AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015

2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatályba lépése: SZMSZ kiterjedési köre A szervezeti és működési szabályzatcélja Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: Óvodai szabályzatok, és az azokat meghatározó jogszabályok: Az óvoda által használt nyomtatványok Az intézmény adatai Az intézmény alapadatai: Az intézmény alapítója, fenntartója, jogállása, illetékessége, hatásköre: Az intézmény feladata Az alaptevékenység feltételei, forrásai Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:... 8 A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az intézmény szervezeti rendje Az intézmény szervezeti egységei, felépítése: Magasabb vezető és vezető beosztású munkakör megnevezése, jogállása, feladata, a helyettesítés rendje: A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája: A köznevelési intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás Alkalmazottak köre, alkalmazási feltételek Az intézmény nevelőtestületére vonatkozó szabályok, a pedagógusok munkarendje Nevelőmunkát segítőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó szabályok, az alkalmazottak munkarendje Az intézmény működési rendje Az intézmény működési alapdokumentumai Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás A nevelési év helyi rendje A létesítmények és helyiségek használatának rendje: A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel: Ügyintézés rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Kártérítési felelősség

3 4.8 Az intézményi étkeztetés biztosítása, az étkezéssel kapcsolatos szabályozások: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Belső ellenőrzések Intézményi önértékelés Az óvoda külső és belső kapcsolatai Fenntartó- Óvoda Helyi egyházközség- Óvoda Polgármesteri Hivatal- Óvoda Család- Óvoda Óvoda- Iskola Óvoda- Szakszolgálatok Óvoda- Egészségügyi Intézmények Óvoda- Kulturális intézmények Óvoda-köznevelési intézmények, társintézmények Az intézményi hagyományok ápolása Az óvoda egészségvédelmi szabályai, intézményi védő óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: A dolgozók egészségvédelmi szabályai A gyermekbaleset megelőzés feladatai Baleset esetén teendő intézkedések A dohányzás szabályozása: Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó esetén szükséges teendők: A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, EGYÉB DOKUMENTUMOK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK FÜGGELÉK HIVATKOZÁSI JEGYZÉK

4 Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek! (Teréz anya) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szabályzat hatályba lépése: Az érvényben lévő SZMSZ módosítását szükségessé tette az intézmény fenntartójának névváltozása, az óvoda Alapító Okiratának módosítása, a jogszabályi változások melyek több ponton is módosították az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési és egyetértési jogot gyakorol a szülői közösség. E szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztésére alapján a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó jóváhagyásával lesz érvényes, s ezzel az azt megelőző szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti. Az SZMSZ a jóváhagyása napján lép hatályba. Ez az SZMSZ új, egységes szerkezetbe foglalva kerül kiadásra, határozatlan időre szól, módosításra akkor kerül sor, ha a szülők közössége, az óvodavezető vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A szervezeti és működési szabályzat megtekintése A Szervezeti és Működési Szabályzatot a szülők, az intézmény dolgozói, valamint az érdeklődők megtekintheti az óvodavezető irodájában, munkaidőben, továbbá az intézmény és a fenntartó honlapján. 1.2 SZMSZ kiterjedési köre A Szabályzat érvényes: az óvoda minden alkalmazottjára: o pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra: óvodapedagógus; o o nevelőmunkát segítőkre: dajka, pedagógiai asszisztens egyéb munkakörben dolgozókra: irodai adminisztrátor, karbantartó szülőkre, hozzátartozókra az óvodába járó gyermekekre az óvodában munkát vállalókra. Betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 1.3 A szervezeti és működési szabályzatcélja Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata az érvényes jogszabályokat és az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit alapul véve meghatározza a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, és a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, valamint mindazon rendelkezéséket, melyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 3

5 Az SZMSZ a kialakított tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda a feladatait az Alapító Okiratban foglaltak, a Nevelési Program és végrehajtására készült éves Munkatervek, nevelési és oktatási tervek, Házirend, SZMSZ és egyéb szabályzatai alapján végzi. 1.4 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 2012.évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben való végrehajtásáról 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. tv. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól, valamint módosítása 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII.22.) Korm. r. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről 26/1997. (IX.3) NM r. Az iskola-egészségügyi ellátásról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1.5 Óvodai szabályzatok, és az azokat meghatározó jogszabályok: 1. Alapító okirat: Nkt.21. (2) bekezdés 2. Munkaterv: 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet 3. (1)-(2) és (5)-(8) bekezdések, 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés e) pontja 3. Házirend: Nkt.25. (2)-(3) bekezdések, 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet 5. (1) bekezdés 4. SZMSZ: Nkt.25. (1)-(4) bekezdések, 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet 4. (1) és (4)-(5) bekezdések, 5. Pedagógiai (Nevelési) Program: Nkt.26. (1) bekezdés 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet Továbbképzési Program: 277/1997. (XII.27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 7. Beiskolázási terv: 277/1997. (XII.27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 8. Munkavédelmi szabályzat: évi XCIII. törvény 2. (3) bekezdés 9. Munkahelyi kockázatértékelési szabályzat: évi XCIII. törvény 54. (2)-(5) bekezdései 4

6 10. Tűzvédelmi szabályzat: 1996.évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdés 11. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. (4) bekezdés 12. Kockázatkezelési szabályzat: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Pénzkezelési szabályzat: évi C. törvény 14. (5) bekezdés d) pontja 14. Leltárkészítési és leltározási szabályzat: évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja 15. Eszközök és források értékelésének szabályzata: évi C. törvény 14. (5) bekezdés b) pontja 16. Iratkezelés és adatok kezelésének, valamint továbbításának szabályzata: Nkt. 43. (1) bekezdés, 1995.évi LXVI. törvény 9. (4) bekezdés és 10. (1) bekezdés a) pontja 1.6 Az óvoda által használt nyomtatványok 1. Felvételi előjegyzési napló 2. Felvételi és mulasztási napló 3. Óvodai csoportnapló 4. Óvodai törzskönyv 5. A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény: / 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet 88. / 2 Az intézmény adatai 2.1 Az intézmény alapadatai: Az intézmény neve: Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda Az intézmény székhelye: 3950 Sárospatak, József Attila út 31. Az intézmény OM azonosítója: Elérhetőségek: Tel: 47/ Honlapcím: ovisziget.hu/oromhirvetelovoda Intézményvezető neve: Tóth Ottóné 2.2 Az intézmény alapítója, fenntartója, jogállása, illetékessége, hatásköre: Az alapítás éve: 2011 Az alapító szerv neve: Miskolci Apostoli Exarchátus Székhelye: 3526 Miskolc, Szeles u. 59. A fenntartó jogállása: Önálló egyházi jogi személy Az intézmény fenntartója: Miskolci Egyházmegye, 3526 Miskolc, Szeles u. 59. A hatályos alapító okirat kelte: Kelte: május 28. Száma: 1076/2015 5

7 Adóhatósági azonosító szám: Aktuális működési engedély száma: Kelte: június 30. Száma: BO/11/688-3/2015 Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő, egyházi fenntartású köznevelési intézmény Az intézmény gazdálkodásának módja: Önállóan gazdálkodó intézmény Az intézmény típusa: Működési területe: Napközi Otthonos Óvoda Sárospatak Város és közigazgatási területe, és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe Óvodai csoportok száma: 3 Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő 2.3 Az intézmény feladata Az intézmény állami feladatként ellátott feladata Az állami, önkormányzati köznevelési feladatellátást óvodánk Egyoldalú nyilatkozat alapján teljesíti. A hatályos Egyoldalú nyilatkozat: Kelte: augusztus 27. Száma: 1546/2015 Alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. Kiegészítő tevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Szabadidősport, (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatások Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 6

8 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Egyéb vendéglátás Az óvodánk, mint minden más óvoda arra a célra van rendelve, hogy a teljes emberi személy kiformálódásán munkálkodjon. Ezt a célt a keresztény életszemlélet szerint igyekszik elérni. Óvodánk a családias szellemre épít, alapja a szeretet és a kölcsönös bizalom. Kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényének figyelembevétele, egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségének megteremtése. Az óvoda feladata a gyermekek lelki, testi, és értelmi fejlődésének, készségeinek és képességeinek, ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak megfelelő tudatos fejlesztése. Ennek érdekében a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel, a szülők közösségével. Intézményi szinten felelős a szülővel való együttműködésért, a gyermekközösség kialakításáért és fejlesztéséért, a szülők közösségével való együttműködéséért. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében folyik. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korától a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig tart. 2.4 Az alaptevékenység feltételei, forrásai Intézményi vagyon működtetése Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda önállóan működő és gazdálkodó intézmény. Szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéshez szükséges fedezetet a normatív állami hozzájárulás igénybevétele és egyházi kiegészítő hozzájárulás biztosítja. A működést segíti még: pályázatokon nyert összeg, egyházi, fenntartói támogatás. Az óvoda költségvetésének összeállításáról, a gazdálkodásáról, a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításáról, a takarékos gazdálkodásról az óvodavezető gondoskodik. Vagyona felett a Miskolci Egyházmegyének van rendelkezési joga. Gazdálkodással kapcsolatos szabályozás A könyvviteli nyilvántartást szerződés alapján könyvelőiroda végzi. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az óvodavezető az egyszemélyi felelős, aki aláírási joggal bír. 7

9 Az óvoda házi pénztárának mindenkori felelőse az óvodavezető. Munkáját segíti az irodai adminisztrátor, aki kiállítja a számlákat és bizonylatokat, rögzíti a gazdasági eseményeket, végzi és rögzíti az óvoda pénzügyi számviteli ügyeit. Az óvodavezető helyettes ellen jegyzi a készpénzfizetési számlákat. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen együttesen az óvodavezető és helyettese írja alá. A banki utalásokat az óvodavezető és az óvodavezető helyettes együttesen végzi. Az óvoda bankkártyájának kezelője az óvodavezető. A költségvetési intézményben az intézményvezető feladatai, felelőssége: A gazdálkodás szabályszerűségéért, a gazdasági tevékenységek jogszabályi követelményeinek megfelelő érvényesítéséért, az intézményen belüli megszervezéséért az intézmény vezetője felelős. Felelőssége általánosan kiterjed: az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, feladatai ellátásához a költségvetési szerv kezelése, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, a tervezésre, beszámolásra, információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség megfelelő teljesítéséért, ezeknek a végrehajtásáért felel. Az intézmény feladatellátásához rendelkezésre bocsátott vagyon, gazdasági háttér A sárospataki önkormányzat tulajdonában lévő, közoktatási szerződésben 165/2011. (V.31.) számú képviselőtestületi határozattal átadott ingatlan és épület: Hrsz. 287, épület alapterülete: 743 m2. Címe: 3950 Sárospatak, József Attila út 31. A nevelőmunkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, szemléltető eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 2.5 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú (fej) bélyegző: Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 3950 Sárospatak, József Attila út 31. OM: Körbélyegző (nagy): Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 3950 Sárospatak, József Attila út 31. OM: Körbélyegző (kicsi): Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 3950 Sárospatak, József Attila út 31. OM:

10 Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Az intézményvezető Az intézményvezető helyettes Cégszerű aláíró: Az intézményvezető. A pecsét az intézményvezető aláírásával hiteles. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 3 Az intézmény szervezeti rendje 3.1 Az intézmény szervezeti egységei, felépítése: A köznevelési intézmény belső szervezeti egységének, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, zökkenőmentesen a követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. Szervezeti felépítés: 1. Vezető beosztások Magasabb vezető beosztású: óvodavezető Vezető beosztású: óvodavezető helyettes 2. Nevelőtestület: A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi, pedagógus munkakörben foglalkozathatott alkalmazottja. 3. Az óvoda alkalmazotti közössége: Az intézményben foglalkoztatott valamennyi alkalmazott. Az intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. ábra tartalmazza 9

11 Óvodavezető Irodai adminisztrátor Óvodavezető helyettes Pedagógiai asszisztens Óvodapedagógus Karbantartó Dajkák 3.2 Magasabb vezető és vezető beosztású munkakör megnevezése, jogállása, feladata, a helyettesítés rendje: 1. sz. ábra Magasabb vezető beosztású munkakör Munkakör megnevezése: intézményvezető Jogállása: magasabb vezető beosztású, egyszemélyi felelős vezető Kinevezési és megbízási rendje: A fenntartó Miskolci Egyházmegye Megyéspüspökének kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézményvezető határozatlan időre szóló alkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és határozott időre szóló vezetői megbízása, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlása. Főbb feladatköre: A részletes feladatokat tartalmazó munkaköri leírást a kinevezési okirattal együtt a Püspök adja ki. Helyettesítés rendje: Az óvoda székhelyén felelős vezetőnek kell bent tartózkodnia az intézmény nyitvatartási ideje alatt. Az intézményvezetőt az intézményvezető-helyettes, mindkettőjük egyidejű távolléte esetén a legtöbb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus helyettesíti. Vezető beosztású munkakör Munkakör megnevezése: intézményvezető helyettes Jogállása: magasabb vezető beosztású, az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkör kivételével, teljes jogkörrel helyettesíti. 10

12 Kinevezési és megbízási rendje: Az alkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és a vezetői megbízása az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik, kérve a fenntartó hozzájárulását. Felette teljes munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorol. Főbb feladatköre: A részletes feladatokat tartalmazó munkaköri leírást az intézményvezető adja ki, mely jelen szabályzat függelékében található. Helyettesítés rendje: Az intézmény éves Munkatervében évente részletesen rögzítettek szerint. A vezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a legtöbb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus dönt az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekben. 3.3 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája: A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek tagjait, vagy az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, és nyilatkozatukat jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az óvodával alkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. Döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többsége (50%+1) alapján dönt. A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület jogosítványai Döntési jogkörébe tartozik a pedagógiai program és módosításának elfogadása a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása az óvoda éves munkatervének elfogadása a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása a házirend elfogadása jogszabályban meghatározott más ügyek 11

13 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet: A nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az óvodavezető helyettesek megbízása, illetve megbízás visszavonása előtt, az óvoda költségvetésében szakmai célokra, rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében. A nevelőtestület hatáskörébe tartozó olyan feladatokat nem ruházhat át, amelyekben döntési kompetenciát gyakorol. Az átruházott feladatok elvégzéséről, beszámolói kötelezettséggel tartozik a konkrét feladattal megbízott pedagógus. Írásbeli beszámolási kötelezettsége az óvodavezető felé van. A nevelőtestület értekezletei A nevelési év során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: évnyitó, évzáró, őszi és tavaszi nevelési értekezletek; Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 50%-a, valamint az intézmény vezetője szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak megbeszélésére. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha a főállású pedagógusok 75%-a megjelent. Napirend, jelenléti ív írása kötelező. Igazolt távollét egy alkalommal fogadható el az év során. A gyermekek elhelyezéséről az értekezlet ideje alatt gondoskodunk, vagy nevelés nélküli munkanapon tartjuk. A nevelőtestület az évnyitó értekezleten dönt: a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi fejlesztéséről, óvodai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, valamint a gyermekkel kapcsolatos egyéb programokról, egyéb külön foglalkozások formáiról, a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok, pl.: nevelőtestületi értekezletek időpontjának, tartalmának meghatározásáról, stb. a feladat ellátási felosztásáról, a szülőkkel való kapcsolattartás formáiról, a szünetek és a nevelés nélküli munkanapok időpontjáról, az éves munkaterv elfogadásáról. A nevelési év helyi rendjét, az intézmény házirendjét és a balesetvédelmi előírásokat a vezető óvónő és az óvónők minden évben, az első szülői értekezleten ismertetik a szülőkkel. Az óvoda vezetősége és a nevelőtestület, alkalmazotti közösség közötti kapcsolattartás: A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség kapcsolattartása az óvodavezető és az óvónők, egyéb alkalmazottak közötti napi közvetlen, személyes kapcsolat az óvoda bejárása során, valamint az 12

14 óvodavezető helyettes és a különböző feladatokkal megbízott dolgozók közreműködésével közvetett formában valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az óvodavezetőség ülései, a különböző értekezletek, a megbeszélések, és a pedagógiai eszmecserék, napi szintű vezetői látogatások, személyes és hivatalos ügyintézés. E fórumok időpontját az óvodai munkaterv határozza meg. A vezetőség, a nevelőtestület és a szülők közötti kapcsolattartás Az óvodavezető az óvoda egészének életéről, az aktuális feladatokról a szülői közösség összejövetelein, a szülői értekezleteken, a csoportokban elhelyezett hirdetőtáblákon, fogadóórákon és az óvoda honlapján tájékoztatja a szülőket. A szülők személyes ügyeiket a vezetőhöz bejelentkezve, a napi munkaidő alatt, vagy előre egyeztetett időpontban intézhetik. Az óvodai csoportok pedagógusai a csoportok szülői értekezletén, fogadó órákon, a gyermekek érkezésekor és távozásakor napi szinten, vagy a csoport hirdetőtábláján, az óvoda honlapján, illetve interneten, zárt közösségi oldalakon tájékoztatják a szülőket. A nevelési évben minden csoport 3 szülői értekezletet tart, amelyen az óvónők csoport szinten tájékoztatják a szülőket az óvodai életről. A csoport szülői értekezleteken lehetőség szerint az óvoda vezetője is jelen van. A szülők így közvetlen formában is tájékozódhatnak az óvodai szintű ügyekről. 3.4 A köznevelési intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás A köznevelésben alkalmazottak körét, alkalmazási feltételeit és annak szabályait a Köznevelési törvény tartalmazza. Az intézmény felelős vezetője Heti munkaideje: 40 óra Kötelező munkaidő: heti 10 óra, melyet elsősorban a gyermekek pedagógiai szűrésével, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési-tanulási-magatartászavaros gyermekek gyógypedagógiai/pedagógiai fejlesztésével tölt. Heti egy alkalommal vezeti a Zeneterápiás tehetség kibontakoztató csoport műhelyfoglalkozását. Alkalmanként bekapcsolódik a csoportok ünnepekre való felkészítésébe, kirándulások, gyermekprogramok szervezésébe és lebonyolításába. Munkaidő beosztása, a benntartózkodás rendje kötetlen Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 13

15 Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A nevelési intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési és értékelési feladatainak működéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az óvoda élén az intézményvezető áll. A nevelési oktatási intézmény vezetőjének feladata: a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése, a vezetői feladatok szakszerű ellátása és összehangolása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása: - feladata a költségvetés tervezése, végrehajtásának ellenőrzése, felügyelete, - ellenőrzi a pénzkezelést, - előkészíti az előirányzat módosítását szükség szerint, - feladata a pénzellátás és finanszírozás tervezése, felügyelete, - a kötelezettségvállalást engedélyezi, - utalványozást elvégzi, - ellenőrzi az ellenjegyzést, érvényesítést, - felelőse és egyben irányítója is az információáramlásnak, a szolgáltatás minőségének, - elkészíti az előírásoknak megfelelően a pénzügyi beszámolót, - felelős az intézmény működtetéséért és a vagyonkezelésért, vagyonvédelemért. gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése, irányítása, óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésének irányítása, a tanügyi nyilvántartás és törlés joga, a szervezeti egységek munkájának összehangolása. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A munkaidejét központilag kiadott jelenléti íven (Száma: C.Sz.ny.60-3.r.sz. Vectra-Line Kft. Budapest), és az óvodában használatos munkaidő nyilvántartási lapon vezeti. A nyilvántartási lap jelen szabályzat mellékletében található. Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársaival, az intézményvezető-helyettessel és az irodai adminisztrátorral látja el. 14

16 Az irodai adminisztrátor a vezető közvetlen felelős beosztású munkatársa. Feladatait teljes felelősséggel végzi. Munkáját a munkaköri leírásban rögzítettek szerint látja el, mely megtalálható jelen szabályzat mellékletében. A munkaidejét központilag kiadott jelenléti íven vezeti. Száma: C.Sz.ny.60-3.r.sz. Vectra-Line Kft. Budapest Az óvodavezető-helyettes A vezető közvetlen munkatársa. Az intézményvezető-helyettes kinevezését a nevelőtestület véleményezési jogkörének megtartásával, a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető adja. Az intézményvezető-helyettesi feladatot az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphatja. Az intézményvezető-helyettes vezetői és óvodapedagógusi feladata és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet a munkaköri leírás tartalmaz. Heti munkaideje: 40 óra. Csoportban töltendő kötött munkaideje: 24 óra. A fennmaradó heti 16 órában segíti és támogatja az óvodavezetőt a hosszú és rövid távú célkitűzéseinek megvalósulását, felkészül a szakmai munkájára. Feladatai: Segíti és támogatja az óvodavezetőt az ésszerű és takarékos gazdálkodás tervezésében. Segíti a Nevelési Program elkészítését, szükség szerint gondoskodik a nevelési program beválásának vizsgálatáról, módosításáról. Közreműködik az intézményi szabályzatok felülvizsgálatában, az SZMSZ elkészítésében. Javaslatot tesz az éves munkaterv elkészítéséhez. Közreműködik az intézmény vezetésével kapcsolatban rábízott feladatok végrehajtásában. Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben ellátja az óvodavezető helyettesítését, tartós távollétében a munkáltatói jogkör kivételével, teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket az óvodavezető meghatároz. A munkájáról, tevékenységéről beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvodavezetőnek. Megszervezi az egyházi, a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplését. Közreműködik a pedagógiai munka ellenőrzésében és értékelésében, a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében. Szakszerűen irányítja a karbantartó és a pedagógiai asszisztens munkáját Munkaidejét munkaidő nyilvántartási lapon vezeti, mely jelen szabályzat mellékletében található 3.5 Alkalmazottak köre, alkalmazási feltételek Az intézmény munkavállalói tekintetében a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni. Az alkalmazás feltételei: Büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva) Munkaalkalmasság (orvos által igazolva, a rendszeres felülvizsgálat kötelező) 15

17 A munkakörhöz szükséges végzettség, szakképesítés (oklevéllel, bizonyítvánnyal igazolva) Óvodapedagógusi munkakörben a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatható. Az óvodapedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, munkájának ellátása során a gyerekekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban, a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatokat ellátó személy. Általános rendelkezések az intézmény dolgozóival szemben A munkafegyelemmel kapcsolatos szabályokat, a munkából való távolmaradás rendjét az Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően kell betartani. Munkaidő alatt, vagy a munkaidő lejárta előtt az intézmény épületét csak a vezető, vagy a helyettese engedélyével lehet elhagyni. Magánjellegű program miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást kérni. A betegség miatti távollétről szóló orvosi igazolást keresőképessé váláskor el kell juttatni az intézményvezetőnek vagy az irodai adminisztrátornak. Szabadság igénylése és kivétele a Kjt. és a munka törvénykönyv szabályozásának megfelelően történik. Attól eltérő esetben a vezető csak az intézmény zavartalan működésének biztosítása esetén köteles a kérésnek eleget tenni. Munka alkalmassági vizsgálatok elvégzése évente egy alkalommal történik, az ezt igazoló dokumentumok bemutatása kötelező. 30 napot meghaladó betegség hiányzás esetén a dolgozó soron kívüli alkalmassági vizsgálatot köteles végeztetni. Az óvoda belügyeit külső személlyel megtárgyalni nem etikus, az óvoda minden dolgozóját titoktartási kötelezettség terheli. A gyermekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni. A szülőt az óvodapedagógus csak a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról tájékoztathatja. 3.6 Az intézmény nevelőtestületére vonatkozó szabályok, a pedagógusok munkarendje A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége. A nevelőtestület tagja a nevelési oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. Az óvodapedagógusokra vonatkozó rendelkezések A színvonalas pedagógiai feladatok ellátása érdekében előírt rendelkezéseket a Pedagógiai Program, az SZMSZ, az éves Munkaterv és a munkaköri leírások tartalmazzák. Az óvodapedagógus a gyermek érdekeinek megfelelően, vagy a szülő kérésére fogadóórát szervez. A gyermekek egyéni fejlettségéről a pedagógiai programban szabályozottak szerint dokumentációt készít. A szülőnek rendszeresen érdemi tájékoztatást nyújt a gyermek fejlődéséről a pedagógiai programban szabályozottak szerint. A gyermekekről, szülőkről nyilvántartott személyes adatok közlésére vonatkozó szabályokat betartja, pontos naprakész adatszolgáltatást biztosítja. A gyermekcsoport testi épségének megóvása, biztonságos körülmények megteremtése érdekében az óvónő a gyermekcsoportot nem hagyhatja felügyelet nélkül. Szükség esetén a gyermekcsoportok 25 főig összevonhatók. Ügyeletben, délutáni pihenés ideje alatt, baleset 16

18 ellátása esetén a vezető engedélyével a gyermekek felügyeletét az óvoda más dolgozója is elláthatja. Az óvodapedagógusnak bejelentési kötelezettsége van az intézményvezető felé, ha a gyermekekkel együtt elhagyja az épületet. A zárás után az óvodában maradt gyermeket nem viheti haza óvodai dolgozó, a szülőt kell értesítenie (telefonon), ha nem érhető el, akkor rendőrségi segítséget kell kérni. A gyermeket annak a személynek lehet odaadni, aki a szülőtől írásos meghatalmazást hoz, vagy a szülő személyesen bemutatja az óvodapedagógusnak. Az óvodapedagógussal szemben elvárt követelmény, hogy betartsa a Pedagógus Etikai Kódex és az Etikai Kódex a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára elvárásait, szabályait. Köteles munkaidejében és a magánéletében is az általánosan elfogadott erkölcsi, magatartási és viselkedési szabályok betartására. A gyermekekkel való foglalkozás alatt csak rendkívül indokolt esetben hívható telefonhoz, amennyiben a gyermekek felügyeletének megszervezéséről gondoskodik. Magánjellegű beszélgetésre és személyes ügyek intézésére csak sürgős, halaszthatatlan esetben kerülhet sor. Óvodai foglalkozások, és értekezletek alatt a mobiltelefont ki kell kapcsolni! Munkaidőben a magáncélú mobiltelefonálás csak korlátozottan, sürgős esetben engedélyezett. Az intézmény berendezését, felszerelési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően használja, a megrongálódástól köteles azokat megvédeni! Az eszközök meghibásodását haladéktalanul jelentse az intézményvezetőnek! Pedagógus joga és kötelessége: Az óvodapedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék és elismerjék. Joga, hogy az óvoda Nevelési Programja alapján a nevelés módszereit megválassza. A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a program tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. Szakmai ismereteit, tudását továbbképzéséken bővítse, megújítsa. Joga, hogy részt vegyen helyi, regionális vagy országos szakmai testületek munkájában. Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, irányítása, fejlődésük értékelése. Kötelessége figyelembe venni a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, sajátos nevelési igényét. Feladata a gyermekek testi épségének megóvása, az ehhez szükséges többoldalú ismeretek átadása. Balesetveszély esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket. Köteles gondoskodni a gyermekek erkölcsi védelméről, személyiségük fejlődéséről. Vegyen részt a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében (ifjúságvédelem). Kötelessége a szülőket rendszeresen tájékoztatni, kérdéseikre érdemi választ adni, illetve figyelmeztetni, ha a gyermek jogainak védelmében intézkedést tart szükségesnek. Kötelessége a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatni a közösségi együttműködés szabályait és törekednie kell azok betartatására. Köteles a gyermekek, szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 17

19 Köteles a gyermekeket az etikus viselkedéshez szükséges magatartásformákkal megismertetni. Köteles 7 évenként továbbképzéseken részt venni. Pedagógusok munkarendje Az óvodapedagógusok munkaideje: heti 40 óra. Kötött munkaidő (csoportban töltendő): heti 32 óra. Kötött munkaidő neveléssel le nem kötött része: heti 4 óra Kötetlen munkaidő: heti 4 óra A kötött munkaidőt és a kötött munkaidő neveléssel le nem kötött idejét az intézményben, vagy indokolt esetben intézményen kívül, de a pedagógiai munkával összefüggésben köteles eltölteni. A teljes munkaidő többi részében ellátja a nevelőmunkával vagy a gyermekkel összefüggő feladatokat, felkészül a foglalkozásokra, előkészíti és értékeli azokat, értékeli a gyermekek teljesítményét, elvégzi a tervező és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, ellátja a pedagógiai szakértelmet igénylő intézményi feladatokat. Részt vesz a nevelőtestület munkájában, a sportélet megszervezésében, a gyermekek felügyeletének ellátásában, a gyermek balesetek megelőzésével és az ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A pedagógusok munkarendjét, a helyettesítési rendet az intézményvezető helyettes állítja össze, az intézményvezető hagyja jóvá. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait, a foglalkozási rend függvényében. A pedagógus munkakezdés előtt 5-10 perccel a munkahelyén, ill. a nevelés nélküli munkanapokon a tevékenység kezdete előtt 5-10 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 8 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy a helyettesítéséhez szükséges intézkedést megtehessék. Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt, a távolmaradásra legalább 1 nappal előbb. A hiányzó pedagógus köteles naplóját a csoportban hagyni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő nevelő biztosíthassa a gyermekek számára a nevelési terv szerinti előrehaladást. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli, nevelő-oktató munkával összefüggő, feladatokra megbízást vagy kijelölést az intézményvezető ad, az intézményvezető helyettes véleményének meghallgatása mellett. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusok jelenléte kötelező, az alkalomhoz illő öltözékben. 18

20 Az óvodapedagógusok a kötelesek a munkaidejüket, munkaidő nyilvántartási lapon napra készen vezetni. Ez egyben a jelenléti ív dokumentuma is. A munkaidő nyilvántartási lap jelen szabályzat mellékletében található. A pedagógusok alapvető feladatait a munkaköri leírás részletesen tartalmazza, mely jelen szabályzat mellékletében megtalálható. 3.7 Nevelőmunkát segítőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó szabályok, az alkalmazottak munkarendje Munkakörök megnevezése: Nevelőmunkát segítő alkalmazottak: (dajka, pedagógiai asszisztens), Egyéb munkakörben alkalmazottak: (irodai adminisztrátor, karbantartó). Jogállásuk: Beosztott alkalmazottak az intézményvezető illetve az óvodavezető helyettes közvetlen szakmai irányítása alá tartoznak. Kinevezés rendje: A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkört teljes körűen az intézményvezető gyakorolja. Főbb feladatai: A részletes feladatokat a munkaköri leírás foglalja magában, amely a feladatkört, hatáskört, felelősséget tartalmazza. A munkaköri leírást az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt adja ki, mely jelen szabályzat függelékében található. Helyettesítés rendje: A munkaköri leírásban rögzítettek szerint. Általános szabályok: Az óvoda dolgozójának munkaideje kezdetekor munka illetve védőruhába átöltözve, munkára készen kell állnia. A dajkáknak a pedagógiai asszisztensnek a gyermekcsoport gondozási feladatait a munkaköri leírás alapján és az óvodapedagógus utasításainak megfelelően kell végeznie. A dajkák intézmény takarításával, higiéniájával kapcsolatos feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Az étel előkészítését, tálalását a közétkeztetés szabályai szerint végzi. A megfelelő védőruhát az adott tevékenységhez alkalmazkodva viseli. Felelősséggel tartozik a munkájához szükséges gépek, eszközök rendeltetésszerű használatáért. Anyagi felelősséget visel a szándékos, figyelmetlenségből adódó károkozásért. Mind óvodán belül, mind óvodán kívül biztonságos helyen tárolja az épület nyitásához, zárásához szükséges kulcsokat. Felelősséggel tartoznak az óvoda riasztójának használatáért, a kódot külső személlyel tudatni tilos. Feladataikat a munkaköri leírás részletesen tartalmazza, mely jelen szabályzat mellékletében található. 19

21 Az alkalmazottak munkarendje A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel összhangban az intézményvezető állapítja meg, szem előtt tartva az intézmény zavartalan működését. Az intézményben dolgozók teljes munkaideje napi 8 óra. A munkaidő a hét napjain egyenlően oszlik meg. Az alkalmazottaknak a napi munkaidőben a munkaközi szünettől eltekintve (20 perc) folyamatosan kell munkát végezniük. A dajkák és a technikai dolgozók heti munkaideje: 40 óra. Valamennyi dolgozó köteles a munkakezdés előtt 10 perccel megjelenni a munkahelyén és felkészülni a munkakezdésre. A dolgozók munkaidő beosztását az alábbi táblázat tartalmazza Beosztás Heti kötelező óraszám Neveléssel le nem kötött idő Vezetői feladatok Délelőtt Délután Óvodavezető Óvodavezető helyettes (4) Óvodapedagógusok 32 4óra Délelőttös beosztás esetén ig, délutános beosztás esetén ig. Esetenként vezetői utasításra más időpont is lehetséges Délelőttös beosztás esetén a délutáni órákban, délutáni beosztás esetén a munkakezdés előtt. Esetenként esti illetve hétvégi programok lebonyolítása Dajkák Karbantartó Irodai adminisztrátor Forrás: saját forrás A technikai dolgozók munkaidejüket a (C.Sz.ny.60-3.r.sz. Vectra-Line Kft. Budapest) számú jelenléti íven vezetik. A jelenléti ív vezetése naprakészen kötelező. 20

22 4 Az intézmény működési rendje 4.1 Az intézmény működési alapdokumentumai Az Nkt. a gyermek és a szülők jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges információkhoz hozzájussanak, tájékoztatást kapjon a gyermek nevelését érintő kérdésekről, valamint megismerhesse az óvoda Pedagógiai Programját, az SZMSZ-t, a Házirendjét, és az Éves Munkatervet, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A törvényes működést az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat Pedagógiai Program Éves munkaterv Továbbképzési program, beiskolázási terv Intézményvezetői pályázat Jelen SZMSZ és mellékletei Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás Az óvoda alap dokumentumait: Pedagógiai Programot, SZMSZ-t, Éves munkatervet, Házirendet a szülők megismerhetik, véleményezhetik. Nyomtatott formában megtalálhatók és megtekinthetők: a vezetői irodában, valamint a Házirendet az óvodai beiratkozáskor nyomtatott formában minden szülőnek átadjuk. A Pedagógiai Program és a házirend minden csoport öltözőjében ki van függesztve, az óvodában megtekinthető, megismerhető. Évente egy alkalommal, a nevelési év első összevont szülői értekezletén az óvodavezető szervezett formában ismerteti a dokumentumok tartalmát. Szóbeli tájékoztatást is kérhetnek az óvodavezetőtől vagy az óvodapedagógusoktól a dokumentumok tartalmát illetően, illetve bármely az intézményt érintő kérdésben előre egyeztetett időpontban. Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. pontja alapján megtekinthető az óvoda honlapján az alap dokumentumokkal együtt. 4.2 A nevelési év helyi rendje A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31 ig tart. A nevelési év szorgalmi ideje szeptember 01 től következő év június 15-ig tart. Június 15-től a gyermekek nyári élet szerinti tevékenységben vesznek részt. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek. Az óvoda nyári zárva tartásának idején végezzük el a szükség szerinti felújítási munkákat, nagytakarítást és az udvarrendezést. Az óvoda nyári zárva tartásáról előzetesen tájékoztatjuk a szülőket. Ez idő alatt megállapodás keretében a városi óvodával kölcsönösen fogadjuk az óvodai elhelyezést igénylő gyermekeket. A zárva tartás idején ezzel ügyeletet biztosítunk. 21

23 Az óvoda a gyermekeket munkanapokon hétfőtől péntekig tartó időszakban, 7.00 órától óráig fogadja. Nemzeti ünnepeken az óvoda zárva tart. Nevelés nélküli munkanapokon egész nap, valamint a reggeli és délutáni órákban ig és ig ügyeletet biztosítunk. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. A gyermekek fogadása óvodapedagógus jelenlétében történik, a teljes nyitvatartási időben óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek közötti türelmesség elve alapján kell szervezni, tiszteletben tartva a gyermek, szülő és alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, egészséges és biztonságos környezet feltételeinek megteremtéséről valamint a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezéséről. Az óvoda kötelessége a tehetséggondozás feladatai mellett a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciója, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, a gyermekvédelem, a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása, a káros hatások megelőzése vagy ellensúlyozása Az óvoda törvényben előírt feladata, hogy szükség esetén intézkedést kezdeményezzen. Vagyonbiztonsági okokból, személyes tárgyak védelme és a gyermekek biztonsága érdekében az óvodát 9.00órától óráig zárva tartjuk. Csengetésre a beosztott dolgozó nyit ajtót, aki a külső látogatót a kívánt helyre kíséri. A dolgozók olyan tárgyakat, eszközöket, nagyobb értékű holmikat nem hozhatnak be az óvodába, amelyek nem szükségesek a munkavégzéshez, a napi óvodai ellátáshoz. Ellenkező esetben a behozott tárgyakban keletkezett kárért a munkáltatót nem terheli kártérítési felelősség. A foglalkozások rendje, időtartama: Az intézmény az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján elkészített Nevelési Programja alapján, a helyi sajátosságokat és az eddigi pedagógiai gyakorlatot, valamint a partnerek véleményét figyelembe véve az éves munkatervben részletesen rögzíti a foglalkozások rendjét, idejét, a fejlesztő munkát. A munkatervet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. Ez alapján úgy kell megszervezni a napi tevékenységeket, hogy a gyermekek minél többet tartózkodjanak a szabadban. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt munkanapot nem haladhatja meg. Az óvoda látogatására az óvoda vezetője adhat engedélyt. A foglalkozásokon a szülők részt vehetnek előzetes egyeztetés után. Az intézmény együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. A gyermekek felekezeti hit és erkölcstanoktatáson való részvételét a szülők kezdeményezhetik, az óvoda a lehetőségét biztosítja. Az oktatás idejének és helyének meghatározásánál figyelembe kell venni a szülők véleményét az intézmény adottságainak függvényében. A gyermekek szervezett hitoktatását az egyház által kijelölt személy végezheti. Az óvodai tehetséggondozás támogatására külső szakemberekkel óvodai néptánc oktatásra, zeneóvodai foglalkozásokra van lehetőség. A szülők igényelhetik ezeket a foglalkozásokat, az óvoda biztosítja a helyet és megszervezi a foglalkozások idejét. 22

24 4.3 A létesítmények és helyiségek használatának rendje: Az óvoda épületét kívül címtáblával, nemzeti színű zászlóval, az épületen belül pedig a Magyarország címerével és a Görögkatolikus egyház keresztjével kell ellátni. Egyházi, nemzeti és óvodai ünnepeken az épületek díszítésének megszervezése és irányítása az óvodaépületben az intézményvezető helyettes feladata. Az óvoda minden dolgozója, valamint a szülők felelősek: o a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért; o az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért; o az energiafelhasználással való takarékoskodásért; o a tűz- és balesetvédelmi valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. Az óvoda dolgozóinak joga az óvoda valamennyi helyiségének és létesítményének rendeltetésszerű használata. Nem óvodai célra csak az intézményvezető engedélyével, Szerződés vagy Megállapodás alapján vehetők igénybe helyiségek és létesítmények. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, rendjéért a használatba vevő (nem óvodai alkalmazott is) a használatbavétel ideje alatt anyagilag felelős. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad. A gyermekek a helyiségekben és az udvaron csak óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak. A gyermek csak a szülő írásos engedélyével érkezhet és távozhat egyedül az óvodából. 4.4 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel: Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: Az óvoda területén idegen személy csak vezetői engedéllyel és kísérővel tartózkodhat. Szülők, előzetes bejelentés alapján, vagy nyílt napokon, gyermekük csoportjában megfigyelhetik a gyermekek tevékenységét. Szakemberek, pedagógushallgatók előre bejelentkezés alapján látogatást tehetnek az intézményben. Az engedélyt minden esetben az intézményvezető adhatja ki. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor és távozásakor szükséges időtartamra és helységekre vonatkozik Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában, aki az óvodavezetőhöz 23

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben