Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/ Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 1

2 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 2

3 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI )A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya )Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok )Az óvoda adatai )A bélyegző és használata, aláírási jogok ) Az intézmény alaptevékenységei ) Az intézmény jogállása: ) Gazdálkodási jogköre: ) A törvényes működés alapdokumentumai ) Az intézményi dokumentáció nyilvánossá tétele, a dokumentumok hozzáférhetősége ) Az óvodai belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata II. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE )Az óvoda alkalmazotti állománya Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nkt. határozza meg. Ellátja továbbá más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat )Az óvodában működő egyeztető fórumok III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE )Az Óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok )Fenntartói hatáskör )Az óvoda működési körzete )Engedélyezett létszám )Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogdása ) Az óvodában való benntartózkodás rendje ) Az alkalmazottak munkaideje, a munkaidő nyilvántartása )Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje )Létesítmény, helyiségek használatának rendje )Belső kapcsolattartás, és az értekezletek rendje ) Helyettesítési rend )A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat )Külső kapcsolatrendszer formája, módja )Ünnepek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok )Rendszeres egészségügyi feladatok ellátásnak rendje )Intézményi védő - óvó előírások Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 3

4 17) Kártérítési felelősség )Pedagógiai adatkezelésünk )Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és tárolt dokumentumok kezelési rendje )A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések )Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések ) Záró rendelkezések LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK HATÁROZAT MELLÉKLETEK Az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló szabályzatok: Belső Önértékelési Rendszer Szabályzata Munkaköri leírás minták Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 4

5 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1)A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) - az óvoda vezetőjének előterjesztése alapján - a nevelőtestület elfogadta, és a Szülői Szervezete meghatározott kérdésekben véleményezési jogát gyakorolta. A SZMSZ a személyi és időbeli hatálya: A SZMSZ a mellékletét képező belső szabályzatokkal együtt az Óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező érvényű. A SZMSZ a fenntartó egyetértésével lép hatályba és határozatlan időre szól. 2)Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok A SZMSZ határozza meg az Óvoda szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatok rendszerét. A SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapja: - 326/2013 VIII. 30 Korm. rendelet évi LXXIX Tv bekezdése, (továbbiakban Kt.) évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosítása az óvodáztatási támogatásról a gyermekek védelméről tv. 20/C és a 160/A évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 8. (4) bekezdés /1992.(X.28.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló évi - XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. - Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat polgármestere, és jegyzője 3/2012. (III. 1.) polgármesteri, és jegyzői közös utasítás /2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XCIII. törvény a munkavédelemről - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről - 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 5

6 - 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről - 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (továbbiakban: Ber.) - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól - 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról - 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról - 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól - 3/2012. (III.1) Polgármesteri és jegyzői közös utasítás - Az intézmény hatályos alapító okirata - Vezetői utasítások 3)Az óvoda adatai Az intézmény megnevezése: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Az intézmény székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Hrsz.: 38924/9 Alapító: X. Tanács Végrehajtó Bizottsága Alapítás éve: Fenntartó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselőtestülete 1102 Budapest, Szent László tér március 27. K/5978/6/2015/II Önálló jogi személy Önállóan működő költségve- Alapító okirat kelte, száma: Gazdálkodási jogkör: tési szerv Meghatározott pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatala látja el. Az óvoda, vállalkozási tevékenységet folytat; szerződéskötés útján a fenntartó jóváhagyásával a tornaszobát, nevelői szobát bérbe adja. Működési köre: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete által meghatározott körzet PIR száma: Statisztikai törzsszáma: TEOR száma: 8011 Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. X. kerületi Fiók Adószáma: Az óvoda 100 férőhellyel, 4 csoporttal működik. Engedélyezett létszám: 1 fő óvodavezető, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztőpedagógus (óvodapedagógus),1 fő pedagógiai asszisztens, 0,5 fő pszichológus,1 fő óvodatitkár, 4 fő dajka, 0,5 fő fűtő, 0,5fő kertész, 0,5 fő kisegítő Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 6

7 4)A bélyegző és használata, aláírási jogok - A körbélyegzőt az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, a megbízott vezetőhelyettes és az óvodatitkár használhatja. Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvodavezetője az óvodavezető-helyettes, megbízott vezető-helyettes és az óvodatitkár rendelkezik a munkaköri leírásban szabályozottak alapján. - A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, a megbízott vezetőhelyettes és az óvodatitkár használhatják. A bélyegzőket a vezetői irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell. Az érvénytelenítést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető rendeli meg Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 7

8 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 8

9 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény (továbbiakban KT.) alapján óvodai nevelés ellátás 5) Az intézmény alaptevékenységei ÓVODAI NEVELÉS Szakfeladat szám Megnevezése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Zöldterület-kezelés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 9

10 6) Az intézmény jogállása: Az óvoda önállóan működő, bérgazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Az önállóan működő költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője a képviselőtestület által kinevezett személy, aki az intézményi dolgozók vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogkört, gyakorolja továbbá az utalványozási és kötelezettségvállalási jogot az ellátandó feladatok tekintetében. A fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállítja és a fenntartó a költségvetési rendeletében biztosítja azt. Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a fenntartó gondoskodik. A gazdálkodási feladatok részletes szabályozása az Együttműködési megállapodás tartalmazza. Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint köteles beszámolni. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény SZMSZ-ban meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára. A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik. Bérek kifizetése a Magyar Államkincstár feladata. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal képviselő testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. Az óvodát az óvodavezető képviseli. 7) Gazdálkodási jogköre: Az intézmény a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. 8) A törvényes működés alapdokumentumai Az Óvoda törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg. - Pedagógiai program - Házirend - Munkaterv - SZMSZ Ezek önálló dokumentumként megtekinthetők Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 10

11 Szabályzatok: - Közalkalmazotti Együttműködési Szabályzat - Munkavédelmi szabályzat - Tűz-és balesetvédelmi szabályzat - Iratkezelési szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Munkaruha szabályzat - Munkaköri leírások - Munkarend - Pályázati eljárás rendje 9) Az intézményi dokumentáció nyilvánossá tétele, a dokumentumok hozzáférhetősége Az óvoda alapdokumentumai az intézmény alkalmazottai és a szülők részére hozzáférhető az irodában és a nevelői szobában időpont egyeztetéssel olvasható. A szülők részére megtekinthető még az óvoda honlapján: valamint előzetes egyeztetés alapján, papír alapon az intézmény alap dokumentumai közül: Pedagógiai program, Éves munkaterv, Évértékelő beszámoló SZMSZ az óvoda titkárságán átvehető és a nevelői szobában olvasható. A házirend egy példányát minden újonnan belépő óvodás szülője megkapja, és minden csoport faliújságán kifüggesztésre kerül. 10) Az óvodai belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésre kell bocsátani. A csoportnaplót, a mulasztási naplót és a gyermekek mérő, értékelő és egyéni fejlődését nyomon követő dokumentációt naprakészen a csoportszobában kell tartani, az óvoda területéről kivinni csak vezetői engedéllyel szabad Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 11

12 II. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE 1)Az óvoda alkalmazotti állománya Óvodavezetőség: - Óvodavezető. - Óvodavezető-helyettes. - Munkaközösség vezetők - Közalkalmazotti Tanács (továbbiakban: KAT) elnöke a )Óvodavezető Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nkt. határozza meg. Ellátja továbbá más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat. A vezető biztosítja a tárgyi- és a személyi feltételekkel a zavartalan munkát, irányítja az óvoda szakmai életét. További feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melyet a fenntartó készít el. Az óvoda vezetője felelős az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. A kiadmányozás és képviselet szabályait a-3/2012.(iii.1.) polgármesteri és jegyzői utasítás a Polgármesteri Hivatalban, és az önállóan működő költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, és az utalványozás szabályozásáról-szerint látja el. Utalványozási hatáskörét átruházhatja az óvodavezetőhelyettesnek, a megbízott óvodavezető-helyettesnek, és az óvodatitkárnak. A nevelési oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. Hatáskörébe tartozik: - A rendelkezésére álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez szükséges személyi-és tárgyi feltételek biztosítása - Gyakorolja a munkáltatói jogokat. - Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. - Felel a pedagógiai munkáért. - Megszervezi a gyermekvédelmi feladatok ellátását. - Megteremti a nevelőmunka biztonságos feltételeit. - Intézkedik a gyermekbalesetek megelőzése tárgyában. - Dönt a gyermek óvodába való felvételéről a törvényben írtak szerint. - Dönt a felül bírálati és törvényességi kérelmekről első fokon eljárva, a hatáskörében tartozó ügyekben. - Dönt a gyermekek csoportba történő beosztásáról. - Dönt az óvodai elhelyezés - átvétellel, - Felelős a kiemelt figyelmet igénylő gyermek felülvizsgálatának kezdeményezéséért, szakértőhöz utalásáért Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 12

13 - A KIR 3, KIRA adatszolgáltatás hitelességéért. - Felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért - Képviseli az óvodát - Gondoskodik arról, hogy a gyermekek, a szülők, és a pedagógusok jogai maradéktalanul érvényesülhessenek, és kötelezettségeik betartassanak. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a nevelőtestület vezetése, - a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése, - a tanügy igazgatási döntések meghozatala, - munkáltatói, továbbá a hatáskörébe tartó gazdálkodási kötelezettségvállalási és kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása. Megtervezi az intézmény költségvetését a fenntartó által meghatározott irányelvek alapján a már alkalmazásban lévő dolgozók éves bérét és egyéb személyi juttatásait, valamint a munkáltatót terhelő járulékokat (útiköltség, minőségi kereset kiegészítés, CAFETERIA juttatás, továbbképzés, szakkönyv, betegszabadság stb.). Megtervezi a soros előrelépéseket, valamint a jubileumi jutalmakat, végkielégítéseket, felmentéseket. A saját hatáskörű előirányzat módosításokról a Gazdasági és Pénzügyi Főosztályt tájékoztatja. Változás esetén (pl.: munkaviszony megszüntetés, új belépők, fizetés nélküli szabadság, gyes, gyed, betegállomány, helyettesítés, szabadság) biztosítja a személyi bértömeg egyensúlyát. Az előre nem tervezhető rendkívüli kifizetések esetén kezdeményezi a fenntartónál a szükséges összeg biztosítását. A szabályos működtetés mellett esetlegesen képződő bérmegtakarítást jutalmazásra fordítja (előre elfogadott jutalmazási szempontok alapján) a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Szervezési Osztály munka és bérügyek dolgozójával való előzetes egyeztetés után. A jutalmazásra fordítható összeg kifizetése előtt, a kiemelt jogcímen belül az előirányzat átcsoportosítást önállóan végrehajtja, megjelöli a főkönyvi számot, amely biztosítja a szükséges pótelőirányzat fedezetét és erről az önállóan működő és önállóan gazdálkodót tájékoztatja. A személyi juttatásokról egyénenként és összesítve bérnyilvántartást vezet a fenntartóval kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint. Az intézményben szükségessé vált felújítási, karbantartási igények jelzése a Kőbányai Vagyonkezelő RT felé. Az általuk elvégzett tényleges javítások, munkák igazolása a munkát végző vállalkozók számláin. A napi működés során adódó rendkívüli karbantartási igények jelzése a Vagyonkezelő felé. Közvetlenül irányítja: - gyermekvédelmi munkát, - a fejlesztő pedagógus munkáját - óvodatitkár munkáját - a pszichológus munkáját - munka- és tűzvédelmi tevékenységet, - a kertész munkáját Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 13

14 b) Óvodavezető-helyettes: Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, hatáskörét, és annak gyakorlási módját a munkaköri leírás szabályozza. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítést. A nevelési területén közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül is részt vesz a dajkák munkájának irányításában. Felelős: - Az intézményi továbbképzéseknek szervezéséért. - A szakmai munkaközösségek működési feltételeinek biztosításárért. - A szülői szervezet működésének segítéséért. - A helyettesítési beosztás elkészítéséért. - Pedagógusok adminisztrációjának ellenőrzéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. (3.számú melléklet) Az óvodavezető-helyettesre átruházott jogkörök: - Munkavédelem, balesetvédelem, tűz és katasztrófavédelem irányítása, feltételek biztosítása - A HACCP rendszer folyamatos működésének biztosítása, ellenőrzése, irányítása, a szükséges adminisztráció vezetése - Dajkák munkájának ellenőrzése, irányítása, esetleges helyettesítésük megszervezése, dokumentálása. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van: - óvodavezetőnek - óvodavezető-helyettesnek A vagyonnyilatkozatokat 2 évente a jogszabályok betartásával, a fenntartóhoz kell benyújtani. A dokumentumok tárolásáról is az Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az óvoda szervezeti vázrajza: óvodavezető óvodavezető helyettes óvodatitkár KAT elnök pszichológus /munkaközösség vezetők/ óvodapedagógusok dajkák, fűtő-kertész pedagógiai asszisztens 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 14

15 2)Az óvodában működő egyeztető fórumok a)nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési intézményben a pedagógusok közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens, valamint a nevelőmunkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület döntési, a magasabb jogszabályokban megfogalmazott véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik A nevelőtestület kapcsolattartásának formái: értekezletek, havi összejövetelek, megbeszélések, hospitálások, tanulmányi kirándulások. Döntési joggal rendelkezik: - a pedagógiai program elfogadásában, - az SZMSZ elfogadásában, - a munkaterv jóváhagyásában, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában, - házirend elfogadásában, - továbbképzési terv elfogadása - adott ügyben eljáró pedagógus kiválasztásában. Véleményezi: - az egyes pedagógusok külön megbízatásainak elosztását, - az óvodavezető-helyettes megbízását, - valamint a megbízás visszavonását, - az intézményvezetői programokat, Javaslatot tesz: - az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 70 (3) b) Munkaközösségeink: A nevelőtestület munkaközösségei: az azonos feladatok ellátására, illetve nevelő munka minőségi fenntartásához szakmai munkaközösségeket hozhat lére. - Egyik az óvodai élethez kapcsolódóan egy-egy nevelési terület elméleti és gyakorlati ismereteinek feldolgozására alakult. Tartalmi irányultságát a tagok érdeklődése határozza meg. Vezetője vállalja a munka irányítását, megszervezését. Eredménye a munka minőségi javítása. Minden nevelőtestületi tag részt vesz benne. - Másik a Belső Ellenőrzési Csoport (a továbbiakban: BECS), pedig a nevelőmunka minőségi tervezését, szervezését és ellenőrzését fejleszti és koordinálja. Tagjai, négy szakmailag magasan kvalifikált pedagógus, akikben a nevelőtestület megbízik és elismer. Vezetője vállalja a munka irányítását, megszervezését. Eredménye a munka minőségi javítása. Részvétel a pedagógiai munkában: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 15

16 Az óvoda pedagógusainak szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, és ellenőrzéséhez. Együttműködik az óvodapedagógusokkal, évente a munkaközösség vezetők beszámolnak a testületnek a munkájukról. Ha több tanéven keresztül működő állandó munkacsoport van, tagjait tisztségükben a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten megerősíti. A szakmai munkaközösségek tagjai közül évenként a munkaközösség irányítására, koordinálásra, munkaközösség vezetőket választanak, akiket az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak, éves munkatervet készítenek. Feladatai: - segítséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a nevelőmunka minőségi tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, - a tagok véleményeztetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot tehetnek a nevelőmunka változtatására, - igényelheti szaktanácsadó segítségét, - összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, - végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, javaslatokat tehet a helyi nevelési program módosítására. - belső ellenőrzési tevékenységek koordinálása c) Közalkalmazotti Tanács Feladatait, jogait és kötelességeit a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. Az Óvodavezetőség és a Közalkalmazotti Tanácsot ennek megfelelően tartja megbeszéléseit Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 16

17 III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 1)Az Óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok Az Óvoda törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - Alapító okirat, - Pedagógiai Program, (továbbiakban PP) - Szervezeti és Működési Szabályzat és melléklete, - Az óvoda belső szabályzatai, - Éves intézményi munkaterv - Házirend. A PP - unk az ONOAP - hoz kapcsolódva tartalmazza, a feladat ellátás szakmai alapjait. A munkaterv az egy nevelési évre szóló konkrét tevékenységeket és munkafolyamatokat tartalmazza az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet az intézmény vezetése készíti el, a fenntartó programjával összhangban, és a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. 2)Fenntartói hatáskör A fenntartó előzetes egyeztetés nélkül is végezhet ellenőrzést. Ellenőrzi a PP - t, a házirendet, valamint az SZMSZ-t. Az SZMSZ és azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 3)Az óvoda működési körzete A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete által jóváhagyott működési körzet. Az óvoda 100 férőhellyel, 4 csoporttal működik. 4)Engedélyezett létszám 1 fő óvodavezető, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 0,5 fő pszichológus, 1 fő óvodatitkár, 4 fő dajka,0,5 kisegítő, 0,5 kertész,0,5 fűtő. Az engedélyezett létszámot a továbbiakban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete határozza meg. Az alkalmazottak benntartózkodási rendjét, feladatait az SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatokban található munkaköri leírások tartalmazzák Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 17

18 A gyermekek felvételi rendje Az óvodai felvétel eljárásrendjét a szülők minden év április hónapjában a központilag kiadott hirdetményben foglaltak alapján ismerhetik meg. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május eleje. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermek felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, amennyiben az óvoda üres férőhellyel rendelkezik. Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) és gyermeke személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. a) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. b) Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését, ha az adott év augusztus 31-ig betöltötte a 3. életévét, elsőbbséget élvez a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű. c) Felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. d) Amennyiben az óvoda az adott év augusztus 31-ig 3 éves és annál idősebb gyermekek óvoda felvételét teljesítette, felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betöltő gyermek is amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik. A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt. Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása. A felvételről, átvételről az óvodavezető dönt. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének. A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról. A gyermek, abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órában - a délelőtti szervezett tevékenységek idején - a kötelező óvodai nevelésben részt kell vennie. Az óvoda 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig legfeljebb 8 éves korig nevelési intézmény. Szakértői véleménnyel, illetve a nevelőtestület egyetértésével a 7. életévét betöltött gyermek is igénybe veheti a további 1 év óvodai nevelést. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, tankötelessé válik legkorábban, abban az évben, amelyben hatodik legkésőbb, amikor a nyolcadik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, - abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévet augusztus 31. napjáig betölti -, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. 5)Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogdása a)nyitvatartási idő: Napi 12 óra; 6 00 órától óráig. Rendezvények esetén, a nyitva tartás eltérő rendjéről, az érintetteket időben tájékoztatni kell, melyet az óvoda vezetője engedélyezhet. (előtte 7 nappal kifüggesztve a faliújságon) Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 18

19 b) Ügyeleti rend A reggeli ügyelet ig; a délutáni ig összevont csoporttal, óvodapedagógus irányításával történik. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, öt napos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. c) Nyári időszak A nyári időszakban a gyermekek létszámától függően alakul ki a csoportok száma. Nyári és téli zárva tartás ideje alatt az ügyeletet igénylő gyermekek elhelyezése a kerületi óvodákban biztosított. Nyári zárás alatt hetente egy alkalommal szerdánként az óvodában ügyeletet kell tartani a haladéktalanul intézkedést igénylő ügyek lebonyolítása miatt. Az ügyelet reggel 8 órától 12 óráig tart. A nyári zárásról a fenntartó dönt január 31-ig. A nyári zárásról a szülőket hirdetmény formájában február 15-ig kell értesíteni. Az óvodai zárva tartások idejét előre közöljük a szülőkkel, és kérjük, hogy írásban nyilatkozzanak, igénylik-e az ügyeletet. Az ügyelet megszervezése intézményi szinten, illetve a környező óvodában történik nevelés nélküli munkanap esetén. A heti pihenő és munkaszüneti napokon az óvoda zárva tart. Az óvodai nevelési év rendjében az 5 nevelés nélküli munkanap, - nevelőtestületi értekezletek megtartására, tanulmányi kirándulások lebonyolítására kerül felhasználásra. (Ezek időpontjáról, a szülőket legalább hét nappal a zárva tartás előtt értesítjük.) 6) Az óvodában való benntartózkodás rendje a)vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezetőnek, vagy a helyettesnek az intézményben kell tartózkodnia. A vezető és a helyettes esetleges távollétében a vezető feladatait a megbízott kolléga látja el, illetve a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan munkaidőre alkalmazott óvodapedagógus. Az óvoda nyitvatartási idején belül 8 00 és óra között az óvodavezetőnek vagy a helyettesnek vagy a megbízottnak az óvodában kell tartózkodnia. A vezetés havonta egy alkalommal megbeszélést tart az aktuális feladatokról. Ezt a megbeszélést a vezető hiányzása esetén a vezető-helyettes vezeti. b) Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt között az óvodapedagógusoknak, és a pedagógiai munkát segítő dolgozóknak az intézményben kell tartózkodniuk a beosztásuk szerint. c)- Az óvodával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje: Az óvodával jogviszonyban nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető- - helyettes, óvodatitkár vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az óvoda területén Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 19

20 Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvoda vezetője állapítja meg. Az óvodába belépő személyeket a dajka az óvodatitkárhoz kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező személyeket az óvodavezetőhöz irányítja. A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. 7) Az alkalmazottak munkaideje, a munkaidő nyilvántartása a) Óvodavezető: munkaideje: heti 40 óra, ebből kötelező (gyermekcsoportban töltött idő) óraszáma heti 10 óra. b) Óvodavezető-helyettes munkaideje: heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma heti 24 óra. A 24 órán túli munkaidejében, a vezetővel vagy az óvodatitkárral, a munkaköri leírás szerinti feladatait végzi. c) Óvodapedagógusok: munkaideje: heti 40 óra, ebből heti kötelező óraszámuk, kötött munkaidejük, heti 32 óra. A pedagógusok munkarendjét úgy kell összeállítani, hogy az intézmény teljes nyitva tartásában óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel. A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a teljes rendes munkaidő neveléssel le nem kötött részében ellátott feladatokhoz szükséges időből áll. Ebből legfeljebb heti 4 óra eseti helyettesítés rendelhető el, valamint külön jelölni kell az óvodában és az óvodán kívül ellátott feladatokat. Ezen feladatok körét a vezetői utasítás tartalmazza. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A műszakok elcserélését a vezető engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdés előtt munkára képes állapotban munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel korábban kell érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen. Szakértő munkaideje: heti kötelező óraszáma, ill. kötött munkaideje: 25 óra + a szakértői napja. Az eseti helyettesítés rá is vonatkozik. d)a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak munkaideje: 40 óra Az óvodatitkár egy műszakos rendben, a csoportban dolgozó dajkák munkakezdése váltakozó, mely változhat a szükségletek szerint. A kisegítő délután től ig, de helyettesítések esetén változhat a beosztása. A kertész-fűtő munkaideje a téli-nyári szezonhoz igazodik. Érkezéskor és távozáskor minden alkalmazott köteles az erre rendszeresített jelenléti ívet aláírni. A jelenléti ív az óvodában tartózkodást igazolja. A nevelőmunkát segítő és más közalkalmazottak munkarendje: A nevelőmunkát segítők alkalmazottak munkarendjét a távollévők helyettesítési rendjét a vezető, vagy a helyettes vezető állapítja meg Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 20

21 Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kötelesek munkára képes állapotban munkahelyükön megjelenniük. Távolmaradásukról értesíteniük kell a vezetőt, munkakezdés előtt 1,5 órával, hogy feladatának ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen. e)a munkaidő nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: A nyilvántartások vezetéséért felelős: - az intézmény valamennyi dolgozója. A munkaidő nyilvántartás vezetését naponta rögzíteni kell. f)a munkaidő nyilvántartás nyomtatvány tartalma: Saját készítésű munkaidő nyilvántartása van intézményünknek. - munkaidő nyilvántartó lap. A nyomtatvány tartalmazza a dolgozók nevét, a nyitva tartáshoz igazodó kötelező óraszámát, munkaidejét, a hét napjait, a dolgozók aláírását. Az intézményen kívül végzett munkát a vezetői utasításban rögzített kódszámokkal kell a jelenléti íven vezetni. Külön vezetői utasítás tartalmazza a neveléssel le nem kötött időkeret óvodában töltendő, és óvodán kívül is ellátható feladatait. A munkaidő nyilvántartás vonatkozásában a neveléssel le nem kötött munkaidő meghatározásakor nevelésnek minősül a gyermekekkel való közvetlen óvodai foglalkozás. A nyilvántartások vezetésének szervezési feladatait az óvodavezető látja el, aki kijelöli a nyilvántartás kezeléséért, egyeztetéséért az óvodavezető-helyettest. A nyilvántartások őrzésére a munkaügyi irattárolás szabályai az irányadók. Az óvodavezető-helyettes a nyilvántartást heti egy alkalommal ellenőrzi egyeztető jelleggel, amennyiben eltérést tapasztal, a dolgozó bevonásával meggyőződik a nyilvántartásban szereplő adat helyességéről, ha nem, jelzi annak szükségességét, hogy a munkaidő nyilvántartást javítsa. Azt az óvodavezető-helyettes aláírásával, és pecséttel hitelesíti. A nyomtatványban közölt adatok valódiságáért a munkavállaló felel. A tévesen, vagy nem elégségesen megadott adatokból eredő túlmunka díjazás elmaradása esetén a munkavállaló sem kártérítési, sem kamatigénnyel nem léphet fel. A nyilvántartás hiányos, vagy pontatlan kitöltéséből eredő késedelmes kifizetés esetén kamatfizetési kötelezettség az óvodát nem terheli, különösen, ha az ellenőrzést nehezítette, vagy meghiúsította. Az óvodapedagógus a munkaidő beosztás szerint tölti a kötelező óráit a kijelölt csoportokban,(szükség szerint szakszerűen helyettesít is). Változtatásokról egyeztet a helyettessel, vagy a vezetővel. A nyomtatványokban közölt adatok valódiságáért amely az ellátott tevékenységeket jelenti a munkavállaló felel. Az intézményben dolgozók munkaköri leírásait a 3. számú melléklet tartalmazza Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 21

22 8)Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az Nkt. tartalmazza a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minősítését, meghatározva a határidőket. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, mely ellenőrzési terv alapján teljesül. Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonható a vezető-helyettes a munkaközösségek vezetői. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell írásban is, aki az abban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tehet. Az óvodavezető minden óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, munkaközösség vezető munkáját kétévente értékeli. Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes, és a szakmai munkaközösség, és a szülői szervezet. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonható a vezető-helyettes, és a munkaközösségek vezetői. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki az abban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tehet. A pedagógiai munka belső ellenérzésének feladatai: - biztosítja az óvoda pedagógiai munkájának (jogszabályok), valamit a PP előírt működését, - elősegíti az intézményben folyó nevelő-és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, - megfelelő információt, adatot és tényt szolgáltat az intézmény nevelő-és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. Kiemelt ellenőrzési szempontok: - a pedagógusok munkafegyelme, - a foglalkozások, illetve kezdeményezések, - az óvodapedagógus, és a gyermek kapcsolata, - a nevelőmunka, és a tanulás színvonala, - felkészülés tervezése, szervezése, - alkalmazott módszerei, eszközei, - kapcsolat a szülőkkel és kollegákkal, - a PP követelményének teljesítése. Az óvodavezető a helyettes és a munkaközösség vezetők az ellenőrzési ütemterv és az írásban rögzített munkamegosztás alapján a pedagógiai munka eredményessége és az óvoda zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak - óvodapedagógusok munkáját. Az ellenőrzési ütemterv az érintettek számára hozzáférhető. Az ellenőrzés kiterjed - a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére - a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 22

23 Az ellenőrzés formái: - nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, - értékelő megbeszélés, beszámoltatás, - írásbeli dokumentációk ellenőrzése, - speciális felmérések, vizsgálatok, Az ellenőrzés fajtái: - Tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint. - Alkalomszerű: a problémák feltárása érdekében, a napi felkészültség felmérésének érdekében. Az ellenőrzési tapasztalatok egyénileg kerülnek értékelésre. Az általánosítható tapasztalatok a nevelőtestülettel ismertetésre kerülnek. - A pedagógus előmeneteli és illetményrendszer 326/2013 VIII. 30 Kormány rendelet, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályok által meghatározott módon működik, amely a minősítések során a pedagógus portfólió értékelésével és a foglalkozások megfigyelésével kapcsolódik a belső ellenőrzési rendszerhez is. - A belső önértékelési csoport a munkáját a Belső Önértékelési Rendszer Szabályzatban foglaltak szerint végzi, melyet az 2. számú melléklet tartalmaz. 9)Létesítmény, helyiségek használatának rendje Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A vállalkozás alapján folyó foglalkozásokhoz az óvodai nevelésen kívül, a kijelölt helyiség áll rendelkezésre. A foglalkozást tartó pedagógus felel a szoba illetve a műfüves focipálya használatáért, és a rábízott gyermekekért. Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helységeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. Az óvodavezető döntése alapján, az óvoda szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Az óvoda helyiségeit megfelelően kell használni. Aki használja, a következőkért felelős: - az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért - az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - az óvoda tűz- baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért. Az óvoda minden dolgozója felelős: A közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energia-felhasználással való takarékoskodásért. A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják. A helyiségek és az udvar egyéb használata, vagy hasznosítása során a helyi Önkormányzati rendelettel összhangban lehet eljárni. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel: az óvodavezető, a helyettesek, vagy megbízott helyettesek engedélyével léphetnek be, és tartózkodhatnak az intézményben. Az óvoda teljes területén kötelesek az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 23

24 Az óvodában dohányozni tilos! A terület hatálya 5méteres körzetére is kiterjed. (25/2209.(IX.25.) sz. Bp. Főváros X. k. Kőbányai Önkormányzat rendelete) A területi szabályokat figyelembe véve, az óvodavezető engedélyével, 2 alkalommal meghatározott időre 2x5 perc időtartamig. Jelen rendelet megszegése esetén, az intézményre kiszabott büntetést, az óvodavezető a megszegő dolgozóra átruházza, tehát a dolgozónak kártérítési kötelezettsége van. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6:00 órára érkező óvodapedagógus, és dajka nyitja, és kezeli a riasztórendszert. Az óvoda bejárati ajtóit ig nyitva van. A külső ajtókat tól zárva tartjuk, és csak a kaputelefon használatával lehet az épületbe bejutni, tól az ajtókat kinyitjuk, a szülők érkezése miatt. Az ételszállítás a konyhába a megállapodás szerinti időben történik. A konyhában csak a konyhai személyzet tartózkodhat, illetve aki HACCP oktatáson részt vett. A hivatalos ügyintézés az óvodavezető helyiségében történik. Az intézménybe belépő személyeket a dajka az óvodatitkárhoz kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező személyeket az óvodavezetőhöz irányítja. A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógus, és dajka felügyelete mellett használhatják. A helyiségek és az udvar egyéb használata, vagy hasznosítása során a fenntartó vagyonrendeletével összhangban lehet eljárni. Az óvoda helyiségeiben párt, vagy a létesítő okirata szerint párthoz kötődő szervezet nem működhet. Saját, vagy idegen tulajdonú eszközök behozatalának rendje: - Az óvodába nem az intézmény tulajdonában lévő eszközt, berendezést, még átmenetileg sem lehet behozni, csak az óvoda vezetőjének engedélye alapján. Az óvodapedagógus védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. - Az idegen tulajdonú eszközt elkülönítetten kell nyilván tartani, és a leltárban fel kell tüntetni. - A pedagógusok által készített eszközöket állományba vételi bizonylattal kell nyilvántartásba venni (kis értékű, vagy nagy értékű tárgyi eszközként), és azzal a megjegyzéssel, hogy pénzügyi tranzakciót nem igényel. - A személyi tulajdont ért biztosítási káresemények bekövetkezése esetén az intézmény kártérítést csak abban az esetben fizet, ha az eszköz nyilvántartása, tárolása, és használata a helyi szabályzatokban leírtaknak (munka-és tűzvédelmi szabályzat) megfelelő módon történik. A reklám tevékenységek szabályai: - Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz. - Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyermekeknek szóló egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. A reklámok elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az intézményvezető adhat engedélyt Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 24

25 Vezetékes és rádiótelefonok szabályai: A vezetékes telefon a titkári és az óvodavezető irodájában található 7:00-16-ig hívható. Az óvoda mobiltelefonja reggel 6:00-tól-18:00-ig hívható, ezen a számon lehet az ebédet lemondani. 10)Belső kapcsolattartás, és az értekezletek rendje - Nevelőtestületi értekezlet: A nevelőtestület a döntéseit értekezleteken hozza meg, nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel. Személyi kérdésekben előzetes döntések alapján titkos szavazással dönthet. A szavazatok egyenlősége esetén a vezető szavazata dönt. A döntések és határozatok nevelési évenként, sorszámozva az óvoda irattárába kerülnek. Egy nevelési évben a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: 1. Tanévnyitó értekezlet 2. Őszi nevelői értekezlet 3. Féléves nevelői értekezlet 4. Tanévzáró értekezlet 5. Tanévzáró értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 60%-a kéri. A magasabb jogszabályok szerint: - a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak 51%-a jelen van, - nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönthet, - erről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni. Pályázati eljárás rendje az óvodavezető által készített éves munkatervben van meghatározva. Nevelőtestület munkájához nyújtott szakkönyvek, informatikai és műszaki eszközök rendje: - Az óvodapedagógus az óvoda szakirodalom gyűjteményében a munkájához szükséges szakmai könyveket a kialakított kölcsönzési rendszer alapján kezelje. - Az informatikai, és műszaki eszközöket (számítógépek, laptopok, projektor, videó, fényképezőgép) csak rendeltetésszerűen használhatja, amennyiben hibát észlel, azonnal jelentse a munkavédelmi felelősnek. Használhatja a szakmai munkájához, szükséges anyagok megtekintéséhez, továbbá a csoport dokumentációjának elkészítéséhez. Más tevékenység végzése az adott eszközökkel nem engedélyezett. Nevelőtestületi hatáskörök átruházása: A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: - nevelési program elfogadása, - szervezeti és működési szabályzat elfogadása, - házirend elfogadása. - belső ellenőrzési szabályzat elfogadása A nevelőtestület értekezletei: A nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 25

26 A nevelőtestület a feladatai ellátása során, a döntései előkészítésére, a véleményének kialakításához szükséges előzetes kutatásuk, összefoglalók, egyéb írásos anyagok elkészítésére, részfeladatok elvégzésére tagjait megbízhatja. Az egyes feladatok elvégzésére történő megbízást a nevelőtestület vezetője is megteheti. A megbízott, a rábízott feladatot legjobb tudása szerint köteles ellátni. A beszámoltatása a nevelőtestület soron következő ülésén történik, ahol az elvégzett feladatról számot adni tartozik. A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben félévente egy alkalommal összehívott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvodapedagógusai rendszeresen megbeszélik a csoportos dajkával. - Alkalmazotti (munkatársi értekezlet) - Dajkák munkaértekezlete - Legalább kéthetente, de szükség esetén hetente is információs értekezletet tartunk. 11) Helyettesítési rend Akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesítését teljes felelősséggel az óvodavezetőhelyettes látja el az azonnal döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés ellátása I. rész 1.3. pontja alapján történik. Tartós távollétnek számít a négy hétnél hosszabb távollét. Az óvodavezető és óvodavezető-helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti. Az óvodavezető tartós távolléte esetén teljes körű. Tartós távollétnek az egy hónap, illetve az ennél hosszabb időtartam minősül. Az óvodatitkár hiányzása esetén őt az óvodavezető vagy az óvodavezető-helyettes helyettesíti. Az óvodapedagógusok, dajkák, kertész hiányzása esetén belső átszervezéssel oldja meg az óvodavezető a helyettesítést. A hiányzó dolgozó helyettesítését végző kolléga teljes felelősséggel felel a ráruházott feladatok elvégzésével. 12)A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat Szülői Szervezet Az óvodában a szülők törvényben meghatározott jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében és a Szülői Szervezetet (továbbiakban SZSZ) hoznak létre Az óvodaszintű SZSZ vezetésével az óvodavezető, a csoportszintű SZSZ képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus hatáskörét meghaladó ügyekben a vezető-helyettes tart kapcsolatot vagy a megbízott óvodapedagógus. Az óvodaszintű SZSZ vezetőjét meg kell hívni a nevelő testületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda SZMSZ a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosított Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 26

27 A meghívás, a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. Az óvoda vezetője a Szülői Szervezet vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az óvoda vezetője a Szülői Szervezet választmányát a munkatervben rögzített időpontban - évente kétszer összehívja, ahol tájékoztatást ad az Óvoda munkájáról, feladatairól, valamint meghallgatja a Szülői Szervezet véleményét, javaslatait. Ezekről írásos dokumentáció készül. A szülőket érintő financiális kérdésekben kéri véleményüket. Az óvodapedagógus a csoport Szülői Szervezet képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. Az Szülői Szervezet egyetértési és véleményezési jogot gyakorol: - a pedagógiai program elkészítésénél - a Házirend megalkotásában, SZMSZ elkészítésében, - a gyermekek fogadásának rendjéről, - a vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás módjáról, - az ünnepélyek, megemlékezések rendjét illetően, - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, - az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, - a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, - a munkatervnek a szülőket is érintő kérdésekben, - a belső ellenőrzési szabályzat (BESZ) véleményezésében - az Adatkezelési Szabályzat elkészítésében, - minden olyan kérdésben, amely a gyermekek nagyobb csoportját érint. Az óvodában a szülők törvényben meghatározott jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében munkaközösséget hoznak létre. A szülők jogai: - megismerni a PP-t, a Házirendet, SZMSZ-t, és a BESZ - t. - a tájékoztatáshoz való jog, - a részvételhez való jog, - a feltett kérdéseikre történő válaszadás (amely érdemi) joga, - javaslattal élhet valamennyi szülőkkel és gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben, - a Szülői szervezetet a SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel óvodánkat és gyermekeiket érintő ügyben, - véleményezheti a SZMSZ t. A jegyzőkönyvek, vélemények aláírására, az SZSZ elnök (akadályoztatása esetén a helyettese) jogosult. A jogorvoslat rendje: A szülő gyermeke érdekében az intézmény döntését tartalmazó közlés ellen felül bírálati és törvényességi kérelemmel élhet. A szülő jogorvoslati kérelmében hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában, írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, felül bírálati kérelemre (egyéni érdekvédelemre hivatkozás) vagy törvényességi kérelemre /jogszabálysértési hivatkozás/ hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem, illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott felül bírálati kérelem tekintetében Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 27

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben