APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: cím: Honlap: APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: március 15. Készítette: Minkolényi Ilona óvodavezető Kelt: március 14.

2 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések Az óvoda általános jellemzői... 7 Forrása: A tevékenység során a meglevő kapacitás kihasználásával kapcsolatos bevételek Feladatmutatók: leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak Az SZMSZ hatálya Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 4.1. Az óvodavezetés szerkezete Az intézmény vezetője Kizárólagos jogkörébe tartozik: Az intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás Az óvodavezető, vagy az óvodavezető helyettes akadályoztatása és tartós távolléte esetén a helyettesítés rendje: Helyettesítés rendje: Az óvoda vezetőinek az intézményben való benntartózkodási rendje A gazdasági feladatok ellátása Feladatellátás: A költségvetési belső ellenőrzés Az intézmény működését segítő óvodatitkár- óvodai ügyintéző feladata és jogköre Az intézmény közösségei, kapcsolattartásuk rendje Az alkalmazotti közösség A nevelők közösségei Szakmai munkaközösség Az intézmény közösségeinek kapcsolattartás A szülői közösség A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Szervezése Általános követelmények A működés rendje és a nyitva tartás Általános szabályok Az óvoda nyitvatartási rendje Ügyeleti rend Belépés és benntartózkodás rendje azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Az igénybe vehető egyéb szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos szabályok

4 11.1. Hit és vallásoktatás Kirándulások, egyéb programok, helyszíni foglalkozások szervezésének, megvalósításának szabályai: Egyéb szabályozások Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Az intézmény létesítményeinek és vagyonának megóvásával és biztonságos működtetésével kapcsolatos feladatok Feladatok Az óvodában folytatható reklámtevékenység Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai Az intézményi védő-óvó előírások Gyermek- és ifjúságvédelem A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvoda egészségvédelmi szabályai Intézményi védő, óvó előírások Feladatok A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok Teendők rendkívüli esemény, bombariadó esetén Feladatok: Bombariadó esetén követendő eljárás: Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Fenntartóval való kapcsolat Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, szabályozások Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága Közérdekű adtok megismerésének rendje Az óvoda dokumentumainak nyilvánossága A különös közzétételi listáról Vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség Aláírási és pecséthasználati jogkör Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványaink A csoportnapló A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni dokumentációs naplója.68 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Legitimációs záradék.71 Nyilatkozat.73 Mellékletek.74 Munkaköri leírásminták..75 Adatvédelmi szabályzat

5 5

6 1. Bevezető rendelkezések A évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről biztosítja, a gyermeki jogok érvényesülését, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítését. Mindezek alapján, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása érdekében az Aprók Falva Óvoda nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) EMMI a nevelési-oktatási intézmények működéséről 4. -ának (1-6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el: A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa az Aprók Falva Óvoda működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 25. (1) bekezdése tartalmazza a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, melyeket a szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) határozunk meg. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. Az alkalmazottakkal szemben az óvodavezető illetve a helyettese- munkáltatói jogkörében eljárvahozhat intézkedést. Módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban illetve a szervezet és működés tekintetében változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ 1 példánya az óvoda többi dokumentumával / Házirend, óvodai Pedagógiai Program / az óvoda könyvtárában (nevelői szoba) - a mindenki által elérhető közös helyiségben- található, valamint az óvoda honlapján is megtekinthető. A szülőket erről a jóváhagyást követő első szülői értekezlet keretén belül tájékoztatni kell. Kérésre bármikor a szülő rendelkezésére kell bocsátani áttanulmányozás céljából. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az óvoda vezetőjének, minden pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 6

7 A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése eljárást von maga után: az alkalmazottakkal szemben az óvoda vezetője, illetőleg illetékes helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést; a szülőt vagy más, nem az óvodában dolgozó személyt az óvoda dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az óvoda vezetőjét kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az óvoda épületét. Az SZMSZ alapjául szolgáló rendeletek, jogszabályok, dokumentumok. Különösen: a) Budapest Főváros XVIII. Ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának mint fenntartó 682/2008.(IX. 4.) számú testületi határozataival módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat; Jogszabályok: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról az államháztartás részét képező intézmények számára évi XXXI. törvény az esélyegyenlőségről (Ktv. Gyv. tv. módosul) évi CV. tv. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 37/2001.(X.12.) OM rendelet a katasztrófavédelemről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; és módosításai évi LXV Tv. A helyi Önkormányzatokról 7

8 1999. évi LXVIII. törvény a reklámtevékenység szabályozásáról. 26/1997. (IX.3.).NM. rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 132/2000.évi kormányrendelet- A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendelet az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról 32/2008.(XI.24.) OKM rendelet 12/2009.(IV.16.) EüM rendelet a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről b) A Csemetekert Integrált Óvodai Pedagógiai Program, mely az intézmény tartalmi működését határozza meg. c) A munkaterv, amely egy nevelési évre szóló és a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és határidők kitűzésével, felelősök megjelölésével. 8

9 2. Az óvoda általános jellemzői Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az intézmény költségvetési szervként való működéséből adódó szabályozás Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 15/1996. (I.18.) sz., a 188/1996. (II.29.) sz., a 430/ 1997.(IV.24.) sz., a 431/ 1997.(IV. 24) sz., a 1487/1997.(XII.18.)sz., a 1385/1999.(XII.16.) sz., a 154/2001.(II.08.)sz. a 1094/2003. (XII.18.) sz., a 288/2005.(IV. 28.) sz., a 506/2006.(III.30.)sz., a 370/2007.(IV.25.) sz., a 1156//2007.(XII. 20.) sz. és a 670/2008.(IX.4.) sz. 315/2009.(IV.23.) sz. és a 506/2009. (V.21.) sz. és a 741/ 2009.(VI.18.) sz. és a 1068/2009.(IX. 17.) sz. és a 1511/2010. (XII.16.) sz. és a 470/2011. (V.26.). sz. és a 771/2011.( XI.10.) sz. és a 652/2012.(XII.13.) számú határozataival módosított 563/1994.(IV.28.)sz. határozata a 1185 Barcika tér 8. sz. alatti óvoda alapító okiratáról egységes szerkezetbe foglalva. 1. A költségvetési szerv neve: Aprók Falva Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1185 Budapest, XVIII. Barcika tér 8. Telephelye(tagintézménye): - 3. Az alapító neve: XVIII. kerületi Tanács Az alapító címe: 1181 Budapest, Városház u.16. Az alapítás éve: Az alapító jogokkal felruházott irányítószerv neve és székhelye: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1184 Budapest, Üllői út 400. Fenntartó és működtető neve és székhelye: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat 5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési/megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 6. A költségvetési szerv típusa: óvoda Csoportjainak száma: 4 Maximális gyermeklétszám: 108 fő A költségvetési szerv működési köre: Az óvoda a körzeti óvodai feladatokat jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően, a mellékletben felsorolt utcákban élő gyermekek tekintetében látja el. 7. A költségvetési szerv alapfeladata, tevékenysége (szakágazat - szakfeladat száma és megnevezése): a) Alapfeladata: - óvodai nevelés, - a többi gyermekkel, együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, Szakágazat száma és megnevezése: óvodai nevelés 9

10 Szakfeladat szám és megnevezés: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés b) Az intézmény ellátja az egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, fegyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek fejlesztését szeptember 1-től szeptember 01-től a kerület közigazgatási határán belül látássérült, gyengén látó -, valamint enyhén értelmi fogyatékos gyermekek nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közösen történő együttnevelése. Az intézmény a Budapest, XVIII. kerületi SOFI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógy- és fejlesztőpedagógusaival együttműködve a körzetébe tartozó enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, illetve súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátja, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. c) a költségvetési szerv közfeladatot lát el - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. sz. törvény alapján óvodai nevelés. Vállalkozói tevékenységet nem folytat. 8. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: a./ ingatlan: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyen lévő 2177 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. b./ ingóságok: Rendelkezésre állnak az óvodai leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. 9. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény vagyon feletti rendelkezési jogát a vonatkozó önkormányzati rendelet határozza meg. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el, illetve biztosítékként nem használhatja fel. 1. Gazdálkodási jogkör alapján: Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Gazdasági feladatait a Budapest, XVIII. ker. Gazdasági Ellátó Szolgálat (GESZ) közreműködésével látja el a GESZ és az Intézmények közötti Megállapodás alapján. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokból adódó feladatokat (kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés) a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve az ezeken alapuló intézményi szabályzatok szerint kell elvégezni. 11.Foglalkoztatási jogviszony: foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, illetve munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Budapest, december 15. Ughy Attila polgármester 10

11 Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az intézmény költségvetési szervként való működéséből adódó szabályozás Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról az államháztartás részét képező intézmények számára, azon kívül az intézmény jóváhagyott Óvoda Pedagógiai Programja alapján látja el. Az alapfeladat forrása: Normatív állami költségvetési hozzájárulás, fenntartói támogatás Feladat mutató: Az óvodai nevelést igénylők létszáma. Teljesítménymutató: férőhelyek száma. A vonatkozó jogszabály: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról, évi LXV Tv. A helyi Önkormányzatokról, A mindenkori költségvetési törvény, Helyi szociális rendelet. A kiegészítő tevékenységek (egyes szakfeladatok) forrása: Térítési díj bevétel, normatív állami költségvetési hozzájárulás, fenntartói támogatás. Feladatmutató: Az intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma Teljesítménymutató: évi élelmezési napok száma Intézményi vagyon működtetése: A vonatkozó jogszabály: évi LXV Tv. A helyi Önkormányzatokról Az önkormányzat helyi vagyonrendelete Forrása: A tevékenység során a meglevő kapacitás kihasználásával kapcsolatos bevételek. Feladatmutatók: leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény általános képviseletét az óvodavezető látja el. Az óvodavezető távolléte esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli. 11

12 3. Az SZMSZ hatálya 1. Az intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési és egyetértési jogot gyakorolt az óvoda szülői közösségének vezetősége, továbbá véleményezési jogot gyakorolt az óvodában működő közalkalmazotti tanács. 2. A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, a fenntartónak jóváhagyásra abban az esetben kell benyújtani, ha működtetése további költségeket jelent. A év március hó 28. napján történt jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: az óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szülei, törvényes képviselőire, a nevelőtestületre, az intézményvezetőre, vezetés tagjaira, a nevelőmunkát segítőkre, az óvodának szolgáltatást nyújtókra, az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre, egyéb munkakörben dolgozókra. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: az óvoda épülete, udvara, az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra. Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed: az óvodai nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, illetve az óvoda külső képviseleti alkalmaira, 12

13 4. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 4.1. Az óvodavezetés szerkezete: Az intézmény élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az óvoda vezetője, és helyettese látják el. A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározása azon alapelv érvényesítésével, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A szervezeti egységek kialakítása a munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével történik. Szervezeti rendszerábra ÓVODAVEZETŐ Óvodavezetőhelyettes Szakmai mk. vezető NEVELŐTESTÜLET Érdekvédelem: KT NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK Óvodatitkár 13

14 Vezető beosztású közalkalmazottak, az óvoda vezetősége: Jogszabály alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott: az óvodavezető, és az óvodavezető-helyettes. Az óvodavezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású közalkalmazottak tartoznak. Vezető beosztású közalkalmazottak: óvodavezető-helyettes, szakmai- munkaközösség-vezető. Az óvodavezetés tagjai: Az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes, Az óvodavezetés kéthetente ülést tart, illetve szükség szerint. A kibővített óvodavezetés: - a fentiek és - munkaközösség vezető. A kibővített óvodavezetés a megbeszéléseket havi-kéthavi rendszerességgel tartja. Az óvodavezetés kibővített óvodavezetés konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető ezt szükségesnek látja. A vezetőségi értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. Az intézmény vezetője és a helyettes kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített vezetőségi értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetőségi értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 14

15 Az óvoda vezetőségének tagjai kötelesek: - Az óvodavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. - Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az óvodavezetősége felé. - A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az óvoda vezetőségével. Az óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint belső ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az intézmény vezetője Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető, aki munkáját jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az óvodavezető kiemelt feladatai: o az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,- kiemelve az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmód elvét, o a különös közzétételi lista kiírása, aktualizálása, o a jogszabályok, rendelkezések alapján a minősítések elvégzése, o a takarékos intézményi gazdálkodás, o az intézmény képviselete,(esetenként a képviseletre írásban megbízást adhat), o a nevelőtestület vezetése, o a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelésének biztosítása az óvodai feltételek megteremtésével, valamint a SOFI-EGYMI- vel való együttműködéssel, o a nevelőmunka egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtése, o a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, o a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, o a pedagógus továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítése, o a pedagógusok továbbképzésének megszervezése, 15

16 o a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, o a költségvetési belső ellenőrzés szervezése, irányítása, o a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői közösségekkel való együttműködés, o a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, o a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, o a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, o a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése, o kötelezettségvállalás, o a munkáltatói jogkör gyakorlása, (munkaviszony létesítése, megszüntetése, fegyelmi és kártérítési ügyek, a közalkalmazottak minősítése a szabályozások alapján: szempontok értékelése, Minősítési lap ) o a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár, valamint kertész (karbantartó) munkájának közvetlen irányítása. Az óvodavezető át nem ruházható hatáskörei: - gyakorolja a munkáltatói jogokat, - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe, - egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében, - a közalkalmazottak minősítése. Felelős: a pedagógiai munkáért, a szakszerű és törvényes működésért, (esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód) az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a FEUVE működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 16

17 a gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, rendkívüli szünetek elrendeléséért, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható. Kizárólagos jogkörébe tartozik: az intézmény képviselete, a nevelőtestület vezetése, a tanügy-igazgatási döntések meghozatala, a munkáltatói jogok gyakorlása, a vezető beosztású alkalmazottak közvetlen irányítása, a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár közvetlen irányítása, a kiadmányozási jogkör gyakorlása Az intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézményvezetőt egy helyettes segíti az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. A vezető-helyettesi megbízást - a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával pályáztatás alapján az intézményvezető adja. A megbízás 5 évre, illetve visszahívásig szól Az óvodavezető-helyettes A vezető közvetlen munkatársa a vezetés felelős tagja, aki irányítással, önállóan látja el a feladatkörébe utalt feladatokat, az irányítása alá eső szervezeti egység vezetését. A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket - közös megbeszélés és egyeztetés után - az óvodavezető írásban meghatároz. A vezetőt tartós távollétében helyettesíti, és teljes jogkörrel ellátja a vezetői feladatokat. A vezető távollétében képviseleti és aláírási joga van. Az óvodavezető helyettes nem függetlenített, munkáját csoportos óvodapedagógusi munkakör mellett végzi. Heti váltásban dolgozik, így az óvodavezető távollétében mindig van teljes felelősséggel felruházott vezető. 17

18 Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza az óvodavezető-helyettesre A nevelőmunkát segítő alkalmazottak önálló, felelősségteljes irányítását. A nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzését. Az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet-és munka-körülményeire vonatkozó kérdések tekintetében. A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését. Felelősök, megbízottak ellenőrzését. Az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezését, a jelenléti íven történő dokumentálás ellenőrzését. Az alkalmazottak szabadságainak nyilvántartását, szabadságterv elkészítését. Az óvodapedagógusok ügyeleti rendszerének megszervezését, ellenőrzését. Az óvodai térítéses szolgáltatások szervezését, felügyeletét. A HACCP rendszer szervezését, működtetését, ellenőrzését. A pedagógiai eszmecserék, házi továbbképzések megszervezését. Az intézmény kockázatkezelési folyamatainak figyelemmel kíséréséért, tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az óvodavezetőnek minden esetben, amikor az szükségszerű. Felelős még: o a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, o a szülői közösségek, munkaközösség működésének segítéséért, o a társintézményekkel való kapcsolattartásért (iskola, bölcsőde). A vezető-helyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre terjed ki, melyet munkaköri leírása tartalmaz. A vezető helyettes munkaköri leírását az óvodavezető készíti el. Munkaidejét, kötelező óraszámát, a megillető juttatásokat, (helyettesi pótlékát) a mindenkori jogszabály határozza meg. Beszámolási kötelezettsége figyelembe véve a munkaköri leírását az aktuális feladatokról az előzőekben felsorolt területekre terjed ki Szakmai munkaközösség vezető Az óvodavezető bízza meg a nevelőtestület javaslatára legfeljebb 5 évre. Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját megbízása és az éves munkatervben szabályozottak alapján felelősséggel, önállóan munkaköri leírás alapján végzi. 18

19 Megbízásának elvei az óvodában: legalább 3 éves kiemelkedő szakmai tevékenység, a nevelőtestület által elismert tekintély, továbbképzéseken való aktív részvétel, jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkező, az óvodavezető szakmai, módszertani segítője. Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza a szakmai munkaközösség vezetőjére: a szakmai munkaközösség önálló felelős vezetését, a nevelőmunka éves munkatervben meghatározott feladatainak ellenőrzését, az éves munkatervben meghatározott módon a pedagógiai munka színvonalának megőrzését, emelését. A szakmai munkaközösség vezetőjének feladata: az óvoda szakmai és módszertani tevékenységének irányítása, segítése, ellenőrzése, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, a tervező munkában segítségadás, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, aktív részvétel a pályázatok készítésében, innovációk létrehozásában, összeállítja az intézmény nevelési programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját, (a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek neveléséhez szükséges segítségnyújtás módjainak kiegészítésével) módszertani értekezletet és bemutató foglakozásokat tart és szervez, irányítja, segíti a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, továbbképzését, segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását,(sni-s, TMB-s területen is) ellenőrzi a munkaközösség tagjainak nevelési terveit, szakmai munkáját, esetenként kontroll megfigyelést végez, javasolja a vezetőnek a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését, képviseli a munkaközösséget szakmai kérdésekben az intézményen belül és kívül. 19

20 A szakmai munkaközösség vezetőjének felelőssége: A szakmai innovációk álljanak összhangban az intézmény munkatervével, nevelési programjával, minőségi nevelés érdekében. A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba történő integrálása. Elvárások: Elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak összhangban az intézmény munkatervével, nevelési programjával. Kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként számoljon be ezekről a munkaközösség foglalkozásain, segítse a beépítésüket a napi munkába. Önként vállaljon feladatokat-pl. módszertani értekezlet, bemutatók, stb. Beszámolót összefoglaló elemzést, értékelést, készít a nevelőtestület számára az éves feladatterve szerinti teljesítéséről, a fejlesztési folyamatról, a munkaközösség tevékenységéről. Irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, továbbképzését. Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről, a vizsgálatok, értékelések eredményeiről. Javaslatot tesz a vezetőnek a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére. Képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül. Ellenőrzi a munkaközösség tagjainak a szakmai munkáját. 20

21 5. Az óvodavezető, vagy az óvodavezető helyettes akadályoztatása és tartós távolléte esetén a helyettesítés rendje A magasabb jogszabály alapján az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek a gyermekek teljes tartózkodási ideje alatt. Törvényi előírás hogy, a vezetés valamelyik tagjának ez idő alatt az óvodában kell tartózkodnia. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű Helyettesítés rendje: A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesítési feladatokat ellássák: Az óvodavezetőt szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az óvodavezető-helyettes képviseli. Kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve, amelyek az óvodavezető át nem ruházható jogkörébe tartoznak. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként rendelkezik. A megbízás a fenntartó jóváhagyásával és a gazdasági szervezet értesítése mellett történik. Tartós távollétnek minősül a kétheti időtartam. Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által írásban adott megbízás alapján történik: A megbízás nevelési évre szól, délelőttös és délutános műszakrendben dolgozó két két óvónő részére. Az intézkedési jogköre a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni: a kifüggesztett éves munkarend tartalmazza a megbízottak nevét, és az intézkedési területet. (A megbízott hiányzása esetére is van kijelölt óvodapedagógus- ezért műszakonként két fő a megbízott.) 5.2. Az óvoda vezetőinek az intézményben való benntartózkodási rendje Az óvodavezető munkáját, a magasabb jogszabályok, a fenntartó, a munkaköri leírása valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 21

22 Az óvoda vezetőjének munkaideje heti 40 óra, amelyet a kötelező órái letöltését követően szabadon használ fel vezetői feladatainak teljesítésére. Az óvoda vezetője általában egy műszakban tartózkodik az intézményben, de végezheti munkáját ettől eltérő munkarendben és az óvodán kívüli helyszínen is (értekezlet, továbbképzés, ügyintézés, vásárlás stb.) Kötelező óraszámát, melyet a évi CXC törvény a köznevelésről szabályoz, gyermekcsoportban köteles letölteni. Munkaidő beosztását, a napi benntartózkodás rendjét az éves munkaterv tartalmazza. Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása, váratlan távolléte miatt nem tudta, megtenni, a vezetői feladatok ellátása a helyettesítés rendje című fejezetben meghatározott rendelkezések alapján történik. Az óvodavezető-helyettes munkaidő-beosztását lehetőleg úgy kell megállapítani, hogy az óvoda működési idejében az óvodavezetőt is beszámítva valamelyik vezető az óvodában tartózkodjon, hogy érdemi intézkedést lehessen foganatosítani. 22

23 6. A gazdasági feladatok ellátása 6.1. Feladatellátás: Az óvoda önállóan működő, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Budapest XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat közreműködésével látja el. (GESZ) Az óvodában a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátása az alábbiak szerint történik: 6.2. A költségvetési belső ellenőrzés A költségvetési belső ellenőrzés megszervezése, felügyelete, irányítása a költségvetési szerv vezetőjének, vagyis az óvoda vezetőjének feladata. A belső ellenőrzés folyamata az intézmény saját tevékenységére és gazdálkodására irányulóan: a) a valamennyi vezető beosztású dolgozó tevékenysége részeként folyamatosan elvégzendő vezetői ellenőrzés, b) a munkafolyamatba épített ellenőrzés, c) a kockázatkezelés szabályainak működtetése d) szabálytalanságok kezelése. A belső ellenőrzés részletes szabályait a GESZ szabályzata tartalmazza. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása: Az intézmény nevében aláírásra az intézmény vezetője jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távollétében vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket, tartalmazó iratokat helyette a vezető - helyettes írja alá Az intézmény működését segítő óvodatitkár feladata és jogköre Munkáját az óvodavezető közvetlen irányítása szerint, és ellenőrzése mellett önállóan, a kapcsolódó intézményi belső szabályzatok betartásával végzi. Az óvodavezető közvetlen munkatársa. Önálló intézkedési, döntési jogkörrel nem rendelkezik. Feladatát, munkaidejét és munkarendjét a munkaköri leírás tartalmazza. Munkakörébe tartozó óvodai gazdasági, ügyviteli feladatok s az ezzel kapcsolatos ismeretek titokvédelem alá tartoznak. 23

24 Feladatai: az intézmény gazdasági, ügyviteli és adminisztrációs feladatainak jogszabályoknak, belső szabályoknak megfelelő maradéktalan ellátása, az intézmény ésszerű, takarékos gazdálkodásának segítése, az alkalmazottak munkaügyi, bér, adó, távolmaradás, ügyeinek intézése, gyermek létszámok, nyilvántartások, naprakész vezetése, dologi költségvetés felhasználásának analitikus nyilvántartása, bevételezések, számlák, átutalások intézése, a nyilvántartások pontos, naprakész vezetésével segíti a vezetőt, hogy az óvoda gazdálkodása a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül történjen, fegyelmi felelősséggel tartozik a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért, gondoskodik a ki és befizetések időben történő teljesítéséről, az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről, részt vesz, a GESZ- szel történő rendszeres egyeztetésen, a vezető utasításának megfelelően a selejtezés, leltár megszervezése, előkészítése, lebonyolítása, adminisztrálása, az óvoda működését akadályozó műszaki munkák elvégzéséhez szükséges megrendelés ügyviteli lebonyolítása, étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak beszedése, könyvelése, magasabb jogszabályban előírtaknak megfelelő nyilvántartása, megrendelések, lemondások nyilvántartása intézése. 24

25 7. Az intézmény közösségei, kapcsolattartásuk rendje Az intézményi közösség Az intézményi közösséget az óvodaközösség alkotja. Az óvodaközösséget az óvodában dolgozó közalkalmazottak, a gyermekek és szüleik képezik. Az óvoda szervezeti egységei: A nevelési feladatok megvalósítását biztosítják: - óvodavezetés - szakmai munkaközösség, - nevelőtestület, - nevelőmunkát közvetlenül segítők (dajkák) A működést biztosítják: - óvodatitkár, - kertész fűtő - karbantartó, - konyhai dajka. Az óvoda szolgáltatásait igénybe vevők: gyermekek és szüleik Az alkalmazotti közösség a) Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó (közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozó) alkotja. Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Köznevelésről szóló törvény, (illetve az ehhez kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény Közalkalmazotti szabályzata rögzíti. Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik, melyet munkába állásukkal egyidejűleg az óvoda vezetője aláírásuk megkérésével részükre átad. A munkaköri leírás tartalmazza ~ A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését. ~ A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását. 25

26 ~ A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét. ~ Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat. ~ A munkaköre szerinti ellenőrzését. ~ A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat. Az óvoda alapdokumentumai, az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátásához specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazott/ak felé határozott, vagy határozatlan idejű megbízás mellett. ~ gyermekvédelmi felelős, ~ tűz és munkavédelmi felelős, ~ könyvtáros, ~ munkaközösség vezető, ~ egyéb. b) Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltozásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, valamint az intézményvezetői megbízással összefüggő döntésekben. A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. c) Az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt kell összehívni. d) Az alkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az alkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. Az óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet: éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal, illetve a jogszabály által előírt időpontban, vagy az óvoda működését érintő kérdések tárgyalásakor. Az értekezleteken az óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a soron következő feladatokat. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. A vezető az alkalmazottakat érintő minden érdemi döntés meghozatala előtt kapcsolatot tart a közalkalmazotti tanács vezetőjével. Az óvoda vezetőjének és a Közalkalmazotti Tanács munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A KT elnökének véleményét kötelezően ki kell kérni az SZMSZ elkészítésénél. 26

27 Az alkalmazotti közösség jogai, kapcsolattartási rendje Az óvoda különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az óvodavezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést: értekezletek, megbeszélések, fórumok. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az értekezlet jegyzőkönyvét a levezető elnök által felkért, kijelölt alkalmazott vezeti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban meghatározott jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az óvoda minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az óvodánkkal közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölnie kell. Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. Döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy-személyben 27

28 - testületi jogkör esetén a testület abszolút többsége (50%+1) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési- kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók Nevelőtestület jogköre Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület a magasabb jogszabályok alapján a következő döntési jogkörökkel rendelkezik: - nevelési program és módosításának elfogadása, - a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, - az óvoda éves munkatervének elkészítése, elfogadása, - az óvoda intézményi munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, feladatok átruházása, - a házirend és módosítása elfogadása, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakításában, - a vezető-helyettes megbízása, megbízásnak visszavonása előtt, - a nevelési program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról, - arról, hogy az óvoda helyiségeit használatra kinek engedi át, - jogszabályban meghatározott más ügyek..a nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályok alapján a következő esetekben: - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 28

29 - csoportbeosztás, - az óvodavezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, - az óvoda költségvetésében - szakmai célokra- rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, - az óvoda beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, - jogszabályban meghatározott más ügyekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések Egy nevelési év során a nevelőtestület rendes és rendkívüli értekezletet tart. Rendes nevelőtestületi értekezlet: - a nevelési évnyitó értekezlete, - a nevelési évzáró értekezlete, - továbbképzési nevelési értekezletek. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívása történhet: - az óvodavezető elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségessé teszi, - a nevelőtestület egyharmadának kérésére, - szülői szervezet kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta. A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető szükség esetén a napirend 3 nappal előbb történő közlésével - rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet a foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni, átruházott döntési, véleményezési jogkör esetén az érintett bizottságnak, munkaközösségnek. Az átruházott jogkör szerinti bizottság, munkaközösség az értekezleten szóban ismerteti a kialakított véleményt a nevelőtestület előtt, írásos beszámolóját benyújtja az óvoda vezetőjének. 29

30 Az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a nevelőtestület szóban fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A nevelőtestület ezt követően hozza meg döntését a szabályzatok, programok elfogadásáról. A nevelőtestületi értekezletet annak témájától függően a vezető, s a felkészülő pedagógus készíti elő. A szakmai munkaközösség vezetője gondoskodik a napirendi pont írásos anyagának elkészítéséről. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető, helyettese, vagy a szakmai munkaközösség vezetője látja el. A nevelőtestületi értekezletre a témától függően- meg kell hívni a véleményezési jogot gyakorló Szülői Közösség vezetőjét (képviselőjét). A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 2/3-a jelen van; A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt: akinek közalkalmazotti jogviszonya szünetel, aki a meghívás ellenére nem jelenik meg - a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, illetve az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, - a nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet, - titkos szavazáskor szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában. Mikró értekezlet szükség szerint bármikor tartható a nevelőtestület aktuális problémáinak megoldására. A mikró értekezletek állandó időpontjait a munkaterv rögzíti a felelősökkel, és ezen csak az adott pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel, melyről emlékeztető készül. A nevelőtestület írásos előterjesztése alapján tárgyalja: Az óvoda pedagógiai programját. A szervezeti és működési szabályzatot. A házirendet. Az éves munkatervet. Az óvodára vonatkozó átfogó elemzéseket. A beszámolókat. 30

31 A mérések, értékelések elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet három napon belül az óvodatitkár gépel le. A jegyzőkönyvet aláírja az óvodavezető, a jegyzőkönyv-vezető és a jelenlévő óvodapedagógusok közül két hitelesítő. A jegyzőkönyvhöz minden esetben csatolni kell a jelenléti ívet, melynek fejlécén is szerepel a dátum és az értekezlet témája. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten, ilyen esetben a jegyzőkönyv vezetése csak akkor szükséges, ha azt a jelenlévők több mint 50 %-a kéri A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület bizottságot hozhat létre feladatkörébe tartozó ügyek: - előkészítésére, eldöntésére, - meghatározott időre, vagy alkalmilag. Az intézmény nevelőtestülete feladatkörének részleges átadásával állandó bizottságot is hozhat létre feladat és hatáskörrel, valamint jogosultságokkal. A nevelőtestület a feladatai ellátása során, a döntései előkészítésére, a véleményének kialakításához szükséges előzetes kutatások, vizsgálatok, értékelések, összefoglalók, egyéb írásos anyagok elkészítésére, részfeladatok elvégzésére tagjait, a szakmai munkaközösséget, is megbízhatja. Az egyes feladatok elvégzésére történő megbízást a nevelőtestület által megbízott munkacsoport vezetője is megteheti. A megbízott, a rábízott feladatot legjobb tudása szerint köteles ellátni. A beszámoltatása (témától függően) az éves munkatervben meghatározott időben történik, ahol az elvégzett feladatról tartozik írásban számot adni. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hoznak létre, ill. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 31

32 A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit, amelyben döntési kompetenciát gyakorol: az óvodai pedagógiai program elfogadását, a szervezeti és működési szabályzat elfogadását, a házirend elfogadását, az évek munkatervek elfogadását, az óvodára vonatkozó átfogó elemzések elfogadását, a beszámolók elfogadását. A nevelőtestület a következő jogköreinek gyakorlását átruházza a szakmai munkaközösségre: 7.3. Szakmai munkaközösség Az óvodapedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösséget hoznak létre. A szakmai munkaközösség tagjai közül saját tevékenységének irányítására, vezetésére évenként munkaközösség-vezetőt választ, akit az óvoda vezetője bíz meg. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Működési rendjéről és munkaprogramjáról a szakmai munkaközösség dönt. Gyakorolja a Köznevelési törvényben megállapított döntési, véleményezési javaslattételi jogosultságait. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható, melynek jogkörét, működési rendjét maguk határozzák meg - a jogszabályok alapján. A szakmai munkaközösség vezetőjének, tagjainak nevét, a tevékenység irányát nevelési évenként az óvoda éves munkaterve rögzíti. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményi szakmai munka belső ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség vezetője az évzáró nevelőtestületi értekezleten számol be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, szóban szükség szerint, írásban évente egyszer. A munkaközösség célja: az óvodai pedagógiai program célkitűzéseinek a kiemelt figyelme igénylő gyermekek integrált nevelésével kapcsolatos célkitűzéseivel kiegészítve- megvalósításában való aktív részvétel, az intézményen belüli követelményrendszer és értékrend összehangolása, a munkaközösségi tagok munkájának segítése, egymás munkájának megismerése, 32

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben