SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

2 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: A szabályzat érvényes: visszavonásig

3 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1.1. Az iskola feladata 1.2. Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok 1.3. A szabályzat hatálya 1.4. Az iskola nyilvános dokumentumai 2. Az iskola legfontosabb jellemzői 2.1. Az iskola alapadatai Alapító Okirat 3. Az iskola általános szabályai 3.1. Az iskola feladata 3.2. A tanulói jogviszony létesítése A tanulók felvétele az Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe A tanulói jogviszony megszűnése 3.3. A nevelő-oktató munka színterei 3.4. Napközis csoportok rendje 3.5. A tornacsarnokot és kiszolgáló helyiségeit, valamint a sporteszközöket sportolási célra használjuk 3.6. Az iskolai könyvtár tevékenysége, működése 3.7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége 3.8. Az intézmény reklámtevékenysége 3.9. Konyha főzőkonyha Gondnok - karbantartó 4. Az iskola közösségei Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok 4.1. Az iskola nyitva tartása 4.2. Az iskolán belüli kapcsolattartás formái 4.3. A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok A munkaközösségek célja A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A helyettesítés rendje A vezetők, a tantestület, valamint a szülői munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje: A szülői munkaközösség részére biztosított jogok:

4 A szülők tájékoztatása a Közoktatási törvényben meghatározottak szerint 4.4. A dolgozók munkarendje Vezetők munkarendje A pedagógusok munkarendje A pedagógus ügyelet rendszere A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről Intézményi juttatások a dolgozóknak Szabadság kiadásának elvei A nevelőtestület döntési jogai A Közoktatási törvény 57. alapján A nevelőtestület véleményezési joga A nevelőtestületi alkalmazotti szavazások, döntések rendje 4.5. Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás 5. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése 5.1. A belső ellenőrzés célja 5.2. Ellenőrzési tevékenységre jogosult munkatársak 5.3. Az ellenőrzés területei 5.4. Az ellenőrzések ütemezése 5.5. A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján 6. A működés rendje 6.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 6.2. Szakmai munkaközösségek feladatai A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül Minőségfejlesztési munkacsoport Osztályfőnöki munkaközösség Gyermek- és ifjúságvédelem Célfeladatra alakuló csoportok 6.3. Integrációs és képesség kibontakoztató program 6.4. A tanév rendje 6.5. Az iskola munkarendje 6.6. A tankönyvellátás és a támogatás felhasználásának rendje, térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó rendelkezések 6.7. Diákigazolványok, pedagógus igazolvány kezelése 6.8. Az iskolai könyvtár működése 6.9. Ünnepélyek és megemlékezések Az iskola hagyományai Iskolai szintű ünnepélyek és megemlékezések Osztály (csoport) szintű ünnepélyek és megemlékezések Iskolai jelképek és logók 4

5 6.10. Egyéb programok, rendezvények Egészségügyi ellátás Sportolási és egyéb művészeti lehetőségek 7. Tanulói jogok és kötelezettségek 7.1. A tanulói jogviszony keletkezése 7.2. A felvételi kérelmek elbírálásának rendje 7.3. A tanulói jogviszony megszűnése 7.4. Tanulói jogok 7.5. Tanulói kötelezettségek 7.6. A tanulók jutalmazási formái 7.7. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 7.8. Tanulói mulasztások igazolása 5 8. Az iskola használatának rendje 8.1. A dolgozók és a tanulók benntartózkodásának rendje 8.2. Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban állók részére Az iskola dolgozóinak helyiség használati rendje Az iskola tanulóinak helyiség használati rendje Berendezések és felszerelések használata Kártérítési felelősség 8.3. Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban nem állók részére 8.4. Az iskola biztonságos működésére vonatkozó szabályok 9. Balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések 10. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések 11. Az iskola külső kapcsolatai 12. Legitimációs záradék MELLÉKLETEK 1. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését és oktatását végző iskolai feladatairól 2. A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok 3. Esélyegyenlőségi Szabályzat 4. A Szegvári Forray Máté Általános Iskola könyvtárának gyűjtőkörére vonatkozó általános szabályok tantárgyanként 5. Gyakornoki Szabályzat 6. Leltárkészítési és leltározási Szabályzat

6 6 7. A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások 8. A tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1.1. Az iskola feladata A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladata, az alapító okiratban meghatározott nevelési-oktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az iskolai dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően. Megalapozni a művészeti kifejező készségeket, ill. előkészíteni, felkészíteni a tanulókat a szakirányú továbbtanulásra. Az intézmény sajátos iskola, amelyben előképző, hangszeres előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás-nevelés. Az iskolában felnőttoktatás is folyhat. További tevékenységek -hangversenyek, találkozók szervezése -zenei kamaraegyüttesek, néptánccsoportok működtetése Az intézmény tagozatai és tanszakai: -zene (zongora, szintetizátor, gitár, ütő, furulya klarinét szaxofon, fagott, szolfézs, zeneirodalom) -tánctagozat (néptánc) 1.2. Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az iskola működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el és az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol jogszabályban meghatározottak szerint az iskola diákönkormányzata, a szülői munkaközössége gyakorlásának lehetőségét a törvény biztosítja, és az igazgató felelős is érte. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, nyilvánosságra hozás felelőse az iskola igazgatója évi LXXIX. törvény a közoktatásról - A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

7 évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról - 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről - 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről - 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésről - 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről - 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 1.3. A szabályzat hatálya Az iskolai SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az iskola által szervezett külső rendezvényekre. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetén, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni Az iskola nyilvános dokumentumai Pedagógiai Program, Intézményi Minőségfejlesztési Program Az iskola pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket, a tanulókat az első tanítási napon. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv.

8 8 A dokumentumok (pedagógiai program, IMIP, házirend, stb.) az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvashatók. (honlap) Házirend A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja beiratkozás alkalmával. Megtalálható az iskola tanári szobájában és az intézményi honlapon. A házirend legfontosabb változott pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, osztályfőnöki órán. Környezet- és egészségnevelési program A dokumentum az iskola könyvtárában, a könyvtár nyilvántartási ideje alatt helyben olvasható (honlap) Megvalósításának aktuális eseményeit az éves munkaterv és a Pedagógiai Program tartalmazza. Ügyeleti rend Az iskola ügyeleti rendje a tanári szobákban és a folyosón kerül kifüggesztésre. Az iskola éves munkaterve A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv a könyvtárban, a tanári szobákban és a honlapon kerül elhelyezésre. 2. Az iskola legfontosabb jellemzői 2.1. Az iskola alapadatai ALAPÍTÓ OKIRAT Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú nevelés és oktatás feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1)-(2) bekezdéseiben, 90. (1)-(2) bekezdéseiben és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi intézményi alapító okiratot fogadja el:

9 9 1.) Az intézmény neve: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1/a. Rövid neve: Forray Máté Általános Iskola 1/b. Törzsszáma: ) Az intézmény székhelye: 6635 Szegvár, Templom u. 2.sz Az intézmény telephelyei: Új Iskola Szegvár, Régiposta u. 1/a. (általános iskolai oktatás) Újfalusi Iskola Szegvár, Iskola u. 25. (általános iskolai oktatás) Művelődési Ház Szegvár, Régiposta u. 1. (művészeti oktatás) 3.) Az intézmény alapítója: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény jogutódja a a.) Alapfokú Művészeti Iskola Szegvár nevű alapfokú művészetoktatási intézmények, melynek fenntartói jogát Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 31. napjától átvette a Furioso Művészeti Alapítványtól, b.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által augusztus 31. napján megalapított Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Forray Máté Általános Iskola nevű tagintézménynek OM azonosítója 1 : Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési szerv 3.3. Alapításának dátuma 2 : augusztus ) A fenntartó neve és címe: Szegvár Nagyközség Önkormányzat (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) 4.1. A fenntartó székhelye: Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) 4.2. Az intézmény irányító szerve: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete, Székhelye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. 5.) Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)

10 6.) Működési területe: Az általános iskolai nevelés-oktatás terén: Szegvár Nagyközség közigazgatási területe, az alapfokú művészeti oktatás terén: Szegvár Nagyközség közigazgatási területe Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 7.2. Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv Pénzügyi-gazdasági feladatait Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el Szegvár, Szabadság tér Az intézmény típusa: általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény feladatait ellátó többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola) törölve 8.2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdéseiben meghatározottak alapján gondoskodás az általános iskolai oktatásról és nevelésről az alapfokú művészeti oktatásról. 9.) Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény szervezeti felépítés tekintetében egy intézményt alkot. Szakmai feladatát tekintve: -általános iskolai intézményegység, -alapfokú művészetoktatási intézményegységre tagolódik. 11.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: - általános iskolai oktatás: 350 fő - alapfokú művészeti oktatás: 500 fő 12.) Az iskolai évfolyamok száma: - általános iskola: nyolc; 1-8. évfolyam - művészeti oktatás: tizenkettő (előképző, alapfokú és továbbképző évfolyam) 13.) Az alapfokú művészeti oktatás az alábbi művészeti ágakban, tanszakokban történik: a.) Zeneművészet Tanszakok: szolfézs előképző, furulya, klarinét, zongora, magánének, gitár, szolfézs-zeneelmélet, szaxofon, szintetizátor, kamarazene, zeneirodalom. b.) Táncművészet: Tanszakok: balett, népi játék, néptánc c.) Képző- és iparművészet: Tanszak: festészet d.) Színművészet-, bábművészet: Tanszak: színjátszás

11 11 14.) Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként: TEÁOR 8520 Alapfokú Oktatás, az államháztartás szakágazati besorolási rendjében szakágazat számú, alapfokú oktatás (művészetoktatás kivételével) szakágazat számú, alapfokú művészetoktatás 4 15.) Az intézmény feladata 15.1) Általános iskolai nevelés-oktatás terén: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Általános iskolai alapfokú nevelés - oktatás 1-8 évfolyammal - nappali tagozaton. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre (1993. évi LXXIX törvény 26. (5) bekezdés). Az iskolában a nevelési - oktatási tevékenység a közoktatásról szóló törvény, a nemzeti alaptantervről szóló 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet, a nevelési - oktatási terveket, kerettanterveket figyelembe véve elkészített, jóváhagyott pedagógiai program és helyi tanterv, az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában meghatározottak figyelembevételével elfogadott helyi tanterv, továbbá az Szentes Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve (mely településenkénti bontásban tartalmazza a jogszabályokban előírtakat) és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik. - Tehetséggondozás - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. - Kistérségi szintű logopédiai ellátás koordinálása és biztosítása. - Diáksport, iskolai sportlétesítmények működtetése. - Iskolai könyvtár működtetése. - Ellátja a gyermek és ifjúságvédelemből rá háruló feladatokat. - Az egészséges életmód valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról ) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás: gyógypedagógiai nevelés-oktatás A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján normál közösségben integráltan oktatható fejleszthető a Közoktatási törvény pontja szerint, valamint a pontjának besorolása alapján: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, ezen törvényi csoporton belül: - azon testi fogyatékos, aki önálló közlekedésre képes,

12 12 - azon hallássérült, akinek halláscsökkenése kisebb, mint 60 db, illetve implantátummal rendelkezik, - azon látássérült, akinek vizus értéke 33 % - nál magasabb, - azon értelmi fogyatékosok, aki tanulásban akadályozottak és integráltan oktathatók. b.) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. logopédiai ellátás /kistérségi feladatellátás/ A logopédiai szolgáltatás biztosítása a közoktatási törvény 35. (5) bekezdése alapján történik. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. gyógytestnevelés A gyógytestnevelés biztosítása az óvodás és általános iskolás gyermekek számára a törvény 35. (8) bekezdése alapján történik. A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. Az önkormányzat a közoktatási törvény 86. (1)-(2) bekezdése szerinti kötelező feladatát (a többiekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása) a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja ellátni: gyengén látó nagyothalló mozgásfogyatékos (enyhe fokban) beszédfogyatékos tanulásban akadályozott a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd ) Alapfokú művészeti oktatás terén: Megalapozni a művészeti kifejező készségeket, illetve előkészíteni, felkészíteni a tanulókat a szakirányú továbbtanulásra. Művészeti alapvizsgáztatás, művészeti záróvizsgáztatás folyik ) Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek: Napközi otthoni és tanulószobai ellátás - feladata, hogy a szülők igényei szerint eleget tegyen az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak (1993. évi LXXIX. törvény 53..) Oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek: előadások, versenyek, találkozók szervezése, szakkörök ) Alaptevékenység:

13 13 Szakfeladat számok 5 : Megnevezés: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános Iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16.) Az ellátható vállalkozói tevékenység köre és mértéke: Az intézmény nem folytathat vállalkozási tevékenységet. 17.) Az intézmény vezetője: A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető ) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét, az általános iskola igazgatóját a képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján ) Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 18.) A feladatellátást szolgáló vagyon: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított intézmény

14 14 térítésmentes használatába adja az alábbi ingatlanokat: - a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 259 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Templom u. 2. szám alatt található. - a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 339/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Régiposta u. 1/b. szám alatt található. - a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 1625 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Iskola u. 25. szám alatt található. A leltár szerinti ingóvagyon: Lásd. a települési önkormányzatok érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartásai alapján. Az Alapfokú Művészeti Iskola a fenntartói jog átadásakor ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Ingó vagyonát érték szerinti és mennyiségi nyilvántartás alapján leltárral adja át Szegvár Nagyközség Önkormányzatának, mely azt a közoktatási intézmény rendelkezésére bocsátja. 19.) Vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat tulajdonában levő, az általa térítésmentes használatba adott vagyonnal az intézmény az önkormányzat a vagyonhasznosítás rendjéről szóló hatályos rendelete szerint rendelkezik. 20.) Záró rendelkezések: Az Alapító Okiratot Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 74//2011. (V. 26.) Kt. határozatával fogadta el. Az Alapító Okirat 1. számú módosítását Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100//2011. (VII. 29.) Kt. határozatával fogadta el. Gémes László polgármester Gyömbér Ferencné jegyző

15 15 3. Az iskola általános szabályai 3.1. Az iskola feladata: a) Az általános iskolai tanulók nevelése-oktatása, napközis ellátása, egész napos foglalkoztatása az érvényben lévő törvények, miniszteri rendeletek, utasítások, helyi elvárások szellemében és alapján. b) Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Alapító Okirat szerint. c) Gyógytestnevelésre szoruló tanulók ellátása a évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52. szerint: A gyógytestnevelés megszervezéséhez tizenhat fős csoportonként - az iskola órakeretén felül - heti három óra áll rendelkezésre. Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés szervezéséről. A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített vagy gyógytestnevelés órára kell beosztani. A gyógytestnevelés órákat az iskolában kell megszervezni A tanulói jogviszony létesítése a) beiratkozással: az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. b) átiratkozással: a tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, és az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat A tanulók felvétele az Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe A felvételi vizsgákat május végén, június elején kell megtartani, szept. hónap első felében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát lehet tartani. Új tanuló felvételéről az igazgató figyelembe véve a felvételi bizottság javaslatát dönt. A felvétel eredményét írásban vagy az iskola hirdetőtábláján kell a tanulókkal és a szülőkkel közölni. A jelentkezőket a vizsga eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. A főtárgy, a kötelező és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól A tanulói jogviszony megszűnése Távozás esetén a tanulót távozási engedéllyel látjuk el, amely tartalmazza a tanuló tanévben elért eredményeit. Amennyiben ingyenes tankönyve van, azt az iskolai könyvtárba vissza kell szolgáltatnia. Az étkezési díját és egyéb tartozásait távozáskor rendeznie kell.

16 3.3. A nevelő-oktató munka színterei 16 A község belterületén a település szerkezetének megfelelően három iskolaépületben folyik a tanítás Az egyes iskolák körzeteinek megállapításánál, valamint a tanulócsoportok elhelyezésénél, figyelembe kell venni a tanulók életkorát Az egyes iskolák körzetét a vezetőség javaslatára a nagyközségi Polgármesteri Hivatal jegyzője határozza meg Az alsó tagozatos évfolyamok osztályainak az Újfalusi vagy az Új iskolában való elhelyezéséről a vezetőség dönt az alsó tagozatos munkaközösség javaslata alapján. A döntést minden tanévben június első hetében kell meghozni Napközis csoportok rendje A napközi otthonos csoportokat a számukra legmegfelelőbb tantermekben kell elhelyezni Az Új Iskolában és az Újfalusi Iskolában, csak az alsó tagozatos, a Központi iskolában a felső tagozatos napközi otthonos csoportok kapnak helyet A felső tagozat tanulócsoportjai (felső tagozatos napközi otthonos csoportok) a Központi iskola tantermeit, ebédlőjét, technikai műhelyeit, könyvtárát, tornacsarnokát és kiszolgáló helyiségeit valamint udvarát használhatják Törekedni kell arra, hogy az alsó tagozatos tanulócsoportok minél hamarabb megismerjék, és funkciójának megfelelően használják a tornacsarnokot és kiszolgáló helyiségeit, valamint a könyvtárat Az iskolák (Újfalu, Új, Központi) tantermeiért és a bennük elhelyezett bútorokért, oktatástechnikai - és szemléltető eszközökért, anyagokért az iskolai éves munkatervben rögzítettek alapján az azt használó nevelő (nevelők) anyagilag is felelős(ek) az erre vonatkozó rendelet értelmében. Személyi változás esetén a tanterem, szertár, technikai műhely, könyvtár átadásáról, átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni A tornacsarnokot és kiszolgáló helyiségeit, valamint a sporteszközöket sportolási célra használjuk: elsősorban: az iskola tanulóifjúsága (testnevelési órán, napközis sportfoglalkozáson, tömegsport foglalkozásokon, edzéseken, versenyeken, stb.) használhatja, felnőtt felügyelete alatt. másodsorban: a község ifjúsága, felnőtt lakossága, a más településen lakó egyének és csoportok térítési díj ellenében a nyitvatartási idő alatt, vagy külön igény szerint bejelentett időben, a tornacsarnok gondnokának felügyelete alatt használható.

17 17 harmadsorban: egyéb olyan rendezvények lebonyolítására, amely megtartják a csarnok paramétereit (megőrizve állagát!) A tornacsarnok és egyéb helyiségek használati díját és a használati díjra kötelezettek körét a vezetőség állapítja meg a Képviselő-testület jóváhagyásával. (Melléklet tornacsarnok használati tarifa tartalmazza.) 3.6. Az iskolai könyvtár tevékenységét, működését Működési szabályzat határozza meg. (Melléklet tartalmazza) 3.7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége Az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint, iskolánkban semmiféle vállalkozói tevékenység nem folytatható. Így az intézmény bármelyik épületében, vagy annak külső falán, nyílászáróin semmiféle reklámanyag nem helyezhető el. Illetve a 3.8. pontban szabályozzuk Az intézmény reklámtevékenysége Csak olyan reklámtevékenységet folytathat, amely a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel függ össze. Külső cégek általi reklámtevékenység engedélyezése az iskola területén az igazgató hatáskörébe tartozik. A reklámtevékenység engedélyezésekor különös figyelemmel kell lenni a tanulók egészséges életmódjára, a szabadidő kulturált eltöltésére, az esélyegyenlőségi törvényben foglaltakra, az iskola mindennapi működésére, bevételi lehetőségére. A reklámbevételeket az iskola diákjóléti célokra fordítja. Az iskolában nem helyezhetők el politikai reklámok. A tanulók egyéni hirdetéseiket az iskolai hirdetőtáblán helyezhetik el, a fentiekben felsoroltak figyelembevételével, a vezetőség engedélyével Konyha - főzőkonyha Napközi otthon keretében működik a központi épületben a 300 főre engedélyezett főzőkonyha, valamint az Új iskola és az Újfalusi iskola épületében egy melegítőkonyha. Mindkét épületben ebédlőt működtet az intézmény. A konyha feladata a tízórai, ebéd, uzsonna elkészítése és kiosztása. Működésének feltételei: - nyitva tartása: 6 órától óráig - személyzete: 1 fő élelmezésvezető 1 fő főszakács 5 fő főzőnő Működési rendjét meghatározza a HACCP-nek megfelelő belső szabályzat által előírtak.

18 Gondnok - karbantartó Munkaköri leírás tartalmazza a feladatait. Egyébiránt felelős az ételek kiszállításáért, megfelelő higiénés feltételek mellett. Mindenkori felelőssége az épületek műszaki szempontjából való ellenőrzése, működtetése. 4. Az iskola közösségei Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok 4.1. Az iskola nyitva tartása Az iskola nyitva tartásának ideje munkanapokon 6 órától - 19 óráig. Ettől eltérő nyitva tartást az igazgató engedélyezhet. Az általános munkarend a technikai dolgozók számára 6 órától 19 óráig; az adminisztratív dolgozók számára 7 órától 15,30 óráig tart. Az intézmény vezetője ettől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat az iskola folyamatos működésének érdekében a törvényes munkaidőkereten belül, a dolgozóval történt egyeztetés után, a jogszabályoknak megfelelően Az iskolán belüli kapcsolattartás formái Értekezletek: vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezlet, munkaközösségi értekezlet, minőségirányítási csoport megbeszélései, szülői szervezetek, DÖK megbeszélései, napi, személyes kapcsolattartások. A kapcsolattartás eszközei: személyes, telefon, hirdetőtábla, körlevél, iskolaújság, internet, , honlap. Vezetők közötti kapcsolattartás Az iskola vezetői napi kapcsolatban állnak egymással, a más vezetőt is érintő, azonnali intézkedést igénylő kérdésekben kötelező az azonnali tájékoztatás, véleménykérés. Minden második héten egy kijelölt napon 13:30 órakor vezetői értekezletet tartunk az igazgatói irodában. A vezetők az értekezletre felkészülnek saját területük aktuális eseményeiről. Napirendi pontot bármely iskolai dolgozó javasolhat, a javaslattevőt a napirendi pont tárgyalására az igazgató hívja meg. A vezetői értekezlet döntéseiről az igazgató tájékoztatja az iskolát. Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás A vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli tájékoztatás. Két hetenként tartandó vezetői értekezlet alapvető célja, hogy informálisan tájékoztassuk egymást az iskolában történt eseményekről, feladatokról. A közérdekű kérdések megbeszélése alkalmanként összehívott nevelőtestületi értekezleten is megtörténik. Az értekezlet határozatait jegyzőkönyv tartalmazza, ez a dokumentum az iskolatitkár és az igazgató irodájában áll rendelkezésre, a tantestület tagjai betekintést kérhetnek. A közérdekű, tantestületet és az osztályok tanulóit érintő információkat,

19 19 határozatokat a tanári szobában kifüggesztjük. Az iskolai honlapon lehetőségek szerint az iskolát érintő programokról tájékoztatást adunk. Az iskola vezetése rendszeresen évente véleményt kér a dolgozóktól a partneri igény- és elégedettségmérések alkalmával. A véleményeket a vezetés elemzi, az intézkedésekről értesíti a dolgozókat. A vezetők a dolgozók munkáját évente egy alkalommal, határozott szempontok alapján, személyes megbeszélés formájában értékelik. (IMIP szabályozza) A pedagógusok kapcsolattartása Az iskola pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak egymással, nevelési, oktatási problémáikat megbeszélik, ha szükséges az iskolai közösségek keretében. A vezetői tanács feladata, hogy az iskola pedagógusait érintő intézkedéseket, megbeszéléseket továbbadják, egymást kölcsönösen tájékoztassák. A vezetői tanácson az iskola dolgozói közül kérésre bárki részt vehet. Kérését, problémáit, javaslatait a vezetőség meghallgatja, és a továbbiakban dönt. Az igazgató feladata, hogy a döntésről tájékoztassa az adott dolgozót. Az iskola dolgozói, ha személyesen nem találkoznak, a tanárikban levő üzenő falat használják, t írhatnak egymásnak. Kapcsolataikban megkövetelt a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés. Nem pedagógus dolgozók Az oktató-nevelő munkát segítő nem pedagógus dolgozók is napi kapcsolatban állnak a tanulókkal, pedagógusokkal, szülőkkel. Tőlük is elvárt a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, egymás munkájának segítése. Munkájukat a munkaköri leírás szerint végzik. Javaslataikkal, panaszaikkal a kijelölt vezetőhöz fordulhatnak, aki továbbítja az információt magasabb vezető felé. A tanulók tájékoztatása A tanulók naprakész tájékoztatása az iskola mindennapi életéről iskolánk kiemelt feladata. A tájékoztatásért minden rendezvény szervezője felelős. A megfelelő tájékoztatást az igazgatóhelyettes ellenőrzi. A tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás, iskolagyűlés, osztályfőnöki órák. Írásbeli tájékoztatás: a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, ellenőrzőben, levélben, szórólapon A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok A munkaközösségek célja Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit a igazgató bíz meg egy tanévre a feladatok

20 20 ellátásával, a megbízás meghosszabbítható - aminek tényét az iskola éves munkaterve rögzíti. A szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, minőségirányítási programja, valamint az adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség feladatait a pontunk tárgyalja A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét egy igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. (közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról rendelkező évi CLXXV. törvény.) Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. (a Forray Máté Ált. Isk. SZMSZ szerinti határozatok alapján) Jogkörébe tartozik: - személyzeti és munkáltatói, valamint - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. (a Forray Máté Ált. Isk. SZMSZ) Feladata: - az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, - a megkapott költségvetési kereten belül az intézmény gazdaságos működtetése. Hatásköréből átruházza: - igazgatóhelyettesre: a) személyi anyagok és iratok gondozását, b) helyettesítések rendjét, c) az éves statisztikai jelentés elkészítését, d) az iskolai munkaközösségek pedagógiai munkájának irányítását, valamint a munkaköri leírásának alapján kitűzött feladatokat A igazgatóhelyettes A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgató helyettes vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett látja el. Részletes feladatait az SzMSz melléklete szerinti munkaköri leírás tartalmazza. A igazgató akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését. Közvetlenül irányítja: a tanítók, tanárok szakmai munkáját, munkarendjét.

21 21 Felelős: a Központi Információs Rendszer felé elkészített anyag, az intézmény belső statisztikai adatainak összegzése, a személyi anyagok rendszerezéséért. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a döntések (határozatok) végrehajtásának szakszerű megszervezése és ellenőrzése. Kapcsolatot tart: a társintézményekkel és az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározott partnerekkel. Irányítja és ellenőrzi az iskolai munkaterv feladatainak a végrehajtását, a határidők betartását, betartatását. Minden tanév elején (október 15-ig) ellenőrzi, felügyeli a tanítók és tanárok adott tanévre szóló tanmenetét. A dolgozók személyi adatainak nyilvántartásáért felel. Részt vesz a vezetés aktuális feladatainak megoldásában. Az intézmény nevelő-oktató munkájának tervezésébe, szervezésébe teljes felelősséggel és aktivitással kapcsolódik be. Az iskolavezetőség-vezetői tanács A igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete: A szakmai vezetőség tagjai: igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség-vezetők DÖK vezető tanárok közalkalmazotti tanács tagjai minőségfejlesztési csoport tagjai (alkalmanként) ifjúságvédelmi felelősök (alkalmanként) Az ülések összehívása az igazgató feladata. A vezetői tanácsot két napon belül össze kell hívni, ha a tantestület tagjainak legalább 30 % írásban kéri az igazgatótól a témakör részletes megjelölésével. A vezetői tanács döntései kötelező érvényűek, de az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokban nem dönthet A helyettesítés rendje Az igazgató akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az igazgató helyettes helyettesíti. Az igazgató távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését az igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az igazgató által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában az igazgatót az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, távolléte esetén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott pedagógus helyettesíti az intézmény székhelyén.

22 22 Aláírási jogkörrel az igazgató távolléte esetén - meghatározott esetekben a mindenkor érvényes Alapító Okiratban meghatározottak szerint A vezetők, a tantestület, valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje: A nevelőtestület, az iskola pedagógusainak közössége nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Döntési, véleményező, javaslattevő jogköre van, a Közoktatási törvényben meghatározottak szerint. A nevelőtestület határozata akár egyhangú, akár szavazattöbbséggel született az iskola és napközi otthon valamennyi pedagógusára, dolgozójára kötelezően érvényes. A határozat (határozatok) nem teljesítése, elhanyagolása, figyelmen kívül hagyása fegyelmi felelősségre vonást von maga után. A nevelőtestület által elfogadott bármely dokumentum (pedagógiai program, minőségirányítási program, iskolai munkaterv, SzMSz, házirend, beszámolók, elemzések, rövidtávú, hosszú távú feladattervek, tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, tanulók fegyelmi ügyekben való döntése, tanulók osztályozó vizsgára bocsátása) határozatjelleggel bír. A szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek a SzMSz vagy jogszabály egyetértési jogot biztosít, a tájékoztatásuk az igazgató feladata. Az osztályok szülői szervezeteivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot A szülői szervezet részére biztosított jogok: A Közoktatási törvény 59. vonatkozó bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a jelen SZMSZ a szülői szervezet részére jogokat biztosít. Egyetértési joga van: - az SZMSZ a szülőket is érintő rendelkezéseiben, - a házirend megállapításában, - a szülőket érintő ügyekben. Döntési joga van: - a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, - az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, - a szülői szervezetek saját munkaprogramjának összeállításában, tisztségviselőinek megválasztásában, - részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésében. Véleményezési joga van: - az iskola pedagógiai programjának elfogadásakor - az iskola éves költségvetésének elfogadásakor Javaslattevési jogkör:

23 23 - a nevelési-oktatási intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben A szülők tájékoztatása a Közoktatási törvényben meghatározottak szerint - írásban: minden újonnan beíratott tanuló szülőjének az iskola Házirendjének átnyújtása; a tanuló adott osztályba, csoportba sorolásának kiértesítése; a tankönyvrendelés szabályainak megfelelően a szülői lehetőségekről való tájékoztatás és adatkérés, valamint tankönyvmegrendelés biztosítása; a tanuló előmenetelének megfelelő okiratban való közlése. - digitálisan: iskola honlapján (pedagógiai program, minőségirányítási program, házirend) - szóban A dolgozók munkarendje Vezetők munkarendje Igazgató: munkanapokon 7:30 órától 16:00 óráig, igazgatóhelyettes 7:30 órától 16:00 óráig dolgozik A pedagógusok munkarendje A pedagógusok kötelező óraszámát kinevezésük (átsorolásuk, munkaköri leírásuk) tartalmazza. Feladataikat munkaköri leírásuk, az intézményvezető szóbeli, vagy írásbeli utasításai szerint látják el. A pedagógus munkaidejét a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásra, egyéni foglalkozásra, fejlesztésre, tehetséggondozásra, nevelői ügyeletre, intézményi adminisztrációra, intézményi dokumentumok készítésére kell fordítani. A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik csoportja közösségi programjainak (iskolai, osztályfőnöki munkaterv szerint) és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megvalósítása. Valamint azoknak a szakköröknek, érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi, területi, országos bajnokságoknak, továbbá más foglalkozásoknak megtartása, amelyeket az iskola pedagógiai programja, éves munkaterve, tantárgyfelosztása alapján meghatározott. A könyvtáros tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtárban szervezett foglalkozások megtartását. (melléklet tartalmazza) A pedagógus ügyelet rendszere Az iskolában alapvető elvárás a tanulók biztonsága. Tanuló az iskolában tartózkodása alatt nem maradhat felügyelet nélkül. A pedagógus ügyeletet az igazgatóhelyettes szervezi. Az ügyelet beosztása megtekinthető a tanárikban. Az ügyeleti időpontok cseréjét az igazgatóhelyettes illetve az ügyelet vezetője engedélyezi. Az ügyeleti feladatok ellátását a munkaköri leírás tartalmazza.

24 A dolgozók megbízásának, kijelölésének elvei Az igazgatóhelyettes megbízása és megbízása visszavonása előtt az igazgató kéri a nevelőtestület véleményét. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst az igazgató bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérése után. A munkaközösségek vezetőit a munkaközösségek javaslatai alapján az igazgató bízza meg. A megbízott vezetőknek a megbízás napján át kell adni új munkaköri leírásukat. A vezetői pótlék mértékét a mindenkori jogszabályok alapján kell megállapítani. Amennyiben az iskola gazdasági helyzete lehetővé teszi, a pótlék emelhető a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése, javaslata alapján. Az iskola üres állásai nyilvános pályázat útján meghirdetésre kerülnek. A pályázatokat a mindenkori közalkalmazotti tanács véleményezi A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről A feladatokkal megbízott dolgozóknak beszámolási kötelezettségük van végzett tevékenységükről. A megbízottak a megbízónak számolnak be, előre meghatározott szempontok és forma alapján, a megbízáskor meghatározott időpontban Intézményi juttatások a dolgozóknak Az intézményi juttatások minden évben a költségvetés jóváhagyása során kerülnek megállapításra. Az adható juttatások minden dolgozónak: étkezési költségtérítés jegy, hideg, vagy meleg étkezésre, közlekedési költségtérítés munkába járáshoz, ruhapénz üdülési csekk kultúra utalvány pénzjutalom Munkakörhöz kötött juttatások: munkaruha, védőruha a jogszabályoknak megfelelően. Az iskola vezetője a kiemelkedő színvonalon dolgozó pedagógus és nem pedagógus dolgozókat állami, kistérségi kitüntetésre terjesztheti fel. A felterjesztett személyekre az iskola valamennyi dolgozója és csoportja javaslatot tehet. A felterjesztéshez írásban hozzá kell járulnia a közalkalmazotti tanácsnak Szabadság kiadásának elvei A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A szabadság kiadása nem veszélyeztetheti az iskola szakszerű és törvényes működését. A pedagógusok alap- és pótszabadságát elsősorban a nyári szünetben kell biztosítani. Az őszi, téli, tavaszi szünet munkanapra eső napjai az iskolában munkanapok. Ebben az időszakban is kérhetnek szabadságot a dolgozók rendes évi szabadságuk terhére. A szabadságon nem tartózkodó pedagógusnak naponta 4 órát kell az iskolában tartózkodni ügyviteli, szakmai feladatok ellátásával. Ezek teljesítését az igazgató otthoni munkával is engedélyezheti.

25 25 Indokolt esetben hozzátartozó betegsége, egyéni szociális problémák, szakmai képzés, külföldi út, stb. szorgalmi idő alatt is engedélyezhető szabadság a pedagógusok részére, a közalkalmazotti tanács javaslatára, amennyiben a szakszerű helyettesítés megoldható A nevelőtestület döntési jogai A KTV 57. alapján A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a) nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, f) a házirend, az intézményi minőségirányítási program elfogadása, g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, i) az igazgatói pályázathoz készített vezetési programról szakmai vélemény kialakítása, j) továbbképzési terv, beiskolázási program elfogadása, k) a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása l) a bírósági kereset benyújtása pedagógiai program és SzMSz jóváhagyásának megtagadása esetén. A nevelőtestület döntési jogkörének átruházása a következő esetekben történhet: A döntési jogkört e nevelőtestület nem ruházhatja át: a), b), c), f) pontokban meghatározott jogkörök esetében. Átruházott jogkör esetében az átruházott jogkör gyakorlója köteles tájékoztatni a nevelőtestületet a nevelőtestület által meghatározott időpontban és formában. A jogkör átadása bizottságoknak történhet, meghatározott időre, feladatokra A nevelőtestület véleményezési joga A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Véleményét ki kell kérni: a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, a pedagógusok külön megbízásának elosztása előtt, az igazgató és az igazgatóhelyettes megbízása, vagy a megbízás visszavonása előtt A nevelőtestületi alkalmazotti szavazások, döntések rendje A nevelőtestület döntéseit szavazással hozza. A szavazás személyi ügyekben titkos, továbbá ha a jelenlévők 50 % + 1 fő igényli. A nevelőtestület határozatképes, ha a kinevezett pedagógusok 2/3-a jelen van. (A tartósan távol levők nélkül a törvény szabályozása szerint.)

26 26 A nevelőtestület 2/3-ának jelenlétében, 50 % + 1 fő érvényes igen szavazatára van szükség a pedagógiai program, az SzMSz, az IMIP, a Gyakornoki Szabályzat, a házirend, az éves munkaterv és módosításaik elfogadásakor. Ha fele-fele arányban dől el a szavazás, az igazgató előre leadott szavazata a döntő Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás Az iskola éves munkatervében, az igények felmérése után, az anyagi lehetőségek függvényében határozzuk meg a térítésmentesen biztosított tanórán kívüli foglalkozásokat. A sportolási lehetőséget kiemelten fontosnak ítéljük meg, ezért folyamatosan biztosítjuk. Az érdeklődési körnek, anyagi lehetőségnek, és törvénynek megfelelően indítunk szakköröket, önképzőköröket, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, rendezünk tanulmányi versenyeket, kulturális bemutatókat, házibajnokságokat, sportversenyeket. Igény szerint szervezünk költségtérítéses kirándulásokat, túrákat, sportfoglalkozásokat. Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvények esetében is érvényesek a vonatkozó iskolai szabályok a nevelőkre és a tanulókra egyaránt. (SzMSz, házirend, IMIP, munkaköri leírás) 5. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése 5.1. A belső ellenőrzés célja Az iskola nevelő-oktató munkája folyamatos fejlődésének egyik meghatározó eleme a rendszeres ellenőrzés, értékelés. Ellenőrizni, értékelni kell az iskolai dokumentumokban megfogalmazott célok teljesülését, végrehajtásának módját és hatékonyságát, a kiadott vezetői utasítások teljesítésének színvonalát, az iskola dolgozóinak munkáját, mely a teljesítményértékelés alapja. Az ellenőrzés, értékelés mindig írásban dokumentáltan történik. Az ellenőrzés folyamata megegyezik az intézményi minőségirányítási programmal Ellenőrzési tevékenységre jogosult munkatársak Igazgató: minden területen, teljes jogkörrel. Igazgatóhelyettes: munkaközösségek, pedagógusok szakmai munkája. Munkaközösség-vezetők: a munkaközösségükbe tartozó pedagógusok szakmai munkája. Külső szakértők: igazgatói megbízás alapján Az ellenőrzés területei Óralátogatások az óralátogatási lapon meghatározott szempontok alapján, a pedagógusok által készített iskolai dokumentumok ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenységek, versenyeredmények, a feladatok határidőre történő teljesítése, ügyeletesi munka, országos méréseken elért eredmények összehasonlítása az előző mérések eredményeivel ugyanazon tanulók esetében.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben