános. Megtalálható a fenntartónál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. Az iskolai SZMSZ az iskolai könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg. Ezen kívül megtalálható még az iskola irattárában, az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. A házirendet minden tanuló és így a szülő az induló évfolyamon beiratkozáskor, tanévkezdéskor kézhez kap. Az iskolában megtalálható az irattárban, a könyvtárban, a nevelői szobában, és az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. A szülők az iskola dokumentumairól az iskola honlapján, a szülői szervezeten keresztül, továbbá szülői értekezleten kapnak általános tájékoztatást minden tanév indításakor. Ettől eltérő időpont az aktualitásnak megfelelően alakul. A tanulók az iskolai dokumentumokról a diákönkormányzati üléseken és osztályfőnöki órákon, és az iskola honlapján kapnak tájékoztatást. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az intézmény szervezeti egységei A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. A szervezeti formát a munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki. 11

12 1. 1. Az intézmény vezetősége és vezetői szintjei Az iskolavezetést az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai a pedagógiai igazgatóhelyettesek és a gazdasági ügyintéző. A kibővített iskolavezetésnek tagjai a szakmai munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti tanács elnöke és a diákönkormányzatot segítő pedagógus. A kibővítetett iskolavezetés konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, valamint a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint - ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az intézmény vezetője Jogállása: magasabb vezető beosztású egyszemélyi felelős vezető Kinevezési és megbízási rendje: Az iskola igazgatóját a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki, bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízása határozott időre szól. Az iskola többi közalkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Helyettesítés rendje: Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az 1. sz. igazgatóhelyettes helyettesíti, aki az igazgató tartós távolléte esetén annak kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköreit is gyakorolja. Tartós távollétnek minősül a legalább háromhetes, folyamatos távollét. Az 1. sz. igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a 2. sz. igazgatóhelyettes gyakorolja az igazgatói jogkört. Mindhárom vezető tartós távolléte esetén az igazgatót az igazgató által esetenként megbízott nevelőtestületi tag helyettesíti a fentieknek megfelelően. Az intézményvezető jogköre: Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény, valamint a fenntartó határozza meg. 12

13 Az intézményvezető kiemelt feladatai és hatásköre: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a hatályosságról történő gondoskodás, a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a közoktatási intézmény képviselete, együttműködés biztosítása a szülői szervezettel, az iskolaszékkel, a szülők és a diákok képviselőjével és a diákmozgalommal, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanulóbaleset megelőzésének irányítása, a döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, a tankönyvrendelés szabályozása. Az igazgatóhelyettesekkel előkészíti a tantárgyfelosztást, összeállítja az éves munkatervet Szervezi az iskolai szintű munkaértekezleteket Irányítja a vizsgák előkészítését és lebonyolítását Az intézményvezető felelőssége Az intézmény vezetője igazgatója a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős az alábbiakért: a szakszerű és törvényes működésért, a pedagógiai munkáért, az ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a tanulók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, a gyerekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 13

14 Vezetők Az intézményvezető a feladatait a pedagógiai igazgatóhelyettesek és a gazdasági igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: 1. sz. igazgatóhelyettes 2. sz. igazgatóhelyettes Pedagógiai igazgatóhelyettesek Jogállása: megbízott magasabb vezető. Kinevezési és megbízási rendje: A Kjt. szerinti jogviszonyba történő kinevezése és a magasabb vezetői megbízása az igazgató kinevezési jogkörébe tartozik. Felette teljes munkáltatói jogkört gyakorol. Az igazgatóhelyettesi álláshelyet pályázati eljárással lehet betölteni. A pedagógiai vezető-helyettesek felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személyek, akik közvetlenül irányítják a beosztottak munkáját. Helyettesítés rendje: Az 1. sz. igazgatóhelyettes távolléte esetén a helyettesítést a 2. sz. igazgatóhelyettes látja el. A 2. sz. igazgatóhelyettest szükség esetén a tantestület egy megbízott tagja helyettesíti. Vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek az igazgató közvetlen munkatársai, a vezetői tevékenységet a munkaköri leírásuknak megfelelően, az igazgató közvetlen irányítása mellett látják el. Munkaköri leírásuk az SZMSZ 1. sz. mellékletében található. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre, visszavonásig szól. Az igazgatóhelyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. Az igazgatóhelyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Az igazgató és helyettesei hetente rendszeresen tanácskoznak. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. 14

15 Főbb feladatkörük: Az 1. sz. igazgatóhelyettes közvetlenül szervezi és irányítja az alábbi területeket: Az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén - általános helyettesként - ellátja az igazgatói teendőket. Elkészíti az éves statisztikákat. Elkészíti a tantárgyfelosztást. Gondoskodik az iskolai nyomtatványok, dokumentumok megrendeléséről. Szervezi és lebonyolítja az érettségi vizsgákat. Koordinálja az iskolai ünnepélyek szervezését. Vezeti a pedagógusok tanórán kívüli munkáját, az önként vállalt feladatok eloszlását. Részt vesz a belső ellenőrzési munkába, különös tekintettel a hozzátartozó munkaközösségek munkáját illetően. Részt vesz az iskolai évkönyv szerkesztői munkálataiban. Elkészíti az iskolai tájékoztató anyagokat a felvételiző általános iskolások számára. Előkészíti a dokumentumokat irattárazásra. Számon tartja az SNI-s tanulókat, és koordinálja a velük kapcsolatos teendőket. Szervezi az iskolai tankönyvrendelést, és ellenőrzi a tankönyvfelelős munkáját. A 2. sz. igazgatóhelyettes feladatai: Az 1. sz. igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén ellátja az igazgatói teendőket. Meghirdeti és szervezi a tanulmányi versenyeket és a versenyfelügyeletet Szervezi és nyilvántartja az osztályozó és különbözeti vizsgákat. Elkészíti az órarendet. Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. Tartja a kapcsolatot az ifjúságvédelmi felelőssel, az iskolaorvossal és védőnővel, a fogorvossal, és segíti munkájukat. A pedagógusok hiányzásait nyilvántartja, és egyezteti a gazdasági ügyintézővel. Ellenőrzi a dokumentumok irattárazását. Előkészíti a dokumentumok záradékolását, kitöltési útmutatóit. Tartja a kapcsolatot a tanulmányi versenyeket meghirdető intézményekkel. Tartja a kapcsolatot a munka- és tűzvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal. Nyilvántartja az iskolai és munkahelyi baleseteket. Aktualizálja és gondozza a tanári szoba faliújságait. 15

16 Az intézmény vezetőségének kapcsolattartása Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, döntéselőkészítő, értékelő tevékenységet) a vezetők, a vezető beosztású pedagógusok, a diákönkormányzatot segítő tanár segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelességekkel. A kibővített vezetőség a vezetőkből és a középvezetőkből áll: ők irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik a szervezeti egységeket. Az intézmény vezetője és a vezetőség kapcsolattartása folyamatos, az iskola vezetősége hetente rendszeresen megbeszélést tart. Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joga van és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. A kibővített vezetőség a munkatervben rögzített vezetői megbeszéléseket tart (legalább 2 alkalommal félévenként) az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti., melyről emlékeztető feljegyzés készül A vezetői értekezleteken a résztvevők beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetőség félévenként beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleten a feladatokról, a tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül, bármikor összehívhat. A vezetői értekezleteket az igazgató készíti elő. Az intézmény vezetői és az alkalmazottak közvetlen együttműködését úgy kell megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják. Az intézmény szervezeti vázrajzát (a szervezeti felépítés grafikus megjelenítését) az 1. sz. ábra mutatja. A szervezeti vázrajz bemutatja a szervezeti egységek egymásközti alá- és mellérendelő helyzetét, szerepét, valamint a vezetői szintek függelmi viszonyait, feladat és felelősségi körének megoszlását Alkalmazotti közösségek és jogaik Közalkalmazotti jogok A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a MT. és a Kjt. szabályozza. A szakmai munkát végző pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 16

17 Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét, azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. Az írásos javaslatra, véleményre a döntést hozó személynek (közösségnek) az álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % + 1 fő) alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenlétnél határozatképes A nevelőtestület és tagjai "a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve." A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, a gazdasági vezető, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott A nevelőtestület feladatai és jogai: A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a következők: A pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása, A tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása, A tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minősítése, A szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása, A közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása, A környezeti és egészségnevelési program végrehajtása, 17

18 A tanév munkatervének elkészítése, Átfogó értékelések és beszámolók készítése, A törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak betartása, A létesítmények és a környezet rendben tartása, védelme. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban. A Kt. részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jogköreit A nevelőtestület döntési jogköre: a pedagógiai program elfogadása, és módosítása, a minőségirányítási program elfogadása, az SZMSZ elfogadása, és módosítása, Házirend elfogadása, és módosítása, a tanév munkatervének jóváhagyása, átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, saját feladatainak és jogainak részleges átruházása, az iskolai hagyományok rendszerének kialakítása, véleményezése, a magatartás- és szorgalom értékelésének normái az érintett ifjúsági vezetők és az SZMK véleményének meghallgatásával, a tanulók jutalmazásának elvei, a különböző szintű tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények elismerése az egységes eljárás érdekében. A nevelőtestület határozathozatala előtt a döntési jogkörébe utalt kérdésekben figyelembe veszi a következő testületek véleményét: az iskola SZMK választmánya (R /i-m pontok), 18

19 a Diákönkormányzat, A nevelőtestület értekezletei, határozatai A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkaterv szerinti ütemezésben tartja értekezleteit a tanév során. Az évente ismétlődő értekezletek: tanévnyitó értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet félévi értekezlet nevelési értekezlet (őszi és tavaszi) tanévzáró értekezlet A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott céllal és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívhat össze az intézmény igazgatója vagy vezetősége, ha azt szükségesnek tartja. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet a tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. A nevelőtestületi értekezletet az igazgató, illetve az értekezlet témafelelős vezetője készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, a minőségirányítási program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat SZMSZ-ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. A nevelőtestület értekezletein jelenléti ív, és lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. A tantestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A tanévnyitó, félévzáró, tanévzáró értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak másolatát 8 munkanapon belül a fenntartónak továbbítani. A jegyzőkönyvet az igazgató által megbízott pedagógus vezeti, s azt az értekezletet követő 3 munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő nevelőtestületi tag írja alá. A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. (Kivétel az iskola pedagógiai programjának elfogadása, ahol legalább 75 %-os támogatottság mellett érvényes az elfogadottság). A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A jegyzőkönyvek az iskola irattárába kerülnek. 19

20 Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása A tantestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, közalkalmazotti tanácsra vagy az iskolaszékre. Az átruházott jogkör gyakorlója a tantestületet tájékoztatni köteles - a tantestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a tantestület megbízásából eljár. A tanulók értékelésének átadása A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó pedagógus közösségre ruházza át: A tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést, A beszámolási kötelezettség az osztályfőnök kötelessége. Szakmai munkaközösségeknek átruházott jogkörök A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi feladatokat: A helyi tanterv kidolgozása, módosítása, A taneszközök, tankönyvek kiválasztása, A továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, A jutalmazásra, kitűntetésre való javaslattétel, A határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, A szakmai munkaközösség vezető véleményezése, A beszámolási kötelezettség a munkaközösség vezető kötelessége. Bizottsági jogkörök Részletes leírása az SZMSZ fejezetében található. Nevelőtestületi bizottságok A nevelőtestület feladat- és jogkörének részleges átadásával állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre tagjaiból, melynek előnyei: a bizottsági tagokat a célirányos szakmai felkészültség, és a feladattal való tényleges kapcsolat alapján lehet kijelölni. A kis taglétszám rugalmas csoport tevékenységet: hatékony team munkát tesz lehetővé. A feladattal való érdemi kapcsolat: a tényadatok és a folyamat részletes ismerete, a konkrét helyzetmegítélés 20

21 elősegíti a korrekt döntést és a lényegi javaslatot. A bizottságok fontos vizsgálatokat, alapos szakmai értékelést végeznek a pedagógiai program megvalósítása területén. Elősegítik a minőségfejlesztés eredményességét is. Az intézmény tantestülete feladatkörének részleges átadásával az alábbi bizottságot hozhatja létre: a) Döntés-előkészítő bizottság Tagjai a munkaközösség-vezetők, iskolavezetés, közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézmény ezen állandó bizottságának feladata a tantestület elé tartozó ügyek előkészítése, javaslattétel, kapcsolattartás más intézményekkel, közreműködés a tantárgyfelosztás előkészítésében. Feladata még a pedagógusok megbízásainak megállapításakor és a pedagógus álláshelyek pályázati kiírásakor a véleményezési jogkör gyakorlása. b) Felvételi és vizsgabizottságok Felvételi bizottság feladatai: Az iskolába jelentkezők adottságainak, tudásának megítélését, a felvételi feladatlapok javítására szerveződik, A tanulói jogviszony létesítésének javaslata, indoklása. Tagok: - a felvételi tantárgyak szaktanárai, az igazgató helyettesek, Érettségi vizsgabizottság feladatai: Az érettségi vizsgák jogszabályok szerinti lebonyolítása, s értékelése az érettségi vizsgaszabályzat alapján, A határidők pontos betartása, Az előírás szerinti dokumentáció elkészítése, Tagok: - az előírásoknak megfelelően az igazgató bízza meg a szaktanárokat tanévenként. c) Nevelési bizottságok Környezeti nevelési bizottság feladatai A nevelési célok, a környezeti nevelési program megvalósításának vizsgálata, A tanulói készségek, ismeretek és a neveltségi szint értékelése, Javaslattétel a nevelés hatékonysága érdekében, Tagok: egy reál munkaközösség vezetője, vagy az általa kiválasztott 21

22 munkaközösségi tag - osztályfőnöki munkaközösség vezető - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Egészségnevelési bizottság feladatai: A nevelési célok, az egészségnevelési program megvalósításának vizsgálata, A tanulói készségek, ismeretek és a neveltségi szint értékelése, Javaslattétel az egészségnevelés eredményessége érdekében, Tagok: - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - iskolai pszichológus - iskolaorvos - osztályfőnöki munkaközösség vezető Fegyelmi bizottság feladatai: A házirendet megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, Tárgyilagos döntés hozatala és indoklása, dokumentálása, Tagok: - az intézmény vezetője vagy vezető helyettese, - az érintett tanuló osztályfőnöke, - egy, a tanuló által felkért pedagógus, - a diákönkormányzat vezetője A pedagógusok A pedagógusok munkaköri kötelességei A tanár feladatai különösen: a) munkáját az előírások és pedagógiai dokumentumok alapján megtervezi a tanévre, és tanmenetet készít, b) betartja a tanmenetnek megfelelő éves időbeosztást, befejezi az adott évre előírt tananyagot, c) szakmailag és módszertanilag folyamatosan képzi magát, d) ellátja az órák és foglalkozások előkészítésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, e) megtartja az órarendjében meghatározott órákat és foglalkozásokat, azokat pontosan elkezdi és befejezi, 22

23 f) ismerteti a tanulókkal az összefoglaló és témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel a dolgozatírást megelőzően, g) folyamatosan - írásban és szóban - méri tanítványai teljesítményét, az eredményeket folyamatosan bevezeti az osztályozó naplóba, h) bevezeti a megfelelő (osztály, szakkör, fakultációs, idegen nyelv) naplóba a hiányzó és a késő tanulók nevét, valamint a megtartott órákat, sorszámmal ellátva, (a nem szakszerűen helyettesített órákat nem kell sorszámozni.) i) szakszerűen és nem szakszerűen helyettesít, valamint az iskolában tartózkodik az órarend szerinti helyettesként, j) vizsgáztatja a tanulókat az osztályozó vizsgákon, k) a tanítási órák keretében, vagy külön díjazás ellenében szakkörökön felkészíti a tanulókat a tanulmányi versenyekre, l) felügyeletet lát el az írásbeli vizsgákon, a tanulmányi versenyeken, az iskolai rendezvényeken és a tanulók orvosi vizsgálatán, m) részt vesz és felügyeletet lát el az iskola tanításon kívüli programjain, n) részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, o) folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel hetente egy állandó délelőtti fogadóóra, félévente egy iskolai délutáni szülői fogadás keretében, illetve szükség esetén a szülővel előre megbeszélt időpontban, p) ellátja mindazon feladatokat, amelyek az oktatással, neveléssel összefüggenek és pedagógus szakértelmet igényelnek. A pedagógus kötelessége különösen a) betegség miatti távolmaradását legalább negyed órával a munkakezdés előtt bejelenti az iskolavezetés ügyeletes tagjának, b) a betegség utáni munkába állását legkésőbb az előző nap délelőttjén jelzi az iskolavezetés ügyeletes tagjának, c) a betegség után munkába állásának első napján a táppénzes lapját bemutatja a 2. sz. igazgatóhelyettesnek és leadja a gazdasági irodában. d) a hivatali titkot megtartja, - a titoktartási nyilatkozatot aláírja. 23

24 I. Törvényben szabályozott távollétek A MT. 55. (12) bekezdésében meghatározott távollétek: A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a) keresőképtelensége, b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára, f) hozzátartozója halálakor két munkanapra, g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre, h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára, i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra, j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. II. A munkáltató által fenntartói jóváhagyással elrendelhető távollétek: Továbbképzéseken való részvétel távollétnek minősül: ha a munkáltató és a munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, ha hét évenkénti továbbképzés vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik. Az iskola pedagógiai-szakmai munkája érdekében van távol: konferencián, értekezleten, szakmai napokon vesz részt. Oktatási-nevelési tevékenységhez kapcsolódó feladatok: versenyeken való részvétel, résztvevő tanuló kísérete, tanulmányi kiránduláson való részvétel, 24

25 pályaválasztási kiállításon való részvétel, az intézmény jubileumi évfordulóin való részvétel, középiskolai felvételi vizsgáztatás, ügyelet, tanulói kíséret orvosi vizsgálatra, a pedagógus hivatalos kiküldetése, érettségi vizsgáztatáson való részvétel, központi mérés-értékelés, pedagógiai programban, osztályfőnöki munkatervben meghatározott feladatok teljesítése, nemzetközi kapcsolat programjain való részvétel, kulturális rendezvényeken való részvétel múzeumlátogatás, családlátogatás Szakmai munkaközösségek Munkaközösségi célok és feladatok Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elő. A szakmai munkaközösség meghatározza működésének éves rendjét, elfogadja munkatervét, mely szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. A tantestület feladat-átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: a) javítják az intézményben folyó oktató-nevelő munka szakmai színvonalát, minőségét, b) fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, c) végzik a tantárgycsoportokkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek figyelését, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, d) egyeztetik, kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulóik ismeretszintjét, 25

26 e) gyakorolják a véleményezési és javaslattevői jogot a tantárgyfelosztás kérdésében, f) döntenek a pedagógusok továbbképzésről, g) összeállítják az intézmény számára a felvételi-, a középszintű érettségi- stb. vizsgák írásbeli és szóbeli feladatait és tételsorait, ezeket értékelik, h) az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket, kutatásokat végeznek, i) javaslatokat adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, j) támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, k) kiírják a helyi pályázatokat, lebonyolítják a versenyeket, l) javasolják az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket (tantárgyak, évfolyamok csoportok szerint), m) végzik a tantestület által átruházott feladatokat Iskolánkban működő szakmai munkaközösségek matematika fizika informatika (technika) magyar történelem (filozófia, könyvtár, dráma,) biológia kémia földrajz idegen nyelvi készség és művészeti tantárgyak (ének, rajz, művészetek, mozgókép- és médiaismeret,) osztályfőnöki A tantestület tagjai a tanított szaktárgyak alapján tartoznak valamelyik munkaközösséghez. A munkaközösségek számáról az igazgató dönt a tantestület egyetértésével, a fenntartó által engedélyezett órakedvezmények számának megfelelően A munkaközösség-vezetői feladatok és jogok A szakmai munkaközösség tagjai saját szakmai tevékenységük irányítására, koordinálására kimagasló felkészültségű és jól szervező munkaközösség vezetőt választanak. A munkaközösség vezetőt az intézményvezető bízza meg feladatainak ellátásával. A szakmai munkaközösség képviseletét és munkája koordinálását látja el. 26

27 A munkaközösség vezetőjét az intézményvezető bízza meg. 5 évre. A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, tájékoztatja őket az értekezletek szakmai napirendi pontjairól. Feladatai: a) Általános feladata, hogy egy öntevékeny, nagy önállóságot élvező munkaközösséget alakítson ki maga körül, ahol az önfejlesztés és a diákok versenyeztetése, felkészítése minden tag számára fontos feladat. Ehhez adjon segítséget, támogatást az iskolavezetéssel együttműködve. A munkaközösség tagjaival közösen készítse el az érintett tantárgyak távlati és rövidtávú céljainak meghatározását és azok megvalósításának ütemezését. (helyi tanterv) b) Összefogja a szakmai munkaközösség tantárgy-pedagógiai munkáját és adminisztrációját, c) A tantárgyi fejlesztés tervezése és szervezése a költségvetési keretek ismeretében, d) Segíti a szaktanári állásra beadott pályázatok elbírálását, az új kolléga kiválasztását, e) Figyelemmel kíséri és segíti a munkaközösségbe tartozó kezdő tanárok szakmai munkáját, f) Képviseli szakmai és felkérés esetén személyi kérdésekben a munkaközösségi tagok érdekeit, g) Tagja a munkaközösség-vezetők testületének, a kibővített iskolavezetésnek, h) Segítséget nyújt az iskolavezetésnek a hiányzó kolléga szakszerű helyettesítésének megszervezésében, i) Képviseli az iskolát és a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fórumokon. j) A munkaközösség-vezető szervezi, és koordinálja a munkaközösség munkáját, fel-adatait, és folyamatosan nyomon követi a munkaközösség által tervezett feladatok megvalósítását, eredményességét. k) A munkaközösség tagjaival rendszeres beszélgetést, információcserét kezdeményez a tantárgyak közötti koordináció működéséről, javításának lehetőségeiről. Megbeszéléseken tájékoztatást ad a munkaközösség vezetői megbeszéléseken elhangzottakról. 27

28 l) Az országos, megyei és helyi tanulmányi, kulturális és sport versenyeket propagálja, a jelentkező diákok névsorait összegyűjti a kollégáktól, és 1 példányát megőrzi, 1 példányát az igazgatóhelyettesnek leadja. Amennyiben a versenyre nevezési díj befizetése szükséges, a kollégái által összegyűjtött pénzt leadja az igazgatóhelyettesnek. m) A munkaközösség által szükségesnek tartott eszközöket összeírja és az igazgatóhoz vagy a Krúdy Alapítványhoz eljuttatja. n) A munkaközösség tagjaival közösen törekszik az adott tantárgyra vonatkozó egységes értékelési és mérési rendszer megvalósítására, koordinálást végez. o) A munkaközösség tagjainál óralátogatást végez, melyről feljegyzést készít. p) A teljesítményértékelési szabályzatban megfogalmazott módon részt vesz a munkaközösségébe tartozó pedagógusok teljesítményértékelésében. q) A tanév végén a munkaközösség által végzett éves munkát és a munkafeltételek alakulását írásban értékeli, amelyet a munkaközösség tagjaival ismertet, ezek alapján javaslatot tehet a következő tanév előkészítéséhez a fejlesztési igényekre, tevékenységekre vonatkozóan. Jogai: a) Bírálja és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit, b) Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és az eredményességet, c) Hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezetők felé, d) Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, e) A munkaközösség tagjainak bevonásával javaslatot tesz a pedagógus továbbképzésben való részvételre a munkaközösség tagjai számára. f) Véleményt nyilvánít a munkaközösség és az egész iskolai közösség tagjait érintő jutalmazásról, béremelésről és kitüntetésre való felterjesztésről A munkaközösség-vezetői testület Elsődleges feladata az iskola pedagógiai programjának folyamatos fejlesztése, valamint a beiskolázás előkészítése, lebonyolítása Az osztályfőnöki munkaközösség 28

29 Az osztályfőnöki munkaközösség az iskola nevelési kérdéseiben az igazgató döntés-előkészítő és tanácsadó testülete. Ülésein megtárgyalja az aktuális feladatokat, a nevelési problémákat és azokra lehetőség szerint megoldási javaslatot tesz Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: Az osztályközösségek élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályok életét az osztályfőnök vezeti és fogja össze. Feladatának elvégzésére az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki munkaközösség vezető véleménye alapján - az igazgatótól kap megbízást. Munkáját az osztályban tanító tanároktól, a tanulók szüleitől és az igazgatótól kapott információk figyelembevételével végzi. Javaslattevő jogköre kiterjed az osztállyal kapcsolatos minden kérdésre. 29

30 Feladatai: a) Törekszik alaposan megismerni tanítványai személyiségét, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit is figyelembe véve. b) A szülőkkel és az osztályban tanító tanárokkal együttműködve törekszik arra, hogy minél jobban megismerje és fejlessze tanítványai személyiségét, c) Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az osztályközösség alakulását, és az osztály tanulmányi munkáját, d) Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, esetenként látogathatja az óráikat. e) Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti a diákönkormányzat éves munkatervében feltüntetett programok megvalósítását és aktív résztvevője a rendezvényeknek. f) Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fent az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó szak- és nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl.: ifjúságvédelmi felelős, gyógytestnevelő, diákönkormányzatot segítő, szabadidő szervező tanár, stb.). g) Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. h) Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, javaslatát a tantestület elé terjeszti a félévenként tartott osztályozó konferencián. i) Szülői értekezletet tart, az ellenőrző könyv útján szükség esetén tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. j) Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, havi ellenőrzését, hiányzások 8 napon belüli igazolását, havonkénti összesítését, félévi osztályzatok ellenőrzőbe írását, a bizonyítvány kitöltését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással, az érettségivel kapcsolatos adminisztrációt), maga helyett érettségi jegyzőről gondoskodhat. k) Saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja diákjai hiányzását. l) Gondoskodik - a második igazgatóhelyettes segítsége mellett - osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, s a szükséges adatszolgáltatásról. m) Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli 30

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben