A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító okirat alapján... 4 Az intézmény jogállása, bélyegzıi... 5 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE... 5 Az intézmény szervezeti egységei, felépítése... 5 Az iskola vezetése... 8 A helyettesítés rendje... 9 III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉ- SÉVEL... 9 Az Iskolaközösség... 9 Az iskola dolgozói... 9 Az intézmény nevelıtestülete... 9 A nevelıtestületi jogok átruházása A nevelıtestület értekezletei A szakmai munkaközösségek Alkalmi feladatokra alakult nevelıi munkacsoportok A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A Szülıi Szervezet és az Iskolaszék A tanulók közösségei, a diákönkormányzat A kapcsolattartás módja a szülıi és tanulói szervezetekkel IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A közalkalmazottak munkarendje A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megırzése Az intézményben végezhetı reklámtevékenység Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézményben tartózkodás rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje V. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE A pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzésének feladatai A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje VI. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSİ ELLENİRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK VII. AZ ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK A tankönyvellátás rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása A mindennapi testedzés formái VIII. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE Az iskola rendje

2 Az iskolai könyvtár mőködési rendje Egyéb szabályok Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek bérbeadása IX. INTÉZMÉNYI VÉDİ-ÓVÓ ELİÍRÁSOK Rendkívüli esemény esetén szükséges teendık Vagyonvédelem Biztonság Az intézmény dolgozóinak feladata a tanulói és gyermekbalesetek megelızésében, illetve baleset esetén Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok elıírásai alapján X. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatályosság Az SZMSZ módosítása Az egyéb szabályzatok módosítása

3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Zrínyi Ilona Gimnázium közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatát az intézmény vezetıjének elıterjesztése után a nevelıtestület augusztus 31. napján az alábbi módon fogadta el. (2) Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel egyidejőleg érvénytelenné válik az intézmény elızı Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (3) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (a késıbbiekben SZMSZ) és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és az iskolával munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény mőködési szabályait. Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok (1) Alapító okirat Az intézményt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint jogutód alapította. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény mőködésére vonatkozó legfontosabb adatokat. Az Alapító okirat kelte: április 14. száma: III-73/70.694/2005 (2) Pedagógiai program Az intézmény Pedagógiai programja tartalmazza a Zrínyi Ilona Gimnázium Nevelési tervét és Helyi tantervét. Mellékletei a ZIG Minıségpolitikája és Környezeti és egészségnevelési programja. (3) Házirend (4) Egyéb dokumentumok - Éves munkaterv - Gazdálkodási szabályzatok: Számviteli politika; Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Önköltség számítási szabályzat Pénztárkezelési Szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Belsı ellenırzési szabályzat és kézikönyv Közbeszerzési szabályzat - Védı- óvó szabályzatok : Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat Informatikai biztonsági szabályzat - Iratkezelési szabályzat 3

4 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító okirat alapján Az intézmény neve: Zrínyi Ilona Gimnázium Az intézmény székhelye: 3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.sz. 46/ Fax:46/ Az intézmény típusa: 4 és 5 évfolyamos gimnázium Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) Az alapítás éve: Alaptevékenysége: - Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktaás - Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása - Ööt és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik, illetve a tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be - Magyar angol két tanítási nyelvő gimnáziumi nevelés és oktatás - Magyar francia két tanítási nyelvő gimnáziumi nevelés és oktatás - Nyelvi elıkészítı év mőködtetése (angol, német, olasz) - Emelt szintő haladó angol oktatás - Emelt szintő történelem oktatás - Drámatagozat - Hátrányos helyzető tanulók felkészítését segítı foglalkozás - Integrációs felkészítés, nevelés, oktatás - Képzési idıben felkészítés az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra - Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása - A tanuló érdeklıdése és igénye szerint nem kötelezı tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából - Bejáró tanulók ellátása - Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógytestnevelés - Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása - Város és községgazdálkodási szolgáltatás - Iskolai intézményi közétkeztetés - Munkahelyi vendéglátás Felvehetı maximális létszám: Az iskola beiskolázási körzete: nappali tagozaton 714 fı regionális Alaptevékenységet kiegészítı, végezhetı tevékenysége: - iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, tanfolyamok szervezése - Oktatási célú egyéb feladatok - Kulturális és egyéb szabadidıs és egészségfejlesztési feladatok ellátása - Helyiségek, eszközök bérbeadása; Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Az 1.937/1 hrsz.-on m2 területő ingatlanon lévı iskolaépület és sportlétesítmény A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: OTP

5 Az intézmény jogállása, bélyegzıi 1. Az intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, elıirányzataival teljes jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési intézmény. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga a fenntartót illeti meg. Az intézmény fenntartási és mőködési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartók által jóváhagyott költségvetésben irányozza elı. Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökrıl a fenntartó gondoskodik 2. Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: (a) hosszú /fej / bélyegzı: Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5. Tel.: (b) körbélyegzı: Zrínyi Ilona Gimnázium *Miskolc* Az intézményi bélyegzık használatára jogosultak: az igazgató, igazgatóhelyettes, gazdaságvezetı, könyvtáros. Az intézmény kiadványozási joga az igazgatót illeti meg. II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE Az intézmény szervezeti egységei, felépítése A Zrínyi Ilona Gimnázium belsı szervezeti egységeinek, vezetıi szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, zökkenımentesen láthassa el a követelményeknek megfelelıen, kimagasló színvonalon. Az intézmény az alábbi mőködési egységekre tagolódik: (1) Az intézmény vezetése Az intézményvezetıi feladatokat a fenntartó által megbízott igazgató látja el. A vezetıség tagjai még az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezetı. Az igazgató tanácsadó testülete az Iskolatanács. További tanácsadó és vélemény nyilvánító szervezetek az Iskolaszék, a Szülıi Szervezet és a Diákönkormányzat, melyek saját szervezeti és mőködési szabályzatuk alapján mőködnek, képviselıik választás útján kapnak megbízást határozott idıre. (2) Nevelıtestület Az iskola nevelıtestületét az intézménnyel jogviszonyban álló szaktanárok, az iskolakönyvtáros, a szabadidı szervezı tanár, az ifjúságvédelmi felelıs és az óraadó tanárok, lektorok alkotják. Feladatuk az iskola pedagógiai programjának magvalósítása, a hatékony és eredményes nevelı és oktató munka a Kt. és a Kjt elıírásai szerint. Munkájukat segítı alkalmazottak a laboráns, oktatástechnikus, védını, rendszergazda. (3) Gazdasági szervezet Élén a gazdaságvezetı áll, feladata a munkaköri leírásban foglaltak szerint a gazdálkodási feladatok ellátása, a költségvetés tervezése, beszámolási kötelezettségek teljesítése, munkaügyi kapcsolatok nyilvántartása, a gazdasági irodai, technikai és konyhai dolgozók 5

6 irányítása, ellenırzése, az intézményi vagyon nyilvántartása, védelme, beszerzési, beruházási, karbantartási feladatok koordinálása, iskolai helyiségek bérbeadása, kapcsolattartás a gazdasági partnerekkel, iskolai pályázatok, külsı támogatások elszámolása. A gazdasági szervezet látja el az alábbi iskolai szolgáltatások felügyeletét: - tankönyv beszerzés, az ingyenes tankönyv igénylés és szolgáltatás - pedagógus kedvezmények, szolgáltatások biztosítása (MÁV és pedagógus igazolvány; szakkönyv támogatás stb.) - menzaigénylés - iskolai büfé felügyelete - munka-alkalmassági vizsgálatok szervezése A gazdasági szervezet felépítése : Gazdaságvezetı Gazdasági ügyintézı 1 Gazdasági ügyintézı 2 A gazdaságvezetı felel az éves költségvetés összeállításáért, az évközi változások átvezetéséért, a költségvetés szabályszerő végrehajtásáért. Felelıs a beszámolási kötelezettség szigorú és pontos végrehajtásáért. A gazdaságvezetıt távollétében a gazdasági ügyintézı helyettesíti. (4) A titkárság Vezetıje az iskolatitkár, feladatai: - irodai feladatok ellátása (Levelezés, telefon és iratkezelés, oktatási dokumentumok nyilvántartása, tárolása) - diákigazolvány kérelmek ügyintézése - pedagógiai munka segítése (oktatási nyilvántartások, statisztikák, egyéb oktatási dokumentumok, pályázatok, jegyzıkönyvek készítése stb.) - az ügyfélszolgálat biztosítása a tanulók, szülık, külsı partnerek, régi tanítványok részére 6

7 IGAZGATÓ ISKOLATANÁCS ISKOLSZÉK ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES GAZDASÁGVEZETİ TITKÁRSÁG Oktatást segítı alkalmazottak: - technikus - laboráns - rendszergazda - könyvtáros Nevelıtestület Gazdasági ügyintézık Technikai dolgozók: - portások - takarító személyzet - konyhai dolgozók - karbantartó - gondnok Iskolatitkár Ügyintézı Ifjúságvédelmi felelıs Diákönkormányzat Védını 7

8 Az igazgató Az iskola vezetése (1) Az iskola igazgatója felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Felel az intézményben folyó munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének mőködéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, tanulóbaleset megelızéséért; a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. (2) A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. (3) A nevelési - oktatási intézmény vezetıjének feladat és felelısségi körét a Közoktatási Törvény 54. -a és a fenntartó által kiadott munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgató közvetlen munkatársai (4) Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezetı közremőködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri leírásuk az 1. számú mellékletében található. (5) Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelıssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. (6) A gazdasági vezetı és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkezı személyek. Beszámolási kötelezettségük és felelısségük kiterjed a munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. (7) Az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezetı jogosultak az intézmény képviseletére és a vezetıi jogok gyakorlására mindazokon a területeken, ahol erre az igazgatótól megbízást kaptak. (8) Pénzügyi kötelezettségvállalás esetén az igazgató a gazdaságvezetı ellenjegyzésével dönthet. Az Iskolatanács (9) Az Iskolatanács tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetıi, a diákönkormányzatot segítı tanár, az intézmény dolgozóinak választott érdekképviselıje, a Közalkalmazotti Tanács elnöke. (10) Az Iskolatanács, mint testület, konzultatív, véleményezı és javaslattévı joggal rendelkezik. 8

9 Az igazgató minden olyan döntése elıtt köteles az Iskolatanács véleményét kérni, amely a tanulók nagyobb csoportjára, a tantárgyfelosztásra, az iskolai munkarend megváltoztatására, a dolgozók jogviszonyára vonatkozik. (11) Az Iskolatanács tagjai ellenırzési feladatokat is ellátnak. Az Iskolatanács rendszeresen és szükség szerint megbeszéléseket tart, melyrıl írásban emlékeztetı feljegyzés készül. Az Iskolatanács vezetısége együttmőködik az intézmény más közösségeinek képviselıivel. A helyettesítés rendje (1) Az intézményvezetıt távollétében vagy betegsége esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelısséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. (2) Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a nevelési igazgatóhelyettes, ezt követıen a gazdaságvezetı feladata. III. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az Iskolaközösség (1) Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülık és a tanulók alkotják. (2) Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az intézmény nevelıtestülete (1) A nevelıtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve (Kt. 56 ). (2) A nevelıtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja, valamint a nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő dolgozója. A nevelési-oktatási intézmény nevelıtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményezı jogkörrel rendelkezik. A Kt a részletesen ismerteti a nevelıtestület döntési és egyéb jogköreit. 9

10 A nevelıtestületi jogok átruházása (1) A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, eldöntésére vagy meghatározott feladatok ellátására tagjaiból bizottságot hozhat létre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tevékenységérıl, illetve döntésérıl tájékoztatni köteles. (2) A nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus a feladatellátást megelızıen köteles a megfelelı iskolai szakmai szervezettel egyeztetni tevékenységét illetıen. Végzett munkájáról tájékoztatja a nevelıtestületet. A nevelıtestület értekezletei (1) A tanév során a nevelıtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: - tanévnyitó, tanévzáró - félévi és év végi osztályozó, - havonként munkaértekezlet, - ıszi és tavaszi nevelési értekezlet, - félévi értekezlet. A nevelıtestület tagjai számára a felsorolt értekezleteken való részvétel kötelezı. (2) Amennyiben a nevelıtestület tagjainak 1/3-a, valamint az intézmény igazgatója vagy vezetısége szükségesnek látja, rendkívüli nevelıtestületi értekezlet hívható össze a intézmény lényeges problémáinak megoldására. A nevelıtestület értekezletein emlékeztetı feljegyzés készül az elhangzottakról. (3) A nevelıtestület akkor határozatképes, ha tagjainak 75%-a jelen van; döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. A nevelıtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A szakmai munkaközösségek (1) Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, ellenırzéséhez. Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek mőködnek: - osztályfınöki, - magyar nyelv és irodalom - történelem, földrajz - matematika, fizika, számítástechnika - biológia, kémia - mővészeti (ének, rajz, dráma), - testnevelési, - angol nyelvi - idegen nyelvi munkaközösségek. A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség-vezetıt választanak négy évenként, a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. (2) A szakmai munkaközösségek tevékenysége: a szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elı. A nevelıtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: 10

11 (a) részt vesznek az intézményben folyó nevelı-oktató munka szakmai színvonalának fejlesztésében, (b) ellátják a tantárgycsoporttal kapcsolatos szakmai feladatokat (c) a szaktárgy oktatásának feltételeirıl rendszeresen tájékoztatják az intézményvezetıt, javaslatot tesznek a fejlesztésre, (d) végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos iskolai tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, (e) irányítják és segítik a tanulók városi, regionális és országos tanulmányi versenyeken való részvételét, (f) figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, az általuk megfelelıen tartott pályázatokon részt vesznek, (g) kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, (h) javasolják a pedagógusok továbbképzésen való részvételét, (i) összeállítják az intézmény számára felvételi és érettségi vizsgák és egyéb a pedagógiai programban meghatározott mérések írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait, ezeket értékelik, (j) az intézmény fejlıdése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, (k) javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok felhasználására, (l) támogatják a pályakezdı pedagógusok munkáját, (m) összeállítják évfolyamokra és tagozatokra vonatkozóan a tantervet és az ajánlott tanmenetet, és ezt minden érintett tanár rendelkezésére bocsátják, (n) a tanulók számára szakmai rendezvényeket szerveznek, (o) munkaközösségi ülésen megvitatják a tantárgycsoport aktuális feladatait; évente legalább 3 munkaközösségi ülést tartanak. (3) A szakmai munkaközösség-vezetı feladatai: (a) összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját, (b) koordinálja a tantárgycsoportokkal kapcsolatos szakmai feladatokat, (c) összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelıtestület számára és az intézményvezetı részére a munkaközösség tevékenységérıl félévkor és tanév végén, (d) irányítja a belsı mérések elıkészítését, végrehajtását, az eredmények értékelésérıl összefoglaló jelentést készít (e) módszertani és szaktantárgyi értekezletet tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, (f) irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlıdését, továbbképzését, segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, (g) javasolja az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését. (h) képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül, (i) ellenırzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét, felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti elırehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést, (j) részt vesz az Iskolatanács ülésein, (k) szakmai támogatást nyújt a munkaközösség pályakezdı pedagógusainak és a jogszabályban meghatározott próbaidın belül írásban szakmai véleményt nyilvánít munkavégzésükrıl, (l) kapcsolatot tart a megyei és városi szakmai szervezetekkel, (m) gondoskodik a szaktanterem és szertár rendjének biztosításáról, részt vesz a leltározási munkában. (4) A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása (a) Az iskolában tevékenykedı szakmai munkaközösségek folyamatos együttmőködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetıi felelısek. 11

12 (b) A szakmai munkaközösségek vezetıi a munkaközösség éves munkatervének összeállítása elıtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: - a munkaközösségen belül tervezett ellenırzések és értékelések, - iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, - iskolán kívüli továbbképzések, - a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. (c) A szakmai munkaközösségek vezetıi az Iskolatanács ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységérıl, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenırzések, értékelések eredményeirıl. (5) A szaktanárok feladatai: (a) A gimnáziumi tanulók magas szintő nevelése és oktatása az iskola pedagógiai programja és oktatási dokumentumai alapján, a mindenkori tantervi és vizsgakövetelmények betartásával, (b) A tanulók felkészültségének folyamatos és rendszeres ellenırzése, dolgozatok íratása és javítása. A témazáró dolgozatok írásáról egy héttel korábban tájékoztatni kell a tanulókat. A dolgozatokat 10 tanítási napon belül kell kijavítani. (c) A szülık tájékoztatása a fogadó órákon, hiányzás esetén ennek pótlása. A félév és az év vége elıtt egy hónappal a tanuló gyenge tanulmányi elımenetelérıl a szülıt írásban tájékoztatja a szaktanár. (d) A haladási-, osztályozó-, és fakultációs naplók rendszeres, óráról-órára történı vezetése, a tanórai jelenlét ellenırzése, hiányzók bejegyzése. A tanulók tanóráról való távolmaradását szaktanár csak egészségügyi okokból engedélyezheti. (e) Tanítványainak elırehaladását a szaktanát differenciáltan segíti, szükség esetén felzárkóztató foglalkozásra, tehetséges tanulók esetében országos vagy egyéb versenyeken való részvételre tesz javaslatot, a tanulókat a felkészülésben segíti. (f) Az eredményes és a magas szintő oktatás érdekében az órák tervezésében, elıkészítésében és megtartásában a szaktanár felhasználja a modern szakirodalom és módszertan eredményei. (g) Az iskola szemléltetı eszközeinek rendeltetésszerő használatáról, védelmérıl, megfelelı tárolásáról a munkaközösség által meghatározott rend szerint gondoskodik. (h) A diákok tanórán kívüli tevékenységét segíti, a tanulók figyelmét felhívja a tantárgyával kapcsolatos újdonságokra, rendezvényekre. (i) Az iskolai rend fenntartása érdekében ügyeleti feladatokat lát el az igazgatóhelyettes által kiírt rend szerint. Az ügyeletes tanár felel a folyosó és a tantermek rendjéért, ellenırzi az iskola egyéb helyiségeinek rendjét, a tanulók fegyelmezett, kulturált magatartását, a becsengetés utáni rendet. A földszinten ügyelı tanár jelzıcsengetés után az ügyeletes diákok segítségével a késın érkezı tanulók ellenırzıjét beszedi, bejegyzi a késés dátumát, ezt aláírásával igazolja. Ellenırzi a tanulók iskolából való távozásának jogszerőségét. (j) Részt vesz az iskolai rendezvényeken, segíti azok szervezését, lebonyolítását. (k) Köteles ellátni az igazgatóhelyettes által meghatározott helyettesítési és felügyeleti és kísérési feladatokat. (l) Részt vesz a nevelıtestület értekezletein. (m) Részt vesz az iskola innovációs és minıségbiztosítással kapcsolatos tevékenységében az erre vonatkozó munkaterv és/vagy megbízás alapján. (n) Az intézményt méltón képviseli külsı fórumokon, médiában. 12

13 (6) Az osztályfınökök feladatai és hatásköre: (a) alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlıdés tényezıit figyelembe véve, (b) figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi elımenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzető tanulók segítésére. (c) minısíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minısítési javaslatát a nevelıtestület elé terjeszti, (d) szülıi értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenırzı könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülıket a tanulók magatartásáról, tanulmányi elımenetelérıl, (e) ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat /az osztálynapló precíz vezetését, a félévi és a tanév végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, stb. / figyelemmel kíséri az ellenırzıbe bejegyzett kéréseket és a nevelési napló bejegyzéseit, (f) együttmőködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, (g) gondoskodik osztálya kötelezı orvosi vizsgálaton való részvételérıl, (h) koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja az órákat, (i) aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály munkaközösségeivel, a tanítványaival foglalkozó nevelı tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítı személyekkel /pl. pszichológus, gyógytestnevelı, ifjúságvédelmi felelıs, gyámügyi munkatárs, stb./ (j) saját hatáskörében - indokolt esetben- évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának nyelvvizsgára való felkészülés céljára, igazolja a tanulók hiányzását, (k) tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola elıtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közremőködik a tanórán kívüli tevékenységének szervezésében, (l) elkíséri osztályát a kötelezı színház, mozi és hangverseny - látogatások alkalmával, az iskolában tartott rendezvényeken felügyel, (m) az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére, (n) részt vesz az osztályfınöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elısegíti a közösség tevékenységének eredményességét, (o) nevelı-oktató munkájában felhasználja a munkaközösség által évfolyamokra kidolgozott tanmenetet, figyelemmel kíséri az osztály szociális, magatartási, tanulmányi helyzetét, és ennek megfelelıen alakítja az osztályfınöki órák, az osztályfınöki tevékenység tematikáját, (p) az osztályfınök munkáját pótosztályfınök segíti, aki szükség esetén ellátja a helyettesítési feladatokat is. (q) Elıkészíti és megszervezi az iskola hagyományos osztályszintő rendezvényeit (pl. tanár-diák-szülı találkozó, gólyaavató, iskolai ünnepség, szalagavató, ballagás, stb.) Alkalmi feladatokra alakult nevelıi munkacsoportok (1) Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelıtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. (2) Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, errıl tájékoztatnia kell a nevelıtestületet. (3) Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelıtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 13

14 A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetıje a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon: vezetıi értekezlet Iskolatanács ülése, nevelıtestületi megbeszélések, értekezletek, alkalmazotti munkaértekezlet. (1) Vezetıi értekezlet: az intézmény vezetıje szükség szerint, de havonta legalább két alkalommal vezetıi értekezletet tart. A vezetıi értekezleten részt vesznek: igazgató igazgatóhelyettesek gazdasági vezetı, meghívottak. A vezetıi értekezlet feladata: - tájékozódás a belsı szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról - az intézmény, valamint a belsı szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. (2) Iskolatanács ülése Az Iskolatanács szükség szerint, de legalább negyedévenként értekezletet tart. Az Iskolatanácsot az igazgató hívja össze és vezeti az ülést. Az értekezlet feladata: - helyzetelemzés, stratégiai tervezés - az eltelt idıszak alatt végzett nevelıtestületi munka értékelése, - a nevelıtestület munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, - iskolai innováció elıkészítése - a munkafegyelem értékelése, - a tantestület elıtt álló feladatok megfogalmazása, - a munkaközösségeket érintı javaslatok megtárgyalása. (3) Nevelıtestületi értekezletek A nevelıtestület havi rendszerességgel értekezletet tart, melyet az igazgató vagy általa megbízott elıadó tart. A havi értekezletek feladata: - az elızı hónap eseményeinek, eredményeinek értékelése - aktuális feladatok megbeszélése - közérdekő javaslatok, észrevételek fóruma - munkaszervezési feladatok megbeszélése - információ továbbítás (4) Alkalmazotti munkaértekezlet Az intézmény vezetıje szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal alkalmazotti munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fı- és részfoglalkozású dolgozóját. 14

15 Az intézményvezetı az alkalmazotti értekezleten: - beszámol az intézmény eltelt idıszak alatt végzett munkájáról, - értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, - értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását - ismerteti a következı idıszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. Az értekezleten lehetıséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. A Szülıi Szervezet és az Iskolaszék (1) Szülıi Szervezet Az iskolában a szülık jogszabályban meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében önálló szervezetet hoznak létre. A Szülıi Szervezet dönt saját mőködésérıl, vezetıje képviseli a szülık érdekeit és véleményét az Iskolaszékben és minden olyan esetben, melyre a vonatkozó rendeletek feljogosítják. (2) Az Iskolaszék Az iskolában a nevelı és oktató munka segítése, a nevelıtestület, a szülık és a tanulók, valamint az intézmény fenntartója közötti együttmőködés elımozdítása érdekében Iskolaszék mőködik. Az Iskolaszék a szülık, a nevelıtestület és a tanulóifjúság azonos számú képviselıjébıl áll. A nevelıtestület nyílt szavazással választja meg az Iskolaszékbe delegált pedagógusokat. A tanulóifjúság képviselıit a Diákönkormányzat, a szülık képviselıjét a Szülıi Szervezet választja. A fenntartót egy fı képviseli az Iskolaszékben. Az Iskolaszék alakuló ülésén megállapítja mőködésének rendjét, megválasztja tisztségviselıit. (3) A Szülıi Szervezet részére biztosított jogok (a) egyetértési jog az intézmény házirendjének módosításában, (b) véleményezési jog a Pedagógiai Programot, diákok szociális támogatását, a kiváló teljesítmények jutalmazását (c) javaslattételi jog az iskolai munkaterv összeállításában, (d) valamint minden olyan jogosítvány, a jogszabály elıír. (4) Mind a Szülıi Szervezet, mind az Iskolaszék maga dönt a közösséget képviselı személyekrıl. (5) Mind a Szülıi Szervezet, mind az Iskolaszék térítésmentesen használhatja az intézmény helyiségeit. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat (1) Az osztályközösségek Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. (2) Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és az osztálytitkárt, valamint küldötteket delegál az intézmény diákönkormányzatának évenként összehívandó közgyőlésére. A közgyőlés választja meg az iskolai diákönkormányzat vezetıségét. 15

16 (3) Az osztályközösség élén mint pedagógiai vezetı az osztályfınök áll. Az osztályfınököt az igazgatóhelyettes és az osztályfınöki munkaközösség-vezetı javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. (4) A diákönkormányzat mőködési rendje (a) A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelıtestület hagyja jóvá. (b) Az intézmény diákönkormányzatának a nevelıtestület által jóváhagyott szervezeti és mőködési rendje az intézmény mellékletét képezi. Ez a felépítési és mőködési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevı és véleményezı jogkörét. (c) A diákönkormányzat mőködését ezzel megbízott pedagógus segíti. A kapcsolattartás módja a szülıi és tanulói szervezetekkel (1) Az intézmény szülıi és tanulói közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a megbízott pedagógus vezetık és a választott diákképviselık segítségével az intézményvezetı fogja össze. Ennek formái lehetnek: tájékoztató fórumok, iskolagyőlések, nyílt napok, diákparlament, konzultációk, fogadó órák, szülıi értekezletek stb. (2) A diákönkormányzati szerv, a diákképviselık valamint az iskolai vezetık közötti kapcsolattartás rendje: (a) Közgyőlés: minden tanévben a diákönkormányzat a tanulók képviselıibıl álló közgyőlést hív össze, mely értékeli a diákönkormányzat munkáját, felveti és megvitatja a tanulók jogaival, kötelességeivel kapcsolatos problémákat. A közgyőlésen jelen van az iskola vezetése, a diákönkormányzatot segítı tanár. A közgyőlés a nevelık és a tanárok számára nyilvános. (b) Részvétel az Iskolaszékben: az Iskolaszék mőködési szabályzata alapján a diákok képviselıit részvételi jog, a diákmozgalmat segítı tanárt tanácskozási jog illeti meg az iskolaszék ülésein. (c) Igazgatói fogadóóra: az iskola igazgatója a tanév során havonta fogadóórát tart a diákok számára. (d) Az iskola igazgatója kéthavonta, illetve szükség szerint részt vesz a Diákönkormányzat vezetıségi ülésén a kölcsönös tájékoztatás céljából. (e) Az iskola életét érintı lényeges intézkedésekrıl, a tanulók eredményeirıl, szervezési feladatokról, az iskola vezetése rendszeresen tájékoztatja a tanulóifjúságot napi rendszerességgel az iskolarádión keresztül, szükség esetén iskolagyőlést hív össze. (f) Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres idıpontokat az iskola éves munkaterve tartalmazza. A különbözı kapcsolattartások konkrét idıpontjait az intézmény faliújságán ki kell függeszteni. (3) A szülık tájékoztatásának formái 16

17 (a) Az igazgató a tanév folyamán legalább két alkalommal tájékoztatást ad a Szülıi Szervezet és az Iskolaszék részére az iskola aktuális feladataival, a tanulókat érintı kérdésekkel kapcsolatban. A szülık és az Iskolaszék véleményét kikéri minden olyan esetben, amikor ezt jogszabály vagy intézményi szabályzat elıírja. (b) A szülı jogos igénye, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi elımenetelérıl és az iskolában tanúsított viselkedésérıl rendszeres tájékoztatást és visszajelzést kapjon. Ezért az iskola a tanév során elıre meghatározott, az általános munkaidın túli idıpontokban a évfolyam részére évi 2, a 12. évfolyam részére évi 3 szülıértekezletet és 3 fogadóórát tart. A tájékoztatások idıpontját az éves munkaterv rögzíti. (c) Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplóban és a nevelési füzetben feltüntetni. (d) A szülıi értekezleteken a tanév rendjérıl, feladatairól, az osztályközösséget érintı aktuális problémákról, feladatokról kapnak tájékoztatást a szülık gyermekük osztályfınökétıl. A szülıi értekezleten a szülık vagy az osztályfınök elızetes felkérése alapján meghívottként részt vehetnek az osztályban tanító pedagógusok. A leendı 9. évfolyamos tanulók szüleit a felvételi értesítın tájékoztatja az iskola a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. Az elsı szülıi értekezletet a 9. évfolyam számára az iskola igazgatója összevontan tartja, melyen bemutatja az intézményt és ismerteti a tanév legfontosabb célkitőzéseit, feladatait. (e) Amennyiben az osztályfınök vagy a szülıi munkaközösség szükségesnek látja, rendkívüli szülıértekezletet hívható össze. (f) Szülıi fogadóórák: az iskola valamennyi pedagógusa a munkatervben meghatározott rend szerint szülıi fogadóórát tart. Fogadó órán kívüli idıpontban a szülık telefonon vagy írásban elıre egyeztetett idıpontban érdeklıdhetnek a tanulók tanulmányi elımenetelérıl, magatartásáról. (g) Szülı - tanár diák találkozó: a 9. évfolyam számára megszervezendı kötetlen találkozó. Célja az érintett felek megismerkedése, kapcsolattartásának segítése. A rendezvényen az osztályban tanító pedagógusok részvétele kötelezı. IV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban és más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló felnıtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza. A közalkalmazottak munkarendje (1) A vezetık benntartózkodásának rendje: A vezetık munkaideje munkanapokon 7.15-tıl óráig tart rugalmas beosztásban úgy, hogy az intézményben egy felelıs személy mindig tartózkodjon. A fentiektıl eltérı idıpontokban szervezett iskolai foglalkozáson vagy iskolán kívüli rendezvényen a vezetıi feladatokat az ezzel megbízott pedagógus is elláthatja. 17

18 (2) Amennyiben az intézmény nyitvatartási idején belül iskolai foglalkozás nincs az iskola épületén belül, az intézmény rendjéért a technikai személyzet felel. A bejárat védelme és szükség esetén az iskolavezetés, illetve hatóság értesítése a portás feladata. (3) A pedagógusok munkarendje: (a) Az intézményben dolgozó pedagógus munkaideje heti 40 óra, amely a kötelezı órákból, valamint a nevelı és oktató munkával, vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll (Kt. 16. ). A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg a tanórarend függvényében, a szakszerőség és a törvényi elıírások figyelembevételével. A pedagógus tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája elıtt 10 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete elıtt 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. (b) A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon reggel 7.15 és 7.30 perc között köteles jelenteni az intézmény vezetıjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetıje a helyettesítésérıl intézkedhessen. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal elıbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanmenettıl eltérı tartalmú foglalkozás megtartását a tanóra (foglalkozás) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. (c) A pedagógus kérésére a gyermek után járó pótszabadság kiadását az igazgatóhelyettes biztosítja, december és június hónapban a szünetet megelızı két hétben csak indokolt esetben. (d) A munkaközösség-vezetık segítik az igazgatóhelyettes munkáját a hiányzó pedagógus helyettesítésének megszervezésében a tanmenet szerinti elırehaladás érdekében. (e) A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felül- a nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezetı adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetık javaslatainak meghallgatása után. (f) Az intézményi szintő rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelezı az alkalomhoz illı öltözékben. (g) Pedagógus saját osztályának tanulóit magántanítványként nem taníthatja. (4) Az intézményben az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelı - oktató munkát: - iskolaorvos, védını - könyvtárosok - szabadidıfelelıs - oktatástechnikus - laboráns - pedagógiai asszisztens - rendszergazda (5) A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezetı állapítja meg az intézmény zavartalan mőködése érdekében. A heti munkaidı 40 óra. 18

19 (6) A titkárság munkarendje: A titkárság feladatkörébe tartozik az iskolai tanügyigazgatással kapcsolatos ügyintézés és adminisztráció, iratkezelés, a tanuló nyilvántartás vezetése, diákigazolványok kiadásával kapcsolatos ügyintézés. A titkárság a tanulói ügyek intézését a tanítási napokon az elsı három óraközi szünetben végzi. A titkárság dolgozóinak munkaideje munkanapokon: Hétfı-csütörtök: Péntek: (7) A gazdasági iroda munkarendje: A gazdasági iroda a gazdaságvezetı irányításával végzi az intézményben a fenntartási, gazdálkodási, könyvelési és munkaügyi feladatokat. Felel a tanulóétkeztetés szervezéséért, lebonyolításáért, az iskolai pályázatok pénzügyi elszámolásáért. A gazdasági iroda dolgozóinak munkaideje munkanapokon: Hétfı-péntek: (8) A törvényes munkaidı és pihenıidı figyelembevételével az igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. (9) Az intézmény közalkalmazott dolgozói az erre vonatkozó jogszabály rendelkezési szerint munka-alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Ennek nyilvántartását a gazdasági ügyintézı végzi. (10) Az iskolai dolgozók munkavégzésének és díjazásának további helyi szabályait a Kollektív Szerzıdés tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megırzése (1) A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetıje által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévı szabályok és a munkaszerzıdésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. (2) A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenıen nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és elıírásoknak, a munkahelyi vezetıje utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelıen köteles végezni. (3) Amennyiben az adott esetben jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minısülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali titoknak minısülnek a következık: a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, a tanulók személyiségi jogaihoz főzıdı adatok, a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok, 19

20 (4) A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minısül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megırizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétıl engedélyt nem kap. (5) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselıinek adott mindennemő felvilágosítás nyilatkozatnak minısül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következı elıírásokat: Az intézményt érintı kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezetı vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. A közölt adatok szakszerőségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idı elıtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekrıl, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevı hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevınek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés elıtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ı szavait tartalmazza, közlés elıtt vele egyeztesse. Az intézményben végezhetı reklámtevékenység Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezetı engedélyével helyezhetı ki. Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely erıszakra, a személyes vagy közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévı vagyon hasznosításával összefüggı feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény vezetıjének feladata. A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. (1) A gazdálkodás vitelét elısegítı belsı szabályzatok Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését belsı szabályzatok határozzák meg részletesen (ld. SZMSZ melléklete). (2) Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezetı jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezetı hitelintézethez. Az aláírás bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezetı köteles ırizni. Intézményünk az Alapító okiratban rögzített feladatok végrehajtására az alábbi bankszámlákat nyitotta: 20

21 Hitelintézet megnevezése Számla megnevezése Számla száma CIB Bank Zrt. Költségvetési elszámolás (3) Az intézményi vagyon kezelésével kapcsolatos feladatok: Az intézményi vagyon kezeléséért az igazgató felügyelete alatt a gazdasági szervezet felelıs. Feladatai: - vagyontárgyak beszerzése - szükség esetén közbeszerzési eljárás lefolytatása (szabályzat szerint) - a vagyontárgyak nyilvántartási rendszerének nyilvántartása és vezetése - karbantartási feladatok szervezése - egyéni felelısségi rendszer kialakítása és nyilvántartása - leltározás szervezése és lebonyolítása - selejtezés A vagyonkezelés rendje: - Az intézményi vagyon nyilvántartása a fenntartó által biztosított OrganP program segítségével történik - A nyilvántartás vezetése naprakészen történik - A nyilvántartásban a fıkönyv és az analitika egyezıségét biztosítani kell. Megállapítható kell, hogy legyen leltári egységenként (területi és személyi) az elhelyezett eszközök megléte mennyiségbeni és értékbeni mutatók alapján. (4) A gazdasági szervezet vezetıje igazgatói meghatalmazás alapján az intézmény képviselıjeként eljárhat az alábbi szervezetekkel kapcsolatos ügyekben: - APEH - VPOP - Nyugdíj és Egészségbiztosítási Igazgatóság - MÁK - Munkaügyi Felügyelıség - Pályázati elszámoltató hivatalok - Közüzemi szolgáltatók - Beszállítók - Iskolai szolgáltatásokat igénybevevık (5) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az intézményvezetı határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladatait és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. (6) Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele Intézményünk az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Intézményünk az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait számítógépes program segítségével vezeti. Az általános forgalmi adó elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendıket az SZMSZ-hez kapcsolódó Bizonylati rend tartalmazza. Az intézményben tartózkodás rendje (1) Az intézmény nyitva tartása szorgalmi idıben reggel 5 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésıbb 22 óráig tart. A fenti idıponttól való eltérést az intézményvezetı engedélyezheti eseti kérelmek alapján. 21

22 (2) A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére - vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatását: A látogatók érkezését, a meglátogatott dolgozó nevét és a látogatás idıpontját a kapuügyeletes köteles az erre a célra rendszeresített naplóban feljegyezni. A tanulókat tanítási idıben látogatni nem lehet, sürgıs esetben a szünetben a kapusszobához lehet hívatni ıket. (3) A tanulók a és óra közötti tanítási idıben nem hagyhatják el az iskola épületét. Kivételt csak a szülı ellenırzıbe bejegyzett kérelme alapján egyes esetekben lehet tenni, a tanulók az osztályfınök által kiadott kilépési engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét a házirend és a tantermek valamint a szaktantermek és könyvtár használati rendje szabályozza. (4) A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. (5) A szorgalmi idın kívül az intézmény 7-15 óráig van nyitva. Az ettıl eltérı idıpontokban iskolai vagy egyéb célú rendezvényt vagy foglalkozást az igazgató vagy a gazdaságvezetı engedélyezhet. (6) Munkaszüneti napokon a nyitva tartásról a gazdaságvezetı intézkedik. Kötelezı iskolai foglalkozást munkaszüneti napon rendkívüli esetben az igazgató írhat elı. (7) A pedagógusok és a tanulók részére a szorgalmi idın kívül hivatalos ügyintézés a szerdai napokon 8-12 óráig történik. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: szakkör, énekkar, diáksportkör, diákkörök, felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozó foglalkozás, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás, diákönkormányzati program hitoktatás. A foglalkozások helyét és idıtartamát az általános igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. (1) Szakkörök A tanulók érdeklıdésétıl függıen, az iskolai tantárgyfelosztás lehetıségeinek figyelembevételével a munkaközösség-vezetık javaslata alapján indítható. A szakkörbe való jelentkezéshez szülıi hozzájárulás szükséges, melyet a szülı az ellenırzı füzetbe jegyez be. A jelentkezés az egész tanévre szól. A szakköri aktivitás tükrözıdhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök vezetıit az igazgató bízza meg. A foglakozások elıre meghatározott tematika alapján történnek, errıl, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök térítésmentesek. (2) Diákkörök A mővészetek, a természettudományok és a technika területén teszik lehetıvé a kiemelkedı képességekkel rendelkezı fiatalok tehetséggondozását. A diákkörök munkája során nagy mértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztı tevékenységére. A diákkörök a tanulók önálló kezdeményezése alapján jönnek létre. A diákköröket az intézmény a tanulók érdeklıdésétıl függıen indítja kimagasló felkészültségő pedagógusok és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban álló szakemberek vezetésével. A diákkörök élén a diáktitkár áll, akit a tagok választanak. 22

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben