Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: február 16. 1

2 TARTALOM I. Általános rendelkezései Bevezetés Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér SZMSZ hatálya Intézményi adatok Intézményünk azonosítói: Az intézményünk tevékenységei a. Az intézmény alaptevékenységei b. Az Oktatási tevékenységhez kapcsolódó, kiegészítő tevékenységek c. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek d.Vállalkozási tevékenységünk és mértéke Intézményi alapdokumentumok Alapító Okirat Óvoda Nevelési Program Pedagógiai Program Szakmai Programok Intézmény Munkaterv Az intézményi alapdokumentumok megismerési kötelezettsége Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény szervezeti felépítése folyamatábrája Az intézmény tevékenységének komplex célja Testületeink belső tagozódása, feladata, jogállása Közalkalmazotti testület Nevelőtestület A Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházási joga Az átruházott feladat ellátásának menete A nevelőtestület feladat-és jogkörének részleges átruházása iskolai tantestületnek A nevelőtestület feladat és jogkörének részleges átruházása gyermekotthoni tantestületnek A nevelőtestület feladat és jogkörének részleges átruházása megbízási szerződésalapján egy tagjára, tagjaira A nevelőtestület feladat és jogkörének részleges átruházása SZMK-ra, DÖK-re, GYÖK-re Pedagógus Szakszervezet Intézmény belső kapcsolattartási rendszere A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartásról A vezetők valamint az érdekvédelmi szervezetek képviselői közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és a Pedagógus Szakszervezet képviselői közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és a DÖK illetve GYÖK képviselők közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az SZMK közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és települési sportkör közötti kapcsolattartás formái és rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás

3 7.5. Pedagógusok és gyermekközösségek kapcsolattartása Gyermekotthoni nevelő pedagógusok és gyermekek kapcsolattartása Pedagógusok, valamint a szülők és az SZMK kapcsolattartása Tájékoztatás Alkalmazotti közösség tájékoztatása A gyermekek/ tanulók tájékoztatása A szülők tájékoztatása A szülők szóbeli tájékoztatása A szülők írásbeli tájékoztatási rendje A külső kapcsolatok rendszere, formája és módjai Működési rend Az épület rendje Az intézmény fellobogózása, címer elhelyezése Az intézményi magatartás általános szabályai Az épületek biztonsági és vagyonvédelmi rendszabályai Az intézmény nyitva tartása A szervezeti egységek alkalmazottjainak mozgása, munkavégzésének általános szabályozása: Az tanulók és gondozottak tartózkodási helyének általános szabályozása A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, aki nem állnak jogviszonyban a nevelési- oktatási intézménnyel A szülők belépésének és benntartózkodásának rendje Az intézmény feladatai rendkívüli esemény esetén A rendkívüli esemény meghatározása Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: A rendkívüli eseményről értesítendő szervek: A veszélyeztetett épület kiürítése Az intézmény feladatai bombariadó esetén Munkarend A vezetők munkarendje A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkakörben dolgozók munkarendje A pedagógus munkát segítő munkakörben dolgozó alkalmazottak munkarendje A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje: Intézmény védőnőjének munkarendje: A gyermekek munkarendje A tanév rendje és annak közzététele Felnőttoktatás Ünnepélyek megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézményben folyó oktató-nevelő, gyermekvédelmi és az ezt kiegészítő ellátó tevékenység ellenőrzésének rendje Célja Szintjei Feladata A belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: Az ellenőrzés módszerei:

4 14.6. Kiemelt ellenőrzési szempontok a belső ellenőrzése során: Általános vizsgálati szempontjai: Az oktató nevelő munkát vizsgáló kiemelt szempontjai: Kiemelt ellenőrzési szempontok a gyermekotthoni munka belső ellenőrzése során: Kiemelt ellenőrzési szempontok a gazdasági szervezeti egység munkájának belső ellenőrzése során: Munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzés kiemelt szempontjai: A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai, kötelességei és feladatai: A belső ellenőrzésre jogosult személyek és kiemelt ellenőrzési feladataik: Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei A belső ellenőrzés menete Az ellenőrzések lezárását követő intézkedések A tanulók/gyermekek tankönyvellátása és a rendelés szabályai A tankönyvellátással rendje és a kapcsolódó feladatok A kedvezményre vonatkozó igények A vásárolható könyvek A kölcsönözhető tankönyvek Az intézményben történő kedvezményes étkeztetés lehetőségei Az intézményben oktatott és gyermekvédelmi szakellátás alá vont gyermekeket védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi prevenció, felügyelet és ellátás rendje Az intézmény feladatai a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésében és balesetekkor Etikai-, jogi-, munkaügyi előírások Tanulók művészeti alkotásaival kapcsolatos szabályok Egyéb kérdések A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai: A nemdohányzók védelme: A kereset-kiegészítés feltételei (minőségi bér, teljesítménypótlék) Kéthavi tanítási időkeret Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Kiadmányozási jog Aláírási és pecséthasználati jogkör A könyvtár működése A könyvtár használati szabályzata A könyvtárra vonatkozó adatok: A könyvtár fenntartása Az iskolai könyvtár feladatai Iskolai könyvtár szolgáltatásai A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok Állományalakítás, feltárás, állományvédelem Fölösleges dokumentumok kivonása A könyvtári állomány védelme Záró rendelkezések A könyvtáros feladata és működési rendje A feladatkör egyes területei A könyvtár működtetése Gyűjtőköri szabályzat módosításai II. vezetőségre vonatkozó rendelkezései

5 1. A vezetőség Vezetőség belső tagozódása A vezetőség célja A vezetőség feladata Az Igazgatótanács Az Igazgatótanács célja Az Igazgatótanács jogállása Az Igazgatótanács feladatai Az Igazgatótanács működése Az Intézményvezető Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető kiemelt feladatai: Az intézményvezető felelőssége Igazgatóhelyettesek Az igazgató-helyettesek jogköre és felelőssége Iskolai és Óvodai Igazgatóhelyettes feladatai Gyermekotthon-igazgatóhelyetteseinek feladata Gazdasági igazgatóhelyettes feladatai Szakmai munkaközösség vezetői A vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők helyettesítési rendje Az intézményvezető helyettesítése: Az igazgató-helyettesek helyettesítése: III. gazdasági szervezetünkre vonatkozó rendelkezései Gazdasági szervezet belső tagozódása és feladata, jogállása Belső tagozódás A Gazdasági igazgató-helyettes feladatai A Gazdasági iroda feladata: Gazdálkodási ügyintéző-pénztáros feladata Gazdálkodási ügyintéző-raktáros feladata Gazdálkodási ügyintéző-munkaügyi előadó feladata Gazdálkodási ügyintéző Szabályzatok Kisegítő tevékenységet ellátó egységek Konyha A technikai részegység IV. Oktatási-nevelési alapfeladatot ellátó szervezeti egységre vonatkozó rendelkezések Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola valamint a Pedagógiai Szakszolgálat belső tagozódása, feladata, jogállása Belső tagozódás A szervezeti egység feladata A szervezeti egység jogállása, az egységet alkotók jogállása Az iskola tantestületének (pedagógusközösség) jogállása, felelőssége: A munkaközösség-vezetők jogállása és feladatai Osztályfőnök jogállása és feladatai Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős jogállása és feladatai

6 A gyakornokok jogállása, felelőssége: A pedagógiai munkát segítők jogállása A tanulók jogállása Jogviszony létesítése Közalkalmazotti jogviszony létrejötte és megszűnése Tanulói jogviszony létrejötte és megszűnése Az iskola szervezeti egységében működő egyéb testületek jogállása: A DÖK A DÖK jogállása A DÖK jogai A DÖK működési feltételei SZMK Az SZMK jogállása A szülői szervezet jogai Az szervezeti egység munkarendje A pedagógusok munkarendje A pedagógus munkát segítő alkalmazottak munkarendje Az Óvoda, Általános Iskola és előkészítő speciális szakiskola munkarendje A tanítási napok rendje A tanítási órák rendje Az óraközi szünetek rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások A tanuló távolmaradásának igazolási rendje A tanulók értékelésének rendje A tanulók elismerése A tanulók fegyelmezésének, fegyelmező és fegyelmi intézkedések foganatosításának rendje Óvó, védő rendelkezések Az épület és környezetének védelme A közösség védelme A szervezeti egység tanulóinak védelme A tanulók testi nevelése A tanulók egészséges életmódra nevelése Nevelési-oktatási intézményen belül működő pedagógiai szakszolgálat.. 94 V. Gyermekvédelmi szakellátás alapfeladatot ellátó szervezeti egységre vonatkozó rendelkezések Gyermekotthon belső tagozódása, feladata, jogállása Belső tagozódás A szervezeti egység feladata Szakmai egységek A szervezeti egység jogállása, az egységet alkotók jogállása Igazgató-helyettesek Gyermekotthonok tantestületének jogállása A gyermekvédelmi szakellátást biztosító pedagógus munkakörben dolgozók jogállása, feladatai A család-és utógondozó jogállása, feladata A gyermekvédelmi szakellátást segítő alkalmazottak jogállása

7 Gyermekvédelmi szakellátás alá vont gyermek jogállása Gyermekotthoni utógondozottak jogállása Jogviszonyok létesítése és megszűnése Közalkalmazotti jogviszony létrejötte és megszűnése Gyermekotthoni ellátás jogviszonyának létrejötte és megszűnése A gyermekotthon szervezeti egységén belül működő egyéb testületek jogállása Gyermekjogi Képviselő Az érdekképviseleti fórum A GYÖK A szervezeti egység munkarendje A gyermekotthoni gyermekek értékelése Óvó, védő rendelkezések Az épület és környezetének védelme A közösség védelme A szervezeti egység gyermekeinek védelme A gyermekotthon speciális kapcsolatrendszere Gyermekotthoni gyermekek hétvégi és szüneti eltávozásának, a látogatások rendje Hagyományaink VI. Záró rendelkezések Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ módosítása Mellékletek I. számú melléklet: Intézményi folyamatábra II. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat III. számú melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje IV. számú melléklet: Ellenőrzési nyomvonal V. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat VI. számú melléklet: Házirend VII. számú melléklet: Napirend VIII. számú melléklet: A munkakörökhöz kapcsolódó általános szövegezésű munkaköri leírások IX. számú melléklet: Gyakornoki szabályzat X. számú melléklet: GYÖK SZMSZ XI. számú melléklet: Érdekérvényesítési szabályzat XII. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat 7

8 Budapest Főváros Önkormányzata által üzemeltetett Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Pilis Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Általános rendelkezései 8

9 1. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésben kapott felhatalmazással és Ámr. 13/A. (3) alapján meghatározott tartalommal az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) részletesen határozza meg. Szervezeti és Működési Szabályzatunk a szervezeti felépítés valamint az alapfeladatok tükrében öt részből tevődik össze. Az I. Általános rendelkezés részben kiemelten kezeltük az általános érvénnyel bíró törvényességi, tevékenység végrehajtására, a kapcsolattartásra, moralitásra vonatkozó rendelkezéseinket, amelyek az intézményünk közalkalmazott-és gyermekközösség egészét érintik attól függetlenül, mely szervezeti egység része. A II. A vezetőség és az igazgatótanács rész részleteivel segíti az új szervezeti forma alapos megértését. III. A gazdasági szervezeti egység rész elengedhetetlen, ugyanis az alapfeladat ellátásához szükséges személyi-, tárgyi és pénzügyi feltétekkel gazdálkodó szervezeti egységre vonatkozó rendelkezések az alapfeladat ellátásától eltérő, ezért célszerű külön tárgyalni. Összetett, közös igazgatású intézményként az oktatási-nevelési folyamat valamint gyermekvédelmi szakellátás biztosítása alapfeladatunk két fő területe. A két alapfeladatot ellátó szervezeti egység jogállását, céljait, feladatait, közösségeit, munkarendjét meghatározó rendelkezéseket az SZMSZ-ben a IV. és V. részben fogalmaztuk meg Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ fő célja szolgálni a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülését többcélú intézményünkben annak érdekében, hogy az intézményben elhelyezett, gyermekvédelmi szakellátás alá vont gyermekek nevelése-oktatása megvalósuljon. Szabályozza és érvényre juttassa az intézmény belső iskolájának Pedagógiai Programjában, valamint a gyermekotthon Szakmai Programjában meghatározott cél-és feladatrendszert úgy, hogy az intézmény gazdasági szervezeti egysége a pedagógiai és nevelési célok racionális és hatékony megvalósítását segítse. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben az érvényben lévő jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Tartalmát tekintve meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó feltétel-és értékelő rendszer elemeit, és azokat a rendelkezéseket, melyeket a jogszabály hatáskörébe utal Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: - A többször módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 9

10 évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosítására. - Az közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet évi XXXI. Törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. - 15/1998. (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekben, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet - 32/2005. (XII.22.) OM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 16/2008. (IV.30.) OKM rendelet az oktatási-nevelési intézmények működéséről a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosítása - Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28) Korm. r - A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.) Korm. rendelet - A Kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet - A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény évi XCII törvény a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről - A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII törvény - A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM r. - A diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet - A tankönyvpiac rendjéről szóló, 2007 évben módosított 2001.évi XXXVII törvény - A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004 (VIII.27) OM rendelet - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet évi XX törvény a munka törvénykönyvéről - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és az évi C. törvény az évi XXXIII. törvény egyes rendelkezésének módosításáról - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet illetve egyes rendelkezéseit módosító 177/1993. (XII.19) évi C törvény. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény módosításáról - A munkaköri, szakmai, illetve higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről - Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. IX.3.) NM rendelet - A katasztrófák elleni védekezés és a polgári vádelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.29) OKM rendelet - A munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel - A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI törvény évi CLII. tv. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 10

11 - 211/2007. (VIII.7.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekbe tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról - 31/2005. (XII.22.) OM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 1.3. SZMSZ hatálya Az SZMSZ és mellékletét képező egyéb szabályozók személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak illetve azokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ területi hatálya és előírásai érvényesek az intézmény székhelyének és telephelyeinek területén, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken. Az SZMSZ időbeli hatálya kiterjed a dokumentum elfogadásától visszavonásáig. A jogszabályi változásokat, vagy a fenntartó által előírt időszaki felülvizsgálatot követően az SZMSZ módosítása szükségessé válhat. A módosítás fenntartó által történő elfogadásáig a módosítást megelőző SZMSZ a hatályos. 11

12 2. Intézményi adatok 2.1. Intézményünk azonosítói: a.) Az intézmény neve: Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon b.) Az intézmény bélyegzőlenyomatai 2008 c.) székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. d.) telephelye(i): Pilis, Tölgyfa u. 15. Csiga lakásotthon Pilis, Kossuth L. u. 57/a Fészek lakásotthon Pilis, Vatyai út 30. Gézengúz lakásotthon Bendegúz lakásotthon e.) Alapító okirat száma: 712/2008.(IV.24.) Főv.Kgy. típusa: többcélú közös igazgatású intézmény (összetett intézmény) óvoda általános iskola pedagógiai szakszolgálat gyermekotthon f.) Alapító Okirat kelte: május. 31 g.) Alapítás időpontja: a Fővárosi Tanács VB által 1961 évben Hámán Kató Nevelőotthonként h.) OM azonosító: i.) KSH azonosító: j.) PIR azonosító: k.) Adóalanyiság: Alanyi és tárgyi adómentesség l.) Adószám: m.) Bankszámlaszám: Címkód: 3127 Intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Budapest, V. Városház u Intézmény felügyeleti szerve: Budapest Főváros Közgyűlése Budapest, V. Városház u Intézmény illetékessége és működési köre: Budapest Intézmény jogállása: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 12

13 2.2. Az intézményünk tevékenységei 2.2.a. Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény tevékenységei körébe a KSH TEÁOR szerint a következők tartoznak: 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8510 Iskolai előkészítő oktatás 8520 Alapfokú oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 8590 Egyéb bentlakásos ellátás Az intézmény szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Az intézmény alap szakfeladata: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Az intézmény további szakfeladatai: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Napköziotthoni-és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 2.2.b. Az Oktatási tevékenységhez kapcsolódó, kiegészítő tevékenységek Pedagógiai szakszolgálat - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés A gyermekotthon működtetése 40 fő, lakásotthon működtetése 5 lakóegységgel 40 fő, enyhe értelmi fogyatékos gyermek és testvéreik ellátására és utógondozására. Üres férőhelyei terhére az általános iskolában fogadja a pilisi enyhe értelmi fogyatékos tanulókat. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelése és oktatása. 2.2.c. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Saját üzemeltetésű konyha, mosoda és karbantartó műhely fenntartása, gépjármű üzemeltetés, saját kazán üzemeltetése. 2.2.d.Vállalkozási tevékenységünk és mértéke Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 13

14 3. Intézményi alapdokumentumok 3.1. Alapító Okirat Az intézmény ingatlan-vagyonának tulajdonjoga az Alapító Okirat szerint megosztásban Budapest Főváros Önkormányzatát és a Magyar Államot illeti meg. Az ingó vagyon teljes tulajdonjoga Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg. Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves költségvetés irányozza elő az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket Az intézmény teljes vagyonának ingyenes használati joga az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon intézményét (2721 Pilis, Kossuth L. u. 31.) illeti meg. Az intézmény jogszerű működését a közgyűlési határozat 712/2008. (IV.24) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Alapító Okirat és az ezzel való nyilvántartásba vétel biztosítja. Tartalma meghatározza intézményünk alapadatait, alaptevékenységét és kiegészítő tevékenységeinek körét Óvoda Nevelési Program Az óvoda oktatási-nevelési folyamatának szakmai tartamát az Óvoda Nevelési Programja határozza meg, mely részletesen tartalmazza: - az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit, - azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, - a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, - a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, - nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, - a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét Pedagógiai Program Az iskola oktatási-nevelési folyamatának szakmai tartamát, működését a Pedagógiai Program határozza meg, mely tartalmazza: - a nevelés és az oktatás kompetenciáinak rendszerét, - célját és feladatait, - a helyi tantervet és óratervet, - az egyes évfolyamok követelményeit és értékelését, - a minősítés szempontjait és módját, - a tanulási tevékenység formáit, - a közösségi élet hagyományrendszereit 14

15 3.4. Szakmai Programok A gyermekotthonokban a gyermekvédelmi szakellátást biztosító folyamatának szakmai tartalmát a Szakmai Programok határozzák meg, mely megfogalmazza a gyermekotthonunk és lakásotthonaink nevelési-, gondozási-, felzárkóztatási tevékenységének: - alapelvek - törvényességi hátterét - célját és feladatait, - a működés feltételeit, - a gondozás-nevelési munka cél-és feladatrendszerét - a gyermeki csoportok közösségi összetételét, - az otthonok kapcsolatrendszerét, - módszereket, - minőségbiztosítását. A Pedagógiai Program és a Szakmai Program alapelvei és a gyermek fejlődését, személyiségét előtérben tartó általános céljai azonosak. A komplex személyiséget vizsgálva az oktatási-nevelési-, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító folyamathoz kapcsolódó feladatok, azok megvalósulási környezete, és egyes módszerei eltérőek. Mindkét alapfeladat célja a gyermek egészséges szocializálása, egyéni adottságaihoz, képességeihez igazított képzés és fejlesztés, az önálló életvezetésre való nevelés Intézmény Munkaterv Intézményünk feladatait az Intézmény Munkaterve összegzi. Az intézmény egy tanévre szóló hivatalos feladatsora megvalósításához szükséges konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével. Cselekvési terv a felelősök megjelölésével rögzíti a feladat-végrehajtó személyét. A különböző szervezeti egységek éves munkatervei alapján az igazgató állítja össze az intézmény éves munkatervét. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, fogadja el Az intézményi alapdokumentumok megismerési kötelezettsége A fent felsorolt dokumentumok nyilvánosak és hozzáférhetőek. Példányai megtalálhatóak az intézmény igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, az intézmény irattárában, valamint a munkaügyi előadónál. - Megismerésük mindazok számára kötelezőek, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak. - Az oktatási-nevelési, gyermekvédelmi szakellátás folyamatának szereplői számára kötelező, a szülőknek az alapdokumentumok megismerése ajánlott. - Az SZMSZ és a Házirend vonatkozó részeinek megismerését és elfogadását az oktatási-nevelési folyamat, valamint a gyermekvédelmi szakellátás alá vont gyermek (és szüleik) aláírásukkal ellenjegyzik. Az óvodás és első osztályos tanulók aláírásképp az óvodai jelüket rajzolhatják. - Az intézmény óvodájában, iskolájában a szorgalmi időszak első tanítási napján illetve gyermekotthonában a haladási napló megnyitásakor a gyermekeinkkel ismertetni kell 15

16 a házirendet, valamint az intézmény egész területére vonatkozó baleset-és tűzvédelmi előírásokat Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény képviseletére a vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó jogosult. A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A szervezeti egységeket a munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják. Az intézményünk egyik egysége sem önálló. Az igazgató és alapfeladatokhoz rendelt igazgatóhelyettesek látják el az irányítást. Az igazgató az egyszemélyi felelős és helyettesei beszámolási kötelezettséggel tartoznak neki. Munkájukat harmonikusan és szervezetten kell ellátniuk. 4. Az intézmény szervezeti felépítése folyamatábrája (I sz. melléklet) 5. Az intézmény tevékenységének komplex célja Intézményünk minden szervezeti egysége az intézményi oktatási-, nevelési-, és gondozási célt szolgálja azon a részterületen, ahol munkaköri feladatait ellátja. Az intézmény iskolájában az oktatási-, nevelési-folyamat alanya, a szakértői vélemény alapján szegregáltan oktatható SNI enyhe, és integráltan oktatható középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek. Az intézmény gyermekotthonában a nevelési-, gondozási folyamat alanya az a sajátos nevelési igényű enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek, valamint ép intellektusú testvéreik, akik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményünkben kerültek elhelyezésre. Az integráció ilyen formájának megjelenését sajátos integrációk csoportjába sorolja. A gyermekek intézményben folyó oktatása, nevelése és gondozása gyógypedagógiai módszertant, eljárás- és eszközrendszert, gyakorlatot igényel. Az oktatásnak, nevelésnek és gondozásnak olyan hatás-együttest kell létrehoznia, amelyek a gyermek testi állapotát, idegrendszeri folyamatait, pszichológiai funkcióit, tudását, személyiségét, viselkedését, teljesítményeit kívánják kedvezően befolyásolni. A szervezeti egységek alkalmazottai különböző mértékben- együttes érik el a sérült kisgyermeknél, hogy fejlődjék az alkalmazkodó készségük, az akaraterejük, az önállóságra törekvésük, az érzelmi életük és az együttműködésük. A gyermek mindig csak annyi segítséget kaphat, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. Az oktatási-, nevelés-, gondozási folyamatnak a gyermek személyiségéhez kell simulnia, s a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósulhat meg. Eredményeképp 16

17 mind teljesebb önállóságot ér el és a társadalomba mind teljesebben képe s beilleszkedni, úgy, hogy a gyermeket ne terhelje túl. 6.Testületeink belső tagozódása, feladata, jogállása 6.1 Közalkalmazotti testület A többcélú közoktatási intézmények esetén a közoktatásról szóló törvény meghatározza a munkamegosztást az egyes feladatok tekintetében. A közalkalmazottak jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % + l fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. Az intézmény önálló működését meghatározó kérdésekben, alapdokumentumainak elfogadásánál és minden olyan esetben, amikor valamely kérdés a közoktatási intézmény egészét érinti, az alkalmazotti testületnek kell meghoznia a döntést. Az alkalmazotti testület üléseinek száma minimum - éves szinten - 2 alkalom, összehívása az intézményvezető/igazgató feladata. Szükség esetén rendkívüli alkalmazotti értekezlet intézményvezető/igazgató utasítására, témamegjelöléssel hívható össze. Az alkalmazotti testület akkor határozatképes, ha az igazoltan távollévők kivételével minden közalkalmazott jelen van. Döntéshozatalához kétharmados többség szükséges. Döntéseit nyílt vagy titkos szavazás útján hozza. Az alkalmazotti testület értekezletéről jegyzőkönyvet kell vezetni. Közalkalmazotti testület összetétele: Alap-és speciális tevékenységet ellátók: - Nevelőtestület - A pedagógiai és gyermekvédelmi munkát segítő alkalmazottak Kiegészítő tevékenységet ellátó testületek: - Irodai alkalmazottak - Konyhai dolgozók - Karbantartók, gépkocsivezető - Varroda, mosoda - Takarítók 17

18 Azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az alkalmazotti értekezletről nyílt levélben értesíteni kell. Az értesítés formája Hirdetmény. A hirdetményt jól látható helyeken, a székhelyen (főbejárat, iroda bejárati ajtaja, iskola bejárati ajtaja, tanári szoba) és a telephelyeken az értekezletet megelőző 7 munkanappal ki kell tűzni. Igazoltan távollevőnek kell tekinteni a gyermekek felügyeletét ellátó, szolgálatot teljesítő, a szabadságon és betegállományban lévő kollégákat. Az igazoltan távol lévők közül kizárólag a szabadságukat töltők vehetnek részt az alkalmazotti értekezleten. A részvételnek két módja lehetséges. Témakör függően igazgatói utasításra, vagy a dolgozó szóban bejelentett döntése alapján vehet részt az alkalmazotti értekezleten. Értesítésüket minden esetben meg kell oldani min. 4 nappal az alkalmazotti testület értekezlete előtt. Az értesítési kötelezettség az adott szervezeti egység vezetőjének kötelessége. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezleten és a nevelőtestületi értekezleten részt vehet, mint megfigyelő, azonban a határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni. Az óraadó tanár, tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti értekezleten és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni Nevelőtestület Az intézmény alap-és speciális tevékenységét ellátó önálló intézményegységek a saját ügyeikben maguk döntenek, ezért itt az önálló testületek fogadják el azokat a döntéseket, amelyek nem érintenek más szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységeket. Intézményünk egészére nézve a szakmai feladatellátás elvi tartalmát a Nevelőtestület határozza meg. A szervezeti felépítés alapján intézményünk Óvoda, Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat egységének működéséhez szükséges irányelv, funkcionális kapcsolattartás (adatszolgáltatás) határidejének meghatározását, az elvi irányítást az Oktatási és Kulturális Minisztérium látja el. A Gyermekotthon működéséhez szükséges irányelv, funkcionális kapcsolattartás (adatszolgáltatás) határidejének meghatározását, felügyeletét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látja el, illetve a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, Szociális-, és Gyámhivatal. Nevelőtestületi értekezletek számát befolyásolja a szervezeti egységek beszámolási kötelezettség teljesítésében mutatkozó, eltérő időpontok összehangolása. Éves szinten 4 db Nevelőtestületi értekezlet tartása kötelező. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézményvezető/igazgató utasítására, témamegjelöléssel. A Nevelőtestület akkor határozatképes, ha az igazoltan távollévők kivételével minden tag jelen van. Döntéshozatalához kétharmados többség szükséges. Döntéseit nyílt vagy titkos szavazás útján hozza. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. Nevelőtestület: Iskolai tantestület Gyermekotthoni tantestületek Gazdasági igazgató-helyettes A nevelőtestület, az intézményi tantestületek és a gazdasági igazgatóhelyettes közössége, oktatási-, nevelési-, felzárkóztatási-, fejlesztési-, gyermekvédelmi kérdésekben a 18

19 közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus. A nevelőtestület feladata és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata az egységes szerkezetbe foglalt iskolára vonatkozó pedagógiai program és a gyermekotthonra vonatkozó szakmai program megalkotása. Kötelessége az alapdokumentum folyamatos, a kor követelményeihez, a pedagógiai-, illetve gyermekvédelmi elvárásaihoz való igazítása, megfelelő fejlesztése. Felelőssége, hogy a nevelőtestület egységes törekedjen a megvalósítására - ezáltal elérve a tanulók magas színvonalú nevelését, oktatását, a teljes körű, otthont nyújtó ellátás biztosítását. Komplex feladatának megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat, gyermekönkormányzat és szülői munkaközösség működésével kapcsolatban. A nevelőtestület döntési jogköre: - a pedagógiai és szakmai program összeállítása, fejlesztése, elfogadása, - az SZMSZ és a házirend elfogadása, a rendelkezéseknek megfelelő kiegészítése, - az intézmény munkatervének jóváhagyása, - átfogó értékelése és beszámolók elfogadása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, - az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - a diákönkormányzat, gyermekönkormányzat és szülői munkaközösség működésének jóváhagyása, - saját feladatainak és jogainak részleges átruházása. A nevelőtestület értekezletei Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az intézményvezető, az iskolai- és gyermekotthoni igazgatóhelyettes, illetve a nevelőtestület egyharmadának kérése alapján. Az SZMK, a DÖK, a GYÖK nevelőtestületi összehívására tett kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart a tanév során. Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók az SZMK, a DÖK, GYÖK - képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: - tanévnyitó értekezlet, - félévi és év végi osztályozó értekezlet, - őszi nevelési értekezlet, - tavaszi nevelési értekezlet, - félévzáró értekezlet, - tanévzáró értekezlet. Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. 19

20 A nevelőtestület döntései és határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában A Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházási joga A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésével, vizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátását átruházhatja. Jóváhagyási jogkörét semmilyen körülmények között nem ruházhatja át Az átruházott feladat ellátásának menete Az előkészítésre átadott illetve átruházott feladatok esetén a nevelőtestület döntése határozza meg az előkészítésre, vizsgálatra kiadott tevékenység célját, feladatait, a végrehajtásra biztosított időt, a beszámolási kötelezettség szempontjait, határidejét. Az átruházott jogkör gyakorlója, illetve a megbízott testület vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek az ellátott feladatról. A beszámoló időpontja az elvégzett feladat befejezését követően, a megbízásban rögzítetteknek megfelelően, de legkésőbb a munkatervben rögzített legközelebbi értekezlet időpontjában. A nevelőtestület a megbízásra kiadott feladat végrehajtásának elismerését és egyetértését jóváhagyási jogkörének gyakorlásával fogadja el A nevelőtestület feladat-és jogkörének részleges átruházása iskolai tantestületnek - Pedagógia Program fejlesztésének előkészítése, - Az intézmény éves munkatervének összeállítása, - Az iskola munkatervének összeállítása, - a pedagógusok külön megbízatásainak elosztása, - hagyományok ápolása - pályázatok összeállítása - éves szintfelmérők és statisztikájának összeállítása A nevelőtestület feladat és jogkörének részleges átruházása gyermekotthoni tantestületnek - szakmai programok összeállítása, előterjesztése - a gyermekotthon éves munkatervének összeállítása - pedagógusok és gyermekfelügyelők megbízatásainak elosztása, - hagyományok ápolása - pályázatok összeállítása A nevelőtestület feladat és jogkörének részleges átruházása megbízási szerződésalapján egy tagjára, tagjaira - alapdokumentumok rendelkezéseknek megfelelő átdolgozása, előkészítése elfogadásra, 20

21 - felmérések elkészítése - hagyományok ápolása - pályázatok összeállítása A nevelőtestület feladat és jogkörének részleges átruházása SZMK-ra, DÖK-re, GYÖK-re - hagyományok ápolása - pályázatok összeállítása 6.3 Pedagógus Szakszervezet A Pedagógus Szakszervezeti tagság jogviszonya a pedagógus önálló, egyéni döntése alapján jön létre. Az intézményi Pedagógus Szakszervezet (továbbiakban:ipsz) vezetőjét a tagok választják egyszerű többséggel, nyílt szavazás keretében. A választott szakszervezeti vezetőt szakszervezeti titkárnak nevezzük, jogkörét 2 éven keresztül gyakorolhatja. Jogállása alapján kizárólag a szakszervezeti tagok véleményét képviselheti, s az érdekképviselet érdekében előkészítési-, előterjesztési-, jóváhagyási jogkörrel rendelkezik az alapdokumentumok tekintetében. Az intézményben folytatott tevékenységét az intézmény és szakszervezet szervezeti és működési szabályzata, az intézményben, érvényben lévő kollektív szerződés valamint az általános érdekképviseleti elvek alapján végzi a megfelelő adminisztráció vezetése mellett. 21

22 7. Intézmény belső kapcsolattartási rendszere Intézményi munkafolyamatok kétféle kapcsolattípus kialakulását segítik elő, mely a napi feladatellátás tevékenységeit szabályozzák, segítik. A vezetők és alkalmazotti egységek közötti kapcsolattartás a függelmi és a funkcionális kapcsolatra épül. Függelmi kapcsolat: A függelmi kapcsolat vonala egybeesik a szervezeti felépítéssel. Fennállása a munkaviszony fennállásáig tart. A munkaszerződésben rögzített és vállalt feladatok valamint a munkakör alapján létrejött alá-fölé rendelt viszony. Jelentésében hordozza, hogy a függelmi kapcsolat alapján minden alkalmazott csak a közvetlen felettesétől fogadhat el utasításokat. A vezető csak a közvetlen beosztottja felé intézkedhet. A függelmi kapcsolat mélységét egyértelműen meghatározza a munkajog, munka-és kollektív szerződés, az érdekképviselet és a társadalom által elfogadott vezető-beosztott etikai szabályai. Funkcionális kapcsolat: A funkcionális kapcsolat valamely cél elérése érdekében alakul ki. Két, függőségileg alá nem rendelt szervezeti egység illetve alkalmazott között létrejövő kapcsolat, ahol az egyik fél a másik félnek kötelező utasítást adhat az adott feladat ellátása érdekében. A feladatellátásához adatokat, segítséget kérhet, azonban a végrehajtó felelősségét továbbra is a meghatározott függőségi viszony szabályozza. Funkcionális kapcsolatok lehetnek: tanácskozási, adatszolgáltatási, ellenőrzési, érdekvédelmi kapcsolatok. A kapcsolatok besorolása alapján beszélhetünk: függelmi kapcsolatra épülő kapcsolattartásról: 6.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartásról funkcionális kapcsolatra épülő kapcsolattartásról: 6.2. A vezetők és az érdekvédelmi fórumok közötti kapcsolattartásról A vezetők és a PSZ képviselői közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és a DÖK illetve GYÖK képviselők közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az SZMK közötti kapcsolattartás formái és rendje 6.3. A vezetők és a települési sportkör közötti kapcsolattartásról 6.4. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 6.5. Pedagógusok és gyermekközösségek kapcsolattartása 6.6. Gyermekotthoni nevelő pedagógusok és gyermekek kapcsolattartása 6.7 Pedagógusok, valamint a szülők és az SZMK kapcsolattartása 7.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartásról Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak összetétele alapján beszélhetünk oktató-nevelő munkát végző pedagógusokról, gyermekvédelmi szakellátást végző gyermekotthoni nevelőkről, valamint e két alapfeladatot közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazottakról. 22

23 Az intézmény különböző szervezeti egységeiben dolgozó közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás alapja a függelmi kapcsolat és az érdekvédelmi kapcsolat együttes hatása. A közalkalmazotti közösség választott képviselői által tarthatja a kapcsolatot az intézmény vezetőségével jogainak gyakorlása során. Egyéni kezdeményezés során követni kell a szervezeti felépítés által biztosított előterjesztési folyamat lehetőségét. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések, személyes szakmai kapcsolat stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. A belső kapcsolattartás általános szabálya a vezetőkre nézve, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A belső kapcsolattartás általános szabálya az adott szervezeti egység dolgozóira illetve képviselőire nézve, hogy részvételével segítenie kell az intézményi feladat-végrehajtást. A teljes alkalmazotti gyűlést az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni A vezetők valamint az érdekvédelmi szervezetek képviselői közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és a Pedagógus Szakszervezet képviselői közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakszervezeti képviselő a szakszervezeti tagok megfogalmazott érdekeit képviseli. Jelenléte szükségszerű minden vezetői és szervezeti egység gyűlésén. Jelenléte megfigyelői státuszban történik, hozzászólásait a tanácsadás és véleményformálás irányítja. Szakszervezeti titkárként más szervezeti egységek gyűlésén nincs szavazati joga. A szakszervezeti tagság által megfogalmazott, jegyzőkönyvben rögzített véleményét képviseli. Szakszervezeti kérdésekben érdekvédelmi státuszban fejti ki véleményét, egyetértési-, és vétójoggal rendelkezik. A kapcsolattartás formái: megbeszélések, fórumok, szakszervezeti ülések, értekezletek, előterjesztések. A kapcsolattartás rendje: Az intézményben a kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézményben működő PSZ munkaterve tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni A vezetők és a DÖK illetve GYÖK képviselők közötti kapcsolattartás formái és rendje A DÖK illetve a GYÖK képviselő felnőtt személy vagy vezető küldött folyamatos kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. 23

24 A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető havi fogadóórájának időpontja tanévenként változik. Az adott tanév intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza. Az időpont közzététele, kifüggesztése az osztályfőnökök/csoportvezető nevelők feladata A vezetők és az SZMK közötti kapcsolattartás formái és rendje Az SZMK intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait az SZMK vezetője juttatja el az intézmény vezetőségéhez. A Szülői Szervezet az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként legalább kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A Szülői Munkaközösség Elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel és tanévenként egyszer beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről. Intézményünkben a szülőkkel való személyes kapcsolattartás nem megfelelő. A megújuló próbálkozások (iskola: családlátogatás, szülői értekezletek meghirdetése, gyermekotthon: a látogatás létrehozása intézmény által) ellenére sem alakul ki. A szülői értekezleteken a részvétel minimális. Az oktatott-nevelt gyermekek szociokultúrális hátterének jellemzői között, egyenlőre nem szerepel a szülők attitüdjében az iskolával történő rendszeres kapcsolat ápolása. Intézményünk törekszik a kapcsolat szorosabbá tételére. Tagadhatatlan, hogy vannak eredményeink, de a terület fejleszthető. A gyermekotthonban élő gyermekeink többsége gyermekvédelmi gondoskodásban, korábbi terminológiával élve, állami gondoskodásban részesült és még nincs a kapcsolatépítésnek és tartásnak kialakult kultúrája. A gyerekek részéről nagyobb az igény a kapcsolattartásra, a szülők érdektelensége miatt azonban a kontaktusok gyakoriságának és kiszámíthatóságának jobbítása a gyerekektől és munkatársainktól egyaránt sok türelmet és tapintatot kíván. Látogatási füzetet vezetünk. Gyermekek és fiatalok a törvény által biztosított formákban (levél, telefon, csomag.stb.) tarthatják a kapcsolatot A vezetők és települési sportkör közötti kapcsolattartás formái és rendje Gyermekotthonunkban elhelyezettek önálló döntésük valamint nevelőjük javaslata alapján jelentkezhetnek a települési sportkörbe. A jelentkezéseket támogatjuk, hiszen gyermekeink mozgásigényének maximális teljesülését segíti. Intézményünk vezetői szintű kapcsolattartására az együttműködés és támogatás a jellemző, melynek célja a gyermekek sikeres sportolási lehetőségének biztosítása. A felvett gyermekek és nevelőjük közvetlen, funkcionális kapcsolattartására a heti rendszeresség jellemző A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Alapja funkcionális kapcsolat egy-egy közös feladat-végrehajtás érdekében. Időszakosan erősebb, de néha fellazuló is lehet jellegéből adódóan. A hiánytalan információáramlás és az udvarias, tisztelettudó, célirányos feladatellátás érdekében a szervezeti egységek vezetőinek 24

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben