Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat 2016."

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér az alapító okirat szerint A költségvetési szerv Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Általános rendelkezések Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Az SZMSZ célja A hatálya kiterjed Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézmény működési rendje A nevelési év rendje Az intézmény nyitva tartása Az intézményben való tartózkodás rendje A nem jogviszonyban állók belépésének és bent tartózkodásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése A helyettesítés rendje A szülők közössége, kapcsolattartás formái A szülőkkel való kapcsolattartás formái Az intézmény külső kapcsolatai Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Az óvoda feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén Eljárás rendkívüli események esetén A kiadmányozás szabályai Az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének rendje Elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség - Óvoda Tájékoztatás a pedagógiai programról Szakmai munkaközösség Az intézmény közösségei és kapcsolattartásuk rendje A nevelőtestület Belső Önértékelési Csoport Alkalmazotti közösség Kapcsolattartás fórumai Az óvodapedagógus jogai és kötelességei Valamennyi alkalmazott felelős A gyermekek közössége Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok és ellátásának rendje A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai Létesítmények és helyiségek használati rendje Az intézmény szervezeti felépítése (szervezeti ábra)

3 Záró rendelkezések Munkaköri leírásminták Intézményvezető munkaköri leírása Óvodapedagógus Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Kisgyermekgondozó, - nevelő Dajka számú melléklet Adatkezelési szabályzat Általános rendelkezések Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja

4 BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér az alapító okirat szerint Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) évi CXC. törvény 20. (1) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint Oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Munkatörvénykönyvéről szóló évi I. törvény Megbízási jogviszony, Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) től a Boconád Községi Önkormányzat 61/2015. (XII. 15.) önkormányzati határozata alapján, okirat száma: 1417/ A költségvetési szerv Megnevezése Boconádi Egységes Óvoda - Bölcsőde Többcélú Intézmény OM Rövidített név Boconádi Többcélú Intézmény Székhelye 3368 Boconád, Szabadság tér 14. Közfeladata Óvodai nevelés, egységes óvoda-bölcsődei feladatok ellátása. 2.1 A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása szakágazat száma szakágazat megnevezése Óvodai nevelés 2.2 A költségvetési szerv alaptevékenysége Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Enyhébb pszichés fejlődési zavar (figyelem és viselkedészavar, megismerő funkciók és viselkedés fejlődésének rendellenessége) - Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelése, ellátása - Beszédfogyatékos gyermekek nevelése, ellátása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, ellátása - A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, ellátása - Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, ellátása 3

5 - Kiemelten tehetséges gyermek nevelése, ellátása Bölcsődei ellátás: egységes óvoda bölcsőde ellátja a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös nevelését. 2.3 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem folytat. Illetékessége, működési köre Boconád Községi Önkormányzat közigazgatási területe. Az intézményvezető jogosult a Boconád Községi Önkormányzat képviselő-testülete által engedélyezett csoportlétszám alapján és a jogszabályokban meghatározott létszámnormát figyelembe véve a működési körön kívül lakó gyermekek felvételére az óvoda és az egységes óvoda-bölcsődére vonatkozóan. A költségvetési szerv alapító és irányító szervének neve, székhelye Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3368 Boconád, Szabadság tér 1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye Boconád Községi Önkormányzat 3368 Boconád, Szabadság tér 1. A költségvetési szerv jogállása Önálló jogi személy A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltsége látja el. (3368 Boconád, Szabadság tér 1.) A Boconádi Többcélú Intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata Körbélyegző: Hosszú bélyegző: 4

6 1. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi LXXIX. Törvény a közoktatásról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi LXXXVI. Törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 1.1 Általános rendelkezések A köznevelésről szóló Nkt. 25. (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatban kell szabályozni mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály írja elő, továbbá a nevelési intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. ) a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, g) a vezetők és az óvodai, szülői közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, a gyermekjóléti szolgálattal, való kapcsolattartást, j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, l) a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, m) az intézményi védő, óvó előírásokat, n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői közösséget, az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 5

7 u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelésioktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r (1) Az óvoda, SZMSZ-ében kell meghatározni a nevelésioktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások). A szervezeti és működési szabályzat olyan alapokmány, (alapdokumentum), mely kódexszerűen foglalja össze az óvoda szervezetére, működésére, a pedagógusok és gyermekek jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályokat: mindenekelőtt az óvoda szervezeti rendjét. A szervezeti és működési szabályzatba bele kell foglalni az intézmény alapmutatóit (az alapító okirat legfontosabb elemeit) alaptevékenységét és ezeket meghatározó jogszabályi hátteret. Az óvoda, a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. ( 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 82. (1) (3) Az óvodai intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedni kell az óvodai intézmény más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz. 1.2 Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Alapító okirat (SZMSZ) Helyi óvodai pedagógiai program Házirend Egységes Óvoda - Bölcsőde Módszertani Programja Az óvodai intézmény alapításának leglényegesebb kelléke az alapító okirat kiadása, az alapító okirat alapján az intézmény nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétellel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé, amely ettől kezdődően saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg 1.3 Az SZMSZ célja Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 1.4 A hatálya kiterjed az óvodába és az egységes óvoda-bölcsődébe járó gyermekek közösségére a nevelőtestület valamennyi pedagógusára intézmény vezetőjére a nevelő fejlesztő munkát segítőkre (dajka) a gyermekek szüleire, törvényes képviselőikre 6

8 Ezen ban foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. A a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha az idevonatkozó jogszabályokban változás áll be, illetve a nevelőtestület, vagy a szülői munkaközösség vezetője erre javaslatot tesznek. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző. 1.5 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám Óvodai csoportok száma: 2 Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő Egységes óvoda- bölcsődei csoportba felvehető maximális gyermeklétszám 20 fő Ebből 2 éves korú gyermek: maximum 5 fő 1.6 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetője, a fenntartó által kerül kinevezésre, az érvényes jogszabályoknak megfelelően. 1.7 Az intézmény képviseletére jogosultak A mindenkori kinevezett intézményvezető. Annak távolléte esetén az SZMSZ - ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 1.8 Az intézményi bélyegzők használatára jogosult Intézményvezető. Külön megbízás alapján a vezető képviseletében eljáró dolgozó. 2. Az intézmény működési rendje 2.1 A nevelési év rendje Az óvoda hétfőtől-péntekig ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel, általában augusztus hónapban. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A zárva tartás időpontját február 15-ig közzé kell tenni a szülők számára. A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év helyi rendjét és programját a nevelőtestület határozza meg és rögzíti a munkatervben a szülői közösség véleményének figyelembe vételével. 2.2 Az intézmény nyitva tartása Az óvoda nyitva tartását a törvény, a fenntartó és a szülők igényei határozzák meg. A nyitvatartási idő napi 10 óra, reggel 7:00-tól 17:00 óráig tart. A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, délelőttös és délutános munkarendben, heti váltásban. 7

9 A nyitva tartás ideje alatti csoportban eltöltendő kötött munkaidőt a teljes munkaidő 80%-a- a munkaidő beosztás határozza meg. A 62. (8) bekezdés szerint óvodában a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el a pedagógus számára. (lásd: óvodapedagógus munkaköri leírása) Rendezvények esetén a nyitva tartás rendjétől való eltérésre az óvoda vezetője ad engedélyt. A heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon az óvodát zárva kell tartani. Az óvodát reggel munkarend szerint az óvodapedagógus nyitja 7:00-kor, a dajka esti távozásakor- 17:20- kor zárja. 2.3 Az intézményben való tartózkodás rendje Az óvoda nyitvatartási idején belül 8 és 16 óra között az óvodavezetőnek, ill. az általa megbízott személynek az óvodában kell tartózkodnia. Az óvodavezetőt távollétében és akadályoztatása esetén intézkedésre az óvodavezető helyettes jogosult. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. Az alkalmazottak évenkénti munkarendjét és beosztását az óvodavezető készíti el. Az alkalmazottak kötelesek az óvodában olyan időpontban megjelenni, hogy a munka kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljanak. A munkába érkezést - és távozást a jelenléti íven vezetni, és aláírással igazolni kell. A távollét igazolására szolgáló okiratokat munkába lépéskor az óvodavezetőnek kell leadni. A munkában való akadályoztatást az alkalmazottak a lehető legrövidebb időn belül kötelesek a vezetőnek jelenteni. Munkaidőben a dolgozók csak a vezető engedélyével hagyhatják el az intézményt. Az óvodapedagógus hiányzása esetén elsősorban a vele azonos csoportban dolgozó óvodapedagógus látja el a távollévő helyettesítését. 2.4 A nem jogviszonyban állók belépésének és bent tartózkodásának rendje Az intézménnyel jogviszonyban nem állók a folyosón tartózkodhatnak. A hozzátartozók a gyermekcsoporthoz tartozó folyosói öltözőrészen tartózkodhatnak. A szülők az óvodai foglalkozásokon a vezetővel vagy az óvónőkkel történt egyeztetés után vehetnek részt. A bejárati ajtókat tűzvédelmi okokból kulcsra zárni és a menekülési útvonalakat eltorlaszolni nem lehet. A gyermekek egészségügyi vizsgálatát végző, illetve a nevelőmunkát segítő szakemberek (orvos, védőnő, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) a kijelölt többcélú helyiségben végzik munkájukat. A szakemberek az előre egyeztetett időpontban érkeznek az óvoda épületébe. A fenntartói, a szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. 8

10 A személyzeti helyiséget csak az óvoda dolgozói használhatják. Az ünnepek, hagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvények ideje alatt ettől el lehet térni. 2.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzése A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó tevékenység hatékonyságának mérése. Az ellenőrzés területei, szempontjai A mindenkor érvényben lévő munkaköri leírásokban meghatározott feladatokra terjed ki, konkrét szempontjait az éves munkaterv részét képező ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzés kiterjed Munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére. A munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. A működési feltételek vizsgálatára. Az óvodavezető ellenőrzési munkája Az óvodavezető az éves munkatervhez igazodó ellenőrzési ütemtervet készít, és aktuális feladatok alapján ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését, és azt nyilvánosságra kell hozni. Összehangolja a csoportokban folyó szakmai munkát, felügyeli a gyermekek ellátásának színvonalát. Nevelési év során az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját értékeli, feladataik munkaköri leírás szerinti, határidőre történő teljesítését. Ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt és etikai követelmények betartását. Egyéb a csoporttal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását. (csoportnapló, mulasztási naplók, stb.) Szülőkkel való kapcsolat minőségét. Az ellenőrzést megbeszélés, értékelés, a tapasztalatok összegzése követi. A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedést. A pedagógiai munka külső ellenőrzése Országos pedagógiai szakmai ellenőrzés Az országos pedagógiai ellenőrzés a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái: A pedagógus ellenőrzése Az intézményvezető ellenőrzése Az intézményellenőrzés A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait nyilvánosságra kell hozni, a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával. 2.6 A vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyes felelős vezetője. 9

11 Munkáját, feladatát, felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelésről szóló törvény állapítja meg, és a munkaköri leírás tartalmazza. A vezető munkáját az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában egy helyettes segíti. 2.7 A helyettesítés rendje Az óvodavezetőt távollétében és akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes teljes jogkörrel helyettesíti az azonnali döntést igénylő ügyekben. Két hetet meghaladó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik. A megbízott az óvodában munkát végző legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával, összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 2.8 A szülők közössége, kapcsolattartás formái Az óvodai szintű szülői közösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. A szülők jogai: A szabad intézményválasztás. Az ismeretek többoldalú közvetítésének igénylése-az óvoda alapdokumentumainak megismerése. A nem kötelező foglalkozások igénybevétele. Szülői szervezet létrehozásának kezdeményezése. Írásbeli javaslatára érdemi választ kapjon. Személyesen vagy képviselői útján- jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A szülők kötelességei: Kapcsolattartás a pedagógusokkal. Meg tegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért. Elősegítse gyermeke beilleszkedését és az óvodai élet szabályainak elsajátítását. A szülők közössége dönt: Saját működése rendjéről. Munkaterve elfogadásáról. Tisztségviselőik megválasztásáról. A szülők egyetértésével kerül sor az intézményben a házirend és az SZMSZ módosítására. A szülői szervezet véleményt nyilvánít: A nevelési év rendjének meghatározásáról. A nevelési program elfogadásakor. A vezetői megbízás előtt a vezetői programról. Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb kérdésekről. 10

12 2.9 A szülőkkel való kapcsolattartás formái Szülői Munkaközösség értekezletein Szülői értekezleteken Nyílt napokon (előre egyeztetett időpont alapján a nevelési év során bármikor) Gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül Ünnepélyeken, munkadélutánokon, fogadóórákon, családlátogatásokon, a hirdetőtáblán kifüggesztett információkon keresztül Az intézmény külső kapcsolatai Az intézményt külső kapcsolataiban az óvodavezető képviseli. Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai, szakmai szolgáltatások ellátására létesített intézményekkel. A gyermekek iskolai alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásához szükség szerint közreműködő nevelési tanácsadóval az óvodavezető állapodik meg az együttműködés formáiban. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata. a) Általános iskolával való kapcsolattartás A kapcsolattartás célja az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő együttműködés kialakítása. A kapcsolattartás módja, formái o megbeszélések, konzultációk o szakmai napokon keresztül intézménylátogatások o óvodásokkal iskolalátogatás, óralátogatás o leendő tanítónő nagycsoportos szülői értekezletre, nyílt napra való meghívása b) Pedagógiai szakszolgálatok és az óvoda kapcsolata A kapcsolattartás formája o a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény megkérése o az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítása o a gyermekek óvodában történő fejlesztése Az együttműködés formái o konzultációs kapcsolat o írásban készült dokumentumok (vizsgálati kérelmek, gyermekek jellemzése, szakvélemény, kimutatások) c) Gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata A kapcsolattartás formája o hátrányos helyzet, veszélyeztetettség fennállása Együttműködés formái o konzultációk, részvétel gyermekvédelmi tanácskozásokon, jelzőrendszerben való részvétel 11

13 d) Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás Az egészségügyi ellátás formái o orvosi vizsgálatok és védőnői szűrővizsgálatok o fogászati alapellátás Együttműködés formái o orvosi vizsgálat előkészítése o fogászati vizsgálat előkészítése 2.11 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás Az óvoda épületét nemzeti ünnepeink előtt fel kell lobogózni. (március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a) Az ünnepek, jeles napok, hagyományaink időpontját az éves munkaterv, tartalmát az óvoda nevelési programja tartalmazza. Megvalósításuk módját a szülőkkel egyeztetjük. Az ünnepek megünneplése kizárólag az óvodában történik, kivételt jelenthet a falunap, falukarácsony. Évszak Hagyományaink Ünnepek Jeles napok Ősz Őszi kavalkád Állatok téli szállása terepasztal készítés Kerékpártúra Idősek világnapja Állatok világnapja (október 4.) Márton napi lámpás készítés Tél Mikulás Adventi készülődés Karácsony Farsang Luca nap (december 13.) Magyar kultúra napja Téltemetés - Kiszebáb égetés Tavasz Iskolakóstolgató Kerékpártúra Fut a Boconád Nőnap Március 15. Húsvét Anyák napja Gyermeknap Évzáró Víz világnapja (március 22.) Gyermekkönyvek nemzetközi napja Föld világnapja (április 24.) Majális Madarak, fák napja (május 10.) A konkrét megemlékezések rendjét, idejét az óvodavezető éves munkaterve határozza meg A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyermekek bölcsődei, óvodai egészségügyi ellátását az óvodaorvos és védőnő végzi, amelynek során időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségi állapotát. Évente: Általános orvosi vizsgálat, fogorvosi ellenőrzés. Beiskolázás előtt: Látás és hallás vizsgálattal egészül ki. Az óvodavezető biztosítja a vizsgálatokhoz a feltételt, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről. 12

14 Általános szabályok Az óvoda működtetése során az egészségvédelmi szabályokat és a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat előírásait mindenkinek be kell tartani. Az óvodában megbetegedő, lázas beteget a szülőnek minél hamarabb el kell vinnie a közösségből. Lábadozó, gyógyszert szedő gyermek az intézményt nem látogathatja. Betegség után csak érvényes orvosi igazolással jöhetnek a gyermekek ismét óvodába. A bölcsődésekkel, óvodásokkal csak egészségügyi könyvvel rendelkező, munka alkalmassági vizsgálaton részt vett felnőttek foglalkozhatnak. Az óvoda konyhájába csak az alkalmazottak léphetnek be. A tálalókonyhán az előírt védőfelszerelés használata kötelező. Szülők a csoportszobákban csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok meghatározásának célja a közoktatási intézményekben az erőszakos magatartás különböző formái elleni szabályozottabb fellépés elősegítése Az intézmény dolgozói, illetve az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyek Magatartásukkal, viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet nem zavarhatják (alkalmazottak, az intézmény területén tartózkodó szülők, gondviselők, gyám illetve az intézménnyel kapcsolatban nem álló minden más személyek) Az intézmény épületében való tartózkodásuk során, az intézmény rendezvényein, ünnepségeken, programokon, foglalkozásokon olyan magatartást, viselkedést kell tanúsítaniuk, amely másokban megbotránkozást, riadalmat nem kelt. Tilos a botrány, garázdaság, közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása! Az intézmény dolgozói, illetve intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelessége, hogy tiszteletben tartsák egymás emberi méltóságát és jogait. tiszteletet tanúsítsanak viselkedésben, kommunikációban egymás iránt. az óvoda épületében olyan magatartást, viselkedést tanúsítsanak, amely méltó az intézményhez, példaértékű, mintaként szolgál gyermekeink neveléséhez. Az óvodai ünnepségeken illetve külső helyszíneken elhangzott óvodás műsorok tartalma az óvónők és az óvoda szellemi tulajdonát képezik. Sokszorosításuk csak az óvodavezetőhöz előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján, az óvodai szülői munkaközösség jóváhagyásával és az óvodavezető engedélyezésével történhet. Az óvodai élet eseményeiről készített hivatalos videofelvételek, fotók kizárólag az önkormányzat honlapján, illetve az óvoda által üzemeltetett honlapon, az óvodás gyermekek személyiségi jogainak maximális figyelembe vételével jeleníthetők meg. 13

15 2.14 Az óvoda feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén Az intézmény óvó-védő intézkedéseinek célja: A gyermekek testi épségének, egészségének megóvása, védelme, a gyermekbalesetek megelőzése. Feladata: Az intézményben a különböző veszélyforrások feltárása, a veszélyforrások megszüntetése, valamint a gyermekek tájékoztatása a baleset megelőzésekkel kapcsolatos magatartásformákról. A nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására. Gondoskodni kell: a rábízott gyermekek felügyeletéről a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről a balesetet szenvedett gyermek ellátásáról a hasonló esetek megelőzése érdekében a szükséges intézkedés megtételéről a) A balesetek megelőzésével kapcsolatos szabályok Az óvodapedagógus a rá bízott gyermekek részére egészségük, testi épségük megőrzése érdekében a szükséges ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződik. Folyamatosan biztosítani kell a felnőtt jelenlétét a gyermek minden tevékenysége közben. A kaput mindig zárva kell tartani. Óvodán kívüli program esetén, gondoskodni kell a megfelelő számú kísérőről (8-10 gyermek / felnőtt) A kísérők felelnek a rájuk bízott maximum 10 gyermekért, akiket indulás előtt név szerint vállaltak. Balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kisszámú gyermeket lehet csak foglalkoztatni (vágás, tornaszerek, stb.) A gyermekekkel életkornak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell minden tevékenységükkel kapcsolatos veszélyforrást, annak elkerülési lehetőségeit. b) A gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvónők kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha a balesetet vagy veszélyforrást a dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásról a vezető figyelmét felhívni. Jelentősebb testi sérülés esetén megfelelő orvosi ellátó helyre kell vinni a gyermeket az óvónőnek. A balesetről, a kezelés tényéről értesíteni kell a szülőt. Súlyos balesetet azonnal be kell jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. Minden balesetet követően az intézmény vezetője köteles megtenni a szükséges intézkedéseket további balesetek elkerülése érdekében. 14

16 Minden balesetet nyilvántartásba kell venni. (Nyilvántartás a tanuló és gyermekbalesetekről). A jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha 3 napon túl gyógyuló gyermekbaleset történt és a gyermekbaleset az óvodás gyermekeket a nevelési intézményben, illetve annak felügyelete alatt érik. c) Egyéb balesetvédelmi szabályok Vegyszereket, maró anyagokat a gyerekektől elzárt helyen kell tartani. Takarítási munkákat a gyermekek távollétében kell végezni. Az intézmény egész területén dohányozni tilos. Az épület előtt lévő kapubejárattól 5 méterre lehet rágyújtani. Az intézményben szeszesitalt fogyasztani tilos. A munka-tűzvédelmi és bombariadóval kapcsolatos elemi szintű, részletes oktatáson minden évben egyszer mindenkinek kötelező a részvétel és az ott elhangzottak tudomásul vétele Eljárás rendkívüli események esetén (bombariadó, tűzesemény, földrengés, légszennyezés, elemi csapások, nukleáris veszély, bűncselekmény) Az értesítés rendje az eseménytől függően: Tűz, robbanás, bombariadó földrengés során: tűzoltóság (105) rendőrség (107) mentők(104) vezető vagy helyettesítője Betörés, rongálás, bűncselekmények: rendőrség (107) mentők (104) szükség szerint óvodavezető vagy helyettesítője A következő adatokat kell bejelenteni: Az esemény pontos helye: Boconád, Szabadság tér 14. Az esemény rövid tényszerű ismertetése. Melyik épület és hány személy van veszélyben, a bejelentést tevő neve, telefonszáma, ill. az óvoda telefonszáma (36/ ) Biztonsági intézkedések: Az épületben tartózkodók kimenekítése, ill. biztonságba helyezése. A veszélyjelzésének módja: 3 hosszú csengetés és/vagy szóbeli értesítés. A riasztásról, a veszélyről elsőként értesülő felnőtt gondoskodik. Tűz-és robbanásveszély esetén a Tűzriadóban foglaltak szerint kell eljárni. A gyermekeket a veszélyforrástól minél távolabb kell kivinni. A gyermekek fegyelmezetten, a felügyeletüket ellátó óvónő és dajka kíséretében távoznak az épületekből. A kivonulás után az óvónők létszámellenőrzést végeznek. A gyermekek kimenekítésének megkezdése után az intézkedésre jogosult személy ellenőrzi, hogy mindenki elhagyta-e az épületet. A helyszínen tartózkodó vezető, vagy intézkedésre jogosult a káreseményről, a megtett intézkedésekről- amint lehet-értesíti a fenntartót. Az épület elhagyása rendjét a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 15

17 A veszélyforrás feltételezett helyétől függően a kivonulási útvonalak változhatnak: Igénybe vehetők a tartózkodási helyhez legközelebb eső kijáratok. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 2.16 A kiadmányozás szabályai Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: o az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím), o az irat iktatószáma, az ügyintéző neve, az ügyintézés helye és ideje A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: o az irat tárgya, az esetleges hivatkozási szám, a mellékletek száma A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti Az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított dokumentumok elektronikus aláírására az intézmény nem jogosult. Az elektromos úton előállított levelek, határozatok, ügyiratok nyomtatás után, vezetői aláírással és az intézmény hivatalos bélyegzőjével kell ellátni és azt az iktatóba számozás után le kell fűzni. A számítógépen fájl mappában kell elhelyezni az azonos tárgyú leveleket. Az óvodában elektronikusan keletkezett leveleket az intézményvezetői irodában található gépen tároljuk. Hozzáférni vezetői engedéllyel lehetséges. A csoportok a központi csoportnaplókat használják a 2013/14-es nevelési évtől. A kitöltéseket kézzel, kék golyóstollal írjuk. A gyermekek névsora mellett a jeleket színes ceruzával, filctollal rajzoljuk. Az előlapon a vezető mindig aláírásával, bélyegzővel, dátummal nyitja meg és zárja le a naplókat. 16

18 2.18 Elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség - Óvoda A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer. Az adatokat a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy, az intézményvezető a KIR honlapján keresztül küldi meg. Az intézményvezető a KIR honlapján keresztül az Nkt.-ben meghatározott adatok megküldésével a gyermek, a pedagógus-munkakörben, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi. Az intézményvezetője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azonosító számot. Ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, alkalmazottal létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. Az intézményvezető a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, az intézményvezető a jogviszony megszűnését a megszűnés időpontjától számított öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül. Az intézményvezető a köznevelési intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól minden év október 15-ig a KIR-en keresztül és az ott meghatározott formában statisztikai céllal adatokat közöl Tájékoztatás a pedagógiai programról Az óvodavezető irodájában kell elhelyezni az óvodai házirend, SZMSZ, óvodai pedagógiai program az óvodavezető által hitelesített másolati példányát, melyet a szülők szabadon megtekinthetnek. A szülők az óvodavezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról, előre egyeztetett időpontban, munkaidőben. Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás idejét. A felvetődött szóbeli kérdésekre lehetőség szerint szóban azonnal, ill. 15 napon belül írásban történik a válaszadás. Írásbeli kérdésekre 15 napon belül írásban történik a válaszadás. 17

19 2.20 Szakmai munkaközösség Az óvoda nevelőtestülete a gondozónővel együtt- 5 főből áll, ezért szakmai munkaközösséget hozhat létre. 3. Az intézmény közösségei és kapcsolattartásuk rendje 3.1 A nevelőtestület A pedagógusok közössége (csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó is tagja), nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó szerve. A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az óvoda vezetője hívja össze. Az óvoda vezetője rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. Rendkívüli nevelési értekezletet a nevelőtestület is kezdeményezhet egyharmados többségi aláírással és ok megjelöléssel. Az értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. Döntési jogkörébe tartozik: Az intézmény nevelési programjának elkészítése, elfogadása. Az SZMSZ a házirend és módosításának elfogadása. A nevelőtestület képviseletében eljáró személy kiválasztása. Az éves munkatervek elkészítése, elfogadása. Az intézmény munkájára vonatkozó beszámolók, értékelések elfogadása. Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása. A szülők által kezdeményezett nevelőtestületi értekezletek összehívása. Vélemény-nyilvánítási joggal rendelkezik: Az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben. A költségvetés szakmai anyag keretének felhasználásakor. Az óvodai fejlesztések, beruházások tervezésekor. A gyermekek csoportba történő beosztásakor. A tankötelezettség meghosszabbításáról. A pedagógusok külön megbízásának elosztásakor. Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát 5 nappal az értekezlet előtt átadja a nevelőtestületnek. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. Az írásos anyag megvitatása után, egyszerű szótöbbséggel hozható döntés, szavazategyenlőség esetén a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat az irattárban, nyilvántartásba kell venni. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők: A jegyzőkönyvet az év elején megválasztott jegyzőkönyvvezető készíti-vezeti. 18

20 Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni. Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. Csatolni kell a jelenléti ívet. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség kétharmadának jelenléte szükséges. 3.2 Belső Önértékelési Csoport Az intézményben 3 fővel megalakult a Belső Önértékelési Csoport. A munkacsoport tagjainak kiválasztásának szempontjai voltak: minőségbiztosításban jártas kolléga BGR működtetésében tapasztalattal rendelkezik biztos IKT tudással rendelkezzen intézményvezető Feladata: Intézményi dokumentumok felülvizsgálata és intézményi elvárásrendszer megfogalmazása a külső elvárásoknak megfelelően. Munkatársak, szülők tájékoztatása. 5 évre szóló Intézményi Önértékelési Terv és éves Intézményi Önértékelési Terv elkészítése. Az OH által működtetett informatikai rendszer kezelése. 3.3 Alkalmazotti közösség Dajkák: Segítik az óvoda vezetőjének és pedagógusainak munkáját, annak érdekében, hogy a gyermekek óvodai ellátása zökkenőmentes legyen. Munkájukat az óvodavezető, ill. a csoport óvónői irányítása alapján, osztott munkarendben végzik. 3.4 Kapcsolattartás fórumai Tanévnyitó értekezlet: A következő tanév feladatainak meghatározása. Tanévzáró értekezlet: A következő nevelési év csoport beosztásainak, személyi feltételeinek meghatározása. Az előző nevelési év értékelése. Nevelési értekezletek: Féléves nevelési értekezlet, az elmúlt időszak értékelése, a következő időszak feladatainak áttekintése az óvoda munkaterve alapján. Rendkívüli nevelési értekezlet akkor szervezhető, ha a nevelőtestületi tagok egyharmada, az intézmény vezetője, vagy a fenntartó kéri. Összehívását a nevelőtestületet érintő fontos problémák megoldása teszi indokolttá. Ha a szülők szervezete kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Munkatársi értekezlet: 19

21 Évente két alkalommal, rövid munkamegbeszélések az aktualitások függvényében. Megbeszélésre kerül az óvodai munka, ill. az alkalmazottakat érintő ügyek. A gyermekcsoportok óvónői a feladatokat rendszeresen megbeszélik a dajkával. Munka megbeszélés: A szakmai feladatok egyeztetése, tervezése a nevelőtestület tagjaival havonta egyszer. 3.5 Az óvodapedagógus jogai és kötelességei A pedagógus joga, hogy Nevelési módszereit megválassza, irányítsa, értékelje a gyerekek tevékenységét. Személyiség jogait tiszteletben tartsák, munkáját értékeljék. Gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. A pedagógus feladata és kötelességei A gyermekek testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségfejlődésük biztosítása (tehetséggondozás, felzárkóztatás). A gyermekek részére az egészségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása, gyermekbalesetek esetén a szükséges intézkedések megtétele. Közreműködés a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 3.6 Valamennyi alkalmazott felelős A vagyonvédelmi, egészségvédelmi, tűz-és balesetvédelmi szabályok betartásáért. Az óvoda tisztaságának és rendjének biztosításáért. Az energia ésszerű és takarékos felhasználásáért. Az óvoda tulajdonát képező eszközök és berendezések állagának megóvásáért. 4. A gyermekek közössége A gyermek joga, hogy: Biztonságban, egészséges környezetben neveljék, életrendjét fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Képességeinek, adottságainak, nemzeti, ill. etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. Igénybe vegye a bölcsődét 2 éves kortól, valamint az óvodát 3 éves kortól az iskolaérettség eléréséig, max. 8 éves koráig. 4.1 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok és ellátásának rendje A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet az óvodavezető koordinálja. Az intézményen belüli feladatok megvalósításáért a gyermek-és ifjúságvédelmi megbízott felelős a munkaköri leírások szerint. A gyermekvédelmi felelős személyéről és feladatairól a szülőket a tanév elején szóban és írásban is tájékoztatjuk. 4.2 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai Kapcsolattartás az óvónőkkel és a szülőkkel a veszélyeztetettség feltárása érdekében. Részvétel családlátogatáson a veszélyeztetett gyermek környezetében. Részvétel esetmegbeszéléseken a gyermekvédelmi szolgálat kérésére. 20

22 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy a vezető indítson eljárást az önkormányzatnál támogatás megállapítása érdekében. 5. Létesítmények és helyiségek használati rendje Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartása ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. Az óvoda helyiségeiben párthoz kötődő szervezet nem működhet. Hivatalos ügyintézés az óvodavezetői irodában történik. Az óvoda dolgozói, ügynökök és más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. Kivétel: az óvoda által árusított könyvek. Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az óvoda épületéből kivinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 6. Az intézmény szervezeti felépítése (szervezeti ábra) Intézményvezető Óvodapedagógus Óvodapedagógusok Egységes Óvoda - Bölcsőde Gondozónő Óvodapedagógus Vegyes csoport Dajka Dajka 6.1 Ügykörök a költségvetési szerv képviseletében Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, felel a gazdaságos működésért. 21

23 A havi ellátmányt az óvodavezető veszi fel az önkormányzat gazdálkodásán a pénztárostól. A költségvetési tervezetet a vezető készíti a helyettes és a többi dolgozó javaslata alapján. Záró rendelkezések Az SZMSZ óvodára vonatkozó részeit a szülői szervezet véleményezi. A ot az óvoda nevelőtestülete fogadja el. A a vezető jóváhagyásával válik érvényessé. A hatálybalépés napja a jóváhagyás napja. A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni a Többcélú Intézmény azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek a Többcélú Intézménnyel, és meghatározott körben használják helyiségeit. A ban foglalt rendelkezések megtartása a Többcélú Intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 22

24 Munkaköri leírásminták Intézményvezető munkaköri leírása Munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Munkáltató megnevezése: Munkáltatói jogkör gyakorlója: Munkavégzés helye: Munkaviszony: Illetmény: Munkaidő: Helyettesítés: intézményvezető Boconád Községi Önkormányzat 3368 Boconád, Szabadság tér 1. Boconád Község polgármestere 3368 Boconád, Szabadság tér 14. (Óvoda) Kjt. alapján Kjt. vonatkozó rendelkezése alapján 40 óra/hét A Boconádi Egységes - Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény intézményvezetője. Feladatai: Folyamatosan ellenőrzi az intézmény működésének rendjét és a dolgozók munkafegyelmét. Elkészíti a dolgozók munkaidő-beosztását. Az összehangolt munkarendet kifüggeszti. Figyelemmel kíséri a helyettesítéseket. Nyilvántartja a szabadságokat. Az óvoda dolgozóinak értekezleteket szervez. Tájékozódik, majd javaslatot ad a fenntartónak az intézmény-egységek napi nyitva tartásához, nyári és téli szüneteltetéséhez, a nevelés nélküli munkanapok számának és tartalmának megszervezéséhez. Ellátja mindazon feladatokat, melyet a jogszabályok előírnak, illetve mellyel a munkáltató megbízza. Munkáltatói jogköre: Részt vesz az intézmény munkaerő gazdálkodási tervének elkészítésében. Dolgozók tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az óvodapedagógusokkal egyezteti a nevelők és a különböző felelősök munkaköri leírását, s ha szükséges, kezdeményezi módosításukat. Felelősségi körébe tartozik egy olyan nevelőtestületi légkör kialakítása, amelyben miniden óvodapedagógus, szakalkalmazott- a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával- a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik a tagintézmény dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a gyermekek személyiségének épülését szolgáló viszony kialakítására. Tanügy igazgatási feladatai: Elkészíti az intézmény statisztikáját, a jogszabályban előírt szabályzatokat, dokumentumokat. Az intézményhez érkező ügyiratokat naprakészen iktatja, és megfelelő határidőn belül elintézi. 23

25 Az irattárt folyamatosan vezeti, rendben tartja. Az ügyiratok selejtezését megszervezi. Dönt az óvodai felvételről, felvételi és előjegyzési naplót vezet. Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét. Ellenőrzi az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási napló pontos vezetését, ellenőrzi az óvodai csoportnaplókat. Tanköteles gyermek hiányzása esetén felszólítást küld, az elköltözött tanköteles gyermeket nyomon követi, és jelzi új lakóhelyén. A gyermekek beiskolázásakor szakvéleményt ad. Szükség esetén véleményt kér a pedagógiai szakszolgálattól. Segítséget nyújt a gyermekek beiskolázásának megszervezéséhez. Kapcsolatot tart: Nevelési Tanácsadóval, Módszertani Bölcsődével, Pedagógiai Szakértő bizottsággal, Önkormányzattal, Védőnővel, Óvoda orvossal, SZMK-val, Munkavállalói érdekképviseleti szervvel. Pedagógiai feladatai: Az egységesóvoda-bölcsőde irányítójaként figyelemmel kíséri a nevelőmunkát. Összeállítja az intézmény pedagógiai programját, munkatervét, házirendjét, szmsz-ét. Összehangolja és jóváhagyja a csoportok napirendjét, részt vesz a csoport munkájában. Az óvodapedagógusokat segíti a nevelés tartalmának megszervezésében. Vizsgálatokat végez a pedagógiai munka és a nevelés elemzéséhez. Megállapításairól tájékoztatást, a további feladatokhoz útmutatást ad a fenntartónak. Figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődésének elősegítését. A nevelőtestület szakmai fejlődése érdekében belső továbbképzéseket szervez, segíti a dolgozók továbbképzésen való részvételét, tapasztalatcseréket szervez. Figyelemmel kíséri valamennyi dolgozó önképzését. Gazdálkodási feladatai: Segít összeállítani az intézmény költségvetését. Az óvoda, művelődési ház felújításával kapcsolatosan javaslatot ad a fenntartó részére. Az óvoda, művelődési ház épületének, berendezéseinek, udvarának karbantartásáról gondoskodik a környezet- egészségügyi, munka, és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. Az óvoda felszereléseit és eszközeit folyamatosan fejleszti, új eszközöket szerez be fenntartó engedélyezésével. Felelős a leltározásért és selejtezésért, az értékes gépek, eszközök tárolásáért. Titoktartási kötelezettség: Köteles a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott minden olyan műszaki, szellemi vagy egyéb információt üzemi titokként kezelni, ami a munkáltatóval hozható összefüggésbe. Dátum: polgármester 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben