Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: Szervezeti és működési szabályzat 1

2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki és a szülői jogok érvényesülése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az intézmény szervezetének működését meghatározó helyi szabályozás, amely a magas színvonalú munkavégzés szervezeti hátterét, továbbá a partnerek együttműködését biztosítja A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szervezeti és működési szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya kiterjed Személyi érvényessége: A gyermekekre és szüleikre, törvényes képviselőire Az óvoda és bölcsőde dolgozóira Az óvodával és bölcsődével kapcsolatban állókra (szakmai szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók, hittanoktató). Területi érvényessége: Az intézmény egész területére A intézmény által szervezett intézményen kívüli programokra. Időbeli érvényessége: Hatályba lépés: szeptember 01. Határozatlan időre szól Hatályát veszti a 176/2014.(XII.18.) számú SZMSZ. Felülvizsgálatára minden nevelési év megkezdésekor, illetve törvényi változások, intézményi átszervezés alkalmával kerül sor A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai A Szervezeti és Működési Szabályzat összhangban van az alábbi jogszabályokkal: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; évi CXCV évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CCXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről évi III. törvény: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 2

3 2011.évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésének a használatáról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól Az évi XLVI. törvény a statisztikáról. A 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 132/2000.(VII.14.) Korm. rendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az Államháztartás működési rendjéről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamit személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 259/2002. (XII.18) Korm. rendelet: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozó engedélyről 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról. 8/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásba vételéről, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról A 26/ (IX.3.) NM rendelet az iskolai egészségügyi ellátásról. 37/2001.(X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól. 9/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 3

4 II. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Az alapító okirat száma: /2015. Az alapító okirat kelte: március Alapadatok Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézményalapító okirata a következők szerint: Az intézmény többcélú köznevelési intézmény. Megnevezése: Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Székhelye: 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. Az óvodai nevelés feladat ellátási helye: Székhely címe: 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. Telephely címe: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 83. A bölcsődei ellátás feladat ellátási helye: Megnevezése: Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Napsugár Bölcsődéje Telephely címe: 4171 Sárrétudvari, Kölcsey u. 4. Az intézmény alapítója, címe: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Az intézmény fenntartója: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Székhelye: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Az intézmény tevékenysége A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás, gyermekek napközbeni ellátása a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint. Az intézmény főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Szakágazati száma: Szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés 4

5 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás, gyermekek napközbeni ellátása. Az óvoda alaptevékenysége, a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó intézményes nevelése, napközbeni ellátása. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, szabad férőhely esetén. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása. A nemzetiségi óvodai nevelés keretein belül a nemzetiségi hagyományok, szokások továbbörökítése, valamint a nemzetiségi identitás megalapozása és fejlesztése magyar nyelven. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását, nevelését végzi. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az intézmény feladatát Sárrétudvari Nagyközség közigazgatási területén látja el, az óvodai és bölcsődei nevelést biztosítva: - Az Nkt. 8. (1) bekezdése alapján elsősorban az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyerekeket, illetve a szabad férőhely kapacitásokat hasznosítva a más településekről bejáró gyermekeket fogadja. Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat Az intézmény működését biztosító képviselet és gazdálkodási tevékenység adatai Az intézmény, fenntartásáról, a pedagógiai programban megfogalmazott alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendeletében gondoskodik. A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal látja el. 5

6 A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a köznevelési intézményben Székhelyén: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1 sz.: 50 fő Telephelyén: Sárrétudvari, Kossuth u. 83.sz.: 70 fő Sárrétudvari, Kölcsey u. 4.sz.: 24 fő A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok. Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon-gazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét a fenntartó bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja Az intézmény képviselete Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője jogosult. Jogkörét és hatáskörét e szabályzatban meghatározottak szerint szóban és írásban átruházhatja, az intézményvezető beosztású és egyéb (szakmai munkaközösség vezető és vezető kisgyermeknevelő) alkalmazottjára. Az intézmény képviselete során az intézmény értékeit közvetítve, az etikai kódexben meghatározott és megengedett viselkedési és megjelenési előírásoknak megfelelően kell eljárni A kiadmányozási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra és a körbélyegző használatára intézményvezető vezetője jogosult. Kiadmányozza: az óvoda működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, terveket, a hatáskörébe tartozó szabályzatokat, utasításokat és a munkáltatói jogkörével összefüggő személyi iratokat, a tanügyi nyomtatványokat, óvodai szakvéleményeket, felvételi határozatokat, értesítéseke, a belső használatra készült jegyzőkönyveket, határozatokat, nevelőtestületi és szülői tájékoztatókat, Az intézményvezető távollétében a helyettes jogosult az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat kiadmányozni. A kiadmányozásról köteles az intézményvezetőt tájékoztatni. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata: A körbélyegzőt az intézmény vezetője és a vezető helyettes használhatja. 6

7 A hosszú bélyegzőt az intézmény vezetője, az intézményvezető-helyettes, a bölcsődevezető kisgyermeknevelője és az óvodatitkár használhatják. A bélyegzőket az intézményvezetői irodában, elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell. Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és kezelésének rendje Az elektronikusan előállított, kinyomtatott nyomtatványokat az intézményvezető aláírásával és a bélyegző lenyomattal hitelesíti. A KIR rendszerből kinyomtatott: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosításai, az óvodai jogviszonyra vonatkozó változások, az alkalmazottak adataira vonatkozó változások, az OSAP jelentés, alkalmazottak és gyerekek október 01-i listája, egyéb hivatalos szervtől érkező ügyiratok - az intézményvezető általi hitelesítés után iktatásra és irattári elhelyezésre kerülnek. Az óvoda hivatalos levelei az alábbiak szerint fejlécezettek: Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 4171 Sárrétudvari Erzsébet utca 1 szám Tel.: , Az intézmény feladatellátását meghatározó egyéb szabályzatok Pedagógiai Program Vezetői program Házirend Éves munkaterv Éves beszámoló Önértékelési szabályzat Intézményi továbbképzési program Esélyegyenlőségi Program Szakmai Program Az intézmény szerkezete Az intézmény szervezeti felépítése: Magasabb vezető beosztású: intézményvezető Vezető beosztású: intézményvezető helyettes Vezető beosztású: munkaközösség vezető Vezető beosztású: vezető kisgyermeknevelő 7

8 Szervezeti egység megnevezése Székhely intézmény: Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Telephely: Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Telephely: Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Napsugár Bölcsődéje Cím 4171 Sárrétudvari Erzsébet utca Sárrétudvari Kossuth utca Sárrétudvari Kölcsey utca 4. Engedélyezett létszám dolgozó ellátott 4 fő óvodapedagógus 50 fő 1 fő pedagógiai asszisztens 2 fő dajka 1 fő óvodatitkár 6 fő óvodapedagógus 70 fő 3 fő dajka 1 fő szakgondozó 3 fő kisgyermeknevelő 1 fő szakács 1 fő karbantartó 24 fő III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE A nevelési év rendje Az intézményben a nevelési, gondozási év helyi rendjét az intézményi munkaterv határozza meg. Az intézményben a nevelési, gondozási év helyi rendjében meg kell határozni: a nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználásának módját, a szünetek időtartamát, az intézményi szintű ünnepek megtartásának időpontját, az előre tervezhető munkatársi, nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját. Az intézménynek a nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően - a szülőket tájékoztatni kell. A nevelési év rendjét, az intézmény rendszabályait, a nyilvános dokumentumok fellelhetőségét a nevelési év kezdetén tartott szülői értekezleten ismertetni kell. A szervezett foglalkozások, kezdeményezések szeptember 01-től május 31-ig tartanak. Június 01-től augusztus 31-ig összevont csoportokban biztosítunk nyári tevékenységeket a gyermekek számára. Az intézményvezető fogadóórája minden hétfőn 9-11 óráig van. Az intézmény zárva tartása alatt halaszthatatlan hivatalos ügyek intézésére, minden hétfőn de ig van lehetőség. 8

9 3. 2. Az intézmény nyitva tartása Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az intézmény nyitva tartási ideje napi 10 óra: a bölcsőde 7.00-től ig, az óvoda 6.45 től ig tart nyitva. Csoportösszevonás szabályai: Az óvodában a gyermekek reggel óráig összevont csoportban gyülekeznek, óráig a saját csoportjukban vannak, óráig összevont csoportban tartózkodnak. Össze kell vonni a délutáni pihenőidőben azt a csoportot, amelyben a pedagógiai aszszisztens dolgozik a mellé kijelölt gyermekcsoporttal. Rendkívüli esetben az intézményvezető adhat engedélyt csoportösszevonásra - iskolai szünet vagy lecsökkent gyermeklétszám esetén. Az összevonás felső határa maximum 25 gyermek. Összevontan működnek a gyermekcsoportok a nyári nyitva tartás alatt (június 01. és augusztus 31. között). Az összevonás felső határa maximum 25 gyermek. A bölcsődében ig gyülekeznek összevont csoportban, ig saját csoportjukban, ig összevont csoportban vannak. A gyermekek napirendje a pedagógiai programban és a szakmai programban kerül rögzítésre. A szülők, a gyermeküket a házirendben meghatározottak szerint hozhatják az intézménybe és vihetik haza Az intézményben való bent tartózkodás rendje Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje: a közalkalmazotti kinevezésükben meghatározott munkarend szerint, az elrendelt túlmunka ideje alatt, az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára tartózkodhatnak benn az intézményben A vezetők nevelési-oktatási, szociális intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Intézményvezető - munkaidejét maga osztja be az érvényes jogszabályok alapján - intézményben való tartózkodásának rendje általában: Intézményvezető helyettes általában: / Vezető kisgyermeknevelő általában: / A vezető távozásakor a megbízott óvodapedagógus felel a telephely rendjéért. Az a felelős óvodapedagógus/ kisgyermeknevelő, akinek több az intézményben eltöltött közalkalmazotti jogviszonya van és magasabb az iskolai végzettsége. 9

10 Az óvodával jogviszonyban nem állók óvodába lépésének és ott tartózkodásának rendje Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhatnak az óvodában: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személyek arra az időtartamra, amely a gyermek átöltöztetésére és óvodapedagógusnak való átadására, átvételére és a kísérő távozásához szükséges, azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, de részt vesznek a gyermekek nevelésében (szakszolgálati munkatársak, SNI fejlesztést ellátó munkatársak, hittanoktató, stb.), a fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos és szakmai szervek képviselői - őket az óvodavezető fogadja, a szülők, gondviselők a szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon és közös rendezvényeken. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az óvodában: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha az érkezés vagy távozás a napirendben meghatározottól eltérő időben történik Az intézményben dolgozók foglalkoztatására és munkarendjére vonatkozó rendelkezések A dolgozók kinevezésére vonatkozó rendelkezések: A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében. A közalkalmazottak munkára vonatkozó legfontosabb előírásait, munkakörébe tartozó feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Az intézmény valamennyi közalkalmazottja köteles: az intézmény szakmai és gazdasági jó hírnevét közalkalmazotthoz méltó magatartással megőrizni, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkkel szemben udvarias, figyelmes magatartást tanúsítani, a közalkalmazottal szemben támasztott erkölcsi szabályoknak megfelelően ellátni a feladatait és a társadalmi együttélés szabályait megtartani. A munkavégzéssel kapcsolatos általános szabályok: Az intézmény közalkalmazottait - az Nkt. és az Nm. rendelet előírásai alapján megállapított munkakörökre - a fenntartó szerv által engedélyezett (24 fő) létszámban az intézmény vezetője alkalmazza. Az intézmény közalkalmazottai munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik, melyet közalkalmazotti kinevezésükkel együtt az intézmény vezetője részükre átad. Az intézményvezető munkaköri leírását a Fenntartó munkáltatói jogokat gyakorlója adja ki. A munkaköri leírások általános tartalma: a közalkalmazott jogállása, azon feladatainak összessége, amelyet az adott munkakört betöltőnek el kell látnia, a személyi és anyagi erőforrások feletti rendelkezési jogok, a feladatokhoz kapcsolódó hatáskör, döntési jogkör és felelősség. 10

11 A munkaköri leírás a kiadásra kötelezett és a közalkalmazott aláírásával lép hatályba. A munkaköri leírás tartalmára, annak felülvizsgálatára, a kinevezés módosítására a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. Munkaköri leírás minta megtalálható az 1. számú mellékletben Az alkalmazottak munkarendje A munkarendet és a munkaidő beosztást az intézményvezető alakítja ki, figyelembe véve a két feladatellátó helyre vonatkozó szakágazati jogszabályokat, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény és a Kjt. rendelkezéseit, tekintettel az intézmény 10 órás nyitva tartására. Az intézményvezető munkaideje heti 40 óra melyből a kötött munkaidejét kötelező 10 óra - a gyermekcsoportban tölti, további munkaidejét - az érvényes jogszabályok szerint - maga osztja be. Az óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra melyből a kötött munkaidőt - 32 órát - a gyerekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítani. A munkaidő fennmaradó részét - a legfeljebb heti négy órát - a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok elvégzésére, a csoport életének szervezésével kapcsolatos teendőkre, a nevelőtestület munkájában való részvételre, gyakornok szakmai segítésére kell fordítani, továbbá - heti 4 órában - eseti helyettesítés rendelhető el. Az intézményvezető helyettes heti kötelező óraszáma: 32 óra, ebből 24 órát a gyermekek között kell töltenie, a vezető helyettesi feladatok végzésére fordítható munkaidő kedvezménye: heti 8 óra. A kisgyermeknevelők munkaideje heti 40 óra melyből, gyermekcsoportban kötelezően letöltendő: heti 35 óra. A fennmaradó időben dokumentációs és egyéb a gyermekcsoporttal összefüggő feladatokat látnak el. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők (dajkák a pedagógiai asszisztens, illetve az óvodatitkár) munkaideje: heti 40 óra. A technikai dolgozók (szakács, karbantartó) munkaideje: heti 40 óra. Óvodában gyermekcsoportonként 2 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, akik kétheti váltásban dolgoznak. Egy csoportban pedagógiai asszisztens és csoportonként egy dajka segíti a nevelő munkát. A bölcsődei csoportokban 2 kisgyermeknevelő foglalkozik a gyermekekkel, akik heti váltásban, folyamatos munkarendben dolgoznak. A pedagógiai munkát segítő dolgozók munkaidő-beosztását a teljes nyitva tartás, valamint a munkakörbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg. A dolgozók munkarendje az éves munkatervben került meghatározásra és feladat ellátási helyenként a belső információs táblákon kerül kihelyezésre. A munkarend kialakításának szempontjai: a törvényi előírások betartása, az intézmény helyi adottságainak való megfelelés, az egyenletes terhelés biztosítása. Munkaközi szünet A munkaközi szünet célja fenntartani a munkavállalók munkaképességét, nem része a munkaidőnek. Az Mt. rendelkezése alapján a munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama 11

12 a 6 órát meghaladja, 20 perc, a 9 órát meghaladja, további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani Távolmaradás szabadság, és megbetegedés miatt: A szabadság kiadása A közalkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a Kjt.-ben és az Mt.-ben foglalt előírások szerint kell megállapítani, amelyről nyilvántartást kell vezetni. Szorgalmi időben szeptember 01. és május 31. között csak indokolt esetben lehet szabadságot kivenni. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kiadásához előzetesen a közvetlen vezetőkkel kell egyeztetni. Engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető, távollétében az intézményvezető helyettes jogosult. Május 15-ig minden dolgozó jelzi/megtervezi a nyári szabadságigényét, az intézményben a szokásos módon rendszeresített nyomtatványon. Május 30-ig intézményvezető az elkészített szabadságtervét minden dolgozónak átadja. Távolmaradás megbetegedés miatt: Az intézmény dolgozói, a munkából való távolmaradásukról, annak okáról minél előbb - munkaidejük kezdete előtt legalább egy órával, de legkésőbb egy órán belül - kötelesek tájékoztatni az intézményvezetőt vagy helyettesét, hogy az intézkedni tudjon. A hiányzó pedagógus köteles pedagógiai terveit a helyetteshez eljuttatni. Helyettesítési rend Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről. Az intézményvezető köteles kialakítani a helyettesítés rendjét, és az egyes munkaköri leírásokban meghatározni, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. A helyettesítés elrendeléséről a közalkalmazott közvetlen felettesének, vezetői megbízású közalkalmazott esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell gondoskodnia. A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett tevékenységéért. Hiányzás esetén az óvodapedagógusok, a kisgyermeknevelők és a dajkák egymást helyettesítik. Elsősorban az egy csoportban együttdolgozók helyettesítik egymást. Hosszan tartó helyettesítés esetén ügyelni kell az egyenletes terhelés megvalósítására, valamint a törvényes előírások betartására Közös rendelkezések Szolgálati út betartása Minden közalkalmazott közvetlenül csak egy vezetővel áll függelmi kapcsolatban. Minden közalkalmazott csak a közvetlen felettes vezetőjétől fogadhat el utasítást. Ha a vezető akadályoztatása miatt, vagy az ügymenet gyorsabb lebonyolítása érdekében más ad ki utasítást, arról az utasítást adó és kapó utólag köteles tájékoztatni a közvetlen vezetőt. Nem kötelező a szolgálati út betartása: az intézmény érdekeit, továbbá a személyek és vagyontárgyak biztonságát, épségét veszélyeztető esetekben, személyes jellegű panaszok és kérelmek előterjesztése esetén, ha azokat a szolgálati út betartásával nem orvosolták. 12

13 Közérdekű bejelentés A közérdekű bejelentéseket vagy panaszokat az intézmény dolgozói kötelesek a vezetőnek vagy a helyettesnek bejelenteni. A bejelentés tartalmától függően a további intézkedésre az intézményvezető hivatott. Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos rendelkezések: Az épületben biztonsági okok miatt egyedül senki nem tartózkodhat. Az intézményt a munkarend szerint munkában lévő, minden esetben legalább két alkalmazott nyithatja és zárhatja. Minden esetben az épület zárása előtt a zárást végző dolgozó tűzvédelmi és vagyonvédelmi ellenőrzést tart az épület egészére vonatkozóan. Az épület riasztóberendezését belépés után az ott tartózkodók kötelesek haladéktalanul kikacsolni, távozáskor bekapcsolni. Ennek elmulasztásából adódó következményei a mulasztókat terhelik. Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei Az alkalmazottak kötelesek az intézményben olyan időpontban megjelenni, hogy a munkavégzés pontos megkezdésére átöltözve (munkaruhában) rendelkezésre álljanak. A napi tiszta, esztétikus munkaruha, munkacipő és védőruha használata a napi munkába állás feltétele. A munkába érkezést és a távozást a jelenléti íven vezetni és aláírással igazolni szükséges, melynek rendszeres ellenőrzése az intézményvezető és a helyettes feladata. A biztonságosan működő intézmény feltételek megteremtése A gyermekek biztonsága érdekében minden kaput zárva kell tartani. A kapu zárásáért nyitásáért délig a nyitós, déltől a zárós dajka néni a felelős. A hivatalos ügyintézés az intézményvezető irodájában történik. A dolgozó munkaidőben az óvodát, bölcsődét csak a közvetlen felettese engedélyével hagyhatja el. Munkavégzés nem állandó foglalkoztatással Az intézményben rendszeresen dolgoznak olyan munkatársak, akiket a fenntartó közcélú és közhasznú munkavégzés keretén belül foglalkoztat, segítve ezzel az intézményi üzemeltetési és fenntartási feladatokat, és a gondozási feladatok ellátását. Munkavégzésüket a munkaköri leírásuk átvétele, az elvégzendő feladat tartalmának áttekintése, a szükséges munkavédelmi, egészségügyi-higiéniai előírások (közös értelmezés) megismerése után kezdhetik el. Munkájukat a hasonló területen dolgozó kolléga segíti, beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek és intézményvezető-helyettesnek tartoznak. A közösségi szolgálatot az intézményben teljesítő tanulók munkavégzését az iskolájukkal kötött megállapodás szerint bonyolítjuk. A közösségi szolgálatra jelentkezőket úgy kell beosztani a munkavégzésre, hogy mindig csak egy tanuló tartózkodjon az intézményben. Tevékenységét a felelős óvodapedagógus irányítja A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése Az intézmény, a munkába járás költségeinek térítése tekintetében, a munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jár el. Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítését követően a munkába járás körülményeiben változás áll be, azt az érintett közalkalmazottnak azonnal be kell jelentenie. 13

14 3. 5. Az intézmény általános adatszolgáltatási, tájékoztatási rendje Címer és lobogó használat A székhely épület főbejáratánál, jól látható helyen névtáblát, adományozott címeket tartalmazó táblákat, a Magyar Köztársaság címerét, nemzeti és EU zászlót kell elhelyezni. A Magyar Köztársaság címerét az intézmény nevével az intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló telephelyén is el kell helyezni, továbbá ez szerepel az intézmény körbélyegzőjén is Az intézményi dokumentumok, azok nyilvánossága, a tájékoztatás rendje Az óvodavezető által kezelt kötelező dokumentumok: Óvodai törzskönyv Működési engedély és alapító okirat Felvételi előjegyzési napló Személyi anyagok Költségvetés és a gazdálkodás dokumentumai A nevelési év munkaterve és a nevelési év beszámolója A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének dokumentumai Óvodai szakvélemény Kisgyermeknevelők nyilatkozata - a évi XXXI. Tv. 15. (8) szerint Vagyongazdálkodás (leltár) Szabadság nyilvántartás Tűzvédelmi és munkavédelmi napló A vezető kisgyermeknevelő által kezelt dokumentumok Bölcsődei felvételi könyv IX. számú adatlap A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekekről (Gyvt ) Felvételi kérelem Bölcsődei felvételi adatlap Szülői megállapodás az ellátás igénybevételéről Kimutatás a gyermekek napi jelenlétéről Gyermek egészségügyi törzslap A kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettségének nyilvántartása A nevelési év munkaterve és a nevelési év beszámolója Az óvodapedagógus és a kisgyermeknevelők adminisztratív feladatai Az óvodapedagógus vezeti a gyermekcsoport felvételi és mulasztási naplóját, a csoportnaplót és a gyermek egyéni fejlődési naplóját. Nevelési évenként éves nevelési tervet és egyéni fejlesztési terveket készít. A pedagógiai programban meghatározottak szerint értékeli a pedagógiai munkát. A kisgyermeknevelők vezetik a csoportnaplót, üzenő füzetet és a gyermekek fejlődésének dokumentumait. Az óvodapedagógusok által vezetett dokumentumok: Felvételi mulasztási napló Csoportnapló Gyermekek egyéni fejlődési naplója Egyéni fejlesztő napló 14

15 Betétlap az Egyéni fejlesztő naplóhoz Napi jelenlét nyilvántartása Étkezők nyilvántartója Óvodai nyilvántartólap Kisgyermeknevelők által vezetett dokumentumok Csoportnapló Adatfelvételi lap a családlátogatásról Feljegyzések a beszoktatás folyamatáról Üzenő füzet Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap és fejlődési lap Percenti tábla Gyermekek egyéni fejlődési naplója Étkezők nyilvántartója Bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap Nyilatkozat a 3 évet betöltött gyermek további bölcsődei ellátásáról Az intézményi működés szabályzóinak nyilvánossága A szülők és a gyermekek joga, hogy a szükséges információkhoz hozzájussanak, tájékoztatást kapjanak őket, illetve a gyermeküket érintő kérdésekről, valamint megismerhessék az intézmény pedagógiai programját, házirendjét és tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. Pedagógiai program és a bölcsődei Szakmai program, az SZMSZ és a Házirend nyilvános. Az intézménybe újonnan beiratkozott gyermekek szülei írásbeli vagy elektronikus úton tájékoztatást kapnak. Az intézmény vezetője gondoskodik a dokumentumok helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozataláról. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalának módjai: papír alapú példányok bárki számára hozzáférhetőek az intézményvezető irodájában, egy példánya a nevelők részére átadásra kerül, akik a szülők részére a szülői értekezletek alkalmával biztosítják a pedagógiai és a bölcsődei szakmai programba való betekintést, elektronikus úton is elérhető az intézmény honlapján ( A fenti dokumentumokról előzetes időpont egyeztetéssel személyes tájékoztatást kérhetnek a szülők a vezetőtől, illetve vezető kisgyermeknevelőtől, a kisgyermeknevelőktől és az óvodapedagógusoktól. A házirend nyilvánossága A házirend nyilvános, ezért papír alapú példányai közül: egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek, egy példányát épületenként hirdetőtáblán ki kell függeszteni, Elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. A szülők tájékoztatása Az intézmény vezetője köteles megszervezni azt az írásbeli/ tájékoztatást, mely információt szolgáltat a szülőknek a megelőző nevelési év végén: azokról a ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő gondozási, nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz 15

16 arról, hogy az intézmény milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. Az évnyitó szülői értekezleten az intézményvezető, vezető kisgyermeknevelő tájékoztatja a szülőket az éves nevelési tervről, a pedagógiai munkáról, az óvoda által szervezett rendezvényekről, a kapcsolattartás formáiról, a munkatervről. Az évközi szülői értekezleten, szülőcsoportos beszélgetések alkalmával, fogadóórán is biztosított a lehetőség a felmerült kérdések, problémák megvitatására, hogy a szülők véleményeiket, javaslataikat elmondják, tájékoztatást kapjanak. A gyermek fejlődésének dokumentumai A szülőnek joga, hogy gyermek képességeinek kibontakozásáról, fejlődésének üteméről tájékoztatást kapjon az óvodai befogadás után három hónappal, majd korcsoportonként évente. A tankötelezettség megkezdését/halasztását óvodai szakvéleménybe foglaljuk. A gyermek képességeinek fejlettségéről átadó lapon írásban tájékoztatjuk a szülőt A gyermek bölcsődei, óvodai jogviszonyának keletkezése és megszűnése A bölcsődei, óvodai beiratkozás A bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontját, a Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője határozza meg tárgyév április 20-a és május 20-a között. A szülőkkel való felvételi beszélgetés, a beíratás az intézményvezetői irodában történik. A bölcsődei felvételről/előjegyzésről a vezető kisgyermeknevelővel, az óvodai felvételről/előjegyzésről a nevelőtestülettel egyeztetve, az intézményvezető dönt. A gyermek felvétele A gyermek tényleges beíratása a bölcsődében történik: a vezető kisgyermeknevelő által történő adatfelvétellel, a munkáltatói igazolás vagy tanulói jogviszony igazolás átvételével, a megállapodás megkötésével és az egyéb dokumentumok kitöltésével. A felvétel időpontja egyben a gyermek bölcsődei, óvodai jogviszonyának kezdete - a törvényi feltételek teljesülése és a felvételi határozat kézhezvétele után - a nevelési év kezdete, illetve a nevelési év kezdete után a határozatban megjelölt időpont. A felvételre előjegyzett gyermekek, a felvételi feltételek teljesülése után nyernek felvételt. A sajátos nevelési igényű gyermekeket, az illetékes Szakértői Bizottság szakvéleményében foglaltak alapján vesszük fel. Az intézményvezetője az önkormányzattól kapott nyilvántartás alapján értesíti a jegyzőt, ha az óvoda körzetébe tartozó óvodaköteles gyermeket az óvodába nem íratták be. A szülőt a beiratkozást követő 21 napon belül értesíteni kell gyermek óvodai felvételéről/elutasításáról. Ha az intézménybe jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyerekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Ha az intézmény a jelentkezést elutasította a döntést határozatba kell foglalni. A határozatot meg kell indokolni és annak tartalmaznia kell a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást is. Szabad férőhely esetén a felvétel év közben folyamatos. A felvételt nyert gyermek bölcsődei, óvodai jogviszonya annak megszűnéséig tart. A jogviszony megszűnik, ha: a szülő kéri (pl.: lakóhely változtatás miatt) egészségügyi okokból indokolt, 16

17 a szülő írásban kéri gyermeke felmentését óvodába járás alól, a gyermek iskolai tanulmányait megkezdi. Gyermek átvétele más intézményből Más intézményből átvett gyermek felvétele az előző óvoda Értesítés Óvodaváltásról szóló tanügy igazgatási irat bemutatása után történhet A gyermekcsoportok szervezésének elvei A bölcsődében csoportba való besorolásról a vezető kisgyermeknevelő dönt, a kisgyermeknevelők véleményének figyelembevételével. A csoportok szervezésének főbb szempontjai: életkor szerint: tipegő és nagy csoport az egyéni kisgyermeknevelői rendszer elvét figyelembe véve a gyermek családi, szociális és szociokulturális helyzete Az óvodában a csoportba való beosztásról az intézményvezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Óvodában vegyes életkorú csoportok szervezésének szempontjai: ha a gyermeknek már van óvodás testvére, egy csoportban legyenek, a szülő lakhelye vagy munkahelye, a két épületben lévő férőhelyek száma, a gyermek családi, szociális és szociokulturális helyzete, a csoportok kor és nemek szerinti összetétele A gyermek óvodában való bent tartózkodásának rendje A gyermek óvodában való bent tartózkodásának rendje Az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek - Egészséges, közösségbe mehet. - orvosi igazolással kerülhetnek a közösségbe. A dolgozó szülők gyermekeit az óvoda teljes nyitvatartási idejében fogadjuk. Azokat a gyerekeket, akiknek nem dolgozik a szüleje óráig tudjuk fogadni. Ettől eltérni az intézményvezető engedélyével lehet (pl.: betegség, utazás, stb.). A gyermeket az óvodába a szülőnek/ gondviselőnek kell hoznia/vinnie. Maga helyett csak 16 évet betöltött személyt bízhat meg, írásban Az óvoda nyitvatartási idejében szervezett térítésmentes külön foglalkozások Logopédiai fejlesztés A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik azoknak gyermekek logopédiai ellátását és egyéni fejlesztését, akiknél a szűrővizsgálaton a beszéd fejlődésében lemaradást tapasztalunk. A megadott órakeretbe nagycsoportos, majd a megüresedett helyekre a legproblémásabb gyermekek kerülnek. A foglalkozás megszervezéséhez az óvoda helyiséget, tükröt biztosít. A foglalkozásokon a logopédus saját eszközeit használja. A gyermekeket ő viszi át a foglalkoztató terembe, az idő alatt ő a felelős a gyermekek biztonságáért. Pontos időbeosztással, a gyermekek csoportba sorolásával végzi munkáját. 17

18 Nyelv- és beszédfejlesztés Nyelv- és beszédfejlesztő képesítéssel rendelkező óvodapedagógus a logopédussal együttműködve - a hét meghatározott napjain - kiscsoportos foglalkozáson végzi a fejlesztő munkáját. Mindazokat a feltételeket és eszközöket, amelyek a nyelv- és beszédfejlesztéshez szükségesek az óvoda biztosítja. Felelőssége, hatásköre a munkaköri leírásban rögzített. A fejlesztés a Nevelési Tanácsadó Szakértői Véleményében, illetve a Szakértői Bizottság Szakértői Véleményében megállapítottak alapján történik. A szülő beleegyező nyilatkozat minden esetben szükséges. Az óvodai fejlesztő programba bekapcsolódó gyermekek fejlesztése A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (HHH) iskolai sikerességének elősegítése érdekében e gyermekek számára speciális személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató és preventív programokat, tevékenységeket szervezünk. A programban részt vesznek azok a jegyzői névsorban szereplő gyerekek, akiknek a szülője írásban hozzájárul a programba való bekapcsolódáshoz. A gyermekek egyéni fejlesztését a DIFER mérés eredményei alapján végezzük, az Egyéni Fejlődési naplóban rögzítjük. A fejlesztő program tartalmi, szervezeti kereteit a Pedagógiai Program és a munkaköri leírások tartalmazzák. A fakultatív hit- és vallásoktatás Az intézmény helyiségeit térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre a Református egyházközség által szervezett hitoktatás idejére. E foglalkozások időpontját úgy kell megállapítani, hogy igazodjon a gyermek óvodai napirendjéhez. A gyermekek a szülők írásbeli nyilatkozata alapján vesznek részt a foglalkozáson. A foglalkozás ideje alatt a gyermekek felügyeletét a hitoktató látja el. Az óvoda nyitvatartási idejében szervezett kirándulások, programok, rendezvények Az óvoda rendszeresen szervez a Pedagógiai Program megvalósítását segítő rendezvényeket, melyek esetenként intézményen kívül helyszíneken kerülnek megrendezésre. A rendezvények részvételi költségét az intézmény költségvetéséből, pályázat útján vagy Alapítványi forrásból biztosítjuk. A szülőket erről tájékoztatjuk és írásban nyilatkoztatjuk a gyermeke programon való részvételéről. A részvétel önkéntes. Azoknak a gyerekeknek a felügyeletét - akik nem vesznek rész a programban - szakszerűen biztosítjuk az óvodában. Az óvodán kívül szervezett programok idejére az óvodapedagógus kötelessége a gyermekek felkészítése a várható veszélyforrásokra, az elvárható magatartási formák betartására. IV. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS SZERKEZETE 4.1. Az intézmény szerkezete, szervezeti felépítése A szervezeti egységek közötti kapcsolattartást úgy kell megvalósítani, hogy a feladatok ellátása zavartalan, zökkenőmentes, összehangolt legyen. 18

19 SZERVEZETI ÁBRA Igazgató tanács Intézményvezető Vezető kisgyermeknevelő Intézményvezető helyettes Munkaközösségvezető Alkalmazottak Kisgyermek nevelők Óvodapedagógusok Pedagógiai munkát közvetlenül segítők Az igazgatótanács A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a többcélú köznevelési intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását - a szervezeti egységek azonos számú képviselőiből álló igazgató tanács segíti. Az igazgatótanács az intézményvezető döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Az igazgató tanács 3 főből áll, elnöke az intézmény vezetője, tagjai az intézményvezető helyettes, a bölcsődei intézményegység képviselője. Megbízatásuk, tagságuk határozott időre, vezetői megbízatásuk időtartamára szól. Az igazgatótanácsi tagság személyhez kötött jog, azt átruházni nem lehet. Az igazgatótanács feladatai: A többcélú, közös igazgatású intézmény vezetésének segítése. Az intézményegységek munkájának összehangolása. A szakmai munka stratégiai tervezésének segítése, az éves munkaterv előkészítése. Az éves beszámoló előkészítése a fenntartó számára. Az igazgatótanács működése: Az igazgatótanács üléseit az elnök vezeti, arról jegyzőkönyv készül, tagjainak titoktartási kötelezettsége van. Az igazgatótanács ülése zárt: minden olyan esetben, amikor jogszabály vagy az igazgatótanács saját döntése meghatározza, az Igazgatótanács személyi döntéseket érintő ügyekben. Az igazgatótanács összehívásának gyakorisága, módja: évente legalább három alkalommal ha bármely tag azt írásban kéri az elnöktől ha az igazgatótanács elnöke szükségesnek tartja az intézmény egészét érintő rendkívüli esetben. Az igazgatótanács összehívásáról a fenti esetek alapján az elnök gondoskodik. Az elnök a tagokat három nappal korábban írásban kiértesíti az igazgatótanács ülésének helyéről, idejéről, s a napirendi pontokról. 19

20 Az igazgatótanács határozatképessége, döntéshozatala: Az igazgatótanács határozatképes a tagok 50 százaléka plusz egy fő jelenléte esetén. Az igazgató tanács döntéseit nyílt szavazással hozza meg, egyszerű többséggel. szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az igazgatótanács jogkörei: Az igazgatótanács dönt az intézményegység-vezetővel kapcsolatos vezetői pályázat kiírásának feltételéről. Az igazgatótanács dönt a szakmailag és szervezetileg önálló intézmény egységvezető megbízásáról és a megbízás visszavonásáról. Az igazgatótanács véleményezi: Az intézmény költségvetési koncepcióját, A pedagógiai program tervezetét Az intézmény vezetősége, az intézményvezető, a vezetők, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség feladatai, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kapcsolattartás formája és rendje Az intézmény vezetősége, mint testület Konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény vezetősége rendszeresen megbeszéléseket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. A vezetőség feladata: intézmény szakszerű és törvényes működésének és takarékos gazdálkodásának biztosítása, a személyi és tárgyi feltételek összehangolása, az intézményi vagyon védelme, a belső rend és munkafegyelem fenntartása. A vezetőség tagjai: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Vezető kisgyermeknevelő Munkaközösség-vezető Belső Önértékelési Csoportvezető Az intézményvezető Az intézmény vezetőjét a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete bízza meg, a munkáltatói feladatokat a Polgármester látja el. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelőse és képviselője, munkáját az igazgatótanács segíti. Az intézményvezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelésről szóló törvény határozza meg, konkrét feladatait és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. 20

21 Felelős: gyakorolja a munkáltatói jogokat, minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan döntésért, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, az intézmény képviseletéért, a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a biztonságos környezet kialakításáért, az intézményi mérési, értékelési rendszer kidolgozásáért és működtetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a külső partnerekkel való eredményes kapcsolat kialakításáéért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő- és személyiség fejlesztő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a közalkalmazotti tanáccsal és a szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működése nem lehetséges, az óvodára kiterjedő vészhelyzet esetében az intézményvezető - a fenntartó és a megyei kormányhivatal járási hivatala egyidejű értesítése mellett - rendkívüli szünetet rendel el Az intézményvezető helyettes A vezető helyettes az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi tevékenységét. A vezető helyettes megbízásakor az igazgató tanács és a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. A megbízást az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. Megbízása határozott időre szól. A helyettes segíti az intézményvezetőt az intézmény vezetésével összefüggő feladatok elvégzésében. A vezető távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét. Intézkedéseiről, az intézményt érintő megoldandó problémákról tájékoztatja a vezetőt. Ellátja az intézményvezető által átruházott jogkörébe sorolt feladatokat: közvetlenül szervezi és irányítja a telephely munkáját, megszervezi, ellenőrzi a helyettesítéseket, erről a vezetőt naprakészen tájékoztatja, segíti pedagógiai, szakmai munka ellenőrzését, ellenőrzi és szervezi a technikai dolgozók munkáját, előkészíti a szabadságolási tervet, segíti a munkarend kialakítását, a vezetővel megosztva részt vesz a szülői értekezleten, nyílt napokon, felel az intézmény vagyonáért. 21

22 A vezető kisgyermeknevelő A kisgyermeknevelő megbízásakor az igazgató tanács és a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. A megbízást az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás határozott időre szól. Vezető kisgyermeknevelő tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja a bölcsődei szervezeti egységben intézményvezető által átruházott jogkörébe sorolt feladatokat. Felelős: a bölcsődei szakmai feladatok megvalósulásáért, a szakmai munka irányításáért, ellenőrzéséért, az intézményegység képviseletéért, a helyes gondozási-nevelési elvek megvalósulásáért, a szakmai munka jogszabályok szerinti végzéséért, az ANTSZ előírásainak és az orvosi utasításoknak a pontos betartásáért, a munkarenddel és szabadságolással kapcsolatos feladatok elvégzéséért, a megfelelő dokumentációs rendért, a munkafegyelem betartásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért Az intézményvezető és a vezetők (intézményvezető-helyettes, vezető kisgyermeknevelő) kapcsolattartásának rendje Az intézményvezető a szervezeti egységekkel folyamatos, napi kapcsolatot tart. A napi kapcsolattartást az intézményvezetőnek és a szervezeti egység vezetőknek kölcsönösen kell kezdeményezniük. Az intézményvezetőnek a kapcsolattartásnál figyelembe venni azt, hogy a vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az szervezeti egységek dolgozóit hátrányos megkülönböztetés ne érje. A kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, jelzés, írásos tájékoztatás (körlevél, emlékeztető), értekezlet, szervezeti egység ellenőrzése. Az intézmény vezetője, helyettese és a vezető kisgyermeknevelők közötti kapcsolattartás napi rendszerességgel folyamatos. Az intézményvezetőség minden hónap utolsó hétfőjén - valamint szükség esetén tart vezetői megbeszéléseket A nevelőtestület A nevelőtestületet az óvodában, közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és személyiségfejlesztő munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület az óvoda legfontosabb tanácskozó és döntéshozó testülete A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatása Az óvoda nevelőtestülete a nevelési és személyiségfejlesztő kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 22

23 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A székhelyintézmény és tagintézmény nevelőtestülete, intézmény egységben az intézményi szak-alkalmazottak közössége önállóan is működhet, illetve hozhat döntést azokban az ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik A nevelőtestület dönt a pedagógiai program elfogadásáról és módosításáról, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról és módosításáról a házirend elfogadásáról és módosításáról az intézmény éves munkatervének elfogadása, a továbbképzési program és beiskolázási terv elfogadásáról belső önértékelési szabályzat elfogadásáról a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása, saját működéséről, döntéshozatalának rendjéről, átruházott hatáskörökről, Ki kell kérni nevelőtestület véleményét az intézményvezetői pályázathoz, az intézményvezető helyettes megbízása és megbízásának visszavonása előtt, a nevelési és személyiségfejlesztő kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben. Nevelőtestület értekezletei: nevelési értekezlet, (nevelési téma feldolgozása), rendkívüli nevelőtestületi értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha: a nevelőtestület egyharmada kéri, az intézményvezető összehívja, ha a szülői szervezet kezdeményezi. A nevelőtestület üléseinek jellegét, tartalmát, időpontját az éves munkatervben szabályozza. A nevelőtestületi értekezleten az előre jelzett témából felkészülten a kezdési időpontra pontosa jelen kell lenni. A pedagógus aktivitását az értekezlet témájához kapcsolódó hozzászólásai, szakmai véleményének kifejtése jelzi. Döntéseit, határozatait a jogszabályban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Akkor határozatképes, ha minden tagjainak több mint kétharmada jelen van A kisgyermeknevelők közössége A kisgyermeknevelők testületét a bölcsődei kisgyermeknevelők közössége alkotja. 23

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben