Tel.: 34/ Fax: 34/ Pf.: 8. Webcím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/ Fax: 34/ Pf.: 8. Webcím: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: január 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK Komárom-Esztergom Megyei Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya, idő-tartama, életbeléptetése Az intézmény általános jellemzői Az iskola vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, munkaköri leírások Az intézmény munkarendje A tanulói jogviszony létesítése, a felvételről való döntés Helyi vizsgák lebonyolítási rendje A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZó RENDELKEZÉSEK A TANULÓ FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE, A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZET KÁRTÉRÍTÉSI FELESSÉGE Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az iskolai közösségek, diákönkormányzati szervek, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolat-rendszer formái és rendje Az iskolai hagyományok működésével kapcsolatos feladatok Záró rendelkezések MELLÉKLETEK sz. melléklet Munkaköri leírások sz. melléklet Szervezeti ábra sz. melléklet Tandíj és térítési díj szabályzat sz. melléklet Szülői munkaközösség sz. melléklet - DÖK sz. melléklet - ISK sz. melléklet - Könyvtár sz. melléklet - Kapcsolatrendszer sz. melléklet Adatkezelési szabályzat A fegyelmi eljárás szabályai a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján A bizonyítás A fegyelmi határozat Az eljárást megindító kérelem A kizárás Vegyes rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

3 1. BEVEZETŐ Az intézmény alapításának éve: 1952 Törzskönyvi azonosító száma: Az Alapító okirat kelte augusztus A költségvetési szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola 2. A költségvetési szerv rövid neve: Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Az intézmény alapításának éve: 1952 Törzskönyvi azonosító száma: Az Alapító okirat kelte augusztus A költségvetési szerv székhelye: 2900 Komárom, Klapka György utca Alapítói jog gyakorlója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Alapítói jog gyakorlójának székhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2 4. Irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Irányító szerv székhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2 4. Középirányító szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. A középirányító szerv vezetője a Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. Fenntartó szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ A középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér A költségvetési szerv működési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe, regionális beiskolázású. 6. A költségvetési szerv típusa: Összetett iskola 7. Közfeladata: Szakiskolai és szakközép-iskolai oktatás-nevelés. 8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott, szakiskolai, szakközép-iskolai tanulók nevelése, oktatása. 3

4 Az intézmény ellátja a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű szakiskolai, szakközép-iskolai gyermekek, tanulók nevelését, oktatását. 9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás 10. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Nappali rendszerű szakközép-iskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközép-iskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény alapításának éve: 1952 Törzskönyvi azonosító száma: Az Alapító okirat kelte augusztus 15. 4

5 A Szervezeti és Működési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések: KT: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény KNT évi CXC. törvény a nemzeti köznevelési SZT: A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény KJT: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény VHR: Végrehajtásra kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet KSZ: Kollektív Szerződés KÖSZ: Közalkalmazotti Szabályzat KT: Közalkalmazotti Tanács SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat 1.1. Szervezeti és Működési Szabályzat: Az iskola működésére vonatkozó jogszabályi keretek között az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület által elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott helyi szabályozás, mellékleteivel együtt Nevelőtestület: Az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a VHR-ben meghatározott a nevelő-oktató munkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozók Szakmai munkaközösségek: Az iskolában azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, szakmát oktató, illetőleg azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok közössége Szülői munkaközösség: Az iskolába felvett tanulók szülei több mint 50 %-a által választott, a szülők érdekképviseletét ellátó választmány Tanulók közösségei: Az iskola tanulóinak érdekképviseleti, tanulmányi munkát segítő, tanórán kívüli tevékenységre szervezett közösségei. A Diákönkormányzat 1.6. Együttműködés: Az SZMSZ-ban foglaltak megtartását az intézménnyel közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszonyban álló dolgozók, tanulói jogviszonyban álló tanulók, az iskola működésében érdekelt szervek, érdek- 5

6 képviseleti szervek, a szülői munkaközösség magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, az SZMSZ szabályai szerint együttműködnek Az SZMSZ mellékletei: Az SzMSz mellékletét képezik:.- Munkaköri leírások - Iskola irányítási struktúrája - Tandíjfizetés, térítési díj - Szülői munkaközösség működési rendje - Diákönkormányzat működési rendje - ISK működési rendje - Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - Adatkezelési szabályzat és Közalkalmazotti nyilvántartás 1.8. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek: évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak Jogállásáról (Kjt.) évi LXXIX. Törvény A Közoktatásról évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve évi XXXI. Törvény A Gyermekvédelemről évi XXXI. Törvény A Tűzvédelemről évi CXCV. Törvény Az Államháztartásról A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól az l999. évi XLII törvény módosításáról A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXX. VII. törvény módosításáról Korm. Rend. a Kjt. végrehajtásáról A pedagógiai intézetek működési rendje Korm. rend. A pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról. OM rend. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Korm. rend. az oktatási igazolványokról 40/2002. (V.24.) OM rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről 3/2002. (II. 15.) OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról 6

7 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet évi CXC. Törvény 43 (1) Iratkezelési szabályzat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 163. (2) Könyvtári SZMSZ 7

8 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, IDŐ- TARTAMA, ÉLETBELÉPTETÉSE 2.1. Az SZMSZ hatálya: A Komárom-Esztergom Megyei Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület november 15-én fogadta el. Az elfogadásakor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértést gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet A Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső határozatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása valamennyi dolgozójára kiterjed, függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatják, továbbá az iskola tanulóira és közösségeikre, az iskola működésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre Hatálybalépés: Jelen SZMSZ az január 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól. Ennek hiányában a hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstől számított 30 nap elteltével az első munkanap. Ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik Az SZMSZ módosítása: A módosításra a megalkotásra vonatkozó szabályok érvényesek Az SZMSZ alapja a hatályos jogszabályokon kívül: A fenntartó által kiadott Alapító Okirat 2.5. Az iskola SZMSZ, Pedagógiai Program és a Házirend 1-1 példánya a következő helyszíneken kerül elhelyezésre: tanári, igazgatói iroda, iskolai könyvtár. Az iskola honlapján is közzétesszük. 2.6 Az iskola SZMSZ-ről, Pedagógiai Program-ról és a Házirendről további tájékoztatást az igazgatói fogadóórán lehet kérni. 8

9 3. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3.1. Az intézmény: - A költségvetési szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola - A költségvetési szerv rövid neve: Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola - A költségvetési szerv székhelye: 2900 Komárom, Klapka György út Középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. - A költségvetési szerv működési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe, regionális beiskolázású - telefon/fax száma: 34/ WEB lapja: Az intézmény típusa: szakközépiskola és szakiskola, /összetett iskola/ Alapfeladatai: szakiskolai és szakközépiskolai oktatás-nevelés Megszerezhető iskolai végzettség: érettségi és OKJ-s szakképesítés OM azonosító szám: Megszerezhető szakképesítés megnevezése és OKJ száma: /kifutó szakképesítések/ Ügyviteli titkár (alapképzés) Idegen nyelvi titkár (elágazás) Iskolatitkár (elágazás) Ügyintéző titkár (elágazás) Hatósági és közigazgatási ügyintéző (alapképzés) Migrációs ügyintéző II. (elágazás Nyilvántartási és okmányügyintéző (elágazás) Településfejlesztési szakelőadó (elágazás) Irodai asszisztens (alapképzés) Beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) Jegyzőkönyvvezető (ráépülés) Kereskedelmi ügyintéző (alapképzés) Külgazdasági ügyintéző (ráépülés)

10 Logisztikai ügyintéző (alapképzés) Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző (ráépülés) Marketing- és reklámügyintéző (alapképzés) Informatikai alkalmazásfejlesztő (alapképzés) Internetes alkalmazásfejlesztő (elágazás) Informatikai rendszergazda (alapképzés) Számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) Webmester (elágazás) Informatikus (alapképzés) Térinformatikus (elágazás) Sportedző (alapképzés) Fitness-welness asszisztens (elágazás) Sportedző (elágazás) Rekreációs mozgásprogram-vezető (ráépülés) Az új (2013. szeptember 1-jétől) OKJ-s képzési jegyzék alapján a szakképesítések megnevezése és OKJ száma Ügyviteli titkár Iroda asszisztens Logisztikai ügyintéző Pedagógiai és családsegítő Fitness-wellness instruktor Sportedző (a sportág megjelölésével) CAD-CAM informatikus Informaikai rendszergazda Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Az intézmény jogállása és képviselete: Az intézmény önálló jogi személy. Alapító jog gyakorlója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Alapító jog gyakorlójának székhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4. Irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Irányító szerv székhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4. Középirányító szerv neve: Komárom-Esztergom Intézményfenntartó Központ 10

11 Középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Fenntartó szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Középirányító szerv székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Kiadmányozás joga: mindennemű kiadvány aláírására az iskola igazgatója jogosult, akadályoztatása esetén a helyettese. Tanuló nyilvántartással kapcsolatos igazolásokat az iskolatitkár is aláírhat. Bélyegzők lenyomata: Használatra jogosult: az iskolaigazgató, az iskola igazgatójának helyettesei, gazdasági dolgozók és az iskolatitkár. Az intézmény képviselője: az intézmény képviseletére jogosult az iskola igazgatója, akadályoztatása esetén a helyettese. Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény fenntartási és működtetési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő. Az intézményi tandíjfizetés és a térítési díj fizetésének rendjét az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza, amely tandíjfizetéssel kapcsolatos igazgatói utasítás. 11

12 4. AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Az iskolavezetés feladata: Az iskolavezetés a nevelési-oktatási célok gyakorlati megvalósításának munkáját szervezi, vezeti, irányítja, kötelezettsége, hogy a pedagógusok, a tanulók, az iskolai közösségek szervezeteit a vezetési feladatok megoldásába bevonja, jogosultságaik gyakorlását elősegítse. A vezetés tevékenységének a munkával összefüggésben történő rendszeres értékelése az egyik legfőbb hozzájárulás ahhoz, hogy a közösségek saját ügyüknek tekintsék az iskolavezetés problémáit, támogatásáért és fejlesztéséért felelősséget érezzen a nevelőtestület ennyi tagja. A vezetési szerkezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje a nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását azalatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a következők szerint (138/1992.IX.8) korm. rend. 7 (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettese közül egyiküknek a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia 5.2. Ha a vezetők betegsége, vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok ellátását, a gazdasági vezető és az iskolatitkár, mint kijelölt közalkalmazottak felelnek az intézmény biztonságos működéséért. IGAZGATÓ Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése - a nevelőtestület vezetése - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése - a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján - a munkáltatói, valamint a kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása 12

13 - a közoktatási intézmény képviselete - együttműködés biztosítása a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével és a diákönkormányzattal - a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésének irányítása - a döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (Közalkalmazotti Szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető a közoktatási törvénynek megfelelően egyszemélyű felelőse az alábbiaknak: - a szakszerű és törvényes működésért - ésszerű és takarékos gazdálkodásért - a pedagógiai munkáért - a gyermek és ifjúságvédelemi feladatok ellátásáért - a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért IGAZGATÓHELYETTES Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja ki. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény kinevezett pedagógusa kaphat, a megbízás a vezetői ciklus végéig vagy visszavonásig tart, amely az iskola vezetőjének jogköre. Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Az igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírása alapján, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzi. Pedagógiai és egyéb feladata: 1. Az óra- és felügyeleti rend elkészítése és ellenőrzése. A szaktanterem beosztások kialakítása az osztály- és csoportlétszámok függvényében. 2. Korrepetálások, fakultációk, szakkörök megszervezése, működésük irányítása, ellenőrzése. 3. A tanév eleji és végi statisztikai kimutatások elkészítése. A pedagógusok heti fogadóórájának kialakítása. 4. A munkaközösségek munkájának ellenőrzése. 5. A szünetek rendjének betartása, ellenőrzése. 6. Az érettségi- és pótvizsgák, javítóvizsgák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása. 7. A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások működésének biztosítása. 8. Az egyéni tanári teljesítmények folyamatos követése. 13

14 9. Az elrendelt ellenőrzések végrehajtásának figyelemmel kísérése és számonkérése. 10. Az iskolában továbbtanulni szándékozók számára nyílt nap szervezése, lebonyolítása, a beiskolázás előkészítése, lebonyolítása. 11. A tanulmányi versenyek megszervezésének, lebonyolításának ellenőrzése, a felügyeleti beosztás kialakítása. 12. A kollégiumi elhelyezést igénylő tanulók névsorának továbbítása a kollégium igazgatójához. 13. Az oktatási folyamat dokumentumainak ellenőrzése 14. A könyvtáros munkájának felügyelete Gondoskodik: az osztályfőnöki tevékenység ellenőrzéséről, a szülői értekezletek előkészítéséről és megtartásáról, a fogadóórák rendjének kialakításáról, a szülői választmány munkájának segítéséről, a tanulói jutalmak és kitüntetések előkészítéséről, az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illő színvonalas programjának előkészítéséről, a tanórák közötti szünetek pedagógusi felügyeleti rendjének beosztásáról. Felelős: a pályaválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a tanulók vétségével és szabálysértésével összefüggő ügyek rendezési módjának előkészítéséért, a fegyelmi eljárás szabályainak betartásáért, a kulturális programok szervezéséért, az iskolai hagyományok ápolásáért, a kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolításáért, a közegészségüggyel kapcsolatos teendők ellátásáért, az iskolaorvos munkájának segítéséért. SZAKMAI GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ Feladata: - az országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítések közül az intézmény képzési profiljához illeszkedő szakmák kiválasztásának előkészítése, az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása, - a különböző szakképesítések központi programjának nyomon követése, 14

15 - az OKJ-s szakmák korszerűsítésének figyelemmel kísérése, a törvényi változásoknak megfelelő átdolgozása, - szakmai vizsga előkészítése, lebonyolítása, jelentések küldése, - kapcsolattartás az NSZFI-vel és egyéb szakmai fórumokkal, - az érettségi előtt álló tanulók tájékoztatása a szakmakínálatról, - a 13. évfolyamra történő jelentkezések adminisztrálása, - a szakképzési és egyéb pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, iskolai szintű előkészítése. - az éves statisztikai jelentés elkészítése GAZDASÁGI VEZETŐ Gazdasági vezető az lehet, aki munkájához kapcsolódóan megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik. Munkáját az igazgató közvetlen irányítása mellett végzi. Irányítja az iskola gazdasági tevékenységét. Képviseli az intézményt pénzügyi kérdésekben minden fórumon. Feladatai: 1. Elkészíti az iskolai költségvetést, a szükséges pénzügyi jelentéseket, beszámolókat. Erről a nevelőtestületnek beszámol. 2. Ellátja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat. Ellenőrzi a takarító személyzet és a karbantartó munkáját. 3. Folyamatosan és naprakészen vezeti az intézmény dolgozóiról a létszám- és bérnyilvántartást. 4. Elkészíti a kinevezéseket, átsorolásokat és a munkaszerződéseket. 5. Vezeti a változásjelentést és a szabadságokat. 6. Elkészíti és gondozza az alábbi szabályzatokat: a. selejtezési szabályzat, b. leltározási szabályzat, c. házipénztár kezelési szabályzat. 7. Teljes anyagi felelősséggel kezeli az iskola házipénztárát és gondoskodik annak folyamatos feltöltéséről a házipénztár kezelésének szabályai szerint. 8. Utalványozás szerint teljesíti a készpénzkifizetéseket, a kisösszegű befizetésekről készpénzszámlát készít. 9. Ellátja bérfizetési napokon a bérfizetéshez kapcsolódó élelemutalványok dolgozók részére történő kiosztását, amennyiben azt a fenntartó biztosítja, valamint gondoskodik az utalványok beszerzéséről. 10. Vezeti a szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartását. 15

16 11. Az elszámolásra kiadott előlegekről nyilvántartást vezet, gondoskodik az előlegek elszámoltatásáról, az előírt 30 napos határidőn belül. 12. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese megbízza. 13. Ellenőrzi a hivatalsegédek munkáját. 14. Segíti az igazgatót gazdálkodási, bérgazdálkodási jogkörének gyakorlásában. 15. Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. Felelős: - A soron következő béremelések és jutalmazások lebonyolításáért. - A takarékos gazdálkodás megszervezéséért és végrehajtásáért. - Az iskola gazdálkodását érintő helyi szabályzatok elkészítéséért. Gondoskodik: - Az iskola tulajdonában, kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáról, üzemképes állapotának biztosításáról. - Az álló- és fogyóeszközök karbantartásáról, javíttatásáról, a selejtezési eljárás betartásáról. - A leltárfelelősök kijelöléséről. A VEZETÉS KÖZÖS SZABÁLYAI Az iskolavezetés tagjai: (a már felsoroltakon kívül) - A KSZ szabályai értelmében a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására javaslatot tesznek. - Ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. - Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkája értékelésének tervezetét. - A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról esetenként az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje: Az iskolavezetés ellenőrzési feladatai: Az iskolavezetés legfőbb feladata az ellenőrzésen keresztül az oktató és nevelő feladatok hatékonyságának fenntartása, lehetőség szerinti fokozása, minősítése. Az iskolavezetés folyamatos korszerűsítésének egyik legfőbb eleme az ellenőrzés színvonalának, tudatosságának és hatékonyságának növelése. A vezetői ellenőrzés nem merülhet ki az óralátogatással. Az óralátogatások mennyiségi növelése helyett az ellenőrzés tartalmi és módszerbeli gyen- 16

17 géinek feltárására, az ellenőrzés feladatainak tudatosabb és konkrétabb megállapítására és hatékonyabb módszerek alkalmazására van szükség. Az ellenőrzést ne önmagában, hanem a vezetés egyéb funkcióival szerves egységben szemléljük, azaz a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését, ellenőrzését, értékelését és minősítését. A vezetői ellenőrzés célja: közvetlen információk szerzése, tények megismerése. Az ellenőrzésnek a tanév helyi rendjét szabályozó iskolai munkatervből kell kiindulni. Az igazgató ellenőrzi: - Folyamatosan, a napi munkakapcsolatokon és beszámolókon túl vezetőtársai tevékenységét, - Külön ütemterv szerint egyéni beszélgetés, felmérés alapján a nevelőtestület tagjai tevékenységét, - Az iskola működésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggő minden olyan tevékenységet, amelyet nem utalt vezetőtársai hatáskörébe. Az igazgatóhelyettes ellenőrzi: - az osztályfőnöki tevékenységet, - a tanulói nyilvántartásokat, - szülői értekezletek megtartását, - a könyvtáros tevékenységét, - a munkaközösségek munkáját, - szakkörök megtartását, - javító- és pótló vizsgák lebonyolítását, - a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartását, A gazdasági vezető ellenőrzi: a hivatalsegédek, a karbantartó és a portás munkáját. 2. Az ellenőrzés területei és tartalma: Az intézetben folyó szakképzési tevékenység ellenőrzését az intézet igazgatója irányítja. Tanévenként egy alkalommal pl. szeptemberben kell éves ellenőrzési tervet készíteni az előző év során szerzett tapasztalatok alapján. Az ellenőrzési tervet és az ellenőrzés során tapasztaltakat a tantestület tudomására kell hozni. Tanítási órák, osztályfőnöki órák: Minden alkalommal figyelmet kell fordítani a: 17

18 - tanulók tanórán tanúsított magatartására, - nevelőnek a tanulókhoz való kapcsolatára, órájának légkörére, - a tanterem rendjére, tisztaságára. A látogatások alkalmával esetenként vizsgálni kell pl.: - a tanulói tudásszint-mérés és értékelés módját, a megoldáshoz nyújtott segítség, útmutatás mennyiségét és mélységét, - az anyag tárolásához használt bemutató, szemléltető és technikai eszközöket, - a tanmenetben rögzített oktatási anyag idő- és sorrendben történő tárgyalását, - a rendelkezésre álló idővel való gazdálkodást (az óra főbb részeire fordított időt), - milyen mértékben sikerült a tanulókat aktivizálni. Komplex ellenőrzés során vizsgálni kell: - a munkaközösség tagjainak oktató-nevelő munkájában milyen mértékben érvényesülnek egységes eljárások, - az oktatási eszközök használata milyen mértékű, - egy évfolyam egy tantárgyát oktató pedagógusok adott időszakban mennyire térnek el a tanmeneti anyag tárgyalásában egymástól, - a kínálkozó nevelési lehetőségek az anyag tárgyalása során milyen mértékben kerülnek felhasználásra, - egy tanuló, osztály napi, heti leterhelését, - a kapott házi feladatok mennyiségét, - a tanulók otthoni kötelező elfoglaltságát, - a tanulók szabadidejének mennyiségét, felhasználásának milyenségét. Szakköri foglalkozások: - a foglalkozások időben történő megtartását, az anyag feldolgozásának módját, - a foglalkoztatott tanulók létszámát, - a tanulók aktivitását. Tömegsport foglalkozások, sportköri munka: - a foglalkozások időben történő megtartását, azok tartalmát, - a foglalkoztatott tanulók létszámát. A tanulók személyi tisztasága: Fel kell hívni a tanulók figyelmét a haj, kéz illetve a testápolás fontosságára. Az osztályfőnökök és a védőnő közreműködésével fordítsanak kellő figyelmet erre a területre. 18

19 Tanszerek megőrzése: Az iskolától kapott könyvek, munkafüzetek megóvásának milyen a mértéke? Mekkora gondot fordít az osztályfőnök a tanulói ellenőrző, a szaktanár az iskolai tanszerek és tankönyvek megóvásának ellenőrzésére. Könyvtár: Vizsgálni kell a látogatottságot, azt, hogy milyen hatékonyan segíti a fiatalok tanulmányi munkáját, kulturált szórakozását. A Kollégiumban elhelyezett tanulók látogatása során figyelmet kell fordítani az osztályfőnökök és nevelők kapcsolatára. Az ellenőrzést végzők tapasztalataikat minden esetben, illetve az ellenőrzést követően, közlik az igazgatóval. Az általános tapasztalatokról a félév, illetve a tanév végén az igazgató részére szóbeli tájékoztatást adnak. 19

20 5. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 5.1. Közalkalmazottak munkarendje: Pedagógusok: Heti munkaidejük: 40 óra Ebből kötelező óraszámok: Igazgató: 2 óra Igazgatóhelyettes: 4 óra Gyakorlati oktatásvezető: 11 óra Pedagógusok: 22 óra A pedagógusoknak a kötelező óráit a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, tanításra kell fordítaniuk. A további 18 óra közötti különbséget a felkészüléssel, a tanulók munkájának értékelésével, az intézmény kulturális és sportéletének szervezésével és egyéb pedagógiai szakértelmet igénylő feladatok elvégzésével kell eltölteniük. Órakedvezmény: iskolánkban órakedvezmény illeti meg: a közalkalmazotti tanács tagjait, a szakszervezeti tisztségviselőt, az iskolai könyvtárost, az osztályfőnököket, a munkaközösség-vezetőket, a gyakorlati oktatásvezetőt. Gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző : Heti munkaidejük: 40 óra Naponta: 7.00 órától óráig Iskolatitkár. Naponta: órától óráig Heti munkaidejük: 40 óra Hivatalsegédek: Heti munkaidejük: 40 óra Naponta: délelőttös: 6.00 órától óráig 1 fő délutános: órától óráig 3 fő 20

21 Karbantartó: Heti munkaideje: 40 óra Naponta: általában 6.00 órától óráig, azonban az időbeosztása szorgalmi időben osztott műszakkal a tanítás rendjéhez és a megoldandó feladatokhoz igazodik és szükség szerint azonos időtartammal változtatható. Tanítási szünetekben a munkarendet folyamatos időbeosztással kell előírni. Portás Heti munkaideje: Naponta: 20 óra óráig 5.2. Az intézmény tanulóinak munkarendje: Az intézmény házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel. a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A házirend jogi norma, melynek célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolában. Ennek érdekében a benne foglalt jogérvényesítési szabályok betartása mind a tanulókra, mind a pedagógusokra és más iskolai alkalmazottra nézve egyaránt kötelező. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskola által szervezett- iskolán kívüli rendezvényeken. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi intézkedésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait, a közoktatási törvény 76. -a és a Köznevelési törvény 11/ sz. melléklet tartalmazza. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői közösség egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti A tanév helyi rendjét, programjait, a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: - a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program esetleges módosításáról, az új tanév feladatairól, tantárgyfelosztásról és a feladat ellátási terv elfogadásáról) - az iskola szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról. 21

22 - a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól - a házirend esetleges módosításáról Iskolánkban a tanítás nappali tagozaton folyik, 45 perces órákkal, amelyek 8.00 órakor kezdődnek. A tanítási órák között 5, vagy 10 perces szünetek vannak, a 3. óra után 15 perces nagyszünet van. A tanítás a 8. órával órakor fejeződik be. Az órarendi beosztás miatt bizonyos esetekben 0. órában is folyik tanítás, melynek kezdete 7.15 óra, vége 7.55 óra. A tanulók felzárkóztatására korrepetálásokat tartunk ebben az időszakban. Tanítási idő után: ebben az időben tartjuk a szakköröket és a sportfoglalkozásokat. Az óraközi szüneteket szigorúan meg kell tartani, biztosítani kell a szüneti fegyelem ellenőrzését. Az ügyeletes tanár kötelessége a fegyelem és a rend biztosítása, az osztályok tisztaságának és a mellékhelyiségek rendjének ellenőrzése Az intézményben tartózkodás rendje: Az intézmény nyitása 6.00 óra, zárása óra. A tanulók általában órára elhagyják az iskola épületét, szükség esetén (sport jellegű foglalkozások, szakkörök) stb. esetén a tovább tartózkodás megoldott az intézményben Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával: csak felügyelet mellett tartózkodhatnak az iskolában. Ennek esetei: Tanfolyamon, edzésen vesznek részt a foglalkozást vezetővel. Bármilyen ügyben az iskolába érkező személy a portaszolgálatot ellátó kíséretében keresi fel azt a személyt, akihez a vendég érkezett Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje: A tanulók és a közalkalmazottak minden esetben kötelesek betartani az iskola belső rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezési és felszerelési tárgyak épségét Tantermek: A tantermek használatának rendjét a házirend szabályozza. A tantermek balesetmentes használhatóságáról a karbantartó gondoskodik. A tantermekben délután elsősorban tanórán kívül szervezett foglalkozások tarthatók Szertárak, szaktantermek: A szertárak biztonságos zárhatóságáról és takarításáról a hivatalsegédek és a karbantartó gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes szaktanárral együtt vagy csak az ő utasítására mehetnek be és csak az általa előírt feladatokat hajthatják végre Iskolaorvosi rendelő: 22

23 Az orvosi rendelőbe a tanulók csak az iskolaorvos vagy a védőnő hívására léphetnek be, ott felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak Az iskolai helyiségek használatának átengedése nem oktatási célra: Az átengedésről az igazgató a vezetőséggel dönt. Külső szervekkel a használatra kötött megállapodásokban rögzíteni kell, hogy az iskola helyiségeinek és létesítményeinek használatára vonatkozó szabályok a külső használóra is kötelezőek A tanév munkarendje: Az iskolai éves munkarend az évente kiadott Oktatási Minisztériumi rendelet alapján készül, figyelembe véve a Köznevelési Törvényt és a Szakképzési Törvényt Kirándulások, színház, tárlat, múzeum, stb. látogatása: Foglalkozási időn túl bármikor, oktatási idő alatt csak az intézet igazgatójának előzetes engedélyével szervezhető. A tanulmányi kirándulás, kulturális intézmények látogatása az iskolai munkatervek, továbbá az osztályfőnökök és a tanárok tanmenetének szerves része. A kirándulásokat a diákképviselőkkel, a szülői munkaközösségekkel közösen, a tanulók és szülők kéréseinek, javaslatainak figyelembe vételével kell megtervezni és megszervezni. Két- vagy többnapos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapokon, illetve tanítási szünetekben szervezhető. Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges. A kirándulásokra el kell vinni az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést. A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket csak a legszűkösebb mértékben terheljük Külföldi utazások: A tanulókra és alkalmazottakra vonatkozó közös szabályok: Tanítási idő alatt a tanulók, szorgalmi időben a közalkalmazottak minden olyan egyéni és csoportos utazáshoz, amelynek célja külföldön tanulmányok folytatása, külföldi továbbképzésen, tudományos, művészeti vagy egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel, az iskola igazgatójának engedélye szükséges Sportkör: Az iskolában ISK működik, működésével kapcsolatosan szabályzata rendelkezik (melléklet). 23

24 6. A TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, A FELVÉTELRŐL VALÓ DÖNTÉS A tanulói jogviszony létesítése: A tanulói jogviszony létesítéséről a Köznevelési törvény 2011/50. (1) bekezdése rendelkezik. A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. A felvétel feltételei: A felvehető 9. évfolyamosok létszámát a törvényi előírások határozzák meg. (2011. évi CXC. Knt. 4.sz. mell.) A felvételről való döntés: Az igazgató a felvételről a jelentkezőnek az alapfokú iskolában elért tanulmányi eredménye figyelembe vételével dönt. A felvételről értesíteni kell: - a jelentkezőt, - az általános iskolát. Az értesítés alakisághoz nem kötött, de tartalmaznia kell a beiratkozás időpontját, helyét, a beíratáshoz szükséges dokumentumok felsorolását. Beiratkozás: Az iskolába a 9. évfolyamra felvett tanulónak személyesen kell beiratkoznia. Azt a jelentkezőt, aki elfogadható ok miatt nem iratkozott be, a pótbeíratás alkalmával kell nyilvántartásba venni (felvenni). Az igazgató egyéni elbírálás alapján későbbi időpontban is engedélyezhet beírást. A beiratkozáskor a jelentkezőnek be kell mutatni az alapfokú iskola elvégzését igazoló bizonyítványt, a születési anyakönyvi kivonatot és a személyi igazolványát. Külföldi állampolgár esetén be kell mutatni a bizonyítvány hiteles magyar fordítását is. A beírás tényét a tanuló felvétele alapjául szolgáló iskolai bizonyítványba kell bejegyezni. A beírt tanulótól az átvett iskolai végzettséget igazoló okmányokat 24

25 az iskola őrzi és azt az iskolában kiállított új bizonyítvány első ízben történő kiadásával egyidejűleg adja vissza. A felvett tanulók osztályba vagy csoportba történő beosztásáról a 9. évfolyamos osztályfőnökök javaslatainak figyelembe vételével az igazgató dönt. A magasabb évfolyamba lépő, továbbá az osztályt ismétlő tanulókat nem kell újból beírni. A tanév közben más iskolából áthelyezett tanulót a megküldött dokumentumok alapján kell beírni. A középiskolából átlépő tanuló a középiskolai bizonyítványát nyújtja be. A beírás díjtalan. 25

26 7. HELYI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A mindenkor érvényben lévő érettségi és szakmai vizsgaszabályzatban foglaltak szerint. 100 és 150 órát meghaladó hiányzás miatti vizsgák: Azok a tanulók kötelesek vizsgát tenni, akiknek a mulasztott órái félévig a 100 órát, év végéig a 150 órát meghaladják. A vizsga idejét és módját az iskola igazgatója minden esetben közli az érintett tanulókkal. A különbözeti vizsgák rendje Az átvételről szóló döntéssel egyidejűleg a tanulót az igazgató tájékoztatja, kell-e különbözeti vizsgát tennie, ha igen, akkor, mely tanév, mely tantárgyából. A szaktanárral történő egyeztetés a tanuló kötelessége. A különbözeti vizsga tananyagát az adott évfolyam adott tantárgy követelményének megfelelően a szaktanárok állítják össze, az igazgató hagyja jóvá. A különbözeti vizsga letételére 3 hónap áll rendelkezésre. Ha a tanuló március 31-ét követően érkezik az iskolánkba, különbözeti vizsga kötelezettségének legkésőbb az osztályozó értekezlet napjáig eleget kell tennie. A különbözeti vizsga sikeres letétele az adott iskolai évfolyam sikeres teljesítésének feltétele. Osztályozóvizsga rendje A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanuló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, mely a munkaközösség tagjaiból áll, elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. Az osztályozó vizsgát tevő tanulóknak évfolyamonként ugyanannak a követelménynek kell megfelelniük, ugyanazt a feladatsort, tételt kapják. A tanuló a kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt is vizsgázhat (térítés ellenében). A felkészülést a szaktanár előre megadott, a követelményeknek megfelelő témakörökkel segíti. Az értékelést a szaktanár végzi, megbeszélve a munkaközösség tagjaival. Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyv készül. Az írásbeli munka megtekinthető, megőrizendő. Az osztályozó vizsga szervezésének bővebb követelményeit, szabályait az iskolai pedagógiai program tartalmazza. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra. - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az Nkt. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, 26

27 b) az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 27

28 8. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 8.1. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelése, jutalmazása A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az iskola igazgatója igazgatóhelyettesei és a munkaközösségek vezetői végzik. Az értékelés szempontjai Pedagógiai munka alapján - nevelő-oktató munkájának minősége, felkészültsége tanórai óravezetése - tehetséggondozás versenyre való felkészítés, versenyeredmények - hiányzó tanulók felzárkóztatása - osztályfőnök előírt feladatai, kiemelten a 9. évfolyam és a végzős évfolyamok osztályfőnökei - a vállalt és megbízott tevékenységek (munkaközösség-vezetők) feladatok ellátása - rendezvények ünnepségek, tematikus napok (sportnap, egészség nap, környezetvédelmi nap) szervezése, azon való részvétel - iskolavezetői instrukciók figyelembevétele; Munkához való hozzáállás alapján - pozitív példa adása, munkaköri leírások betartása - pontosság: órakezdés, befejezés ügyeletesi munka, határidők betartása - adminisztrációs terület ellátása, naplók naprakész vezetése - egyéni vállalásai, megbízatásai; Az intézmény működését segítő egyéb tevékenysége alapján - helyi dokumentumok elkészítésében való közreműködés - honlap, iskolai rádió, iskolai újság elkészítésében való közreműködés - ünnepségekre, évfordulókra való felkészítésben szerepvállalás Az értékelés módjai - a félévi és év végi iskolavezetői beszámolóban írásban - rendezvények zárásakor a rendezvényfelelős: a rendezvényt követő első értekezleten. - versenyeredmények alkalmával A pedagógusok jutalmazása - szóbeli dicséret a tantestület előtt 28

29 - igazgatói dicséret írásban félévkor, év végén - kiemelt tevékenységek egyedi jutalmazása - differenciált pénzjutalom - minőségi bérpótlék - az iskolában eltöltött 10 éves munkaviszony ill. eredményes nevelő-oktató munka elismerése Kultsár-díjjal - felterjesztés tanácsosi címek adományozására városi és egyéb kitüntetésre. A nem pedagógus munkatársak munkájának értékelése A pedagógusokéhoz hasonló; a saját munkaterületük normarendszerét figyelembe véve a csoportvezető meghallgatásával az igazgató végzi és értékeli 8.2. Az intézmény teljesítménypótlékot nem alkalmaz. 29

30 9. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul a K-EM Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az intézmény dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola jutalmazza azt a tanulót is, aki kimagasló sportteljesítményt nyújt. A tanulók jutalmazásának formái Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséret adható: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. A tanulók könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. Csoportok jutalmazása A tanulói közösségeket (osztályt, sportcsapatot) dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A jutalom lehet kirándulás, táborozás, a csoport közös tevékenységéhez kapcsolódó eszközfelszerelés. Egyéni jutalom - Osztályfőnöki dicséret Az osztályfőnöki dicséretet az osztály vagy az iskola érdekében végzett munka alapján az osztályfőnök adja, a szülőket írásban, az osztályközösséget pedig szóban tájékoztatja. - Igazgatói dicséret Az igazgatói dicséretet az iskola hírnevét a teljesítményével növelő tanulónak adja az igazgató. A dicséret kiadását az iskola minden dolgozója, tanulója, tanári és tanulói közössége kezdeményezheti: a szülőket írásban tájékoztatja az igazgató. - Könyvjutalom A jutalomkönyvek átadására a tanévzárón, ballagáson és a Kultsár napon kerül sor. A végzősök a ballagáskor a háziversenyeken, megyei és az országos versenyeken helyezést elért, valamint a négy éven át kiemelkedő közösségi, tanulmányi, kulturális és sportmunkát végzett ballagók. A tanévzáró ünnepélyen az alsóbb osztályosokat tanulmányi, közösségi, kulturális, sportterületen elért eredményekért jutalmazzuk. A könyvjutalmakról az osztályfőnöki munkaközösség elvei alapján az osztályfőnök dönt. A jutalomkönyveket az igazgató adja át. - Oklevél A sportversenyek, diákolimpiák helyezettjei kaphatják. Az okleveleket a versenyeket rendező munkaközösség, az osztályfőnök, illetve a jutalmazott tevékenységet irányító tanárok kezdeményezhetik. Az okleveleket az iskolatitkár készíti el a tantestület által elfogadott egységes szempontok figyelembevételével. Az oklevelek átadására a könyvjutalmakkal együtt kerül sor. 30

31 Dicsőségtábla A Kiváló tanuló, Jó tanuló, jó sportoló és a Kultsár Osztály fényképét elhelyezzük az iskola dicsőségtábláján. A fényképeket az iskolatitkárnak a tanév végéig kell kitennie a dicsőségtáblára. 31

32 10. A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását igazolni (az igazolás módját a házirend tartalmazza). Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus beírja az osztálynaplóba. A késések és a mulasztott órák összesítését az igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan késések és mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az iskolavezetéssel együtt jár el. Indokolt esetben kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. A tanuló első igazolatlan mulasztása esetén az osztályfőnök az ellenőrző útján tájékoztatja a szülőt. A tanév során a második esetben az osztályfőnök ajánlott levélben értesíti a szülőt. A tízedik igazolatlan óra után tanulóval szemben fegyelmi eljárást kell indítani. 32

33 11. A TANULÓ FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE, A NE- VELÉSI-OKTATÁSI INTÉZET KÁRTÉRÍTÉSI FELESSÉGE Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárás során a évi CXC. köznevelési törvény 58 -a alapján kell eljárni. (3.) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. (4.)A fegyelmi büntetés lehet a.) megrovás, b.) szigorú megrovás, c.) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d.) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e.) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f.) kizárás az iskolából. Tanköteles tanulóval szemben a (4.) bekezdés e.)-f.) pontjában és a (7.) bekezdés e.) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 15 napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A (4.) bekezdés d.) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 6.) A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát. (8.) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntethető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával) a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. (9.) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést - a nevelőtestületi hatáskör átruházásával - fegyelmi bizottság hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 33

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben