NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina szeptember 01-től 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok Az intézmény adatai Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2.1. Vezető beosztások AZ INTÉZMÉNYI FELADATMEGOSZTÁS Vezetők közötti feladatmegosztás Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Vezetők helyettesítésének rendje Az intézményvezető helyettesítése Az intézményvezető-helyettes helyettesítése A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE Belső kapcsolattartás Az intézmény dolgozói Az intézményvezető és a nevelőtestület kapcsolattartásának rendje Az intézményvezető és a munkaközösség vezető kapcsolattartásának rendje A vezetők valamint a szülői munkaközösség közötti 18. kapcsolattartás rendje Szülői értekezletek, fogadó órák, tájékoztatás Külső kapcsolattartás MŰKÖDÉS RENDJE A gyermekek fogadása, nyitva tartás Helyettesítési rend 24. 2

3 5.3. Munkarend Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások A gyermek étkeztetése az óvodában Gyermekvédelem az óvodában Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A pedagógiai munka belső ellenőrzése Az ünnepek, megemlékezések rendje és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ELŐÍRÁSOK Intézményi védő-óvó előírások Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének, 37. továbbá az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A fakultatív hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje Reklámtevékenységgel kapcsolatos szabályok ZÁRÓRENDELKEZÉSEK FÜGGELÉK 9. MELLÉKLET 3

4 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól A Nyergesújfalui Napsugár Óvoda szervezeti felépítésére, működésére, az intézmény és a dolgozók jogaira, kötelességeire, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 4

5 A Szervezeti és Működési Szabályzat időbeli hatálya: A nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a jelenleg hatályos jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület, a szülők közössége erre javaslatot tesz vagy az intézmény szerkezete változik. Területi hatálya kiterjed: Az intézmény épületére, udvarára, az intézmény területén kívül szervezett, az intézményi nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. Személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézményterületén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek.) A szabályzat eljárási rendje: A szabályzatot az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. Az eljárás során a szülői szervezeteket és az intézményi tanácsot véleményezési jog, a német nemzetiségi közösségeket egyetértési jog illeti meg. Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul a fenntartó egyetértése szükséges. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményben nyilvánosságra kell hozni Az intézmény adatai: Intézmény neve: Nyergesújfalui Napsugár Óvoda címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L.u. 57. OM azonosító száma:

6 Az alapító okirat száma, kelte: /2015 Adószáma: A fenntartó neve: Nyergesújfalu Város Önkormányzata címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u Az intézmény alapításának dátuma: augusztus 1. A jogelőd intézmény neve: Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde címe: 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11. Az alapító okirat hatályba lépése: augusztus 1. Az intézmény típusa: óvoda Közfeladata: óvodai nevelés, ellátás Szakágazati besorolása: Óvodai nevelés ellátás Alaptevékenysége: a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 4 óvodai csoporttal ellátja 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését az iskolai előkészítést és a nemzetiségi nevelést. Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: óvodai nevelés ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása nemzetiségi óvodai nevelés ellátás Felvehető maximális gyermek létszám: 95 fő Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya látja el. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátáshoz rendelkezésre áll a 81 hrsz. alatti 1807 m2 alapterületű ingatlan (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57.) udvarral és egyéb tárgyi eszközökkel. A benne lévő berendezés és szakmai felszerelés leltár szerint nyilvántartva. A vagyon feletti rendelkezés Nyergesújfalu Város Önkormányzata mindenkor hatályos vagyonrendelete alapján történik. 6

7 Kezelési joggal az intézmény vezetőjét bízza meg. Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Intézmény élén óvodavezető áll, aki önálló munkáltatói joggal bír. Az intézmény vezetőjét az intézmény irányító szerve, az általa kiírt nyilvános pályázati felhívás útján öt évre bízza meg. Engedélyezett alkalmazotti létszám az óvodában: 17 fő Óvodapedagógusok létszáma: 9 fő (1 fő vezető) Dajkák létszáma: 4 fő Pedagógiai asszisztens:1 fő Általános irodai asszisztens: 1 fő Konyhai kisegítő:1.5 fő Takarító: 0.5 fő Üres álláshely én: 2fő (német nemzetiségi óvodapedagógus) 1.3. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú fejbélyegző adószámmal: Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u Hosszú fejbélyegző OM azonosító számmal: Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57. OM azonosító: Cégbélyegző (körpecsét): Nyergesújfalui Napsugár Óvoda Nyergesújfalu, Kossuth L u

8 Az intézményi bélyegzők használatára, kiadmányozásra az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai jogosultak: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Általános irodai asszisztens 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A vezetői szintek közötti együttműködésnél alapelv, hogy az intézményi feladatok a jogszabályi előírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon valósuljanak meg Vezető beosztások Magasabb vezető beosztás: intézményvezető Vezető beosztás: intézményvezető- helyettes Az intézmény alkalmazotti közösségét az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. Az óvoda nevelőtestületét az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják. Az óvodában dolgozó nevelő- oktató munkát segítő dajkák önálló csoportot alkotnak. Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok ellátására. Az általános irodai asszisztens az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző. Konyhai dolgozók az intézményben a tálaló konyhán élelmezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el. Közülük az egyik fő 4 órában konyhai kisegítő feladatokat, 4 órában takarítói feladatokat lát el a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. 8

9 AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE IRÁNYÍTÁSA Az óvodavezetés szerkezeti felépítése Intézményvezető Adminisztrátor Intézményvezető helyettes Szakmai munkaközösségek Óvodapedagógusok Pedagógiaiasszisztens Dajkák Egyéb alkalmazottak 9

10 3. AZ INTÉZMÉNYI FELADATMEGOSZTÁS 3.1. Vezetők közötti feladatmegosztás Intézményvezető: az intézmény élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján a fenntartó nevezi ki, a vonatkozó törvények betartásával. Az intézményvezetőt a nyilvános pályáztatás elbírálása után, a nevelőtestület és a szülői közösség véleményének figyelembe vételével a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával. Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelésről szóló törvény állapítja meg. Az intézményvezető felelős: az óvoda szakszerű és törvényes működéséért takarékos gazdálkodásért intézményi szabályzatok elkészítéséért a pedagógiai munkáért a Pedagógus Etikai Kódex normáinak betartásáért az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés előkészítéséért, adatszolgáltatásért. a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért. gyakorolja a munkáltatói jogokat; dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe; a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a gyermekbalesetek megelőzéséért a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 10

11 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest képviseli az intézményt az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja. Feladatkörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése minőségfejlesztési rendszer működtetése az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján közalkalmazotti tanáccsal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködés nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése és ellátása a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor, hol kereshetnek meg a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése gyermekek felügyeletének megszervezése nevelés nélküli munkanapokon, ha azt a szülők igénylik az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása 11

12 tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása kötelezettség vállalás, amelyet tartós távolléte esetén meghatalmazással átruházhat kiadmányozás (aláírás), amelyet tartós távolléte esetén meghatalmazással átruházhat fenntartó előtti képviselet Az óvodavezető munkaideje felhasználását és beosztását a köznevelési törvényben rögzített kötelező óraszámán felül maga jogosult meghatározni Intézményvezető- helyettes: Az intézményvezető munkáját segíti. Vezetői tevékenységét munkaköri leírás alapján, az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben ellátja az intézményvezető helyettesítését. Az intézményvezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az intézményvezetőt. Tartós távollétnek minősül az egy hónapot meghaladó távollét. Közreműködik: a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében óvodapedagógusi munkaidején túl segíti az óvodavezetőt a döntések előkészítésében nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában éves munkarend és szabadságolási terv készítésében az óvodavezető jóváhagyásával az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában 12

13 gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Nyomon követi az óvodával kapcsolatos jogszabályváltozásokat. Tevékenyen részt vesz az intézmény leltározási és selejtezési feladataiban. A munka- baleset és tűzvédelmi előírások betartatására, kiemelt figyelmet fordít. Rendszeres kapcsolatot tart az óvodavezetéssel. Elkészíti, aktualizálja a munkarendet. Tiszteletben tartja a különböző vezetői szintek hatásköreit, kompetenciáit. Óvodai szintű feladatokban együttműködő, aktív, segítőkész. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket közös megbeszélés és egyeztetés után az intézményvezető meghatároz Vezetők helyettesítésének rendje Az intézményvezető helyettesítése Az intézményvezetőt aktuális ügyekben, tartós akadályoztatása (egy hónapnál hosszabb időtartam) esetén az intézményvezető által megbízott vezető-helyettes helyettesíti Az intézményvezető-helyettes helyettesítése Az intézményvezető-helyettest tartós akadályoztatása esetén az intézményvezető által megbízott óvodapedagógus helyettesíti. A helyettesítő felelősségi és intézkedési jogköre a zavartalan működéssel és a gyermekek biztonságának megóvásával kapcsolatos azonnali döntések meghozatalára vonatkozik. 13

14 4. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE 4.1. Belső kapcsolattartás: Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozza. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a tagja. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. Az óvoda teljes alkalmazotti közösségét az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő ügyek tárgyalására kerül sor. Ennek időpontjáról minden érintett időbeni tájékoztatása az intézményvezető feladata. A nevelőtestület: Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. Nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó, döntéshozó szerve, döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Döntési jogkör: - SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása - Éves munkaterv elfogadása - Értékelések, beszámolók, elemzések elfogadása - A vezető vezetési programjának szakmai véleményezése 14

15 Véleménynyilvánítás, javaslattétel: - Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben - Egyes pedagógusok külön megbízása ügyében, szakmai munkacsoportok kialakítása ügyében - Minden olyan kérdésben, mely a mindennapi munkavégzéssel, az intézmény zavartalan, tartalmi munkájának érdekében megbeszélést igényel. Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: a Pedagógiai Program és módosítása elfogadására a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint módosítása elfogadására a nevelési év előkészítésére, a Munkaterv elfogadására az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadására a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására a Házirend elfogadására továbbképzési terv elfogadására az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítására Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha az intézményvezető összehívja nevelőtestület egyharmada kéri a szülői szervezet kezdeményezi. Szakmai Munkaközösségek (SZMK) Célja: Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a Helyi Pedagógiai Program tartalmának megfelelő témában hozható létre. 15

16 Feladata: részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevelő- oktató munkájának szakmai segítéséről. Magas színvonalú munkavégzés érdekében fejleszti az adott terület módszertanát. figyelemmel kíséri működési területére kiírt pályázati lehetőségeket. a pedagógusok számára tevékenységlátogatás, konzultációs lehetőségek (értekezlet) és hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. az intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. Szakmai munka ellenőrzésében való közreműködés. Felméri és értékeli a gyermekek fejlettségi szintjét. Létrehozása: Nevelőtestület legalább 5 tagjának kezdeményezésére. Óvodában az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Szakmai munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja. akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg. Munkaközösség- vezető: Beszámolási kötelezettsége van az intézményvezető felé. Díjazása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján történik Működés rendje: A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról. A nevelési év elején a tagok javaslatai alapján a munkaközösség-vezető elkészíti az éves tervet, melyet az intézményvezetővel egyeztet, összehangol az év pedagógiai céljaival, egyéb feladataival. A munkaközösség vezetőjének félévente a nevelőtestületi értekezleten beszámolási kötelezettsége van. 16

17 Év végén értékelést készít a munkaközösség-vezető az év eredményeiről, munkájukról. A munkaközösség ingyenesen használja az intézmény épületét, berendezését. A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják, illetve az intézményvezető engedélyével felhasználhatnak a költségvetésből is a szükséges egyeztetések lefolytatásával. Véleményezési jogkör: Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez Pedagógiai Program, továbbképzési program elfogadása Nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása Alkalmi, időszakos feladatokra alakult munkacsoportok: Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak. Abban az esetben, ha az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület véleményének kikérése után az intézményvezető bízza meg Az intézményvezető és a nevelőtestület kapcsolattartásának formája, rendje: Nevelőtestületi értekezletek (nevelési év előkészítő, nyitó, záró, értékelő, beszámoló értekezletek) Havi két alkalommal történő megbeszélés előző havi feladatok értékelése, az aktuális feladatok kijelölése felelősi kör megnevezése szakmai tanácskozás egyéb aktuálisan felmerülő kérdések megbeszélése minden olyan ügyben, amikor a vezető, illetve a nevelőtestület szükségét érzi az egyeztetésnek, tanácskozásnak bármelyik fél kezdeményezheti az összehívását. 17

18 Az intézményvezető és a munkaközösség vezetők kapcsolattartásának formája, rendje Formája: - munkaközösség vezetői tanácskozás - munkaközösség vezetők beszámoltatása Rendje: - évnyitó munkaközösség vezetői ülés, évzáró nevelőtestületi értekezleten beszámolás A vezetők valamint a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje, formája: A szülők az óvodában szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet a működési rendjéről saját maga dönt. Intézményi Szülői Szervezet felépítése: szülői szervezet tagjai: 8fő (csoportonként 2 fő) ebből elnök: 1fő Az intézményi Szülői Szervezettel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. A Szülői Szervezet működési feltételeinek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. A szülői közösség képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői közösségnek véleményezési vagy javaslattevő jogosultsága van. A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A szülői közösség véleményét be kell szerezni: a pedagógiai program elfogadása előtt a házirend elfogadása előtt az SZMSZ elfogadása előtt a nevelési- oktatási intézmény dokumentumainak nyilvánosságára vonatkozó szabályok kérdésében 18

19 az intézményi munkaterv elfogadása előtt az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak, kezelése és ezek továbbításának szabályozása tekintetében. A szülői közösség véleményalkotására úgy kell kiadni a dokumentumot, hogy legalább 7 nap a véleményalkotásra rendelkezésre álljon. A szülői közösség javaslattevő jogkörrel rendelkezik: - az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben - az óvoda irányítását, a vezető személyét - az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A szülői szervezet elnökével az óvoda egészét érintő ügyekben az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülőinek képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. Ha a szülői közösség az intézmény működésével kapcsolatban véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat előterjesztéséről -8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával- az intézményvezető gondoskodik. Az óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást. A szülői közösség részére érkezett küldeményeket felbontatlanul kell átadni. A családokkal való kapcsolattartás formái: Kiértesítések Meghívók Plakátok, szórólapok Programismertetők, kérdőívek Családlátogatás, napi kapcsolattartás csoport szinten Szülői értekezletek, nyílt napok Fogadó óra beszélgető percek Beszoktatási idő 19

20 Óvodai ünnepélyek, rendezvények Gyermek programok, kirándulások Szülői értekezletek Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, illetve rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra és arra, hogy az óvodavezetés egy tagja minden szülői értekezleten részt kíván venni, az értekezletek időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein - lehetőség szerint - mindkét óvodapedagógus és a csoportban a nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka) részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzések, valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívek a csoportszobában kerülnek lefűzésre. A Szülői Szervezet (SzK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor. A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszoba, időpontja 17:00 óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik. Az óvodapedagógusok fogadó órái: Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően negyedévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja intézményvezetővel történt egyeztetés szerint a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. A szülők tájékoztatása a nevelési intézmény működéséről A szülők tájékoztatása folyamatosan történik. Nyilvános dokumentumok hozzáférése: 20

21 A Házirendet óvodai beíratáskor megkapják a jogviszonyt létesítő érintettek. A Házirend egész évben kifüggesztve megtekinthető az intézményben. Az intézmény Pedagógiai Programjának megismerését lehetővé tesszük a szülők számára. Jogszabálynak megfelelően elhelyezve (iroda, csoportszoba) időpontot és helyszínt egyeztetve a szülők rendelkezésére bocsátjuk. Az Éves Munkatervek a nevelési év első szülői értekezletén kerülnek megvitatásra, a szülők véleményezési, javaslattevő jogának biztosításával. A szülői szervezet éves munkatervéről a szülők döntenek és a szülők közössége fogadja el. Az intézményvezető feladata a szülők tájékoztatása a belső szabályzatok jogszabály értékéről, betartásuk kötelező érvényéről, a szabályszegés jogkövetkezményeiről. Általános információk kihirdetésének módja: - hirdetőfal, - honlap, - írásbeli tájékoztatók, meghívók, - szóbeli tájékoztatás. Az óvoda nyári zárva tartásának időpontját a fenntartó döntését követően minden év február 15-ig nyilvánosságra kell hozni. Az időpontról a szülőket tájékoztatjuk szóban, illetve írásban a hirdetőfalra kifüggesztve. Panaszkezelés szabályai: A szülő bármilyen jellegű panaszával első fokon a gyermek óvodapedagógusaihoz fordulhat. Amennyiben problémáját nem sikerült rendezni, megoldani, másodfokon az óvoda vezetőjéhez fordulhat. A szóbeli panaszra szóban, az írásbeli panaszra írásban visszajelez, aminek határideje 15 munkanap, kivéve az azonnali intézkedést igénylő panaszt. Az intézményen belül 21

22 lehetőség szerint megoldást kell találni a szülői panaszra. Ellenkező esetben a szülőnek jogában áll ügyét tovább vinni az intézményt fenntartó Önkormányzathoz, aki kivizsgálást rendelhet el Külső kapcsolatok: A gyermekek fejlesztésének, iskolai alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában szükség szerint közreműködünk a Pedagógiai Szakszolgálattal. Módja: értekezletek, telefon. Rendje: szükség szerint, minden év január. Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelyről az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol. Gyermekvédelmi megbízott létszáma: 1 fő A kapcsolattartás módja: írásos értesítés szükség esetén, esetmegbeszélések, értekezletek alkalmával, telefonon, a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése(biztosítva a közvetlen elérhetőséget), előadásokon való részvétel. Rendje: szükség szerint. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Módja: értekezletek, telefon. Rendje: jogszabályban meghatározottak ill. szükség szerint Az óvodát szakmai szervezetekben az intézményvezető képviseli. Módja: értekezletek, telefon. Rendje: lehetőség szerint. Egyházak képviselőivel az intézményvezető tart kapcsolatot. Módja: megbeszélés Rendje: igény szerint Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalával az intézményvezető tart kapcsolatot. Módja: megbeszélés, értekezletek, telefon, e- mail, fax. Rendje: szükség szerint Az intézményvezető tart kapcsolatot Nyergesújfalu Város Képviselőtestületével. Módja: képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések, megbeszélés, írásbeli beszámolók, fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi- 22

23 gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. Rendje: szükség szerint. Nyergesújfalu városban működő iskolákkal, óvodákkal, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárral az intézményvezető tart kapcsolatot. Módja: értekezletek, telefon, levél, megbeszélés. Rendje: szükség szerint. Német Nemzetiségi Önkormányzattal az intézményvezető tart kapcsolatot. Módja: ülések, értekezletek, telefon. Rendje: szükség szerint. 5. MŰKÖDÉS RENDJE 5.1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás) Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a fertőtlenítő nagytakarítás. Szünetel még az üzemeltetés a téli időszakban karácsony és újév közötti előzetes igényfelmérés alapján. 10 fő igény esetén ügyeletes óvoda látja el a gyermekek felügyeletét. Nyári zárás előtt 15 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket a gyermeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. A csoportösszevonás rendje: Amennyiben az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával- az intézmény összevont csoportokkal üzemel, vagy zárva tart. A munkavégzés a nevelési év kezdete előtt összeállított munkarend szerint folyik. A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal külön megállapított beosztás szerint a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani. 23

24 A nyitva tartási idő: hétfőtől-péntekig óráig. A gyermekek felügyeletét nyitástól zárásig óvodapedagógus látja el. A nevelési év szeptember1-től következő év augusztus 31-ig tart. Az óvodát reggel a munkarend szerint 5 30 órára érkező dajka nyitja a beosztott óvodapedagógussal. A főbejárat ajtaja 9 óráig nyitva van, ezt követően az ajtót zárva kell tartani. Csengetésre a beosztás szerinti (nyitós) dajka nyit ajtót vagy a főbejáratnál a konyhai dolgozó. Az ajtót kinyitó személy a külső látogatót a kért helyre kíséri. A főbejárat a gyermekek hazavitelekor óráig és órától nyitva van. A hivatalos ügyek intézése az irodában történik. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. Az intézmény nyitvatartási idején belül az óvodában reggel 8, 00 és délután 16, 00 óra között óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása Helyettesítési rend Hiányzás esetén elsősorban az egy csoportban dolgozó óvónők helyettesítik egymást, figyelembe véve az egyenletes terhelést. Dajka hiányzása esetén, a csoportban dolgozó óvodapedagógusok munkaátszervezéssel, illetőleg a más csoportban dajkai munkakört ellátók helyettesítik. A túlmunkát az intézményvezető rendeli el szóban vagy írásban 5.3. Munkarend A nevelési oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti munkaideje (40 óra), amely kötelező órákból óvodapedagógus (32 óra), valamint a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező óraszámon felül a nevelő oktató nevelő-gondozó munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, illetve a kijelölést az intézményvezető adja. A pedagógusok munkarendjét és a helyettesítési rendet az intézményvezető- helyettes állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával. 24

25 Alapelv: az intézmény zavartalan működése, törvényben előírt szakember biztosítása. Az intézmény alkalmazottainak munkaköri leírásait a függelék tartalmazza. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles az óvodában olyan időpontban megjelenni, hogy munkaidejének kezdetekor munkaruhába öltözve, a munkavégzésre rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt az intézmény épületét az intézményvezető engedélye nélkül senki sem hagyhatja el. Az intézmény minden dolgozója, ha munkáját betegség, egyéb rendkívüli ok miatt ellátni nem tudja, köteles az intézményvezetőnek vagy helyettesének távolmaradását úgy jelezni, hogy az intézmény zavartalan működését biztosítani lehessen. Az intézmény alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. A munkarendtől eltérni kivételesen indokolt esetben csak vezetői engedéllyel szabad. Az alkalmazottnak a munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie kell. A jelzést az intézményvezetőnek vagy helyettesének kell leadni úgy, hogy feladatának ellátásáról gondoskodni lehessen. A közalkalmazottak szabadságának kiadására a szabadságolási terv elkészítésével az óvodában az intézményvezető helyettes tesz javaslatot, amelyet az intézményvezető jóváhagy. A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja, a munkáltató 20 perc munkaközi szünetet biztosít, melyet legalább három, legfeljebb 6 óra munkavégzést követően kell kivenni. A nevelés nélküli munkanapok: a nevelési év munkatervében kerülnek meghatározásra. A zárva tartás idejéről a szülőket 7 nappal előbb értesíteni kell. Szülői igény esetén ügyeletes óvoda biztosítja a gyermek elhelyezését az adott napon Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt, maximum a gyermek 8 éves koráig. 25

26 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek 5. életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakozása, sajátos helyzete indokolja. Az óvodai beíratás időpontját a jelentkezési határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozzuk. A szülő köteles óvodaköteles gyermekét beíratni, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, azt írásban jelezni a jegyzőnek. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek felvételi körzetében lakik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki nem az óvoda körzetében lakik és a 3. életévét a felvételtől számított fél évben belül betölti, feltéve hogy a felvételi körzeten belül minden 3 éves, vagy idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető. Más óvodából történő átjelentkezés esetén formanyomtatvány szükséges, melyet az óvodavezetők töltenek ki és küldenek meg kölcsönösen egymásnak. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket másik óvoda átvette, ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, ha a gyermeket felvették az iskolába. Ebben az esetben a nevelési év utolsó napján. Az óvodavezető hatáskörébe tartozó legfontosabb feladatok az óvodai beíratás kapcsán: A beíratás jogszerű lebonyolítása, A felvételi kérelmek elbírálása, A felvételről való döntés írásbeli meghozatala, Szülők tájékoztatása a kötelezettségeikről, szülői nyilatkozatok kitöltéséről, A felvétel elutasítását határozatba foglalja, mely tartalmazza a jogorvoslati lehetőségeket. A gyermek csoportban való elhelyezése a nevelőtestület véleményének és a szülők kérésének figyelembe vételével. Azoknak a gyermekeknek a kérelmét, akiknek jogszabály alapján kötelező a felvétel biztosítása, nem utasíthatja el. A felvételi kérelmek elbírálásakor betartja a maximális csoportlétszámra vonatkozó rendeleteket. Október 1-én a gyermekcsoport induló létszáma nem lehet több 25 főnél. A gyermeklétszám növeléséhez a fenntartó jóváhagyása szükséges. 26

27 5.5. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 51. szerint: Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: - ha a szülő írásbeli kérelmére a gyermek engedélyt kapott a távolmaradásra - ha a gyermek beteg volt és gyógyulását orvos igazolja - ha gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják a mulasztás igazolatlan. Amennyiben az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben 5 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetőjének értesítenie kell a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek igazolatlan hiányzásai meghaladják a 10 nevelési napot, az óvoda vezetője értesíti az általános szabálysértési hatóságot, azaz a járási hivatalt. A 20 igazolatlan napot meghaladó hiányzás esetén az intézményvezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és abban az esetben a gyámhatóság a nevelési ellátás szüneteltetését rendelheti el mindaddig, míg a szülő a gyermek óvodába járását nem biztosítja folyamatos jelleggel A gyermekek étkeztetése az óvodában A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezéséről az intézmény fenntartója gondoskodik. Bármely étellel szembeni érzékenység esetén orvosi szakvélemény bemutatása szükséges. 27

28 A térítési díjat havonta előre készpénzben lehet befizetni illetve átutalással, ha a szülő arról írásban nyilatkozik. A térítési díj túlfizetése a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül. Külön visszatérítés csak az intézményi jogviszony megszűnésekor és térítésmentesség jogosultságának megszerzése után történik az érintett értesítését követően. A befizetések időpontját az iroda melletti hirdetőfalon tesszük közzé. Itt figyelemmel kísérhető a heti étrend is. Amikor a gyermek beteg vagy egyéb ok miatt hiányzik, a szülőnek abban az esetben is gondoskodnia kell a térítési díj megfelelő időben történő befizetéséről. Kérjük a térítési díjak pontos, határidőre történő befizetését. A térítési díjjal összefüggő kedvezmények: 2015 őszétől biztosított az ingyenes gyermekétkeztetés az óvodai nevelésben a következő feltételek mellett: Ha a gyermek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül tartósan beteg, vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek, tehát nagycsaládosok nevelésbe vették olyan családban él, ahol a szülők nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át. A jogosultsághoz szülői nyilatkozat kitöltése szükséges Gyermekvédelem az óvodában - gyerekvédelmi felelős nyilvántartást vezet az intézményben lévő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzetű gyermekekről. - a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi. 28

29 - gyermekbántalmazás vélelme esetén értesíti a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálatot és a jegyzőt. - gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart a szülőkkel, családlátogatást végez az óvónőkkel együtt. Szükség esetén tájékoztatást ad arról, milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával. A gyermekeket kísérő szülő kivételével az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a konyhai dolgozónak, a dajkának, irodai asszisztensnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. A bejárati ajtó zárását követően a csengetésre kaput nyitó dajka, konyhai dolgozó a belépőket az intézményvezetőhöz, elfoglaltsága esetén az irodai asszisztenshez kíséri. Az irodai asszisztens a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az intézményvezetőnek jelenti be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az intézményi csoportok és tevékenységek látogatását, fejlesztő tevékenységeket az intézményvezető engedélyezi.(utazó gyógypedagógus, logopédus, szakértők ) 5.9. A pedagógiai munka belső ellenőrzése A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére általános jogkörben jogosult: a) az intézmény vezetője teljes jogkörrel valamennyi munkakörben b) az intézményvezető- helyettes teljes jogkörrel minden munkakörben az óvodavezető megbízásából 29

30 c) szakmai munkaközösség- vezető a pedagógiai munkát ellenőrizheti, csak az érintett szakmai vonalon, a munkaközösség munkatervében meghatározott témákban az intézményvezető megbízásából önállóan és a vezetés tagjaival is Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az intézményvezető szülői szervezet Az intézményvezető közvetlenül ellenőrizheti az intézményvezető- helyettest. Az ellenőrzési tervet az intézményvezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét, ütemezését. Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni szeptember 30-ig. Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. Az ellenőrzésről feljegyzés készül az ellenőrzési naplóban vagy a látogatási naplóban A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzés kiterjed a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, a működési feltételek vizsgálatára és az intézményi szabályzatokban meghatározottak betartására. Az intézményvezető ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény minden dolgozójára az általuk végzett munka helyességére, eredményességére, az egész intézmény működésére. Az ellenőrzés fajtái tervszerű, tematikája az éves munkatervben kerül meghatározásra spontán, alkalomszerű ellenőrzés - a problémák feltárása a megoldás érdekében - napi felkészültség felmérésének érdekében A belső ellenőrzés módszerei csoport látogatás előre meghatározott szempontok alapján, dokumentáció elemzés, ellenőrzés 30

31 szóbeli, vagy írásbeli beszámoltatás Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az Ünnepek megemlékezések rendjét az intézmény éves munkaterve határozza meg. Jeles napok, hagyományok, kulturális programok,hagyományok: - Állatok világnapja (október 4.) - Október 23. megünneplése - Márton nap (november 11.) - Adventi készülődés (november 27.) - Mikulás - Karácsony - Farsangi bál (házi) - Farsangi bál - Március 15. megünneplése - Víz világnapja (március 22.) - Föld napja (április 22.) - Anyák napja - Madarak és fák napja (május 10.) - Nemzetiségi hét - Gyermeknap - Nagycsoportosok kirándulása - Magyar Nemzeti Összetartozás Napja (jún.4) - Pedagógus nap - Ballagás Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza Az anyák napja, a farsang, valamint a nagycsoportosok búcsúja nyilvános. Ezekre a szülők kapnak meghívást, akik más vendéget is hozhatnak. Karácsonyi ünnepélyre a szülői szervezet tagjai kapnak meghívást. Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek születésnapjáról 31

32 5.11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően segítjük a gyermekek egészségügyi ellátásának megszervezését a gyermekorvossal, védőnővel, fogorvossal együttműködve. Évente egy alkalommal szemészeti, fogászati általános orvosi vizsgálat megszervezésében közreműködünk. - A szülők tájékoztatása az ellátás szabályairól, módjáról, rendjéről, évnyitó szülői értekezleten Az orvos, valamint a védőnő előzetes időpont egyeztetés után az éves munkatervükben meghatározottak szerint látja el feladatát. Az óvodapedagógusok biztosítják a szülő és az orvos közötti információ cserét. Ha egy gyermek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az intézménybe napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, szükség szerint le kell fektetni. szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. Az üzemorvossal együttműködve az intézmény vezetője előzetes időpont egyeztetés után gondoskodik az alkalmazottak törvényben meghatározott kötelező szűréséről. Az intézményben minden alkalmazottnak rendelkeznie kell érvényes egészségügyi könyvvel. Az újonnan belépő dolgozóknak részt kell venniük alkalmassági vizsgálaton, amelyet a megbízott foglalkozás egészségügyi orvos végez el. 6. ELŐÍRÁSOK 6.1. Intézményi óvó-védő előírások: A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy: 32

33 - a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és - ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá - ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint valamennyi óvodai csoportban a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát, amelyet írásban a csoportnaplóban dokumentálni kell. A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a balesetmegelőzést szolgálják. A gyermekbalesetekkel, azok megelőzésével kapcsolatos szabályok az intézmény alkalmazottaira vonatkozóan: Folyamatosan biztosítani kell a felnőtt jelenlétét a gyermek minden tevékenysége közben. Aki reggel nyitotta az óvodát, annak 9-kor be kell zárnia a főbejáratot. Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell megfelelő számú felnőtt kísérőről. (8 gyermek / felnőtt). A kísérők felelnek a rájuk bízott max. 8 gyermekért, akiket indulás előtt név szerint vállaltak. A nehezen kezelhető gyerekek csak az óvónő csoportjához lehetnek beosztva. Balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyerekkel, fokozott figyelemmel lehet csak foglalkozni. (vágás, tornaszerek használata, stb.) Udvaron az óvodapedagógusoknak fokozott figyelemmel, aktív részvétellel kötelesek a gyermekek között lenni a baleset megelőzése érdekében. Kerülni kell a felnőtteknek a csoportosulást, az egymással való beszélgetést. Amikor a gyerekek az udvaron vannak, minden épületrészben legalább egy dajkának felügyelnie kell a mosdó és a szoba környékét. 33

34 6.2. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok: Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás, ha szükséges, orvos hívása. Tájékoztatni kell az intézményvezetőt mindennemű gyermekbalesetről, a gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az intézményvezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni. A balesetről, a kezelés módjáról, helyéről az óvodapedagógusnak értesítenie kell a szülőt. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés: A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi, és szervezési gondokat. A baleseteket az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével nyilván kell tartani. Rendkívüli esemény során, ha nincs lehetőség a szoftver elérésére, jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a kivizsgálást követően, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. A baleseti jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. Súlyos baleset esetén telefonon, telefaxon vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az önkormányzat jegyzőjének. Az eset kivizsgálásához legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Minden balesetet követően az intézmény vezetője köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a további balesetek elkerülése érdekében. Egyéb balesetvédelmi szabályok: 34

35 A munkavédelmi feladatokat az önkormányzat által megbízott munka és balesetvédelmi megbízott látja el. Az intézményi munka és balesetvédelmi feladatok irányítását és ellenőrzését a székhelyen az intézményvezető végzi: A munka tűzvédelmi és bombariadóval kapcsolatos elemi szintű oktatást minden évben egyszer a megbízottak tartanak. Erről jegyzőkönyvet készítenek. Az oktatáson mindenkinek kötelező a részvétel és az ott elhangzottak tudomásul vétele. Csoportszobában a szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, nyílt nap, ünnepély stb.) Dohányozni és szeszes italt fogyasztani az intézmény egész területén és annak öt méteres körzetében tilos. Takarítási munkákat a gyermek távollétében kell végezni. Vegyszereket, maró anyagokat a gyerekektől elzárt helyen kell tartani. Az óvoda működése során ÁNTSZ, Munkavédelmi szakhatóság, Tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott szabályokat be kell tartani Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni. Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. (Tűzoltóság, rendőrség értesítése) Bombariadó esetén az intézményvezető vagy a helyettes intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Intézményekben az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján a vezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 35

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben