Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján, az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2009.augusztus 30. Jóváhagyta: Káli Sándor polgármester Miskolc, 2009.december

2 Tartalomjegyzék I. rész: Általános rendelkezések I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya I./2. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok I./2.1. Alapvető jogszabályok I./2.2. A működés során alkalmazott jogszabályok I./2.3. Egyéb rendeletek I./2.4. Az iskola szabályzatai, dokumentumai I./3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya I./4. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola adatai, jogállása, gazdálkodása, tevékenysége I./4.1. Az intézmény adatai I./4.2. Az intézmény típusa, jogállása I./4.3. Feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon I./4.4. Az intézményi tevékenység részletezése I./5. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata és használata I./5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata I./5.2. Az intézményi bélyegzők elhelyezése I./5.3. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak I./5.4. A bélyegzők használati rendje I./6. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tevékenysége, cél- és feladatrendszere I./6.1. Az iskola célja I./6.2. Az iskola feladatai II. rész: Az intézmény szervezeti felépítése II.1. Az intézmény szervezeti felépítése II./1.1. Az igazgató II./1.2. A közismereti- és zenei igazgatóhelyettes II./1.3. Gazdaságvezető II./1.5. A vezetők helyettesítési rendje II./1.6. A vezetők közti kapcsolattartás II./2.1. Munkaközösségek II./2.1.2 A munkaközösség-vezető általános feladatai II./2.2. A szakmai munkaközösségek véleményező jogköre II./3. A pedagógus II./3.1. A pedagógusok munkakörükben ellátandó feladatai II./ A pedagógusok munkaköri feladatai II./ A nevelő-oktató munkával összefüggő megbízatások II./ A megbízatások elvei II./3.2. Az osztályfőnök, zenei évfolyamvezető feladatai II./3.2. A diákmozgalmat segítő tanár II./3.3. A könyvtáros II./4. Az iskola nem pedagógus dolgozói II./4.1. Iskolatitkár, tanulmányi titkár II./4.2. Gazdálkodási ügyintéző II./4.3 A portás II./4.4 A karbantartó II./4.5. A takarító III. rész: Az iskola közösségei III./1. A nevelőtestület III./1.2. A nevelőtestület feladatai és jogai III./1.3. A nevelőtestület döntési jogköre III./2. Osztályközösségek

3 III./3. Szakalkalmazottak közössége III./4. Közalkalmazottak III./4.1. A közalkalmazott munkarendje III./4.2. Az alkalmazotti közösségek jogai III./5. Közalkalmazotti Tanács III./6. Diákönkormányzat III./7. Szülői közösségek III./7.1. A szülői munkaközösség IV. rész: Az iskola működési rendje IV./1. Az intézmény munkarendje IV./1.1. Nyitva tartás IV./1.2. A könyvtár nyitvatartási szabályai IV./2. A vezetők benntartózkodása IV./3. Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje IV./3.1. Az épület rendje IV./3.2. Az intézményi dolgozók felelőssége IV./3.3. Belépés és benntartózkodás rendje IV./3.4. A tanuló időn kívüli használat IV./4. Nyitva tartás és kulcshasználat IV./5. Kiviteli engedély IV./6. Biztonsági rendszabályok IV./6.1. Biztonsági berendezés IV./6.2. Balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések IV./6.3. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések IV./6.4. Házirend IV./6.5. Az intézmény bérbeadási rendje IV.6/.6. Berendezések és felszerelések használata IV./6.7.1.Kártérítési felelősség IV./6.7.2.Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban nem állók részére IV./6.8. Egyéb rendelkezések V. rész: Kapcsolattartás és tájékoztatás V./1. Az iskolai kapcsolattartás és formái V./1.1. Értekezletek kiírása V./1.2. Vezetők közötti kapcsolattartás V./1.3. Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás V./1.4. A pedagógusok kapcsolattartása V./1.5. Nem pedagógus dolgozók V./1.6. A tanulók tájékoztatása V./2. Az iskola kapcsolatai VI. rész: A dolgozók munkarendje VI./1. Vezetők munkarendje, feladatmegosztása VI./ 2. A pedagógusok munkarendje VI./3. A pedagógus ügyelet rendszere VI./4.1. A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei VI./4.2.A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről VI./5. Intézményi juttatások a dolgozóknak VI./6. Szabadság kiadásának elvei VII. rész: A dolgozók munkájának belső ellenőrzése VII./1. A belső ellenőrzés célja VII./2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje

4 VII./3. Ellenőrzési tevékenységre jogosult munkatársak VII./4. Az ellenőrzés módszerei VII./5. Az ellenőrzések ütemezése VII./6. A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján VII./6.1. Pedagógusok VII./6.2. Nem pedagógus dolgozók VII./7. Tájékoztatás az ellenőrzés eredményéről VIII. rész: Az oktató-nevelő munka rendje VIII./1. A tanév rendje VIII./2. Az iskola munkarendje VIII./3. Az iskola oktató-nevelő munkájának megtervezése VIII./4. Tantárgyfelosztás VIII./5. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái VIII./5.1. Az iskola tantervében tervezett szervezeti formák VIII./5.2. Az iskolai évben kezdeményezés alapján, szerveződő formák VIII./5.3. Tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok VIII./6. A tankönyvellátás és támogatás felhasználásának rendje VIII./7. Az esélyegyenlőség VIII./8. Egészségügyi ellátás VIII./9. Sportolási lehetőségek VIII./10. Diákigazolványok, pedagógus igazolványi kezelése IX. Ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések IX./1. Az iskola hagyományai IX./1.2. Ünnepélyek és megemlékezések IX./2. Zenei versenyek IX./3. Hangversenyek X. fejezet: Befejező rendelkezések Tájékoztatás az intézmény alapvető szabályzatairól Záró rendelkezések Záradék Nyilatkozatok A Közalkalmazotti tanács A Diákönkormányzat A Szülői szervezet Az intézmény további szabályzatai: Záradék 60

5 I. rész: Általános rendelkezések I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében iskolánk nevelőtestülete szervezeti és működési szabályzatot fogadott el. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső- és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazokat rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. I./2. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok I./2.1. Alapvető jogszabályok A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.), évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi LXXIX. törvény a közoktatásról,

6 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről, évi XCIII. törvény a munkavédelemről, évi LXII. Törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény módosításáról, évi LXVIII. Törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény módosításáról, évi C. törvény a számvitelről, évi CXXV. törvény az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség előmozdításáról, 2008.évi CV. tv. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról, A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény, I./2.2. A működés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról, évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről, évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról, 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról, 111/1997. (V.27.) Korm. Rendelet a tanári képesítés követelményeiről, 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről, 2/2000. (I.31.) OM. Rendelet az Országos képzési jegyzékről, évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről, 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát kereső foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról, Miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről, I./2.3. Egyéb rendeletek 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről, 26/1997. (XII. 3.) NM az iskola-egészségügyi ellátásról, 8/2000. (V. 24.) OM rendelete a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítése, 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről, 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,

7 193/2003.(XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, 19/2002. (V.8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti műszaki követelményeiről, I./2.4. Az iskola szabályzatai, dokumentumai Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Alapító okirat SZMSZ Közoktatási törvény évi XXXVIII. törvény az államháztartásról /1998. Korm. rendelet SZMSZ-ben részletezve Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Fenntartó Nevelőtestület> Fenntartó Bejelentési kötelezettség (törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél, illetve, jegyzőnél, főjegyzőnél) Óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, diákönkormányzat a 11/1994. rendelet 5. -ban meghatározott kérdésekben Jegyzőkönyvek! Házirend Nevelési/ pedagógiai program (Helyi tanterv, egészségnevelé Közoktatási törvény 40. (7.8.9.), 102., /1994. MKM rendelet Közoktatási törvény , 102., 103. Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Érvényesség lejártakor, illetve jogszabályi előírás szerint, vagy módosítási Nevelőtestület> Fenntartó Nevelőtestület> Fenntartó (szakértői vélemény Óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, diákönkormányzat a 11/1994. rendelet 6. -ban meghatározott kérdésekben Jegyzőkönyvek! Kötelező az iskolaszék (Kt. 61. ) véleményét beszerezni. Jegyzőkönyvek!

8 si és környezeti nevelési program) Minőségirányít ási program Közoktatási törvény 40., 102., 103., 3/2002. (II.15.)OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) kell) Alkalmazotti közösség> Fenntartó Kötelező az iskolaszék véleményét beszerezni Jegyzőkönyvek! (évente értékelést kell készíteni, megküldeni a fenntartónak) Továbbképzési program 277/1997. Korm. rendelet 5 évente (2008) Nevelőtestület Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Beiskolázási 277/1997. Korm. Évente, március terv rendelet 15-ig Az intézmény éves munkaterve Munkatervi beszámoló Kinevezések, átsorolások Munkaköri leírások Intézményvezető Intézményvezető Közalkalmazotti szabályzat Adatkezelési szabályzat 11/1994.MKM rendelet 2. (+fenntartói előírások) Évente Jóváhagyó Intézményvezető Nevelőtestület (Kt. 57. (d) fenntartó Évente Nevelőtestület (Kt. 57. (d) > Fenntartó Kt. 15, 16, 17. Kjt. 21. Jogi előírás nincs, a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Közoktatási törvény Jogszabályi előírások szerint Feladatváltozás esetén Közalkalmazotti tanács vezetője, intézményvezető Intézményvezető Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező. Iskolaszék, szülői közösség, DÖK, gyakorlati képzés szervezőjének véleménye. Jegyzőkönyvek! Jegyzőkönyv az elfogadásról. Átvételét a közalkalmazott nem tagadhatja meg, de jogvitát kezdeményezhet. Ha nincs iratkezelési szabályzat. Egyeztetési kötelezettség: Iskolaszék, (szülői közösség), DÖK Munkavédelmi szabályzat évi XCIII. törvény a munkavédelemről /2007. OKM rendelet Feltételek változása esetén Intézményvezető Megismertetése a dolgozókkal, tanulókkal kötelező. A oktatásról jegyzőkönyv kell.

9 Tűzvédelmi szabályzat Intézményvezető Számítástechnikai és szoftver védelmi szabályzat évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről /2007. OKM rendelet évi LXIII. törvény 10. a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok Feltételek változása esetén (tűzriadó) Feltételek változása esetén Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Tanügyi 11/1994 (VI. 8.) nyilvántartások MKM rendelet 4. Intézményvezető Esélyegyenlőségi terv DÖK SZMSZ melléklet évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Közoktatási törvény 63. Eszközjegyzék 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 54., 7. számú melléklet Dohányzási szabályzat (munkáltatói intézkedés) FEUVE Iratkezelési, elektronikus ügyintézési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről /1998 (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás rendjéről (45/A. ) 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /2005. (IX. 22.) Korm. rendelet -217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 145., -193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet évi C törvény a számvitelről, 14. Vagy SZMSZ-ben, házirendben Jogszabály módosítás szerint. A tartalmát érintő szervezeti változáskor Feltételek változása esetén Jóváhagyó Intézményvezető Intézményvezető Tanuló közösség> nevelőtestü let Intézményvezető, fenntartó Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető, fenntartó Intézményvezető, gazdasági vezető Megismertetése a dolgozókkal (tanulókkal) kötelező. (munkába álláskor) Oktatásról jegyzőkönyv kell. Megismerését aláírással kell igazolni. Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Az ötven főnél többet foglalkoztató költségvetési szerveknek kötelező nevelőtestület Megismerését aláírással kell igazolni. Megismerését aláírással kell igazolni. Pénzügyi ellenőrzést az önkormányzat végez> jegyző, Ötv. alapján (1990. évi LXV. tv.) Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani

10 Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat évi C törvény a számvitelről, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet évi C tv. 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Intézményvezető, gazdasági vezető Intézményvezető, gazdasági vezető I./3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A./ Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (igazgatói utasítások) betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazott dolgozójára, tanulójára, az iskolával szerződéses jogviszonyban állókra, és az intézmény területén tartózkodó személyekre. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az iskola által szervezett külső rendezvényekre. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása azoknak is kötelezettsége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, épületét. B./ Az SZMSZ-t az intézmény igazgatójának előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat egyetértési joga mellett. A szabályzat a fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb négy évenként felül kell vizsgálni. I./4. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola adatai, jogállása, gazdálkodási módja, tevékenysége I./4.1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Miskolc Az OM azonosító száma: Intézmény törzsszáma: Székhelye:

11 3530. Miskolc, Bartók tér 1. Alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1967 Fenntartója és irányító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: Közoktatási feladat ellátása Az intézmény típusa: Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 4 éves szakképzési évfolyammal Az intézmény működési területe: Regionális I./4.2. Az intézmény típusa, jogállása Típusa: Önálló jogi személy Az intézmény feladatellátás funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény PIR száma: Az intézmény pénzügyi felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Bankszámlaszáma: CIB Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott igazgató Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, I./4.3. A feladat ellátást szolgáló ingatlan vagyon

12 Az hrsz.-on lévő 1.256m 2 területű ingatlan, melynek kezelője a Miskolci Egyetem A vagyon feletti rendelkező: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadása. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési rendelet szerint kell eljárni. I./4.4. Az intézményi tevékenység részletezése Tagozat megnevezése: Nappali tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: 180 fő Engedélyezett pedagóguslétszám: 48 fő A közalkalmazottak összes létszáma: 59 fő Érvényes: december 31-ig Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése: 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 8110 Építményüzemeltetés 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 8551 Sport, szabadidős képzés 8552 Kulturális képzés 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 9001 Előadó művészet 9004 Művészeti létesítmények működtetése 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: Általános középfokú oktatás Alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése Szakközépiskolai felnőttoktatás (esti tagozat) Nappali rendszerű szakképesítések megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítések megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Zeneművészeti tevékenység

13 Város és községgazdálkodási szolgáltatás Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Oktatási célok és egyéb feladatok - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása - Helyiségek, eszközök bérbeadása Érvényes: január 1-jétől: Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR): Általános középfokú oktatás Alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások - Tanfolyamok szervezése - Tanfolyami oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása - Helyiségek, eszközök bérbeadása Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti

14 I./4.3. Az alaptevékenység részletezése: Humán szakterületen, művészet, közművelődés, kommunikációs szakmacsoportban párhuzamos oktatás formájában - szakközépiskolai nevelés és oktatás négy általános műveltséget megalapozó, valamint a központi program szerinti szakmai átadásával, melynek keretében felkészít a kétszintű érettségi vizsgára, ezzel egyidejűleg a szakmai vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, továbbá előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Érettségi és szakmai vizsgák szervezése A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben Képesség kibontakoztató felkészítés Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű nevelés oktatás Bejáró tanulók ellátása A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) keretén belül küldő iskolaként a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntései alapján előkészít a szakképzési évfolyamra való belépésre. A Fazola Henrik TISZK keretén belül a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, mint küldő iskola összehangolja pedagógiai programját a fogadó iskola (Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola) nevelőtestületével a tanulmányok szakképzésbe történő beszámítása tekintetében. Az intézmény tanulói az Alapító Okirat mellékleteszerinti szakmákban a szakmai vizsgára felkészítő fogadó iskola (Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola) szakképzési évfolyamára az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint ugyanazokkal a feltételekkel léphetnek át, mintha tanulmányaikat saját intézményükben folytatnák tovább. A Fazola Henrik TISZK-ben együttműködő intézmények közös feladatellátás keretében a szakképzéssel összefüggő feladataikat a 2.sz. mellékletben rögzítettek szerint végzik. A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központban zajló közös tananyagfejlesztésben mint küldő iskola részt vesz. A szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében részben, vagy egészben felkészít szakmai vizsgára. A szakképzési évfolyamon a Pedagógiai Programban meghatározott szakokon a meglévő részismeretek figyelembe vételével (nem kötelező jelleggel) további szakképesítések megszerzésének biztosítása. Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. Tevékenységét az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervei programja, valamint az intézményi pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és helyi tanterv alapján látja el. Oktatást kiegészítő tevékenységet folytat (pedagógus továbbképzés, művészeti táborok, művészeti versenyek, mesterkurzusok, zenei rendezvények szervezése).

15 A szakmai munka érdekében CD DVD felvételek, kiadványok készítése. Az intézményi rendezvények helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten valósulnak meg. Oktatott zenei szakok: Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló, többször módosított 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet, az 1/2006. (II.17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló többször módosított rendelet, valamint az intézmény pedagógia ezen belül a szakképzési évfolyam, szakmai programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerű szakmai vizsgára: - Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés választható szakképesítések - Iskolarendszeren kívül regisztrált képzésben oktathatja OKJ Egyházzenész Énekes (műfaj megjelölésével) Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével) Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével) Szórakoztató zenész I. (a műfaj és a hangszer megjelölésével) (mint kifutó képzések 2011-ig) OKJ Egyházzenész Elágazás Kántor-énekvezető Elágazás Kántor-kórusvezető Elágazás Kántor-orgonista Jazz-zenész Elágazás Jazz-énekes Elágazás Jazz-zenész (a hangszer megjelölésével) Klasszikus zenész Elágazás Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) Elágazás Magánénekes Elágazás Zeneelmélet-szolfézs szak Népzenész Elágazás Népi énekes Elágazás Népzenész (a hangszer megjelölésével) Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító Okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a II-32/ /2009. és a IV-82/31.522/2009. sz. határozataival július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

16 I./5. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata és használata I./5.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: A./ Hosszú (fej) bélyegző: Két típus: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (felírat) BARTÓK BÉLA Zeneművészeti Szakközépiskola Miskolc, Bartók tér 1. (felírat) B./ Körbélyegző: Számozott, 5 darab, körbefutó felirat, középen címer alatta 1-5-ig számozás Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Miskolc (felírat) C. / Vizsgadokumentumokhoz használt körbélyegzők: Két típus: - Érettségi vizsgához Kétszer körbefutó felírat, középen címer Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Miskolc mellett működő érettségi vizsgabizottság (felírat) - Szakképesítő vizsgához Kétszer körbefutó felírat, középen címer Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Miskolc mellett működő szakmai vizsgabizottság (felírat) D./ Az intézmény logója: Stilizált kagylóban megcsillanó hangjegy Fejlécként a logó mellett az intézmény neve, címe, elérhetősége

17 I./5.2. Az intézményi bélyegzők elhelyezése: - Igazgatói iroda - Igazgatói (tanulmányi) titkárság - Igazgatóhelyettes-i irodák - Gazdasági iroda I./5.3. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: - Igazgató, - Igazgatóhelyettesek, - Gazdaságvezető - Gazdasági ügyintéző, - Iskolatitkár, - Érettségi vizsga és szakképesítő vizsga esetén a vizsga elnöke, jegyzője, - A félévi- és év végi bizonyítványok, a törzslapok kitöltése során az osztályfőnökök, zenei évfolyamvezetők - Egyéb intézményi dokumentumok készítésekor a feladattal megbízott belső munkatárs. I./5.4. A bélyegzők használati rendje: A bélyegzők használatának rendjét részletesen szabályozza az intézmény Iratkezelési Szabályzata (7. számú melléklet, 4. fejezete) - Az intézményben a jelen szabályzatban foglalt bélyegzőtípusoktól eltérő bélyegzők használata nem engedélyezett - A bélyegző használója, őrzője a használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá, ennek érdekében a hivatali munkaidőn kívül a bélyegzőket lemezszekrényben kell őrizni. - A hivatalos körbélyegző szigorú számadású bélyegző, amelyet csak a hivatalos levelezésben, másolatok hitelesítésekor, illetve az intézmény hivatalos működésével kapcsolatban keletkezett iratokon, bizonylatokon lehet használni. - A körbélyegző az intézmény hivatalos működésével összefüggésben keletkezett iratokon csak aláírással együtt, az aláíró beosztásának feltüntetésével együtt használható. - Körbélyegző az intézménynél csak az igazgató, vagy az általa aláírási joggal felruházott (lásd 5.3. fejezet felsorolását) aláírásához használható. I./6. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tevékenysége, cél- és feladatrendszere

18 A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tevékenységét, cél- és feladatrendszerét Pedagógiai Programjában és alapdokumentumaiban határozta meg. Ebben kitűzte az elérendő célokat, felvázolta a szakmai lehetőségeket, a célok elérése érdekében rögzítette a nevelési-, pedagógiai elveit, az oktató- nevelő munka során használt módszereket. A Pedagógiai Program végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, méri az Intézményi Minőségirányítási Programjában rögzített elvek, módszerek segítségével. Alapdokumentumaiban rögzített működését folyamatosan ellenőrzi a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak alapján. I./6.1. Az iskola célja Iskolánk arculatát meghatározza: - Az iskola hagyományai, a tanáraink és alkalmazottaink szakmai felkészültsége. - A régió egyetlen középszintű zeneművészeti iskolájaként működünk. - A városunkban a zenei képzés teljes vertikuma kiépült, az óvodai zenei előkészítőktől a felsőoktatásig. - Földrajzi helyzetünk lehetőséget teremt arra, hogy a környező országok (Szlovákia, Ukrajna, Románia) magyar nemzetiségű tanulói számára képzési, továbbtanulási alternatívát nyújtsunk. - Egy évszázados zeneművészeti képzés hagyományait törés nélkül, a folytonosan megújuló szakmai bázis, tanári kar képes átörökíteni. - Valóságos igény van városunkban, régiónkban, a zenei képzés működésére, fenntartására. - Az iskolánk mára nemcsak a város oktatási intézményhálózatának meghatározó része, de művészeti tevékenysége révén kulturális-, művészeti életének bázisa is. - Nemzetközi kapcsolataikkal, országos hírnevünkkel a városunk ismertségét tudjuk növelni, az itt folyó oktató munkát, művészeti életet reprezentálni. Célunk: - Olyan szellemi és középfokú szakmai felkészültséget, általános műveltséget adni a tanulóknak, amely szükséges a sikeres érettségi- és szakképesítő vizsgakövetelmények teljesítéséhez; a felsőfokú zenei intézményekbe való továbblépéshez, a zenei művelődés és a kultúra különböző területein való eredményes helytálláshoz. - Ennek érdekében tudatosan alkalmazunk olyan pedagógiai módozatokat, amelyek megteremtik a tanulók számára a tehetség és egyéniség egy szabad iskolai légkörben való kibontakozását, a mindig aktuálisan meghatározott tudás és ismeretanyag szintjének elérését az önálló gondolkodás és a zenei pálya erkölcsi feltételeinek biztosítását. - A gyermekközpontú, magas színvonalú oktatás. - Tanulóink értékközpontú nevelése, zenei képességeik kibontakoztatása, egyéni fejlesztése, komplex, sokoldalú személyiséggé formálása. - Az iskolai képzésben célunk az érzelmi, esztétikai nevelés eszközeivel a tanulók személyiségformálása, a növendékek zenei ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozása. - E folyamatban kapjon külön hangsúlyt az önálló munkára, célirányos tevékenységre szoktatás. - Fontos az önálló ítéletalkotásra nevelés, mely pillére az önértékelésnek és a közösségben való eredményes működésnek. - Oktató- nevelő munkánkat mindig az érvényes törvények, a megfogalmazott szakmai követelmények, a fenntartói elvárások alkotta keretek között kívánjuk megszervezni, működtetni. I./6.2. Az iskola feladatai

19 - Az iskola feladata, Pedagógiai Programjában és alapdokumentumaiban megfogalmazott célok, programok végrehajtása. - Oktató- nevelő tevékenységében a középfokú közoktatási követelmények teljesülésének megszervezése. - Órarendi-, órarenden kívüli és szabadidős tevékenységek megszervezése, összehangolása. - Vizsgák szervezése (felvételi-, osztályozó-, javító-, pótló-, érettségi-, szakképesítő-) - Adatok-, okiratok kezelése, kiadványozása. - Képesség kibontakoztató foglalkozások szervezése (felzárkóztató-, fejlesztő-, tehetséggondozó-) - Felkészíti tanulóit a szakirányú továbbtanulásra. - Oktatást kiegészítő tevékenységet folytat (pedagógus továbbképzés, művészeti táborok, művészeti versenyek, mesterkurzusok, zenei rendezvények szervezése). - Megszervezi a tanulók-, dolgozók étkeztetését, (tanulók esetében) kollégiumi ellátását. - Az ehhez szükséges intézményi-, tárgyi-, dologi-, pénzügyi feltételek biztosítása, működtetése, pénzügyi gazdálkodás. - Munkáltatói jogkörének törvény szerinti alkalmazása, munkaerő gazdálkodás. - A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ keretében együttműködik, összehangolja tevékenységeit a tagintézményekkel. - A törvényeknek megfelelően kialakítja működési rendjét, szabályait, ellenőrzi annak megvalósulását, minőségi követelményeit. - Működése során kialakított kapcsolatrendszerének fenntartása. - Intézményi-, városi-, regionális-, országos- és nemzetközi rendezvényeket szervez, ill. közreműködik szervezésükben. - A tanulók és a dolgozók egészségvédelmének megszervezése. - A tanulók és a dolgozók (törvényekben és rendeletekben rögzített) szociális ellátásának érvényesítése. - Az iskola hagyományainak ápolása. - Létrehozott szakmai-, nevelési-, alapítványi-, diák-, felnőtt-, szülői-, ill. egyéb; csoportjainak, közösségeinek működtetése. - Az intézményben folyó munkáról, tevékenységről folyamatosan tájékoztat. A törvényekben, rendeletekben előírt hivatalos adatközlésen túl, kiadványok, felvételek (akusztikai, videó, CD, DVD), internet formájában.

20 Az intézmény oktatási szerkezete a fentiek alapján a következő: Zeneművészeti Szakközépiskola a párhuzamos képzés alapján közismereti középfokú képzés középfokú művészeti képzés képzési idő: 4 év, nappali tagozaton képzési idő: 3-5 év, nappali és esti tagozaton 9-12 évfolyam I-V zenei évfolyam, évfolyamonként osztálybontásban évfolyamonként csoportos bontásban a képzés kétszintű érettségi vizsgával zárul a képzés szakképesítő OKJ vizsgával zárul általános iskolát végzett, tanköteles zenei előtanulmányokkal rendelkező, a felvételi követelményeket teljesítő tanulók részére nappali tagozaton: - közismereti tanulmányait nálunk végző - közismereti tanulmányait más iskolában végző, érettségivel nem rendelkező tanulók részére esti tagozaton: - érettségivel rendelkező, első szakképesítését szerző - érettségivel rendelkező, újabb szakképesítését szerző tanulók részére A közismereti és a zenei képzés évfolyamai egymástól elvállnak, azokat eltérő, egyéni ütemben teljesítheti a tanuló. Bemeneti szabályozás: az általános iskolai (8 osztályának) tanulmányainak sikeres lezárása; zenei előtanulmányok (alapfokú zeneiskolai követelmények) megléte; zenei kifejező képességek, adottságok; elhivatottság, irányultság a művészi pályára; Kimeneti szabályozás: a kétszintű érettségi vizsga és a szakmai képesítő OKJ vizsga követelményeinek elsajátíttatása, s a megszerzett tudásfedezettel elsősorban szakirányú, de bármely felsőoktatásra való felkészítés.

21 II. rész: Az intézmény szervezeti felépítése II.1. Az intézmény szervezeti felépítése Iskolatitkár Tanulmányi titkár IGAZGATÓ KÖZISMERETI IGAZGATÓ- HELYETTES ZENEI IGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁG- VEZETŐ Munkaközösség vezetők Osztályfőnökök közismereti Pedagógusok Munkaközösség vezetők Zenei évfolyam vezetők szakképző Pedagógusok Gazdálkodási ügyintéző Portások Karbantartók Takarítók Diák Szakszervezetek Önkormányzat, Közalkalmazotti Szülői Szervezet Tanács

22 Az iskolavezetés körébe az igazgató, a két igazgatóhelyettes és a gazdaságvezető tartozik. Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. (4. számú melléklet) A munkaköri leírásoknak tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: - az igazgató a helyettesek és a gazdaságvezető II./1.1. Az intézmény vezetője, az igazgató Az igazgató az iskola egyszemélyi felelős vezetője. - Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, felelős az intézmény vállalkozási tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért. - Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. - Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. - Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, megszervezi az intézmény belső ellenőrzését. - Felelős a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE 8. számú melléklet) működtetéséért. - Elkészíti (elkészítteti) az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket. - Vezeti a nevelőtestületet, gondoskodik a jogszabályok betartásáról. - A dolgozók és tanulók jogviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, amelyet a jogszabály hatáskörébe utal. Döntései előtt köteles a jogszabályok által előírt egyeztetési kötelességnek eleget tenni. - Gondoskodik az iskola munkatervéről, a munkaerő-gazdálkodásról, a nevelő oktatómunka tárgyi és személyi feltételeiről, az iskola munkavállalóinak továbbképzéseiről. - Első fokon dönt mindazon tanügy-igazgatási ügyben, amelyeket a jogszabályok hatáskörébe utalnak. - Képviseli az iskolát az állami, társadalmi és gazdasági szervek előtt.

23 - Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos, nemzetközi szakmai szervezetekkel, intézményekkel. - Támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. - Az iskolai nevelőmunka és a család nevelő hatásának koordinálása érdekében közvetlen kapcsolatot tart a szülői munkaközösség iskolai választmányával. Az iskolaszék minden tagjával rendszeres kapcsolatot tart az iskola szakszerű működéséhez tartozó valamennyi kérdésben. Ennek formája szükség szerinti értekezlet és személyes konzultáció, az iskolaszék működési rendjének megfelelően. Gondoskodik az iskolaszék működésének szervezeti és tárgyi feltételeiről. Segít a különböző tisztségviselők megválasztásának előkészítésében és lebonyolításában. - Az iskolai diákfórumok működésének biztosítása érdekében nemcsak a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtéséről gondoskodik, hanem személyesen és helyettesei útján közvetlenül tartja a kapcsolatot ezekkel a fórumokkal. Javaslataikat, kezdeményezéseiket megvizsgálja és segít azok megvalósításában. - Gondoskodik arról, hogy megfelelő előkészítéssel évente legalább egy alkalommal kerüljön sor a választott diákképviselők tanácskozására és összehívja a diákközgyűlést. - Az irányítással összefüggő jogok, és kötelességek egy részét megoszthatja a munkaközösség-vezetőkkel, a diákmozgalmat segítő pedagógussal és helyetteseivel. - Kizárólagos döntési jogkört gyakorol személyi ügyekben, (kinevezés, kitüntetés, jutalmazás, a munkaviszony megszüntetése) és a bérgazdálkodási ügyekben. Feladatkörébe tartozik különösen: a nevelő - oktató munka irányítása és ellenőrzése, az intézményi munka összehangolása, a nevelőtestület vezetése, az intézményi, nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, az intézményi szintű munkatervek, beszámolók elkészítése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, együttműködés biztosítása a szülői szervezetekkel, a szülők és diákok képviselőivel, a diákönkormányzatokkal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset-megelőzés irányítása, az intézmény képviselete, a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a közalkalmazotti megállapodás/kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. Kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladatok: tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése; pedagógus felvétel, határozott és határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszonyba; közalkalmazotti jogviszony megszüntetése; alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör; kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; külön megállapított ügyekben a kiadmányozás;

24 fenntartó előtti képviselet; az intézménnyel kapcsolatos nyilatkozatok, publikációk engedélyezése. Személyében felelős (a közoktatási törvénynek megfelelően): a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, az eszközbővítési tervek elkészítéséért; Felelős továbbá: az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási programjainak működéséért, a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, a tanulmányok alatti vizsgák (felvételi-, osztályozó-, pótló-, javító-, érettségi-, szakképesítő-, ) lebonyolításáért és rendjéért, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; További feladatai: Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül fordulhat hozzá. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet összehívását az igazgató a vezetőséggel egyeztetve - bármikor elrendelheti. II./1.2. A közismereti- és zenei igazgatóhelyettes A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. A közismereti igazgatóhelyettes elsődleges feladata a közismereti tárgyak tanításával kapcsolatos igazgatóhelyettesi teendők ellátása, s a közismeretei tantárgyak felügyelete. A zenei igazgatóhelyettes irányító munkáját elsősorban a zeneoktatás területén látja el, a szakmai tárgyakat felügyeli. (Munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza folyamatos feladataikat.) Az igazgatóhelyettes jogköre és felelőssége: Az igazgatóhelyettes munkáját - munkaköri leírása alapján - az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az igazgató akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben el nem halasztható ügyek intézése, döntések meghozatala ellátja az igazgató helyettesítését. Az igazgató tartós legalább kéthetes távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót. Közvetlenül irányítja a képzési területén folyó munkát. Szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét. Közvetlenül irányítja:

25 a pedagógiai programban meghatározott közismereti- és szakképző pedagógiai tevékenységet, az iskolai könyvtár, kotta és hangtár működését, az iskolai továbbtanulási tevékenységet, a szabadidős tevékenységet, folyamatosan karbantartja a központi statisztikai rendszer (KIR) intézménnyel kapcsolatos adatait, a tanulókat kimaradás, illetve új felvétel esetén bejelenti; átruházott hatáskörben irányítja a szakközépiskola pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját, szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, elkészíti elfogadásra a munkatervét, előkészíti és megszervezi a vizsgákat (felvételi-, pótló-, javító-, osztályozó- érettségi- szakképesítő), továbbá az osztályozó konferenciákat, az osztályfőnökök, évfolyam vezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat, az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait, engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz, javaslatot tesz a tanulók, munkatársak jutalmazására kötelezettség szegés esetén fegyelmi eljárást kezdeményez és megbízás alapján fegyelmi tárgyalást vezet javaslatot tesz az igazgató részére a féléi és a tanév végi vizsgák rendjének meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, közreműködik az érettségi- és a szakképesítő vizsgák előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban. Képviseli az iskolát: Az igazgató felhatalmazása alapján a fenntartó, a külső kapcsolatok, a szülői szervezet, a diákönkormányzat ülésein, egyéb fórumokon; szakmai fórumokon. Felelős: az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének, tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért, a számítógépes tanuló-nyilvántartás naprakész vezetéséért; a pedagógus-továbbképzési program, illetve az éves beiskolázási terv jóváhagyásra történő elkészítésért és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért; a napi operatív tevékenységek ellátásában és a feladatellátáshoz, szervezéshez szükséges információáramlás biztosításában; az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, koordinálásáért; a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért, szervezéséért; az iskolai könyvtár, kotta és hangtár működtetéséért; szervezi az iskola művészeti-, közösségi életét. Az intézményhez érkező külső felkérések fogadása. Iskolán kívüli felkérések szervezése, pedagógusok, szólisták, együttesek megbízása a feladattal. az iskolai hagyományok, ünnepségek, versenyek és hangversenyek szervezésének összefogásáért További felelőssége: a pedagógiai szakmai, igazgatási munkáért; az ügyeleti- és a helyettesítési rend kialakításáért, felügyeletéért

26 a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért; a tanulóbalesetek megelőzéséért, óvó, védő intézkedések betartásáért, betartatásáért; a rendkívüli események esetén tett intézkedésekért; az általa felügyelt terület szakmai munkájáért; a munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, végrehajtatásáért; a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézkedések jogszerűségéért; II./1.3. Gazdaságvezető A vezető beosztás ellátásával megbízott gazdaságvezető, vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett, az igazgatóhelyettesekkel együttműködve látja el. A gazdaságvezető jogköre és felelőssége: Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért. Elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról. Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén. Kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény anyagellátását. Kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyonnyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét. Gondoskodik arról, hogy az intézmény gazdálkodása során mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen. Folyamatosan gondoskodik jogszabályok megismeréséről és megismertetéséről. Segíti az intézményvezetőt abban, hogy az intézmény működtetési, üzemeltetési tevékenysége során érvényesüljön a hatékonyság és a gazdaságosság követelménye. Vezeti és felügyeli a gazdasági ügyintéző, és az épület működtetésével foglalkozó dolgozók munkáját (portások, karbantartók, takarítók). Közvetlenül irányítja: A könyvelési feladatokat, ennek keretében gondoskodik az előirányzat és a tényleges teljesítés forgalmának könyveléséről. Az előirányzat-felhasználási ütemterv, valamint a likviditási terv készítési feladatokat. A költségvetési beszámolási tevékenységet. A pénzmaradvány, valamint a személyi juttatások maradványának meghatározási feladatait. Irányítja, illetve közreműködik az eszközök és források értékelési feladatai ellátásában. Irányítja, illetve közreműködik a bankszámlapénz kezelési feladatok ellátásában. A házipénztári tevékenység ellátását.

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Részletesebben

10384 9702001 UDC 2000 5 2000 6 2000 2000 5 1 .1 1 2 3. 4 4 4.5.6 6 1..7 2..7. 8 8 1..8 1..8 2 10 2 11..12 1 12 1 12 2 12 2 12 1 12 2 13 3 13 4 14 3 14 4 14..16..17..19..20..21 2 3 1 20 1921 1926 1928

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

实施 鹿特丹公约 加纳 - 法律 研究 联合国粮食及农业组织 2006 年 12 月 3 1. A. B. C. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. E. F. 4. A. / B. C. 4 1. 1998 9 11 i 2003 5 30 ii 1994 490 1968 NLCD 278 1992 PNDCL 305B 1996 528 1962 307 1968 NLCD

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

Microsoft Word - COC HKROO App I _Chi_ Jan2012.doc

Microsoft Word - COC HKROO App I _Chi_ Jan2012.doc 附 錄 I 目 錄 項 目 貨 品 描 述 頁 數 (I) 活 動 物 ; 動 物 1 (II) 植 物 2 (III) 動 物 或 植 物 脂 肪 及 油 及 其 分 化 後 剩 餘 的 ; 經 處 理 可 食 的 脂 肪 ; 動 物 或 植 物 蠟 2 (IV) 經 配 製 的 食 品 ; 飲 料 酒 及 醋 ; 煙 草 及 製 成 的 煙 草 代 替 品 2 (V) 礦 產 5 (VI) 化

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v)

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) 1948 12 1 1986 1 1995 1995 3 1995 5 2003 4 2003 12 2015 82015 10 1 2004 2 1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) (vi) (vii)(viii) (ix) (x) (xi) 2013 8 15 (i) (ii) (iii)

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

(譯本)

(譯本) 檔 號 : LD SMW 86-1/2(C) 立 法 會 參 考 資 料 摘 要 最 低 工 資 條 例 ( 第 608 章 ) 僱 傭 條 例 ( 第 57 章 ) 2015 年 最 低 工 資 條 例 ( 修 訂 附 表 3) 公 告 2015 年 僱 傭 條 例 ( 修 訂 附 表 9) 公 告 引 言 A 在 二 零 一 五 年 一 月 六 日 的 會 議 上, 行 政 會 議 建 議, 行

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

地盤監督作業守則

地盤監督作業守則 地 盤 監 督 作 業 守 則 二 零 零 五 年 前 言 監 工 計 劃 書 制 度 在 一 九 九 七 年 十 二 月 開 始 實 施, 當 時 亦 一 起 頒 布 了 監 工 計 劃 書 的 技 術 備 忘 錄 和 地 盤 安 全 監 督 作 業 守 則 擬 稿 上 述 的 作 業 守 則 擬 稿 已 於 二 零 零 零 年 十 一 月 作 出 改 良, 包 括 闡 釋 若 干 原 則 和 規

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

(b)

(b) 1. (a) (b) (c) 22 85155 (i) (ii) 2200 5 35% 20% 500 3,000 3015 50% 30 (i) (ii) (iii) (iii) 30% QFII 15% H (20)(5) (iv) (i)(ii) (iii) (iv) (v) 10 30 (vi) 5% (vii) (1) (1) 25%(1) (viii) (ix) 10% 20 45 20

Részletesebben

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

Részletesebben

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

Részletesebben

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

Részletesebben

1. 2285 155 2200 35% 30 3015 50% 30 (i) (ii) (iii) [][]15% H (20)(5) (i)(ii) (iii)(iv) 30 5% (1) (1) 25% (1) 10% 2045 20 5% 20 50% 50% 151 20 10% 50% 25% 10% 10% (1)(2)(4)(5)15 1060 3045 H H H (i)(ii)

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A 1 (www.hkex.com.hk) 1 .... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A I. 1 (i) (ii) (i) A (ii) A II. A [2013]110 [2015]31 2

Részletesebben

山东出版传媒招股说明书

山东出版传媒招股说明书 ( 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 )

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

中華民國 年 月 日

中華民國  年  月  日 104 年 12 月 8 日 本 校 105 學 年 度 研 究 所 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 本 校 研 究 所 招 生 委 員 會 編 製 國 立 屏 東 科 技 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 暨 碩 士 在 職 專 班 招 生 簡 章 本 簡 章 請 自 行 下 載 不 另 販 售 考 生 一 律 採 網 路 報 名 國 立 屏 東 科 技 大 學 研 究 所

Részletesebben

年报正文7.PDF

年报正文7.PDF 2000 ...3...4...5...9...12...15...25...25...33...70...70 - 3 - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 26647000 26646999 ir@ baosteel.com 201900 http://www.baosteel.com http://www.sse.com.cn 600019-4 - 4,378,138,887.87

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben