SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

2 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya Az intézmény jellemzıi, feladatai, jogállása és gazdálkodási módja Az intézmény alapdokumentumai...12 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE A szervezeti egységek Az intézmény vezetıje Az intézmény vezetısége...17 III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje A diákönkormányzat és mőködése A szülıi közösség és a kapcsolattartás rendje Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere...30 IV. A NEVELİTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A nevelıtestület mőködési rendje A nevelıtestület szakmai munkaközösségei és egyéb hatáskörök...36 V. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJE A tanév helyi rendje A tanítási napok rendje Az intézmény alkalmazottainak és tanulóinak munkarendje...44 VI. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások...55 VIII. A NEVELİ-OKTATÓ MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI A belsı ellenırzés rendszere...57

3 3 X. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Az épület egészére vonatkozó rendszabályok A helyiségek és berendezésük használati rendje Intézményi óvó, védı elıírások...67 XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai...75 XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tankönyvellátás rendje Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályozása Záró rendelkezések...84 MELLÉKLETEK...Erreur! Signet non défini.

4 4 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, vonatkozó jogszabályok Az intézmény jogszerő mőködésének biztosítása, a zavartalan mőködés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülık, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erısítése, az intézményi mőködés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola nevelıtestülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdése és a többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. alapján az iskola közösségeinek egyetértésével az alábbi szervezeti és mőködési szabályzatot fogadta el. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 2.) A Szervezeti és Mőködési szabályzat készítése során felhasznált jogszabályok Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.) kormányrendelet

5 5 a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (továbbiakban: R) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) kormányrendelet 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.r.) a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a tanév rendjérıl szóló mindenkori miniszteri rendelet A mőködés során alkalmazott jogszabályok: a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a diákigazolványról szóló 30/1999. (II.15.) Korm.rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet 3.) A szabályzat hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el, - a diákönkormányzat és a szülıi szervezet egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SZMSZ. 2. Az intézmény jellemzıi, feladatai, jogállása és gazdálkodási módja /Alapító okirat száma: AO.ÁI-8.05./ 1.) Az intézmény jellemzıi Az intézmény hivatalos neve: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola

6 6 Székhelye: Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 10. Törzsszáma: OM azonosítója: Alapításának éve: Mőködési területe: Dunaújváros város közigazgatási területe. Az Önkormányzat által meghatározott mőködési körzet keretei között kötelezı felvételt biztosító általános iskola. Szabad kapacitása terhére bejáró tanulókat is fogad. 2. ) Az intézmény alapító szerve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának jogelıdje: Sztálinváros Tanácsa Sztálinváros 3.) Az intézmény fenntartó szerve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Dunaújváros, Városháza tér ) Az intézmény felügyeleti szerve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése 5.) Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 6.) Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola 7.) Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 8.) Az intézmény maximális tanulólétszáma: 450 fı 9.) Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése: TEÁOR száma, megnevezése: 8520 Alapfokú oktatás Szakágazat száma, megnevezése: Alapfokú oktatás 10.) Az intézmény alaptevékenységei: Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységét a közoktatási törvény elıírásai, az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeinek feladatellátási, intézménymőködtetési és fejlesztési terve alapján végzi. Az önkormányzat a NAT, valamint a kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek és a módosított pedagógiai programok megvalósításához elfogadott órakeretet, illetve órakedvezményeket biztosítja ) Az intézmény alapfeladatként ellátott tevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük PM szakágazati rend) Általános iskolai oktatás 80120

7 7 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás hátrányos helyzető tanulók tanulmányinak segítése - fejlesztı, felzárkóztató oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) évfolyamos napközis foglalkoztatás évfolyamon iskolaotthonos oktatás évfolyamos tanulószobai foglalkoztatás Iskolai intézményi étkeztetés Diáksport Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása; b.) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása; - a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók nevelése, oktatása ) Az intézmény kiegészítı tevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük PM szakágazati rend) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Oktatási célok és egyéb feladatok Egyéb nem bolti kiskereskedelem

8 ) Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése 244/2005. (VI.30.) KH. számú határozata alapján egy osztálynyi informatika emelt szintő képzés városi beiskolázással, felmenı rendszerben. (Korábban: Dunaújváros Közgyőlése 32/1996. (II.6.) KH. határozata alapján.) 10.4.) Az intézmény által ellátandó vállalkozási tevékenység és mértéke: Az intézmény alap-, és kiegészítı feladata mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 11.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: A 147/1992. (XI.6.) Kormányrendeletben az önkormányzatok tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl szabályozottak alapján az intézmény használatában lévı, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az alább részletezettek szerint: Ingatlan: A 1/2 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı m 2 nagyságú természetben Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 10. szám alatti ingatlanvagyon; Hrsz. Település Terület Beépített Tulajdonos (m 2 ) terület(m 2 ) 1/2 Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingóságok: Az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplı adatok szerint. 12.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: A mindenkor hatályos gazdálkodási rendeletben megfogalmazottak szerint. 13.) Az elıirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 14.) Az intézmény gazdálkodásával összefüggı jogosítványok: A mindenkor hatályos gazdálkodási rendelet, valamint a polgármester és a jegyzı által kiadott mindenkori gazdálkodást érintı szabályzatok alapján önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény költségvetését a fenntartó szerv állapítja meg. Az intézmény a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.

9 9 Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: a számlavezetı pénzintézet neve: CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK RT. a számlavezetı pénzintézet címe: 2400 DUNAÚJVÁROS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 2. a bankszámla száma: ) Az intézmény vezetıjének megbízása: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlésének döntése alapján határozott idıre (5 évre), nyilvános pályázati eljárás útján történik. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyzı látja el. 16.) Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény igazgatója, illetve az intézményi Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározottak szerint megbízott intézményi dolgozó. 17.) A közgyőlés jóváhagyása: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlésének 324/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján. Megjegyzés: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Az intézmény alapfeladatként megjelölt tevékenységét a 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló hatályos rendelet szerint látja el. Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Jelenleg az intézmény nem látja el kiegészítı tevékenységként az számon levı feladatot.

10 Felhasználási feltételek, követelményrendszer: Az állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kiegészítı, kisegítı tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabályok: - a számvitelrıl szóló évi C. törvény - az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet - az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet - Dunaújváros Közgyőlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjérıl szóló többször módosított 1/1993. (I. 27.) KR számú rendelete alapján az SZMSZ elıírásait is figyelembe véve az ügyrend szerint határozza meg iskolánk a gazdasági szervezet feladatait. A költségvetési végrehajtás különleges elıírásai: 1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 2. kötelezettségvállalás 3. érvényesítés 4. utalványozás 5. ellenjegyzés Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók feladatai ÁFA alanyiság ténye: Az alapfeladatként ellátandó tevékenységekbıl az Iskolai intézményi étkeztetés, valamint a kiegészítı tevékenységekbıl a Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ÁFA körös. A gazdálkodási folyamat- és kapcsolatrendszere: Az ügyrend célja, hogy az intézményen belül tevékenységi körönként meghatározza a vezetık és a beosztottak gazdálkodással összefüggı feladatait, hatáskörét, továbbá a mőködés rendjét, az egyes folyamatok lebonyolításának módját. Kötelezı elıírásokat tartalmaz a következı feladatok ellátásához: - az éves költségvetés tervezése, - az elıirányzat felhasználása, módosítása, - intézményüzemeltetési, fenntartási, mőködési feltételek biztosítása, - a vagyon használata, hasznosítása, - munkaerı-gazdálkodás, - pénzkezelés,

11 11 - a számviteli nyilvántartások vezetése, - a beszámolók elkészítése, - a kötelezı adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggı egyes tevékenységek részletes elıírásait külön szabályok rögzítik, melyek a következık: - Számviteli politika - Leltárkészítés és leltározási szabályzat - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata - Pénzkezelési szabályzat - Számlarend - Bizonylati szabályzat Az intézmény bélyegzıinek használata Az intézmény bélyegzıinek felirata: - Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Dunaújváros a Magyar Köztársaság címere - Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros Bercsényi u. 10. A bélyegzık lenyomata az 1. számú mellékletben található. A bélyegzık használatára jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettes - gazdasági igazgatóhelyettes - iskolatitkár - könyvtáros Az intézményen belüli kiadmányozási jog gyakorlója: - az iskola mindenkori igazgatója Az intézmény kötelezettségvállalója: - az igazgató /vagy megbízottja 1. helyő aláíró igazgatóhelyettes/ Ellenjegyzıje: - a gazdasági igazgatóhelyettes /vagy megbízottja mérlegképes könyvelı/ Kifizetések esetében utalványozó: - az igazgató / vagy megbízottja/

12 12 Ellenırzı: - a gazdasági igazgatóhelyettes Az átutalási megbízásokat aláírhatja: - az igazgató - az igazgatóhelyettes - a gazdasági igazgatóhelyettes 3. Az intézmény alapdokumentumai - Az intézmény jogszerő mőködését az Alapító Okirat biztosítja. - Az intézmény tartalmi mőködését a Pedagógiai program határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. - A Pedagógiai program tartalmazza a nevelés és az oktatás célját és feladatait, a környezeti-és egészségnevelési programot, a helyi tantervet és óratervet, az egyes évfolyamok követelményeit és értékelését, a minısítés szempontjait és módját. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai program egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskolai könyvtárban, az iskola igazgatójánál és helyetteseinél. - A Házirend (Házszabály) az iskola mindennapi életét, a tanulók jogait és kötelességeit szabályozza. A Házirend nyilvános, minden folyosón kifüggesztve található, ezen kívül az osztályfınököknél, az igazgatóhelyetteseknél és az igazgatónál is megtekinthetı. - Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az idıpontok és a határidık kitőzésével, valamint a felelısök megjelölésével. A munkatervet a

13 13 nevelıtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, ezután megtekinthetı a munkaközösség-vezetıknél, az igazgatóhelyetteseknél és az igazgatónál. A tanév fontosabb feladatainak táblázata, amely a munkaterv része, a tanári szobában kifüggesztve is megtalálható. - Az intézmény költségvetése.

14 14 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 4. A szervezeti egységek 1.) Az intézményszervezeti egységei és vezetıi szintjei A szervezeti egységek és a vezetıi szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi elıírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelıen magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos mőködtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Intézményünk szervezeti egységeinek élén az alábbi beosztású felelıs vezetı áll: 1. számú egység: alsó és felsı tagozat, napközis csoportok, tanulószoba vezetıje: általános igazgatóhelyettes 2. számú egység: technikai dolgozók (takarítók, karbantartó, könyvelı) vezetıje: gazdasági igazgatóhelyettes Az ifjúságvédelmi felelıs, az iskolatitkár, a pedagógiai asszisztens és az oktatástechnikus az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. Intézményünk munkaközösségeinek élén az alábbi beosztású felelıs középvezetık állnak: - alsós humán munkaközösség-vezetı - alsós reál munkaközösség-vezetı - integrációs feladatokért felelıs munkaközösség-vezetı - humán munkaközösség-vezetı - természettudományi munkaközösség-vezetı - reál munkaközösség-vezetı - mérésfelelıs 2.) A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje

15 15 Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttmőködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenımentes legyen. Az eltérı tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják. Az intézmény szervezeti vázrajzát, valamint a kapcsolattartás rendjét az SZMSZ 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. 5. Az intézmény vezetıje 1.) A vezetı személye Az intézmény vezetıje csak a közoktatási törvény által elıírt feltételeknek megfelelı személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetıi megbízás legfontosabb követelménye: az intézménytípusnak megfelelı felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejő alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetıt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése elıtt azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolai szülıi szervezetnek, a diákönkormányzatnak a véleményét. 2.) Az intézményvezetı felelıssége, jogköre Feladatát és jogkörét a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv., valamint ennek végrehajtására kiadott - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. /VI. 8./ MKM. rendelet szabályozza. (Módosítás: 16/1998. (IV. 8.) MKM. r.) Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Ellátja a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat, többek között f e l e l ı s - az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, - a pedagógiai munkáért,

16 16 - az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási programjának mőködéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a tanuló- és gyermekbalesetek megelızéséért, - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - az ésszerő és takarékos gazdálkodásért, - a munkavédelmi törvény betartásáért, g y a k o r o l j a - a munkáltatói jogokat d ö n t - az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy Kollektív Szerzıdés /Közalkalmazotti Szabályzat/ nem utal más hatáskörébe, - a tanulói jogviszony létesítésérıl. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. K i z á r ó l a g o s a n jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, a gazdasági vezetıvel közösen. Az intézet igazgatójának feladatkörébe tartozik k ü l ö n ö s e n : - a nevelıtestület vezetése, - a nevelı-oktató munka irányítása és ellenırzése, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - a szülıi szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákmozgalommal való együttmőködés, - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,

17 17 - a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 6. Az intézmény vezetısége 1.) A vezetıhelyettesek ( igazgatóhelyettesek ) személye Az intézményvezetı feladatait a pedagógiai és a gazdasági vezetıhelyettesek közremőködésével látja el. A vezetıhelyettesi megbízást a nevelıtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezetı adja a határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. A pedagógiai vezetıhelyettes a törvényben meghatározott felsıfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezı személy. Az általános igazgatóhelyettes irányítja közvetlenül a pedagógusok munkáját, a nevelési igazgatóhelyettes a nevelési feladatokat koordinálja. A gazdasági igazgatóhelyttes (gazdasági vezetı) szakirányú felsıfokú képesítéssel rendelkezı személy lehet. A gazdasági vezetıhelyettes irányítja közvetlenül a pedagógiai képesítéssel nem rendelkezık munkáját. 2.) A vezetıhelyettesek jogköre és felelıssége A vezetıhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban végzik. A vezetıhelyettesek feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörükre. A vezetıhelyettesek felelıssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feldatkörökre, ezen túlmenıen személyes felelısséggel tartoznak az intézményvezetınek. A vezetıhelyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész mőködésére és a pedagógiai munkájára, a belsı ellenırzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintı megoldandó problémák jelzésére.

18 18 3.) A középvezetık jogköre és felelıssége Az intézmény vezetısége az igazgatón és a vezetıhelyetteseken kívül középvezetıkbıl áll. - a szakmai munkaközösségek vezetıi (feladatait és felelısségét munkaköri leírás rögzíti) - a diákság pedagógusvezetıje (feladatait és felelısségét munkaköri leírás rögzíti) - a közalkalmazottak választott képviselıje. A középvezetık az egyes szervezeti egységek munkáját irányítják, tervezik, szervezik, ellenırzik és értékelik. A középvezetı ellenırzéseirıl, tapasztalatairól beszámol közvetlen vezetıjének, kiemelkedı jelentıségő ügyben az intézményvezetınek. A vezetıség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelıtestületnek. Az intézmény vezetısége, konzultatív testület: véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogkörébıl ezt szükségesnek látja. Az intézményvezetıség tagjai: az intézményvezetı, a vezetıhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetıi, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselıje, a diákság pedagógusvezetıje. A vezetık és a középvezetık a vezetıi értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek mőködésérıl: a kiemelkedı teljesítményekrıl, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. 4.) A vezetık kapcsolattartási rendje Az intézmény vezetıje és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelı rendszerességgel tartanak vezetıi megbeszéléseket. A vezetıség a munkatervben rögzített vezetıi értekezleteket tart. Rendkívüli vezetıi értekezletet az intézményvezetı az általános munkaidın belül bármikor összehívhat. 5.) A helyettesítés rendje

19 19 Az igazgatót akadályoztatása esetén - azonnali döntést nem igényelı kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - az általános ( 1. helyen aláíró ) igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a gazdasági igazgatóhelyettes feladata, valamint a szakmai kérdésekben pedig az érintett szakmai munkaközösség vezetıje. A vezetık helyettesítésében közremőködnek a tanítás elıtti felügyelet ideje alatt a reggeli ügyeletes nevelık.

20 20 III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK 7. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 1.) Közalkalmazottak Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett a Közalkalmazottiak Jogállásáról szóló Törvény és ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák, valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelı munkát végzı pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelı munkát közvetlenül vagy közvetetten segítı más közalkalmazott. A pedagógusok alkotják az intézmény nevelıtestületét. A nevelıtestület (tantestület) határozza meg alapvetıen az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 2.) Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselıit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét a rendezvényeken. Az alkalmazotti értekezletre meg kell hívni mindazokat, akik a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt, és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

21 21 Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés elıkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevıvel, véleményezıvel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkezı személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelısséggel egyszemélyben, testületi jogkör esetén a testületi abszolút többség ( 50% + 1 fı ) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatásról szóló törvény 19. -a rögzíti. 3.) A közalkalmazottak tartósan magas színvonalú munkájának értékelési szempontjai Az részesülhet keresetkiegészítésben, aki a munkakörével összefüggı alapfeladatait (ld. SZMSZ, Pedagógiai Program, munkaköri leírások) kifogástalanul ellátja, és ezen felül kiemelkedı minıségő, illetve mennyiségő munkavégzés jellemzi tevékenységét. Kiemelkedı munkavégzésért járó keresetkiegészítést csak iskolánk fıállású, határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottja kaphat. Értékelési szempontok: változatos tanulásszervezési módszerek alkalmazása a tanórán, hatékony óravezetés tanítási, foglalkozási idın kívül szervezett kulturális, manuális és sport programok, kirándulások szervezése, lebonyolítása, az osztálytermek épségének, tisztaságának megóvásában, dekorálásában példamutató, a házirend elıírásait betartó, ügyeleti munkáját kimagaslóan jól végzı, az osztály neveltségi szintjében erıteljes fejlıdést mutató (nehezen kezelhetı közösséget felvállaló) a diákönkormányzat tevékenységében rendszeresen és aktívan

22 22 résztvevı tanulócsoportok vezetıi a fentiek érdekében tett erıfeszítések mértékének megfelelıen részesülnek a pótlékból, A DÖK programjainak megtervezésében, megszervezésében és lebonyolításában a kötelezı feladatokon túl, rendszeres, aktív közremőködés. Iskolai, városi, területi szaktárgyi versenyek szervezése, igényes lebonyolítása. A tanulók felkészítése versenyekre, eredményes szereplés. Az iskola menedzselésében rendszeresen, aktívan és eredményesen tevékenykedı munkatársak: kapcsolattartás az óvodákkal, nyílt órák tartása, ajándékkészítés, óvodai szülıi értekezleteken való közremőködés, programok szervezése, lebonyolítása, az ismertetı megszerkesztése, kapcsolattartás a médiákkal. Az iskola arculatának alakításában, az iskola szervezeti életét alakító munkában, az iskolai dokumentumok elkészítésében és naprakész módosításában való rendszeres közremőködés. Adminisztrációs fegyelem, a napi munkához kapcsolódó dokumentáció pontos vezetése (pl. napló, bizonyítvány, anyakönyv stb.). Sikeres pályázat(ok), mely(ek)rıl a pályázó(k) pontosan elszámolt(ak), s amely(ek)et az iskola javára hatékonyan felhasznált(ak). Az iskolai ünnepségek, mősoros estek és egyéb rendezvények szervezése, színvonalas lebonyolítása, a szereplık felkészítése tanórán kívül. A közteherviselésben való önkéntes, a kötelezı mértéket meghaladó feladatvállalás: reggeli ügyelet, helyettesítés, folyosóügyelet stb. Egyéb, az iskola jó hírét, szakmai színvonalát növelı, az iskolai életet színesítı eseti feladatok vállalása és színvonalas teljesítése. Folyamatos szakirányú önképzés. A minıségfejlesztési munkában való aktív részvétel. A kiemelt keresetkiegészítés elosztásának módszerei: - Az iskolavezetés a minıségirányítási csoportok, valamint a szakmai munkaközösségek bevonásával, a pedagógusok javaslatait figyelembe véve mérési-értékelési rendszert állított össze a kollégák tevékenységének értékeléséhez.

23 23 - A minıségbiztosítási csoport folyamatos adatgyőjtést, dokumentálást végez a tanév folyamán a kidolgozott szempontok szerint, melyek az intézményi minıségirányítási programban vannak rögzítve. - A pedagógusok félévkor és a tanév végén önértékelı lapot töltenek ki addig elvégzett munkájukról. - A kibıvített iskolavezetıség tagjai feladat- és hatáskörükben javaslatot készítenek a személyre szóló elosztáshoz, melynek megbeszélésekor a KT képviselıje is részt vesz. - A keresetkiegészítés személyekre szóló elosztása az intézményvezetı joga és feladata. A döntéskor figyelembe veszi: - az alapelveket és az értékelési rendszer szempontjait, - a kibıvített iskolavezetıség tagjainak javaslatait. 4.) Az alkalmazotti közösség kapcsolattartási rendszere Az intézmény különbözı közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetık és a választott közösségi képviselık segítségével az intézményvezetı fogja össze. A kapcsolattartásnak különbözı formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelıbben szolgálja az együttmőködést. A kapcsolattartás formái: különbözı értekezletek, megbeszélések, intézményi győlések, stb. A közös nevelıtestületi értekezletet az igazgató, a helyettesek vagy felkért elıadók tartják. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét idıpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. Az értekezlet idıpontjáról egy héttel korábban értesülnek a tantestület tagjai. A belsı kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különbözı döntési fórumokra, nevelıtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselıt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség győlését az intézményvezetı akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály elıírja, vagy az intézmény egészét érintı kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti értekezlet idıpontjáról a gazdaságvezetı értesíti a

24 24 technikai dolgozókat. Az alkalmazotti közösség értekezleteirıl jegyzıkönyvet kell vezetni. 8. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 1.) Az osztályközösségek és tanulócsoportok Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak, melynek tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetıként az osztályfınök áll. Az osztályfınököt a felelıs igazgatóhelyettes javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfınök jogosult az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. Bontott tanulócsoportban- az órakeret adta lehetıségeken belül - vesznek részt az osztály diákjai azokon a tanítási órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelvi órák, technika órák, stb.). A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege vagy a tanrend szervezése indokolja. 2.) A diákközgyőlés Az iskola tanulóközösségének a diákközgyőlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákközgyőlés nyilvános, azon megfelelı módon bármelyik tanuló megteheti közérdekő észrevételeit, javaslatait. Tanévenként legalább egy alkalommal az iskola Házirendjében meghatározott módon diákközgyőlést kell tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. A

25 25 diákközgyőlésen áttekintik az elızı közgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetérıl, érvényesülésérıl. Az iskolagyőlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli iskolagyőlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetıje vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. 9. A diákönkormányzat és mőködése 1.) A diákönkormányzat szervezete A tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre, melynek tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a tanulóközösségek által elfogadott, és a nevelıtestület által jóváhagyott szervezeti és mőködési rendje az intézményi SZMSZ mellékletében található. Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség két küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetıségébe. A tanulóközösségek ily módon önmaguk diákképviseletérıl döntenek. Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Diákönkormányzat (DÖK) látja el. Az DÖK tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetıségét, rajtuk keresztül gyakorolja jogát. Jogkörei: A Diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: - az intézmény SZMSZ elfogadásakor és módosításakor, - a Házirend elfogadásakor és módosításakor, - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor. A Diákönkormányzat döntési jogot gyakorol:

26 26 - saját mőködésérıl és hatáskörérıl, - a mőködéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - egy tanítási nap programjáról, - tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, - vezetıinek, munkatársainak megbízásáról. 2.) A Diákönkormányzat mőködési feltételei: Az intézmény tanévenként megadott idıben és helyen biztosítja a Diákönkormányzat zavartalan mőködésének feltételeit. A Diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és a Házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. 3.) A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat az DÖK képviseletében. A diákönkormányzatot képviselı pedagógus folyamatos kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. A tanulók egyéni gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetıjét. Az iskolai diákönkormányzat megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetıségi, a nevelıtestületi, valamint a szülıi szervezeti értekezletek vonatkozó napirendi pontjánál. Az osztály diákbizottsági képviselıje járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. 4.) A tanulók tájékoztatása A tanulókat tájékoztatni kell az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról. Fórumai: - az igazgató: az iskolai diákönkormányzat vezetıségi ülésén és az iskolagyőlésen

27 27 - a DÖK patronáló tanár: rendszeresen a diákönkormányzat vezetıségi ülésein, valamint a diákönkormányzat faliújságán keresztül - az osztályfınökök az osztályfınöki órákon 5.) A megkülönböztetés tilalma Intézményünkben a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek, vagy hozzátartozói színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, származása, vagyoni helyzete, kora, cselekvıképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt, valamint a nevelési- oktatási intézmény fenntartója alapján. A tanuló hátrányos megkülönböztetésének minısül minden olyan közvetlen, vagy közvetett különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye a közoktatás terén az egyenlı bánásmód megszüntetése vagy akadályoztatása, továbbá a tanuló zaklatása. 10. A szülıi közösség és a kapcsolattartás rendje 1.) A szülıi szervezet A közoktatási törvény alapján a szülık meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülıi szervezetet hozhatnak létre. A szülıi szervezet dönt saját szervezeti és mőködési rendjérıl, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselıinek megválasztásáról és képviseletérıl. Az osztályok szülıi szervezetének tagjai kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat, választott képviselıik, vagy az osztályfınök segítségével juttatják el az iskola vezetıségéhez. Amennyiben az intézményben nem mőködik iskolaszék, minden olyan alkalommal, amikor a hatályos jogszabályok szerint az iskolaszéket egyetértési jog illetné meg, a szülı szervezet véleményét ki kell kérni. A szülıi szervezet egyetértési jogot gyakorol az alábbi témákban:

28 28 Az SZMSZ elfogadásakor a szülıi szervezettel egyeztetni kell: - a mőködés rendjét, ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendjét, - a belépés és a benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, - a vezetık és az iskolai szülıi szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formáját, - a külsı kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartást, - a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket, - a térítési díj, befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, - a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, - az intézményi védı, óvó elıírásokat, - a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendıket, - a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, - a fegyelmezı intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. A házirend elfogadásakora szülı szervezetnek szintén egyetértési joga van. A szülıi szervezet véleményt nyilváníthat a pedagógiai program elfogadása elıtt. Javaslattevı jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel az intézmény irányítását, a vezetı személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintı kérdésekben. 2.) A szülık szóbeli tájékoztatási rendje Az intézmény a közoktatási törvénynek megfelelıen a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülık csoportos tájékoztatásának módja a szülıi értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.

29 29 A szülıi értekezletek rendje: - a leendı elsıs szülıknek bemutatkozó szülıi értekezletet tartunk a beiratkozás elıtt - osztályonként tanévenként kétszer, szeptemberben és februárban tartunk szülıi értekezletet, - rendkívüli esetben a megszokott alkalmakon túl is összehívhatók a szülık, - az osztályok esetleges összevonásáról a törvény szerint idıben kell értesíteni az érintett tanulók szüleit. A szülıi fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai tanévenként a munkatervben rögzített idıpontú fogadóórákat tartanak, amelyeken egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülık számára. A tanulmányaiban jelentısen visszaesı ( bukásra álló ) tanuló szülıjét az osztályfınök májusban írásban hívja be a fogadóórára, ahol a szaktanárok tájékoztatják a szülıt a minimum követelményekrıl. Ha a gondviselı a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban idıpontot kell egyeztetni az érintett szaktanárral. Családlátogatás: A családlátogatás új osztályközösségek alakulásakor (elsı, ötödik osztályban, osztályösszevonás esetén), a hátrányos és veszélyeztetett tanulók esetében különösen ajánlott az osztályfınököknek és az ifjúságvédelmi felelısnek, hogy jobban megismerjék tanulóik környezeti hátterét. Nyílt napok rendje: Az osztályok pedagógusai a szülık számára nyílt napot szervezhetnek a tanév folyamán, melyen tetszés szerint részt vehet bármelyik szülı. A nyílt nap délelıtt 8-12 óra között zajlik. A szülık kötelesek pontosan órakezdésre érkezni és a tanóra végén távozni. Szabadon kiválaszthatják, melyik pedagógus óráját szeretnék

30 30 meglátogatni, mely tanórán szeretnék gyermekük tevékenységét megfigyelni. A tanóra alatt a munka zavarása tilos, a szünetben konzultálhatnak az órát tartó pedagógussal. 3.) A szülık írásbeli tájékoztatási rendje Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató (ellenırzı) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi elımenetelérıl. Tájékoztatjuk a szülıket az intézményi élet kiemelkedı eseményeirıl és a szükséges aktuális információkról is. A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelı érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tájékoztató füzetben is feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni. Az osztályfınök kéthavonta ellenırzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja az ellenırzı füzetbıl hiányzó érdemjegyeket. Ha a tanuló ellenırzıje hiányzik, ezt az osztálynaplóba dátummal és kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint helyetteseitıl kérhetnek tájékoztatást. 11. Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere 1.) A külsı kapcsolatok célja, formája és módja Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel.

31 31 A vezetık, valamint az oktató-nevelı munka különbözı szakterületeinek képviselıi rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények alkalmazottaival meghívás vagy egyéb értesítés alapján. A kapcsolattartás formái és módjai: - közös értekezletek tartása, - szakmai elıadásokon és megbeszéléseken való részvétel, - módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, - közös ünnepélyek rendezése, - intézményi rendezvények látogatása, - hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 2.) Rendszeres külsı kapcsolatok Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos szervezettel: - a fenntartóval, - a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézményekkel, - a gyermek és ifjúságvédelmi hatóságokkal, - a nevelési tanácsadó szolgálattal, - a családsegítı központtal. - a történelmi egyházakkal. A kapcsolattartás rendje a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, mint befogadó intézmény és az EGYMI között: A Gıbel János György Fejér Megyei Gyógypedagógiai Központ és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, valamint a Nevelési Tanácsadó szakvéleményének megismertetése az osztályfınökökkel és a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal. Felelıs: igazgató. A Gıbel János György Fejér Megyei Gyógypedagógiai Központ és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, valamint a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét az adatlappal együtt az intézmény vezetıje megküldi az EGYMI vezetıjének.

32 32 Az utazó gyógypedagógus, fejlesztıpedagógus elızetes információgyőjtésekor a hospitálás, a tanórai részvétel, a gyermek megfigyelésének megszervezése. Felelıs: igazgató, integrációs feladatokért felelıs munkaközösség-vezetı. Team-megbeszélések megszervezése. Felelıs: igazgató. Az intézményen belüli kapcsolattartást az integrációs feladatokért felelıs munkaközösség-vezetı végzi az érintett gyermeket tanító pedagógusok körében. Az együttmőködési megállapodás kialakítása és megkötése. Felelıs: igazgató. Az utazó gyógypedagógus, fejlesztıpedagógus konkrét munkarendjének kialakítása. Felelıs: igazgató, igazgató-helyettes. A közoktatási törvényben megfogalmazott többletszolgáltatások biztosítása: speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek. Felelıs: igazgató-helyettes. Speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítı technikai eszközök. Felelıs: igazgató, integrációs feladatokért felelıs munkaközösség-vezetı, oktatástechnikus. A gyermek integrációjában részt vevı pedagógusok közvetlen kapcsolatot tartanak az utazó gyógypedagógussal, fejlesztıpedagógussal egyéni fejlesztési tervek elkészítésekor szakmai tanácsadást kérnek. Felelıs: igazgató A sportegyesületekkel történı együttmőködés szabályai: - tanulóink a városban mőködı sportegyesület szakosztályainak tagjai lehetnek, - SE által, valamint a szövetségek által rendezett sportversenyeken és bajnokságokon részt vehetnek, - ha az iskolai és az egyesületi verseny egy idıpontra esik, akkor az iskolai versenyen való részvétel a kötelezı. Kivétel, ha a tanuló korosztályos válogatott versenyen indul, - a sportegyesületek kikérıit legalább két nappal a verseny elıtt kéri az iskola, - az ISK mőködésének szabályai és a vezetıség jogállása az ISK alapító okiratában foglaltak szerint mőködik (ld. melléklet). A pályaválasztás elısegítése: - lehetıséget adunk nyolcadikos diákjaink számára, hogy részt vegyenek a középiskolák által szervezett bemutatkozó nyílt napokon, - a rászoruló hetedik osztályos tanulóink részére pályaorientációs lehetıséget biztosítunk. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Szilágyi Alapítvány kuratóriumi tagságával.

33 33 IV. A NEVELİTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 12. A nevelıtestület mőködési rendje 1.) Az intézmény nevelıtestülete A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv. az 56.. (1) bekezdésében a nevelıtestületet a nevelési és oktatási kérdésekben a legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervnek minısíti. Tagjait a Tv (2) bekezdése határozza meg: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltı alkalmazottja, gazdasági vezetıje, valamint a nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı felsıfokú iskolai végzettségő alkalmazottja. 2.) A nevelıtestület feladatai és jogai A nevelıtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelıen a nevelıtestület véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintı ügyben. A nevelıtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat mőködésével kapcsolatban. Az át nem ruházható nevelıtestületi jogok és hatáskörök A KT bekezdése szerint a nevelıtestület nem ruházhatja át a következıket: - a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, - az SZMSZ és módosításának elfogadása, - a házirend elfogadása, - az intézmény éves munkatervének elkészítése,

34 34 - az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, - az intézményvezetıi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggı szakmai vélemény kialakítása. Nem javasolható még az átruházása az alábbi hatásköröknek sem: - a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, - a tanulók osztályozó vizsgára való bocsátása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés. A nevelıtestület hatáskörébıl a szakmai munkaközösségekre, ill. munkaközösségvezetıkre átruházott feladatok és jogosultságok: - a próbaidıs pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak munkájának véleményezése, - a foglalkozási és pedagógiai program megvalósításához szükséges tantervek, taneszközök, tankönyvek kiválasztása, - helyi szakmai, módszertani programok összeállítása, - a munkaközösségek tagjainak jutalmazása, kitüntetésre javaslattétel. A nevelıtestületi feladatok átruházása a) Az egyes feladat- és jogkörök átadása A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - alkalmilag bizottságot hozhat létre, ill. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, a szülıi szervezetre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlói a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai munkaközösség vezetıi beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelıtestületnek. b) A nevelıtestület által létrehozható bizottságok A fegyelmi bizottság feladata: - a Házirendet súlyosan megszegı tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata,

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben